SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫رسانه‬‫ها‬:
‫بایست‬ ‫پیش‬‫و‬‫پیامد‬‫یادگیری‬
‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
f.mashayekh @ pedagogy.ir
‫دانشگاه‬‫تهران‬-‫مرکز‬‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
1398/3/12
1
2
f.mashayekh@pedagogy.ir 3
( Bates, 2014)
f.mashayekh@pedagogy.ir 4
(Davos Newsletter, 12/4/2019)
f.mashayekh@pedagogy.ir 5
f.mashayekh@pedagogy.ir 6
f.mashayekh@pedagogy.ir 7
‫پیش‬‫فرض‬:‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬‫و‬‫هوش‬‫مهندسی‬ ‫شاهد‬ ‫مصنوعی‬
‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬،،‫ترکیب‬‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫فراشناخت‬
‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گیری‬-‫ماشین‬(MMI)‫و‬‫خودکار‬‫سازی‬
(automatization)‫هستیم‬.
‫در‬ ‫این‬‫حالی‬‫که‬ ‫است‬‫بیش‬‫پیش‬ ‫از‬‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ،
‫تعامل‬‫انسان‬–‫رایانه‬(HCI)‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ،‫پداگوژی‬(‫وهنر‬ ‫علم‬
‫یاددهی‬-‫یادگیری‬)‫ناوری‬ ‫وف‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬(ICT)‫برای‬ ،‫تسلط‬
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫کاربران‬(‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫ترکیب‬ ،‫ارزیابی‬ ،
‫فراشناخت‬ ‫و‬)‫است‬ ‫نیاز‬.
8f.mashayekh@pedagogy.ir
1-‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫شناخت‬-‫یادگیری‬‫از‬
‫رفتارگرایی‬‫شناختی‬ ‫به‬‫سازاگرایی‬ ،‫سازاگرایی‬ ،‫اجتمایی‬‫پیوند‬ ‫و‬
‫گرایی‬
2-‫فناوری‬:‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information
Literacy) :
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫سطوح‬‫مالک‬ ‫و‬‫سنجش‬ ‫های‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬:‫توانمند‬‫سازی‬‫استقالل‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫در‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 9
‫حاضر‬ ‫قرن‬‫از‬ ،‫سو‬ ‫یک‬‫توسط‬ ،،‫یونسکو‬‫یادگیری‬ ‫قرن‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬
‫چهار‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫در‬ ‫محور‬‫یادگیری‬ ‫حوزه‬:
.1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫مداوم‬ ‫یادگیری‬)
.2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کاال‬ ‫تولید‬‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬)
.3‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫محیط‬ ،‫زیست‬‫توسعه‬ ‫و‬
‫پایدار‬)
.4‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫شهروندی‬‫هستی‬ ‫و‬‫وندی‬‫مسئولیت‬ ‫با‬‫پذیری‬)
،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬‫بر‬ ‫و‬‫از‬ ‫خورداری‬«‫منابع‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬»(OERs)،‫درس‬‫انبوه‬ ‫درسهای‬ ، ‫باز‬ ‫افزار‬،‫و‬ ‫باز‬‫برخط‬
(MOOCs)،‫و‬،‫گوناگون‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫یادگیری‬‫مداوم‬
(Lifeling Learning)‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬‫و‬‫جهانی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ،.
f.mashayekh@pedagogy.ir 10
‫ولی‬،‫تضمین‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫تحقق‬‫یادگیری‬‫عمقی‬،‫عصر‬ ‫در‬
‫به‬ ،‫دیجیتال‬‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫فناوری‬‫است‬ ‫نیازمند‬.
‫مستلزم‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫این‬‫راهبردی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫و‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫باره‬ ‫در‬
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬،‫درچرخه‬‫حیات‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫راهبردی‬،‫طراحی‬
‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدریس‬،‫در‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫است‬ ،.
‫پداگوژی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬(‫علم‬‫و‬‫هنر‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬:)
‫انتخاب‬‫و‬‫کاربرد‬‫آگاهانه‬‫هر‬‫از‬ ‫یک‬‫نظریه‬‫گرا‬ ‫شناخت‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
،،‫سازاگرا‬‫سازاگرایی‬‫اجتمایی‬‫و‬‫پیوندگرایی‬،‫ها‬ ‫فعالیت‬‫و‬‫الزامات‬‫یاددهی‬-
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬،،‫ترکیب‬
‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫فراشناخت‬)‫دهد‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ،.
f.mashayekh@pedagogy.ir 11
f.mashayekh@pedagogy.ir 12
‫حوزه‬ ‫در‬‫فناوری‬(ICT):
‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫به‬‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫درسهای‬‫باز‬
‫و‬‫گسترده‬‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫برخط‬‫از‬‫منابع‬‫روز‬ ‫به‬ ‫دانش‬،‫به‬‫های‬ ‫صالحیت‬
‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫تمیز‬،‫نیاز‬‫است‬.
،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬
‫پایه‬(access)،‫میانه‬(evaluate)‫و‬‫پیشرفته‬(create knowledge)‫تدوین‬ ،
‫است‬ ‫شده‬.‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توان‬ ‫هامی‬ ‫صالحیت‬ ‫براین‬ ‫تسلط‬ ‫با‬‫دسترسی‬‫به‬
‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫توانایی‬‫ارزیابی‬‫و‬‫دانش‬ ‫خلق‬،‫و‬،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(deep learning)‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬،‫امکان‬‫پذیر‬
‫نمود‬.
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“(‫همراهی‬
‫آموزشگاه‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫کودک‬)‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“(‫تجهیز‬
‫با‬ ‫محیط‬‫یادگیری‬ ‫هنگ‬ ‫فر‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬)‫متحول‬
‫است‬ ‫شده‬.
‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تحول‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،
‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫دانش‬ ‫انتقال‬‫به‬ ،‫یادگیرنده‬-
‫محوری‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬
،‫مسئله‬‫برای‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫بهبودی‬‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬
،‫ذهنی‬‫است‬.
13f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬
‫فرهنگی‬ ‫مطالبات‬-‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجتماعی‬.
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫و‬
‫ارتباطا‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫یادگیری‬‫برای‬ ‫را‬ ‫مداوم‬
‫شهروند‬-‫کاربر‬،‫امکان‬‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬
‫است‬.
14f.mashayekh@pedagogy.ir
‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬
”‫پداگوژی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬
‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬
‫مسئله‬ ‫موقعیت‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬
.(Meirieu,2012)
‫موقعیت‬‫پداگوژی‬‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬
‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327)..
15f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS, 2015-2019)،
‫از‬‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫ارتباطات‬(ICT)‫ذینفعان‬ ‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫است‬.
‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬،‫نسبت‬‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬
‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫وگزینش‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬
‫در‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬
‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫است‬ ‫اجرایی،الزم‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫سطوح‬
‫شود‬.
16f.mashayekh@pedagogy.ir
‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫با‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬)‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫یادگیری‬ ‫از‬.
‫شناختی‬ ‫رویکرد‬:‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬(‫از‬‫طریق‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬
‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬)،‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬
‫رویکردسازاگرا‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬
‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬.‫یابی‬ ‫ارز‬ ‫و‬
‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬.
17f.mashayekh@pedagogy.ir
‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬،
‫بر‬‫گرایی‬ ‫تجربی‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫پاسخ‬)‫،کنترل‬،
‫به‬‫تعمیم‬ ‫برای‬ ‫کمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫کارگیری‬
‫است‬ ‫استوار‬ ، ‫پذیری‬.
‫ریشه‬‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اندیشه‬،‫مبتنی‬‫بر‬ ‫است‬
،‫اینکه‬“‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬‫ملموس‬-‫از‬‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬
‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.)
18f.mashayekh@pedagogy.ir
‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫توسط‬‫پاولوف‬(1936-1849)،
‫شرطی‬ ‫های‬ ‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬‫و‬‫غیر‬‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬
‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬
‫توسط‬‫تورندایک‬(1969-1874)‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫و‬
‫ابزاری‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬.
‫و‬‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫کارکردی‬(‫طریق‬ ‫از‬‫محرک‬/‫پاسخ‬،‫بازخورد‬ ،‫و‬‫تنبیه‬/
‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬.
19f.mashayekh@pedagogy.ir
‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬‫بار‬‫در‬
‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬
‫دهه‬1950‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬‫گرا‬(‫تورندایک‬)‫قرار‬ ،
‫گرفت‬.
‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬‫مصنوعی‬ ‫هوش‬،
‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬‫و‬‫روانشناسی‬‫علوم‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬
‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،.
‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬
،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫فاعلیت‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬
‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬.
20f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫یک‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ،
‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬.‫بلکه‬‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬
‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬‫است‬.
‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫وباز‬‫نمایی‬‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬
‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬.
‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫ها‬‫است‬.
‫سازگار‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫ودر‬.
‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬‫گذاری‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬،‫معنا‬‫می‬ ‫وتداوم‬‫بخشد‬
(،‫پاندورا‬1986.) 21f.mashayekh@pedagogy.ir
،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬
1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬‫و‬
‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬.
‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬
‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫کار‬:
،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬
‫غربال‬،‫رمز‬‫گشایی‬،‫معنا‬‫سازی‬‫و‬‫ذخیره‬،‫کند‬ ‫می‬
‫و‬،‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
‫ساخته‬ ‫ممکن‬‫و‬‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬..
22f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬:
‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)،
‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)،
‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬
‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬
‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫رویدادی‬( )،‫وتاردیف‬ ‫گوتیه‬2005.)
23f.mashayekh@pedagogy.ir
‫به‬ ‫قادر‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬ ‫رمز‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬.
‫هر‬‫است‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬.
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،
‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬،‫مسئله‬‫یادگیری‬ ‫به‬‫می‬‫انجامد‬.
24f.mashayekh@pedagogy.ir
«...‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫شناختی‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬.
‫بر‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬،‫که‬‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬
‫شود‬ ‫می‬،‫ما‬‫معنا‬ ‫را‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫کنیم‬ ‫می‬.‫از‬‫نمی‬ ‫مستقیما‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬
‫شوند‬ ‫درونی‬ ‫توانند‬،‫ما‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫ساخته‬ ‫درونی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نمادین‬.‫درونی‬ ‫این‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫ساختن‬،
‫بازنمایی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬.»‫به‬‫از‬ ‫نقل‬(‫پداگوژی‬:‫ص‬.367)
f.mashayekh@pedagogy.ir 25
26f.mashayekh@pedagogy.ir
27f.mashayekh@pedagogy.ir
«...‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ،،‫رو‬ ‫این‬
‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مدرس‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫شود‬.‫برای‬‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬
‫است‬ ‫پرسشگری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫مدرس‬ ،‫یادگیری‬.‫این‬‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫پرسشگری‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرایندهایی‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬
‫نماید‬ ‫بازبینی‬ ‫است‬ ‫برده‬.‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫یادگیرنده‬ ،‫شناختی‬ ‫فرا‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬.
‫یادگیری‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬‫یادگیرنده‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫تکلیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬،
‫بلکه‬‫ساخته‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بازنمایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫عمل‬ ،‫است‬
‫کند‬ ‫می‬.»Ibid,p.373
f.mashayekh@pedagogy.ir 28
‫سازی‬ ‫عینی‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫از‬ ،‫طرح‬ ‫طریق‬
‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فراشناختی‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ، ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازی‬‫نسبت‬ ،‫حافظه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫سپرده‬‫فراهم‬ ،‫کند‬ ‫می‬.
‫این‬‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫فرایند‬‫حافظه‬ ‫و‬‫کاری‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬.
‫بازنمایی‬‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫و‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫درتکالیف‬ ‫مشترک‬ ‫انتزاعی‬ ‫عوامل‬ ‫میان‬
‫کند‬ ‫می‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 29
‫پیاژه‬(1896-1980)‫بود‬ ‫شناس‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،
.‫آن‬ ‫شناختی‬ ‫زیست‬ ‫توجیه‬ ‫هدف‬ ‫رابا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫او‬(‫علمی‬ ‫شناختی‬ ‫معرفت‬‫و‬
‫ماهیت‬‫دانش‬)‫درک‬ ‫و‬‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫چگونگی‬‫فرایند‬ ،‫سطح‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گذار‬
‫کرد‬ ‫می‬ ‫تردنبال‬ ‫پیچیده‬ ‫شناختی‬..
‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکوین‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫پیاژه‬ ‫برای‬ ‫شناخت‬ ‫های‬ ‫ساختار‬.‫این‬ ‫او‬ ‫برای‬
‫مداوم‬ ‫سازی‬ ‫وسازگار‬ ‫تکوینی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫ساختارها‬‫فرد‬ ،‫شناخت‬ ‫مورد‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬،
‫ساخته‬‫شود‬ ‫می‬.
‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫مدرسه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬‫دارد‬ ‫تاکید‬.
‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬‫تجربی‬ ‫و‬‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫گرایی‬
‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬‫مفعول‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬.
‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬.
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬.
30f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬‫از‬ ‫برتر‬،‫قبل‬
‫با‬‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫موضوع‬‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬.
‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬.
‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬
‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬
‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬.
31f.mashayekh@pedagogy.ir
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬‫ویگوتسکی‬ ‫لو‬(1896-1934)‫مبنای‬ ‫درک‬ ‫بر‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬
‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫فکر‬.
‫اندیشه‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫فکر‬‫نقش‬ ‫و‬‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬‫مکان‬ ‫و‬‫فرهنگی‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫که‬ ،‫از‬
«‫نمودن‬ ‫خود‬»‫آن‬‫از‬ ،‫اجتماعی‬ ‫محیط‬ ‫میانجیگری‬-‫فرهنگی‬‫جدایی‬ ،‫است‬ ‫ناپذیر‬‫محور‬ ،‫اندیشه‬
‫است‬ ‫ویگوتسگی‬ ‫آموزشی‬.
‫انسان‬ ‫برتر‬ ‫روانی‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ،‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫عینی‬ ‫و‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬
‫تدارک‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫اجتماعی‬‫ساخته‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬.
‫بیرونی‬ ‫جهان‬ ‫رابط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬‫تنها‬ ،‫شخص‬ ‫و‬‫شود‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫عامل‬،
‫بلکه‬‫فرد‬ ‫تغیر‬ ‫وسیله‬‫محیط‬ ‫و‬‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬.‫به‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫ابزاری‬ ‫میانجیگری‬ ‫وسیله‬.
‫عمده‬ ‫دودیدگاه‬ ‫بین‬ ‫ویگوتسگی‬‫توسعه‬(‫رشد‬)‫طبیعی‬-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫زیستی‬‫فرهنگی‬‫جایی‬ ،‫نیروهای‬ ‫که‬
‫اجتمایی‬–‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫تاریخی‬‫ه‬ ‫کنند،ب‬‫شود‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫تداوم‬ ‫جای‬.
‫تر‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫شناختی‬(‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫توانایی‬‫ساختن‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫رکیب‬ ‫تحلیل،ت‬
‫دانش‬)‫متاثر‬‫اجتمایی‬ ‫محیط‬ ‫از‬–‫است‬ ‫فرهنگی‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 32
‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫،برای‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬
‫سازی‬ ‫معنا‬،‫مجزا‬‫نیست‬.‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬ ‫فرهنگی‬.
‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬
‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬
‫پذیرد‬ ‫انجام‬.
33f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬
‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫اندیشه‬ ،‫زمان‬
‫خود‬‫اندیشه‬ ‫و‬‫دیگری‬‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ،‫را‬
‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬ ‫محتوای‬.
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬
‫دانش‬ ‫ساختن‬‫نقش‬ ،‫نو‬‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 34
‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫رویکرد‬‫تافلر‬ ‫تفکر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬(Toffler,A.1970)‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬‫و‬‫انتقال‬‫نیست‬ ‫هدف‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫یا‬ ‫دانش‬.
‫بلکه‬‫در‬ ‫مشارکت‬ ،«‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫دانش‬»‫مورد‬‫نظراست‬.
‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ،‫نظریه‬
‫است‬ ‫فزاینده‬ ‫اطالعات‬.
‫درک‬ ‫تا‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫نظریه‬ ‫این‬‫را‬ ‫ما‬‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫چگونه‬‫چرا‬ ،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫یادگیری‬ ‫موقع‬ ‫وچه‬ ،‫دهد‬ ‫افزایش‬ ،.(Siemens,2004).
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫گسترش‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬‫ارتقائ‬ ‫و‬
‫برای‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬«‫ها‬ ‫گره‬ ‫از‬ ‫عبور‬»‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 35
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫ای‬(Media Information Literacy)
‫وند‬ ‫شهر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬-،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربر‬
‫دسترسی‬ ‫امکان‬‫پردازش‬ ،‫درک‬ ،‫ارزیابی‬ ،‫اطالعات‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫سهیم‬ ‫و‬
‫را‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫وتولید‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫به‬ ،‫صورت‬‫انتقادی‬،
‫و‬ ،‫اخالقی‬‫بخش‬ ‫اثر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،.
‫شهروند‬ ‫توانمندی‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬–‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیرنده‬
‫اجتماعی‬‫حرفه‬ ،، ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫شخصی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ، ‫کیفیت‬ ،‫شفافیت‬ ‫مطالبه‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫دولت‬ ‫برای‬ ‫را‬‫باز‬
(Open Government)‫امکان‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 36
‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫در‬ ،‫سواد‬،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬
‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬
‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬
،‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬
،‫صنعت‬‫خدمات‬ ‫و‬‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬.
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ،‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬(UNESCO,2013).
37f.mashayekh@pedagogy.ir
‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سنجش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬‫پیش‬
‫بایست‬‫اصالح‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫و‬
‫توانمند‬‫سازی‬,‫باز‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬(Paris,2016)‫با‬ ،‫هدف‬
‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ،.
‫گسترش‬ ‫با‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬،‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬
‫اجتماعی‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،‫وضعیت‬ ‫با‬‫مطلوب‬‫کاربران‬‫مطالعات‬ ،
‫وتجربه‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬‫کاربری‬‫برای‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬
‫کار‬ ‫نیروی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ،.
‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫ایی‬ ‫کار‬‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫جامع‬ ‫مدیریت‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬،
‫براستاندرهای‬‫کیفی‬‫پایش‬ ‫و‬‫استوار‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫پیامدها‬ ‫مستمر‬
‫است‬.
38f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬:‫پایه‬،
‫میانی‬‫و‬‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:
‫الف‬-‫صالحیت‬‫پایه‬ ‫های‬(‫اطالعات‬ ‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬)
.1‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫محتوای‬ ‫و‬،‫ای‬ ‫رسانه‬
.2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬
.3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬،‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫منبع‬
.4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬.
39f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ب‬-‫صالحیت‬‫میانی‬ ‫های‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:)
.1‫درک‬‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬‫رسانه‬ ‫و‬،‫جامعه‬ ‫در‬
.2‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬
‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬
،‫جامعه‬
.3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬
،‫کنندگان‬
.4‫گردآوری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬
‫شده‬.
40f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫پایش‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ، ‫مشارکت‬ ،
‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬ ‫در‬ ‫پذیری‬:)
.1‫و‬ ‫خلق‬‫اهداف‬ ‫برای‬ ،‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬
،‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مشخص‬
.2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
،‫اثربخشی‬
.3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬
‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬
،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫پاسخگو‬
.4‫مستمر‬ ‫پایش‬(‫پذیری‬ ‫کاربرد‬)‫تاثیرگذاری‬‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬. 41f.mashayekh@pedagogy.ir
‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملکرد‬ ‫مالک‬(Unesco,2013).
‫بر‬‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬
(National Steering Committee)‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬،‫استفاده‬‫به‬‫در‬ ،‫هنگام‬
‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬
‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬.
42f.mashayekh@pedagogy.ir
f.mashayekh@pedagogy.ir 43
‫پایه‬ ‫سطح‬:‫دسترسی‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫به‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 44
‫میانی‬ ‫سطح‬:‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 45
‫پیشرفته‬ ‫سطح‬:‫دانش‬ ‫تولید‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 46
Source: Davos Economic Forum, Jan. 2017.
f.mashayekh@pedagogy.ir 47
f.mashayekh@pedagogy.ir 48
‫تجربی‬ ‫مطالعات‬‫در‬‫روند‬‫روان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تکوینی‬–
‫پداگوژی‬(psycho-pedagogy)،
‫علم‬‫یادگیری‬‫علوم‬ ‫و‬‫شناختی‬‫تحول‬ ،‫رویکردهای‬‫یاددهی‬-
‫یادگیری‬‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫از‬ ‫را‬،‫گرائی‬‫سازاگرائی‬،‫فردی‬
‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫هدف‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫سطحی‬(‫اجرا‬ ، ‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
(‫تحلیل‬‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫فراشناخت‬ ‫ساختن‬ ‫و‬)‫امکان‬
‫ساخته‬ ‫پذیر‬‫است‬.
f.mashayekh@pedagogy.ir 49
‫درک‬‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬
‫مرجع‬ ‫تخصصی‬‫سیاست‬ ‫هنگام‬ ‫زنی‬ ‫وچانه‬ ،‫مطالبه‬ ‫برای‬‫برنامه‬ ،‫گذاری‬
‫ریزی‬‫اجرا‬ ،‫کادر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،،‫آموزشی‬
‫وتوانمند‬‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫در‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬،‫در‬
‫کاربران‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫ضرورت‬ ،‫توصیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬
‫شود‬ ‫می‬.
‫تسلط‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬‫ای‬(MIL)‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬
‫وند‬ ‫شهر‬/‫یادگیرنده‬/‫پذیری‬ ‫مسوولیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربر‬،،‫شفافیت‬‫و‬
، ‫حسابرسی‬‫برای‬‫کاال‬ ‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫خدمات‬‫با‬
‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫کیفیت‬،‫و‬ ‫سازمانی‬‫ملی‬‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫می‬‫سازد‬..f.mashayekh@pedagogy.ir 50
51
1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬1394.)‫تهران‬:
‫سمت‬ ‫انتشارات‬..
book/-fmb-http://www.pedagogy.ir/index.php/pedagogy
2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬.
3-A.W.(TONY) Bates.T.(2015) Teaching in Digital Age. Creative commons
(OER) B.C.Canada.
4-Unesco Statement for UN Literacy Decade,2003-2012,Paris,UNESCO.
5-Anderson,Terry.(2016) 3 Pillars of Educational Technology . D.Ed.
& Training Network .Ontario, Canada.
6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge,
Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change.
Palgrave, Macmillan.
7-UNESCO ( 2013).Competency Framework for Teachers . & MIL, Paris :
UNESCO.
f.mashayekh@pedagogy.ir

More Related Content

Similar to سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال

نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...Morteza Zakeri
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
مباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريمباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريzohrehkhavaninzadeh
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیHassan Najafi
 
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهاندیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهانSomayeh GhaviDel
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...Maryam Nazari
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesIman Narimani
 

Similar to سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال (20)

نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
Najafi
NajafiNajafi
Najafi
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...
Analysis of Social Phenomena Using Machine Learning Techniques: A Mixed Resea...
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
مباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداريمباني علم اطلاعات و کتابداري
مباني علم اطلاعات و کتابداري
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
 
ict literacy
ict literacy ict literacy
ict literacy
 
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهاندیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
دیداری سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی در جهان
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
 

More from PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...PEDAGOGY.IR
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...PEDAGOGY.IR
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...PEDAGOGY.IR
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanPEDAGOGY.IR
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ PEDAGOGY.IR
 
Envisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyPEDAGOGY.IR
 
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?PEDAGOGY.IR
 

More from PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdf
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 
Envisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technology
 
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
Pedagogical theory for e-Learning Design: From ideals to reality?
 

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال

 • 1. ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫رسانه‬‫ها‬: ‫بایست‬ ‫پیش‬‫و‬‫پیامد‬‫یادگیری‬ ‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh @ pedagogy.ir ‫دانشگاه‬‫تهران‬-‫مرکز‬‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ 1398/3/12 1
 • 2. 2
 • 8. ‫پیش‬‫فرض‬:‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬‫و‬‫هوش‬‫مهندسی‬ ‫شاهد‬ ‫مصنوعی‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬،،‫ترکیب‬‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫فراشناخت‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گیری‬-‫ماشین‬(MMI)‫و‬‫خودکار‬‫سازی‬ (automatization)‫هستیم‬. ‫در‬ ‫این‬‫حالی‬‫که‬ ‫است‬‫بیش‬‫پیش‬ ‫از‬‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ، ‫تعامل‬‫انسان‬–‫رایانه‬(HCI)‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ،‫پداگوژی‬(‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬-‫یادگیری‬)‫ناوری‬ ‫وف‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬(ICT)‫برای‬ ،‫تسلط‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫کاربران‬(‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫ترکیب‬ ،‫ارزیابی‬ ، ‫فراشناخت‬ ‫و‬)‫است‬ ‫نیاز‬. 8f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 9. 1-‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫شناخت‬-‫یادگیری‬‫از‬ ‫رفتارگرایی‬‫شناختی‬ ‫به‬‫سازاگرایی‬ ،‫سازاگرایی‬ ،‫اجتمایی‬‫پیوند‬ ‫و‬ ‫گرایی‬ 2-‫فناوری‬:‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information Literacy) : ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫سطوح‬‫مالک‬ ‫و‬‫سنجش‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬:‫توانمند‬‫سازی‬‫استقالل‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫در‬ f.mashayekh@pedagogy.ir 9
 • 10. ‫حاضر‬ ‫قرن‬‫از‬ ،‫سو‬ ‫یک‬‫توسط‬ ،،‫یونسکو‬‫یادگیری‬ ‫قرن‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ ‫چهار‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫در‬ ‫محور‬‫یادگیری‬ ‫حوزه‬: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫مداوم‬ ‫یادگیری‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کاال‬ ‫تولید‬‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬) .3‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫محیط‬ ،‫زیست‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پایدار‬) .4‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫شهروندی‬‫هستی‬ ‫و‬‫وندی‬‫مسئولیت‬ ‫با‬‫پذیری‬) ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬‫بر‬ ‫و‬‫از‬ ‫خورداری‬«‫منابع‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬»(OERs)،‫درس‬‫انبوه‬ ‫درسهای‬ ، ‫باز‬ ‫افزار‬،‫و‬ ‫باز‬‫برخط‬ (MOOCs)،‫و‬،‫گوناگون‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫یادگیری‬‫مداوم‬ (Lifeling Learning)‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬‫و‬‫جهانی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ،. f.mashayekh@pedagogy.ir 10
 • 11. ‫ولی‬،‫تضمین‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫تحقق‬‫یادگیری‬‫عمقی‬،‫عصر‬ ‫در‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫فناوری‬‫است‬ ‫نیازمند‬. ‫مستلزم‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫این‬‫راهبردی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫و‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬،‫درچرخه‬‫حیات‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫راهبردی‬،‫طراحی‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدریس‬،‫در‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫است‬ ،. ‫پداگوژی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬(‫علم‬‫و‬‫هنر‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬:) ‫انتخاب‬‫و‬‫کاربرد‬‫آگاهانه‬‫هر‬‫از‬ ‫یک‬‫نظریه‬‫گرا‬ ‫شناخت‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ،،‫سازاگرا‬‫سازاگرایی‬‫اجتمایی‬‫و‬‫پیوندگرایی‬،‫ها‬ ‫فعالیت‬‫و‬‫الزامات‬‫یاددهی‬- ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬،،‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫فراشناخت‬)‫دهد‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ،. f.mashayekh@pedagogy.ir 11
 • 12. f.mashayekh@pedagogy.ir 12 ‫حوزه‬ ‫در‬‫فناوری‬(ICT): ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫به‬‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫درسهای‬‫باز‬ ‫و‬‫گسترده‬‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫برخط‬‫از‬‫منابع‬‫روز‬ ‫به‬ ‫دانش‬،‫به‬‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫تمیز‬،‫نیاز‬‫است‬. ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پایه‬(access)،‫میانه‬(evaluate)‫و‬‫پیشرفته‬(create knowledge)‫تدوین‬ ، ‫است‬ ‫شده‬.‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توان‬ ‫هامی‬ ‫صالحیت‬ ‫براین‬ ‫تسلط‬ ‫با‬‫دسترسی‬‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫توانایی‬‫ارزیابی‬‫و‬‫دانش‬ ‫خلق‬،‫و‬،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(deep learning)‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬،‫امکان‬‫پذیر‬ ‫نمود‬.
 • 13. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“(‫همراهی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫کودک‬)‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“(‫تجهیز‬ ‫با‬ ‫محیط‬‫یادگیری‬ ‫هنگ‬ ‫فر‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬)‫متحول‬ ‫است‬ ‫شده‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تحول‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ، ‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫دانش‬ ‫انتقال‬‫به‬ ،‫یادگیرنده‬- ‫محوری‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ،‫مسئله‬‫برای‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫بهبودی‬‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ،‫ذهنی‬‫است‬. 13f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 14. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مطالبات‬-‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجتماعی‬. ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫و‬ ‫ارتباطا‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫یادگیری‬‫برای‬ ‫را‬ ‫مداوم‬ ‫شهروند‬-‫کاربر‬،‫امکان‬‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬ ‫است‬. 14f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 15. ‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ”‫پداگوژی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬ .(Meirieu,2012) ‫موقعیت‬‫پداگوژی‬‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬» ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327).. 15f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 16. ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS, 2015-2019)، ‫از‬‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬(ICT)‫ذینفعان‬ ‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫است‬. ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬،‫نسبت‬‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫وگزینش‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫است‬ ‫اجرایی،الزم‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫سطوح‬ ‫شود‬. 16f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 17. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫با‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬)‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬. ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬:‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬(‫از‬‫طریق‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬)،‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫رویکردسازاگرا‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬.‫یابی‬ ‫ارز‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬. 17f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 18. ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬، ‫بر‬‫گرایی‬ ‫تجربی‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫پاسخ‬)‫،کنترل‬، ‫به‬‫تعمیم‬ ‫برای‬ ‫کمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫کارگیری‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ، ‫پذیری‬. ‫ریشه‬‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اندیشه‬،‫مبتنی‬‫بر‬ ‫است‬ ،‫اینکه‬“‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬‫ملموس‬-‫از‬‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 18f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 19. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫توسط‬‫پاولوف‬(1936-1849)، ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬‫و‬‫غیر‬‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫توسط‬‫تورندایک‬(1969-1874)‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫و‬ ‫ابزاری‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫و‬‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫طریق‬ ‫از‬‫محرک‬/‫پاسخ‬،‫بازخورد‬ ،‫و‬‫تنبیه‬/ ‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 19f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 20. ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬‫بار‬‫در‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬1950‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬‫گرا‬(‫تورندایک‬)‫قرار‬ ، ‫گرفت‬. ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬‫مصنوعی‬ ‫هوش‬، ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬‫و‬‫روانشناسی‬‫علوم‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫فاعلیت‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬. 20f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 21. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫یک‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬.‫بلکه‬‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫وباز‬‫نمایی‬‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬. ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫ها‬‫است‬. ‫سازگار‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫ودر‬. ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬‫گذاری‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬،‫معنا‬‫می‬ ‫وتداوم‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 21f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 22. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ 1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬‫و‬ ‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬. ‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫کار‬: ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫غربال‬،‫رمز‬‫گشایی‬،‫معنا‬‫سازی‬‫و‬‫ذخیره‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫و‬،‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫ساخته‬ ‫ممکن‬‫و‬‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬.. 22f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 23. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫رویدادی‬( )،‫وتاردیف‬ ‫گوتیه‬2005.) 23f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 24. ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬. ‫هر‬‫است‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬،‫مسئله‬‫یادگیری‬ ‫به‬‫می‬‫انجامد‬. 24f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 25. «...‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫شناختی‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬. ‫بر‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬،‫که‬‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫شود‬ ‫می‬،‫ما‬‫معنا‬ ‫را‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کنیم‬ ‫می‬.‫از‬‫نمی‬ ‫مستقیما‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫شوند‬ ‫درونی‬ ‫توانند‬،‫ما‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫ساخته‬ ‫درونی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نمادین‬.‫درونی‬ ‫این‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫ساختن‬، ‫بازنمایی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬.»‫به‬‫از‬ ‫نقل‬(‫پداگوژی‬:‫ص‬.367) f.mashayekh@pedagogy.ir 25
 • 28. «...‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ،،‫رو‬ ‫این‬ ‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مدرس‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫شود‬.‫برای‬‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫است‬ ‫پرسشگری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫مدرس‬ ،‫یادگیری‬.‫این‬‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫پرسشگری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرایندهایی‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نماید‬ ‫بازبینی‬ ‫است‬ ‫برده‬.‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫یادگیرنده‬ ،‫شناختی‬ ‫فرا‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬. ‫یادگیری‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬‫یادگیرنده‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫تکلیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬، ‫بلکه‬‫ساخته‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بازنمایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫عمل‬ ،‫است‬ ‫کند‬ ‫می‬.»Ibid,p.373 f.mashayekh@pedagogy.ir 28
 • 29. ‫سازی‬ ‫عینی‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫از‬ ،‫طرح‬ ‫طریق‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فراشناختی‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ، ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازی‬‫نسبت‬ ،‫حافظه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫سپرده‬‫فراهم‬ ،‫کند‬ ‫می‬. ‫این‬‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫فرایند‬‫حافظه‬ ‫و‬‫کاری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬. ‫بازنمایی‬‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫درتکالیف‬ ‫مشترک‬ ‫انتزاعی‬ ‫عوامل‬ ‫میان‬ ‫کند‬ ‫می‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 29
 • 30. ‫پیاژه‬(1896-1980)‫بود‬ ‫شناس‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ، .‫آن‬ ‫شناختی‬ ‫زیست‬ ‫توجیه‬ ‫هدف‬ ‫رابا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫او‬(‫علمی‬ ‫شناختی‬ ‫معرفت‬‫و‬ ‫ماهیت‬‫دانش‬)‫درک‬ ‫و‬‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫چگونگی‬‫فرایند‬ ،‫سطح‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گذار‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫تردنبال‬ ‫پیچیده‬ ‫شناختی‬.. ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکوین‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫پیاژه‬ ‫برای‬ ‫شناخت‬ ‫های‬ ‫ساختار‬.‫این‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫سازی‬ ‫وسازگار‬ ‫تکوینی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫ساختارها‬‫فرد‬ ،‫شناخت‬ ‫مورد‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬، ‫ساخته‬‫شود‬ ‫می‬. ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫مدرسه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬‫دارد‬ ‫تاکید‬. ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬‫تجربی‬ ‫و‬‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫گرایی‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬‫مفعول‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 30f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 31. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬‫از‬ ‫برتر‬،‫قبل‬ ‫با‬‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫موضوع‬‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬. 31f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 32. ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬‫ویگوتسکی‬ ‫لو‬(1896-1934)‫مبنای‬ ‫درک‬ ‫بر‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫فکر‬. ‫اندیشه‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫فکر‬‫نقش‬ ‫و‬‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬‫مکان‬ ‫و‬‫فرهنگی‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫که‬ ،‫از‬ «‫نمودن‬ ‫خود‬»‫آن‬‫از‬ ،‫اجتماعی‬ ‫محیط‬ ‫میانجیگری‬-‫فرهنگی‬‫جدایی‬ ،‫است‬ ‫ناپذیر‬‫محور‬ ،‫اندیشه‬ ‫است‬ ‫ویگوتسگی‬ ‫آموزشی‬. ‫انسان‬ ‫برتر‬ ‫روانی‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ،‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫عینی‬ ‫و‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تدارک‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫اجتماعی‬‫ساخته‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬. ‫بیرونی‬ ‫جهان‬ ‫رابط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬‫تنها‬ ،‫شخص‬ ‫و‬‫شود‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫عامل‬، ‫بلکه‬‫فرد‬ ‫تغیر‬ ‫وسیله‬‫محیط‬ ‫و‬‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬.‫به‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫ابزاری‬ ‫میانجیگری‬ ‫وسیله‬. ‫عمده‬ ‫دودیدگاه‬ ‫بین‬ ‫ویگوتسگی‬‫توسعه‬(‫رشد‬)‫طبیعی‬-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫زیستی‬‫فرهنگی‬‫جایی‬ ،‫نیروهای‬ ‫که‬ ‫اجتمایی‬–‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫تاریخی‬‫ه‬ ‫کنند،ب‬‫شود‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫تداوم‬ ‫جای‬. ‫تر‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫شناختی‬(‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫توانایی‬‫ساختن‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫رکیب‬ ‫تحلیل،ت‬ ‫دانش‬)‫متاثر‬‫اجتمایی‬ ‫محیط‬ ‫از‬–‫است‬ ‫فرهنگی‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 32
 • 33. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫،برای‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬،‫مجزا‬‫نیست‬.‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬ ‫فرهنگی‬. ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬. 33f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 34. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫اندیشه‬ ،‫زمان‬ ‫خود‬‫اندیشه‬ ‫و‬‫دیگری‬‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ،‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬ ‫محتوای‬. ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫نقش‬ ،‫نو‬‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 34
 • 35. ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫رویکرد‬‫تافلر‬ ‫تفکر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬(Toffler,A.1970)‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬‫و‬‫انتقال‬‫نیست‬ ‫هدف‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫یا‬ ‫دانش‬. ‫بلکه‬‫در‬ ‫مشارکت‬ ،«‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫دانش‬»‫مورد‬‫نظراست‬. ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ،‫نظریه‬ ‫است‬ ‫فزاینده‬ ‫اطالعات‬. ‫درک‬ ‫تا‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫نظریه‬ ‫این‬‫را‬ ‫ما‬‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چگونه‬‫چرا‬ ،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫یادگیری‬ ‫موقع‬ ‫وچه‬ ،‫دهد‬ ‫افزایش‬ ،.(Siemens,2004). ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫گسترش‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬‫ارتقائ‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬«‫ها‬ ‫گره‬ ‫از‬ ‫عبور‬»‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 35
 • 36. ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫ای‬(Media Information Literacy) ‫وند‬ ‫شهر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬-،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬‫پردازش‬ ،‫درک‬ ،‫ارزیابی‬ ،‫اطالعات‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫سهیم‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫وتولید‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫به‬ ،‫صورت‬‫انتقادی‬، ‫و‬ ،‫اخالقی‬‫بخش‬ ‫اثر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،. ‫شهروند‬ ‫توانمندی‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬–‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیرنده‬ ‫اجتماعی‬‫حرفه‬ ،، ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫شخصی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ، ‫کیفیت‬ ،‫شفافیت‬ ‫مطالبه‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫دولت‬ ‫برای‬ ‫را‬‫باز‬ (Open Government)‫امکان‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 36
 • 37. ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫در‬ ،‫سواد‬،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬ ‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ،‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬‫خدمات‬ ‫و‬‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ،‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬(UNESCO,2013). 37f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 38. ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سنجش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬‫پیش‬ ‫بایست‬‫اصالح‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫توانمند‬‫سازی‬,‫باز‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬(Paris,2016)‫با‬ ،‫هدف‬ ‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ،. ‫گسترش‬ ‫با‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬،‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،‫وضعیت‬ ‫با‬‫مطلوب‬‫کاربران‬‫مطالعات‬ ، ‫وتجربه‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬‫کاربری‬‫برای‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ،. ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫ایی‬ ‫کار‬‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬، ‫براستاندرهای‬‫کیفی‬‫پایش‬ ‫و‬‫استوار‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫پیامدها‬ ‫مستمر‬ ‫است‬. 38f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 39. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬:‫پایه‬، ‫میانی‬‫و‬‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: ‫الف‬-‫صالحیت‬‫پایه‬ ‫های‬(‫اطالعات‬ ‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬) .1‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫محتوای‬ ‫و‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬،‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫منبع‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬. 39f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 40. ‫ب‬-‫صالحیت‬‫میانی‬ ‫های‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:) .1‫درک‬‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬‫رسانه‬ ‫و‬،‫جامعه‬ ‫در‬ .2‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ،‫جامعه‬ .3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4‫گردآوری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬. 40f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 41. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫پایش‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ، ‫مشارکت‬ ، ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬ ‫در‬ ‫پذیری‬:) .1‫و‬ ‫خلق‬‫اهداف‬ ‫برای‬ ،‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ،‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫پاسخگو‬ .4‫مستمر‬ ‫پایش‬(‫پذیری‬ ‫کاربرد‬)‫تاثیرگذاری‬‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬. 41f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 42. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملکرد‬ ‫مالک‬(Unesco,2013). ‫بر‬‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ (National Steering Committee)‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬،‫استفاده‬‫به‬‫در‬ ،‫هنگام‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬. 42f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 43. f.mashayekh@pedagogy.ir 43 ‫پایه‬ ‫سطح‬:‫دسترسی‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫به‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬
 • 44. f.mashayekh@pedagogy.ir 44 ‫میانی‬ ‫سطح‬:‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬
 • 46. f.mashayekh@pedagogy.ir 46 Source: Davos Economic Forum, Jan. 2017.
 • 49. ‫تجربی‬ ‫مطالعات‬‫در‬‫روند‬‫روان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تکوینی‬– ‫پداگوژی‬(psycho-pedagogy)، ‫علم‬‫یادگیری‬‫علوم‬ ‫و‬‫شناختی‬‫تحول‬ ،‫رویکردهای‬‫یاددهی‬- ‫یادگیری‬‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫از‬ ‫را‬،‫گرائی‬‫سازاگرائی‬،‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫هدف‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫سطحی‬(‫اجرا‬ ، ‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ (‫تحلیل‬‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫فراشناخت‬ ‫ساختن‬ ‫و‬)‫امکان‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬‫است‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 49
 • 50. ‫درک‬‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬‫سیاست‬ ‫هنگام‬ ‫زنی‬ ‫وچانه‬ ،‫مطالبه‬ ‫برای‬‫برنامه‬ ،‫گذاری‬ ‫ریزی‬‫اجرا‬ ،‫کادر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،،‫آموزشی‬ ‫وتوانمند‬‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫در‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬،‫در‬ ‫کاربران‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫ضرورت‬ ،‫توصیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫تسلط‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬‫ای‬(MIL)‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬ ‫وند‬ ‫شهر‬/‫یادگیرنده‬/‫پذیری‬ ‫مسوولیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربر‬،،‫شفافیت‬‫و‬ ، ‫حسابرسی‬‫برای‬‫کاال‬ ‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫خدمات‬‫با‬ ‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫کیفیت‬،‫و‬ ‫سازمانی‬‫ملی‬‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫می‬‫سازد‬..f.mashayekh@pedagogy.ir 50
 • 51. 51 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬1394.)‫تهران‬: ‫سمت‬ ‫انتشارات‬.. book/-fmb-http://www.pedagogy.ir/index.php/pedagogy 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-A.W.(TONY) Bates.T.(2015) Teaching in Digital Age. Creative commons (OER) B.C.Canada. 4-Unesco Statement for UN Literacy Decade,2003-2012,Paris,UNESCO. 5-Anderson,Terry.(2016) 3 Pillars of Educational Technology . D.Ed. & Training Network .Ontario, Canada. 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO ( 2013).Competency Framework for Teachers . & MIL, Paris : UNESCO. f.mashayekh@pedagogy.ir