Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫رسانه‬‫ها‬:
‫بایست‬ ‫پیش‬‫و‬‫پیامد‬‫یادگیری‬
‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
f.mashayekh @ peda...
2
f.mashayekh@pedagogy.ir 3
( Bates, 2014)
f.mashayekh@pedagogy.ir 4
(Davos Newsletter, 12/4/2019)
f.mashayekh@pedagogy.ir 5
f.mashayekh@pedagogy.ir 6
f.mashayekh@pedagogy.ir 7
‫پیش‬‫فرض‬:‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬‫و‬‫هوش‬‫مهندسی‬ ‫شاهد‬ ‫مصنوعی‬
‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬،،‫ترکیب‬‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫تصمیم‬ ‫...
1-‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫شناخت‬-‫یادگیری‬‫از‬
‫رفتارگرایی‬‫شناختی‬ ‫به‬‫سازاگرایی‬ ،‫سازاگرایی‬ ،‫اجتمایی‬‫پیوند...
‫حاضر‬ ‫قرن‬‫از‬ ،‫سو‬ ‫یک‬‫توسط‬ ،،‫یونسکو‬‫یادگیری‬ ‫قرن‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬
‫چهار‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫در‬ ‫محور‬...
‫ولی‬،‫تضمین‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫تحقق‬‫یادگیری‬‫عمقی‬،‫عصر‬ ‫در‬
‫به‬ ،‫دیجیتال‬‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫...
f.mashayekh@pedagogy.ir 12
‫حوزه‬ ‫در‬‫فناوری‬(ICT):
‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫به‬‫دیجیتال‬ ‫محتوا...
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“(‫همراهی‬
‫آموزشگاه‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫کودک‬)‫...
،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬
‫فرهنگی‬ ‫مطالبات...
‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬
”‫پداگوژی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬
‫مستلزم‬ ‫ک...
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS, 2015-2019)،
‫از‬‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری...
‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫با‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬)‫ارزیا...
‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬،
‫بر‬‫گرایی‬ ‫تجربی‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫پاسخ‬)‫،کن...
‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫توسط‬‫پاولوف‬(1936-1849)،
‫شرطی‬ ‫های‬ ‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬‫و‬‫غیر‬‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬
‫سپس‬ ‫و‬ ‫ز...
‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬‫بار‬‫در‬
‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغا...
،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫یک‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ،
‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬...
،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬
1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فر...
‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬:
‫...
‫به‬ ‫قادر‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬ ‫رمز‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫د...
«...‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫شناختی‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬.
‫بر‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬،‫که‬‫نگهدار...
26f.mashayekh@pedagogy.ir
27f.mashayekh@pedagogy.ir
«...‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ،،‫رو‬ ‫این‬
‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫...
‫سازی‬ ‫عینی‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫از‬ ،‫طرح‬ ‫طریق‬
‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فراشناختی‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ، ‫اساسی‬ ‫های‬...
‫پیاژه‬(1896-1980)‫بود‬ ‫شناس‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،
.‫آن‬ ‫شناختی‬ ‫زیست...
‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬‫از‬ ‫ب...
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬‫ویگوتسکی‬ ‫لو‬(1896-1934)‫مبنای‬ ‫درک‬ ‫بر‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬
‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫فکر‬.
‫اندی...
‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫،برای‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬
‫سازی‬ ‫معنا‬،‫مجزا‬‫نیست‬.‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬
‫و‬ ...
‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬
‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫اندیشه‬ ،‫زمان‬
‫خود‬‫...
‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫رویکرد‬‫تافلر‬ ‫تفکر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬(Toffler,A.1970)‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫...
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫ای‬(Media Information Literacy)
‫وند‬ ‫شهر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬...
‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫در‬ ،‫سواد‬،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شه...
‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سنجش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬‫پیش‬
‫بایست‬‫اصالح‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫ت...
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬:‫پایه‬،
‫میانی‬‫و‬‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:
‫الف‬-‫صالحیت‬...
‫ب‬-‫صالحیت‬‫میانی‬ ‫های‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:)
.1‫درک‬‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬‫رسانه‬ ‫و‬،‫جامعه‬...
‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫پایش‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ، ‫مشارکت‬ ،
‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬ ‫در‬ ‫پذیری‬:)...
‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملکرد‬ ‫مالک‬(Unesco,2013).
‫بر‬‫کشور‬ ‫هر...
f.mashayekh@pedagogy.ir 43
‫پایه‬ ‫سطح‬:‫دسترسی‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫به‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 44
‫میانی‬ ‫سطح‬:‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 45
‫پیشرفته‬ ‫سطح‬:‫دانش‬ ‫تولید‬
f.mashayekh@pedagogy.ir 46
Source: Davos Economic Forum, Jan. 2017.
f.mashayekh@pedagogy.ir 47
f.mashayekh@pedagogy.ir 48
‫تجربی‬ ‫مطالعات‬‫در‬‫روند‬‫روان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تکوینی‬–
‫پداگوژی‬(psycho-pedagogy)،
‫علم‬‫یادگیری‬‫علوم‬ ‫و‬‫شناختی...
‫درک‬‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬
‫مرجع‬ ‫تخصصی‬‫سیاست‬ ‫هنگام‬ ‫زنی‬ ‫وچانه...
51
1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستا...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال

113 views

Published on

سواد اطلاعات رسانه ها: پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
دکتر فریده مشایخ
دانشگاه تهران- مرکز یادگیری الکترونیکی
1398/3/12

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال

 1. 1. ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫رسانه‬‫ها‬: ‫بایست‬ ‫پیش‬‫و‬‫پیامد‬‫یادگیری‬ ‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh @ pedagogy.ir ‫دانشگاه‬‫تهران‬-‫مرکز‬‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ 1398/3/12 1
 2. 2. 2
 3. 3. f.mashayekh@pedagogy.ir 3 ( Bates, 2014)
 4. 4. f.mashayekh@pedagogy.ir 4 (Davos Newsletter, 12/4/2019)
 5. 5. f.mashayekh@pedagogy.ir 5
 6. 6. f.mashayekh@pedagogy.ir 6
 7. 7. f.mashayekh@pedagogy.ir 7
 8. 8. ‫پیش‬‫فرض‬:‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬‫و‬‫هوش‬‫مهندسی‬ ‫شاهد‬ ‫مصنوعی‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬،،‫ترکیب‬‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫فراشناخت‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گیری‬-‫ماشین‬(MMI)‫و‬‫خودکار‬‫سازی‬ (automatization)‫هستیم‬. ‫در‬ ‫این‬‫حالی‬‫که‬ ‫است‬‫بیش‬‫پیش‬ ‫از‬‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ، ‫تعامل‬‫انسان‬–‫رایانه‬(HCI)‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ،‫پداگوژی‬(‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬-‫یادگیری‬)‫ناوری‬ ‫وف‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬(ICT)‫برای‬ ،‫تسلط‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫کاربران‬(‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫ترکیب‬ ،‫ارزیابی‬ ، ‫فراشناخت‬ ‫و‬)‫است‬ ‫نیاز‬. 8f.mashayekh@pedagogy.ir
 9. 9. 1-‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫شناخت‬-‫یادگیری‬‫از‬ ‫رفتارگرایی‬‫شناختی‬ ‫به‬‫سازاگرایی‬ ،‫سازاگرایی‬ ،‫اجتمایی‬‫پیوند‬ ‫و‬ ‫گرایی‬ 2-‫فناوری‬:‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information Literacy) : ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫سطوح‬‫مالک‬ ‫و‬‫سنجش‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬:‫توانمند‬‫سازی‬‫استقالل‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫در‬ f.mashayekh@pedagogy.ir 9
 10. 10. ‫حاضر‬ ‫قرن‬‫از‬ ،‫سو‬ ‫یک‬‫توسط‬ ،،‫یونسکو‬‫یادگیری‬ ‫قرن‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ ‫چهار‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬‫در‬ ‫محور‬‫یادگیری‬ ‫حوزه‬: .1‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫مداوم‬ ‫یادگیری‬) .2‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کاال‬ ‫تولید‬‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬) .3‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫محیط‬ ،‫زیست‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پایدار‬) .4‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫شهروندی‬‫هستی‬ ‫و‬‫وندی‬‫مسئولیت‬ ‫با‬‫پذیری‬) ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬‫بر‬ ‫و‬‫از‬ ‫خورداری‬«‫منابع‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬»(OERs)،‫درس‬‫انبوه‬ ‫درسهای‬ ، ‫باز‬ ‫افزار‬،‫و‬ ‫باز‬‫برخط‬ (MOOCs)،‫و‬،‫گوناگون‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫یادگیری‬‫مداوم‬ (Lifeling Learning)‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬‫و‬‫جهانی‬‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ،. f.mashayekh@pedagogy.ir 10
 11. 11. ‫ولی‬،‫تضمین‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫تحقق‬‫یادگیری‬‫عمقی‬،‫عصر‬ ‫در‬ ‫به‬ ،‫دیجیتال‬‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫فناوری‬‫است‬ ‫نیازمند‬. ‫مستلزم‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫این‬‫راهبردی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫و‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬،‫درچرخه‬‫حیات‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫راهبردی‬،‫طراحی‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تدریس‬،‫در‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫است‬ ،. ‫پداگوژی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬(‫علم‬‫و‬‫هنر‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬:) ‫انتخاب‬‫و‬‫کاربرد‬‫آگاهانه‬‫هر‬‫از‬ ‫یک‬‫نظریه‬‫گرا‬ ‫شناخت‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ،،‫سازاگرا‬‫سازاگرایی‬‫اجتمایی‬‫و‬‫پیوندگرایی‬،‫ها‬ ‫فعالیت‬‫و‬‫الزامات‬‫یاددهی‬- ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬،،‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬‫ساختن‬‫فراشناخت‬)‫دهد‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ،. f.mashayekh@pedagogy.ir 11
 12. 12. f.mashayekh@pedagogy.ir 12 ‫حوزه‬ ‫در‬‫فناوری‬(ICT): ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫به‬‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫درسهای‬‫باز‬ ‫و‬‫گسترده‬‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫برخط‬‫از‬‫منابع‬‫روز‬ ‫به‬ ‫دانش‬،‫به‬‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫تمیز‬،‫نیاز‬‫است‬. ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پایه‬(access)،‫میانه‬(evaluate)‫و‬‫پیشرفته‬(create knowledge)‫تدوین‬ ، ‫است‬ ‫شده‬.‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توان‬ ‫هامی‬ ‫صالحیت‬ ‫براین‬ ‫تسلط‬ ‫با‬‫دسترسی‬‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬،‫توانایی‬‫ارزیابی‬‫و‬‫دانش‬ ‫خلق‬،‫و‬،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(deep learning)‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬،‫امکان‬‫پذیر‬ ‫نمود‬.
 13. 13. ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫تعریف‬:‫از‬”‫گی‬ ‫هلل‬“(‫همراهی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫کودک‬)‫به‬”‫و‬ ‫علم‬‫یاددهی‬ ‫هنر‬-‫یادگیری‬“(‫تجهیز‬ ‫با‬ ‫محیط‬‫یادگیری‬ ‫هنگ‬ ‫فر‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬)‫متحول‬ ‫است‬ ‫شده‬. ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تحول‬ ‫این‬‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ، ‫معلم‬-‫محوری‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫دانش‬ ‫انتقال‬‫به‬ ،‫یادگیرنده‬- ‫محوری‬‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ،‫مسئله‬‫برای‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫بهبودی‬‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ،‫ذهنی‬‫است‬. 13f.mashayekh@pedagogy.ir
 14. 14. ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬-‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مطالبات‬-‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجتماعی‬. ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫و‬ ‫ارتباطا‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫یادگیری‬‫برای‬ ‫را‬ ‫مداوم‬ ‫شهروند‬-‫کاربر‬،‫امکان‬‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬ ‫است‬. 14f.mashayekh@pedagogy.ir
 15. 15. ‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ”‫پداگوژی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬”‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬ .(Meirieu,2012) ‫موقعیت‬‫پداگوژی‬‫معادل‬«‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬» ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬:"‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬‫پرورشکار‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬.“(،‫هوشیار‬1327).. 15f.mashayekh@pedagogy.ir
 16. 16. ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروزه‬(WSIS, 2015-2019)، ‫از‬‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬(ICT)‫ذینفعان‬ ‫مطالبه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫است‬. ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬،‫نسبت‬‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫وگزینش‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫است‬ ‫اجرایی،الزم‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫سطوح‬ ‫شود‬. 16f.mashayekh@pedagogy.ir
 17. 17. ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬:‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغیر‬(‫با‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬)‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬. ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬:‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬(‫از‬‫طریق‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬)،‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫رویکردسازاگرا‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬.‫یابی‬ ‫ارز‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫مثابه‬ ‫به‬. 17f.mashayekh@pedagogy.ir
 18. 18. ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬‫آموزش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬، ‫بر‬‫گرایی‬ ‫تجربی‬(‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫پاسخ‬)‫،کنترل‬، ‫به‬‫تعمیم‬ ‫برای‬ ‫کمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫کارگیری‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ، ‫پذیری‬. ‫ریشه‬‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اندیشه‬،‫مبتنی‬‫بر‬ ‫است‬ ،‫اینکه‬“‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬‫ملموس‬-‫از‬‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫تجربه‬-‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬”(،‫تاردیف‬1997.) 18f.mashayekh@pedagogy.ir
 19. 19. ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬‫توسط‬‫پاولوف‬(1936-1849)، ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬‫و‬‫غیر‬‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫توسط‬‫تورندایک‬(1969-1874)‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫و‬ ‫ابزاری‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬. ‫و‬‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬(‫طریق‬ ‫از‬‫محرک‬/‫پاسخ‬،‫بازخورد‬ ،‫و‬‫تنبیه‬/ ‫تشویق‬)‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬-‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬. 19f.mashayekh@pedagogy.ir
 20. 20. ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬‫بار‬‫در‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬1910‫شد‬ ‫آغاز‬.‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬1950‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬‫گرا‬(‫تورندایک‬)‫قرار‬ ، ‫گرفت‬. ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬‫مصنوعی‬ ‫هوش‬، ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬‫و‬‫روانشناسی‬‫علوم‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬1950‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،. ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬‫فاعلیت‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬. 20f.mashayekh@pedagogy.ir
 21. 21. ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬1950‫یک‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬.‫بلکه‬‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬‫است‬. ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬–‫وباز‬‫نمایی‬‫در‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬. ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫ها‬‫است‬. ‫سازگار‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫ودر‬. ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬‫گذاری‬(‫ساختن‬ ‫نمادینه‬)‫و‬‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬،‫معنا‬‫می‬ ‫وتداوم‬‫بخشد‬ (،‫پاندورا‬1986.) 21f.mashayekh@pedagogy.ir
 22. 22. ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬‫دهه‬ ‫در‬ 1970‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬‫کرد‬ ‫کمک‬‫و‬ ‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬. ‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫کار‬: ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫غربال‬،‫رمز‬‫گشایی‬،‫معنا‬‫سازی‬‫و‬‫ذخیره‬،‫کند‬ ‫می‬ ‫و‬،‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫ساخته‬ ‫ممکن‬‫و‬‫همچنان‬‫دارد‬ ‫ادامه‬.. 22f.mashayekh@pedagogy.ir
 23. 23. ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬: ‫دریافت‬(‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬)، ‫نگهداری‬(‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬)، ‫انتقال‬(‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬)‫و‬ ‫فراشناخت‬(‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫به‬ ‫رویدادی‬( )،‫وتاردیف‬ ‫گوتیه‬2005.) 23f.mashayekh@pedagogy.ir
 24. 24. ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬)‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬. ‫هر‬‫است‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬. ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬،‫مسئله‬‫یادگیری‬ ‫به‬‫می‬‫انجامد‬. 24f.mashayekh@pedagogy.ir
 25. 25. «...‫اند‬ ‫نامیده‬ ‫شناختی‬ ‫بار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫گراها‬ ‫شناخت‬. ‫بر‬‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫اساس‬،‫که‬‫نگهداری‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫درحافظه‬ ‫شود‬ ‫می‬،‫ما‬‫معنا‬ ‫را‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کنیم‬ ‫می‬.‫از‬‫نمی‬ ‫مستقیما‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫شوند‬ ‫درونی‬ ‫توانند‬،‫ما‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫ساخته‬ ‫درونی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نمادین‬.‫درونی‬ ‫این‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫ساختن‬، ‫بازنمایی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬.»‫به‬‫از‬ ‫نقل‬(‫پداگوژی‬:‫ص‬.367) f.mashayekh@pedagogy.ir 25
 26. 26. 26f.mashayekh@pedagogy.ir
 27. 27. 27f.mashayekh@pedagogy.ir
 28. 28. «...‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تغیر‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ،،‫رو‬ ‫این‬ ‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫بازنمایی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مدرس‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫شود‬.‫برای‬‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫است‬ ‫پرسشگری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫مدرس‬ ،‫یادگیری‬.‫این‬‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫پرسشگری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرایندهایی‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نماید‬ ‫بازبینی‬ ‫است‬ ‫برده‬.‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫یادگیرنده‬ ،‫شناختی‬ ‫فرا‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫متعهد‬ ‫خود‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬. ‫یادگیری‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬‫یادگیرنده‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫تکلیف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬، ‫بلکه‬‫ساخته‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫دریافت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بازنمایی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫عمل‬ ،‫است‬ ‫کند‬ ‫می‬.»Ibid,p.373 f.mashayekh@pedagogy.ir 28
 29. 29. ‫سازی‬ ‫عینی‬‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫از‬ ،‫طرح‬ ‫طریق‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فراشناختی‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ، ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سازی‬‫نسبت‬ ،‫حافظه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫سپرده‬‫فراهم‬ ،‫کند‬ ‫می‬. ‫این‬‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫فرایند‬‫حافظه‬ ‫و‬‫کاری‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬. ‫بازنمایی‬‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ‫سازی‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫درتکالیف‬ ‫مشترک‬ ‫انتزاعی‬ ‫عوامل‬ ‫میان‬ ‫کند‬ ‫می‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 29
 30. 30. ‫پیاژه‬(1896-1980)‫بود‬ ‫شناس‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ، .‫آن‬ ‫شناختی‬ ‫زیست‬ ‫توجیه‬ ‫هدف‬ ‫رابا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫او‬(‫علمی‬ ‫شناختی‬ ‫معرفت‬‫و‬ ‫ماهیت‬‫دانش‬)‫درک‬ ‫و‬‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫چگونگی‬‫فرایند‬ ،‫سطح‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫گذار‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫تردنبال‬ ‫پیچیده‬ ‫شناختی‬.. ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکوین‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫پیاژه‬ ‫برای‬ ‫شناخت‬ ‫های‬ ‫ساختار‬.‫این‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫سازی‬ ‫وسازگار‬ ‫تکوینی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫ساختارها‬‫فرد‬ ،‫شناخت‬ ‫مورد‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬، ‫ساخته‬‫شود‬ ‫می‬. ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬‫مدرسه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬‫دارد‬ ‫تاکید‬. ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬‫تجربی‬ ‫و‬‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫گرایی‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬‫مفعول‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬. ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. 30f.mashayekh@pedagogy.ir
 31. 31. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬‫از‬ ‫برتر‬،‫قبل‬ ‫با‬‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫موضوع‬‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬. ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬. ‫پیاژه‬‫آموزش‬ ‫غایت‬‫در‬ ‫را‬‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬‫و‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬‫و‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫جست‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬. 31f.mashayekh@pedagogy.ir
 32. 32. ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬‫ویگوتسکی‬ ‫لو‬(1896-1934)‫مبنای‬ ‫درک‬ ‫بر‬‫اجتماعی‬–‫فرهنگی‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫فکر‬. ‫اندیشه‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫فکر‬‫نقش‬ ‫و‬‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬‫مکان‬ ‫و‬‫فرهنگی‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫که‬ ،‫از‬ «‫نمودن‬ ‫خود‬»‫آن‬‫از‬ ،‫اجتماعی‬ ‫محیط‬ ‫میانجیگری‬-‫فرهنگی‬‫جدایی‬ ،‫است‬ ‫ناپذیر‬‫محور‬ ،‫اندیشه‬ ‫است‬ ‫ویگوتسگی‬ ‫آموزشی‬. ‫انسان‬ ‫برتر‬ ‫روانی‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ،‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫عینی‬ ‫و‬‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تدارک‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫اجتماعی‬‫ساخته‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬. ‫بیرونی‬ ‫جهان‬ ‫رابط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬‫تنها‬ ،‫شخص‬ ‫و‬‫شود‬ ‫نمی‬ ‫محسوب‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫عامل‬، ‫بلکه‬‫فرد‬ ‫تغیر‬ ‫وسیله‬‫محیط‬ ‫و‬‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬.‫به‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫ابزاری‬ ‫میانجیگری‬ ‫وسیله‬. ‫عمده‬ ‫دودیدگاه‬ ‫بین‬ ‫ویگوتسگی‬‫توسعه‬(‫رشد‬)‫طبیعی‬-‫توسعه‬ ‫و‬ ‫زیستی‬‫فرهنگی‬‫جایی‬ ،‫نیروهای‬ ‫که‬ ‫اجتمایی‬–‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫تاریخی‬‫ه‬ ‫کنند،ب‬‫شود‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫تداوم‬ ‫جای‬. ‫تر‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬‫شناختی‬(‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫توانایی‬‫ساختن‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫رکیب‬ ‫تحلیل،ت‬ ‫دانش‬)‫متاثر‬‫اجتمایی‬ ‫محیط‬ ‫از‬–‫است‬ ‫فرهنگی‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 32
 33. 33. ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫،برای‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬،‫مجزا‬‫نیست‬.‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬ ‫فرهنگی‬. ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬. 33f.mashayekh@pedagogy.ir
 34. 34. ‫یادگیرنده‬‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬‫اندیشه‬ ،‫زمان‬ ‫خود‬‫اندیشه‬ ‫و‬‫دیگری‬‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ،‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬ ‫محتوای‬. ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬‫نقش‬ ،‫نو‬‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 34
 35. 35. ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫رویکرد‬‫تافلر‬ ‫تفکر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬(Toffler,A.1970)‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬‫و‬‫انتقال‬‫نیست‬ ‫هدف‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫یا‬ ‫دانش‬. ‫بلکه‬‫در‬ ‫مشارکت‬ ،«‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫دانش‬»‫مورد‬‫نظراست‬. ‫با‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دهنده‬ ‫بازتاب‬ ‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ،‫نظریه‬ ‫است‬ ‫فزاینده‬ ‫اطالعات‬. ‫درک‬ ‫تا‬ ‫کوشد‬ ‫می‬ ‫پیشین‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫نظریه‬ ‫این‬‫را‬ ‫ما‬‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چگونه‬‫چرا‬ ،‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫یادگیری‬ ‫موقع‬ ‫وچه‬ ،‫دهد‬ ‫افزایش‬ ،.(Siemens,2004). ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫گسترش‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬‫ارتقائ‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬«‫ها‬ ‫گره‬ ‫از‬ ‫عبور‬»‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 35
 36. 36. ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫ای‬(Media Information Literacy) ‫وند‬ ‫شهر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬-،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬‫پردازش‬ ،‫درک‬ ،‫ارزیابی‬ ،‫اطالعات‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫سهیم‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫وتولید‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫به‬ ،‫صورت‬‫انتقادی‬، ‫و‬ ،‫اخالقی‬‫بخش‬ ‫اثر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،. ‫شهروند‬ ‫توانمندی‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬–‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یادگیرنده‬ ‫اجتماعی‬‫حرفه‬ ،، ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫شخصی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ، ‫کیفیت‬ ،‫شفافیت‬ ‫مطالبه‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫دولت‬ ‫برای‬ ‫را‬‫باز‬ (Open Government)‫امکان‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 36
 37. 37. ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫در‬ ،‫سواد‬،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬،‫تصمیم‬ ‫راهبردی‬ ‫گیران‬،،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ،‫کشاورزی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫دانشجویان،کارفرمایان‬ ،‫صنعت‬‫خدمات‬ ‫و‬‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫،در‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ،‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬(UNESCO,2013). 37f.mashayekh@pedagogy.ir
 38. 38. ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫سنجش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬‫پیش‬ ‫بایست‬‫اصالح‬‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫توانمند‬‫سازی‬,‫باز‬ ‫دولت‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬(Paris,2016)‫با‬ ،‫هدف‬ ‫حسابرسی‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬‫پاسخگویی‬ ‫و‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ،. ‫گسترش‬ ‫با‬‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬،‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫و‬‫شبکه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،‫وضعیت‬ ‫با‬‫مطلوب‬‫کاربران‬‫مطالعات‬ ، ‫وتجربه‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬‫کاربری‬‫برای‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ،. ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫ایی‬ ‫کار‬‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬، ‫براستاندرهای‬‫کیفی‬‫پایش‬ ‫و‬‫استوار‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫پیامدها‬ ‫مستمر‬ ‫است‬. 38f.mashayekh@pedagogy.ir
 39. 39. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬‫سظح‬ ‫سه‬ ‫در‬:‫پایه‬، ‫میانی‬‫و‬‫پیشرفته‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬: ‫الف‬-‫صالحیت‬‫پایه‬ ‫های‬(‫اطالعات‬ ‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬) .1‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫محتوای‬ ‫و‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ .2‫و‬ ‫جستجو‬،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬،‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫منبع‬ .4‫و‬ ‫پردازش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫ابزارهای‬. 39f.mashayekh@pedagogy.ir
 40. 40. ‫ب‬-‫صالحیت‬‫میانی‬ ‫های‬(‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:) .1‫درک‬‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬‫رسانه‬ ‫و‬،‫جامعه‬ ‫در‬ .2‫برای‬ ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ،‫جامعه‬ .3‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫ومحتوای‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4‫گردآوری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬. 40f.mashayekh@pedagogy.ir
 41. 41. ‫ج‬-‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬(‫پایش‬‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ، ‫مشارکت‬ ، ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬ ‫در‬ ‫پذیری‬:) .1‫و‬ ‫خلق‬‫اهداف‬ ‫برای‬ ،‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ،‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ .2‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫اثربخشی‬ .3‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬-‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫پاسخگو‬ .4‫مستمر‬ ‫پایش‬(‫پذیری‬ ‫کاربرد‬)‫تاثیرگذاری‬‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬. 41f.mashayekh@pedagogy.ir
 42. 42. ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬113 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملکرد‬ ‫مالک‬(Unesco,2013). ‫بر‬‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫،کمیته‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ (National Steering Committee)‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬،‫استفاده‬‫به‬‫در‬ ،‫هنگام‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫یادگیرنده‬-،‫شهروند‬‫دهد‬ ‫ارائه‬. 42f.mashayekh@pedagogy.ir
 43. 43. f.mashayekh@pedagogy.ir 43 ‫پایه‬ ‫سطح‬:‫دسترسی‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫به‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬
 44. 44. f.mashayekh@pedagogy.ir 44 ‫میانی‬ ‫سطح‬:‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬
 45. 45. f.mashayekh@pedagogy.ir 45 ‫پیشرفته‬ ‫سطح‬:‫دانش‬ ‫تولید‬
 46. 46. f.mashayekh@pedagogy.ir 46 Source: Davos Economic Forum, Jan. 2017.
 47. 47. f.mashayekh@pedagogy.ir 47
 48. 48. f.mashayekh@pedagogy.ir 48
 49. 49. ‫تجربی‬ ‫مطالعات‬‫در‬‫روند‬‫روان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تکوینی‬– ‫پداگوژی‬(psycho-pedagogy)، ‫علم‬‫یادگیری‬‫علوم‬ ‫و‬‫شناختی‬‫تحول‬ ،‫رویکردهای‬‫یاددهی‬- ‫یادگیری‬‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫از‬ ‫را‬،‫گرائی‬‫سازاگرائی‬،‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫هدف‬ ‫با‬‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫سطحی‬(‫اجرا‬ ، ‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ (‫تحلیل‬‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫فراشناخت‬ ‫ساختن‬ ‫و‬)‫امکان‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬‫است‬. f.mashayekh@pedagogy.ir 49
 50. 50. ‫درک‬‫زبان‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬‫سیاست‬ ‫هنگام‬ ‫زنی‬ ‫وچانه‬ ،‫مطالبه‬ ‫برای‬‫برنامه‬ ،‫گذاری‬ ‫ریزی‬‫اجرا‬ ،‫کادر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزی‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،،‫آموزشی‬ ‫وتوانمند‬‫دیجیتال‬ ‫فضای‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫در‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬،‫در‬ ‫کاربران‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫ضرورت‬ ،‫توصیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫تسلط‬‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬‫ای‬(MIL)‫در‬‫عصر‬‫دیجیتال‬ ‫وند‬ ‫شهر‬/‫یادگیرنده‬/‫پذیری‬ ‫مسوولیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربر‬،،‫شفافیت‬‫و‬ ، ‫حسابرسی‬‫برای‬‫کاال‬ ‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫خدمات‬‫با‬ ‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫کیفیت‬،‫و‬ ‫سازمانی‬‫ملی‬‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫می‬‫سازد‬..f.mashayekh@pedagogy.ir 50
 51. 51. 51 1-‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬.2005.‫پداگوژی‬:‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬-‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬1394.)‫تهران‬: ‫سمت‬ ‫انتشارات‬.. book/-fmb-http://www.pedagogy.ir/index.php/pedagogy 2-‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬.1327.‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬.‫تهران‬:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬. 3-A.W.(TONY) Bates.T.(2015) Teaching in Digital Age. Creative commons (OER) B.C.Canada. 4-Unesco Statement for UN Literacy Decade,2003-2012,Paris,UNESCO. 5-Anderson,Terry.(2016) 3 Pillars of Educational Technology . D.Ed. & Training Network .Ontario, Canada. 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO ( 2013).Competency Framework for Teachers . & MIL, Paris : UNESCO. f.mashayekh@pedagogy.ir

×