Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

метод проектів у навчальному процесі

542 views

Published on

Метод проектів в школі

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

метод проектів у навчальному процесі

 1. 1. Метод проектів уМетод проектів у навчальному процесінавчальному процесі Савченко Вікторія Вікторівна,Савченко Вікторія Вікторівна, заступник директора з НВРзаступник директора з НВР НВК «КіровоградськийНВК «Кіровоградський колегіум»колегіум»
 2. 2. ЗМІСТЗМІСТ  1. Особистісно-зорінтоване1. Особистісно-зорінтоване навчаннянавчання та методта метод проектівпроектів  2. Головні етапи проектної роботи2. Головні етапи проектної роботи  3. Сутність проектної методики3. Сутність проектної методики  4. Вимоги до4. Вимоги до використаннявикористання методуметоду проектівпроектів  5. Типи5. Типи проектіпроектівв
 3. 3. Актуальність проблемиАктуальність проблеми  Метод проектів допомагаєМетод проектів допомагає формуватиформувати компетентності, що дозволять кожномукомпетентності, що дозволять кожному випускнику стати успішною,випускнику стати успішною, життєспроможною особистістю,життєспроможною особистістю, якаяка здатна критично мислити, прийматиздатна критично мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті,рішення, виробити свою позицію в житті, власний світогляд, ставлення до себе йвласний світогляд, ставлення до себе й інших і вміння адаптуватись до умовінших і вміння адаптуватись до умов життя, змінюючи його на кращежиття, змінюючи його на краще..
 4. 4. Метод проектів –Метод проектів – цеце комплексний навчальний метод,комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізуватиякий дозволяє індивідуалізувати учбовий процес, дає можливістьучбовий процес, дає можливість учневі проявляти самостійність вучневі проявляти самостійність в плануванні, організації і контроліплануванні, організації і контролі своєї діяльності.своєї діяльності.
 5. 5. Головні етапи проектної роботиГоловні етапи проектної роботи I етап - ПідготовчийI етап - Підготовчий II етап - Організація роботиII етап - Організація роботи III етап - Завершальний етапIII етап - Завершальний етап
 6. 6. Сутність проектної методикиСутність проектної методики В основу методу проектів покладені: ідея,В основу методу проектів покладені: ідея, що становить суть поняття «проект», йогощо становить суть поняття «проект», його прагматична спрямованість на результат,прагматична спрямованість на результат, який можна отримати при рішенні тій абоякий можна отримати при рішенні тій або іншій практично або теоретично значущоїіншій практично або теоретично значущої проблеми. Цей результат можна побачити,проблеми. Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальнійосмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.практичній діяльності.
 7. 7. Вимоги доВимоги до використаннявикористання методуметоду проектівпроектів  наявність  значущої  в  дослідницькому,  творчому наявність  значущої  в  дослідницькому,  творчому  плані проблеми/завдання, що вимагає  інтегрованого  плані проблеми/завдання, що вимагає  інтегрованого             знання,  дослідницького  пошуку  для  її  вирішення;знання,  дослідницького  пошуку  для  її  вирішення;  практична, теоретична значимість передбачуваних практична, теоретична значимість передбачуваних            результатів;результатів;  самостійна (індивідуальна,  парна,  групова) діяльність  учнів на  самостійна (індивідуальна,  парна,  групова) діяльність  учнів на   уроці  або  в  позаурочний  час;уроці  або  в  позаурочний  час;  структуризація змістовної частини проекту (з вказівкою  структуризація змістовної частини проекту (з вказівкою   поетапних  результатів  і  розподілом  ролей);поетапних  результатів  і  розподілом  ролей);  використання  дослідницьких  методів:  визначення  проблеми,  використання  дослідницьких  методів:  визначення  проблеми,               витікаючи   з  неї  завдань  дослідження;  висунення  гіпотези  їх витікаючи   з  неї  завдань  дослідження;  висунення  гіпотези  їх  рішення;  обговорення  методів  дослідження;  оформлення  рішення;  обговорення  методів  дослідження;  оформлення               кінцевих результатів.кінцевих результатів.
 8. 8. ТипиТипи проектівпроектів  ДослідницькіДослідницькі      ТворчіТворчі        Ігрові Ігрові     ІнформаційніІнформаційні    Практичні проектиПрактичні проекти    Моно проекти Моно проекти   Моно проекти Моно проекти   Проекти з відкритою, явною координацієюПроекти з відкритою, явною координацією    Проекти з прихованою координацієюПроекти з прихованою координацією    Внутрішні, або регіональні проектиВнутрішні, або регіональні проекти    Міжнародні проекти Міжнародні проекти 
 9. 9. ВисновокВисновок  Метод проектів є однією зМетод проектів є однією з інноваційних педагогічнихінноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогамтехнологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвиткуНаціональної доктрини розвитку освіти щодо переходу до новогоосвіти щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційноїтипу гуманістично-інноваційної освіти, коли увага переноситься наосвіти, коли увага переноситься на процес набуття школярами знань,процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду,умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в компетенції.які трансформуються в компетенції.
 10. 10. 10 Проектна роботаПроектна робота  Підтримання співпраці, а не конкуренції міжПідтримання співпраці, а не конкуренції між учнямиучнями  Спрямованість на знання, що можнаСпрямованість на знання, що можна застосовувати у повсякденному життізастосовувати у повсякденному житті  Формування та використовуванняФормування та використовування індивідуальних навичок та компетентностейіндивідуальних навичок та компетентностей учнівучнів  Самостійне планування та реалізація роботиСамостійне планування та реалізація роботи учнямиучнями ПроектиПроекти INTELINTEL:: • КозакиКозаки • Англомовний світАнгломовний світ • Вас вітає СтоунхенджВас вітає Стоунхендж • Ми – Колумби своєї країниМи – Колумби своєї країни • Погляд у минулеПогляд у минуле • Море “Англійська мова”Море “Англійська мова” • Шекспір відомий і невідомийШекспір відомий і невідомий
 11. 11. Участь у Міжнародних проектахУчасть у Міжнародних проектах – PTPI (International Village ProjectInternational Village Project)) – Підліток – IEARN
 12. 12. Дякую за увагу! Дякую за увагу!

×