Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta                              9.11. 2012kuultava: Suomen ylio...
Opiskelijan oikeus työttömyysturvaanSYL toivoo, että valiokunta ohjeistaisi työ- ja elinkeinoministeriötä antamaan hyvät j...
Esitystä siitä, että opintojen katsomisesta päätoimisiksi kokonaisharkinnan perusteella luovutaan, SYLkannattaa (nykyisen ...
Lausuntotiivistelmässään OKM toteaa seuraavaa: ”Lausunnonantajat eivät kannattaneet työmarkkinatuenehtona olevan hakeutumi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SYL:n lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle (HE 134/2012 vp)

920 views

Published on

LAUSUNTO TYÖTTÖMYYSTURVALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 134/2012)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
468
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SYL:n lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle (HE 134/2012 vp)

 1. 1. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 9.11. 2012kuultava: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ryasiantuntija: puheenjohtaja Jarno LappalainenLAUSUNTO TYÖTTÖMYYSTURVALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIENLAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 134/2012)Suomen ylioppilaskuntien liitto kiittää mahdollisuudesta päästä kuultavaksi hallituksen esityksestä 134/2012koskien työttömyysturvalain muuttamista. SYL näkee esityksessä hyviä puolia mutta on myös huolissaanosasta esityksistä. Keskitymme lausunnossamme vain kahteen kokonaisuuteen: opiskelijan oikeuteen saadatyöttömyysturvaa sekä esityksiin työmarkkinatuen ehtona olevasta hakeutumisvelvollisuudesta (ns.pakkohaku).Tiivistelmä lausunnosta: - Hallituksen esityksessä esitetään, että yliopisto-opiskelijan oikeus työttömyysturvaan sillä perusteella, että hän on vuodeksi keskeyttänyt opintonsa, poistetaan. SYL on aiemmin esittänyt, että poistamisen sijaan tämä oikeus tulisi laajentaa koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. - Esitystä voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä, mikäli laista annetaan riittävät ja selkeät tulkintaohjeet. Ohjeiden perusteella tulee olla selvää, että 2. luvun 11 §, 3 momentin, 7. kohdan mukainen opintojen ns. tosiasiallinen keskeyttäminen vuodeksi todella antaa opiskelijalle oikeuden työttömyysturvaan. - Lisäksi ohjeissa on välttämätöntä korostaa sitä, että opinnot katsotaan sivutoimisiksi, mikäli opiskelija on ollut vähintään työssäoloehdon verran töissä opiskeluaikana (10 §, 3 mom.). Opintojen sivutoimisuuden perusteella opiskelijalla on katsottava olevan oikeus työttömyysturvaan. - Esitys ei saa missään nimessä johtaa siihen, että opiskelijoita kannustetaan eroamaan yliopistosta saadakseen työttömyysturvaa. - SYL on huolissaan siitä, miten opiskelijan oikeutta työttömyysturvaan ja ns. pakkohakua tulkitaan rinnakkain. SYL toivoo, että alle 25-vuotias yliopisto-opiskelija, joka on tosiasiallisesti keskeyttänyt opintonsa tai jonka opinnot katsotaan sivutoimisiksi, voi saada työttömyysturvaa. Ns. pakkohaun laajentaminen yliopisto-opiskelijoille ei saa asettaa alle 25-vuotiaita yliopisto-opiskelijoita kohtuuttomiin tilanteisiin. Lakiesitystä on muutettava näiltä osin. - Koko työmarkkinatuen ehtona oleva koulutukseen hakeutumisvelvollisuus tulee poistaa. Tämä ns. pakkohaku tuottaa varsinkin opiskelijavalintauudistukseen yhdistettynä tilanteen, jossa nuori joutuu mahdollisesti ratkaisevastikin heikentämään tulevia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan. - Tehdyt lievennykset koskien pakkohakua ovat oikeansuuntaisia mutta eivät poista pakkohaun perimmäisiä ongelmia. Mikäli koko pakkohakua ei tässä yhteydessä voida poistaa, ovat esitykset väliaikaisratkaisuna kannatettavia. - Lakiesityksessä ei selvästi tuoda ilmi, ovatko myös yliopisto-opinnot ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, joka täyttää pakkohaun ehdot. Tätä kohtaa on tarpeen täsmentää.
 2. 2. Opiskelijan oikeus työttömyysturvaanSYL toivoo, että valiokunta ohjeistaisi työ- ja elinkeinoministeriötä antamaan hyvät ja kattavat ohjeet TE-keskuksille siitä, miten opiskelijan oikeutta työttömyysturvaan tulkitaan. Kaikkialla Suomessa tulee ollasamat tulkintaohjeet ja kaikkien opiskelijoiden tulee saada sama kohtelu hakiessaan työttömyysturvaa.HE:n 2. luvun 11 §, 3 momentin, 7. kohta mahdollistaa opiskelijalle työttömyysturvan, mikäli hän ei olevuoteen tehnyt opintoja. Tämä ns. opintojen tosiasiallinen keskeyttäminen on hyvä uudistus. Näinvarmistetaan se, että tosiasiallisesti työelämään siirtyneet opiskelijat voivat saada työttömyysturvaa. Tämäntulkinnan tulee olla selvä kaikkialla. Mikäli opiskelija ei ole vuoteen opiskellut – riippumatta siitä, onkohän ilmoittautunut läsnä olevaksi vai poissaolevaksi – hänen opintonsa tulee katsoa päättyneiksi, mikäoikeuttaa hänet työttömyysturvaan. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla normaali oikeus myöhemmin palataopintojensa pariin. Tätä työttömyysturvaoikeutta tulee korostaa ohjeistuksessa.Lisäksi SYL toivoo, että ohjeistuksessa huomioidaan selvästi se, milloin opinnot katsotaan sivutoimisiksi. 2.luvun 10 §, 3 momentissa todetaan ”Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisenvakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole esteenäkokoaikaisen työn vastaanottamiselle.” On välttämätöntä, että tämä lakiin kirjattu vaatimus riittää. Mikäliopiskelija voi osoittaa olleensa töissä työssäoloehdon edellyttämän määrän, häntä tulee pitääsivutoimisena opiskelijana, joka voi saada työttömyysturvaa.Korostamme tätä erityisen paljon siksi, että TEM:n ohjeissa TE-toimistoille vuodelta 2009 edellytetään, ettäopiskelijan olisi päätoimisen työssäkäynnin lisäksi pitänyt opiskella päätoimisesti, jotta hänen opintojaanvoitaisiin pitää sivutoimisina ja jotta hän voisi saada työttömyysturvaa. Tämä on kohtuuton vaatimus, jonkavain harva opiskelija täyttää. Kun laista nyt toivottavasti annetaan uudet tulkintaohjeet, myös tämä ohjeistuson muutettava. Opiskelijan opinnot on katsottava sivutoimisiksi, mikäli hän on ollut päätoimisesti työssä janäin ollen tosiasiallisestikin opiskellut korkeintaan sivutoimisesti.Haluamme lisäksi varmistaa, että lakiesitys ei missään muodossa kannusta opiskelijoita eroamaanyliopistosta. Ajatukset siitä, että opiskelijan tulisi kokonaan luopua opinto-oikeudestaan saadakseentyöttömyysturvaa, ovat täysin vastakkaisia elinikäisen oppimisen ja korkean koulutustason tavoitteidenkanssa. On tärkeää, että opiskelija voi tarvittaessa saada työttömyysturvaa ja silti myöhemmin palatatekemään opinnot loppuun. Opiskelijoista valtaosa kun on töissä1 ja työssäkäynti vain lisääntyy opintojenedetessä. Työssäkäyville opiskelijoille oikeus työttömyysturvaan on tärkeää. Yhtä tärkeää kuitenkin on, ettähe saavat myös tehdä opintonsa valmiiksi.SYL huomauttaa lisäksi edelleen, että vaihtoehtoinen toimintatapa sille, että yliopisto-opiskelijan oikeustyöttömyysturvaan opintojen keskeyttämisen perusteella poistettaisiin, olisi laajentaa sama oikeuskoskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tosiasiassa oikeutta käyttäviä opiskelijoita on vain pienijoukko eivätkä vaikutukset liene suuria, vaikka oikeutta laajennettaisiin. Näin vältettäisiin mahdollinentilanne, jossa joidenkin opiskelijoiden toimeentulon turva voi heikentyä.1 Opiskelijatutkimuksen (2010) mukaan yliopisto-opiskelijoista käy lukukausien aikana säännöllisesti töissä 36 % ja epäsäännöllisesti 27%. Kesätöissä käy lisäksi 78 % yliopisto-opiskelijoista. Työskentely lisääntyy opiskelijan iän ja opintovuosien karttuessa. Yli 30-vuotiaista yliopisto-opiskelijoista jo 57 % käy vakituisesti töissä lukukausien aikana (Puhakka & Tuominen: Kunhan kuluu viisi vuotta,2011). Valmistuneiden opiskelijoiden työhön sijoittumista seuranneiden tutkimusten mukaan noin kaksi kolmannesta opiskelijoista ontyössä valmistuessaan (esim. Halonen 2009).
 3. 3. Esitystä siitä, että opintojen katsomisesta päätoimisiksi kokonaisharkinnan perusteella luovutaan, SYLkannattaa (nykyisen lain 6 § 3 momentin kumoaminen). Tämä selkeyttää tilannetta.Alle 25-vuotiaan opiskelijan oikeus työttömyysturvaanSYL on huolissaan siitä, miten työmarkkinatuen ehtona olevan hakeutumisvelvollisuuden (ns. pakkohaku)laajentaminen yliopistoihin vaikuttaa alle 25-vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden tilanteeseen. Kuten yllätodetaan, tulee opiskelijalla olla oikeus työttömyysturvaan, mikäli hän on tosiasiallisesti keskeyttänytopintonsa tai opinnot katsotaan sivutoimisiksi.Kuitenkin pakkohaun laajentaminen koskemaan yliopisto-opiskelijoita asettaa alle 25-vuotiaat yliopisto-opiskelijat tilanteeseen, jossa heidän oikeutensa työttömyysturvaan on uhattuna. SYL vastustaa tällaistayliopisto-opiskelijoiden jakamista kahteen kastiin iän perusteella. Myös alle 25-vuotiaat opiskelijat voivatkäydä töissä ja opiskella vain sivutoimisesti tai esimerkiksi perustaa oman yrityksen. Jos he jäävättyöttömiksi tai firma ei menestykään, tulee heillä olla oikeus työttömyysturvaan. Monelle toimiva tapa saadaopinnot loppuun voisi esimerkiksi olla omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla. Pelkälle opintotuellepalaaminen voi olla taloudellisesti erittäin haastavaa, varsinkin jos kyse on perheellisistä opiskelijoista.SYL esittää, että korkeakouluopiskelijoiden osalta oikeus työttömyysturvaan 2. luvun 10 § ja 11 §perusteella koskee myös alle 25-vuotiaita. Yliopistolaitoksen luonteeseen ei sovi se, että ihmiset asetetaaneriarvoiseen asemaan iän perusteella. Yliopistoissa ei ole tällä hetkellä mitään sellaisia käytäntöjä, joissaopiskelijan iällä olisi merkitystä. Tämä työttömyysturvalain muutos ei saa luoda tällaista käytäntöä.Ongelma voidaan korjata esimerkiksi muuttamalla 2. luvun 13 § 3 momenttia seuraavasti (muutoskursivoitu):”Koulutusta vailla olevalla nuorella, joka on ilman pätevää syytä keskeyttänyt 1 momentissa tarkoitetutopinnot, ei ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen keskeyttämisestälukien paitsi 10 § 3 momentin ja 11 § 3 momentin 7. kohdan perusteella.”SYL esittää vahvan toiveen, että valiokunta huomioi tämän muutoksen omassa lausunnossaan.Korkeakouluopiskelijoiden oikeutta työttömyysturvaan ei tule tällä lailla heikentää.Työmarkkinatuen ehtona oleva hakeutumisvelvollisuus (ns. pakkohaku)SYL on mielissään siitä, että työmarkkinatuen ehtona olevaan hakeutumisvelvollisuuteen liittyviinhaasteisiin puututaan poistamalla pakkohaku keväällä alkaviin koulutuksiin. Samoin helpotusta tuo, ettäpakkohaun kohteiden määrä pudotetaan kolmesta kahteen. Sen sijaan haasteellisempi muutos on se, ettäpakkohaun piiriin luetaan jatkossa ”ammatillisia valmiuksia antava koulutus”. Muotoilu yksityiskohtaisineperusteluineen on itsessään epäselvä, eikä tekstistä käy yksiselitteisesti ilmi, että edellä mainittuunkoulutukseen luetaan myös yliopistokoulutus. Nähdäksemme esitystä on tältä osin tarpeen täsmentää.Mikäli yliopistojen hakukohteet olisivat hakeutumisvelvollisuuden piirissä, järjestelmä voisi olla hakijannäkökulmasta ymmärrettävämpi, ja näin voitaisiin todennäköisesti ehkäistä joitakin vääriäkoulutusvalintoja. Näin ollen hakeutumisvelvollisuuden laajentaminen yliopistoihin voidaan nähdä hakijankannalta pakkohaun lievennyksenä. OKM kysyi opiskelijavalintauudistukseen liittyvän lainsäädännön (HE44/2012) valmistelun yhteydessä lausuntokierroksella sitä, mitä mieltä lausunnonantajat olivattyömarkkinatuen ehtona olevan hakeutumisvelvollisuuden laajentamisesta yliopistoihin.
 4. 4. Lausuntotiivistelmässään OKM toteaa seuraavaa: ”Lausunnonantajat eivät kannattaneet työmarkkinatuenehtona olevan hakeutumisvelvoitteen laajentamista yliopistoihin. Lausunnoissa todettiin pääsääntöisesti,että uudistettu hakujärjestelmä edellyttää ammattikorkeakouluihin kohdistuvan hakeutumisvelvoitteenpoistamista.”Vaikka SYL puoltaa pakkohaun edellä mainittuja lievennyksiä, ovat ne kuitenkin kokonaisuutenariittämättömiä. Pakkohaku yhdistettynä vireillä olevaan opiskelijavalintoja koskevaan uudistukseen (HE44/2012), jossa ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien asemaa parannetaan ja samallauudelleenhakeutumista hankaloitetaan, tuottaa nuoren kannalta sen perusoikeuksia koettelevanpakkotilanteen, jossa nuoren on valittava työmarkkinatuen heikennyksen tai jopa menettämisen sekä jatko-opintomahdollisuuksien olennaisen heikentämisen välillä. Tämä ei voi millään perusteella ollaoikeudenmukaista eikä SYL voi sitä hyväksyä. SYL näkee ongelmaan aidosti tepsiväksi keinoksi vainkoko pakkohakukäytännön poistamisen. Pakkohaun poistaminen olisi toimivin vastaus myösesittämäämme huoleen koskien alle 25-vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden oikeutta työttömyysturvaan.Lisätiedot:sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, sini.terava@syl.fi, 041 515 2227 (opiskelijan oikeus työttömyysturvaan)koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, jarmo.kallunki@syl.fi, 041 515 2230 (hakeutumisvelvollisuus)

×