Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

828 views

Published on

Modellus- activities in Greek

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

 1. 1. A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus 2 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ∞گ›Ô: C:Program FilesModellusGrActivitiesgrxt1.mdl ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.1 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (I) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.1.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.2 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (II) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.2.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.3 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (III) - “‰È¿‚·ÛÌ·” Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ x-t º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.3.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ∂ÈÎÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ñ ÃÚ‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ ∞¢ı›·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ñ EÚÁ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.1 ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ñ ∫Ï›ÛË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ £¤ÛË ñ T·¯‡ÙËÙ· ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ñ AÏÁ‚ÚÈ΋ ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘ ñ º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ - 41 -
 2. 2. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus ™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.2 ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ñ ∫Ï›ÛË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ XÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ £¤ÛË ñ T·¯‡ÙËÙ· ñ EÈÙ¿¯˘ÓÛË ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ñ AÏÁ‚ÚÈ΋ ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï¿ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓ˘ ΛÓËÛ˘ ñ º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ ™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.3 ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ XÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ £¤ÛË ñ T·¯‡ÙËÙ· ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ñ AÏÁ‚ÚÈ΋ ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘ ñ º˘ÛÈ΋ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - 42 -
 3. 3. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus 2 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.1 ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ √ Ì·ıËÙ‹˜: 1. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t. 2. ¡· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ΛÓËÛ˘. 3. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. §ÂÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞ÏÁ‚ÚÈ΋ °Ú·ÊÈ΋ ¶ÚÔÛÔ- ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔ›ˆÛË 4. ¡· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.2 √ Ì·ıËÙ‹˜: 1. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t. 2. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Û ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ‰È·‰Ô¯Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÎÏ›Û˘. 3. ¡· ·ÛÎËı› ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏÔ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ∏/À. 4. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. §ÂÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞ÏÁ‚ÚÈ΋ °Ú·ÊÈ΋ ¶ÚÔÛÔ- ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔ›ˆÛË - 43 -
 4. 4. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.3 √ Ì·ıËÙ‹˜: 1. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· «‰È·‚¿˙ÂÈ» ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t. 2. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t. 3. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ Û ÌÈ· ΛÓËÛË. 4. ¡· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. 5. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË. §ÂÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞ÏÁ‚ÚÈ΋ °Ú·ÊÈ΋ ¶ÚÔÛÔ- ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔ›ˆÛË ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ: ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1 Î·È ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ™ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1, Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ «˙Ò- ‰ÈÂ·Ê‹˜ (interface) Ó˜». ∏ ÚÒÙË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù˘ Λ- ÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË. ∆Ô ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2 ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ‰ÔÌ‹, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Â›Ó·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú·. ŒÙÛÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. ∑ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ∑ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î›- OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÓËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¿ÌÂÛ·. √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÛÙÔÈ- ¯Â›· Ì›·˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Û ÛÙÔȯ›· οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙË ÏÂ- ÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘. - 44 -
 5. 5. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus 2 ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙÔ «ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ΛÓËÛ˘», ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÙ·È ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ̛· ‹ ‰‡Ô ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â- ÚÈÙÒÛÂȘ, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â·Ó¿Ï˄˘, ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì›· ΛÓËÛË fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ™Â ÌÈ· ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË, ‰È·ÈÛÙÒ- ıËΠfiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ‹ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÔ˘Ó ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È Û‚Ë̷ۛٷ ÛÙȘ ÚÔ- ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÙËÓ ·- ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Úfi‚Ï„Ë. £· Ú¤ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·˜ οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ›- ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Â‰Ò ‰ÂÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›ٷÈ. ∏ Û˘Ó‹ı˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “‰ÔÎÈÌ‹˜-Ï¿Ó˘”. ∏ ·- Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÔηχÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰˘- ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∞)∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÎÈ- Ó‹ÛÂˆÓ ÛÙË °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔ- ·Ó·˙‹ÙËÛË Î‡ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·: ÂÈÚ¿Ì·Ù· – ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ – ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ – ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∆Ô «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·: ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î›ÓËÛ˘ (ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË) µ)µ·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÒÙ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶Úfi‚ÏÂ„Ë - ÂȂ‚·›ˆÛË - Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· °È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏË- Ì¿ÙˆÓ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË ·ÏÁ‚ÚÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒ- ÛˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈΛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÌÈ·˜ ΛÓË- Û˘ Î·È Ë ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. - 45 -
 6. 6. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus °) ™ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆÚԇ̠ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿- ÛÂȘ (Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ) ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌԇ̠«ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜» ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ Î·Ù·ÓfiËÛË ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ÙË «‰È·‚¿˙Ô˘Ó», ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂΛӷ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤ÓÓÔȘ ‹ ¤ÓÓÔȘ/ÌÂÁ¤ıË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯Â- ÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÙÚ›· Â›‰· «‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜» ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ·) ÛÙÔȯÂÈ҉˜ Â›‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t1 ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË x1» ‚) ÂӉȿÌÂÛÔ Â›‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· t1-t2 ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ΛÓËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÔÈ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ» Á) Û˘ÓÔÏÈÎfi Â›‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘» √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi π‰¤Â˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â¤- Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÏÂÍ·Ó, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ. ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ì ÛÎÔfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ηϿ. ñ ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ï¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¿ ‹ ÚÔ- ÊÔÚÈο Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· [1] McDermott, L. & Shaffer, P. (2001) ª·ı‹Ì·Ù· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜, ÌÂÙ. ¶·‡ÏÔ˜ ª›¯·˜, ÂΉ. ∆˘ˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó· [2] ¢·fiÓÙ˜, ¡. & ƒ·‚¿Ó˘, ∫. (1998) √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿- ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∫È- ÓËÌ·ÙÈ΋˜, ¶Ú·ÎÙÈο 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ: ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂È- ÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 29-31 ª·˝Ô˘ 1998. [3] ∆˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞. & ªÈÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∆. (1998) ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÔÌÔÈÒ- ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÈ΋, ¶Ú·ÎÙÈο 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ: ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ º˘- ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË, £ÂÛ- Û·ÏÔÓ›ÎË 29-31 ª·˝Ô˘ 1998. - 46 -
 7. 7. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (·) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.1 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Î·È ÌÈ· ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘. ηٿÛÙ·Û˘ ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰¿- Â‰Ô (˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË). ∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›- Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·- ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ (˙ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚ- Á·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡- ¯Ô˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. •ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ- ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜. O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡, ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›- ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ- ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ- Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› . - 47 -
 8. 8. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1 £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Û ¯ÚfiÓÔ 200 ∂ÚÁ·Û›· 1 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, ÎÈ ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›. x ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘- Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘. t ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ Â- ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÏÔÁÈ΋, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ™˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË –200 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·; Î·È Ú¿ÍË ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÙÂ: ......................................................... ......................................................... ∂ÚÁ·Û›· 2 £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Û ¯ÚfiÓÔ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÂÈ- ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË (ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘) Û ¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÎÈ ·ÎÈ- ÓËÙÔÔÈ›ٷÈ. x ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘- Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘. t ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â- ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. - 48 -
 9. 9. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1 £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Ì ٷ- ∂ÚÁ·Û›· 3 ¯‡ÙËÙ· 2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ ÁÈ· 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈ ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔ- ÔÈËı› ÔÚÈÛÙÈο. x ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘- Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘. t ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â- ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ™ÎÂÊÙ›Ù ÌÈ· ΛÓËÛË (Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿- ∂ÚÁ·Û›· 4 ÛÙ·Û˘) Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜: ..................................................... .... ..................................................... .... ..................................................... .... x ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘- Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘. t ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â- Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ......................................................... ™˘˙‹ÙËÛË - ......................................................... Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ......................................................... - 49 -
 10. 10. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (‚) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.2 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Î·È ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘. ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰¿- ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Â‰Ô (˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË). ∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›- ηٿÛÙ·Û˘ Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·- ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ (˙ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î¿ı ÙÌ‹Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚ- Á·ÛÙ‹ÚÈÔ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. •ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ- ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜. O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡, ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›- ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ- ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ- Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› . - 50 -
 11. 11. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2 £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞, Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ, Ú·ÁÌ·- ∂ÚÁ·Û›· 1 ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Û ¯ÚfiÓÔ 200 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË x=0 Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 1 ÌÔÓ¿‰·˜ fiÔ˘ Î·È ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›. x ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘- Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘. t ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â- ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ô˘ ∂ÚÁ·Û›· 2 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ÙËÓ Î›ÓËÛË ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Û οı ʿÛË Ù˘. ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË ......................................................... ......................................................... ......................................................... - 51 -
 12. 12. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2 ™Â οı ʿÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ΛÓËÛ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜. ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› ......................................................... ......................................................... ......................................................... ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÎÈ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÎÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂȂ‚·›ˆÛË Î›ÓËÛ˘, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∂ÚÁ·Û›· 3 ªÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· ¢ı‡- ÁÚ·ÌÌË ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ì ηٿÏ- ÏËÏË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿- ÛÙ·Û˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. ªÈ· ȉ¤· ‰›ÓÔ˘Ì ‰›Ï·. ∂Ȃ‚·›ˆÛË ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÛÙË ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÌÈ· ΛÓËÛË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÂÈÙ·¯˘- ÓfiÌÂÓË; ......................................................... ......................................................... ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ: ......................................................... ......................................................... ......................................................... ·) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË: ∂ÚÁ·Û›· 4 ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ: ......................................................... ......................................................... ......................................................... - 52 -
 13. 13. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2 ‚) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ: ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ: ......................................................... ......................................................... Á) ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·- ڷοو ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË; ........................ ........................ ........................ ........................ ¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜: ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ‰) ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·- ڷοو ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË; ................... ................... ................... ................... ¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿- ÓÙËÛ‹ Û·˜: ............... . . . . ............... . . . . ............... . . . . ............... . . . . ............... . . . . ............... . . . . ......................................................... ™˘˙‹ÙËÛË - ......................................................... Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ......................................................... - 53 -
 14. 14. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (Á) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.3 ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Î·È ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘. ∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∏ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ı- ηٿÛÙ·Û˘ Ì›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ «‰›ÓÔ˘Ì ÂÓÙÔϤ˜» ÛÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÎÏ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. •ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ- ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜. O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡, ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›- ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ- ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·- Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ- Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› . °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ ∆Ú¤ÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ∂·Ó·- Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. - 54 -
 15. 15. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3 ∆Ú¤ÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô. ¢È·ÌÔÚÊÒÛÙ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó· ∂ÚÁ·Û›· 1 ÎÈÓËı› ‰ÂÍÈ¿, fiÛÔ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó· ÎÈÓËı› ·ÚÈÛÙÂÚ¿, fiÛÔ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·. ™¯Â‰È¿ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·Ù ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË ∂ÚÁ·Û›· 2 Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 55 -
 16. 16. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3 ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 200 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; ......................................................... ™Â ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ; ......................................................... ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË- ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ªÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â·Ó¿Ï˄˘ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· Ó· ‚Ú›Ù fiÛÔ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÊÂ- ÙËÚ›· (x=0) ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚. £¤ÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ = . . . . . . . ÌÔÓ¿‰Â˜ £¤ÛË ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ = . . . . . . . ÌÔÓ¿‰Â˜ ∂ÚÁ·Û›· 3 ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; ......................................................... ™Â ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË -50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ; ......................................................... - 56 -
 17. 17. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3 ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË- ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚ›- ∂ÚÁ·Û›· 4 ·ÙÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù οı ʿÛË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘: º¿ÛË1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º¿ÛË2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º¿ÛË3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; ......................................................... ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ, Û˘ÓÔÏÈο, ¤ÌÂÈÓ ·Î›ÓËÙÔ Î·È fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚ¿ÙËÛ ηٿ ÙË ‰È¿Ú- ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜ ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË- ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ......................................................... ™˘˙‹ÙËÛË - ......................................................... Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ......................................................... - 57 -
 18. 18. EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus - 58 -

×