Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال

242 views

Published on

نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال– دکتر فریده مشایخ - نیمسال اول تحصیلی 1395-1394

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال

 1. 1. ‫وجایگاه‬ ‫نقش‬ ‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫عصر‬‫دیجیتال‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬ ‫فریده‬ f.mashayekh @ pedagogy.ir 1 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 2. 2. 2
 3. 3. 3 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 4. 4. ◦‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫گذر‬ ‫در‬ ‫زمان‬:‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬ ◦‫تحول‬‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬:‫رفتار‬ ‫از‬ ،‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫گرایی‬‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫سازاگرایی‬ ‫اجتماعی‬ ◦‫راهبرد‬‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬:‫یادگیری‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫مداوم‬Agenda 21)) 4 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 5. 5. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“‫به‬”‫و‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“‫دو‬ ‫با‬‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬ ‫زیر‬ ‫مشخصه‬: ‫الف‬-‫نشانگرها‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫وضوح‬، ‫ب‬-‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫است‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تحول‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ، ‫معلم‬-‫محوری‬‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫یادگیرنده‬- ‫محوری‬‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬‫ساختن‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫دانش‬‫است‬. 5 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 6. 6. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬. ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫فرهنگی‬-‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬ ‫است‬ ‫گرفته‬. 6 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 7. 7. ‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬”‫موقعیت‬ ‫پداگوژی‬ ‫های‬“‫یاددهی‬-‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یادگیری‬‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬”‫اجتماعی‬- ‫شناختی‬“‫است‬(Meirieu,2012) ‫پداگوژی‬ ‫موقعیت‬‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫است‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬.“(،‫هوشیار‬ 1327.) 7 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 8. 8. ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS,2015)‫واژه‬ ‫،از‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ (ICT)‫است‬ ‫ذینفعان‬ ‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫ولی‬‫نسبت‬ ،‫گزینش‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ،‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬‫اطمینان‬ ‫نیست‬ ‫حاصل‬. 8 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 9. 9. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫روانشناسی‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬)‫طریق‬ ‫از‬‫انتقال‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬. ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬:‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬(‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬)‫و‬‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ارزیابی‬، ‫رویکردسازاگرا‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬‫طریق‬ ‫از‬‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬.‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫ارز‬. 9 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 10. 10. ،‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬(‫محرک‬-‫پاسخ‬)‫و‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫است‬ ،‫پذیر‬ ‫تعمیم‬. ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اندیشه‬ ‫ریشه‬ ،‫اینکه‬“‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬-‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 10 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 11. 11. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫وغیر‬ ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬/‫وتنبیه‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬ /‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 11 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 12. 12. ‫باردر‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬1950‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬(‫تورندایک‬)‫قرار‬ ، ‫گرفت‬. ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬ ‫علوم‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫وروانشناسی‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫فاعلیت‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬. 12 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 13. 13. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫یک‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬.‫بلکه‬‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫وبازنمایی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬. ‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬. ‫سازگار‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫ودر‬. ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫وتداوم‬ ‫،معنا‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 13 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 14. 14. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ ،1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬. ‫های‬ ‫پژوهش‬‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫کار‬ ‫تازه‬‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ،: ،‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ،‫غربال‬ ،‫سازی‬ ‫معنا‬ ، ‫رمزگشایی‬‫و‬ ‫و‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫است‬ ‫ساخته‬ ‫ممکن‬. 14 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 15. 15. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫به‬( )،‫وتاردیف‬ ‫گوتیه‬2005.) 15 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 16. 16. ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬. ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫انجامد‬. 16 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 17. 17. «...‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫شناختی‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬. ‫بر‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬‫که‬ ،‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫را‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شود،ما‬ ‫می‬ ‫کنیم‬.‫درونی‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫مستقیما‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نمادین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شوند،ما‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫ساخته‬ ‫درونی‬.‫نمادین‬ ‫های‬ ‫ساختن‬ ‫درونی‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫که‬‫بازنمایی‬ ،‫گردد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬.» ‫به‬‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫نقل‬:‫ص‬.367 17 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 18. 18. 18 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 19. 19. 19 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 20. 20. «...‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ،،‫رو‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مدرس‬ ‫است‬ ‫الزم‬.‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫پرسشگری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫معلم‬ ،‫یادگیری‬.‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫پرسشگری‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرایندهایی‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نماید‬ ‫بازبینی‬ ‫است‬ ‫برده‬.‫شناختی‬ ‫فرا‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ترتیب،یادگیرنده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬. ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫تکلیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬ ‫یادگیری،یادگیرنده‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬، ‫بلکه‬‫،عمل‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بازنمایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کند‬ ‫می‬.»Ibid,p.373 20 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 21. 21. ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫طریق‬ ‫،از‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فراشناختی‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ، ‫اساسی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شود،فراهم‬ ‫سپرده‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫،نسبت‬. ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫کاری‬ ‫وحافظه‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نگهداری‬. ‫عوامل‬ ‫میان‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫بازنمایی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫درتکالیف‬ ‫مشترک‬ ‫انتزاعی‬. 21 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 22. 22. ‫شناس‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬ ‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫پرداخت‬. ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬‫می‬ ‫تاکید‬ ‫نمود‬. ‫شناخت‬‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬‫است‬ ‫تکوینی‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 22 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 23. 23. ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫یابد‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬‫محسوب‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬‫فراهم‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬ ‫جست‬. 23 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 24. 24. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫معنا‬ ‫برای‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬‫نیست‬ ‫مجزا‬.‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫در‬‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬. ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬. 24 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 25. 25. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫خود‬ ‫واندیشه‬‫دیگری‬‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬. ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬. 25 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 26. 26. ‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER)،‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫برخط‬‫گسترده‬(MOOCs)،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬. ‫کتاب‬ ‫محورهای‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”-‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬“‫یادگیری‬ ‫قرن‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬-، ‫از‬ ‫عبارتند‬: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کردن‬ ‫تولید‬‫کار‬ ،‫آفرینی‬) .3‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬‫توسعه‬ ،‫پایدار‬) .4‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫زیستن‬ ‫باهم‬‫پاسداری‬ ،‫صلح‬.) 26 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 27. 27. ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬،‫با‬‫کیفیت‬ ‫همه‬ ‫برای‬‫و‬‫ارتقائ‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫مردان‬ ‫برای‬ ‫برابر‬ ‫دسترسی‬ ‫تضمین‬‫و‬‫زنان‬‫فنی‬ ‫آموزشهای‬ ‫به‬‫و‬‫حرفه‬‫ای‬‫و‬ ‫دانشگاهی‬‫تامین‬ ‫قابل‬‫و‬‫با‬‫تا‬ ‫کیفیت‬2030‫میالدی‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫یک‬‫و‬‫حمایت‬‫فناوری‬ ‫با‬ ‫شده‬‫و‬‫منابع‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬،‫و‬‫دوره‬‫های‬،‫گسترده‬‫و‬ ‫باز‬‫بر‬‫دسترسی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خط‬، ‫برابری‬‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫رادر‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫وکیفیت‬‫و‬ ‫فاصله‬‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نهادهای‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬‫تقاضای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫،کاهش‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬. 27 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 28. 28. 17.11.2014f.mashayekh@pedagogy.ch 28
 29. 29. 29 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 30. 30. 1-‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعات‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫انسان‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ، ‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫چگونگی‬. 2-‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬-‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫گرائی‬ ‫شناخت‬،‫اجتماعی‬ ‫وسازاگرایی‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫باهدف‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫است‬. 30 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 31. 31. 3-‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫تحول‬ ‫این‬ ‫درک‬‫به‬‫برای‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫ریزی،اجرا‬ ‫،برنامه‬ ‫گذاری‬ ‫درسیاست‬ ‫زنی‬ ‫مطالبه،چانه‬‫سازی‬ ‫،وتوانمند‬ ‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزی‬ ‫باز‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫ارتقائ‬ ‫برای‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫یادگیری،ضرورت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬. 4.‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫عمقی‬،‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بایستی‬ ‫پیش‬ ‫پایدار‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬SDG4)(‫سوم‬ ‫هزاره‬ ‫در‬. 31 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 32. 32. ‫الزامات‬: 1-‫بر‬ ‫تسلط‬‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬‫در‬ ‫تفاهم‬ ‫ها‬ ‫زنی‬ ‫وچانه‬ ‫مطالبات‬ 2-‫در‬ ‫مشارکت‬‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫وآموزش‬ ‫پایدار‬(‫وپاسخگو‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬) 3-‫یادگیری‬‫سواد‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫کلیدی‬ 4-‫مداوم‬ ‫یادگیری‬. 32 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 33. 33. 33 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 34. 34. ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫ودانش‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫از‬ ، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬. ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬‫سواد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫وصالحیت‬ ‫برای‬‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬-‫شناخت‬ ‫است‬. ‫موفقیت‬‫در‬‫یادگیری‬‫فرایند‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫عمقی‬ ‫درک‬ ‫مستلزم‬ ، ‫یادگیری‬‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ومدیریت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬. 34 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 35. 35. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(M.I.L)،‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: *‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫شهروند‬-‫کاربر‬‫را‬: ،‫دسترسی‬ ‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬،‫پردازش‬‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫درک‬‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬‫تولید‬‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫ای‬‫صورت‬ ‫به‬‫انتقادی‬،‫اخالقی‬‫و‬‫اثربخش‬‫سازد‬ ‫می‬ ‫آماده‬. ، ‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شهروند‬-‫یادگیرنده‬‫را‬،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ،‫اجتماعی‬‫توانمند‬‫سازد‬ ‫می‬. 35 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 36. 36. ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫،در‬ ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬، ‫راهبردی‬ ‫گیران‬ ‫تصمیم‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬‫خدمات‬ ‫و‬،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬. ‫مدرسان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ،‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬(UNESCO,2011). 36 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 37. 37. ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫در‬ ، ‫رسانه‬ ،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬–‫کارکنان‬(‫مثال‬:‫وند‬ ‫شهر‬- ‫وند‬ ‫مهندس،شهر‬-‫وند‬ ‫معلم،شهر‬-‫استاد‬)‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ،. ‫گسترش‬ ‫با‬‫ج‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬،‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اجتماعی‬‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫کاربر‬ ‫وتجربه‬‫نیاز‬ ‫کارکنان،مورد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫،برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬. ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫با‬‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬‫حوزه‬ ‫در‬ ، ‫پایش‬ ‫،بر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬. 37 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 38. 38. ‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬( :‫الف‬)،‫پایه‬ (‫ب‬)‫و‬ ‫میانی‬(‫ج‬)‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیشرفته‬: ‫الف‬-‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫اطالعات‬) .1،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫تولید‬ ‫منبع‬ ،‫کننده‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬. 38 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 39. 39. ‫ب‬-‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫اطالعات‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬:) .1‫درک‬،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ .2‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ،‫جامعه‬ .3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4‫گردآوری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬. 39 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 40. 40. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫خلق‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫پایش،مشارکت‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬:)”‫و‬ ‫همدلی‬‫همزبانی‬” .1‫و‬ ‫خلق‬‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ،‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫پاسخگو‬ .4‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬. 40 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 41. 41. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫عملکرد‬ ‫مالک‬*‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬. ‫بر‬‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬National Steering Committee)(‫صالحیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬‫را‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬. ( Unesco,2013) 41 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 42. 42. 42 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 43. 43. 43 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬(1392.)‫تهران‬: ‫سمت‬ ‫انتشارات‬. 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-‫غالمرضا‬ ،‫صالحی‬ ‫ذاکر‬.1384.‫ایرانی‬ ‫دانشگاه‬:‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫بر‬ ‫درآمدی‬.‫تهران‬: ‫کو‬ ‫انتشارات‬. 4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment durable: sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva. 5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien du12/1/2012. www.meirieu.com 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7- UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO 8- PEDAGOGY.IR, http://www.pedagogy.ir 9- SIGCHI.IR, http://www.sigchi.ir ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 44. 44. .1‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬–،‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ورسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ، ‫منتخب‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫مفهوم‬ ‫کلیدی‬‫در‬،‫نمونه‬ ‫درس‬ ‫یک‬‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دهید‬ ‫وارائه‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬. .2‫چگونگی‬«‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫ارزیابی‬»‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نمایید؟‬ ‫تشریح‬ ، ‫مفهوم‬ 44 ‫نقش‬‫وجایگاه‬‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬-‫در‬ ‫یادگیری‬‫های‬ ‫محیط‬‫عصر‬ ‫یادگیری‬‫دیجیتال‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394

×