SlideShare a Scribd company logo

The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Pashto

Obama White House
Obama White House
Obama White HouseGovernment at Obama White House

President Obama’s speech in Cairo on America’s relationship with Muslim communities around the world. June 4th, 2009. http://www.whitehouse.gov/blog/newbeginning/

The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Pashto

1 of 22
Download to read offline
‫ﺳﭙ#ﻨﻪ ﻣﺎ!quot;‬


                                      ‫دﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ  ﺳﮑﺮﺗﺮ  دﻓﺘﺮ‬
                                             ‫)ﻗﺎﻫﺮه، ﻣ ﺼﺮ(‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
                                             ‫د ﻓﻮری ﻧﺸﺮ ﻟﭙﺎره ۴  د ﮐﺎل ۹۰۰۲  د ﺟﻮن ۴‬


                          ‫  د ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ و‪K‬ﻨﺎ‬
                         ‫د ‪K‬ﻮه ﻧﻮی ﭘ#ﻞ ﭘﻪ ﺑﺎب‬

                            ‫د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‬
                             ‫ﻗﺎﻫﺮه ، ﻣ ﺼﺮ‬
                                  ‫د ﻣﺎﺳﭗ#ﯿﻦ ۰۱:۱ )ﻣﺤﻠﯽ وﺧﺖ(‬

                  ‫ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ اوﺑﺎﻣﺎ:  ډﯾﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ. ﻣﺎﺳﭗ#ﯿﻦ ﻣﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ.‬

 ‫زه و‪K‬ﺎړﻡ ﭼﻪ  د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻪ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ #ﺎﺭ ﮐﯽ ‪K‬ﻢ، او   دوه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯽ ‬
‫ﮐﻮرﺑﺎﻧﻪ  دی.   د .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی زرو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫ#ﺴﯽ، اﻻزﻫﺮ  د اﺳﻼﻣﯽ ز ده کړﯼ  د ‬
 ‫‪K‬ﻮه رو#ﺎﻧﻪ ﻻر#ﻮﺩ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اوﭼﺖ وﻻړ  دی، او  د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن، .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ‬
‫‪K‬ﻮه ﭘﯽړﯼ،  د ﻣ ﺼﺮ  د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ده. او ﺗﺎﺳﯽ ﭘﻪ گډﻩ   د ﻋﻨﻌﻨﯽ ا ‬
‫و‬
‫ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺗﺮﻣ#ﻦځ  د ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎز‪K‬ﺘﻮب ﮐﻮی.  زه ﺳﺘﺎﺳﻮ او  د ﻣ ﺼﺮ  د ﺧﻠﮑ ‬
‫ﻮ‬
 ‫د ﻣ#ﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯽ ﳑﻨﻮن ‪K‬ﻢ.  زه ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ و‪K‬ﺎړﻡ ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د ﺧﻠﮑﻮ #ﻪ ﻧ#ﺖ ‬
 ‫او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  د 6ﻮﻟﻨﻮ  د ﺳﻮﻟﯽ ﻧﻪ ډﮎ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﯽ ﺗﻪ ‬
                ‫راوړﻡ:  quot;اﺳﻼم و ﻋﻠ#ﮑﻢ.quot; )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(‬

    ‫ﻣﻮنږ ﭘﺪاﺳﯽ وﺧﺖ ﮐﯽ ﺳﺮه ﮔﻮرو ﭼﻪ  د ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ او ﭘﻪ نړﯼ ﮐﯽ  د ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ ﺗﺎو ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ روان  دی –  دا ﺗﺎوﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺗﺎر‪K‬ﺨﯽ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ‬
‫ﮐﯽ ری#ﯽ ﻟﺮی ﭼﻪ  د اوﺳﻨﯽ ﭘﺎﻟ#ﺴﯽ  دﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻪ ډﯾﺮ وړﺍﻧﺪﯼ >ﯽ.   د اﺳﻼ  ‬
 ‫م‬
‫او  د ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ اړﯾ?ﻮ ﮐﯽ  د ﭘﯽړﯾﻮ ﭘﯽړﯾﻮ گډ ژوﻧﺪ، اوﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻣﻠﻪ  ده‬
‫ ‬
  ‫ﺧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰی او ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﮓړﯼ ﻫﻢ ﭘﮑﯽ ﺷﺘﻪ.  ﭘﺪی ﺗﺎزه وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ،  د ﺗﺎو ‬
       ‫ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ اورﺗﻪ  د اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا  داﺳﯽ ﳌﻦ وﻫﻞ ﺷﻮ‪K‬ﺪه ﭼﻪ ‬
  ‫ډﯾﺮ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺋﯽ  د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډډﻩ کړﯼ  ده، او د ‬
‫سړﯼ ﺟﮓړﯼ ﭘﻪ  دوران ﮐﯽ ﻫﻐﻪ ﻫ#ﻮا دوﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﮑﯽ ﭘﻪ اﮐﺜﺮ‪K‬ﺖ ﮐﯽ  دی ‬
   ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ  د ﮔﻮډﺍﮔﯿﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮی  دی ﺑﯽ ﻟﻪ  د‪K‬ﻨﻪ ﭼﻪ  د ﻫﻐﻮ ﺧﭙﻠﻮ ‬
                                   ‫ً‬
 ‫ﻏﻮ#ﺘﻨﻮ اوارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﯽ.  ﭘﺪی ﺑﺮﺳ#ﺮه،  د ﺑﺪﻟﻮن ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮه .ﭙﻪ ﭼﻪ  د ‬
   ‫ﻧﻦ ور>ﯽ ﻋ ﺼﺮ‪K‬ﺖ او د نړﯼ  د ﻣﺰو ﻟﻦډﯾﺪ ﻭ راوړﯼ  دی ډﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  د‪K‬ﺘﻪ ‬
‫راﺑﻠﻠﯽ  دی ﭼﻪ  داﺳﯽ وگ!ﯽ ﭼﻪ ﮔﻮ‪K‬ﺎ ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰ  د اﺳﻼم  د ﻋﻨﻌﻨﻮ ﺳﺮه  د#ﻤﻨﯽ ﻟﺮی.‬

   ‫  داﺳﻼﻣﯽ نړﯼ ډﯾﺮﯼ وړﯼ ﻣﮕﺮ ﻗﻮی اﻗﻠ#ﺖ ډﻟﯽ ﺗﻨﺪو اﻓﺮاﻃ#ﺎﻧﻮ  د دی ﺗﺎو ‬
  ‫ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﻧﺎوړﻩ او  د >ﺎﻥ ﭘﻪ گ6ﻪ ﮐﺎر اﺧ#ﺴﺘﯽ  دی.   د ﮐﺎل ۱۰۰۲  د ‬
‫ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  د ۱۱ﻣﯽ ﺣﻤﻠﯽ او  د دی اﻓﺮاﻃ#ﺎﻧﻮ  دواﻣﺪاره ﻫﻠﯽ >ﻠﯽ ﭼﻪ  د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ‬
‫ﭘﻪ ﺧﻼف  د زور ز‪K‬ﺎﺗﯽ  او ﺗﺸﺪ د ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﯽ، >ﯿﻨﯽ ﺧﻠﮏ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ ‬
   ‫د‪K‬ﺘﻪ راوﺳﺘﯽ  دی ﭼﻪ اﺳﻼم ﻧﻪ ‪K‬ﻮازی اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰو ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﺗﻪ  د ﺑﺪ‪K‬ﻬﯽ ‬
‫د#ﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وگ!ﯽ، ﺑﻠﮑﻪ  د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻗﻮ  د#ﻤﻦ ﺋﯽ ﻫﻢ وﺑﻮﻟﯽ.   دی ﺧﺒﺮ  ‬
‫ی‬
                  ‫ﻻ ډﯾﺮﻩ و‪K‬ﺮه او ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎ دی ﭘ#ﺪا کړﯼ  ده.‬

 ‫ﺗﻮ ﻫﻐﻮ ﭼﻪ زﻣﻮنږ اړﯾ?ﯽ زﻣﻮنږ  د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺗﻌﺮ‪K‬ﻒ ﮐﯽږﯼ، ﻣﻮنږ ﺑﻪ ‬
‫ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻗﻮت ورﮐﻮووﭼﻪ  د ﺳﻮﻟﯽ ﭘﻪ >ﺎﯼ  د ﮐﺮﮐﯽ ﺗﺨﻢ ﮐﺮی، او  د ﻫﻤﮑﺎری‬
‫ ‬
‫ﭘﻪ >ﺎﯼ ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﻮنږ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ  د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻫﻮﺳﺎ‪K‬ﻨﯽ ﭘﻪ راوﺳﺘﻮ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ‬
‫ ‬
  ‫ﺷﯽ،  د ﺷﺦړ ﻭ او ﺟﮓړ ﻭ اور ﺗﻪ ﳌﻦ وﻫﯽ.   دا  د ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ او ﻧﻔﺎق  داﺳﯽ ‬
                    ‫کړﯼ  ده ﭼﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺧﺘﻤﻪ ﺋﯽ کړ ﻭ.‬

‫زه  دﻟﺘﻪ راﻏﻠﯽ ‪K‬ﻢ ﻗﺎﻫﺮی ﺗﻪ ﭼﻪ  د ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ او  د اﺳﻼﻣﯽ نړﯼ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ  ‬
‫د‬
 ‫داﺳﯽ ﻧﻮی  دوران  د ﭘ#ﻞ ﮐ#ﺪو ل6ﻪ وکړﻡ ﭼﻪ  د گډ ﻭ گ6ﻮ او ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  درﻧﺎوی ‬
  ‫ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د وﻻړ وی – ﻧﻮی ﭘ#ﻞ ﭼﻪ ﭘﺪی ﺣﻘ#ﻘﺖ وﻻړ وی ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او اﺳﻼم ‬
  ‫اﻧﺘ ﺼﺎری ﻧﺪی او ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻧﻪ وی.  ﭘﻪ ﺣﻘ#ﻘﺖ ﮐﯽ  دوی ورﺗﻪ ‬
  ‫ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ  دی او گډ اﺻﻮل ﻟﺮی –  د ﻋﺪاﻟﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ اﺻﻮل؛  د زﻏﻢ او  د ‬
‫ﺑﺸﺮی ﮐﺮاﻣﺖ اﺻﻮل.‬

‫زه ﭘﺪی ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ   داﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ‪K‬ﻮه ﺷﭙﻪ ﮐﯽ ﻧﺸﯽ راﺗﻼی. زه ﺧﺒﺮ ‪K‬ﻢ ﭼﻪ  د د  ‬
 ‫ی‬
  ‫و‪K‬ﻨﺎ ﭘﻬﺒﺎره ﮐﯽ ډﯾﺮ ﺗﺒﻠ#ﻎ ﺷﻮ‪K‬ﺪی، ﺧﻮ ﻫﯽڅ  ‪K‬ﻮه واﺣﺪه  و‪K‬ﻨﺎ   د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﯽ ‬
  ‫اﻋﺘﻤﺎ دی ﻟﻪ ﻣ#ﻦ>ﻪ ﻧﻪ  ﺷﯽ وړﻟﯽ، او ‪K‬ﻮازی زه ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﻪ  دی ﭘ#ﭽﻠﻮ ‬
‫ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﻪ ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  دی >ﺎﯼ ﺗﻪ راوﺳﺘﯽ ‪K‬ﻮ >ﻮﺍﺏ ورکړﻡ.  ﺧﻮ زه ﭘﺪی ‬
‫‪K‬ﻘ#ﻦ ﻟﺮم ﭼﻪ  د دی  دﭘﺎره ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷﻮ، ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ زړ ﻭﻧﻮ ‬
   ‫ﮐﯽ ﻣﻮ  دی ﺑﺮاﻻ ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ  ﺑ#ﺎن کړ ﻭ، او  دا ﮐﺎر ﭘﺨﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ  د تړﻟﻮ ‬
   ‫دروازو ﺗﺮ ﺷﺎ ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  دا ﺑﺎ‪K‬ﺪ ‪K‬ﻮه  دواﻣﺪاره ه.ﻪ وی ﭼﻪ  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ‬
‫ﺑﺎ‪K‬ﺪﻏﻮږ وﻧ#ﺴﻮ،  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ .ﻪ ز ده کړ ﻭ؛  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ  درﻧﺎوی وکړ ﻭ؛ او  د گ ‬
‫ډ‬
 ‫ﺣﻞ ﻻری ﭼﺎری ول6ﻮ ﻭ.  ﻟﮑﻪ ﭘﺎک ﻗﺮأن ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺗﻪ واﺋﯽ، quot;ﺧﺪای ﺗﻞ ﺣﺎﺿﺮ ‬
‫وگ!ﻪ او ﺗﻞ ری#ﺘﯿﺎ ووا‪K‬ﻪ.quot; )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(   دا ﻫﻐﻪ .ﻪ  دی ﭼﻪ زه ﺑﻪ ﺋﯽ ‬     ‫ُ‬
 ‫ﻧﻦ وکړﻡ – ﺗﺮﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﺑﻪ ری#ﺘﯿﺎ وا‪K‬ﻢ، زه  د دی ﺳﺘﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ وړﺍﻧﺪﯼ >ﺎﻥ ‬
‫ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮﻟﻢ ﺧﻮ زه ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪی ‪K‬ﻢ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺮ‪K‬ﮑﯽ گ6ﯽ ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ‬
  ‫ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﺮو،  د ﻫﻐﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﯾﺮﯼ غ#ﺘﻠﯽ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺳﺮه ﺑ#ﻞ او ﺑﯽ ‬
                                ‫اﺗﻔﺎﻗﻪ ﺳﺎﺗﯽ.‬

‫د دی ﻫﻮډ ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ زﻣﺎ  د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﲡﺮﺑﯽ ﮐﯽ ﭘﺮﺗﻪ  ده.  زه ‪K‬ﻮﻋ#ﺴﻮی ‪K‬ﻢ  ‬
 ‫.‬
‫زﻣﺎ ﭘﻼر  د ‪K‬ﻮی ﮐ#ﻨ#ﺎﺋﯽ ﮐﻮرﻧﯽ ﻧﻪ راﻏﻠﯽ  وو ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﮑﯽ ﺗ# ‬
‫ﺮ‬
‫ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ وړ ﻭ‪L‬ﯽ ﻫﻠﮏ وم، ﻣﺎ .ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﻧﺪوﻧ#ﺰ‪K‬ﺎ ﮐﯽ ﺗ#ﺮ کړﻝ او ‬
  ‫د آ ذان غږ ﻣﯽ ﺳﻬﺎر اوﻣﺎ#ﺎﻡ اور‪K‬ﺪه.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ زه >ﻠﻤﯽ وم  د ﺷ#ﮑﺎﮔﻮ ﭘﻪ ‬
  ‫6ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ﮐﺎر ﮐﺎوه ﭼﻪ ډﯾﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮑﯽ  د ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘ#ﺪی ﻧﻪ ﮐﺮاﻣﺖ او ‬
                            ‫ﺳﻮﻟﻪ ﻣ#ﻨﺪﻟﯽ  ده.‬

 ‫د ﺗﺎر‪K‬ﺦ  د ‪K‬ﻮه ز ده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ .ﯿﺮ، زه اﺳﻼم ﺗﻪ  د ﲤﺪن  د ﺳﺘﺮ ﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﺴﻠﯽ ‬
‫ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم.   دا اﺳﻼم وو –  د اﻻزﻫﺮ  د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﭘﻪ .ﯿﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻪ وو ‐‐  ‬
 ‫ﭼﻪ  د ﭘﻮﻫﯽ ر!ﺎ ﺋﯽ ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﻟﯽږﺩ ﻭﻟﻪ او  د اروﭘﺎ  د ا دﺑﯽ او ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮ#ﺖ ‬
‫دوران او رو#ﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮوﻧﻪ  ﺗﻪ ﺋﯽ ﻻره ﺻﺎﻓﻮﻟﻪ.   دا  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ 6ﻮﻟﻨﻮ ﻧﻮ#ﺖ ا ‬
‫و‬
 ‫ﺑﺪﻋﺖ وو ﭼﻪ – )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ‐‐   دا  د اﺳﻼﻣﯽ 6ﻮﻟﻨﻮ ﺑﺪﻋﺖ او ﻧﻮ#ﺖ وو ‬
‫ﭼﻪ  د اﳉﺒﺮ ﻗﻮاﻋﺪوﺗﻪ ﺋﯽ اﻧﮑﺸﺎف ورکړ؛ ﻣﻘﻨﺎﻃ#ﺴﯽ ﻗﻄﺐ ﳕﺎ او د ﺑﯽړﯼ ‬
 ‫ﭼﻠﻮﻟﻮﮐﻤﺎﻻت راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کړﻝ؛  د ﻗﻠﻢ او ﭼﺎپ اﺳﺘﺎ ذی راز ده کړﻩ؛ زﻣﻮنږ  دا ‬
  ‫ﭘﻮﻫﻪ ﺋﯽ راز‪K‬ﺎﺗﻪ کړﻩ ﭼﻪ ﻣﺮﺿﻮﻧﻪ .ﻨﮕﻪ ﺧﭙﺮیږﯼ او .ﻨﮕﻪ رﻏ#ﺪای ﺷﯽ.  ‬
‫اﺳﻼﻣﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻣﻮنږ ﺗﻪ ﺑ#ﺸﺎﻧﻪ ډﯾﺮ ﺷﺎﻧﺪاره ﮔﻨﺒﺪی او ﻟﻮړﯼ ﻣﻨﺎری راکړﯼ؛ اﺑﺪ ‬
‫ی‬
 ‫ﺷﻌﺮوﻧﻪ او ﺧﻮﻧﺪوره ﻣﻮﺳ#ﻘﯽ؛ #?ﻠﯽ او ﺷﺎﻧﺪاره ﺧﻄﺎﻃﯽ او  د ﺳﻮﻟﯽ او  د ژور  ‬
 ‫ﺗﻔﮑﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻪ ﺋﯽ راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کړﯾﺪﯼ.  د ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﭘﻪ اوږﺩ ﻭ ﮐﯽ، اﺳﻼم  د اﻟﻔﺎﻇﻮ ‬
 ‫او اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﻻری  د ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻏﻢ او  د ﻧﮋا دی ﻣﺴﺎوات اﻣﮑﺎﻧﺎت #ﻮﺩﻟﯽ  دی. ‬
                          ‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(     ‬
                                    ‫ ‬

‫زه، ﭘﺪی ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ اﺳﻼم ﺗﻞ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د  داﺳﺘﺎن ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ وه.  ﻟﻮمړﻧﯽ ‬
   ‫ﻫ#ﻮا د ﭼﻪ  د زﻣﺎ ﻫ#ﻮا د ﺋﯽ ﭘﻪ رﺳﻤ#ﺖ وﭘ#ﮋاﻧﺪه، ﻣﺮاﮐﺶ ‪K‬ﺎ اﳌﻐﺮب وو. ﭘﻪ ‬
 ‫٦۹۷۱ﻣ#ﻼ دی ﮐﺎل  ﮐﯽ  د ﻃﺮاﺑﻠﺲ  د ﻣﻌﺎﻫﺪی  د ﻻﺳﻠ#ﮏ ﮐ#ﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ زﻣﻮنږ ‬
   ‫دو‪K‬ﻢ ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ ﺟﺎن آ داﻣﺰ وﻟ#ﮑﻞ، quot;ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ذات ﮐﯽ  د ‬
    ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  د ﻗﻮاﻧ#ﻨﻮ، ﻣﺬﻫﺐ ‪K‬ﺎ آراﻣﯽ ﺳﺮه ﻫﯽڅ رﻧﮕﻪ  د#ﻤﻨﯽ ﻧﻠﺮی.quot; ‬


  ‫زﻣﻮنږ  د ﺑﻨ#ﺎ د ﻧﻪ، اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻت ﻏﻨﯽ کړﯾﺪﯼ.  ﻫﻐﻮی ‬
 ‫زﻣﻮنږ ﭘﻪ ﺟﮓړ ﻭ ﮐﯽ ﺟﻨﮕ#ﺪﻟﯽ  دی، ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺋﯽ ﮐﺎر کړﯼ،  د ﺑﺸﺮی ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا  در‪K‬ﺪﻟﯽ  دی، ﲡﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺋﯽ ﭘ#ﻞ کړﯾﺪﯼ، زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮو ﮐﯽ ﺋﯽ‬
‫ ‬
  ‫ﺳﺒﻖ ورکړﯼ  دی، زﻣﻮږ  د ﺳﭙﻮرټ ﭘﻪ ډﮔﺮ ﮐﯽ ﺋﯽ رﺟﺤﺎن #ﻮﺩﻟﯽ،  د ﻧﻮﺑﻞ ‬
 ‫ﺟﺎ‪K‬ﺰی ﺋﯽ گ6ﻠﯽ  دی، زﻣﻮنږ ﺗﺮ 6ﻮﻟﻮ  دﻧﮕﯽ و داﻧﯽ ﺋﯽ ﺟﻮړﯼ کړﯾﺪﯼ، او  د ‬
 ‫اﳌﭙ#ﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺋﯽ رو#ﺎﻧﻪ کړﯾﺪﯼ. او ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﻟﻮمړﻧﯽ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺪی ‬
  ‫ﺗﺎزه وﺧﺘﻨﻮ ﮐﯽ ﮐﺎﻧﮕﺮس ﺗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮ،  ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮأن ﺋﯽ زﻣﻮنږ  د اﺳﺎﺳﯽ ‬
 ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ  د  دﻓﺎع ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮړﻩ وکړﻩ ﭼﻪ زﻣﻮنږ ‪K‬ﻮه ﺑﻨﺲټ ای#ﻮﺩ ﻭﻧ?ﯽ ﭘﻼر – ‬
 ‫ﺗﺎﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻦ – ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺨ ﺼﯽ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﮐﯽ ﺳﺎﺗﻠﯽ وو.  )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(  ‬

 ‫ﻧﻮ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﺪ‪K‬ﻨﻪ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯼ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﭼﻪ اﺳﻼم ﭘﮑﯽ ﻣ#ﻦځ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ، ﻣﺎ ‬
‫اﺳﻼم ﭘﻪ  در‪K‬ﻮ وﭼﻮ ﮐﯽ ﭘ#ﮋﻧﺪﻟﯽ وو.   دﻏﻪ ﲡﺮﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﻘ#ﺪه ﭘﺨﻮی او ﻻر#ﻮ ﻭﻧﻪ ‬
‫راﺗﻪ ﮐﻮی ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او  د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ ﻣﻠﮕﺮ‪K‬ﺘﺎ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د ‬
‫وﻻړﻩ و ﭼﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺷﺘﻪ، ﻧﻪ  د ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د ﭼﻪ ﭘﮑﯽ ﻧﺸﺘﻪ.  او  د ‬
 ‫ا‬
 ‫ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟ#ﺖ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ‬
    ‫ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﭼﻪ  د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺿﺪ #ﻮﺩﻝ ﮐﯽږﯼ ﻫﺮ ﭼ#ﺮﺗﻪ ﭼﻪ وی ‬
                         ‫وﺟﻨﮕﯽږﻡ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(‬


 ‫ﺧﻮ ﻫﻤﺪا اﺻﻞ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺮ ﺑﺎب ﻫﻢ ﺗﻄﺒ#ﻖ ﺷﯽ. ‬
‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(  ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  د  داﺳﯽ ﺧﻠﮑﻮ  د اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﻧﻪ ‬
 ‫را>ﯽ ﭼﻪ  داﺳﻼم ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﻔﮑﺮ ﻟﺮی، ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎن  د  داﺳﯽ ‬
‫ﺧﻠﮑﻮ  د ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﻧﺮا>ﯽ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎن  داﺳﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻮﻟﯽ ﭼﻪ ﻓﻘﻂ ‬
 ‫د >ﺎﻥ ﭘﻪ ﺧ#ﺎل ﮐﯽ  ده.  ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻟﺖ  د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ‪K‬ﻮه ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ده ﭼﻪ ‬
   ‫نړﯼ ﮐﯽ ﻟ#ﺪل ﮐﯽږﯼ. ﻣﻮنږ  د ‪K‬ﻮی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭘﻪ ﺿﺪ  د اﻧﻘﻼب ﻧﻪ راﭘ#ﺪا ‬
  ‫ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  ﻣﻮږ ﭘﺪی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣ#ﻦځ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ‪K‬ﻮ ﭼﻪ 6ﻮﻝ ﺑﻨ#ﺎ دﻣﺎن ﻣﺴﺎوی ‬
‫ﭘ#ﺪا ﺷﻮ‪K‬ﺪی، او ﻣﻮنږ و‪K‬ﻨﻪ ﺗﻮی کړﯾﺪﻩ او ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﻣﻮ ﻣﺒﺎرزه کړﯾﺪﻩ ﺟﻪ  د دی‬
‫ ‬
‫اﻟﻔﺎﻇﻮ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﺎﺗﻮ – ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ﮐﯽ  دﻧﻨﻪ او ﻫﻢ  د نړﯼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮ  ‬
‫ټ‬
‫ﮐﯽ.  ﭘﻪ ﻣﻮنږ ﮐﯽ  د ﻫﺮ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ  د نړﯼ  د ﻫﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻪ، ﭼﻪ ﻓﻘﻂ ‬
   ‫‪K‬ﻮه ﺳﺎ ده  ﻧﻈﺮ ﺗﻪ وﻓﺎ داره  دی او ﻫﻐﻪ: ای ﭘﻮﻟ#ﺒﺮوس اوﻧﻮم  دی: ‪K‬ﻌﻨﯽ quot; د ‬
                               ‫ډﯾﺮ ﻭ ﻧﻪ ‪K‬ﻮ.quot;‬

‫  ﭘﺪی ﺑﺎره ﮐﯽ ډﯾﺮ .ﻪ و‪K‬ﻞ ﺷﻮ‪K‬ﺪی ﭼﻪ ‪K‬ﻮ اﻓﺮ‪K‬ﻘﺎﺋﯽ اﻻﺻﻠﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﭼﻪ ﺑﺎرا  ‬
‫ک‬
‫ﺣﺴ#ﻦ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻮﻣﯽږﯼ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯽ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.( ‬
‫ﺧﻮ زﻣﺎ ﺷﺨ ﺼﯽ  داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺤ ﺼﺮ ﻧﺪی. ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  د #ﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ‬
‫ﺑﺎب  د 6ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ارﻣﺎن ﺧﺘﻠﯽ ﻧﺪی، ﺧﻮ 6ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ  ﺗﻪ ﭼﻪ زﻣﻮږ ﺳﺎﺣﻠﻮﻧ  ‬
 ‫ﻮ‬
‫ﺗﻪ را>ﯽ  دا اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﻪ ‪K‬ﻮه ورځ ﺑﻪ ﺋﯽ ارﻣﺎن ﭘﻮره ﺷﯽ – او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯽ ‬
‫ﻗﺮ‪K‬ﺐ اوه ﻣ#ﻠ#ﻮﻧﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  دی ﭼﻪ  د اﺗ#ﺎ ﻗﻮﻣﯽ ډﻟﻮ ﻧﻪ راﻏﻠﯽ او ﻧﻦ ‬
‫ورځ ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  دی، او  داﺳﯽ ﻋﻮا‪K‬ﺪ او روزﻧﻪ ﻟﺮی ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎﻧﻮ  د اوﺳ  ‬
 ‫ﻂ‬
                       ‫ﺣﺪ ﻧﻪ اوﭼﺖ  دی. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ‬

 ‫ﭘﺪی ﺑﺮﺳ#ﺮه، ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  د ﻣﺬﻫﺐ  د آزا دی ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﮐﯽ  د را‪K‬ﻮ ﻫﯽڅ ﺑﯽ ‬
 ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺸﺘﻪ.  ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ زﻣﻮنږ  د اﲢﺎ د ﭘﻪ ﻫﺮ ا‪K‬ﺎﻻت ﮐﯽ ‪K‬ﻮ ﺟﻮﻣﺎت ‬
‫وﻻړ  دی او .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ۰۰۲۱ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ زﻣﻮنږ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯽ ﺷﺘﻪ  دی.  ﻫﻤﺪا ‬
‫وﺟﻪ  ده ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ  دی ﺗﺮ .ﻮ  د #‪Q‬ﻮ او ﺟ#ﻨﮑ#ﻮ ‬
‫د ﺣﺠﺎب اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺣﻖ وﺳﺎﺗﯽ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ  دا ﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﺳﺰا ورکړﯼ.  ‬
                             ‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬

  ‫ﻧﻮ ﭘﺪی ﮐﯽ  دی ﻫﯽڅ ﺷﮏ ﻧﻪ وی ﭼﻪ: اﺳﻼم  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ  ده. او زه ‬
‫ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪه ‪K‬ﻢ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  دا ﺣﻘ#ﻘﺖ ﺷﺘﻪ، ﺑﯽ ﻟﻪ ﻧﮋا دی، ﻣﺬﻫﺒﯽ ‪K‬ﺎ  د ژوﻧﺪ  ‬
‫د‬
‫ﺳﻄﺤﯽ  د ﺗﻮﭘ#ﺮ ﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ گډ او ﺷﺮ‪K‬ﮏ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮو – ﭼﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ او ‬
‫اﻣﻨ#ﺖ ﮐﯽ ژوﻧﺪ وکړ ﻭ؛ ﭼﻪ ﺗﻌﻠ#ﻢ او ﭘﻪ  درن#ﺖ او ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﯽ ﮐﺎر وکړ ﻭ؛ ﭼﻪ ‬
 ‫ﺧﭙﻠﯽ ﮐﻮرﻧﯽ، 6ﻮﻟﻨﯽ او ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﺳﺮه ﻣ#ﻨﻪ وﻟﺮو.   داﻫﻐﻪ ﺷ#ﺎن  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ‬
             ‫ﭘﮑﯽ 6ﻮﻝ ﺷﺮ‪K‬ﮏ ‪K‬ﻮ.   دا  د 6ﻮﻝ ﺑﺸﺮ‪K‬ﺖ ارﻣﺎن  دی.‬

  ‫اﻟﺒﺘﻪ،  د اﻧﺴﺎﻧ#ﺖ ﭘﻪ گډ ﻭ ارز#ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫ#ﺪل زﻣﻮنږ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻮی.  ‪K‬ﻮازی ‬
‫اﻟﻔﺎظ او ﺗﺸﯽ  د ﺧﻮﻟﯽ ﺧﺒﺮی زﻣﻮنږ  دﺧﻠﮑﻮ اړﺗﯿﺎ ﻭﯼ ﻧﻪ ﻟﺮی ﮐﻮی.  دا اړﺗﯿﺎ ﻭﯼ ‬
 ‫ﺑﻪ ‪K‬ﻮازی ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﮐﯽږﯼ ﭼﻪ  ﻣﻮنږ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﺟﺮأت او ‬
‫زړ ﻭﺭﺗﯿﺎ ﻋﻤﻞ وکړ ﻭ او ﭘﺪی ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰی ﭼﻪ  د نړﯼ ﭘﻪ ﮔﻮټ ﮔﻮټ ‬
 ‫ﮐﯽ ﺧﻠﮏ ورﺳﺮه ﻻس او ﮔﺮ‪K‬ﻮان  دی، زﻣﻮنږ گډﯼ ﺳﺘﻮﻧﺰی  دی او  د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ‬
           ‫ﻟﺮی ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯽ زﻣﻮنږ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ ژوﺑﻞ کړﯼ.‬

   ‫د ﺗﺎزه ﲡﺮﺑﻮ ﻧﻪ ﻣﻮنږ ﭘﺪی ﭘﻮه ﺷﻮی ‪K‬ﻮﭼﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ ‪K‬ﻮه ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ‬
‫ﺳ#ﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﺰوری ﺷﯽ، ﭘﻪ ﻫﺮ >ﺎﯼ ﮐﯽ ﺳﻮﮐﺎﻟﯽ ﺗﻪ ز‪K‬ﺎن رﺳﯽږﯼ.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ  د ‬
‫واﻟﮕﯽ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎروﻏﯽ ‪K‬ﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻧﺪی وﻟﮕﯽږﯼ، 6ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ورﭘﯽ#ﯿ‪S‬ﯼ.  ﮐﻠﻪ ‬
‫ﭼﻪ ‪K‬ﻮ ﻫ#ﻮا د  د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﯽ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻼش ﮐﻮی،   د اﺗﻮﻣﯽ ﺣﻤﻠﯽ ﺧﻄﺮ ‬
 ‫6ﻮﻟﻮ ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘ#ﺪا ﮐﯽږﯼ. ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ‪K‬ﻮ ﺗﻨﺪروه اﻓﺮاﻃﯽ  د ‪K‬ﻮه ﻏﺮه ﭘﻪ اوږﺩ ﻭ ‬
‫ﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟ#ﺖ ﮐﻮی،  د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻤﻨﺪر ﻫ#ﻮا د ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯽ ﻟﻮیږﯼ. او ﮐﻠﻪ ﭼ  ‬
 ‫ﻪ‬
 ‫ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ  دارﻓﻮر او ﭘﻪ ﺑﻮﺳﻨ#ﺎ ﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﯽږﯼ،  دا زﻣﻮنږ ﭘﻪ گډ ‬
‫ﺿﻤ#ﺮ ﺑﺎﻧﺪی ‪K‬ﻮ  داغ ږﺩﯼ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(   ﭘﺪی ۱۲ﻣﯽ ﭘﯽړﯼ ﮐﯽ  د ﺷﺮاﮐﺖ ‬
 ‫ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪا  ده.  دا ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻣﺴﺆﻟ#ﺖ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ  د ‪K‬ﻮ ‬
                          ‫ﺑﻞ ﭘﻪ وړﺍﻧﺪﯼ ﻟﺮو.   ‬

Recommended

The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Punjabi
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - PunjabiThe President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Punjabi
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - PunjabiObama White House
 
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Dari
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - DariThe President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Dari
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - DariObama White House
 
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Urdu
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - UrduThe President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Urdu
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - UrduObama White House
 
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Persian
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - PersianThe President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Persian
The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - PersianObama White House
 
مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش
مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانشمقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش
مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانشdataminers.ir
 
مديريت دانش
مديريت دانشمديريت دانش
مديريت دانشdataminers.ir
 
Alzaimer Melli8
Alzaimer Melli8Alzaimer Melli8
Alzaimer Melli8arshan
 
د. نجوى سمك - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نجوى سمك - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالثد. نجوى سمك - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نجوى سمك - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالثRiyadhBWF
 

More Related Content

What's hot

چهل نكته درباره‌ي انتخابات
چهل نكته درباره‌ي انتخاباتچهل نكته درباره‌ي انتخابات
چهل نكته درباره‌ي انتخاباتguestea8c08
 
037 Khaterate Roospiane Sodazade
037 Khaterate Roospiane Sodazade037 Khaterate Roospiane Sodazade
037 Khaterate Roospiane SodazadeRevoloution
 
kharid va foroosh interneti
kharid va foroosh internetikharid va foroosh interneti
kharid va foroosh internetiahmad soodavar
 
الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر alzheimer.tunisie
 
Shah jo risalo
Shah jo risaloShah jo risalo
Shah jo risalosahirali
 
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالثد. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالثRiyadhBWF
 
wall of apartheid
wall of apartheidwall of apartheid
wall of apartheiddiafayyad
 
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...Samir Sami
 
موقع وصفات طبخ
موقع وصفات طبخموقع وصفات طبخ
موقع وصفات طبخMohamedHamed323
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸Bazaar Insight
 
Arabic bible book of life old testament jeremiah
Arabic bible book of life old testament jeremiahArabic bible book of life old testament jeremiah
Arabic bible book of life old testament jeremiahArabBibles
 
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويمية
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويميةالمكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويمية
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويميةalattab mohamed
 
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازار
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازارمعرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازار
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازارBazaar Insight
 

What's hot (20)

چهل نكته درباره‌ي انتخابات
چهل نكته درباره‌ي انتخاباتچهل نكته درباره‌ي انتخابات
چهل نكته درباره‌ي انتخابات
 
037 Khaterate Roospiane Sodazade
037 Khaterate Roospiane Sodazade037 Khaterate Roospiane Sodazade
037 Khaterate Roospiane Sodazade
 
menare
menaremenare
menare
 
Aiin Nameh
Aiin NamehAiin Nameh
Aiin Nameh
 
kharid va foroosh interneti
kharid va foroosh internetikharid va foroosh interneti
kharid va foroosh interneti
 
الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر
 
Networks
NetworksNetworks
Networks
 
Altfsir almisr-
Altfsir almisr-Altfsir almisr-
Altfsir almisr-
 
Shah jo risalo
Shah jo risaloShah jo risalo
Shah jo risalo
 
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالثد. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
د. نسرين الدوسري - ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثالث
 
Sexix
SexixSexix
Sexix
 
wall of apartheid
wall of apartheidwall of apartheid
wall of apartheid
 
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...
10459648 . اتجاهات التغطية الإخبارية للشئون الخارجية في الصحف المصرية وعلاقته...
 
موقع وصفات طبخ
موقع وصفات طبخموقع وصفات طبخ
موقع وصفات طبخ
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل پاییز ۱۳۹۸
 
Miracle Quran-numeric-7
Miracle Quran-numeric-7Miracle Quran-numeric-7
Miracle Quran-numeric-7
 
Arabic bible book of life old testament jeremiah
Arabic bible book of life old testament jeremiahArabic bible book of life old testament jeremiah
Arabic bible book of life old testament jeremiah
 
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويمية
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويميةالمكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويمية
المكتبات العامة في اليمن دراسة مسحية تقويمية
 
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازار
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازارمعرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازار
معرفی محصول تبلیغات در جستجوی بازار
 
H Yoli
H YoliH Yoli
H Yoli
 

Viewers also liked

Crew documents 020243 - 020287
Crew documents 020243 - 020287Crew documents 020243 - 020287
Crew documents 020243 - 020287Obama White House
 
SATC/Yes Man Teaser Trailer Analysis
SATC/Yes Man Teaser Trailer AnalysisSATC/Yes Man Teaser Trailer Analysis
SATC/Yes Man Teaser Trailer AnalysisStarstruck
 
Entrepreneurship Heresy for Designers
Entrepreneurship Heresy for DesignersEntrepreneurship Heresy for Designers
Entrepreneurship Heresy for DesignersCory Miller
 
Crew documents 019829 - 019898
Crew documents 019829 - 019898Crew documents 019829 - 019898
Crew documents 019829 - 019898Obama White House
 
Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02Obama White House
 
Le marché italien oct.2010
Le marché italien oct.2010Le marché italien oct.2010
Le marché italien oct.2010Jean-Paul Chéno
 
How to Put Your Reading on Steroids
How to Put Your Reading on SteroidsHow to Put Your Reading on Steroids
How to Put Your Reading on SteroidsCory Miller
 
Innovative Approaches to Marine Heritage Management
Innovative Approaches to Marine Heritage ManagementInnovative Approaches to Marine Heritage Management
Innovative Approaches to Marine Heritage Managementm1dunkle
 
Ihi conference may 2012
Ihi conference may 2012Ihi conference may 2012
Ihi conference may 2012Raymond Keaney
 
Department of Education Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of Education Preliminary Regulatory Reform PlanDepartment of Education Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of Education Preliminary Regulatory Reform PlanObama White House
 
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386Crew, Foia, Documents 011021 - 011386
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386Obama White House
 

Viewers also liked (20)

Crew documents 020243 - 020287
Crew documents 020243 - 020287Crew documents 020243 - 020287
Crew documents 020243 - 020287
 
EPA CAA PowerPoint 1
EPA CAA PowerPoint 1EPA CAA PowerPoint 1
EPA CAA PowerPoint 1
 
R&B Abeslarien Diskak
R&B Abeslarien DiskakR&B Abeslarien Diskak
R&B Abeslarien Diskak
 
SATC/Yes Man Teaser Trailer Analysis
SATC/Yes Man Teaser Trailer AnalysisSATC/Yes Man Teaser Trailer Analysis
SATC/Yes Man Teaser Trailer Analysis
 
154 1
154 1154 1
154 1
 
CAR Email 6.3.02 (b)
CAR Email 6.3.02 (b)CAR Email 6.3.02 (b)
CAR Email 6.3.02 (b)
 
Entrepreneurship Heresy for Designers
Entrepreneurship Heresy for DesignersEntrepreneurship Heresy for Designers
Entrepreneurship Heresy for Designers
 
CAR Email 6.3.02
CAR Email 6.3.02CAR Email 6.3.02
CAR Email 6.3.02
 
Linkedin
LinkedinLinkedin
Linkedin
 
Crew documents 019829 - 019898
Crew documents 019829 - 019898Crew documents 019829 - 019898
Crew documents 019829 - 019898
 
RCEC Email 3.5.03
RCEC Email 3.5.03RCEC Email 3.5.03
RCEC Email 3.5.03
 
Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02
 
Le marché italien oct.2010
Le marché italien oct.2010Le marché italien oct.2010
Le marché italien oct.2010
 
Teodor topalov levski3
Teodor topalov levski3Teodor topalov levski3
Teodor topalov levski3
 
How to Put Your Reading on Steroids
How to Put Your Reading on SteroidsHow to Put Your Reading on Steroids
How to Put Your Reading on Steroids
 
Innovative Approaches to Marine Heritage Management
Innovative Approaches to Marine Heritage ManagementInnovative Approaches to Marine Heritage Management
Innovative Approaches to Marine Heritage Management
 
Ihi conference may 2012
Ihi conference may 2012Ihi conference may 2012
Ihi conference may 2012
 
Department of Education Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of Education Preliminary Regulatory Reform PlanDepartment of Education Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of Education Preliminary Regulatory Reform Plan
 
Fabian
FabianFabian
Fabian
 
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386Crew, Foia, Documents 011021 - 011386
Crew, Foia, Documents 011021 - 011386
 

Similar to The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Pashto

maple , part2
maple , part2maple , part2
maple , part2ahamidp
 
Soilmechanics2
Soilmechanics2Soilmechanics2
Soilmechanics2guest680a4
 
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلى
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلىسيكولوجيه اللغه والمرض العقلى
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلىmshary mshary
 
online learning
online learningonline learning
online learningahamidp
 
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)Syukran
 
احمد قابل
احمد قابلاحمد قابل
احمد قابلguest3fcbe
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸Bazaar Insight
 
7secret
7secret7secret
7secretpaown
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸Bazaar Insight
 
الکرد والحمدانیون
الکرد والحمدانیونالکرد والحمدانیون
الکرد والحمدانیونChalak Muhamad
 
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...osamakanaan
 
كيف تكسب مهارة التركيز
كيف تكسب مهارة التركيزكيف تكسب مهارة التركيز
كيف تكسب مهارة التركيزAhmed Zeen EL Abeden
 
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)Syukran
 
Soilmechanics1
Soilmechanics1Soilmechanics1
Soilmechanics1guest680a4
 
كتاب العبقرية والإبداع و القيادة
كتاب العبقرية والإبداع و القيادةكتاب العبقرية والإبداع و القيادة
كتاب العبقرية والإبداع و القيادةSamar Alnuaimy
 
مختصر معهد عمان
مختصر معهد عمانمختصر معهد عمان
مختصر معهد عمانAmman.institute
 

Similar to The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Pashto (20)

maple , part2
maple , part2maple , part2
maple , part2
 
Soilmechanics2
Soilmechanics2Soilmechanics2
Soilmechanics2
 
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلى
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلىسيكولوجيه اللغه والمرض العقلى
سيكولوجيه اللغه والمرض العقلى
 
Adabiate Esfahani
Adabiate EsfahaniAdabiate Esfahani
Adabiate Esfahani
 
asda
asdaasda
asda
 
asda
asdaasda
asda
 
online learning
online learningonline learning
online learning
 
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)
[Nahu] - 'ilm Kalam (arabic)
 
احمد قابل
احمد قابلاحمد قابل
احمد قابل
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل تابستان ۱۳۹۸
 
7secret
7secret7secret
7secret
 
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸
گزارش توسعه‌دهندگان بازار در فصل بهار ۱۳۹۸
 
الکرد والحمدانیون
الکرد والحمدانیونالکرد والحمدانیون
الکرد والحمدانیون
 
5s
5s5s
5s
 
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...
الايديولوجية الصهيونية - دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة - الدكتور عبد الوها...
 
كيف تكسب مهارة التركيز
كيف تكسب مهارة التركيزكيف تكسب مهارة التركيز
كيف تكسب مهارة التركيز
 
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)
[Nahu] - 'Alamat Irab (arabic)
 
Soilmechanics1
Soilmechanics1Soilmechanics1
Soilmechanics1
 
كتاب العبقرية والإبداع و القيادة
كتاب العبقرية والإبداع و القيادةكتاب العبقرية والإبداع و القيادة
كتاب العبقرية والإبداع و القيادة
 
مختصر معهد عمان
مختصر معهد عمانمختصر معهد عمان
مختصر معهد عمان
 

More from Obama White House

White House State of the Union 2016 - Enhanced Graphics
White House State of the Union 2016 - Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2016 - Enhanced Graphics
White House State of the Union 2016 - Enhanced GraphicsObama White House
 
President Obama's Letter on Countering Iran
President Obama's Letter on Countering IranPresident Obama's Letter on Countering Iran
President Obama's Letter on Countering IranObama White House
 
Western Governors Drought/Wildfire Briefing
Western Governors Drought/Wildfire BriefingWestern Governors Drought/Wildfire Briefing
Western Governors Drought/Wildfire BriefingObama White House
 
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American Workers
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American WorkersSecretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American Workers
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American WorkersObama White House
 
The 2015 Enhanced State of the Union
The 2015 Enhanced State of the UnionThe 2015 Enhanced State of the Union
The 2015 Enhanced State of the UnionObama White House
 
The President's Message for the White House Convening on Community Foundations
The President's Message for the White House Convening on Community FoundationsThe President's Message for the White House Convening on Community Foundations
The President's Message for the White House Convening on Community FoundationsObama White House
 
President Obama's #GivingTuesday Message
President Obama's #GivingTuesday MessagePresident Obama's #GivingTuesday Message
President Obama's #GivingTuesday MessageObama White House
 
Draft of the Gettysburg Address
Draft of the Gettysburg AddressDraft of the Gettysburg Address
Draft of the Gettysburg AddressObama White House
 
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House Fellows
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House FellowsMessage: Commemorating the 50th Anniversary of the White House Fellows
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House FellowsObama White House
 
The Economic Case for Raising the Minimum Wage
The Economic Case for Raising the Minimum WageThe Economic Case for Raising the Minimum Wage
The Economic Case for Raising the Minimum WageObama White House
 
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster
 White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics PosterObama White House
 
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2014 Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2014 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2014 Enhanced GraphicsObama White House
 
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg Address
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg AddressPresident Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg Address
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg AddressObama White House
 
President Obama's Plan to Fight Climate Change
President Obama's Plan to Fight Climate ChangePresident Obama's Plan to Fight Climate Change
President Obama's Plan to Fight Climate ChangeObama White House
 
President Obama's Deficit Plan
President Obama's Deficit PlanPresident Obama's Deficit Plan
President Obama's Deficit PlanObama White House
 
White House State of the Union 2013 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2013 Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2013 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2013 Enhanced GraphicsObama White House
 
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun Violence
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun ViolenceNow Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun Violence
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun ViolenceObama White House
 
Infographic: Extending Middle-Class Tax Cuts
Infographic: Extending Middle-Class Tax CutsInfographic: Extending Middle-Class Tax Cuts
Infographic: Extending Middle-Class Tax CutsObama White House
 
White House Neighborhood Revitalization Initiative
White House Neighborhood Revitalization InitiativeWhite House Neighborhood Revitalization Initiative
White House Neighborhood Revitalization InitiativeObama White House
 

More from Obama White House (20)

White House State of the Union 2016 - Enhanced Graphics
White House State of the Union 2016 - Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2016 - Enhanced Graphics
White House State of the Union 2016 - Enhanced Graphics
 
President Obama's Letter on Countering Iran
President Obama's Letter on Countering IranPresident Obama's Letter on Countering Iran
President Obama's Letter on Countering Iran
 
Western Governors Drought/Wildfire Briefing
Western Governors Drought/Wildfire BriefingWestern Governors Drought/Wildfire Briefing
Western Governors Drought/Wildfire Briefing
 
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American Workers
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American WorkersSecretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American Workers
Secretary Perez to Congress: TAA is a Critical Lifeline for American Workers
 
The 2015 Enhanced State of the Union
The 2015 Enhanced State of the UnionThe 2015 Enhanced State of the Union
The 2015 Enhanced State of the Union
 
The Economy in 2014
The Economy in 2014The Economy in 2014
The Economy in 2014
 
The President's Message for the White House Convening on Community Foundations
The President's Message for the White House Convening on Community FoundationsThe President's Message for the White House Convening on Community Foundations
The President's Message for the White House Convening on Community Foundations
 
President Obama's #GivingTuesday Message
President Obama's #GivingTuesday MessagePresident Obama's #GivingTuesday Message
President Obama's #GivingTuesday Message
 
Draft of the Gettysburg Address
Draft of the Gettysburg AddressDraft of the Gettysburg Address
Draft of the Gettysburg Address
 
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House Fellows
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House FellowsMessage: Commemorating the 50th Anniversary of the White House Fellows
Message: Commemorating the 50th Anniversary of the White House Fellows
 
The Economic Case for Raising the Minimum Wage
The Economic Case for Raising the Minimum WageThe Economic Case for Raising the Minimum Wage
The Economic Case for Raising the Minimum Wage
 
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster
 White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics Poster
 
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2014 Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2014 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2014 Enhanced Graphics
 
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg Address
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg AddressPresident Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg Address
President Obama's Handwritten Tribute to the Gettysburg Address
 
President Obama's Plan to Fight Climate Change
President Obama's Plan to Fight Climate ChangePresident Obama's Plan to Fight Climate Change
President Obama's Plan to Fight Climate Change
 
President Obama's Deficit Plan
President Obama's Deficit PlanPresident Obama's Deficit Plan
President Obama's Deficit Plan
 
White House State of the Union 2013 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2013 Enhanced GraphicsWhite House State of the Union 2013 Enhanced Graphics
White House State of the Union 2013 Enhanced Graphics
 
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun Violence
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun ViolenceNow Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun Violence
Now Is the Time: President Obama's Plan to Reduce Gun Violence
 
Infographic: Extending Middle-Class Tax Cuts
Infographic: Extending Middle-Class Tax CutsInfographic: Extending Middle-Class Tax Cuts
Infographic: Extending Middle-Class Tax Cuts
 
White House Neighborhood Revitalization Initiative
White House Neighborhood Revitalization InitiativeWhite House Neighborhood Revitalization Initiative
White House Neighborhood Revitalization Initiative
 

Recently uploaded

Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against Antisemitism
Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against AntisemitismMichael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against Antisemitism
Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against AntisemitismEldar Iskenderov
 
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprjbhavenpr
 
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi Akeredolu
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi AkeredoluTimeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi Akeredolu
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi AkeredoluKayode Fayemi
 
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...IlkkaCheema1
 
Poll Watcher Training slides for Georgia
Poll Watcher Training slides for GeorgiaPoll Watcher Training slides for Georgia
Poll Watcher Training slides for GeorgiaDavid Hancock
 
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.Abdul-Hakim Shabazz
 
The "We Say No Games" Fight Song from 2009
The "We Say No Games" Fight Song from 2009The "We Say No Games" Fight Song from 2009
The "We Say No Games" Fight Song from 2009Tom Tresser
 
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...Theworld Crawler
 
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[bhavenpr
 
Center Township Constable Arrested on two felony charges
Center Township Constable Arrested on two felony chargesCenter Township Constable Arrested on two felony charges
Center Township Constable Arrested on two felony chargesAbdul-Hakim Shabazz
 
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many guns
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many gunsThe Dutertes: Philippines’ political dynasty of many guns
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many gunsRappler
 

Recently uploaded (11)

Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against Antisemitism
Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against AntisemitismMichael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against Antisemitism
Michael Shvartsman: Philanthropy and Vigilance in the Fight Against Antisemitism
 
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj
231129-Madras-HC-order.pdf;lgd;lksajpojprj
 
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi Akeredolu
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi AkeredoluTimeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi Akeredolu
Timeless Aketi - Tribute to Arakunrin OluwaRotimi Akeredolu
 
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...
Indian Farmers' Protest 2020-2021: Using a Food Security Lens to Conduct a Th...
 
Poll Watcher Training slides for Georgia
Poll Watcher Training slides for GeorgiaPoll Watcher Training slides for Georgia
Poll Watcher Training slides for Georgia
 
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.
Here's Your Complimentary Cheat Sheet for 2-13-2024.
 
The "We Say No Games" Fight Song from 2009
The "We Say No Games" Fight Song from 2009The "We Say No Games" Fight Song from 2009
The "We Say No Games" Fight Song from 2009
 
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...
Legal Proceedings Initiated Against Steven de Koenigswarter and Associated En...
 
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[
EGI-MEITY-Representation-1.pdf oproipjpwp[
 
Center Township Constable Arrested on two felony charges
Center Township Constable Arrested on two felony chargesCenter Township Constable Arrested on two felony charges
Center Township Constable Arrested on two felony charges
 
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many guns
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many gunsThe Dutertes: Philippines’ political dynasty of many guns
The Dutertes: Philippines’ political dynasty of many guns
 

The President’s Speech in Cairo: A New Beginning - Pashto

 • 1. ‫ﺳﭙ#ﻨﻪ ﻣﺎ!quot;‬ ‫دﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ  ﺳﮑﺮﺗﺮ  دﻓﺘﺮ‬ ‫)ﻗﺎﻫﺮه، ﻣ ﺼﺮ(‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫د ﻓﻮری ﻧﺸﺮ ﻟﭙﺎره ۴  د ﮐﺎل ۹۰۰۲  د ﺟﻮن ۴‬ ‫  د ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ و‪K‬ﻨﺎ‬ ‫د ‪K‬ﻮه ﻧﻮی ﭘ#ﻞ ﭘﻪ ﺑﺎب‬ ‫د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‬ ‫ﻗﺎﻫﺮه ، ﻣ ﺼﺮ‬ ‫د ﻣﺎﺳﭗ#ﯿﻦ ۰۱:۱ )ﻣﺤﻠﯽ وﺧﺖ(‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ اوﺑﺎﻣﺎ:  ډﯾﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ. ﻣﺎﺳﭗ#ﯿﻦ ﻣﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ.‬ ‫زه و‪K‬ﺎړﻡ ﭼﻪ  د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻪ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ #ﺎﺭ ﮐﯽ ‪K‬ﻢ، او   دوه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯽ ‬ ‫ﮐﻮرﺑﺎﻧﻪ  دی.   د .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی زرو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫ#ﺴﯽ، اﻻزﻫﺮ  د اﺳﻼﻣﯽ ز ده کړﯼ  د ‬ ‫‪K‬ﻮه رو#ﺎﻧﻪ ﻻر#ﻮﺩ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اوﭼﺖ وﻻړ  دی، او  د ﻗﺎﻫﺮی ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن، .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ‬ ‫‪K‬ﻮه ﭘﯽړﯼ،  د ﻣ ﺼﺮ  د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ده. او ﺗﺎﺳﯽ ﭘﻪ گډﻩ   د ﻋﻨﻌﻨﯽ ا ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺗﺮﻣ#ﻦځ  د ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎز‪K‬ﺘﻮب ﮐﻮی.  زه ﺳﺘﺎﺳﻮ او  د ﻣ ﺼﺮ  د ﺧﻠﮑ ‬ ‫ﻮ‬ ‫د ﻣ#ﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯽ ﳑﻨﻮن ‪K‬ﻢ.  زه ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ و‪K‬ﺎړﻡ ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د ﺧﻠﮑﻮ #ﻪ ﻧ#ﺖ ‬ ‫او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  د 6ﻮﻟﻨﻮ  د ﺳﻮﻟﯽ ﻧﻪ ډﮎ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﯽ ﺗﻪ ‬ ‫راوړﻡ:  quot;اﺳﻼم و ﻋﻠ#ﮑﻢ.quot; )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(‬ ‫ﻣﻮنږ ﭘﺪاﺳﯽ وﺧﺖ ﮐﯽ ﺳﺮه ﮔﻮرو ﭼﻪ  د ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ او ﭘﻪ نړﯼ ﮐﯽ  د ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ ﺗﺎو ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ روان  دی –  دا ﺗﺎوﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺗﺎر‪K‬ﺨﯽ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ‬ ‫ﮐﯽ ری#ﯽ ﻟﺮی ﭼﻪ  د اوﺳﻨﯽ ﭘﺎﻟ#ﺴﯽ  دﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻪ ډﯾﺮ وړﺍﻧﺪﯼ >ﯽ.   د اﺳﻼ  ‬ ‫م‬
 • 2. ‫او  د ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ اړﯾ?ﻮ ﮐﯽ  د ﭘﯽړﯾﻮ ﭘﯽړﯾﻮ گډ ژوﻧﺪ، اوﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻣﻠﻪ  ده‬ ‫ ‬ ‫ﺧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰی او ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﮓړﯼ ﻫﻢ ﭘﮑﯽ ﺷﺘﻪ.  ﭘﺪی ﺗﺎزه وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ،  د ﺗﺎو ‬ ‫ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ اورﺗﻪ  د اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا  داﺳﯽ ﳌﻦ وﻫﻞ ﺷﻮ‪K‬ﺪه ﭼﻪ ‬ ‫ډﯾﺮ ﻭﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺋﯽ  د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډډﻩ کړﯼ  ده، او د ‬ ‫سړﯼ ﺟﮓړﯼ ﭘﻪ  دوران ﮐﯽ ﻫﻐﻪ ﻫ#ﻮا دوﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﮑﯽ ﭘﻪ اﮐﺜﺮ‪K‬ﺖ ﮐﯽ  دی ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ  د ﮔﻮډﺍﮔﯿﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮی  دی ﺑﯽ ﻟﻪ  د‪K‬ﻨﻪ ﭼﻪ  د ﻫﻐﻮ ﺧﭙﻠﻮ ‬ ‫ً‬ ‫ﻏﻮ#ﺘﻨﻮ اوارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﯽ.  ﭘﺪی ﺑﺮﺳ#ﺮه،  د ﺑﺪﻟﻮن ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮه .ﭙﻪ ﭼﻪ  د ‬ ‫ﻧﻦ ور>ﯽ ﻋ ﺼﺮ‪K‬ﺖ او د نړﯼ  د ﻣﺰو ﻟﻦډﯾﺪ ﻭ راوړﯼ  دی ډﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  د‪K‬ﺘﻪ ‬ ‫راﺑﻠﻠﯽ  دی ﭼﻪ  داﺳﯽ وگ!ﯽ ﭼﻪ ﮔﻮ‪K‬ﺎ ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰ  د اﺳﻼم  د ﻋﻨﻌﻨﻮ ﺳﺮه  د#ﻤﻨﯽ ﻟﺮی.‬ ‫  داﺳﻼﻣﯽ نړﯼ ډﯾﺮﯼ وړﯼ ﻣﮕﺮ ﻗﻮی اﻗﻠ#ﺖ ډﻟﯽ ﺗﻨﺪو اﻓﺮاﻃ#ﺎﻧﻮ  د دی ﺗﺎو ‬ ‫ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ﻧﺎوړﻩ او  د >ﺎﻥ ﭘﻪ گ6ﻪ ﮐﺎر اﺧ#ﺴﺘﯽ  دی.   د ﮐﺎل ۱۰۰۲  د ‬ ‫ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  د ۱۱ﻣﯽ ﺣﻤﻠﯽ او  د دی اﻓﺮاﻃ#ﺎﻧﻮ  دواﻣﺪاره ﻫﻠﯽ >ﻠﯽ ﭼﻪ  د ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻠﮑﻮ ‬ ‫ﭘﻪ ﺧﻼف  د زور ز‪K‬ﺎﺗﯽ  او ﺗﺸﺪ د ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﯽ، >ﯿﻨﯽ ﺧﻠﮏ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ ‬ ‫د‪K‬ﺘﻪ راوﺳﺘﯽ  دی ﭼﻪ اﺳﻼم ﻧﻪ ‪K‬ﻮازی اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰو ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﺗﻪ  د ﺑﺪ‪K‬ﻬﯽ ‬ ‫د#ﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وگ!ﯽ، ﺑﻠﮑﻪ  د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻗﻮ  د#ﻤﻦ ﺋﯽ ﻫﻢ وﺑﻮﻟﯽ.   دی ﺧﺒﺮ  ‬ ‫ی‬ ‫ﻻ ډﯾﺮﻩ و‪K‬ﺮه او ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎ دی ﭘ#ﺪا کړﯼ  ده.‬ ‫ﺗﻮ ﻫﻐﻮ ﭼﻪ زﻣﻮنږ اړﯾ?ﯽ زﻣﻮنږ  د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﺗﻌﺮ‪K‬ﻒ ﮐﯽږﯼ، ﻣﻮنږ ﺑﻪ ‬ ‫ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻗﻮت ورﮐﻮووﭼﻪ  د ﺳﻮﻟﯽ ﭘﻪ >ﺎﯼ  د ﮐﺮﮐﯽ ﺗﺨﻢ ﮐﺮی، او  د ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ ‬ ‫ﭘﻪ >ﺎﯼ ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﻮنږ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ  د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻫﻮﺳﺎ‪K‬ﻨﯽ ﭘﻪ راوﺳﺘﻮ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ‬ ‫ ‬ ‫ﺷﯽ،  د ﺷﺦړ ﻭ او ﺟﮓړ ﻭ اور ﺗﻪ ﳌﻦ وﻫﯽ.   دا  د ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ او ﻧﻔﺎق  داﺳﯽ ‬ ‫کړﯼ  ده ﭼﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺧﺘﻤﻪ ﺋﯽ کړ ﻭ.‬ ‫زه  دﻟﺘﻪ راﻏﻠﯽ ‪K‬ﻢ ﻗﺎﻫﺮی ﺗﻪ ﭼﻪ  د ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ او  د اﺳﻼﻣﯽ نړﯼ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ  ‬ ‫د‬ ‫داﺳﯽ ﻧﻮی  دوران  د ﭘ#ﻞ ﮐ#ﺪو ل6ﻪ وکړﻡ ﭼﻪ  د گډ ﻭ گ6ﻮ او ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  درﻧﺎوی ‬ ‫ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د وﻻړ وی – ﻧﻮی ﭘ#ﻞ ﭼﻪ ﭘﺪی ﺣﻘ#ﻘﺖ وﻻړ وی ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او اﺳﻼم ‬ ‫اﻧﺘ ﺼﺎری ﻧﺪی او ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻧﻪ وی.  ﭘﻪ ﺣﻘ#ﻘﺖ ﮐﯽ  دوی ورﺗﻪ ‬ ‫ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ  دی او گډ اﺻﻮل ﻟﺮی –  د ﻋﺪاﻟﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ اﺻﻮل؛  د زﻏﻢ او  د ‬
 • 3. ‫ﺑﺸﺮی ﮐﺮاﻣﺖ اﺻﻮل.‬ ‫زه ﭘﺪی ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ   داﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ‪K‬ﻮه ﺷﭙﻪ ﮐﯽ ﻧﺸﯽ راﺗﻼی. زه ﺧﺒﺮ ‪K‬ﻢ ﭼﻪ  د د  ‬ ‫ی‬ ‫و‪K‬ﻨﺎ ﭘﻬﺒﺎره ﮐﯽ ډﯾﺮ ﺗﺒﻠ#ﻎ ﺷﻮ‪K‬ﺪی، ﺧﻮ ﻫﯽڅ  ‪K‬ﻮه واﺣﺪه  و‪K‬ﻨﺎ   د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﯽ ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎ دی ﻟﻪ ﻣ#ﻦ>ﻪ ﻧﻪ  ﺷﯽ وړﻟﯽ، او ‪K‬ﻮازی زه ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﻪ  دی ﭘ#ﭽﻠﻮ ‬ ‫ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﻪ ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  دی >ﺎﯼ ﺗﻪ راوﺳﺘﯽ ‪K‬ﻮ >ﻮﺍﺏ ورکړﻡ.  ﺧﻮ زه ﭘﺪی ‬ ‫‪K‬ﻘ#ﻦ ﻟﺮم ﭼﻪ  د دی  دﭘﺎره ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷﻮ، ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ زړ ﻭﻧﻮ ‬ ‫ﮐﯽ ﻣﻮ  دی ﺑﺮاﻻ ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ  ﺑ#ﺎن کړ ﻭ، او  دا ﮐﺎر ﭘﺨﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻ  د تړﻟﻮ ‬ ‫دروازو ﺗﺮ ﺷﺎ ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  دا ﺑﺎ‪K‬ﺪ ‪K‬ﻮه  دواﻣﺪاره ه.ﻪ وی ﭼﻪ  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ‬ ‫ﺑﺎ‪K‬ﺪﻏﻮږ وﻧ#ﺴﻮ،  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ .ﻪ ز ده کړ ﻭ؛  د ‪K‬ﻮ ﺑﻞ  درﻧﺎوی وکړ ﻭ؛ او  د گ ‬ ‫ډ‬ ‫ﺣﻞ ﻻری ﭼﺎری ول6ﻮ ﻭ.  ﻟﮑﻪ ﭘﺎک ﻗﺮأن ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺗﻪ واﺋﯽ، quot;ﺧﺪای ﺗﻞ ﺣﺎﺿﺮ ‬ ‫وگ!ﻪ او ﺗﻞ ری#ﺘﯿﺎ ووا‪K‬ﻪ.quot; )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(   دا ﻫﻐﻪ .ﻪ  دی ﭼﻪ زه ﺑﻪ ﺋﯽ ‬ ‫ُ‬ ‫ﻧﻦ وکړﻡ – ﺗﺮﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﺑﻪ ری#ﺘﯿﺎ وا‪K‬ﻢ، زه  د دی ﺳﺘﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ وړﺍﻧﺪﯼ >ﺎﻥ ‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮﻟﻢ ﺧﻮ زه ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪی ‪K‬ﻢ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺮ‪K‬ﮑﯽ گ6ﯽ ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ‬ ‫ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﺮو،  د ﻫﻐﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډﯾﺮﯼ غ#ﺘﻠﯽ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺳﺮه ﺑ#ﻞ او ﺑﯽ ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻪ ﺳﺎﺗﯽ.‬ ‫د دی ﻫﻮډ ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ زﻣﺎ  د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﲡﺮﺑﯽ ﮐﯽ ﭘﺮﺗﻪ  ده.  زه ‪K‬ﻮﻋ#ﺴﻮی ‪K‬ﻢ  ‬ ‫.‬ ‫زﻣﺎ ﭘﻼر  د ‪K‬ﻮی ﮐ#ﻨ#ﺎﺋﯽ ﮐﻮرﻧﯽ ﻧﻪ راﻏﻠﯽ  وو ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﮑﯽ ﺗ# ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ وړ ﻭ‪L‬ﯽ ﻫﻠﮏ وم، ﻣﺎ .ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﻧﺪوﻧ#ﺰ‪K‬ﺎ ﮐﯽ ﺗ#ﺮ کړﻝ او ‬ ‫د آ ذان غږ ﻣﯽ ﺳﻬﺎر اوﻣﺎ#ﺎﻡ اور‪K‬ﺪه.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ زه >ﻠﻤﯽ وم  د ﺷ#ﮑﺎﮔﻮ ﭘﻪ ‬ ‫6ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ﮐﺎر ﮐﺎوه ﭼﻪ ډﯾﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﮑﯽ  د ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘ#ﺪی ﻧﻪ ﮐﺮاﻣﺖ او ‬ ‫ﺳﻮﻟﻪ ﻣ#ﻨﺪﻟﯽ  ده.‬ ‫د ﺗﺎر‪K‬ﺦ  د ‪K‬ﻮه ز ده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ .ﯿﺮ، زه اﺳﻼم ﺗﻪ  د ﲤﺪن  د ﺳﺘﺮ ﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﺴﻠﯽ ‬ ‫ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم.   دا اﺳﻼم وو –  د اﻻزﻫﺮ  د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﭘﻪ .ﯿﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻪ وو ‐‐  ‬ ‫ﭼﻪ  د ﭘﻮﻫﯽ ر!ﺎ ﺋﯽ ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﻟﯽږﺩ ﻭﻟﻪ او  د اروﭘﺎ  د ا دﺑﯽ او ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮ#ﺖ ‬ ‫دوران او رو#ﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮوﻧﻪ  ﺗﻪ ﺋﯽ ﻻره ﺻﺎﻓﻮﻟﻪ.   دا  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ 6ﻮﻟﻨﻮ ﻧﻮ#ﺖ ا ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺪﻋﺖ وو ﭼﻪ – )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ‐‐   دا  د اﺳﻼﻣﯽ 6ﻮﻟﻨﻮ ﺑﺪﻋﺖ او ﻧﻮ#ﺖ وو ‬
 • 4. ‫ﭼﻪ  د اﳉﺒﺮ ﻗﻮاﻋﺪوﺗﻪ ﺋﯽ اﻧﮑﺸﺎف ورکړ؛ ﻣﻘﻨﺎﻃ#ﺴﯽ ﻗﻄﺐ ﳕﺎ او د ﺑﯽړﯼ ‬ ‫ﭼﻠﻮﻟﻮﮐﻤﺎﻻت راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کړﻝ؛  د ﻗﻠﻢ او ﭼﺎپ اﺳﺘﺎ ذی راز ده کړﻩ؛ زﻣﻮنږ  دا ‬ ‫ﭘﻮﻫﻪ ﺋﯽ راز‪K‬ﺎﺗﻪ کړﻩ ﭼﻪ ﻣﺮﺿﻮﻧﻪ .ﻨﮕﻪ ﺧﭙﺮیږﯼ او .ﻨﮕﻪ رﻏ#ﺪای ﺷﯽ.  ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻣﻮنږ ﺗﻪ ﺑ#ﺸﺎﻧﻪ ډﯾﺮ ﺷﺎﻧﺪاره ﮔﻨﺒﺪی او ﻟﻮړﯼ ﻣﻨﺎری راکړﯼ؛ اﺑﺪ ‬ ‫ی‬ ‫ﺷﻌﺮوﻧﻪ او ﺧﻮﻧﺪوره ﻣﻮﺳ#ﻘﯽ؛ #?ﻠﯽ او ﺷﺎﻧﺪاره ﺧﻄﺎﻃﯽ او  د ﺳﻮﻟﯽ او  د ژور  ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻪ ﺋﯽ راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ کړﯾﺪﯼ.  د ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﭘﻪ اوږﺩ ﻭ ﮐﯽ، اﺳﻼم  د اﻟﻔﺎﻇﻮ ‬ ‫او اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﻻری  د ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻏﻢ او  د ﻧﮋا دی ﻣﺴﺎوات اﻣﮑﺎﻧﺎت #ﻮﺩﻟﯽ  دی. ‬ ‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(     ‬ ‫ ‬ ‫زه، ﭘﺪی ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ اﺳﻼم ﺗﻞ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د  داﺳﺘﺎن ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ وه.  ﻟﻮمړﻧﯽ ‬ ‫ﻫ#ﻮا د ﭼﻪ  د زﻣﺎ ﻫ#ﻮا د ﺋﯽ ﭘﻪ رﺳﻤ#ﺖ وﭘ#ﮋاﻧﺪه، ﻣﺮاﮐﺶ ‪K‬ﺎ اﳌﻐﺮب وو. ﭘﻪ ‬ ‫٦۹۷۱ﻣ#ﻼ دی ﮐﺎل  ﮐﯽ  د ﻃﺮاﺑﻠﺲ  د ﻣﻌﺎﻫﺪی  د ﻻﺳﻠ#ﮏ ﮐ#ﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ زﻣﻮنږ ‬ ‫دو‪K‬ﻢ ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ ﺟﺎن آ داﻣﺰ وﻟ#ﮑﻞ، quot;ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ذات ﮐﯽ  د ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  د ﻗﻮاﻧ#ﻨﻮ، ﻣﺬﻫﺐ ‪K‬ﺎ آراﻣﯽ ﺳﺮه ﻫﯽڅ رﻧﮕﻪ  د#ﻤﻨﯽ ﻧﻠﺮی.quot; ‬ ‫زﻣﻮنږ  د ﺑﻨ#ﺎ د ﻧﻪ، اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻت ﻏﻨﯽ کړﯾﺪﯼ.  ﻫﻐﻮی ‬ ‫زﻣﻮنږ ﭘﻪ ﺟﮓړ ﻭ ﮐﯽ ﺟﻨﮕ#ﺪﻟﯽ  دی، ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺋﯽ ﮐﺎر کړﯼ،  د ﺑﺸﺮی ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا  در‪K‬ﺪﻟﯽ  دی، ﲡﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺋﯽ ﭘ#ﻞ کړﯾﺪﯼ، زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮو ﮐﯽ ﺋﯽ‬ ‫ ‬ ‫ﺳﺒﻖ ورکړﯼ  دی، زﻣﻮږ  د ﺳﭙﻮرټ ﭘﻪ ډﮔﺮ ﮐﯽ ﺋﯽ رﺟﺤﺎن #ﻮﺩﻟﯽ،  د ﻧﻮﺑﻞ ‬ ‫ﺟﺎ‪K‬ﺰی ﺋﯽ گ6ﻠﯽ  دی، زﻣﻮنږ ﺗﺮ 6ﻮﻟﻮ  دﻧﮕﯽ و داﻧﯽ ﺋﯽ ﺟﻮړﯼ کړﯾﺪﯼ، او  د ‬ ‫اﳌﭙ#ﮏ ﻣﺸﻌﻞ ﺋﯽ رو#ﺎﻧﻪ کړﯾﺪﯼ. او ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﻟﻮمړﻧﯽ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺪی ‬ ‫ﺗﺎزه وﺧﺘﻨﻮ ﮐﯽ ﮐﺎﻧﮕﺮس ﺗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮ،  ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮأن ﺋﯽ زﻣﻮنږ  د اﺳﺎﺳﯽ ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ  د  دﻓﺎع ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮړﻩ وکړﻩ ﭼﻪ زﻣﻮنږ ‪K‬ﻮه ﺑﻨﺲټ ای#ﻮﺩ ﻭﻧ?ﯽ ﭘﻼر – ‬ ‫ﺗﺎﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻦ – ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺨ ﺼﯽ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﮐﯽ ﺳﺎﺗﻠﯽ وو.  )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(  ‬ ‫ﻧﻮ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﺪ‪K‬ﻨﻪ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯼ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﭼﻪ اﺳﻼم ﭘﮑﯽ ﻣ#ﻦځ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ، ﻣﺎ ‬ ‫اﺳﻼم ﭘﻪ  در‪K‬ﻮ وﭼﻮ ﮐﯽ ﭘ#ﮋﻧﺪﻟﯽ وو.   دﻏﻪ ﲡﺮﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﻘ#ﺪه ﭘﺨﻮی او ﻻر#ﻮ ﻭﻧﻪ ‬ ‫راﺗﻪ ﮐﻮی ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او  د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ ﻣﻠﮕﺮ‪K‬ﺘﺎ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د ‬
 • 5. ‫وﻻړﻩ و ﭼﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺷﺘﻪ، ﻧﻪ  د ﻫﻐﻪ .ﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ#ﺎ د ﭼﻪ ﭘﮑﯽ ﻧﺸﺘﻪ.  او  د ‬ ‫ا‬ ‫ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟ#ﺖ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﭼﻪ  د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺿﺪ #ﻮﺩﻝ ﮐﯽږﯼ ﻫﺮ ﭼ#ﺮﺗﻪ ﭼﻪ وی ‬ ‫وﺟﻨﮕﯽږﻡ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.(‬ ‫ﺧﻮ ﻫﻤﺪا اﺻﻞ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ  د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺮ ﺑﺎب ﻫﻢ ﺗﻄﺒ#ﻖ ﺷﯽ. ‬ ‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(  ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  د  داﺳﯽ ﺧﻠﮑﻮ  د اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﻧﻪ ‬ ‫را>ﯽ ﭼﻪ  داﺳﻼم ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﻔﮑﺮ ﻟﺮی، ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎن  د  داﺳﯽ ‬ ‫ﺧﻠﮑﻮ  د ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯽ ﻧﺮا>ﯽ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎن  داﺳﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻮﻟﯽ ﭼﻪ ﻓﻘﻂ ‬ ‫د >ﺎﻥ ﭘﻪ ﺧ#ﺎل ﮐﯽ  ده.  ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻟﺖ  د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ‪K‬ﻮه ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﻣﻨﺒﻊ  ده ﭼﻪ ‬ ‫نړﯼ ﮐﯽ ﻟ#ﺪل ﮐﯽږﯼ. ﻣﻮنږ  د ‪K‬ﻮی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭘﻪ ﺿﺪ  د اﻧﻘﻼب ﻧﻪ راﭘ#ﺪا ‬ ‫ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  ﻣﻮږ ﭘﺪی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣ#ﻦځ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ‪K‬ﻮ ﭼﻪ 6ﻮﻝ ﺑﻨ#ﺎ دﻣﺎن ﻣﺴﺎوی ‬ ‫ﭘ#ﺪا ﺷﻮ‪K‬ﺪی، او ﻣﻮنږ و‪K‬ﻨﻪ ﺗﻮی کړﯾﺪﻩ او ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﻣﻮ ﻣﺒﺎرزه کړﯾﺪﻩ ﺟﻪ  د دی‬ ‫ ‬ ‫اﻟﻔﺎﻇﻮ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﺎﺗﻮ – ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ﮐﯽ  دﻧﻨﻪ او ﻫﻢ  د نړﯼ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮ  ‬ ‫ټ‬ ‫ﮐﯽ.  ﭘﻪ ﻣﻮنږ ﮐﯽ  د ﻫﺮ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ  د نړﯼ  د ﻫﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻪ، ﭼﻪ ﻓﻘﻂ ‬ ‫‪K‬ﻮه ﺳﺎ ده  ﻧﻈﺮ ﺗﻪ وﻓﺎ داره  دی او ﻫﻐﻪ: ای ﭘﻮﻟ#ﺒﺮوس اوﻧﻮم  دی: ‪K‬ﻌﻨﯽ quot; د ‬ ‫ډﯾﺮ ﻭ ﻧﻪ ‪K‬ﻮ.quot;‬ ‫  ﭘﺪی ﺑﺎره ﮐﯽ ډﯾﺮ .ﻪ و‪K‬ﻞ ﺷﻮ‪K‬ﺪی ﭼﻪ ‪K‬ﻮ اﻓﺮ‪K‬ﻘﺎﺋﯽ اﻻﺻﻠﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﭼﻪ ﺑﺎرا  ‬ ‫ک‬ ‫ﺣﺴ#ﻦ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻮﻣﯽږﯼ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯽ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ.( ‬ ‫ﺧﻮ زﻣﺎ ﺷﺨ ﺼﯽ  داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻨﺤ ﺼﺮ ﻧﺪی. ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  د #ﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ‬ ‫ﺑﺎب  د 6ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ارﻣﺎن ﺧﺘﻠﯽ ﻧﺪی، ﺧﻮ 6ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ  ﺗﻪ ﭼﻪ زﻣﻮږ ﺳﺎﺣﻠﻮﻧ  ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺗﻪ را>ﯽ  دا اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﻪ ‪K‬ﻮه ورځ ﺑﻪ ﺋﯽ ارﻣﺎن ﭘﻮره ﺷﯽ – او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯽ ‬ ‫ﻗﺮ‪K‬ﺐ اوه ﻣ#ﻠ#ﻮﻧﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  دی ﭼﻪ  د اﺗ#ﺎ ﻗﻮﻣﯽ ډﻟﻮ ﻧﻪ راﻏﻠﯽ او ﻧﻦ ‬ ‫ورځ ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  دی، او  داﺳﯽ ﻋﻮا‪K‬ﺪ او روزﻧﻪ ﻟﺮی ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎﻧﻮ  د اوﺳ  ‬ ‫ﻂ‬ ‫ﺣﺪ ﻧﻪ اوﭼﺖ  دی. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ‬ ‫ﭘﺪی ﺑﺮﺳ#ﺮه، ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  د ﻣﺬﻫﺐ  د آزا دی ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﮐﯽ  د را‪K‬ﻮ ﻫﯽڅ ﺑﯽ ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺸﺘﻪ.  ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ زﻣﻮنږ  د اﲢﺎ د ﭘﻪ ﻫﺮ ا‪K‬ﺎﻻت ﮐﯽ ‪K‬ﻮ ﺟﻮﻣﺎت ‬
 • 6. ‫وﻻړ  دی او .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ۰۰۲۱ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ زﻣﻮنږ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯽ ﺷﺘﻪ  دی.  ﻫﻤﺪا ‬ ‫وﺟﻪ  ده ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ  دی ﺗﺮ .ﻮ  د #‪Q‬ﻮ او ﺟ#ﻨﮑ#ﻮ ‬ ‫د ﺣﺠﺎب اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺣﻖ وﺳﺎﺗﯽ او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ  دا ﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﺳﺰا ورکړﯼ.  ‬ ‫)ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫ﻧﻮ ﭘﺪی ﮐﯽ  دی ﻫﯽڅ ﺷﮏ ﻧﻪ وی ﭼﻪ: اﺳﻼم  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ  ده. او زه ‬ ‫ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪه ‪K‬ﻢ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ  دا ﺣﻘ#ﻘﺖ ﺷﺘﻪ، ﺑﯽ ﻟﻪ ﻧﮋا دی، ﻣﺬﻫﺒﯽ ‪K‬ﺎ  د ژوﻧﺪ  ‬ ‫د‬ ‫ﺳﻄﺤﯽ  د ﺗﻮﭘ#ﺮ ﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ گډ او ﺷﺮ‪K‬ﮏ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮو – ﭼﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ او ‬ ‫اﻣﻨ#ﺖ ﮐﯽ ژوﻧﺪ وکړ ﻭ؛ ﭼﻪ ﺗﻌﻠ#ﻢ او ﭘﻪ  درن#ﺖ او ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﯽ ﮐﺎر وکړ ﻭ؛ ﭼﻪ ‬ ‫ﺧﭙﻠﯽ ﮐﻮرﻧﯽ، 6ﻮﻟﻨﯽ او ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﺳﺮه ﻣ#ﻨﻪ وﻟﺮو.   داﻫﻐﻪ ﺷ#ﺎن  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ‬ ‫ﭘﮑﯽ 6ﻮﻝ ﺷﺮ‪K‬ﮏ ‪K‬ﻮ.   دا  د 6ﻮﻝ ﺑﺸﺮ‪K‬ﺖ ارﻣﺎن  دی.‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ،  د اﻧﺴﺎﻧ#ﺖ ﭘﻪ گډ ﻭ ارز#ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫ#ﺪل زﻣﻮنږ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺧﺘﻤﻮی.  ‪K‬ﻮازی ‬ ‫اﻟﻔﺎظ او ﺗﺸﯽ  د ﺧﻮﻟﯽ ﺧﺒﺮی زﻣﻮنږ  دﺧﻠﮑﻮ اړﺗﯿﺎ ﻭﯼ ﻧﻪ ﻟﺮی ﮐﻮی.  دا اړﺗﯿﺎ ﻭﯼ ‬ ‫ﺑﻪ ‪K‬ﻮازی ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮره ﮐﯽږﯼ ﭼﻪ  ﻣﻮنږ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﺟﺮأت او ‬ ‫زړ ﻭﺭﺗﯿﺎ ﻋﻤﻞ وکړ ﻭ او ﭘﺪی ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰی ﭼﻪ  د نړﯼ ﭘﻪ ﮔﻮټ ﮔﻮټ ‬ ‫ﮐﯽ ﺧﻠﮏ ورﺳﺮه ﻻس او ﮔﺮ‪K‬ﻮان  دی، زﻣﻮنږ گډﯼ ﺳﺘﻮﻧﺰی  دی او  د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ‬ ‫ﻟﺮی ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯽ زﻣﻮنږ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ ژوﺑﻞ کړﯼ.‬ ‫د ﺗﺎزه ﲡﺮﺑﻮ ﻧﻪ ﻣﻮنږ ﭘﺪی ﭘﻮه ﺷﻮی ‪K‬ﻮﭼﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ ‪K‬ﻮه ﻫ#ﻮا د ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ‬ ‫ﺳ#ﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﺰوری ﺷﯽ، ﭘﻪ ﻫﺮ >ﺎﯼ ﮐﯽ ﺳﻮﮐﺎﻟﯽ ﺗﻪ ز‪K‬ﺎن رﺳﯽږﯼ.  ﮐﻠﻪ ﭼﻪ  د ‬ ‫واﻟﮕﯽ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎروﻏﯽ ‪K‬ﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻧﺪی وﻟﮕﯽږﯼ، 6ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ورﭘﯽ#ﯿ‪S‬ﯼ.  ﮐﻠﻪ ‬ ‫ﭼﻪ ‪K‬ﻮ ﻫ#ﻮا د  د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﯽ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻼش ﮐﻮی،   د اﺗﻮﻣﯽ ﺣﻤﻠﯽ ﺧﻄﺮ ‬ ‫6ﻮﻟﻮ ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘ#ﺪا ﮐﯽږﯼ. ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ‪K‬ﻮ ﺗﻨﺪروه اﻓﺮاﻃﯽ  د ‪K‬ﻮه ﻏﺮه ﭘﻪ اوږﺩ ﻭ ‬ ‫ﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟ#ﺖ ﮐﻮی،  د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻤﻨﺪر ﻫ#ﻮا د ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯽ ﻟﻮیږﯼ. او ﮐﻠﻪ ﭼ  ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ  دارﻓﻮر او ﭘﻪ ﺑﻮﺳﻨ#ﺎ ﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﯽږﯼ،  دا زﻣﻮنږ ﭘﻪ گډ ‬ ‫ﺿﻤ#ﺮ ﺑﺎﻧﺪی ‪K‬ﻮ  داغ ږﺩﯼ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(   ﭘﺪی ۱۲ﻣﯽ ﭘﯽړﯼ ﮐﯽ  د ﺷﺮاﮐﺖ ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺪا  ده.  دا ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻣﺴﺆﻟ#ﺖ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺋﯽ  د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ  د ‪K‬ﻮ ‬ ‫ﺑﻞ ﭘﻪ وړﺍﻧﺪﯼ ﻟﺮو.   ‬
 • 7. ‫دا ډﯾﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺴﻮﻟ#ﺖ  دی ﭼﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﺴ#ﺘﻞ ﺷﯽ.  >?ﻪ،  د اﻧﺴﺎن ﺗﺎر‪K‬ﺦ ‬ ‫د داﺳﯽ ﻗ ﺼﻮ ﻧﻪ ډﮎ  دی ﭼﻪ ﻫ#ﻮ داوﻧﻪ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ‐‐ او ﻫﻮ، ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻪ ‐‐   د ‬ ‫>ﺎﻥ  د گ6ﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻞ ﻻﻧﺪی ﮐﻮی.  ﺧﻮ  دا ﻧﻮی  دوران  دی، ﭘﺪی ﮐﯽ  دﻏﺴﯽ ‬ ‫روش ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ  ده.  زﻣﻮنږ  د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ﻧ#ﻮﻟﻮ ﺳﺮه وا‪K‬ﻮ ﭼﻪ   د نړﯼ ‬ ‫ﻫﺮ ډ ﻭﻝ  داﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﭼﻪ ﭘﮑﯽ ‪K‬ﻮﻫ#ﻮا د ‪K‬ﺎ ‪K‬ﻮه ډﻟﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪی >ﺎﻥ ﻟﻮړ ‬ ‫وﺑﻮﻟﯽ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﮐﯽږﯼ. ﻧﻮ  د ﺗ#ﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼﻪ ﻫﺮرﻧﮕﻪ ﻓﮑﺮ ﻟﺮو، ﻟﺮ ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻪ ﺋﯽ، ﺧﻮ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻫﻐﻮ ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ. زﻣﻮنږ ﺳﺘﻮﻧﺰی ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ‬ ‫ﻣﻠﮕﺮﺗ#ﺎ ﻟﻪ ﻻری ﺣﻞ ﺷﯽ او زﻣﻮنږ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻫﻢ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺷﺮ‪K‬ﮏ ﺷﯽ.‬ ‫ ‬ ‫د دی ﻣﻌﻨﯽ  دا ﻧﺪه ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﺗﺎو ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻫ#ﺮه کړ ﻭ.  ﭘﻪ واﻗﻌ#  ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﮐﯽ ﺧﺒﺮه ﺧﻼف  د دی  ده:  ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ورﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وکړ ﻭ. ﭘﻪ ﻫﻤﺪی ‬ ‫روﺣ#ﯽ ﺳﺮه، ﭘﺮیږﺩﯼ ﭼﻪ پډﺍﮔﻪ او ﭘﻪ ﺳﺎ ده اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﯽ   د >ﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺸﺨ ﺼ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب وغږﯾ‪S‬ﻡ ﭼﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻋﻘ#ﺪه  ﻣﻮنږ ﺋﯽ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﭘﻪ ﻧﻬﺎ‪K‬ﺖ ﮐﯽ ﭘﻪ گډ  ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وکړ ﻭ.‬ ‫ﻟﻮمړﻧﯽ ﻣﺴﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ورﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وکړ ﻭ، اﻓﺮاﻃ#ﺖ  دی ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ وی.‬ ‫ﭘﻪ اﻧﻘﺮی ﮐﯽ، ﻣﺎ  دا ﭘﻪ ډﺍﮔﻪ کړﻩ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د اﺳﻼم ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﻧﺪه  ‬ ‫‐ او ﻫﯽڅ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ وی. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ﻣﮕﺮ ﻣﻮنږ ﺑﻪ  د ﺗﻨﺪروه اﻓﺮاﻃ#ﺎﻧﻮ ﺳﺮ ‬ ‫ه‬ ‫ﭼﻪ زﻣﻮنږ اﻣﻨ#ﺖ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ ﭘﯽ#ﻮﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وکړ ﻭ.  >?ﻪ ﻣﻮنږ ﻫﻐﻪ .ﻪ ‬ ‫ر دوﭼﻪ  د 6ﻮﻟﻮ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﭘ#ﺮوان ﺋﯽ رو دی: او ﻫﻐﻪ  د ﺑ#ﮕﻨﺎه ﻧﺎر‪K‬ﻨﻪ، #‪Q‬ﻮ او ‬ ‫ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وژل  دی. او  د ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ  دا زﻣﺎ وﻇ#ﻔﻪ  ده ﭼﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ‬ ‫د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وکړﻡ.‬ ‫ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ اوﺿﺎع  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  دﻏﻪ اﻫﺪاف، او گډ ﮐﺎر ﺗﻪ زﻣﻮنږ اړﺗﯿﺎ ‬ ‫#ﯿﯽ.  ﭘﻪ اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ  د ﭘﺮاخ نړﯾﻮﺍﻝ ﻣﻼتړ ﺳﺮه اﻟﻘﺎﻋﺪه او ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺴﯽ اﺧ#ﺴﺘﯽ  دی.  ﻣﻮنږ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ#ﻪ ﻧﻪ ‪K‬ﻮ ﺗﻠﻠﯽ،  د ﻣﺠﺒﻮر‪  K‬‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻠﻠﯽ ‪K‬ﻮ زه ﭘﺪی ﺧﺒﺮ ‪K‬ﻢ ﭼﻪ ﻻ ﻫﻢ >ﯿﻨﯽ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ  ﭼﻪ  د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  د۱۱ ‬ ‫ﺣﻤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮی.  ﺧﻮ را>ﯽ ﺧﺒﺮه رو#ﻨﻪ کړ ﻭ:  ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ اﻟﻘﺎﻋﺪه  ﻗﺮ‪  K‬‬ ‫ﺐ‬
 • 8. ‫۰۰۰۳ ﺗﻨﻪ ووژل.   دﻏﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ#ﺎن  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎو  د ډﯾﺮ ﻭﻧﻮﺭ ﻭﻫﯿﻮﺍﺩ ﻭﻧﻮ ﺑ#ﮕﻨﺎه ﻧﺎر‪K‬ﻨﻪ  ‬ ‫،‬ ‫#‪Q‬ﯽ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو، ﭼﻪ ﻫﯽڅ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺋﯽ ﺗﺎوان ﻧﻪ وو رﺳﻮل.  ﺧﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﭘ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ډﯾﺮﯼ ﺑ#ﺮﺣﻤﯽ ووژل، او  د ﺣﻤﻠﯽ ﻣﺴﺆﻟ#ﺖ ﺋﯽ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧ#ﺴﺖ او ﺣﺘﯽ اوس ﻫ ‬ ‫ﻢ‬ ‫د ﺧﭙﻞ  دی ﻋﺰم ﺧﺒﺮی ﮐﻮی ﭼﻪ ﺑ#ﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﭘ#ﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﮏ وژﻧﯽ.  ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ‬ ‫ډﯾﺮ ﻭ ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﮐﯽ ﻣﻠﮕﺮی ﻟﺮی او  د ﺧﭙﻞ ﻻس  د ﻏﺰوﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮه.ﻪ ﮐﻮی.  ‬ ‫دا ﻧﻈﺮ‪K‬ﺎت ﻧﺪی ﭼﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮی وﺷﯽ –  دا ﺣﻘﺎ‪K‬ﻖ  دی ﭼﻪ ﭼﺎره ﺋﯽ ﺑﺎ‪K‬ﺪ وﺷﯽ.‬ ‫ﻣﻪ ﺗ#ﺮ و>ﯽ: ﻣﻮنږ ﻧﻪ ﻏﻮاړ ﻭ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ>ﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ وﺳﺎﺗﻮ.  ‬ ‫ﻣﻮنږ ﻫﻠﺘﻪ  د ﭘﻮ>ﯽ اډ ﻭ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ ﭘﻪ ل6ﻪ ﮐﯽ ﻧﻪ ‪K‬ﻮ.   دا اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺗﻪ  د ﻏﻢ ‬ ‫او ﭘﺮ‪K‬ﺸﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮه  ده ﭼﻪ زﻣﻮنږ >ﻮﺍﻥ ﻧﺎر‪K‬ﻨﻪ او #‪Q‬ﯽ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﺎ‪K‬ﻠﯽ.   د دی ‬ ‫ﺟﻨﮓ  دوام ﭘﻪ اﻗﺘ ﺼﺎ دی ﳊﺎظ ﮔﺮان او ﭘﻪ ﺳ#ﺎﺳﯽ ﳊﺎظ ﺳﺨﺖ  دی.  ﻣﻮنږ ﺑﻪ ﭘ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ډﯾﺮﯼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ 6ﻮﻝ ﻋﺴﮑﺮ ﺑ#ﺮﺗﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راوﻟﻮ ﮐﻪ  دا ﺑﺎور ﭘ#ﺪا کړ  ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭼﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اوس ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻧﻮر  داﺳﯽ ﺗﻨﺪوروه اﻓﺮاﻃ#ﺎن ﻧﺸﺘﻪ ﭼﻪ ﻋﺰم ‬ ‫ﺋﯽ کړﯼ وی ﭼﻪ ﻫﺮ.ﻮﻣﺮﻩ ز‪K‬ﺎت ﭼﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﻫﻐﻮﻣﺮه ډﯾﺮ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋ#ﺎن ﺑﻪ ‬ ‫ووژﻧﯽ.  ‬ ‫ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﻣﻮنږ  د ٦۴ ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ  د اﺋﺘﻼف ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮی ﺷﻮی ‪K‬ﻮ او  د ﺳﺘﺮ ‬ ‫ﻗ#ﻤﺖ ﺑﺎوﺟﻮ د ﺑﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﺎ ژﻣﻨﻪ ﮐﻤﺰوره ﻧﻪ ﺷﯽ،  ﻣﻮنږ ‪K‬ﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  دﻏﻪ اﻓﺮاﻃ#ﺎن ‬ ‫وﻧﻪ زﻏﻤﻮ.  ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ډﯾﺮ ﻭ ﻫ#ﻮا دوو ﮐﯽ ﺧﻠﮏ وژﻟﯽ  دی.  ﻫﻐﻮی  د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﺧﻠﮏ وژﻟﯽ  دی – او  د ﻫﺮ ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺋﯽ ز‪K‬ﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وژﻟﯽ  دی.  ‬ ‫د ﻫﻐﻮی اﻋﻤﺎل  داﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ  د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺨﻼ ﮐ#ﺪوﻧﮑﯽ ﻧﻪ  دی،  د ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ  د‬ ‫ ‬ ‫ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ  او  د اﺳﻼم ﺳﺮه ﭘﺨﻼ ﮐ#ﺪوﻧﮑﯽ ﻧﻪ  دی. ﭘﺎک ﻗﺮأن واﺋﯽ، quot;ﻫﺮ .ﻮﮎ ‬ ‫ﭼﻪ ‪K‬ﻮﺑ#ﮕﻨﺎه او ﻣﻌ ﺼﻮم اﻧﺴﺎن وژﻧﯽ،  داﺳﯽ  ده ﻟﮑﻪ 6ﻮﻝ ﺑﺸﺮ‪K‬ﺖ ﭼﻪ وژﻧﯽ؛ . ‬ ‫) ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(او ﭘﺎک ﻗﺮأن واﺋﯽ ﻫﺮ .ﻮﮎ ﭼﻪ ‪K‬ﻮ ﺗﻦ ژﻏﻮری،  داﺳﯽ  ده ﻟﮑﻪ ‬ ‫6ﻮﻝ ﺑﺸﺮ‪K‬ﺖ ﺋﯽ ﭼﻪ ژﻏﻮرﻟﯽ وی  وی‪)‬ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(.    د .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ‪K‬ﻮﻣ#ﻠ#ﺎر ‬ ‫د‬ ‫ﺧﻠﮑﻮ  دا #?ﻠﯽ  د‪K‬ﻦ  د ‪K‬ﻮ .ﻮ ﺗﻨﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮو  د ﮐﺮﮐﯽ ﻧﻪ، ډﯾﺮ ﻟﻮی  دی.  ز ‬ ‫ه‬ ‫ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ  د ﺗﻨﺪروه اﻓﺮاﻃ#ﺖ ﺳﺮه ﺟﮓړﯼ ﮐﯽ اﺳﻼم  د ﺳﺘﻮﻧﺰی ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺪه –  ‬ ‫ﺧﻮ   د ﺳﻮﻟﯽ ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ وی.‬
 • 9. ‫ﻣﻮنږ ﭘﺪی ﻫﻢ ﭘﻮه ‪K‬ﻮ ﭼﻪ ‪K‬ﻮازی ﭘﻮ>ﯽ ﻗﻮت ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰی ﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﻮی ﭼﻪ ﭘﻪ ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ‪K‬ﻮ.  ﭘﻪ ﻫﻤﺪی  دﻟ#ﻞ ﻣﻮنږ ﭘﻼن ﻟﺮو ﭼ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻦ>ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯽ  ‪K‬ﻮ اﻋﺸﺎر‪K‬ﻪ ﭘﻦ>ﻪ ﻣ#ﻠ#ﺎر د ډﺍﻟﺮﻩ ‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ  د #ﻮﻧ‪Q‬ﯿﻮ، روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ، ﻻرو او ﲡﺎرﺗﻮﻧﻮ  ﭘﻪ ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ وﻟﮕﻮو ، او ‬ ‫ﭘﻪ ﺳﻮوﻧﻮ ﻣ#ﻠ#ﻮﻧﻪ ډﺍﻟﺮﻩ  د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ وﻟﮕﻮو ﭼﻪ  د ﺧﭙﻠﻮ ﻣ#ﻨﻮ ﻧﻪ ‬ ‫ﺑﯽ >ﺎﯾﻪ ﺷﻮ‪K‬ﺪی.  او ﻫﻤﺪا  دﻟ#ﻞ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی  دوه اﻋﺸﺎر‪K‬ﻪ اﺗﻪ ‬ ‫ﻣ#ﻠ#ﺎر د ډﺍﻟﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ  د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻮو ﭼﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺘ ﺼﺎ د ﭘﻪ پ#ﻮ و دروی او ‬ ‫ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ  ﭼﻪ ورﺗﻪ اړ  دی ﺧﺪﻣﺎت اوﻣﺮﺳﺘﯽ ورﺳﻮی.‬ ‫ﭘﺮیږﺩﯼ ﭼﻪ  د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﻣﺴﻠﯽ وغږﯾ‪S‬ﻡ.   داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﻼف  د ﻋﺮاق ﺟﻨﮓ  ‬ ‫د‬ ‫ﺧﭙﻠﯽ ﺧﻮی ﺟﻨﮓ وو ﭼﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ او ﭘﻪ نړﯼ  ﮐﯽ ﺋﯽ ډﯾﺮ ﺳﺨﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎ  ‬ ‫ت‬ ‫راوﭘﺎرول.  ﮐﻪ .ﻪ ﻫﻢ ﭼﻪ زه ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪه ‪K‬ﻢ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﻬﺎ‪K‬ﺖ ﮐﯽ   د ﻋﺮاق ﺧﻠﮑﻮﺗ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮه  ده ﭼﻪ  دﺻﺪام ﺣﺴ#ﻦ  د اﺳﺘﺒﺪا د ﻧﻪ  ﺧﻼص ﺷﻮل، ﺧﻮ زه ﭘﺪی ﻋﻘ#ﺪه ﻫﻢ ‪ K‬‬ ‫ﻢ‬ ‫ﭼﻪ  دﻋﺮاق ﻣﺴﻠﯽ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺗﻪ ور‪K‬ﺎ ده کړﻩ ﭼﻪ  د ﺳﺘﻮﻧﺰو  د ﺣﻞ  د ﭘﺎره ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ‬ ‫ﳑﮑﻦ وی،  د  دﭘﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻧﻪ  د ﮐﺎر اﺧ#ﺴﺘﻮ او  د نړﯾﻮﺍﻝ ﺗﻮاﻓﻖ  د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ‬ ‫ﻻری ﻏﻮره کړﯼ. واﻗﻌﺎ، ﻣﻮنږ  د ﺧﭙﻞ ‪K‬ﻮه  ﺳﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮر رﺋ#ﺲ، ﺗﺎﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻦ ‬ ‫،‬ ‫ً‬ ‫دا ﺧﺒﺮه ‪K‬ﺎ دوﻟﯽ ﺷﻮ ﭼﻪ و‪K‬ﻞ ﺋﯽ :  quot;زﻣﺎ اﻣ#ﺪ  دا  دی ﭼﻪ زﻣﻮنږ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ‬ ‫زﻣﻮنږ  د ﻗﻮت ﭘﻪ ډﯾﺮﯾﺪ ﻭﺳﺮﻩ ز‪K‬ﺎت ﺷﯽ او ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺑﻪ و#ﯿﯽ ﭼﻪ ﻫﺮ .ﻮﻣﺮﻩ ‬ ‫ﭼﻪ  د ﺧﭙﻞ زور او ﻗﻮت ﻧﻪ لږ ﮐﺎر واﺧﻠﻮ ﻫﻤﺎﻏﻮﻣﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺮ او غټ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮ.quot; ‬ ‫ﻧﻦ ورځ، اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  دوه ﻣﺴﺆﻟ#ﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮی:  ﭼﻪ ﻋﺮاق ﺑﻬﺘﺮه آ‪K‬ﻨﺪه وﻟﺮی او ﻋﺮاق ‬ ‫ﻋﺮاﻗ#ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮیږﺩ ﻭ.  ﻣﺎ  دﻋﺮاق ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﺍﮔﻪ کړﯼ  ده )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(،  ‬ ‫د‬ ‫ﻋﺮق ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺎ و‪K‬ﻠﯽ  دی ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﻫﻠﺘﻪ  د اډ ﻭ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ ﭘﻪ ﺧ#ﺎل ﮐﯽ ﻧﻪ ‬ ‫‪K‬ﻮ،  د ﻫﻐﻮی ﺧﺎوری ‪K‬ﺎ  د ﻫﻐﻮی ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻧﺪی ﺳﺮی کړﯼ.   د ‬ ‫ﻋﺮاق ﺣﺎﮐﻤ#ﺖ  دﻫﻐﻮ ﺧﭙﻞ  دی.   ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ کړﯾﺪﯼ ﭼﻪ زﻣﻮنږ ‬ ‫ﺟﻨﮕﯽ ﻟ#ﻮاﮔﺎﻧﯽ  دی  د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ آﮔﺴﺖ  د ﻣ#ﺎﺷﺖ ﭘﻮری وو>ﯽ.  ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺑﻪ  د ﻋﺮاق  د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه  ﭼﻪ ﭘﻪ  د‪K‬ﻤﻮﮐﺮاﺗ#ﮏ ډ ﻭﻝ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮ‪K‬ﺪی، ‬ ‫د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻮ رﻋﺎ‪K‬ﺖ وکړ ﻭ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ  د ﺟﻮﻻی  د ﻣ#ﺎﺷﺘﯽ ‬ ‫ﭘﻮری  د ﻋﺮاق  د #ﺎﺭ ﻭﻧﻮ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻮ او6ﻮﻝ ﭘﻮ>ﻮﻧﻪ ﺑﻪ  د ۲۱۰۲م ﻣ#ﻼ دی ﮐﺎﻟﻪ ‬
 • 10. ‫ﭘﻮری  د ﻋﺮاق ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻮ.) ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(  ﻣﻮنږ ﺑﻪ  د ﻋﺮاق ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وکړ ﻭ ﭼ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺧﭙﻠﯽ اﻣﻨ#ﺘﯽ ﻗﻮاوی وروزی او ﺧﭙﻞ اﻗﺘ ﺼﺎ د ﺗﻪ و ده ورکړﯼ.  ﻣﮕﺮ ﻣﻮنږ ﺑﻪ  د ‬ ‫‪K‬ﻮه ﺷﺮ‪K‬ﮏ ﭘﻪ ډ ﻭﻝ  د ‪K‬ﻮه اﻣﻦ او واﺣﺪ ﻋﺮاق ﻣﻼتړ وکړ ﻭ ﻧﻪ  د ‪K‬ﻮه ﺣﺎﻣﯽ ﭘﻪ ‬ ‫ﺗﻮﮔﻪ.‬ ‫ ‬ ‫    او ﭘﻪ ﻧﻬﺎ‪K‬ﺖ ﮐﯽ، ﻫﻤﺎﻏﺴﯽ ﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﻪ  د اﻓﺮاﻃﯽ ډﻟﻮ ‬ ‫ز‪K‬ﺎﺗﯽ وزﻏﻤﯽ، ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ،  د ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻫﻢ واﻧﻪ وړ ﻭ.   د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ۱۱ زﻣﻮږ ‬ ‫ﻫ#ﻮا د ﺗﻪ ‪K‬ﻮه ﺳﺘﺮه ﻏﻤﺠﻨﻪ ورځ وه. ﻫﻐﻪ و‪K‬ﺮه او ﻏ ﺼﻪ ﭼﻪ  د ﻫﻐﯽ ور>ﯽ ﭘﯽ#  ‬ ‫ﻮ‬ ‫راﭘﺎروﻟﻪ  د ﭘﻮﻫﯽ وړ  ده، ﻣﮕﺮ ﭘﻪ >ﯿﻨﻮ ﻣﻮار دو ﮐﯽ  د دی ﺳﺒﺐ ﺷﻮه ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ‬ ‫اﺻﻮل او ارز#ﺘﻮﻧﻪ  د پ#ﻮ ﻻﻧﺪی کړ ﻭ.  ﻣﻮنږ ﻗﺎﻃﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮو ﭼﻪ ﻻره ‬ ‫ﺑﺪﻟﻪ کړ ﻭ. ﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻃﻊ او ﻧﻪ ﺑﺪﻟ#ﻮﻧﮑﯽ ډ ﻭﻝ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا  د ﺷﮑﻨﺠﯽ ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻊ کړﯾﺪﯼ، او ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ورکړﯼ ﭼﻪ  د ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ زﻧﺪان  د ﺑﻞ ﮐﺎل   ‬ ‫د‬ ‫ﺷﺮوع ﭘﻮری وتړﻝ ﺷﯽ.‬ ‫ )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫ﻧﻮاﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺑﻪ  د >ﺎﻥ  دﻓﺎع ﮐﻮی،  د ﻧﻮرو ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ  د ﺣﺎﮐﻤ#ﺖ او  د ﻗﺎﻧﻮن  د ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤ#ﺖ  درﻧﺎوی ﮐﻮی.  او ﻣﻮنږ ﺑﻪ  دا ﮐﺎر  د اﺳﻼﻣﯽ 6ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﭼﻪ  د ﮔﻮاښ ‬ ‫ﻻﻧﺪی  دی، ﭘﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﯽ ﮐﻮو – >?ﻪ ﻫﺮ.ﻮﻣﺮﻩ زر ﭼﻪ اﻓﺮاﻃ#ﺎن ﭘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ‬ ‫6ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ ﻣﻨﺰوی او وﺗﺮ6ﻞ ﺷﯽ، ﻫﻤﺎﻏﻮﻣﺮه زر ﺑﻪ ﻣﻮنږ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯽ ﺷﻮ.‬ ‫د ﺗﺎوﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ  دو‪K‬ﻤﻪ ﻟﻮ‪K‬ﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻪ ﭘﺮی غږﯾ‪ S‬ﻭ  د اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎﻧﻮ او ﻓﻠﺴﻄ#ﻨ#ﺎﻧﻮ او   ‬ ‫د‬ ‫ﻋﺮﺑﯽ نړﯼ ﺗﺮﻣ#ﻦځ ﺣﺎﻟﺖ  دی.‬ ‫د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ ﺳﺮه  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ 6ﯿﻨﮕﻮ اړﯾ?ﻮ ﺑﺎﻧﺪی 6ﻮﻝ ﺧﺒﺮ  دی.   دا اړﯾ?ﯽ ﻧﻪ ‬ ‫ﺷﻠ#ﺪوﻧﮑﯽ  دی.   دا ﭘﻪ 6ﻮﻟﻮ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ، او ﺗﺎر‪K‬ﺨﯽ اړﯾ?ﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﻨﺎ  دی، او ﭘﺪی ‬ ‫ﺣﻘ#ﻘﺖ .ﻮﮎ ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻧﻪ ﺷﯽ پ6ﻮﻟﯽ ﭼﻪ  د ‪K‬ﻬﻮ داﻧﻮ ﻟﭙﺎره  د 6ﺎ6ﻮﺑﯽ ارﻣﺎن  د دی ‬ ‫ﻏﻤﺠﻦ ﺗﺎر‪K‬ﺦ ری#ﯽ ﺟﻮړ ﻭﯼ.‬ ‫د نړﯼ ﭘﻪ ﮔﻮټ ﮔﻮټ ﮐﯽ  د ‪K‬ﻬﻮ دو ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﭘﯽړﯾﻮ کړ ﻭﻝ ﺷﻮی او  د ‬ ‫‪K‬ﻬﻮ د‪K‬ﺖ ﺧﻼف اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﻪ اﳌﺎن ﮐﯽ ‪K‬ﻬﻮ داﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯽ ﺳﺎری ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ‪K‬ﺎ ﻫﺎﻟﻮﮐﺎﺳ  ‬ ‫ﺖ‬
 • 11. ‫ﮐﯽ ﻧﻎ#ﺘﯽ  دی.  ﺳﺒﺎ زه ﺑﻮﺧﻨﻮالډ ﺗﻪ >ﻢ ﭼﻪ  دﻫﻐﻮ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ لړﯼ ﭘﮑﯽ وه ﭼﻪ ‬ ‫‪K‬ﻬﻮ دان ﺑﻪ ﭘﮑﯽ ﺑﻨﺪ‪K‬ﺎﻧ#ﺪل، ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐ#ﺪل، وژل ﮐ#ﺪل او د ﮔﺎز ﭘﻪ  ذر‪K‬ﻌﻪ ﺑﻪ   د ‬ ‫ﻣﺮگ ﮐﻨﺪی ﺗﻪ ﻏﻮر>ﻮﻝ ﮐ#ﺪل،  د  در‪K‬ﻢ را‪K‬ﺶ ﻟﻪ ﺧﻮا.  ﺷﭗږ ﻣ#ﻠ#ﻮن ﺗﻨﻪ ‪K‬ﻬﻮ دان ‬ ‫ووژل ﺷﻮل –  ﭼﻪ  د اوﺳﻨﯽ اﺳﺮاﺋ#ﻞ  د 6ﻮﻝ ﻧﻔﻮس ﻧﻪ ز‪K‬ﺎت  دی.   د دی ﺣ#ﻘ#  ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﺑﯽ >ﺎﯾﻪ ﺧﺒﺮه  ده، ﻏﻔﻠﺖ  دی او ﮐﺮﮐﻪ  ده.  اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ ﺗﻪ  د ﺗﺒﺎﻫﯽ ‬ ‫ﮔﻮاښ ﮐﻮل – ﭼﻪ  د ‪K‬ﻬﻮ داﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب  د ﻏﻠﻄﻮﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺳﺎس  دی – ﺑ#ﺨﯽ ﻏﻠﻄﻪ ‬ ‫ده  او ﻓﻘﻂ  د ‪K‬ﻬﻮ داﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻏﺰو ﮐﯽ  د ﻫﻐﻮ ﻏﻤﺠﻨﻮ او  در دوﻧﮑﻮ ﺧﺎﻃﺮو ‪K‬ﺎ د ﺗﺎز ‬ ‫ه‬ ‫ﮐﻮی، او  د ﻫﻐﯽ ﺳﻮﻟﯽ ﻣﺨﻪ ﻧ#ﺴﯽ ﭼﻪ  د دی ﺳ#ﻤﯽ ﺧﻠﮏ ﺋﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ  دی.‬ ‫   ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮا،  داﻫﻢ  داﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﮐﻮل وړ ﺧﺒﺮه  ده ﭼﻪ   د ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ ﺧﻠﮏ – ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او ﻋ#ﺴﻮ‪K‬ﺎن – ﻫﻢ  د ﺧﭙﻞ 6ﺎ6ﻮﺑﯽ  د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ډﯾﺮ کړﯾﺪﻟ  ‬ ‫ﯽ‬ ‫او ربړﯾﺪﻟﯽ  دی.   د .ﻪ ﺑﺎﻧﺪی ۰٦ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫ#ﺴﯽ  دوی  د ﺑﯽ ﮐﻮره ﮐ#ﺪو ‬ ‫ربړ ﮔﺎﻟﻠﯽ  دی. ډﯾﺮﺩ ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰی ﻏﺎړﯼ او ﻏﺰی او ﻧﻮروﻧﻮ ﮔﺎونډﯾﻮ ﺳ#ﻤﻮ  د ‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮو ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯽ  د ‪K‬ﻮه ﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰ ژوﻧﺪ اواﻣﻨ#ﺖ ﭘﻪ ﲤﻪ ﺷﭙﯽ ﺳﺒﺎ ﮐﻮی ﭼﻪ ‬ ‫ﻫﯽ.?ﻠﻪ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮی ﻧﺪی.  ﻫﻐﻮی ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ﺳﺘﺮه او وړﻩ ﭘ#ﻤﺎﻧﻪ  ‬ ‫ﻣﻠﻦډﯼ او ﺷﺮم – ﭼﻪ  د اﺷﻐﺎل ﺳﺮه ﻣﻞ وی ﮔﺎﻟﯽ.  ﻧﻮ ﭘﺪی ﮐﯽ  دی ﻫﯽڅ ‬ ‫ﺷﮏ ﻧﻪ وی ﭼﻪ:   د ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ  د ﺧﻠﮑﻮ ﺣﺎﻟﺖ  د زﻏﻢ وړ ﻧﺪی.  اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺑﻪ  د ‬ ‫ﮐﺮاﻣﺖ، ﻓﺮﺻﺖ او ﺧﭙﻞ ﻫ#ﻮا د  د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ  د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺮﺣﻘﻪ ارﻣﺎن ﺗ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺷﺎ واﻧﻪ ړ ﻭﯼ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫ﭘﻪ ﻟﺲ ﮔﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻪ ‪K‬ﻮ رﮐﻮ د ‪K‬ﺎ ﺑﻨﺪ#ﺖ راﻏﻠﯽ:   دوه وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺣﻘﻪ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ‬ ‫ﻟﺮی، ﻫﺮ ‪K‬ﻮ  د  در د ﻧﻪ ډﮎ ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﻟﺮی ﭼﻪ روﻏﻪ ورﺗﻪ ﺳﺨﺘﻮی. ‪K‬ﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ  د ‬ ‫ﻣﻼﻣﺘﯽ ﮔﻮﺗﻪ ﻧ#ﻮل آﺳﺎﻧﻪ  ده – ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎن واﺋﯽ اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎﻧﻮﻣﻬﺎﺟﺮ کړﯾﺪﯼ، او ‬ ‫اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎن واﺋﯽ ﭘﻪ ﻣﺪاوم ﺧ ﺼﻮﻣﺖ ﮐﯽ اوﺳﯽږﯼ او  د ﻣﻠﮏ  د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ  د ﻣﻨﯽځ ‬ ‫ﻧﻪ ﭘﺮی ﭘﺪی 6ﻮﻝ ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﮐﯽ ﺣﻤﻠﯽ ﮐﯽږﯼ.  ﻣﮕﺮ ﮐﻪ ﭼ#ﺮی ﻣﻮنږ  دی ﺷﺦړﯼ ﺗ ‬ ‫ﻪ‬ ‫د ‪K‬ﻮی ﺧﻮا ‪K‬ﺎ ﺑﻠﯽ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻧﻈﺮه وﮔﻮرو، ﺑ#ﺎ ﺑﻪ  د ﺣﻘ#ﻘﺖ ﭘﻮﻫ#ﺪو ﮐﯽ ړﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮ  ‬ ‫:‬ ‫د ﺣﻞ ‪K‬ﻮاز‪K‬ﻨﯽ ﻻره  دا  ده ﭼﻪ  د  دواړ ﻭ وﻟﺴﻮﻧﻮارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ  د  دوه  دوﻟﺘﻮﻧﻮ  د ﺟﻮړﯾﺪ ﻭ ‬ ‫ﻟﻪ ﻻری ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﯽ ﭼﻪ اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎن او ﻓﻠﺴﻄ#ﻨ#ﺎن ﻫﺮ ‪K‬ﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﯽ او اﻣﻨ#ﺖ ﮐﯽ ‬ ‫ژوﻧﺪ وکړﯼ.‬
 • 12. ‫دا ﻫﻢ  د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ ﭘﻪ گ6ﻪ  ده ﻫﻢ  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻨ#ﺎﻧﻮ ﭘﻪ گ6ﻪ اوﻫﻢ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﭘﻪ گ6ﻪ‬ ‫ ‬ ‫ده.  ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ زه ﺷﺨ ﺼﺎ  دا ﻻره ﺗﻌﻘ#ﺒﻮم ﭘﻪ ډﯾﺮﯼ ﺣﻮﺻﻠﯽ ﺳﺮه ﭼﻪ ‬ ‫ً‬ ‫ﻻزﻣﻪ  ده.  ﻫﻐﻪ ﻣﮑﻠﻔ#ﺘﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﻮ  د ﺣﻞ  د ﻻری ﻧﻘﺸﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻠﯽ  دی، ډﯾﺮ ‬ ‫.ﺮﮔﻨﺪ  دی.  د دی  دﭘﺎره ﭼﻪ ﺳﻮﻟﻪ راﺷﯽ، اوس  د دی وﺧﺖ راﻏﻠﯽ  دی ﭼﻪ  دوی   ‬ ‫–‬ ‫او ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ – ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟ#ﺘﻮﻧﻪ وﻣﻨﻮ او ﭘﺮی و دریږ ﻭ.‬ ‫ﻓﺴﻄ#ﻨﺎن ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د زور ز‪K‬ﺎﺗﯽ او ﺗﺸﺪ د ﻧﻪ ﻻس واﺧﻠﯽ.   د ﺗﺸﺪ د او ﻗﺘﻠﻮو ﻟﻪ ‬ ‫ﻻری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﻠﻂ  دی او ﻧﻪ ﮐﺎﻣ#ﺎﺑﯽږﯼ.  ﭘﻪ ﭘﯽړﯾﻮ ﭘﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﮐﯽ ﺗﻮرﭘﻮﺳﺘﻪ ‬ ‫ﺧﻠﮏ  د ﻏﻼﻣﯽ  د ل#ﺘﻮ ﻻﻧﺪی او د ﺑ#ﻠﺘﻮن او اﻧﺰوا  د ﻇﻠﻢ او ﺷﺮم ﻧﻪ ډﯾﺮ ‬ ‫وکړﯾﺪﻝ.  ﻣﮕﺮ  دا ﺗﺸﺪ د ﻧﻪ وو ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﻬﺎ‪K‬ﺖ ﮐﯽ ﻫﻐﻮی ﭘﺮی ﻣﮑﻤﻞ او ﻣﺴﺎو  ‬ ‫ی‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﻻﺳﻪ کړﻝ.  دا  د ﻫﻐﻮ ارز#ﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺎ ‪K‬ﻮ ﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰ او ﮐﻠﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ‬ ‫ووﭼﻪ اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﭘﺮی وﻻړﻩ وه.   دا  داﺳﺘﺎن  د ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺮ‪K‬ﻘﺎ ﺧﻠﮏ  د ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺳ#ﺎ ‬ ‫ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺑ#ﺎﻧﻮﻟﯽ ﺷﯽ؛  د ﺧﺘ#ﺰی اروﭘﺎ ﻧﻪ ﺗﺮ اﻧﺪوﻧ#ﺰ‪K‬ﺎ ﭘﻮری.   دا  داﺳﺘﺎن ‪K‬ﻮ ‬ ‫ﺳﺎ ده ﺣﻘ#ﻘﺖ ﻟﺮی: ﭼﻪ  د ز‪K‬ﺎﺗﯽ او ﺗﺸﺪ د ﻻره ﺑﻨﺪه  ده.   دا ﻧﻪ  د زړ ﻭﺭﺗﯿﺎ ‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ  ده او ﻧﻪ  د ﻗﻮت ﭼﻪ و‪K‬ﺪه اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎن ﭘﻪ راکټ وو‪K‬ﺸﺘﻞ ﺷﯽ، ‪K‬ﺎ ‪K‬ﻮه ﺑﻮډ  ‬ ‫ﯼ‬ ‫#‪Q‬ﻪ ﭘﻪ ﺑﺲ ﻣﻮ6ﺮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﲟﻮﻧﻮ واﻟﻮ>ﻮﻝ ﺷﯽ.  د اﺧﻼﻗﯽ اوﭼﺘﻮاﻟﯽ او ﺻﻼﺣ#ﺖ ‬ ‫ﻣﻌ#ﺎر ﻟﺪی ﻻری ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ#ﺪای ﻧﻪ ﺷﯽ؛  دا  د  دی ﻣﻌ#ﺎر  د ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ او ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮی.‬ ‫اوس  دا ﻣﻮﻗﻊ راﻏﻠﯽ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎن  د‪K‬ﺘﻪ ﭘﺎم واړ ﻭﯼ ﭼﻪ .ﻪ و داﻧﻮﻟﯽ ﺷﯽ.   د ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ا داره ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﺧﭙﻞ ﻇﺮﻓ#ﺖ اوﭼﺖ کړﯼ،  د  داﺳﯽ ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮ ﻟﻪ ﻻری ﭼﻪ  د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ اړﺗﯿﺎ ﻭﯼ ﭘﺮی ﭘﻮره کړﯼ.  ‬ ‫ﺣﻤﺎس  د >ﯿﻨﻮ ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ ﻣﻼتړ ﻧﻠﺮی، ﺧﻮ  دوی ﻫﻢ ﻣﺴﺆﻟ#ﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮی. ‬ ‫او  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻨ#ﺎﻧﻮ  دارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ  د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ او  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ  د ﺧﻠﮑﻮ  د ﻣﺘﺤﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ‬ ‫،‬ ‫ﺣﻤﺎس ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺗﺸﺪ د ﺧﺘﻢ کړﯼ ، ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻘﯽ او  د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ  د ﻣﻮﺟﻮ د‪K‬ﺖ ﺣﻖ ‬ ‫وﻣﻨﯽ.‬ ‫ﭘﻪ ﻋ#ﻦ ﺣﺎل ﮐﯽ، اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎن ﺑﺎ‪K‬ﺪ  دا وﻣﻨﯽ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﯽ ﭼﻪ  د  اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ  د ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮ د‪K‬ﺖ  د ﺣﻖ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐ#ﺪای،  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎﻧﻮ  د ﺣﻖ ﻧﻪ ﻫﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ‬
 • 13. ‫ﺷﯽ ﮐ#ﺪای.  ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻت  د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ  د آﺑﺎ د‪K‬ﻮ  د ﺟﻮړ ﻭﻟﻮﺩ  دوام ﻣﺸﺮوﻋ#ﺖ ﻧﻪ ‬ ‫ﻣﻨﯽ.  )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(  دﻏﻪ آﺑﺎ دی  د ﭘﺨﻮاﻧ#ﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻮ ﻧﻪ ﺳﺮغړ ﻭﻧﻪ  ده او  د ﺳﻮﻟﯽ ‬ ‫د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻠﯽ >ﻠﯽ ﺗﺎواﻧﯽ ﮐﻮی. اوس  د دی وﺧﺖ راﻏﻠﯽ  دی ﭼﻪ  دﻏﻪ ‬ ‫آﺑﺎ دی ﺑﻨﺪی ﺷﯽ.‬ ‫اﺳﺮاﺋ#ﻞ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺧﭙﻞ  دا ﻣﮑﻠﻔ#ﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﻣﻨﯽ ﭼﻪ  دا ډﺍډ ﺣﺎﺻﻞ کړﯼ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻄ#ﻨ#ﺎ ‬ ‫ن‬ ‫ژوﻧﺪ،  اوﮐﺎر وکړﯼ او ﺧﭙﻠﯽ 6ﻮﻟﻨﯽ ﺗﻪ اﻧﮑﺸﺎف ورکړﯼ.   دﻏﺰی ﺑﺤﺮان ﻋ#ﻨﻨ ‬ ‫ً‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻏﺴﯽ ﭼﻪ ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﯽ ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﺒﺎه ﮐﻮی،  د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ اﻣﻨ#ﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ گ6ﻪ ﻧﻪ رﺳﻮی ‬ ‫،‬ ‫او ﭘﻪ ﻟﻮ‪K‬ﺪ‪K‬ﺰی ﻏﺎړﯼ ﮐﯽ  د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﻫﻤﺪا ﮐﺎر ﮐﻮی.   د ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎ‪K‬ﺎﻧﻮ ‬ ‫ﭘﻪ ور>ﻨﯽ ژوﻧﺪ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﺳﻮﻟﯽ او  د ﺣﻞ   د ﻻری ‪K‬ﻮه ﺑﺮﺧﻪ وی.      ‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه، ﻋﺮﺑﯽ ﻫ#ﻮ داوﻧﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  دا وﻣﻨﯽ ﭼﻪ  د ﻋﺮﺑﻮ  د ﺳﻮﻟﯽ اﺑﺘﮑﺎروﻧﻪ ‪K‬ﻮه ﻣﻬﻢ ‬ ‫ﭘ#ﻼﻣﻪ وه، ﺧﻮ  د ﻫﻐﻮی  د ﻣﺴﻮﻟ#ﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎی ﻧﺪی.  د ﻋﺮﺑﻮ او اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ ﺷﺦړﯼ ﻧﻪ  ‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻧﻮر د دی  دﭘﺎره ﮐﺎر واﻧﻪ ﺧ#ﺴﺘﻞ ﺷﯽ ﭼﻪ   د ﻧﻮروﺳﺘﻮﻧﺰو ﻧﻪ   دﻋﺮﺑﯽ ﻫ#ﻮ داوﻧﻮ ‬ ‫د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم ﭘﻪ ﺑﻠﻪ واړ ﻭﻝ ﺷﯽ.  ﺑﺮ ﺧﻼف  دا ﺑﺎ‪K‬ﺪ  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻦ  د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ‬ ‫ﭘﺪی ﮐﯽ  د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎره وﮐﺎرول ﺷﯽ ﭼﻪ  داﺳﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺟﻮړ کړﯼ ﭼﻪ  د ﻫﻐﻮ ‬ ‫ی‬ ‫دوﻟﺖ ﭘﺮی و دریږﯼ؛  د اﺳﺮاﺋ#ﻠﻮ ﻣﺸﺮوﻋ#ﺖ ﭘﻪ رﺳﻤ#ﺖ وﻣﻨﯽ؛ او ﭘﻪ ﺗ#ﺮووﺧﺘﻮﻧﻮ ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪی  د اﺗﮑﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ >ﺎﯼ ﭼﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ راوﻟﯽ  د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻻره وﻧ#ﺴﯽ.‬ ‫اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﺑﻪ  ﺧﭙﻠﯽ ﭘﺎﻟ#ﺴﯽ  د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ‪K‬ﻮ کړﯼ ﭼﻪ ﺳﻮﻟﻪ ل6ﻮﯼ او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻐ ‬ ‫ﻪ‬ ‫.ﻪ واﺋﯽ ﭼﻪ ﭘﻪ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ﺧﺒﺮو ﮐﯽ ﺋﯽ  اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎﻧﻮ او ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎ‪K‬ﺎﻧﻮ ﺗﻪ اوﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ‬ ‫ﺗﻪ واﺋﯽ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ( ﻣﻮنږ ﺳﻮﻟﻪ ﲢﻤ#ﻠﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ. ﺧﻮ  ﭘﻪ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ ډ ﻭﻝ ‬ ‫اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  دا ﻣﻨﯽ ﭼﻪ اﺳﺮاﺋ#ﻠﯽ ﻟﻪ ﻣ#ﻦ>ﻪ ﻧﻪ ﺷﯽ ﺗﻠﻠﯽ او اﮐﺜﺮ اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎن ‬ ‫ﻫﻢ  دا ﻫﻢ ﻣﻨﯽ ﭼﻪ  د ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎﻧ#ﺎﻧﻮ  د  دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﻭﻝ ﺿﺮوری  دی. اوس  د دی وﺧﺖ‬ ‫ ‬ ‫راﻏﻠﯽ ﭼﻪ  ﭘﺪاﺳﯽ ﺷﯽ ﻋﻤﻞ وﺷﯽ ﭼﻪ 6ﻮﻝ ﺋﯽ  د ‪K‬ﻮه واﻗﻌ#ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻨﯽ.‬ ‫ډﯾﺮﯼ او#?ﯽ ﺗﻮی ﺷﻮ‪K‬ﺪی. ډﯾﺮﻩ و‪K‬ﻨﻪ ﺗﻮی ﺷﻮ‪K‬ﺪه.  ﻣﻮنږ 6ﻮﻝ  دا ﻣﺴﻮﻟ#ﺖ ﻟﺮو‬ ‫ ‬ ‫ﭼﻪ  د ﻫﻐﯽ ور>ﯽ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وکړ ﻭ ﭼﻪ  د اﺳﺮاﺋ#ﻠ#ﺎﻧﻮ او ﻓﻠﺴﻄ#ﻨﺎ‪K‬ﺎﻧﻮ ﻣ#ﻨﺪی  د ‬ ‫ﺧﭙﻠﻮ اوﻻ دوﻧﻮ ﻟﻮﺋ#ﺪل ﺑﯽ ﻟﻪ و‪K‬ﺮی ﻧﻪ وو‪K‬ﻨﯽ، ﭼﻪ  د  در‪K‬ﻮ ﺳﺘﺮو  د‪K‬ﻨﻮﻧﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ ‬ ‫ﺧﺎوره،   د ﺳﻮﻟﯽ  داﺳﯽ ﺳ#ﻤﻪ وﮔﺮ>ﯽ ﭼﻪ ﺧﺪای ﻏﻮ#ﺘﻞ، ﭼﻪ ﺑ#ﺖ اﳌﻘﺪس ‪K‬ﻮ اﻣ  ‬ ‫ﻦ‬
 • 14. ‫او  د ‪K‬ﻬﻮ داﻧﻮ ﻋ#ﺴﻮ‪K‬ﺎﻧﻮاوﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ  دا‪K‬ﻤﯽ ﮐﻮر وﮔﺮ>ﯽ او  داﺳﯽ >ﺎﯼ وی ﭼﻪ  د ‬ ‫اﺑﺮاﻫ#ﻢ اوﻻ ده ﭘﮑﯽ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﯽ ﺳﺮه ﭘﻪ گډﻩ  د ا‪K‬ﺴﺮا، )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ (  د ا‪K‬ﺴﺮا ‬ ‫داﺳﺘﺎن ووا‪K‬ﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ )ع(، ﻋ#ﺴﯽ)ع( او ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭘﻪ گډﻩ ﳌﻮنځ ‬ ‫ﮐﺎوه.‬ ‫ )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫د ﺗﺎوﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ  در‪K‬ﻤﻪ ﻣﻨﺒﻊ  د اﺗﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ  د ﻫ#ﻮا دوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ او ‬ ‫ﻣﺴﻮﻟ#ﺖ ﮐﯽ زﻣﻮنږ گډﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ  دی.‬ ‫دا ﻣﺴﻠﻪ  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ او ا‪K‬ﺮان  د اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﻮر‪K‬ﺖ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ  د ﺗﺎزه ﺗﺎو ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ  ده.  ډﯾﺮ ﻭ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ا‪K‬ﺮان، زﻣﺎ  د ﻣﻠﮏ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ .ﺮﮔﻨﺪ کړ  ‬ ‫ﯼ‬ ‫دی، او واﻗﻌﺎ زﻣﻮنږ ﺗﺮ ﻣ#ﻦځ  د ﺗﺎو ﺗﺮ‪K‬ﺨﻮاﻟﯽ ﻧﻪ ډﮎ ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﻣﻮﺟﻮ د  دی.  د ‬ ‫ً‬ ‫سړﯼ ﺟﮓړﯼ ﭘﻪ ﻣ#ﻦځ ﮐﯽ ﻣﺘﺤﺪه ا‪K‬ﺎﻻﺗﻮ  د ا‪K‬ﺮان  د ‪K‬ﻮه  د‪K‬ﻤﻮﮐﺮاﺗ#ﮑﯽ ﻻر‪K‬ﻨﻪ ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ راﭘﺮزوﻟﻮ ﮐﯽ رول وﻟﻮﺑﺎوه.   د اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﻪ ‬ ‫راﭘﺪ‪K‬ﺨﻮا، ا‪K‬ﺮان  د ‪K‬ﺮﻏﻤﻞ ﻧ#ﻮﻟﻮ او  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎﺋﯽ ﭘﻮ>ﻮﻧﻮ او ﻣﻠﮑ#ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف  د ‬ ‫ﺗﺸﺪ د ﻧﻪ ډ‪L‬ﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﮐﯽ رول ﻟﺮﻟﯽ  دی.   دی ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﺑﺎﻧﺪی 6ﻮﻝ ﺧﺒﺮ  دی.  د د  ‬ ‫ی‬ ‫ﭘﻪ >ﺎﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ ﺗ#ﺮ ﺗﺎر‪K‬ﺦ ﮐﯽ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮ، ﻣﺎ  د ا‪K‬ﺮان ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ  دا ﺟﻮﺗﻪ ‬ ‫کړﻩ ﭼﻪ زﻣﺎ ﻫ#ﻮا د  د‪K‬ﺘﻪ ﺗ#ﺎر  دی ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷﯽ. اوس ﺳﻮال  دا ﻧﺪ ی ‬ ‫ﭼﻪ ا‪K‬ﺮان  د .ﻪ ﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ  دی ﺑﻠﮑﻪ  دا  دی ﭼﻪ ا‪K‬ﺮان .ﺮﻧﮕﻪ آ‪K‬ﻨﺪه >ﺎﻧﺘﻪ ‬ ‫ﻏﻮاړﯼ.‬ ‫ﭘﺪی ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ  دا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﻪ وی ﭼﻪ  د ﻟﺴ#ﺰو ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎ دی ‪K‬ﻮ  دم ﻟﻪ ﻣ#ﻦ>ﻪ ‬ ‫ﻻړﻩ ﺷﯽ، ﻣﮕﺮ ﻣﻮنږ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﭘﻪ زړ ﻭﺭﺗﯿﺎ، ﺻﺪاﻗﺖ، او ﻋﺰم ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷﻮ.  ‬ ‫ ‬ ‫ډﯾﺮﯼ  داﺳﯽ ﻣﺴﻠﯽ  دی ﭼﻪ  دواړﻩ ﻫ#ﻮا دوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮی وغږﯾ‪S‬ﯼ، او ﻣﻮنږ ﺗ#ﺎر ‪K‬ﻮ ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﯽ  د ﮐﻮم ﻗ#ﺪ او ﺷﺮط ﻧﻪ  د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﭘﻪ ﺑﻨﺎ  ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﻻړ ﺷﻮ. ﺧﻮ ‬ ‫دا 6ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ  د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺪی#ﻤﻦ  دی .ﺮﮔﻨﺪﻩ  ده ﭼﻪ ﻣﻮنږ ‪K‬ﻮ  ‬ ‫ی‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮﺣﻠﯽ ﺗﻪ رﺳ#ﺪﻟﯽ ‪K‬ﻮ.  دا ‪K‬ﻮازی  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د ﻣﻨﺎﻓﻌﻮ ﺧﺒﺮه ﻧﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ‬ ‫ﻣﻦ>ﻨﯽ ﺧﺘ#ﺰ ﮐﯽ  د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﯽ  د ﻣﺴﺎﺑﻘﯽ  د ﻣﺨﻨ#ﻮی ﺧﺒﺮه  ده  ﭼﻪ ﮐ#ﺪای ﺷ  ‬ ‫ﯽ‬ ‫دا ﺳ#ﻤﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻻری ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮه کړﯼ.‬
 • 15. ‫زه  د >ﯿﻨﻮ ﭘﺪی اﻋﺘﺮاض ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ واﺋﯽ وﻟﯽ >ﯿﻨﯽ ﻫ#ﻮ داوﻧﻪ  وﺳﻠﻪ ﻟﺮی او ‬ ‫>ﯿﻨﯽ ﺋﯽ ﻧﻠﺮی.  ﻫﯽڅ واﺣﺪ ﻫ#ﻮا دو ﺑﺎ‪K‬ﺪ  دا ﺣﻖ وﻧﻠﺮی ﭼﻪ وواﺋﯽ  دا ﻫ#ﻮا د ﺑﺎ‪ K‬‬ ‫ﺪ‬ ‫وﺳﻠﻪ وﻟﺮی او  دا ﺋﯽ وﻧﻠﺮی. ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ زه  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  دا ژﻣﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ‬ ‫ﺗﺎﺋ#ﺪوم ﭼﻪ  داﺳﯽ نړﯼ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ﻣ#ﻦځ ﺗﻪ راﺷﯽ ﭼﻪ ﻫﯽڅ ‪K‬ﻮ ﻫ#ﻮا د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﻪ ‬ ‫وﻧﻠﺮی. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ ( او ﻫﺮ ﻫ#ﻮا د –  د ا‪K‬ﺮان ﭘﻪ گډ ﻭﻥ –  دا ﺣﻖ وﻟﺮی ﭼﻪ ‬ ‫د ﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰه ﻣﻘ ﺼﺪوﻧﻮﻟﭙﺎره اﺗﻮﻣﯽ ﻗﻮت وﻟﺮی او اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ  د اﺗﻮﻣﯽ وﺳﻠﯽ  د ﻧﻪ ‬ ‫ﺧﭙﺮ‪K‬ﺪو  د تړ ﻭﻥ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯽ ﺧﭙﻠﻮﻣﺴﻮﻟ#ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫ#ﺪو ﺳﺮه.   دا ژﻣﻨﻪ  د ‬ ‫تړ ﻭﻥ ﺑﻨ#ﺎ د  دی او ﺑﺎ‪K‬ﺪ 6ﻮﻝ  د ﻫﻐﻪ رﻋﺎ‪K‬ﺖ وکړﯼ. او زه اﻣ#ﺪواره ‪K‬ﻢ ﭼﻪ  د ‬ ‫ﺳ#ﻤﯽ 6ﻮﻝ ﻫ#ﻮا دوﻧﻪ ﺑﻪ   د ﻏﻪ ﻫﺪف ﮐﯽ ﺷﺮ‪K‬ﮏ ﺷﯽ. ‬ ‫.ﻠﻮﺭﻣﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﭼﻪ زه ﻏﻮاړﻡ ﭘﺮی وغږﯾ‪S‬ﻡ ډﯾﻤﻮ‪L‬ﺮﺍﺳﯽ  ده. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫ زه ﭘﻮﻫﯽږﻡ ﭼﻪ ﭘﺪی ﺗﺎزه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ  د ډﯾﻤﻮ‪L‬ﺮﺍﺳﯽ  د ﺗﺮﻗﯽ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎ  ‬ ‫ب‬ ‫ﺟﻨﺠﺎل راﻏﻠﯽ  دی،او  د دی ﺟﻨﺠﺎل غ6ﻪ ﺑﺮﺧﻪ  د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﻮری تړﻟﯽ  ده.  ‬ ‫ﻧﻮ ﻏﻮاړﻡ پډﺍﮔﻪ کړﻡ ﭼﻪ :  ﻫﯽڅ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻧﺪی ﻫﯽڅ رﻧﮕﻪ ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳ#ﺴﺘﻢ ﻧﻪ ورﺗﭙﯽ.‬ ‫ﺧﻮ،  دا ﺧﺒﺮه  دا ژﻣﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻤﺰوری ﮐﻮی ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ  دﺧﻠﮑﻮ  د ارا دی ﳑﺜﻞ ‬ ‫وی. ﻫﺮ ﻫ#ﻮا د ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ذات ﮐﯽ  دی اﺻﻞ ﺗﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺦ#ﯽ ﭼﻪ  د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘ  ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻋﻨﻌﻨﯽ ﮐﯽ ﺋﯽ ﻧﻎ#ﺘﯽ  دی.  اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﻧﻪ ﻏﻮاړﯼ  داﺳﯽ وگ!ﯽ ﭼﻪ ﮔﻮ‪K‬ﺎ ﭘﺪی ‬ ‫ﭘﻮﻫﯽږﯼ ﭼﻪ   د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺧ#ﺮ ﭘﻪ .ﻪ ﺷﯽ ﮐﯽ  دی، ﭘﻪ ﻫﻤﺪی ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻮنږ ﻧﻪ ‬ ‫ﻏﻮاړ ﻭ ﭼﻪ  د ﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﺘ#ﺠﻪ و6ﺎ‪L‬ﻮ.  ﺧﻮ زه  دا ﭘﺨﻪ ﻋﻘ#ﺪه ﻟﺮم ﭼﻪ ‬ ‫6ﻮﻝ ﺧﻠﮏ >ﯿﻨﯽ ﺷ#ﺎن ﻏﻮاړﯼ: ﻟﮑﻪ  د ﺧﭙﻞ ﻓﮑﺮ  د اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ﭼﻪ .ﻨﮕﻪ ﺑﺎ‪K‬ﺪ ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮی وﺷﯽ؛  د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤ#ﺖ ﺑﺎﻧﺪی او  د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوی ﺗﻄﺒ#ﻖ ﺑﺎﻧﺪی ‬ ‫ﺑﺎور؛  داﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻪ ﺷﻔﺎف وی او  د ﺧﭙﻠﮏ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ ﻏﻼ وﻧﮏړﯼ؛ او ﺧﻠﮏ ‬ ‫آزا د ژوﻧﺪ وﻟﺮی ﻫﻐﺴﯽ ﭼﻪ ﻏﻮاړﯼ.  دا ‪K‬ﻮازی  د اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ ﻧﻈﺮ‪K‬ﺎت او اﺻﻮل ﻧﺪی،   ‬ ‫دا‬ ‫ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻪ  دی او ﻫﻤﺪا وﺟﻪ  ده ﭼﻪ ﻣﻮنږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ >ﺎﯼ ﮐﯽ  د دی ﻣﻼتړ ‬ ‫وکړ ﻭ. )ﭼﮏ ﭼﮑﯽ(‬ ‫د دی وﻋﺪی  د ﭘﻪ >ﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ واﺣﺪه او ﻣﺴﺘﻘ#ﻤﻪ ﻻره ﻧﺸﺘﻪ.  ﻣﮕﺮ  د ‬ ‫ا‬
 • 16. ‫.ﺮﮔﻨﺪﻩ  ده ﭼﻪ:  ﻫﻐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼﻪ  د دﻏﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮی ﭘﻪ ﻧﻬﺎ‪K‬ﺖ ﮐﯽ ﺑ ‬ ‫ﻪ‬ ‫ډﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﮐﺎﻣ#ﺎب اواﻣﻦ وی.   د ﻧﻈﺮ‪K‬ﺎﺗﻮ >ﭙﻞ ﻫﯽڅ ﮐﻠﻪ  د ﻫﻐﻮ  د ﻟﻪ ﻣ#ﻦځ ‬ ‫ﺗﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﮐﯽږﯼ.  اﻣﺮ‪K‬ﮑﺎ  د 6ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰه او ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮ#ﻮﻧ?ﻮ غږ ﻭﻧﻮ ‬ ‫د ﺣﻖ  درﻧﺎوی ﮐﻮی ﭼﻪ ﭘﻪ نړﯼ ﮐﯽ اور‪K‬ﺪل ﮐﯽږﯼ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ‬ ‫وی.  او ﻣﻮنږ ﺑﻪ  د 6ﻮﻟﻮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﺳﻮﻟﻪ ا‪K‬ﺰه ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﯽ وکړ ﻭ ﭘﺪی ﺷﺮط ‬ ‫ﭼﻪ ﺧﭙﻞ 6ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ  د  درﻧﺎوی ﻟﻪ ﻻری ﺣﮑﻮﻣﺖ وکړﯼ.       ‬ ‫ﺩﺍ ﻭﺭﻭﺳﺘﯽ ()ﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﯼ .)ﻪ ﺩﺍﺳﯽ ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺩ ډﯾﻤﻮ9ﺮﺍﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ 9ﻮﯼ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ‬ ‫ﻭﺧﺖ ﭼﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺪﺭﺕ 9ﯽ ﻧﻪ ﻭﯼ؛ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻪ ﺭﺍﺷﯽ، ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ .ﭙﻠﻮ 9ﯽ‬ ‫ډﯾﺮ ﻇﺎﳌﻪ ﺷﯽ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﻪ ﭘﻪ 9ﻮﻡ .ﺎﯼ 9ﯽ ﻭﯼ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺣ)ﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼﻪ‬ ‫ﺩ ﺧﻠ)ﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﺩ ﺧﻠ)ﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺭﺍ.ﯽ، (ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻪ ﺭﺳﯿ‪R‬ﯼ ﯾﻮﻣﻌﯿﺎﺭ (ﺎ9ﯽ ﺍﻭ‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﭼﻪ: ﺗﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩ ﻣﺸﻮﺭﯼ ﻟﻪ ﻻﺭﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺳﺎﺗﯽ، ﻧﻪ ﺩ ﺯﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻟﻪ ﻻﺭﯼ؛ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺩ ﺍﻗﻠﯿﺘﻮﻧﻮ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺩﺭﻧﺎﻭﯼ ﻭﺷﯽ ﺍﻭﺩ ﺯﻏﻢ ﺍﻭ ﺭﻭﻏﯽ ﭘﻪ ﺭﻭﺣﯿﯽ ﺳﺮﻩ ﮔﻭﻥ ﻭ9^ﯼ؛ ﺩ ﺧﻠ)ﻮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻭ ﺩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺖ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻨﺎﻓﻌﻮ ﻧﻪ ﻟﻮړﯼ ﻭﮔ‪e‬ﯽ. 9ﻪ ﺩﻏﻪ ()ﯽ‬ ‫ﭘ)ﯽ ﻧﻪ ﻭﯼ ﯾﻮﺍﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾ‪g‬ﺘﯿﻨﯽ ډﯾﻤﻮ9ﺮﺍﺳﯽ ﻧﻪ ﺭﺍﻭﻟﯽ.‬ ‫ﺍﻭﺭﯾﺪﻭﻧ)ﯽ: ﺑﺎﺭﺍﮎ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺍﻥ ﯾﯽ!‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ: ﻣﻨﻨﻪ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ(‬ ‫ﭘﻨ‪k‬ﻤﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﯼ ﻭﻏ‪R‬ﯾ‪R‬ﻭ ﺩ ﻣﺬﺑﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻩ.‬ ‫ﺍﺳﻼﻡ ﺩ ﺯﻏﻢ ﺩ ﻭﯾﺎړﻩ ډ9ﻪ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﻟﺮﯼ. ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩ ﺍﻧ)ﻮﯾﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ ﺩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺩ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﭘﻪ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ 9ﯽ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩ ﺍﻧﺪﺍﻟﻮﺷﺎ ﺍﻭ 9ﻮﺭﺩﻭﺑﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻟﯿﺪﻟﯽ. ﻣﺎ ﺩ ﯾﻮﻩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻧﯿﺰﯾﺎ 9ﯽ ﻭﻟﯿﺪﻝ، ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺨﻮ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﺪﺍﺳﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩ 9ﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ‬ ‫ﭘ)ﯽ ﭘﻪ ﺍ9ﺜﺮﯾﺖ 9ﯽ ﻭﻭ ﺧﭙﻞ ﺩﯾﻦ ﳌﺎﻧ‪k‬ﻪ. ﻧﻦ ﻭﺭځ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﻫﻤﺪﺍﺳﯽ ﺭﻭﺣﯿﯽ ﺗﻪ ﺍړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻭ. ﭘﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻫﯿﻮﺍﺩ 9ﯽ ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﯼ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﺩﯾﻦ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻓ)ﺮ، ﺯړﻩ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﭘﺎﻟﯽ.‬ ‫ﺯﻏﻢ ﺩ ﻣﺬﻫﺐ ﺩ ﺗﺮﻗﯽ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺩﯼ ﺧﻮ ﭘﻪ ډﯾﺮﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻﺭﻭ ﻧﻪ ﻣﺸ)ﻼﺕ ﻫﻢ ﻭﺭﭘﯿ| ﺩﯼ.‬ ‫ﭘﻪ .ﯿﻨﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ 9ﯽ ﯾﻮ .ﻮﺭﻭﻧ)ﯽ ﲤﺎﯾﻞ ﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺩ ﺧﭙﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩ ﺑﻞ ﺩ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ‬ ‫ﺭﺩﻭﻟﻮ 9ﯽ ﺳﻨﺠﻮﯼ. ﺩ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﻏﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺳﺎﺗﻞ ﺷﯽ – 9ﻪ ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ 9ﯽ ﻣﺎﺭﻭﻧﺎﯾﺖ‬ ‫ﺩﯼ ﯾﺎ 9ﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ 9ﯽ 9ﺎﭘﺖ ﺩﯼ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﺍﻭ 9ﻪ ﻣﻮږ ﺭﯾ‪g‬ﺘﯿﺎ ﻭﺍﯾﻮ ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ 9ﯽ‬
 • 17. ‫ﻫﻢ ﺩ •ﻪ ﺍﻭ ﺑﺪ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﯽ، ﻟ)ﻪ ﺩ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭼﻪ ﺩ ﻏﻤﺠﻨﻮ‬ ‫ﭘﯿ‪g‬ﻮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮ.ﯽ ﭘﻪ ﺗﯿﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺮﺍﻕ 9ﯽ.‬ ‫ﺩﻣﺬﻫﺐ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩ ﺧﻠ)ﻮ ﺩ ﺩﯼ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺩﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ ﮔﻭ ﺳﺮﻩ ﮊﻭﻧﺪ ﻭ9^ﯼ. ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻞ‬ ‫ﻫﻐﻪ ﻻﺭﯼ ﭼﺎﺭﯼ ﻭ…ﯿ^ﻭ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺳﺎﺗﻠﯽ ﺩﯼ. ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﻪ ډﻭﻝ، ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺗﻮ 9ﯽ ﺩ‬ ‫ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭﺭ9ﻮﻟﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﺸ)ﻠﻪ 9^ﯼ ﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣ)ﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺭﻩ‬ ‫9^ﯼ. ﻫﻤﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺩﻩ ﭼﻪ ﺯﻩ ﺩ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ 9ﺎ ﺭ9ﻮﻡ ﭼﻪ ﻫﻐﻮﯼ ﺩ ﺧﭙﻞ ﺫ9ﺎﺕ‬ ‫ﭼﺎﺭﯼ ﭘﻮﺭﻩ 9^ﺍﯼ ﺷﯽ.‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪﯼ ﺗﻮﮔﻪ، ﻟﻮﯾﺪﯾﺰﻩ ﻫﯿﻮﺩﺍﻭﻧﻮ ﺗﻪ ﺩﺍ ﻣﻬﻤﻪ ﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺩ ﺩﯾﻨﻪ ﻣﻨﻊ 9^ﯼ ﭼﻪ‬ ‫…ﻨ ﮕﻪ ﭼﻪ ﻏﻮﺍړﯼ ﻫﻐﺴﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺎﺭﻭ ﺩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ 9ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ 9^ﯼ، ﻟ)ﻪ ﭘﻪ ﺯﻭﺭ 9ﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ •‪k‬ﯽ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺩ ﺧﺎﺻﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﺍﻏﻮﺳﺘﻞ. ﺧﻮ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﻧﻪ ﺷﻮ 9ﻮﻟﯽ ﺍﻭ ﺣﻖ ﻧﻠﺮﻭ ﭼﻪ ﺩ‬ ‫9ﻮﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﺩ•ﻤﻨﯽ ﺩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ …ﺮﮔﻨﺪﻩ 9^ﻭ.‬ ‫ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ 9ﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺳﺮﻩ ﻧﺰﺩﯼ 9^ﯼ. ﻫﻤﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﭘﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ 9ﯽ ﺩ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﭘﺮﻭﮊﯼ ﻟﺮﻭ ﭼﻪ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﯾﻬﻮﺩﺍﻥ ﯾﻮ .ﺎﯼ‬ ‫ﺯﺍﻏﻮﻧﻭﯼ. ﻫﻤﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﺩ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﺩ ﺧﺒﺮﻭ‬ ‫ﺍﺗﺮﻭ ﯾﺎ ﺩ ﺗﺮ9ﯿﯽ ﺩ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺩﺩﯼ ﻫﻠﻮ .ﻠﻮ ﻫﺮ 9ﻠﯽ 9ﻮﻭ ﭼﻪ ﺩ ﲤﺪﻧﻮﻧﻮ ﺩ ﺍﺋﺘﻼ ﻑ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺋﯽ‬ ‫9ﻮﯼ. ﭘﻪ ﻧ^ﯼ 9ﯽ ﻣﻮﻧ‪9 R‬ﻮﻟﯽ ﺷﻮﭼﻪ ﺩ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﺧﺒﺮ ﺍﺗﺮﯼ ﺗﺸﻮﯾﻖ 9^ﻭ، ﺗﺮ …ﻮ ﺩ‬ ‫ﺧﻠ)ﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﯾﻮﻭﺍﻟﯽ ﺭﺍﺷﯽ 9ﻪ ﺩﺍ ﭘﻪ ﺍﻓﺮﯾﻘﺎ 9ﯽ ﺩ ﻣﻼﺭﯾﺎ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﯼ ﭼﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﯾﺎ 9ﻪ ﺩ‬ ‫9ﻮﻡ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺁﭘﺖ ﻧﻪ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺩ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺍﻭ ﮊﻏﻮﺭﻧﯽ ﭼﺎﺭﯼ ﻭﯼ.‬ ‫ﺷﭙ‪R‬ﻣﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﭼﻪ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭘﺮﯼ ﻭﻏ‪R‬ﯾ‪R‬ﻡ ﺩ •‪k‬ﻮ ﺩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻩ.) ﭼﮏ ﭼ)ﯽ(‬ ‫ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯿ‪R‬ﻡ، ﺩ ﺍﻭﺭﯾﺪﻭﻧﮏ، ﻧﻪ •)ﺎﺭﯼ ﭼﻪ ﭼﻪ ﭘﺪﯼ ﻣﺴﻠﯽ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺤﺚ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﯼ. ﺯﻩ ﭘﻪ‬ ‫ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ 9ﯽ ﺩ .ﯿﻨﻮ ﺧﻠ)ﻮ ﺩﺍ ﻧﻈﺮ ﺭﺩﻭﻡ ﭼﻪ ﻭﺍﺋﯽ ﮔﻨﯽ ﻫﻐﻪ •‪k‬ﻪ ﭼﻪ ﻏﻮﺍړﯼ ﺧﭙﻞ ﻭﯾ‪g‬ﺘﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﺳﺮ ﭘ• 9^ﯼ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ •‪k‬ﻮ ﻧﻪ 9ﻤﻪ ﺩﻩ، ﺧﻮ ﭘﺪﯼ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﻢ ﯾﻢ ﭼﻪ ﯾﻮﯼ •‪k‬ﻪ ﭼﻪ ﺩ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻪ‬ ‫ﻣﻨﻊ 9ﯿ‪R‬ﯼ، ﺩ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ 9ﯿ‪R‬ﯼ. ﺍﻭ ﺩﺍ 9ﻮﻣﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻪ‬ ‫ﭼﻪ •‪k‬ﯽ ﭘ)ﯽ •ﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﺮﯼ ﺩ ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻣ)ﺎﻧﺎﺕ ﭘ)ﯽ ډﯾﺮ ﻭﯼ.‬ ‫ﺍﻭ ﭘﺮﯾ‪R‬ﺩﯼ ﭼﻪ ﭘﺍﮔﻪ ﻭﻭﺍﯾﻢ ﭼﻪ : ﺩ •‪k‬ﻮ ﺩ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﻣﺴﻠﯽ ﭘﻪ ﻫﯿ‘ ډﻭﻝ ﯾﻮﺍﺯﯼ ﺩ ﺍﺳﻼﻡ‬ ‫ﻣﺴﻠﻪ ﻧﺪﻩ. ﭘﻪ ﺗﺮ9ﯿﯽ 9ﯽ، ﭘﺎ9ﺴﺘﺎﻥ، ﺑﻨ ﮕﻠﻪ ﺩﯾﺶ ﺍﻭﺍﻧﺪﻭﻧﯿﺰﯾﺎ 9ﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﭘ)ﯽ‬ ‫ﺍ9ﺜﺮﯾﺖ ﻟﺮﯼ ﻣﻮﻧ‪k• R‬ﯽ ﻟﯿﺭﺍﻧﯽ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺩﯼ. ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ 9ﯽ ﭘﻪ ډﯾﺮﻭ ﺑﺮﺧﻮ 9ﯽ ﺩ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ‬ ‫ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ •‪k‬ﻮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ ﺍﻭ ﺩ ﻧ^ﯼ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﻫﯿﻮﺩﺍﻭﻧﻮ9ﯽ ﻻ ﻫﻢ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺩﻩ.‬
 • 18. ‫ﺍﻭ ﺯﻩ ﻣﺘﯿﻘﻦ ﯾﻢ ﭼﻪ ﺯﻣﻮﻧ‪ R‬ﻟﻮ’ﯽ (ﻮﻟﻨﯽ ﺗﻪ ﻫﻤﺎﻏﺲ 9ﺎﺭ 9ﻮﯼ ﻟ)ﻪ ﺯﺍﻣﻦ ﻣﻮ ﭼﻪ 9ﻮﯼ.‬ ‫)ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﺯﻣﻮﻧ‪ R‬ﮔﻩ ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻭ ﺳﻮ9ﺎﻟﯽ ﭘﺪﯼ 9ﯽ ﺩﻩ ﭼﻪ (ﻮﻟﻮﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ‬ ‫ﺣﻖ ﻭﺭ9^ﻭ – •‪k‬ﯽ،ﻧﺎﺭﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻭﻧﻪ ﺑﺸﭙ^ 9^ﯼ. ﺯﻩ ﭘﺪﯼ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻧﻪ ﯾﻢ ﭼﻪ‬ ‫•‪k‬ﯽ ﺩﺩﯼ ﺩﭘﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﺩ ﻧﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﺮﻩ .ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ 9^ﯼ ﺑﺎﯾﺪﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎﻏﻪ 9ﺎﺭﻭﻧﻪ ﻭ9^ﯼ ﭼﻪ‬ ‫ﻫﻐﻮﯼ ﺋﯽ 9ﻮﯼ،ﺍﻭ ﺯﻩ ﺩ ﻫﻐﻮ •‪k‬ﻮ ډﯾﺮ ﺩﺭﻧﺎﻭﯼ 9ﻮﻡ ﭼﻪ ﭘﻪ ﮊﻭﻧﺪ 9ﯽ ﺋﯽ ﺩ ﻋﻨﻌﻨﻮﯼ ﺭﻭﻝ‬ ‫ﻟﺮﻟﻮ ﻻﺭﻩ (ﺎ9ﻠﯽ ﺩﻩ. ﺧﻮ ﺩﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩ ﻫﻐﻮﯼ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ•ﻪ ﻭﯼ. ﺍﻭ ﻫﻤﺪﺍ ﻭﺟﻪ ﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ‬ ‫ﺍﯾﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﺩ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩ ﺳﺮﻩ ﻣﻠ ﮕﺮﺗﯿﺎ ﻭ9^ﯼ ﭼﻪ ﺩ ﺟﯿﻨ)ﻮ ﺩ ﺳﻮﺍﺩ ﺩ ﭘﺎﺭﻩ 9ﺎﺭ‬ ‫9ﻮﯼ ﺍﻭ ﺩ .ﻮﺍﻧﻮ •‪k‬ﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭ9^ﯼ ﭼﻪ ﺩ ﻭړﻭ ﭘﻮﺭﻭﻧﻮ ﺩ ﺍﺧﯿﺴﺘﻮ ﻟﻪ ﻻﺭﯼ ﺧﭙﻞ‬ ‫ﺍﺭﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮﺭﻩ 9^ﯼ.‬ ‫)ﭼﮏ ﭼ)ﯽ(‬ ‫ﺍﻭ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ 9ﯽ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭼﻪ ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻧ)ﺸﺎ ﻑ ﺍﻭ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﺭﻩ 9ﯽ ﻭﻏ‪R‬ﯾ‪R‬ﻡ.‬ ‫ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯿ‪R‬ﻡ ﭼﻪ ډﯾﺮﻭ ﺗﻪ ﺩ ﻧ^ﯼ ﺩ ﻣﺰﻭ ﺩ ﻟﻨﯾﺪﻭ ﻣﺴﻠﻪ ﻣﺘﻀﺎﺩﻩ •)ﺎﺭﯼ. ﺍﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﺍﻭﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻭ ﭘﻮﻫﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ 9ﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﲤﺎﯾﻼﺕ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺗﺸﺪﺩ ﻫﻢ ﺭﺍﻭﻟﯽ.‬ ‫ﲡﺎﺭﺕ ﻧﻮﯼ ﺷﺘﻤﻨﯽ ﺍﻭ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺭﺍﻭړﯼ ﺷﯽ، ﻣ ﮕﺮ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺍﻭ ﺩ (ﻮﻟﻨﻮ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﺭﺍﻭﻟﯽ. ﭘﻪ (ﻮﻟﻮﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ9ﯽ ، ﺯﻣﺎ ﺩ ﻫﯿﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﮔﻭﻥ، ﺩﺍ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﻭﯾﺮﻩ ﺭﺍﻭﺳﺘﯽ ﺷﯽ. ﻭﯾﺮﻩ‬ ‫ﭼﻪ ﺩ ﻋﺼﺮﯾﺖ ﻟﻪ ﺍﻣﻠﻪ ﭘﯿ‪g‬ﯿ‪R‬ﯼ، ﺍﻭ ﺩﺍ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺍﻭ ﺩ (ﻮﻟﻮ‬ ‫ﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﭙﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﺪﯼ 9ﻨﺘﺮﻭﻝ ﺩ ﻻﺳﻪ ﻭﺭ9^ﻭ، ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭼﻪ ﺯﻣﻮﻧ‪R‬‬ ‫ډﯾﺮ ﺧﻮښ ﺩﯼ، ﻟ)ﻪ (ﻮﻟﻨﻮ، 9ﻮﺭﻧﯿﻮ، ﻋﻨﻌﻨﻮ ﺍﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻧﺪﯼ.‬ ‫ﺧﻮ ﭘﺪﯼ ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯿ‪R‬ﻡ ﭼﻪ ﺩ ﺑﺸﺮﯼ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻧﺸﯽ ﭘ—ﯿﺪﻟﯽ. ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺍﻭ ﺩ ﻋﻨﻌﻨﯽ‬ ‫ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﻭﯼ. ﺩ ﺟﺎﭘﺎﻥ، ﺍﻭ ﺟﻨﻮﺑﯽ 9ﻮﺭﯾﺎ ﭘﻪ ﺷﺎﻥ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ډﯾﺮ‬ ‫ﻭړﺍﻧﺪﯼ ﺑﯿﻮﻟﯽ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﺹ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺋﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻠﯽ ﺩﯼ. ﻫﻤﺪﺍﺳﯽ ﻫﻢ ﺩ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ‬ ‫9ﯽ ﺑﯿﺸﺎﻧﻪ ډﯾﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺩ 9ﻮﻻﻻﻣﭙﻮﺭ ﻧﻪ ﻧﯿﻮﻟﯽ ﺗﺮ ﺩﻭﺑﯽ ﭘﻮﺭﯼ ﻟﯿﺪﻝ 9ﯿ‪R‬ﯼ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺯﻣﺎﻧﻮ‬ ‫9ﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺍﻭﺱ ﺯﻣﻮﻧ‪ R‬ﭘﻪ ﺩﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ 9ﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﻮﻟﻨﯽ ﺩ ﺑﺪﻋﺖ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻪ ﻣﺨ)ﻨﯽ‬ ‫9ﺮ•ﯽ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭﯼ.‬ ‫ﺩﺍﻣﻬﻤﻪ ﺩﻩ .)ﻪ ﭼﻪ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻫﯿ‘ ﺳﺘﺮﺍﺗﯿﮋﯼ ﯾﻮﺍﺯﯼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﻧﻪ ﺷﯽ ﺩﺭﯾﺪﻟﯽ ﭼﻪ ﺩ‬ ‫.ﻤ)ﯽ ﻧﻪ ﺭﺍﻭ.ﯽ، ﺍﻭ ﭘﺪﺍﺳﯽ ﺣﺎﻝ 9ﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ 9ﯿﺪﺍﯼ ﻧﻪ ﺷﯽ ﭼﻪ .ﻮﺍﻧﺎﻥ 9ﺎﺭ ﻭﻧﻠﺮﯼ.‬ ‫ﺩ ﺧﻠﯿﺞ ﺩ ﺳﯿﻤﯽ ډﯾﺮ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻪ ﺩ ﺗﯿﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﺮ9ﺘﻪ ﭘﻮﺭ ﺍﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﯼ، ﺍﻭ .ﯿﻨﯽ ﺍﻭﺱ ﻧﻮﺭﻭ‬ ‫ﭘﺮﻣﺨﺘ ﮕﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﺍړﻭﯼ. ﺧﻮ ﻣﻮﻧ‪( R‬ﻮﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺩ ۱۲ ﻣﯽ ﭘﯿ^ﯼ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻭ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ .ﺎﻧﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ 9^ﻭ.‬
 • 19. ‫)ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﺍﻭ ﭘﻪ ډﯾﺮﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ 9ﯽ ﭘﺪﯼ ﭼﺎﺭﻭ 9ﯽ ﭘﺎﻧ ﮕﻪ ﻧﺪﻩ ﺍﭼﻮﻝ ﺷﻮﯼ. ﺯﻩ‬ ‫ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮﺍﺩ 9ﯽ ﭘﺪﻏﺴﯽ ﭘﺎﻧ ﮕﯽ ﺍﭼﻮﻧﯽ ﺗﺄ9ﯿﺪ 9ﻮﻡ . ﺍﻭ ﭘﺪﺍﺳﯽ ﺣﺎﻝ 9ﯽ ﭼﻪ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ ﭘﻪ‬ ‫ﺗﯿﺮﻭ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ 9ﯽ ﺩ ﻧ^ﯼ ﺩﺩﯼ ﺳﯿﻤﯽ ﭘﻪ ﺗﯿﻠﻮ ﺍﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺎﻧﺪﯼ ډﯾﺮﻩ ﺗ)ﯿﻪ 9ﻮﻟﻪ ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﻧﻮﺭﻭ‬ ‫ﭘﺮﺍﺧﻮ ﻣﺴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻫﻢ 9ﺎﺭ ﭘﯿﻞ 9ﻮﻭ.‬ ‫ﺩ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ 9ﯽ، ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻟﻮﯼ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻮﻧﻪ ډﯾﺮ 9^ﻭ. ﺳ)ﺎﻟﺮﺷﭙﻮﻧﻪ ﺑﻪ ډﯾﺮ 9^ﻭ، ﻟ)ﻪ‬ ‫ﻫﻐﻪ ﭼﻪ ﺯﻣﺎ ﭘﻼﺭ ﺋﯽ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﯽ ﻭ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ 9ﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ډﯾﺮ‬ ‫ﺍﻣﺮﯾ)ﺎﺋﯿﺎﻥ ﻭﻫ ﻮﻭ ﭼﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ 9ﯽ ﺳﺒﻖ ﻭﻭﺍﯾﯽ. ﺍﻭ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺯﺩﻩ‬ ‫9ﻮﻧ)ﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭ9^ﻭ ﭼﻪ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ 9ﯽ ﺯﺩﻩ 9^ﻩ ﻭ9^ﯼ، ﺍﻭ ﺩ ﺍﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﻟﻪ ﻻﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻧ^ﯼ‬ ‫•ﻮﻧ)ﻮ ﺍﻭ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺩ ﺯﺩﻩ 9^ﯼ ﺍﻣ)ﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ 9^ﻭ. ﺍﻭ ﯾﻮﻩ ﻧﻮﯼ ﺍﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﺷﺒ)ﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻮړﻩ 9^ﻭ، ﭼﻪ ﭘﻪ 9ﻨﺰﺍﺱ 9ﯽ ﯾﻮ ﺗ)ﯽ .ﻮﺍﻥ ﻭ9^ﺍﯼ ﺷﯽ ﭼﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﭘﻪ ﻗﺎﻫﺮﯼ ﺩ ﯾﻮﻩ ﺗﻨ)ﯽ‬ ‫ً‬ ‫.ﻮﺍﻥ ﺳﺮﻩ ﲤﺎﺱ (ﯿﻨﮓ ﺍﻭ ﺧﺒﺮﯼ ﻭ9^ﯼ.‬ ‫ﭘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻧ)ﺸﺎ ﻑ 9ﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩ ﲡﺎﺭﺗﯽ ﺭﺿﺎ9ﺎﺭﺍﻧﻮ ﯾﻮﻩ ﻧﻮﯼ ډﻟﻪ ﺟﻮړﻩ 9^ﻭ ﭼﻪ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ 9ﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻻﻥ ﻭﻟﺮﯼ. ﺯﻩ ﺑﻪ ﺳ‪9R‬ﺎﻝ ﺩ ﲡﺎﺭﺍﻧﻮ ﯾﻮﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻏﻮﻧﻩ ﺟﻮړﻩ‬ ‫9^ﻡ ﭼﻪ ﭘﻪ ﺍﻣﺮﯾ)ﺎ ﺍﻭ ﺩ ﻧ^ﯼ ﭘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ 9ﯽ ﺩ ﲡﺎﺭﺗﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ، ﺑﻨﯿﺎﺩﻭﻧﻮ ﺍﻭ‬ ‫(ﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ‚ ﻋﻼﯾﻖ ﮊﻭﺭ ﺷﯽ.‬ ‫ﺩ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﺍﻭﺗ)ﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﭘﻪ ډﮔﺮ 9ﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ(ﺎ9ﻮ ﭼﻪ ﭘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ 9ﯽ ﺩ‬ ‫ﺗ)ﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻭﺷﯽ ﺍﻭ ﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩ ﭘﺮﺍﺧﯿﺘﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﺷﯽ ﭼﻪ‬ ‫9ﺎﺭﻭﻧﻪ ډﯾﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﯽ. ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ ﭘﻪ ﺍﻓﺮﯾﻘﺎ، ﻣﯿﻨ‪k‬ﻨﯽ ﺧﺘﯿﺰ ﺍﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺧﺘﯿﺰﯼ ﺁﺳﯿﺎ 9ﯽ ﺩ‬ ‫ﺳﺎﯾﻨﺲ ﺩ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺮ9ﺰﻭﻧﻪ ﭘﺮﺍﻧﯿﺰﻭ، ﺍﻭ ﺩ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﻪ ډﮔﺮ 9ﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻭ(ﺎ9ﻮ ﭼﻪ ﺩ‬ ‫ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻧﻮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺩ ﭘﺎ9ﻮ ﻣﺤﻴﻄﯽ 9ﺎﺭﻭﻧﻮﻭ ﺩ ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﺩ ﭘﺎ9ﻮ ﺍﻭﺑﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﻭ ﻏﻠﻮ ﺩﺍﻧﻮ ﺩ‬ ‫ﭘﯿﺪﺍ9ﻮﻟﻮ ﭼﺎﺭﯼ ﻭ…ﯿ^ﯼ. ﺍﻭ ﻧﻦ ﺯﻩ ﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﻮﺩﺍﻭﻧﻮﺩ 9ﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩ (ﻮﻟﻨﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮔﻩ ﺩ‬ ‫ﭘﻮﻟﯿﻮ ﺩ ﻧﺎﺭﻭﻏﯽ ﺩ ﻟﻪ ﻣﯿﻨ‪k‬ﻪ ﻭړﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﯾﻮﯼ ﻧﻮﯼ ﻧ^ﯾﻮﺍﻟﯽ ﻫ ﯽ ﺍﻋﻼﻥ 9ﻮﻡ . ﺍﻭ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ‬ ‫ﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﺍﻭ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺭﻭﻏﺘﯿﺎ ﺩ •ﻪ 9ﯿﺪﻭ ﭘﻪ ﭼﺎﺭﻭ 9ﯽ ﺷﺮﺍ9ﺖ ﺯﯾﺎﺕ ﺍﻭ‬ ‫ﭘﺮﺍﺥ 9^ﻭ.‬ ‫ﺩﺍ (ﻮﻝ ﺷﯿﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪﭘﻪ ﻣﻠ ﮕﺮﺗﯿﺎ 9ﯽ ﻭﺷﯽ. ﺍﻣﺮﯾ)ﺎﺋﯿﺎﻥ ﺩﯾﺘﻪ ﺗﯿﺎﺭ ﺩﯼ ﭼﻪ ﺩ ﺧﻠ)ﻮ ﺍﻭ ﺣ)ﻮﻣﺘﻮﻧﻮ‬ ‫ﺳﺮﻩ، ﺩ (ﻮﻟﻨﯿﺰﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ، ﺩ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺍﻭ ﺩ ﲡﺎﺭﺗﯽ ﻣﺸﺮﺍﻧﻮ ﺍﻭ ﺩ ﻧ^ﯼ‬ ‫ﭘﻪ ﮔﻮټ ﮔﻮټ 9ﯽ ﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮔﻩ ﺍﻭ ﺷﺮﺍ9ﺖ 9ﺎﺭ ﻭ9^ﯼ ﭼﻪ ﺩ ﺧﻠ)ﻮ ﮊﻭﻧﺪ‬ ‫•ﻪ ﺷﯽ.‬ ‫ﺩﺍﻣﺴﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻥ 9^ﯼ، ﺣﻞ ﺋﯽ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﻧﺪﯼ.ﺧﻮ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩﺍ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮﻭ ﭼﻪ ﭘﻪ ﮔﻩ ﺩ ﻧ^ﯼ‬
 • 20. ‫ﭘﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ – ﺩﺍﺳﯽ ﻧ^ﯼ ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﯿﺖ ﭘ)ﯽ ﻧﻮﺭ ﺩ ﺧﻠ)ﻮﮊﻭﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧ)^ﯼ، ﺍﻣﺮﯾ)ﺎﺋﯽ‬ ‫ﻋﺴ)ﺮ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻭﻃﻦ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﯽ، ﺩﺍﺳﯽ ﻧ^ﯼ ﭼﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯿﺎﻥ ﺍﻭ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎﻥ ﭘ)ﯽ ﭘﻪ‬ ‫ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯿﻮﺩﺍﻧﻮ 9ﯽ ﭘﻪ ﺍﻣﻦ 9ﯽ ﮊﻭﻧﺪ ﻭ9^ﯼ، ﺍﺗﻮﻣﯽ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩ ﺳﻮﻟﻪ ﺍﯾﺰﻩ ﻣﻘﺼﺪﻭﻧﻮ ﺩﭘﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭ9ﺎﺭﻭﻝ ﺷﯽ، ﺍﻭ ﺣ)ﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺩﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠ)ﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ9^ﯼ، ﺍﻭ ﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﺩ (ﻮﻟﻮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﭘ)ﯽ ﺧﻮﻧﺪﯼ ﻭﯼ. ﺩﺍ ﮔﯼ ﮔ—ﯽ ﺍﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﯼ. ﺩﺍ ﻫﻐﻪ ﻧ^ﯼ ﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺋﯽ ﭘﻪ ﺗﻼﺵ 9ﯽ‬ ‫ﯾﻮ، ﺍﻭﯾﻮﺍﺯﯼ ﺍﻭ ﯾﻮﺍﺯﯼ ﭘﻪ ﮔﻩ ﺋﯽ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ 9ﻮﻟﯽ ﺷﻮ.‬ ‫ﺯﻩ ﭘﻮﻫﯿ‪R‬ﻡ ﭼﻪ ډﯾﺮ ﻧﻮﺭ – ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ – ﺩﺍ ﺷﮏ ﻟﺮﯼ ﭼﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﻪ ﺩﺩﯼ‬ ‫ﻧﻮﯼ ﭘﯿﻞ ﺩ ﭘﺎﺭﻩ ﺳﺮﻩ ﯾﻮ .ﺎﯼ ﺷﻮ ﺍﻭ 9ﻨﻪ. .ﯿﻨﯽ ﭘﺪﯼ 9ﯽ ﺩﯼ ﭼﻪ ﺩ ﺑﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭ ﺗﻪ ﳌﻦ‬ ‫ﻭﻭﻫﯽ ﺍﻭ ﺩ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻻﺭﻩ ﺑﻨﺪﻩ 9^ﯼ. .ﯿﻨﯽ ﻭﺍﺋﯽ ﭼﻪ ﺩﺍ 9ﺎﺭ ﭘﻪ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﻨﻭ ﺭﺍﻣﻨﻭ ﻧﻪ ﺍﺭﺯﯼ‬ ‫ﺍﻭﯾﺎ ﺩﺍ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺳﯽ ﻏﻮﺍړﯼ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺭﻭﻏﻪ ﻭﻧ)^ﻭ ﺍﻭ ﺩ ﲤﺪﻧﻮﻧﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺭﺍ.ﯽ.‬ ‫ډﯾﺮ ﻧﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﭘﺪﯼ 9ﯽ ﺷﮏ ﻟﺮﯼ ﭼﻪ ﮔﻨﯽ ﺭﯾ‪g‬ﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪﻟﻮﻥ ﺭﺍﺗﻼﯼ ﺷﯽ. ﻭﯾﺮﻩ ډﯾﺮﻩ ﺩﻩ. ﺑﯽ‬ ‫ﺑﺎﻭﺭﯼ ډﯾﺮﻩ ﺩﻩ ﭼﻪ ﺩ 9ﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺭﺍﭘﺎﺗﯽ ﺩﻩ ﺯﻩ ﻏﻮﺍړﻡ ﭘﻪ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﯿﺎ ﺩ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ .ﻮﺍﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﻠﮏ 9ﯽ ﭼﻪ ﻭﯼ ﻭﻭﺍﯾﻢ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﯽ ﺩ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺯﯾﺎﺕ ﺩﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﻗﻮﺕ ﻟﺮﯼ ﭼﻪ ﺩﺍ ﻧ^ﯼ ﻭﺍړﻭﯼ‬ ‫ﺍﻭ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺋﯽ ﺟﻮړﻩ 9^ﯼ.‬ ‫ﻣﻮﻧ‪( R‬ﻮﻝ ﭘﺪﯼ ﻧ^ﯼ 9ﯽ ﺩ ډﯾﺮ 9ﻢ ﻭﺧﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﻮ. ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺩ ﯼ ﭼﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺍﻭﺧﺖ ﺩ ﯾﻮ‬ ‫ﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻟﺮﯼ 9ﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﺑﯿﻠﻮﻟﻮ ﺗﯿﺮ 9^ﻭ. ﺍﻭ 9ﻪ ﯾﻮﯼ ﻫ ﯽ ﺗﻪ ﻣﻼ ﻭﺗ^ﻭ – ﺩﻭﺍﻣﺪﺍﺭﻩ ﻫ ﯽ ﺗﻪ –‬ ‫ﭼﻪ ﮔﯼ ﺍﻭ ﺷﺮﯾ)ﯽ ﻻﺭﯼ ﭘﯿﺪﺍ 9^ﻭ ﭼﻪ ﺩ ﺧﭙﻠﻮ ﺍﻭﻻﺩﻭﻧﻮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﻪ ﭘﺎﻡ ﻭﺍړﻭﻭ ﺍﻭ ﺩ (ﻮﻟﻮ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ 9ﺮﺍﻣﯽ ﺍﻭ ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ.‬ ‫ﺩ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﻞ 9ﻮﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺩ ﻫﻐﻮ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺩﯼ. ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺍﭼﻮﻝ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺩﯾﺘﻪ ﭼﻪ .ﺎﻧﺘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻭﻧﯿﻮﻝ ﺷﯽ، ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺩﻩ. ﭘﻪ ﺧﻠ)ﻮ 9ﯽ ﺩ ﻓﺮﻕ ﻟﯿﺪﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﯾﺘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺩﻩ‬ ‫ﭼﻪ ﮔ ﻋﻼﯾﻖ ﭘﯿﺪﺍ 9^ﯼ، ﺧﻮ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻤﻪ ﻻﺭﻩ ﻏﻮﺭﻩ 9^ﯼ ﻧﻪ ﺩﺍ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﻻﺭﻩ . ﯾﻮﻩ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺩ (ﻮﻟﻮ ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﯿﺎﺩ 9ﯽ ﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ ﺩﺍ ﺩﻩ ﭼﻪ …ﻪ ﭼﻪ ﺩﯼ ﭘﻪ .ﺎﻥ‬ ‫ﻟﻮﺭﯾ‪R‬ﯼ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺩﯼ ﻫﻢ ﻭﻟﻮﺭﯾ‪R‬ﯼ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ( ﺩﺍ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩ ﻫﯿﻮﺍﺩﻭﻧﻮ ﻧﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻟﺴﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﯼ‬ ‫ﺩﯼ، ﺩﺍ 9ﻮﻣﻪ ﻧﻮﯼ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﺪﻩ، ﺩﺍ ﺩ ﺗﻮﺭ ﺍﻭ ﺳﭙﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻞ ﺭﻧﮓ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ، ﺩﺍ ﺩ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎﻧﻮ،‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺍﻭ ﯾﻬﻮﺩﺍﻧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ. ﺩﺍ ﯾﻮﻩ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺩﻩ ﭼﻪ ﺩ ﲤﺪﻥ ﭘﻪ .ﺎﻧ ﮕﻮ 9ﯽ ﺭﺍﻏﻠﯽ ﺍﻭ‬ ‫ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﺩ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺯړﻭﻧﻮ 9ﯽ .ﺎﯼ ﻟﺮﯼ. ﺩﺍ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﺎﻭﺭ 9ﻮﻝ ﺍﻭ ﻫﻐﻪ‬ ‫()ﯽ ﺩﯼ ﭼﻪ ﺯﻩ ﺋﯽ ﻧﻦ ﺩﻟﺘﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﯽ ﯾﻢ.‬ ‫ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺩﺍ ﻗﻮﺕ ﻟﺮﻭ ﭼﻪ ﻧ^ﯼ ﻫﻐﺴﯽ ﺟﻮړﻩ 9^ﻭ ﭼﻪ ﻣﻮږ ﺋﯽ ﻏﻮﺍړﻭ، ﺧﻮ ﭘﺪﯼ ﺷﺮﻁ ﭼﻪ ﺩﺍ‬ ‫ﺟﺮﺃﺕ ﻫﻢ ﻭﻟﺮﻭ ﭼﻪ ﻧﻮﯼ ﻻﺭﻩ ﭘﯿﻞ 9^ﻭ ﺍﻭ ﭘﻪ ﯾﺎﺩ ﻭﻟﺮﻭ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍ ﻏﻮﺍړﯼ.‬
 • 21. ‫ﭘﺎﮎ ﻗﺮﺃﻥ ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺗﻪ ﻭﺍﺋﯽ: quot;ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ، ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺗﺎﺳﯽ 9ﯽ ﻧﺮ ﺍﻭ •‪k‬ﯽ ﭘﯿﺪﺍ 9^ﯼ ﺩﯼ، ﺍﻭ‬ ‫ﻣﻮﻧ‪ R‬ﺗﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﻭﻟﺴﻮﻧﻪ ﺍﻭ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ 9^ﯾﺪﯼ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻞ ﻭﭘﯿﮋﻧﯽ. quot;‬ ‫ﺗﻮﺭﺍﺕ ﺭﺍﺗﻪ ﻭﺍﺋﯽ: quot; ﺩ ﺗﻮﺭﺍﺕ (ﻮﻝ ﻫﺪ ﻑ ﺩ ﺳﻮﻟﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺩﻩ.quot;‬ ‫ﺍﻭ ﺍﳒﯿﻞ ﺷﺮﯾ ﻒ ﻭﺍﺋﯽ: quot;ﺳﻮﻟﻪ ﺭﺍﻭﺳﺘﻮﻧ)ﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺨ‪g‬ﻠﯽ ﺩﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﺯﺍﻣﻦ ﻭﺑﻠﻞ‬ ‫ﺷﯽ.quot; )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ(‬ ‫ﺩ ﻧ^ﯼ ﺧﻠﮏ 9ﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﻪ ﭘﻪ ﮔﻩ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ 9ﯽ ﮊﻭﻧﺪ ﻭ9^ﯼ. ﻣﻮﻧ‪ R‬ﭘﻮﻫﯿ‪R‬ﻭ ﭼﻪ ﺧﺪﺍﯼ‬ ‫ﻫﻢ ﺩﺍ ﻏﻮﺍړﯼ. ﺍﻭﺱ ﺑﻪ ﺩﺍ ﭘﻪ .ﻤ)ﻪ 9ﯽ ﺯﻣﻮﻧ‪9 R‬ﺎﺭ ﻭﯼ. ﻣﻨﻨﻪ. ﺍﻭ ﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﺭﺣﻢ ﻭ 9ﺮﻡ‬ ‫ﺩﯼ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻭﯼ. ډﯾﺮﻩ ډﯾﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ. ﻣﻨﻨﻪ. )ﭼﮏ ﭼ)ﯽ(‬ ‫ﭘﺎﯼ‬ ‫ﺩ ﻣﺎﺳﭙ‪g‬ﯿﻦ ٥۰:۲ )ﻣﺤﻠﯽ(‬ ‫71 ‪PAGE * MERGEFORMAT‬‬