Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om

Truyencotichhay.com Giáo án Truyện THỎ BÔNG BỊ ỐM

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Truyencotichhay.com giao an-truyen-tho-bong-bi-om

 1. 1. phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Tr­êng mÇm non quan hoa Gi¸o ¸n d¹y trÎ lµm quen víi v¨n häc Gi¸o viªn: Vò Kim Thuý N¨m häc: 2003-2004
 2. 2. Môc ®Ých yªu cÇu: KiÕn thøc: -TrÎ hiÓu néi dung truyÖn, nhí tªn truyÖn vµ c¸c nh©n vËt trong truyÖn. -Th«ng qua c©u truyÖn trÎ biÕt nghÒ b¸c sÜ lµ kh¸m ch÷a bÖnh cho mäi ng­êi. Kü n¨ng: -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ: rÌn kü n¨ng nãi c¶ c©u, -B­íc ®Çu cho trÎ lµm quen víi c¸ch ®äc ch÷ tõ tr¸i sang ph¶i. Gi¸o dôc -BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh trong ¨n uèng ChuÈn bÞ: -C«: Thuéc diÔn c¶m c©u truyÖn M¸y chiÕu phim vµ vi tÝnh, s©n khÊu rèi tay -TrÎ: Mçi trÎ 1 mò thá
 3. 3. C¸ch tiÕn hµnh: - æn ®Þnh tæ chøc: Mçi trÎ ®éi mò thá vµ h¸t vµ vËn ®éng bµi: Chó thá“ con” - C« kÕ cho trÎ nghe truyÖn: “Thá B«ng bÞ èm mét lÇn” b»ng lêi vµ ®éng t¸c minh ho¹. - LÇn 2: c« kÓ kÕt hîp cho trÎ xem phim ®Ìn chiÕu trªn m¸y vi tÝnh.
 4. 4. Mét buæi s¸ng ®Ñp trêi, thá B«ng vµo rõng gióp mÑ h¸i nÊm. Tr­íc khi ®i, thá mÑ dÆn: Con vµo rõng ph¶i cÈn thËn, kh«ng ®­îc ¨n c¸c lo¹i qu¶ l¹ kÎo bÞ ®au bông, con nhÐ! V©ng ¹! con nhí råi ¹!
 5. 5. Vµo tíi rõng, Thá B«ng gÆp b­ím vµng, B­ím vµng hái: Thá B«ng ¬i, em ®i ®©u ®Êy Em ®i vµo rõng h¸i nÊm gióp mÑ ChÞ biÕt cã mét n¬i cã nhiÒu nÊm ®Êy ®Ó chÞ dÉn em ®i
 6. 6. ®­a thá B«ng tíi mét gèc c©y sÊu rÊt to, d­íi gèc c©y cã rÊt nhiÒu nÊm. -¤i!nhiÒu nÊm qu¸! m×nh ph¶i h¸i ®Çy giá
 7. 7. H¸i xong, thá B«ng mÖt qu¸, chó liÒn n»m xuèng gèc c©y ®Ó nghØ. Bçng, mét qu¶ sÊu r¬i xuèng mÆt ®Êt: “Bép” ¤i, ho¸ ra lµ qu¶ sÊu ¡n xong, thá kh¸t n­íc qu¸, liÒn ch¹y ®Õn bªn dßng suèi uèng cho tho¶ thÝch §ãi qu¸, m×nh ph¶i ¨n míi ®­ îc
 8. 8. tèi, thá B«ng liÒn véi v· s¸ch giá vÒ nhµ. VÒ ®Õn nhµ, ch­a kÞp chµo mÑ, thá B«ng ®Æt véi chiÕc giá xuèng, «m bông nh¨n nhã: MÑ ¬i! con ®au bông qu¸ ¤i! con t«i! con lµm sao thÕ nµy! Thá mÑ véi vµng ch¹y ®i lÊy dÇu xoa vµo bông cho thá B«ng. §îi
 9. 9. Thá mÑ véi vµng bÕ thá B«ng, ch¹y mét m¹ch tíi nhµ b¸c sÜ GÊu. Sau khi ®Æt thá lªn gi­êng, B¸c sÜ ©n cÇn hái: Ch¸u®au 뮩u? §au...®au quanh chç rèn ¹!
 10. 10. Nghe xong, b¸c sÜ GÊu gËt ®Çu b¶o: ThÕ thד B¸c hiÓu ra råi, Ch¸u ®au bông v× ®· ¨n qu¶ xanh vµ uèng n­íc l·. LÇn sau, ch¸u ph¶i Ch¸u ®·¨n nh÷ngg× nµo? Ch¸u ¨n...mÊy qu¶ sÊu vµ uèng n­íc suèi ¹!
 11. 11. §­îc b¸c gÊu tËn t×nh ch¨m sãc, Thá B«ng ®· hÕt ®au bông, Hai mÑ con c¶m ¬n vµ t¹m biÖt b¸c GÊu ra vÒ. Tõ ®ã, thá B«ng lu«n nghe lêi mÑ vµ b¸c sÜ c¨n dÆn nªn kh«ng cßn bÞ ®au bông n÷a.
 12. 12. §µm tho¹i: C« võa kÓ truyÖn g×?
 13. 13. TruyÖn: Thá B«ng bÞ èm.
 14. 14. Trong truyÖn cã nh÷ng ai?
 15. 15. Tr­íc khi thá B«ng vµo rõng, thá mÑ dÆn nh­ thÕ nµo?
 16. 16. Con vµo rõng nhí ®õng ¨n qu¶ xanh vµ uèng n­íc l· kÎo bÞ ®au bông, con nhÐ!
 17. 17. Trªn ®­êng ®i, thá B«ng ®· gÆp ai?
 18. 18. GÆp b­ím vµng
 19. 19. H¸i nÊm xong, thá B«ng ®· lµm g×?
 20. 20. ¡n sÊu vµ uèng n­íc suèi
 21. 21. TruyÖn g× ®· x¶y ra sau ®ã?
 22. 22. NÕu lµ con, khi ®au bông, con sÏ lµm g×?
 23. 23. Xoa dÇu uèng thuèc §i kh¸m
 24. 24. Khi bÞ ®au bông, cÇn ®i b¸c sÜ kh¸m.
 25. 25. Ho¹t c¶nh thá B«ng bÞ èm (c« kÓ lÇn 3) C« vµ trÎ cïng ®äc th¬ vµ lµm ®éng t¸c minh ho¹ bµi th¬: Thá B«ng bÞ èm

×