Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه

136 views

Published on

نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه - دکتر فریده مشایخ - دانشگاه الزهرا دوشنبه 22/2/1394
پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در گذر زمان : از دوران باستان تا یادگیری بر خط
تحول رویکردهای یاددهی- یادگیری : رفتار گرایی،شناخت گرایی، سازاگرایی فردی و سازاگرایی اجتماعی
راهبرد یادگیری در قرن بیست ویکم : یادگیری مداوم با همیاری
سواد اطلاعات و رسانه : صلاحیت ها وپیامد های یادگیری

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه

 1. 1. ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫به‬ ‫نو‬ ‫نگاهی‬-‫یادگیری‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh @ pedagogy.ir ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫دوشنبه‬22/2/1394 1
 2. 2. 1394/2/21 2f.mashayekh@pedagogy.ir
 3. 3. ◦‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫در‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬ ◦‫تحول‬‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬:‫رفتار‬ ،‫گرایی‬ ‫گرایی،شناخت‬‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ◦‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬: ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ◦‫رسانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬:‫ها‬ ‫صالحیت‬‫وپیامد‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ 3f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 4. 4. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“‫به‬”‫و‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“‫دو‬ ‫با‬‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬ ‫زیر‬ ‫مشخصه‬: ‫الف‬-‫نشانگرها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫وضوح‬، ‫ب‬-‫نظریه‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫است‬ ‫وعمل‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تحول‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ، ‫معلم‬-‫محوری‬‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫یادگیرنده‬- ‫محوری‬‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫است‬. 4f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 5. 5. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫فرهنگی‬-‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬ ‫است‬ ‫گرفته‬. 5f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 6. 6. ‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ”‫پداگوژی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬(Meirieu,2012) ‫پداگوژی‬ ‫موقعیت‬‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»‫تعریف‬ ‫است‬ ‫شده‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬.“(،‫هوشیار‬1327.) 6f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 7. 7. ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS,2015)‫،از‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬(ICT)‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫ذینفعان‬. ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫ولی،نسبت‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬ ‫هنگام‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ،‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬‫اطمینان‬‫نیست‬ ‫حاصل‬. 7f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 8. 8. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫روانشناسی‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬. ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬:‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬(‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬)‫و‬‫برای‬ ‫ارزیابی‬ ‫یادگیری‬، ‫رویکردسازاگرا‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬‫طریق‬ ‫از‬‫بر‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫تجربه‬.‫و‬‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫ارز‬. 8f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 9. 9. ،‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬(‫محرک‬-‫پاسخ‬)‫و‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫است‬ ،‫پذیر‬ ‫تعمیم‬. ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اندیشه‬ ‫ریشه‬ ،‫اینکه‬“‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬-‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 9f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 10. 10. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫وغیر‬ ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬/‫وتنبیه‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬ /‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 10f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 11. 11. ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬ ‫باردر‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫نخست‬1950،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬. ‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫وروانشناسی‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫به‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬ ‫را‬‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬ ‫است‬. 11f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 12. 12. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬.‫بلکه‬‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫وبازنمایی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬. ‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬. ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫ودر‬ ‫سازگار‬. ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫وتداوم‬ ‫،معنا‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 12f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 13. 13. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ ،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬. ‫های‬ ‫پژوهش‬‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫کار‬ ‫تازه‬‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ،: ،‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ،‫غربال‬ ،‫سازی‬ ‫معنا‬ ، ‫رمزگشایی‬‫و‬ ‫و‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫است‬ ‫ساخته‬ ‫ممکن‬. 13f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 14. 14. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫به‬( )،‫وتاردیف‬ ‫گوتیه‬2005.) 14f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 15. 15. ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬. ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫انجامد‬. 15f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 16. 16. 16f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 17. 17. 17f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 18. 18. ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬ ‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫پرداخت‬. ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬. ‫شناخت‬‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬‫است‬ ‫تکوینی‬ ‫و‬. ‫معتقد‬ ،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 18f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 19. 19. ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫یابد‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬‫محسوب‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬‫فراهم‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬ ‫جست‬. 19f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 20. 20. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬‫بر‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫گیرد‬. ‫بنا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انجام‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫پذیرد‬. 20f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 21. 21. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫خود‬‫واندیشه‬‫دیگری‬‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬ ‫محتوای‬. ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬. f.mashayekh@pedagogy.ch 211394/2/21
 22. 22. ‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER)،‫دوره‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫برخط‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬(MOOCs)‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬. ‫کتاب‬ ‫محورهای‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”-‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬“‫یادگیری‬ ‫قرن‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬- ‫از‬ ‫عبارتند‬ ،: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫آفرینی‬ ‫کردن،کار‬ ‫تولید‬) .3‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫زیست،توسعه‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬) .4‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫،پاسداری‬ ‫زیستن‬ ‫باهم‬.) 22f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 23. 23. ‫الزامات‬: 1-‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬‫تفاهم‬ 2-‫برای‬ ‫وآموزش‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬(‫وپاسخگو‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬) 3-‫سواد‬ ‫یادگیری‬‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬:‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫کلیدی‬ 4-‫مداوم‬ ‫یادگیری‬. f.mashayekh@pedagogy.ch 231394/2/21
 24. 24. ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫ودانش‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫از‬ ، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬. ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬‫سواد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫وصالحیت‬ ‫برای‬‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬-‫شناخت‬ ‫است‬. ‫در‬ ‫موفقیت‬‫یادگیری‬‫فرایند‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫عمقی‬ ‫درک‬ ‫مستلزم‬ ، ‫یادگیری‬‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ومدیریت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬. 24f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 25. 25. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ،، ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: *‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫شهروند‬-‫کاربر‬‫را‬: ،‫دسترسی‬ ‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬،‫پردازش‬‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫درک‬‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬‫تولید‬‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫ای‬‫صورت‬ ‫به‬‫انتقادی‬،‫اخالقی‬‫و‬‫اثربخش‬‫سازد‬ ‫می‬ ‫آماده‬. ، ‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شهروند‬-‫یادگیرنده‬‫را‬،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ،‫اجتماعی‬‫توانمند‬‫سازد‬ ‫می‬. 25f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 26. 26. ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬، ‫راهبردی‬ ‫گیران‬ ‫تصمیم‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬‫خدمات‬ ‫و‬،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬. ‫مدرسان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ،‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬(UNESCO,2011). 26f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 27. 27. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫در‬ ، ‫رسانه‬ ،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬–‫کارکنان‬(‫مثال‬:‫وند‬ ‫شهر‬- ‫وند‬ ‫مهندس،شهر‬-‫وند‬ ‫معلم،شهر‬-‫استاد‬)‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ،. ‫گسترش‬ ‫با‬‫ج‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬،‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اجتماعی‬‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫کاربر‬ ‫وتجربه‬‫نیاز‬ ‫کارکنان،مورد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫،برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬. ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫با‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬‫حوزه‬ ‫در‬ ، ‫پایش‬ ‫،بر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬. 27f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 28. 28. ‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬( :‫الف‬)،‫پایه‬ (‫ب‬)‫و‬ ‫میانی‬(‫ج‬)‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیشرفته‬: ‫الف‬-‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫اطالعات‬) .1،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫تولید‬ ‫منبع‬ ،‫کننده‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬. 28f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 29. 29. ‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬:) .1،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ .2‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ،‫جامعه‬ .3،‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ .4‫شده‬ ‫گردآوری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬. 29f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 30. 30. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬:)”‫و‬ ‫همدلی‬‫همزبانی‬” .1‫و‬ ‫خلق‬‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ،‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫پاسخگو‬ .4‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬. 30f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 31. 31. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬. ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬National Steering Committee)(‫صالحیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬‫را‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬.( Unesco,2013) 31f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21
 32. 32. 1-‫باره‬ ‫در‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعات‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ، ‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫است‬ ‫ساخته‬. 2-‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬-‫رفتارگرایی‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬،‫وسازاگرایی‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫باهدف‬ ‫اجتماعی‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬‫است‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 321394/2/21
 33. 33. 3-‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫تحول‬ ‫این‬ ‫درک‬‫باز‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫،وتوانمند‬ ‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزی‬،‫تفهیم‬ ‫ارتقائ‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫وتفاهم‬،‫وجهانی‬‫ضرورت‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫شود‬. 4.‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫عمقی‬،‫ساختن‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جامعه‬-‫افقی‬ ‫باحرکت‬-‫را‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫سازد‬(‫تواندبه‬ ‫می‬ ‫و‬«‫میان‬ ‫همزبانی‬ ‫و‬ ‫همدلی‬ ‫وملت‬ ‫دولت‬»‫بیانجامد‬.) f.mashayekh@pedagogy.ir 331394/2/21
 34. 34. 34 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬(1392.)‫تهران‬: ‫سمت‬ ‫انتشارات‬. 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-‫غالمرضا‬ ،‫صالحی‬ ‫ذاکر‬.1384.‫ایرانی‬ ‫دانشگاه‬:‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬.‫تهران‬: ‫کو‬ ‫انتشارات‬. 4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment durable:sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva. 5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien du12/1/2012. www.meirieu.com 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO f.mashayekh@pedagogy.ir 1394/2/21

×