Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakaslähtöisyyteen simulaation keinoin

182 views

Published on

SOTE2020-seminaari 21.3.2018. Outi Ahonen, Ossi Salin, Piia Silvennoinen: Asiakaslähtöisyyteen simulaation keinoin.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asiakaslähtöisyyteen simulaation keinoin

 1. 1. Asiakaslähtöisyyteen simulaation keinoin Outi Ahonen, Ossi Salin & Piia Silvennoinen Laurea-ammattikorkeakoulu SOTE2020-seminaari 21.3.2018
 2. 2. Työpajan rakenne • Motivaatiolla muutokseen koulutuksen rakenne • Simulaatiokoulutus • Motivaatiolla muutokseen perusteet • Demoja • Miten simulaatiopedagogiikan keinoin asiakaslähtöisyyden oppiminen tehostuisi? • Tutkimuksen tuloksia - Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä YAMK koulutuksissa SOTE2020-seminaari 21.3.2018 2
 3. 3. Motivaatiolla muutokseen opintojakson tavoitteena on että opiskelija opintojakson jälkeen osaa • rakentaa tunneyhteyden vuorovaikutustilanteessa • tukea asiakasta tai alaista tavoitteiden asettamisessa • ratkaisukeskeisen työskentelyn taitoja • motivoida asiakasta tai alaista muutokseen • reflektoida omaa työskentelyään vuorovaikutussuhteessa • hyödyntää moniammatillista yhteistyötä asiakasprosessin eri vaiheissa SOTE2020-seminaari 21.3.2018 3
 4. 4. SOTE2020-seminaari 21.3.2018 Pvm Sisältö 1. Lähipäivä Yhteistyösuhteen rakentaminen Orientaatio opintojaksoon ja tehtäviin Motivoivan haastattelun henki Tunneyhteyden rakentaminen Heijastava kuuntelu Alkukyselyn täyttäminen 2. Lähipäivä Muutokseen esiin kutsuminen Ratkaisukeskeinen työskentely Motivoivan haastattelun teoreettinen tausta Motivoivan haastattelun edistyneet taidot 3. Lähipäivä Muutoksen suunnittelu Motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen työskentely Tavoitteen asettelu ja muutoksen suunnittelu Simulaatiokokeilun ohjeistus 4. Lähipäivä Simulaatioiden valmistelu pienryhmissä 5. Lähipäivä Asiakaskeskustelun simulaatiot A-ryhmä ap, B-ryhmä ip 6. Lähipäivä Asiakaskeskustelujen videointi ja loppukyselyn täyttäminen A-ryhmä ip, B-ryhmä ap Kirjallisen tehtävän palauttaminen 4
 5. 5. Simulaatiopedagogiikan vaiheet • 1. opiskelijat aktivoivat tehtävän kannalta oleellisen teoreettisen tiedon, samalla heillä aktivoituu aikaisempi osaaminen aiheeseen liittyen. • 2. opiskelija soveltaa teoreettista ja käytännöllista (hiljaista) tietoa käytäntöön simulaatio harjoituksessa • 3. harjoituksen jälkeinen jälkipuinti eli reflektiokeskustelu. Opiskelijat reflektoivat oppimistaan kriittisesti ja asettavat itselle uudet oppimistavoitteen palautekeskusteluissa tunnistettujen kehittämiskohteiden pohjalta. • Ongelmanratkaisun prosessin ja reflektoinnin kautta erilaiset tiedon muodot integroituvat asiantuntijuuden kehittyessä. SOTE2020-seminaari 21.3.2018 5
 6. 6. Strategia Yhteys Toiminta Ratkaisukeskeisyys Voimavara- lähtöisyys Asiakaslähtöisyys Tulevaisuus- orientaatio NLP Samauttaminen Keho, mieli Motivoiva haastattelu Heijastava kuuntelu Muutospuheen esiin kutsuminen SOTE2020-seminaari 21.3.2018 6
 7. 7. Kompetenssi: Halu vaikuttaa lopputulokseen ja kokea onnistumista ja osaamisen tunnetta. Autonomia: Halu vaikuttaa oman elämän valintoihin Sosiaalinen liittyminen: Halu olla vuorovaikutuksessa, välittää muista ja tulla itse hyväksytyksi Itsemääräämisen teoria Lähde: Ruutu, Salmimies: Työnohjaajan opas.2016 (Ryan, Deci 2000) SOTE2020-seminaari 21.3.2018 7
 8. 8. Demoja • Hengityksen ja puheen samauttaminen • (yleisöstä 2 vapaaehtoista) • Heijastava kuuntelu: pareittain työskentely (Mitä olen täältä hakemassa ja miksi?) • Motivaation esiin kutsuminen ja tavoitteen asettaminen (demoesitys) SOTE2020-seminaari 21.3.2018 8
 9. 9. Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä YAMK koulutuksissa • Opetuskokeilun toteutus 5-6/2017 ”Motivaatiolla muutokseen” opintojakson (5 op.) puitteissa. Tutkimukseen osallistui 16 opiskelijaa. Laadullinen haastattelututkimus. • ”Motivaatiolla muutokseen” opintojakson tarkoituksena on että opiskelijat oppisivat simulaatiopedagogiikan keinoin asiakaslähtöisen työmenetelmän, joka tukee asiakkaan toimijuutta. • Tutkittiin, miten simulaatiopedagogiikka kehittää motivoivan työskentelyotteen oppimista aikuisopiskelijoilla. SOTE2020-seminaari 21.3.2018 9
 10. 10. Simulaatiopedagogiikka ammattillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä YAMK koulutuksissa • Tutkimuskysymys: Miten simulaatiopedagogiikka integratiivisen pedagogiikan välineenä edistää motivoivan haastattelun oppimista? • Opintojaksolla harjoiteltiin ohjauksen edistyneiden taitojen (EQF7) oppimista (tunneyhteyden rakentaminen, ratkaisukeskeinen työskentely ja motivoivan haastattelun menetelmää) asiakastyön ja työyhteisöjen kehittämisessä. • Taustalla tuleva sote-muutos, joka edellyttää työntekijöiltä aidon asiakaslähtöisen työskentelyotteen vahvistamista ja asiakastyön taitojen syventämistä. SOTE2020-seminaari 21.3.2018 10
 11. 11. Tutkimuksen keskeiset tulokset (Silvennoinen & Juujärvi 2018) • Opetuskokeilu mahdollisti asiantuntijatiedon eri muotojen integroitumisen toisiinsa. Simulaatiot mahdollistivat erityisen hyvin hiljaisen, käytännöllisen tiedon käsitteellistämisen teoreettisen tiedon avulla, ryhmässä tapahtuvan reflektoinnin ja sosiokulttuurisen tiedon välittymisen. • Simulaatiopedagogiikka sopii hyvin motivoivan haastattelun opiskeluun, koska se mahdollistaa yhteisen oppimiskokemuksen ja reflektion erilaisen työelämätaustan omaaville opiskelijoille. • Jatko- ja täydennyskoulutuksessa tulee kehittää sellaisia pedagogisia malleja, joissa hyödynnetään opiskelijoiden kokemustietoa ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Näin oppiminen vastaa tehokkaasti työelämän tarpeisiin. • Lähde: Silvennoinen, P. & Juujärvi, S. (2018). Simulaatiot integratiivisen pedagogiikan välineenä motivoivan haastattelun oppimisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1. SOTE2020-seminaari 21.3.2018 11

×