Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SYL:n lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleihin 2012

25,540 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SYL:n lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleihin 2012

  1. 1. Lausunto 9.10.2012Lausunto luonnoksesta Opiskelijoiden liikuntaliiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi2013Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa lausuntopyynnöstä jakommentoi kunnioittavasti Opiskelijoiden liikuntaliiton vuoden 2013 toimintakertomuksesta,budjetista sekä muista liittokokousmateriaaleissa esitellyistä liitteistä sekä myös AYY:nlähettämästä aloitteesta seuraavaa:Toimintasuunnitelma ja sen saateSYL näkee, että tämän vuotisessa toimintasuunnitelmassa pyrkimys selkeyteen on mennyttoimintasuunnitelman luettavuuden edelle. Toimintasuunnitelma on annettu hyvinyksinkertaistetussa muodossa, jolloin sitä tukemaan tarvitaan toimintasuunnitelman taustapaperi.Lausuttavia asiakirjoja on toimintasuunnitelman osalta kaksi (varsinainen toimintasuunnitelma jasen taustapaperi), ja niiden suhde sekä keskinäinen painoarvo jäävät epäselviksi. SYL katsoo, ettäon epäselvää kumpaan varsinaiset muutosesityksen tulee kohdistaa, jotta ne vaikuttaisivat liitonensi vuoden toimintaan.Jos muutokset tahdotaan vain varsinaiseen tosuun, niin nykyisellä muodollaan se on riittämätönantamaan liiton ensi vuoden toimintaan tarpeellista ohjausta.Jos muutokset tahdotaan tosun taustapaperiin, niin taustapaperia tulisi käsitellä varsinaisenaliiton toimintaa vuonna 2013 ohjaavan dokumenttina, jolloin varsinaisen toimintasuunnitelmantarkoituksenmukaisuus suppeammilla kirjauksilla käy kyseenalaiseksi.Samoin kummastakin asiakirjasta puuttuvat arviot kirjausten painoarvosta toisiinsa nähden, eikäasiakirjojen perusteella ole mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa OLL:n toiminnan ensi vuodenpainopisteistä. SYL toivoo, että liittokokoukselle esitetään konkreettisempi esitys, josta käy ilmi,mikä toiminta on niin sanottua perustoimintaa ja mitkä projektit ovat luonteeltaan järjestöä taiopiskelijaliikuntaa isommin muovaavia.Materiaalien liitteenä lähetetyssä liikuntapoliittisessa ohjelmassa priorisoinnit ja kuormittavuudetkuitenkin löytyvät. SYL näkee, että toimintasuunnitelman tulee olla muodoltaan enemmänliikuntapoliittisen ohjelman mukainen tai voi muutenkin rakentua ohjelman kirjausten ympärille.Nyt kaikista liikuntapoliittisen ohjelman kirjauksista ei ole kirjausta toimintasuunnitelmassa,jolloin jää epäselväksi ollaanko niitä toteuttamassa vuonna 2013.SYL toivoo, että toimintasuunnitelmasta ja sen taustapaperista kokonaisuutena nostetaanenemmän esiin seuraavia asioita: laadukkaat koulutukset jäsenjärjestöjen jäsenjärjestöille,korkeakoulupoliittiset suositukset, keskittyminen matalan kynnyksen liikunnan tukemiseen ja
  2. 2. nollaliikkujiin sekä korkeakoululiikunnan suositusten ajaminen eteenpäin korkeakouluissa.Lisäksi SYL ehdottaa, että OLL:n jäsenetujen hankinta siirretään Lyyralle ja siitä vapautuvatresurssit käytetään viestintään ja jäsentietoisuuden lisäämiseen.Yksityiskohtaiset kommentit toimintasuunnitelmastaKirjaus kohdassa 3) opiskeluhuippu-urheilu“Jatketaan tarvittaessa neuvotteluja opiskelijahuippu-urheilun organisoimisesta tulevaisuudessa.”Kirjauksen tulee ehdottomasti olla sisällöltään tiukempi ja tarkempi.SYL esittää, että kohta muutetaan muotoon:“OLL jatkaa neuvotteluja opiskelijahuippu-urheilun organisoimisesta tulevaisuudessaliittokokouksessa 2012 päätetyllä tavalla.”Kirjaus kohdassa 4) järjestötoiminta ja viestintä“Koordinoidaan järjestöllisen kehittämisen työryhmän toimintaa ja vastataan sen valmistelusta.”Sekä toimintasuunnitelmaan että taustapaperiin on saatava tarkennusta siitä, mitä järjestöllisenkehittämisen työryhmältä toivotaan vuonna 2013. Nykyisessä kirjauksessa ainoana konkreettisenatoimenpiteenä on työryhmän loppuraportin tekeminen. SYL kannattaa loppuraportin tekemistä,mutta näkee, ettei se ole yksinään riittävä. Tässä lausunnossa esitetään toimenpiteita työryhmäntyön tehostamiseksi kohdassa “Järjestöllisestä kehittämisestä yleisesti”.Opiskelijoiden huippu-urheilun muutosSYL näkee, että liittokokousasiakirja “Opiskelijahuippu-urheilun muutos” kuvaa periaatteellisiavaihtoehtoja siitä, miten opiskelijoiden huippu-urheilu tulee tulevaisuudessa järjestää. OLL:nhallituksen tulee muodostaa esitetyistä malleista valmiit esitykset liittokokouksen päätettäviksi.SYL esittää, että OLL jatkaa neuvotteluja opiskelijahuippu-urheilun siirtämisestäOlympiakomitean alle, kyseessä olevan asiakirjan kohdassa kolme esitetyn “Opiskelijahuippu-urheilun uudelleenorganisointi” - mallin mukaisesti.SYL haluaa myös kiinnittää huomiota asiakirjan kirjaukseen kohdassa 4) Mahdolllisia vaikutuksia:“Tavoitteena tulisikin olla 5 henkilötyövuoden säilyttäminen OHU -muutoksesta huolimatta.”SYL näkee, että OLLn henkilöresurssien määrästä linjaaminen tulee tehdä hyvän valmistelun jataustoituksen pohjalta liittokokouksen toimesta. SYL esittää, että henkilöstöresurssitarpeenarviointi liitetään osaksi järjestöllisen kehittämisen työryhmän tehtävänantoa. Työryhmän tuleetehdä asiasta esitys vuoden 2013 liittokokoukselle osana loppuraporttiaan.
  3. 3. YleistäTässä lausutaan järjestöllisen kehittämisen työryhmästä ja sen esityksistä OLL:n ohjausmalleiksi.Samalla myös käsitellään AYY:n aloitetta liittokokoukselle.Järjestöllisestä kehittämisestä yleisestiSYL katsoo, että järjestöllisen kehittämisen työryhmän toimintaa ei ole avattuliittokokousmateriaaleissa tarvittavalla laajuudella. Työryhmän tehtävänantoa tulee myöstarkentaa seuraavilta osin: keskustoimiston resurssitarpeen arviointi suhteessa OLL:n toiminta-alueen muutokseen edunvalvontatoiminnan ja -vastuiden uudelleenarviointi suhteessa uusiin liikuntajärjestöihin OLL:n ohjausmallien yksityiskohtaisten sisältöjen jatkotyöstö liittokokouksen päätöksen pohjaltaSYL näkee myös välttämättömäksi, että työryhmän työskentelyaikataulua tiivistetään, jottatyöryhmän tehtävänanto on mahdollista täyttää jäsenistöä tyydyttävällä tavalla.Järjestöllisen kehittämisen työryhmän toiminnasta tulee tuottaa erillinen dokumenttiliittokokoukselle hyväksyttäväksi, jotta edellä kuvatut asiat saadaan osaksi työryhmäntehtävänantoa. Samoin liittokokouksen tulee päättää periaatteista, joiden perusteella työryhmä voitäydentää kokoonpanoaan tarvittaessa. Tällä mahdollisuudella työryhmä voi paremmin vastatakentän tarpeisiin.Toimintasuunnitelmassa työryhmältä vaaditun loppuraportin lisäksi, työryhmän tulee tuottaakattava selvitys työnsä etenemisestä myös kevään 2013 lopuksi. Näin jäsenten ja niidenjäsenyhteisöjen on mahdollista saada riittävän ajoissa kuva siitä, mihin työ kokonaisuudessaan onjohtamassa. SYL toivoo, että liittokokoukselle annetaan kirjallisena asianmukainen raporttityöryhmän toiminnasta tältä vuodelta sekä suunnitelmista ensi vuodelle.Järjestöllisen kehittämisen työryhmän esityksestä OLL:n ohjausmalleiksiSYL näkee mallit 1 ja 3 varteenotettavina vaihtoehtoina ohjausmallin jatkokehittämiselle. Malli 2sen sijaan ei SYL:n näkemyksen mukaan sen sijaan olennaisesti muuttaisi nykytilaa, jossakeskusjärjestöjen ja ylioppilas- ja opiskelijakuntien työnjako on epäselvä.Kommentit kaikkiin malleihin alla.1. Malli 1:Tässä mallissa SYL ei mitenkään osallistuisi tai käyttäisi resursseja OLL:n ohjaukseen. Jäsenyyden
  4. 4. säilyessä, jäsenmaksut kulkisivat kuitenkin edelleen SYL:n kautta. Ainoastaan ylioppilaskunnat jaopiskelijakunnat ohjaisivat OLL:oa vuoden aikana ja äänivaltaisina liittokokouksessa. Tämänmallin keskeinen ratkaistava kysymys on, onko ongelmallista, että SYL olisi OLL:n jäsen, mutta eikuitenkaan pystyisi käyttämään järjestössä lainkaan valtaa.2. Malli 2:Malli on lähimpänä nykymallia, jonka haasteisiin koko ohjauksen uudistamisen tarve liittyy.Nykyisellään on usein epäselvää, mikä on SYL:n ja ylioppilaskuntien välinen rooli OLL:ntoiminnan ohjaamisessa.Tämän mallin keskeinen ratkaistava kysymys on, miten SYL:n jaylioppilaskuntien työnjako tarkalleen määritellään, sillä keskusjärjestöille kaavailtu rooliyhdenvertaisina ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa ei ole SYL:n näkemyksen mukaanmahdollinen. SYL:oa nimittäin ohjaisi myös tämän mallin mukaisessa järjestelyssä liittokokoukseneli ylioppilaskuntien tahto.Nykyisellään kirjaus ei tätä työnjakoa selvennä, joten SYL ei näe mallia kannatettavanakehittämisen suuntana.3. Malli 3:Mallissa OLL:n ohjaus kulkisi kokonaan SYL:n kautta ja tarkoittaisi sitä, että SYL:ssä tulisi käyttääenemmän resursseja myös OLL:n ohjaamiseen ja ylioppilaskuntien kantojen kuulemiseen asiasta.Tämän mallin keskeinen ratkaistava kysymys on, miten SYL:n resurssit järjestetään OLL:nseuraamiseksi ja miten varmistetaan, että ylioppilaskuntien ääni kuuluu tarvittavassa määrinOLL:n ohjauksessa sekä vältetään se, että SYL:n äänienemmistö aiheuttaisi epäluuloa OLL:ntoimintaa kohtaan muissa jäsenyhteisöissä.AYY:n aloite liittokokoukselleSYL näkee, että AYY:n liittokokoukselle tekemä aloite on tuotava liittokokouksen käsittelyyn.Aloitteesta on myös voitava päättää liittokokouksessa perusteellisen keskustelun jälkeenyksinkertaisella enemmistöpäätöksellä.SYL näkee, että AYY:n aloitteen liitteeseen “Opiskelijoiden liikuntaliiton ongelma-analyysi” onsaatava kattava vastine OLL:ltä.SYL näkee, että aloitteessa esitetystä liikuntaedunvalvonnan uudelleenorganisoinnista Uusiliikuntajärjestö ry:n alle, ei ole aloitteessa tarpeeksi tietoa, jotta päätöksenteko asiasta olisimahdollista. Samoin SYL epäilee, että Uusi liikuntajärjestö ry olisi halukas ottamaankorkeakoululiikuntaa tehtäviinsä. SYL ei myöskään näe, että olisi jäsenyhteisöjen kokonaisedunmukaista, että korkeakoululiikunta ja liikuntaedunvalvonta toteutettaisiin sellaisen tahontoimesta, jossa opiskelijoilla ei ole lainkaan virallista edustusta.
  5. 5. SYL näkee, että liiton lakkauttamisesta päättäminen on ennenaikaista ottaen huomioon, ettäliittokokouksen päätöksen mukaisesti perustettu järjestöllisen kehittämisen työryhmä ei ole vieläsaanut kaksivuotiseksi määriteltyä kauttaan loppuun, eikä näin ole päässyt esittämäänvaihtoehtoaan OLL:n toiminnan kehittämiseksi.AYY:n aloitteen liitteessä “Ehdotus edunvalvonnan uudelleenorganisoinnista” kohdassa“Korkeakoulusuositusten levittäminen SYL:n ja SAMOK:n kautta”, AYY esittää SYL:llekoordinointivastuuta ja kaksivuotista projektisihteeriä SAMOK:n kanssa.SYL vastustaa voimakkaasti ajatusta erillisen liikuntasektorin synnyttämisestä tai minkäänaloitteessa OLL:sta alas ajettavaksi esitetyn toiminnon siirtämisestä SYL:n sisään tai tehtäväksiedes väliaikaisesti, sillä liikuntatoiminnan järjestäminen SYL:n piirissä tulisi todennäköisestihallinnollisesti ja taloudellisesti raskaammaksi ilman, että vastineeksi saataisiin mainittavaahyötyä itse edunvalvontatavoitteiden ajamiseen.SYL näkee, että OLL:n pitkän aikavälin kehittäminen tulee keskittää järjestöllisen kehittämisentyöryhmälle, jonka työskentelyä tulee kuitenkin kehittää tämän lausunnon “Järjestöllisestäkehittämisestä yleisesti” kohdan mukaisesti.Helsingissä 9.10.2012Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.Jarno Lappalainen Matti ParpalaPuheenjohtaja PääsihteeriLisätietojaLauri Jurvanen, hallituksen jäsenlauri.jurvanen@syl.fi+358 44 906 5001

×