Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘                     ...
™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ  ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ –   ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘  ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË...
Copyright © 2007                      √.∂¶.∂∫             3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 42 & ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›...
™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ  ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ –    ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘  ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘...
4
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·∂ÈÛ·ÁˆÁÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
4.2 μ·ÛÈΤ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . .   45     5. √È ÔÎÙÒ Δ‡ÔÈ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘...
1. ¡ÔËÙÈ΋/ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         ...
6. ∫fiÌÈΘ: Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÛÙ·ÌˆÙ‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .               113    ...
1. ∏ ʇÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          142...
1.1 ∞Ó¿ÎÏËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        166   ...
I. ∞¡∞º√ƒ∞ ™∂ £∂ª∞Δ∞ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∞°ø°∏ Δ√À                                     ...
∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜   Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...
5.7 ¶ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      322   ...
ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351  ∂ÈÛ...
16
∂ÈÛ·ÁˆÁÈο∏ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÂÍÂÏ›¯ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÂÍÂÚÁ...
Ô ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ·˘ÍËı›. º·ÈÓÔÌÂÓÈο ÏÔÈfiÓ   ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ...
ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ÚÒÙË ˙ÒÓË ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‘‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘’ ÌÂÙ·-͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡ Î·È ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜...
∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: §‹„Ë ·fiÊ·Û˘   ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜   ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: À¤...
£ÂˆÚ›Â˜ Ì¿ıËÛ˘          Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋-ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë                      ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË...
∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ   ∏ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋   ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÏË...
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË....
π. ™Àª¶∂ƒπº√ƒπ™Δπ∫∂™ ◊ ™À¡∂πƒªπ∫∂™    £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™   √È ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞...
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û¯¤ÛË ∂ÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜-∞ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÂÍËÁ› ÙȘ ‰È·-ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ η...
3. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿    ÛÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘    ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1    ÕÛÎËÛË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ´...
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 √ °È¿ÓÓ˘ Ã, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ´ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù...
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3   «ªÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· ÌÈÏ¿ ‹ ÁÂÏ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÚ·-   ‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù...
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης

415 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής - δημιουργικής σκέψης

 1. 1. ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ· μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜ISBN: ........ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1.1: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1.1: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.Β «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με θέμα: 21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής σκέψης» «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής σκέψης» ∞£∏¡∞ 2007
 2. 2. ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1.1: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.Β «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» 21. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής – δημιουργικής σκέψης»
 3. 3. Copyright © 2007 √.∂¶.∂∫ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 42 & ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 5203251, Fax: 210 5203252, www.oepek.gr ™À¡Δ∂§∂™Δ∂™ Δ√À ¢π¢∞∫Δπ∫√À À§π∫√À ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ· μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜ ™˘ÁÁÚ·Ê‹ ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË, ª·Ú›· ª. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘ ÕÓÓ· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË, ª¤ÓË ∫Ô‡ÚÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú›Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™ÈfiÚÂÓÙ· μ·ÛÈÏ›· ÷Ù˙ËÓÈ΋ٷ, ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·/∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË ÕÚÙÂÌȘ °Ï¿ÚÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂΉfiÛÂˆÓ √.∂¶.∂∫ ISBN: ......... ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡. 2121/1993 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ™ËÌ›ˆÛË √ √.∂¶.∂∫. Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. °È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋·ÚÙÈfiÙËÙ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.
 4. 4. ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∫ÚÈÙÈ΋˜ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™Î¤„˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∞£∏¡∞ 2007 3
 5. 5. 4
 6. 6. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·∂ÈÛ·ÁˆÁÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17£ÂˆÚ›Â˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋-ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë . . . . . . . . . . .21 ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË, ª·Ú›· ª. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘ 21 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22π. ™Àª¶∂ƒπº√ƒπ™Δπ∫∂™ ◊ ™À¡∂πƒªπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™ . . . . . . . . . . . .24 1. μ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ 25 ıˆڛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 ∂Ó›Û¯˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 1.2 AfiÛ‚ÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2. ¶·Ú·‰Ô¯¤˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ì¿ıËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . .25 3. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘ . . .26II. °¡ø™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 1. μ·ÛÈÎÔ› ıÂÌÂÏȈ٤˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . .30 1.1 Max Wertheimer: μ·ÛÈÎÔ› ¡fiÌÔÈ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .30 1.2 Wolfgang Koehler: ∂ÓÔÚ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . .32 1.3 Kurt Lewin: °ÓˆÛÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 1.4 Eduard Tolman: ∂ÌÚfiıÂÙË-ÛÎfiÈÌË Ì¿ıËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 2. ∫ÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜ (constructivism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2.1 Jean Piaget: Δ· ‰ÔÌÈο ÁÓˆÛÙÈο ÚfiÙ˘· Ì¿ıËÛ˘ . . . . . . . . . . . . .35 2.2 Lev Semionovitch Vygotsky: £ÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ 37 ÂÔÈÎÔ‰ÔÌÈÛÌÔ‡ (social constructivism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Jerome Bruner: ∂˘ÚÂÙÈ΋-·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË . . . . . . . . . . . . . . . .39 3. °ÓˆÛÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË . . . . .41 3.1 David Ausubel: ¡ÔËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÏËÙÈ΋ Ì¿ıËÛË . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.2 Robert Gagné: ∞ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 4. °ÓˆÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . . . .44 4.1 ΔÔ ªÔÓÙ¤ÏÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5
 7. 7. 4.2 μ·ÛÈΤ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . 45 5. √È ÔÎÙÒ Δ‡ÔÈ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ H. Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 6. ∏ ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈ·Ú¯È΋ ʇÛË Ù˘ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ R. Sternberg . . .52 IIπ. ∫√π¡ø¡π∫√°¡ø™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Albert Bandura: ª¿ıËÛË Ì ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ì›ÌËÛË ÚÔÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . IV. ∞¡£ƒø¶π™Δπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Carl Rogers: ªË ηıÔ‰ËÁËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ – ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ∫ÚÈÙÈ΋ ™Î¤„Ë: ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ÕÓÓ· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË, ª¤ÓË ∫Ô‡ÚÔ˘ 61 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 1. ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ∞.¶.™. . . . . . . . . . . . . .62 2. ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ∞.¶.™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3. ƒÂ·ÏÈÛÙÈΤ˜ μ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ª¿ıËÛË Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ¶Ú·ÎÙÈΤ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÎÚÈÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ . . . . . . . . . .77 ÕÓÓ· ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË, ª¤ÓË ∫Ô‡ÚÔ˘ 77 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: ∞ÊÂÙËÚȷΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .776
 8. 8. 1. ¡ÔËÙÈ΋/ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792. ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833. ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù¿Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .864. ∞ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηȉËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË, ª·Ú›· M. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘ 95 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96π. °∂¡π∫∂™ £∂øƒ∏™∂π™ °π∞ Δ∏¡ ∫ƒπΔπ∫∏ ∫∞π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏ ™∫∂æ∏ . . . . . .99 1. ¢È·Û¿ÊËÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 2. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÎÚÈÙÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .103 3. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103ππ. ¶∞π¢∞°ø°π∫∏ ∞•π√¶√π∏™∏ Δø¡ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ª∞£∏™∏™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ∫ƒπΔπ∫∏™ ∫∞π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ™∫∂æ∏™ . . . . . . 105πππ. ¢π¢∞∫Δπ∫∂™ ¶ƒ√™∂°°π™∂π™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ∫ƒπΔπ∫∏™ ∫∞π ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ™∫∂æ∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107IV. Δ∂áπ∫∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ∫ƒπΔπ∫∏™ ™∫∂æ∏™ . . . . . . . . . . . . . .108V. Δ∂áπ∫∂™ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ Δ∏™ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ™∫∂æ∏™ . . . . . . . . .109 1. æ˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 1.1 G. Guilford: Test ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 1.2 E. Torrance: Test ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 2. ∫·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ∞˘ıfiÚÌËÙˆÓ π‰ÂÒÓ (∫.∞.π.)/π‰ÂÔı‡ÂÏÏ· (Brainstorming) . .111 3. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ SCAMPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 4. Δ· ÛÎÂÙfiÌÂÓ· η¤Ï· ÙÔ˘ De Bono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 5. ÕÁÚÈ· π‰¤· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 7
 9. 9. 6. ∫fiÌÈΘ: Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÛÙ·ÌˆÙ‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 8. ™¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ππ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú›Î˘ 121 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 1. ∫·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ȉÂÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 2. ÕÛÎËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 3. √Ì¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 4. ™˘˙‹ÙËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 5. ªÂϤÙË ÂÚ›ÙˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 6. ¶·›ÍÈÌÔ ÚfiÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 7. ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 8. ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 9. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÂȉÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 º‡ÏÏÔ (∞˘Ùfi) ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘ . . . . . .141 ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 141 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1418
 10. 10. 1. ∏ ʇÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422. √ ¯¿ÚÙ˘ ÂÓÓÔÈÒÓ (ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 2.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 2.2 ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ . . .147 2.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÂÓÓÔÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1473. ™¯¤‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 3.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 3.2 ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 3.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1504. °Ú·Ì̤˜ ¢Ú¿Û˘ (Fortune lines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 4.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÌÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰Ú¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .151 4.2 ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 4.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÈ·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰Ú¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1535. ™˘Û¯ÂÙÈÛÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Venn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 5.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ . . . . . .154 5.2 ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 5.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1556. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 6.1 ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 6.2 ¢È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 6.3 ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . .158™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 163 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1631. ΔÈ Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 9
 11. 11. 1.1 ∞Ó¿ÎÏËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1.2 ∂ÚÌËÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 1.3 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 2. Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ . . .175 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú›Î˘ 185 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 π. ∞¡∞º√ƒ∞ ™∂ £∂ª∞Δ∞ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∫∞π¡√Δ√ªπ∞» . . . . . . . .187 1. √ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 2. ∂ʇÚÂÛË Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 3. ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 II. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞ ∂º∞ƒª√°∏™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ Δ∂áπ∫ø¡ ™∂ ¢π¢∞∫Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∫∞π¡√Δ√ªπ∞» . . . . . . . . 191 πππ. ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ ∂º∞ƒª√°∏™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ Δ∂áπ∫ø¡ ™∂ ¢π¢∞∫Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∫∞π¡√Δ√ªπ∞» . . . . . . . . 195 º‡ÏÏÔ (∞˘Ùfi) ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∞ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 °È¿ÓÓ˘ ª·˘Ú›Î˘ 199 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20010
 12. 12. I. ∞¡∞º√ƒ∞ ™∂ £∂ª∞Δ∞ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∞°ø°∏ Δ√À 201 ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∏» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ «∞ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 2. Δ· 5 μ·ÛÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 3. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 4. ∏ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .203 5. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ¢È·Ê‹ÌÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205II. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞Δ∞ ∂º∞ƒª√°∏™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ Δ∂áπ∫ø¡ ™∂ ¢π¢∞∫Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∞°ø°∏ Δ√À ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∏» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207III. ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ ∂º∞ƒª√°∏™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ Δ∂áπ∫ø¡ ™∂ ¢π¢∞∫Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ∏¡ «∞°ø°∏ Δ√À ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∏» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216º‡ÏÏÔ (∞˘Ùfi) ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ π: «∞ÓÙÈ̤وË Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ππ: «ªÈÎÚ¤˜ ∞Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙË ¢È·ÙÚÔÊ‹» ¶·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋™‹Ì·ÓÛË ΔÚÔÊ›ÌˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¿ÙÔÌ·:∂ÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË . . . . . . . . . . . . .223 ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2241. ΔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2242. Δ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2253. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ . . . . .2304. Δ· ÂÌfi‰È· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2335. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ù¿ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 11
 13. 13. ∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™ÈfiÚÂÓÙ· ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 2. Δ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 3. ∂ÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 4. ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ . . . .251 4.1 ª¤ÛÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Â›‰ÂÈ͢ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· . . . .251 4.2 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘ ȉÂÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ . . . . . . . . . . . . . .251 4.3 ª¤ÛÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . .252 5. ªÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Ì ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 6. §ÔÁÈÛÌÈο ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 7. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ-˘ÂÚÌ¤ÛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 ∂›Ï˘ÛË ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù‡Ô˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 μ·ÛÈÏ›· ÷Ù˙ËÓÈ΋ٷ, ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 1. £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ . . . . . . . . .267 2. Δ‡Ô˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28312
 14. 14. μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞: ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 μ·ÛÈÏ›· ÷Ù˙ËÓÈ΋ٷ, ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 293 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294«ÕÏÏÔÈ Δ‡Ô ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308ΔÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Δ¶∂ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . .309 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘ 309 ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3101. ¢ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3112. Δ¶∂ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3153. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3164. ªÔÓ٤Ϸ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË Δ¶∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3175. ªÈ· Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 5.1 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Û¯Â‰›·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 5.2 °ÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 5.3 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 5.4 ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ·ÈÁÓ›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 5.5 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ˘ÂÚÌ¤ÛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 5.6 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 13
 15. 15. 5.7 ¶ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 5.8 ∂ÚÁ·Ï›· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 5.9 ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÚÔÌÔÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 5.10 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 5.11 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 6. Δ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÏÔÁÈÛÌÈο ÛÙ· Û¯ÔÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 7. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ . . . . . . .326 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ™ÈfiÚÂÓÙ· ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 1. To ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 2. ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ̤ÛÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ . . . . . . . . .333 3. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi . . . . . . . . . . .337 4. ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi . . . . . . .339 5. ¢ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi (WebQuests) . . . . .341 6. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . .343 ™‡ÓÔ„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 ∂ÚÁ·Ï›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË, ª·Ú›· ª. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘ ™ÎÔfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35114
 16. 16. ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351π. °∂¡π∫∂™ £∂øƒ∏™∂π™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 1. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ . . . . .353 2. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354ππ. ∂ƒ°∞§∂π∞ ∞•π√§√°∏™∏™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 1. √ º¿ÎÂÏÔ˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ (portfolio assesment) . . . . . . . . . . . .357 1.1 ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ «portfolio»; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 1.2 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 1.3 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 1.4 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ›‰Ë ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 1.5 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 1.6 ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 1.7 ¶ÔÈÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ portfolio; . . . . . . . . . . . .361 1.8 ¶Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 1.9 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ portfolio; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364º‡ÏÏÔ AÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369∂¡ΔÀ¶√ 1: º∞∫∂§√™ ∂ƒ°∞™πø¡ ª∞£∏Δ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369∂¡ΔÀ¶√ 2: ∞•π√§√°ø Δ∏¡ ∂ƒ°∞™π∞ ª√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370∂¡ΔÀ¶√ 3: ¶∞ƒ√À™π∞∑ø Δ∏¡ ∂ƒ°∞™π∞ ª√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371∂¡ΔÀ¶√ 4: √ Δƒ√¶√™ ª∂§∂Δ∏™ Δø¡ ª∞£∏Δø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372∂¡ΔÀ¶√ 5: √ƒ°∞¡ø™∏ Δ√À Ã√¡√À °π∞ ª∂£√¢π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞ . . . . . . . . .374 15
 17. 17. 16
 18. 18. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο∏ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÂÍÂÏ›¯ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙfiÛÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜Ô˘ ÌÔ¯ıÔ‡Ó ÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó‡̷ÙÔ˜ ÎÚÈÙÈ-΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ·Ú·Î¿Ùˆ, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 4, Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜:ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Â‰Ò ÂÓÓÔÂ›Ù·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÛΤ„˘ Ô˘ (·) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û·Ê‹ ·ÍÈÔÏÔÁÈοÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È (‚) ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆ-ÛË Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. √ Lipman ¤¯ÂÈ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙ··Ú·¿Óˆ ‰˘Ô ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘: ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·˘Ùfi-‰ÈfiÚıˆÛË Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ï·ÈÛ›Ô˘, ηıÒ˜ ηÈÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ Ù˘È΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. °È’ ·˘Ùfi ·ÔηÏ› ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ÛΤ„Ë Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë (∫ˆÛÙ·Ú›‰Ô˘-∂˘ÎÏ›‰Ë, 1997:21, Lipman 1994:116).¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈ-ÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈοηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ ™ÙÔ¯·ÛÙÈÎÔ-ÎÚÈÙÈ΋ ™Î¤„Ë (reflective thinking) Â›Ó·È ÌÈ· ۯ‰fiÓÛ˘ÓÒÓ˘ÌË ¤ÓÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË. ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ÛΤ„˘, ·Ó¢ڛÛÎÂÈ Û¯¤-ÛÂȘ, ÂÈχÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÎÈÓÔ‡Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·-‰Ô¯¤˜. μ·ÛÈÎfi Ù˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿-Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË-̤ÓË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, 2005: 77-78).‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë ÂÓÓÔÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û· ÛΤ„Ë. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÚ›˙ÂٷȈ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‘›‰Ô˜ Ù˘ ÛΤ„˘, fiÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-Ô‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ÓÔËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ıˆڋÛÂȘ Ù˘ Ú·Á-Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜’. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È Ë ÓÔËÙÈÎ‹Â˘Î·Ì„›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û· ÛΤ„Ë ÂÓ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋. ¢ËÏ·‰‹, fiÙÈ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÛΤ„˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Û ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Û ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ·‚¿ÛÈÌÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û· ÛΤ„Ë Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ÛΤ„Ë ÂÓÒ Ë ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë. (¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, 2004).™¯ÂÙÈο ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ÌÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘‰˘ÛÎÔÏ›·: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ (‰ËÏ. ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û·) ÛΤ„Ë ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë, ÂÂÍÂÚÁ·-Û›· Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÌË ÚԂϤ„ÈÌˆÓ ·Ú¯Èο ··ÓÙ‹ÛˆÓ/χÛÂˆÓ ÛÂÂÚˆÙ‹Ì·Ù·/ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂȉÈο·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ – ·Ó ÂÈ-¯ÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ‰ËÏ. ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ú·ÎÙÈÎÔ-‚Ȉ̷ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÒÛÙÂ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Ó· ·˘ÍËı› Î·È 17
 19. 19. Ô ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ·˘ÍËı›. º·ÈÓÔÌÂÓÈο ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi- ÙËÙ·: ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÙÂÏÈο Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌË ÂÍ·Ú¯‹˜ ÚԂϤ„ÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ‘ÔÈ Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ‘ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤- ÏÂÛÌ·’ (‰ËÏ. ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ‹ ÙË Ï‡ÛË) ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ (Ó· ÙÔÓÈÛı› fï˜ fi¯È Î·È ÈηӤ˜) ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÔÏÏ·ÏÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ – ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¢ÎÙ·›Ô˘, ηٿ ÙËÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û· ÛΤ„Ë, ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Âȉ›ˆÍ˘ Ù˘ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ- ΋ ÂͤٷÛË, ÂÔ̤ӈ˜ Ï‹ÚË Î·È ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ¯ˆÚ›˜ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ï‡ÛˆÓ. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Â›Ó·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ (ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ‡Ï˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔ- Á›·˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û˘) ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ··ÈÙ‹ÛÂȘ: ŸÙÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ŸÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ·fiÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ «ÎÔÈÓÔ‡» ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È. ∏ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È¿Ù·- ÍË ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ٷ ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ∞Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·È- ‰Â˘ÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ·ÊÂÙËÚÈÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÂÓÓÔÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛ˘. ∏ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÈÏÔ- Á‹ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·: ™ÎÔfi˜ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ΔÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÒÌ· Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™‡ÓÔ„Ë μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È º‡ÏÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î¿ı ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂϛ٠·fi ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜ ÂÈ̤-18
 20. 20. ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ÚÒÙË ˙ÒÓË ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‘‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘’ ÌÂÙ·-͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡ Î·È ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂ-ϤÛÌ·Ù·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË, ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÒÌ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏË-ı› ‰Â οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰È¢-ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ËÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ï·Ì-‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÂÓfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ÙÚ›ÙË ˙ÒÓË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· ԢηıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓˆÓ.£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙË ‰ÔÌ‹ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfi-ÙËÙ·˜ ÙȘ ηıÈÛÙ¿ ·Ôχو˜ ηٿÏÏËϘ η ÁÈ· ÌÂϤÙË ·fi ·fiÛÙ·ÛË.¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-ÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· fiÛÔÎ·È ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È:ñ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÌÂ- ‰ˆÛ˘/ÂÌ‚¿ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔ- ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ.ñ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ‘Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜’ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂ- ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘∫ÚÈÙÈ΋ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË £ÂˆÚÈÒÓ ª¿ıËÛ˘¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ª¿ıËÛË Î·È ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓÌ·ıËÙÒÓΔ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ πΔ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ππ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÂÈ̤ӈÓ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¿ÙÔÌ·: ∂ÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù‡ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ 19
 21. 21. ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: À¤Ú‚·ÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ΔÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Δ¶∂ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ∂ÚÁ·Ï›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ∫ÚÈÙÈ΋ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË £ÂˆÚÈÒÓ ª¿ıËÛ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ª¿ıËÛË Î·È ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ π Δ¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ππ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘ ∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋/ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë: ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¿ÙÔÌ·: ∂ÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ù¿Í˘ ∏ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: £ÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù‡ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜: ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ΔÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Δ¶∂ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ∂ÚÁ·Ï›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·هͷÌ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹Ù·Ó ıˆÚÒ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋, Â›ÔÓË Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÈÛÙ‡ˆ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î. ∞. °Ï¿ÚÔ˘ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÙË ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∂›Ó·È ‚¤‚·È· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ıÂÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜. √È fiÔȘ ÂÏÏ›- „ÂȘ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ì ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο. μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ï·˚‰‹˜20
 22. 22. £ÂˆÚ›Â˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋-ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Δ۷ΛÚË, ª·Ú›· ª. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘™ÎÔfi˜™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤-ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÙȘ ‰È¤Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ·È-‰·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù·ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈÛ ı¤ÛË:ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜.ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÍÈÔ- ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ.ñ ¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋.ñ ¡· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.ŒÓÓÔȘ-∫ÏÂȉȿ™˘ÌÚÂÚÈÊÔÚÈÛÌfi˜, ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·fiÛ‚ÂÛË, ÌÔÚÊ‹ (Gestalt), ÁÓˆÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· ‰Ú¿-Û˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÁÓˆÛÙÈ΋ ıˆڛ·, ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘, ‰›Ô, ‰ÔÌÈÛÌfi˜, ·ÊÔÌÔ›ˆÛË,Û˘ÌÌfiÚʈÛË, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌÈÛÌfi˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË,ÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜, ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹, ∑ÒÓË ∂ÈΛÌÂÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∑PD), ·Ú·Ù‹-ÚËÛË Î·È Ì›ÌËÛË ÚÔÙ‡Ô˘, ·˘ÙÂ¿ÚÎÂÈ·, ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ıˆڛ·, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÂ-ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÌÓ‹ÌË, ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË, Ì·ÎÚfi¯ÚÔ-ÓË ÌÓ‹ÌË, Ï‹ıË, ÌÓËÌÔÓÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, Ù‡ÔÈ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÙÚÈ·Ú¯È΋ ʇÛË Ù˘ ÓÔË-ÌÔÛ‡Ó˘. 21
 23. 23. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛÊ·ÈÚÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ (Morin E, 1999, 1999a). ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÛΤ„˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÙÂÚfiÙËÙ·. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ- Ï‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ̤۷ ·fi Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Ô˘ ˘ÔÎÈ- ÓÔ‡Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÎÚÈÙÈο Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÙÈ (‰ËψÙÈ΋ Ì¿ıË- ÛË «declarative») fiÛÔ ÛÙÔ Ò˜, (‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ Ì¿ıËÛË «procedural»), (Anderson, 1983, ¡Ù¿‚Ô˘, 2000), ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «Ì·ı·›Óˆ Ò˜ Ó· Ì·ı·›Óˆ». ∏ Ì¿ıËÛË ÏÔÈfiÓ, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fi¯È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ‰È·‰È- ηۛ·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· Û‡ÓıÂ- ÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û˘ÁÎÚfi- ÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. Àfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÔÈÎÂÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·‰È- ηۛ· Ì¿ıËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘˜ ÚËÙ¿ ‹ ˘fiÚÚËÙ· ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıË- Û˘. ŸÌˆ˜, ÔÈ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ ‹ ÂÌÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚʈÙÈ΋˜/ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÙȘ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂ- ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÎÚÈ- ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÛΤ„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. 줂·È·, Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·ıÈÛÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔ- ÏË ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ, ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈηχ„ÂȘ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Û·Ê‹ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ‹ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›- ÛÌ· ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì¿ıËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˘ÈÔıÂÙ‹Ù·È ÌÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÂÛÙ›·Û‹ ÙÔ˘˜: ÁÓÒÛË, ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì·ıËÙ‹˜ (Giordan, 2006). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηٿٷÍË, ÔÈ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ Ì ¿ÍÔÓ· ÙË ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜, ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ- Τ˜ ıˆڛ˜. ªÂ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÔÁÓˆÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ıˆڛ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ¿ÍÔÓ· ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓıÚˆ- ÈÛÙÈΤ˜, ÁÂÓÂÙÈΤ˜/ÂÔÈÎÔ‰ÔÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ıˆڛ˜.22
 24. 24. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ú¿ÍË. √È ıˆڛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈÂÍ‹˜:ñ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈΤ˜ (Behavioral Learning Theories)ñ °ÓˆÛÙÈΤ˜ (Cognitive/Constructivist Learning Theories)ñ KÔÈÓˆÓÈÔÁÓˆÛÙÈΤ˜ (Social-cognitive Learning Theories)ñ AÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ (Humanities Learning Theories). 23
 25. 25. π. ™Àª¶∂ƒπº√ƒπ™Δπ∫∂™ ◊ ™À¡∂πƒªπ∫∂™ £∂øƒπ∂™ ª∞£∏™∏™ √È ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌÔ‡ Ì ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Watson (Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ì¿ıËÛ˘), Thorndike (‰ÔÎÈÌ‹ Î·È Ï¿ÓË), Skinner (Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋-Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÈ΋ Ì¿ıËÛË) Î·È ÙÔ ƒÒÛÔ Pavlov (Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋-ÎÏ·ÛÈ- ΋ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË Ì¿ıËÛË) ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¤Î‰Ë- ÏˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘ ‰ÂÓ ‰ÈÂ- Ú¢ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂ- Ù·È ¤Ó· ÂÚ¤ıÈÛÌ· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›- ‰Ú·ÛË: ∂(∂Ú¤ıÈÛÌ·) ∞(∞ÓÙ›‰Ú·ÛË) √È ıˆڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ·Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÚ·- ÙË (ΛÓËÙÚ·, ÛΤ„ÂȘ, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·). ΟΡΑΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Φυσικά Χαρακτηριστικά Πράξεις - Λόγια Κίνητρα - Σκέψεις Αξίες - Συναισθήματα ΑΟΡΑΤΟ ΣΤΑΣΗ ¶ËÁ‹: °È·ÓÓÔ˘Ï¤·˜, ª. (1998). ™¯‹Ì· 1 √ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ì ·Áfi‚Ô˘ÓÔ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÛ˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙ¤˜ Ì ·ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔÓ Hull (ÂӉȿÌÂÛ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi-Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Ì¿ıËÛË) Ô˘ ÂÛÙ›·Û ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ «Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù›» ÛÙËÓ «·fiÚ·ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿» ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ¢ËÏ·‰‹, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË24
 26. 26. ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û¯¤ÛË ∂ÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜-∞ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÂÍËÁ› ÙȘ ‰È·-ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂ-ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜.∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÓÂÔÛ˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Û¯‹-Ì·ÙÔ˜ Ì¿ıËÛ˘, ˆ˜ Û¯¤ÛË ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜-·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-ÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡(√). ∞fi ÙÔ ∂ ∞ ÛÙÔ ∂ √ ∞1. μ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜1.1 ∂Ó›Û¯˘ÛË – ΔÈ̈ڛ·∂Ó›Û¯˘ÛË ıˆÚÂ›Ù·È «ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÂË-Ú¿˙ÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·˘Ù‹˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È Ó· ·ÁȈı› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÓ¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·» (ºÔ˘ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, 2001). ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Ì Â·›ÓÔ˘˜ ‹ Ì ˘ÏÈο·Á·ı¿ (‰ÒÚ·, ¯Ú‹Ì·Ù·) Î·È ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÌÈ·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÙÈ̈ڛ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ô‰˘Ì¿ÌˆÛË ‹ ÙË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÌÈ·˜ ·ÓÂÈı‡ÌË-Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.1.2 AfiÛ‚ÂÛË∏ ·fiÛ‚ÂÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Â›‰ÂÈÍË ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ·ÓÂÈı‡ÌË-ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ŒÙÛÈ, Ë ÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÌË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜.2. ¶·Ú·‰Ô¯¤˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ì¿ıËÛ˘:ñ ŒÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ËψÙÈ΋ ÁÓÒÛËñ ª¿ıËÛË ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·ñ ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·È‰·ÁˆÁÈοñ √ Ì·ıËÙ‹˜ ÂÎÙÂÏ› ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ñ ∫·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ñ °Ú·ÌÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈο)ñ ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (ÙÂÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). 25
 27. 27. 3. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì¿ıËÛ˘ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1 ÕÛÎËÛË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ´ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ (√∂¢μ:1996). ∂ÎÊÒÓËÛË: «™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì fi,ÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: (ηٷ¯Â›ÌˆÓÔ, ηٿÌÔ˘ÙÚ·, ηٿ̷ٷ, ηٿηډ·, ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜, ηٷÁ‹˜, ηٷΛ- ÙÚÈÓÔ˜). ¶.¯.: ΔÔ˘ Ù· ›· ηٿÌÔ˘ÙÚ· ΔÔÓ ÎÔ›Ù·˙· ....................... √È ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó Ì¿ÓÈÔ ÙÔ ....................... ∞’ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ....................... ŒÁÈÓ ....................... ·’ ÙË ÓÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ÙÔ ‹ÚÂ…………… ∫·ı›Û·ÌÂ…………….οو ·’ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ». ™¯fiÏÈ· 1. √ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÙ¿ ϤÍÂȘ ÁÈ· ÂÙ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 2. ∏ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· Ù˘ÔÏÔÁ›· ¿ÛÎËÛ˘: «Û˘ÌÏËÚÒÓˆ fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·» Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 3. ∏ ÁÏÒÛÛ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·ÔÏ·ÈÛȈ̤ӷ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈ- ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ¢ËÏ·‰‹, ÛËÌ·ÛÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ˆ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. 4. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. 5. √ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈÏÔÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·Ó·‰Â›ÎӢ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È Î·Ì›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÂÎÙ›- ÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1 ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜.26
 28. 28. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 √ °È¿ÓÓ˘ Ã, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ´ §˘Î›Ԣ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙËÓ 1Ë ÒÚ· οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ οÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÂÓ Â›‰Ë ÎËÚ‡Á- Ì·ÙÔ˜, Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ηı˘- ÛÙÂÚ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. √ °È¿ÓÓ˘ ·Ú¿ Ù· ‰ÂÈÎÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ÚÒÙË ÒÚ· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·, ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ Ô˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.™¯fiÏÈ·√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‹/Î·È Ì ÙȘ ÂÈÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙË ÌË·Ô‰ÂÎÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ ·Ô-Û‚¤ÛÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË fiÙ·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô-‰ÂÎÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.∂›Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηٿ fiÛÔ ÌÈ· Û˘ÌÂ-ÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‹ ÛÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÌÈ·˜Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ˆ˜ ‰ÚˆÓ ˘ÔΛÌÂÓÔ.Àfi‰ÂÈÍË: ∞ӷ̤ÓÂÙ ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ó· ηٷ‰Âȯı›, fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜Ù˘ ıˆڛ·˜, Ï›ÂÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ̤ۈÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛ‹ Ù˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2 ™Â ÌÈ· Ù¿ÍË ∞´ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ η٤ÁÚ·„·Ó Î·È ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó Û ›Ó·Î· «Î·ÓfiÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ̤۷ ÛÙË Ù¿ÍË». ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ñ ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ʷ۷ڛ· fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ñ ¢ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ñ ¢ÂÓ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Ì·˜ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ. ñ ¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ñ ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ñ ¢ÂÓ ÙÚÒÌ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ñ ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÈ̈Ú›ٷÈ. √È Î·ÓfiÓ˜ ·˘ÙÔ› Û˘Ó¯Ҙ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ, Ì ‚¿ÛË ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌÔ‡, ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘˜; Àfi‰ÂÈÍË ∞ӷ̤ÓÂÙ ÔÈ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ηÓfiÓ· Ô˘ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. 27
 29. 29. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3 «ªÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· ÌÈÏ¿ ‹ ÁÂÏ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÚ·- ‚‹ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ¿Ïψӻ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜: ñ ¡· ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈ΋ ıˆڛ·, ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·- οو ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ «·fiÛ‚ÂÛË» Ù˘ ÌË ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜: ñ √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ¿ÏϘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË. ñ ∂ÈÏ‹ÙÙÂÈ ÙË Ì·ı‹ÙÚÈ·, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ οÓÂÈ Î‹Ú˘ÁÌ· Î·È ·ÂÈÏ›, fiÙÈ ı· ÙËÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë. ñ ™ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Ì·ı‹ÙÚÈ· ϤÁÔÓÙ·˜: «Ô ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È …». ñ ∞Ó·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË Ì·ı‹ÙÚÈ· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙÂ, Ó· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ. ñ ¡· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ·ÙÔÌÈο Ì ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.28

×