SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
‫کاربرد تدریس برای فهمیدن در دوره متوسطه‬
‫‪Teaching for Understanding‬‬
‫سوسن بالغی زاده‬
‫دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی‬
‫‪ ‬مبانی نظری به کار‬
‫گرفته شده در مقاله‬
‫‪‬‬

‫پروژه« تدریس برای فهمیدن» ) این پروژه تحت هدایت‬
‫محققان دانشگاه هاروارد که در مرکز پروژه صفر کار‬
‫می کنند اجرا شده است(. برای اطلاعات بیشتر در‬
‫مورد پروژه صفر )‪ ( project zero‬می توانید به‬
‫آدرس :‬
‫‪.www.pz.harvard.edu‬مراجعه کنید‬
‫) پروژه صفر یک مرکزپژوهشی وابسته به بخش تحصیلت‬
‫تکمیلی دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد می باشد.(‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نظریه هوش های چندگانه ) هوش کلمی/ زبانی، هوش بصری/‬
‫فضایی، هوش منطقی/ ریاضی، هوش میان فردی، هوش درون‬
‫فردی، هوش بدنی/جنبشی، هوش طبیعت گرایی(‬
‫نظریه پنج ذهن گاردنر‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ذهن دیسیپلینی : ‪disciplined mind‬‬
‫‪synthesized mind‬‬
‫ذهن ترکیب کننده:‬
‫ذهن خل ق : ‪creative mind‬‬
‫‪ethical mind‬‬
‫ذهن اخلیقی:‬
‫‪respectful mind‬‬
‫ذهن محترمانه:‬
‫ دانستن‬

(understanding) ‫فهمیدن‬

knowing))
‫دستیابی به دانستن :‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نیازبه باور ندارد.‬
‫نیاز به ساختن دانش ندارد.‬
‫نیاز به تجربه ندارد.‬
‫نیاز به مشارکت ندارد.‬
‫نیاز به اتصال دانش ندارد.‬
‫بسیاری از مواقع نیاز به معلم ندارد.‬
‫در دانستن:‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫یادگیرنده به قدرت دانش پی نمی برد.‬
‫یادگیرنده زیبایی دانش را احساس‬
‫نمی کند.‬
‫یادگیرنده پس از کسب دانش احساس‬
‫توانمندی نمی کند.‬
‫یادگیرنده از کسب دانش احساس لذت‬
‫نمی کند.‬
‫تدریس برای دانستن یا‬
‫تدریس برای فهمیدن ؟‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن معلم نیاز به ارائه مثال های متنوع‬
‫دارد.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن انفصال دانش به اتصال مبدل‬
‫می شود.‬
‫در تدریس برای فهمیدن دانش آموزان و معلم با ارتباط‬
‫دادن اطلاعات به یکدیگر مباحث مولد ایجاد می کنند.‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای «فهمیدن» عملکرد دانش آموزان از‬
‫مشاهده به مشارکت مبدل می شود، در حالی که در‬
‫«دانستن» عملکرد دانش آموزان در سطح مشاهده کردن‬
‫باقی می ماند.‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن دانش و تجربه پیشین بازسازی‬
‫می شود.‬
‫‪ ‬تدریس برای فهمیدن در محیط‬
‫های غیر کلسی شکل می گیرد.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫فهمیدن در محیط های آموزشی غیر رسمی شکل می گیرد.‬
‫دانش آموزان دانش و تجربه اولیه خود را از محیط های‬
‫غیر رسمی به دست آورده و در محیط رسمی آن را شکل‬
‫داده و به آن چهارچوب علمی می بخشند.‬
‫غنای تجربه های غیر رسمی دانش آموزان پشتوانه تدریس‬
‫برای فهمیدن است.‬
‫نقش پرسش درتدریس‬
‫برای فهمیدن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن پرسش های معلم‬
‫ابزاری است برای پی بردن به میزان فهم‬
‫دانش آموزان‬
‫در تدریس برای دانستن پاسخ ها یکسان و از‬
‫پیش تعیین شده است، در حالی که در تدریس‬
‫برای فهمیدن ما به تعداد دانش آموزان‬
‫می توانیم پاسخ های متعدد صحیح داشته باشیم.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن پرسش ها دانش‬
‫آموزان را از مشاهده به مشارکت دعوت‬
‫می کند.‬
‫دانش آموزان از طریق پرسش های معلم هدایت‬
‫می شوند.‬
‫دانش آموزان از طریق پرسش ها به تفکر چند‬
‫وجهی دست پیدا می کنند.‬

More Related Content

Similar to Teaching for understanding

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهHoma Raeisdana
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
Mentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Educationmansoor masjedi
 
21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوبreza kaboli
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
 Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @dalilialiAli Dalili
 
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationSoraya Ghoddousi
 

Similar to Teaching for understanding (20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
 
پراگماتیسم - Pragmatism
پراگماتیسم - Pragmatismپراگماتیسم - Pragmatism
پراگماتیسم - Pragmatism
 
שטראוס
שטראוסשטראוס
שטראוס
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
Mentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Education
 
21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
 Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
 
Medical searching tips93
Medical searching tips93Medical searching tips93
Medical searching tips93
 

Teaching for understanding

 • 1. ‫کاربرد تدریس برای فهمیدن در دوره متوسطه‬ ‫‪Teaching for Understanding‬‬ ‫سوسن بالغی زاده‬ ‫دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی‬
 • 2. ‫‪ ‬مبانی نظری به کار‬ ‫گرفته شده در مقاله‬
 • 3. ‫‪‬‬ ‫پروژه« تدریس برای فهمیدن» ) این پروژه تحت هدایت‬ ‫محققان دانشگاه هاروارد که در مرکز پروژه صفر کار‬ ‫می کنند اجرا شده است(. برای اطلاعات بیشتر در‬ ‫مورد پروژه صفر )‪ ( project zero‬می توانید به‬ ‫آدرس :‬ ‫‪.www.pz.harvard.edu‬مراجعه کنید‬ ‫) پروژه صفر یک مرکزپژوهشی وابسته به بخش تحصیلت‬ ‫تکمیلی دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد می باشد.(‬
 • 4. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نظریه هوش های چندگانه ) هوش کلمی/ زبانی، هوش بصری/‬ ‫فضایی، هوش منطقی/ ریاضی، هوش میان فردی، هوش درون‬ ‫فردی، هوش بدنی/جنبشی، هوش طبیعت گرایی(‬ ‫نظریه پنج ذهن گاردنر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذهن دیسیپلینی : ‪disciplined mind‬‬ ‫‪synthesized mind‬‬ ‫ذهن ترکیب کننده:‬ ‫ذهن خل ق : ‪creative mind‬‬ ‫‪ethical mind‬‬ ‫ذهن اخلیقی:‬ ‫‪respectful mind‬‬ ‫ذهن محترمانه:‬
 • 6. ‫دستیابی به دانستن :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نیازبه باور ندارد.‬ ‫نیاز به ساختن دانش ندارد.‬ ‫نیاز به تجربه ندارد.‬ ‫نیاز به مشارکت ندارد.‬ ‫نیاز به اتصال دانش ندارد.‬ ‫بسیاری از مواقع نیاز به معلم ندارد.‬
 • 7. ‫در دانستن:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫یادگیرنده به قدرت دانش پی نمی برد.‬ ‫یادگیرنده زیبایی دانش را احساس‬ ‫نمی کند.‬ ‫یادگیرنده پس از کسب دانش احساس‬ ‫توانمندی نمی کند.‬ ‫یادگیرنده از کسب دانش احساس لذت‬ ‫نمی کند.‬
 • 8. ‫تدریس برای دانستن یا‬ ‫تدریس برای فهمیدن ؟‬
 • 9. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن معلم نیاز به ارائه مثال های متنوع‬ ‫دارد.‬
 • 10. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن انفصال دانش به اتصال مبدل‬ ‫می شود.‬ ‫در تدریس برای فهمیدن دانش آموزان و معلم با ارتباط‬ ‫دادن اطلاعات به یکدیگر مباحث مولد ایجاد می کنند.‬
 • 11. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای «فهمیدن» عملکرد دانش آموزان از‬ ‫مشاهده به مشارکت مبدل می شود، در حالی که در‬ ‫«دانستن» عملکرد دانش آموزان در سطح مشاهده کردن‬ ‫باقی می ماند.‬
 • 12. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن دانش و تجربه پیشین بازسازی‬ ‫می شود.‬
 • 13. ‫‪ ‬تدریس برای فهمیدن در محیط‬ ‫های غیر کلسی شکل می گیرد.‬
 • 14. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فهمیدن در محیط های آموزشی غیر رسمی شکل می گیرد.‬ ‫دانش آموزان دانش و تجربه اولیه خود را از محیط های‬ ‫غیر رسمی به دست آورده و در محیط رسمی آن را شکل‬ ‫داده و به آن چهارچوب علمی می بخشند.‬ ‫غنای تجربه های غیر رسمی دانش آموزان پشتوانه تدریس‬ ‫برای فهمیدن است.‬
 • 16. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن پرسش های معلم‬ ‫ابزاری است برای پی بردن به میزان فهم‬ ‫دانش آموزان‬ ‫در تدریس برای دانستن پاسخ ها یکسان و از‬ ‫پیش تعیین شده است، در حالی که در تدریس‬ ‫برای فهمیدن ما به تعداد دانش آموزان‬ ‫می توانیم پاسخ های متعدد صحیح داشته باشیم.‬
 • 17. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن پرسش ها دانش‬ ‫آموزان را از مشاهده به مشارکت دعوت‬ ‫می کند.‬ ‫دانش آموزان از طریق پرسش های معلم هدایت‬ ‫می شوند.‬ ‫دانش آموزان از طریق پرسش ها به تفکر چند‬ ‫وجهی دست پیدا می کنند.‬