Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Pooooor Ant!

275 views

Published on

  • Be the first to comment

The Pooooor Ant!

  1. 1. ΔÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ◊Ù·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û οı ̤ڷ, Úˆ›-Úˆ›, ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û fiÏË Ì¤Ú· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿! ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È, Ê˘ÛÈο, Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋! ªfiÓÔ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â manager Ó· ÙÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ!
  2. 2. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ı¤ÛË manager, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔۤϷ‚ ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÂÈÚË ¶·Û¯·Ï›ÙÛ· ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ª˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì οÚÙ˜. 줂·È·, Û‡ÓÙÔÌ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ Ó¤Ô-ÚÔÛÏËÊı›۷˜ ∞Ú¿¯Ó˘ ∏ ∞Ú¿¯ÓË ÂÈÊÔÚÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ…
  3. 3. √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·, ÒÛÙ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ì ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ̛· ∫·ÙÛ·Ú›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ó¤Ô ÛÂÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹-ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ΔÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔ‚·Û›ÏÂÈÔ. ªÔÈÚ·›·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È… √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÊÂÚ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂȂϤÂÈ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ
  4. 4. ΔË ı¤ÛË, ÏÔÈfiÓ, ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ¤Ó·˜ Δ˙›Ù˙Èη˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Êı·Ṳ́ÓË Â›ψÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ̛· ÂȉÈ΋, ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÎÈ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì Â›Â‰Ë ÔıfiÓË. 줂·È·, Ì ÙfiÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ È·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ server √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÓȈÛ ۇÓÙÔÌ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô-‰È¢ı˘ÓÙ‹ (Ô˘ ‹Ù·Ó, ·ÏÈ¿, ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘) ÒÛÙÂ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ηٷÛÙÚˆı› ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŸÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¤ÓȈı fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi…
  5. 5. √ Δ˙›Ù˙Èη˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ¯ÚfiÓÔ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ, ›Â. ªfiÓÔ Ô˘, Ì›· ̤ڷ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ ∞̤ۈ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ì›· ÂÚÈ˙‹ÙËÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› οÔȘ χÛÂȘ. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ô˘ η٤ÏËÁ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, Û·ÊÒ˜, ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡». Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ηȅ. ∞¤Ï˘Û ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ!!!
  6. 6. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙÔ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ηχÙÂÚ· Ó· Â›Û·È ¤Ó· ·Ó›Î·ÓÔ Ù›ÔÙ·, ¿¯ÚËÛÙÔ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË ÂÔÙ›·˜. ΔÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó; ∞Ó, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· Â›Û·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌË ‰Â›¯ÓÂȘ fiÙÈ Â›Û·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ… ¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤! ∞Ó ¿ÏÈ, ÂÈ̤ÓÂȘ ÍÂÚÔΤʷϷ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË, ÒÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÌËÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ›˜ ∫ËÊ‹Ó˜, ¶·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ∞Ú¿¯Ó˜, Δ˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Î·È ∫·ÙÛ·Ú›‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Á΢Ú˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÈÙ·… (¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¡., ªÂϛӷ ™. )

×