Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phân tích cơ cấu của Vinamilk

Nguyễn Ngọc Phan Văn

 • Login to see the comments

Phân tích cơ cấu của Vinamilk

 1. 1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK www.vinamilk.com.vn NHÓM 1 LỚP : D01A21
 2. 2. DANH SÁCH NHÓM : 1.Nguyễn Ngọc Phan Văn 2. Lê Lộc Đức 3. Trần Thị Ánh Nguyệt www.vinamilk.com.vn
 3. 3. NỘI DUNG : www.vinamilk.com.vn TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VINAMILK 1 2 3
 4. 4. I. TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NỘI DUNG www.vinamilk.com.vn CƠ CẤU TỔ CHỨC NGUYÊN TẮC CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 1 2 3 5
 5. 5. 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC ? www.vinamilk.com.vn - TẠO RA ĐƯỜNG LỐI ĐÚNG ĐẮN TRONG KINH DOANH - ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC - TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT HUY NĂNG LỰC
 6. 6. 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC Cơ cấu tổ chức quản trị là một chỉnh thể các bộ phận khác nhau , được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm , quyền hạn nhất định , có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các chức năng quản trị và mục tiêu của tổ chức www.vinamilk.com.vn
 7. 7. 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC Sắp xếp các bộ phận , các đơn vị trong tổ chức thành một www.vinamilk.com.vn thể thống nhất Có nhiệm vụ quyền hạn rõ ràng . Hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức
 8. 8. 2.NGUYÊN TẮC CƠ CẤU TỔ CHỨC Thiết kế cơ cấu tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau :  Nguyên tắc gắn với mục tiêu  Nguyên tắc thống nhất chỉ huy  nguyên tắc hiệu quả kinh tế  Ngyên tắc cân đối  Nguyên tắc linh hoạt  Nguyên tắc an toàn và tin cậy www.vinamilk.com.vn
 9. 9. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Có 7 mô hình cơ bản sau : 1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 2. Cơ cấu quản trị theo chức năng 3. Cơ cấu quản trị trực tuyến - chức năng 4. Cơ cấu tổ chức theo ma trận 5. Cơ cấu tổ chức phân theo địa lý 6. Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm 7. Cơ cấu tổ chức theo khách hàng www.vinamilk.com.vn
 10. 10. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN
 11. 11. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến www.vinamilk.com.vn - Đảm bảo chế độ một thủ trưởng - Người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh từ một người lãnh đạo cấp trên trực tiếp - Chế độ trách nhiệm rõ ràng - Người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện - Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có trình độ - Dễ dẫn đến cách quản lý gia trưởng .
 12. 12. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG
 13. 13. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng www.vinamilk.com.vn - Sử dụng các chuyên gia giỏi trong các quyết định quản trị - Không đòi hỏi nhà quản trị phải có kiến thức toàn diện - Dễ đào tạo và dễ tìm nhà quản trị - Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy - Chế độ trách nhiệm không rõ ràng - Sự phối hợp giữa lãnh đạo và các bộ phận chức năng khó khăn
 14. 14. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN – CHỨC NĂNG www.vinamilk.com.vn
 15. 15. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng www.vinamilk.com.vn - Có ưu điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng - Tạo điều kiện cho giám đốc trẻ - Nhiều tranh luận vẫn xảy ra - Hạn chế sử dụng kiến thức chuyên môn - Vẫn có xu hướng can thiệp của các đơn vi chức năng
 16. 16. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO MA TRẬN
 17. 17. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị theo ma trận www.vinamilk.com.vn - Tổ chức linh động - Ít tốn kém , sử dụng nhân lực có hiệu quả - Đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động - Hình thành các giải thể dễ dàng và nhanh chóng - Dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa các lãnh đạo và các bộ phận - Cơ cấu này đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn - Phạm vi sử dụng còn hạn chế vì một trình độ nhất định
 18. 18. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÂN THEO ĐỊA LÝ
 19. 19. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị phân theo địa lý www.vinamilk.com.vn - Chú ý đến thị trường và các vấn đề địa phương - Hiểu biết cao về nhu cầu của khách hàng - Có thông tin trực tiếp tốt hơn với những đại diện của địa phương - Cung cấp cơ sở đào tạo các nhà quản trị - Cần có nhiều người có năng lực quản lý chung - Tạo nên tình trạng trùng lắp trong tổ chức
 20. 20. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM
 21. 21. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị theo sản phẩm www.vinamilk.com.vn - Hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ cung ứng - Trách nhiệm về lợi nhuận đối với sản phẩm rõ ràng - Tạo nên tình trạng trùng lắp trong tổ chức
 22. 22. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC www.vinamilk.com.vn MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO KHÁCH HÀNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH QUẢN LÝ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ TÍN DỤNG CÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ TIN DỤNG CƠ QUAN CHÍNH PHỦ
 23. 23. 3. CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC Mô hình Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu tổ chức quản trị theo khách hàng www.vinamilk.com.vn - Hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng - Tác động tốt về tâm lý đối với khách hàng - Cần có người quản lý và chuyên gia tham mưu về các vấn đề của khách hàng - Các nhóm khách hàng không phải luôn luôn được xác định rõ ràng
 24. 24. II.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NỘI DUNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINAMILK MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SƠ ĐỒ CƠ CẤU SẢN PHẨM SỮA 1 2 3 4 CÁC LOẠI SẢN PHẨM SỮA www.vinamilk.com.vn
 25. 25. 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VINAMILK Tên đầy đủ Công ty cổ phần sữa Việt Nam Tên viết tắt Vinamilk Logo Trụ sở 36- 38 Ngô Đức Kế, www.vinamilk.com.vn Quận 1,TP Hồ Chí Minh Văn phòng giao dịch 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại (08)9300 358 Fax: (08) 9305 206 Web site www.vinamilk.com.vn Email vinamilk@vinamilk.com.vn
 26. 26. 2.MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI www.vinamilk.com.vn
 27. 27. 3. SƠ ĐỒ CƠ CẤU SẢN PHẨM SỮA www.vinamilk.com.vn
 28. 28. 4. CÁC LOẠI SẢN PHẨM CỦA VINAMILK PHÔ MAI SỮA CHUA SỮA TƯƠI KEM NƯỚC ÉP TRÁI CÂY NHÓM SẢN PHẨM SỮA DIELAC SỮA ĐẶC SỮA ĐẬU NÀNH www.vinamilk.com.vn
 29. 29. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VINAMILK NỘI DUNG www.vinamilk.com.vn SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CCTC NHẬN XÉT CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 1 2 3 5
 30. 30. 1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 5 www.vinamilk.com.vn
 31. 31. 2.CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CCTC Đặc điểm hoạt động Có nhiều sản phẩm sữa trên thị trường CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 5 www.vinamilk.com.vn CCTC Mục tiêu chiến lược phát triển Quy mô hoạt động Khả năng về nguồn lực Môi trường hoạt động , chủng loại đa dạng và phong phú - Xây dựng nhiều nhà máy trong cả nước - Đầu tư chiều sâu , đổi mới công nghệ , đa dạng hóa sản phẩm - Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm mới - Quy mô sản xuất lớn với nhiều hệ thống nhà máy sữa trên cả nước - Máy móc trang thiết bị hiện đại - Nguồn vốn ổn định - Nhân sự có trình độ tay nghề Chuyên cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa và các sản phẩm khác
 32. 32. 3. NHẬN XÉT Ưu điểm : - Các bộ phân làm việc sẽ nhận lệnh trực tiếp từ một cấp lãnh đạo cấp trên - Phát huy đầy đủ hơn ưu thế chuyên môn hóa ngành nghề theo chức năng của từng đơn vị - Giữ sức mạnh và uy tín các chức năng chủ yếu - Đơn giản hóa việc đào tạo - Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CƠ CẤU TỔ CHỨC - Tạo điều kiện cho việc kiểm tra chặt chẽ của cấp cao - Hiệu quả tác nghiệp cao đối với nhiệm vụ làm đi làm 5 : nhất lại hàng ngày www.vinamilk.com.vn
 33. 33. 3. NHẬN XÉT Nhược điểm : - Dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra mục tiêu hay chiến lược - Thiếu sự phối hợp hành động giữa các phòng ban chức năng - Chuyên môn hóa cao cán bộ nhân viên có tầm nhìn hạn hẹp vì chỉ giỏi chuyên môn của mình , không biết không quan tâm đến chuyên môn khác - Hạn chế phát triển đội ngũ quản lý chung - Trách nhiệm vấn đề thực hiện mục tiêu chung của tổ CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 5 : chức thường được gán cho cấp lãnh đạo cao : Tổng giám đốc www.vinamilk.com.vn
 34. 34. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN www.vinamilk.com.vn KẾT THÚC

×