Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De thi MBBanh

101 views

Published on

Nguyen Ngoc Phan Van

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De thi MBBanh

  1. 1. thi chuyên viên H tr Tín d ng & chuyên viên QHKH c a MB (04/04/2010) thi chuyên viên H tr Tín d ng & chuyên viên QHKH c a MB (Th i gian thi: Sáng CN - 04/04/2010) Tr c nghi m : 35 câu ,70 i m: G m các v n liên quan n: - Nghi p v th trư ng m c a NH - T giá h i oái - Lãi su t - B o lãnh ngân hàng - Chi t kh u - GDP VN năm 2009 là bao nhiu ? Năm thành l p c a MB, năm VN gia nh p WTO, các ph m ch t c a CV QHKH, các kĩ năng bán hàng rùi tình hu ng x trí khi ph ng v n KH,... M t s câu h i: - T ch c tín d ng không cho vay i v i nh ng i tư ng nào ? Lu t các TCTD - TS N c a ngân hàng g m ? 3 ph n 1. V n huy ng 2. V n vay 3. V n ch s h u - T l an toàn v n t i thi u c a 1 TCTD ? là CAR = 8% (theo tiêu chu n Basel II) - Khi tăng giá ng b n t s nh hư ng th nào d n XNK ? ng b n t tăng giá => T giá ngo i t / n i t gi m => Kích thích nh p kh u, h n ch xu t kh u do ng b n t có giá hơn trư c. - Ch c năng c a b o lãnh ? > Ch c năng b o m pháp lý ây là ch c năng quan tr ng nh t c a b o lãnh. B ng vi c cam k t chi tr b i thư ng khi x y ra các bi n c vi ph m h p ng c a ngư i ư c b o lãnh, các ngân hàng phát hành b o lãnh ã t o ra m t s b o m ch c ch n cho ngư i th hư ng. Chính s tin tư ng này ã t o i u ki n cho h p ng ư c ký k t m t cách suôn s thu n l i > Ch c năng ôn c & th c hi n H Do ch u trách nhi m th c hi n cam k t nên ngân hàng phát hành b o lãnh cũng thư ng xuyên ki m tra, giám sát t o ra m t áp l c th c hi n t t h p ng, gi m thi u vi ph m v phía ngư i ư c b o lãnh. > Ch c năng là công c tài tr B o lãnh còn là công c tài tr th c s v m t tài chính cho ngư i ư c b o lãnh. Trong nhi u trư ng h p thông qua b o lãnh, khách hàng không ph i xu t qu , thu h i v n nhanh chóng, ư c vay n ho c ư c kéo dài th i gian thanh toán ti n hàng hoá, d ch v , n p thu ….Vì v y dù không tr c ti p c p v n, BLNH ã giúp cho khách hàng c a ngân hàng ư c hư ng nh ng thu n l i v
  2. 2. m t ngân qu như khi ư c vay th c s . - Khi trích d phòng gi m giá hàng t n kho s nh hư ng th nào n LN hay VCSH ? D phòng gi m giá HTK => làm gi m LN, LN l i n m trong kho n m c VCSH => làm gi m VCSH - Vòng quay HTK = ? = Doanh thu thu n / Hàng t n kho bình quân - Ý nghĩa c a h s thanh toán nhanh ? Ph n ánh kh năng t tr n các kho n n ng n h n c a doanh nghi p b ng các tài s n ng n h n hi n có (mà không tính n Hàng t n kho) - KYC trong tài chính ngân hàng là vi t t t c a t ti ng Anh nào ? KYC = Know your customer - S d ng câu h i óng khi nào ? Khi ã mu n ngư i tr l i không lan man mà i vào tr ng tâm v n - KH thư ng chê lãi su t cao vì ? Lãi su t cao ng nghĩa chi phí ph i tr cao & có th làm gi m l i nhu n kỳ v ng c a KH khi s d ng kho n v n ó. - CVQHKH nên k t thúc (ch t) m t cu c bán hàng khi nào ? - CVQHKH ph i có kĩ năng gì ? + K năng thuy t trình (nói có trình t , m ch l c, b c c rõ ràng ...) + K năng àm phán (Bi t cách t v n , khơi g i v n & cu n hút ngư i nghe) + K năng ngôn ng (Bi t ngo i ng là l i th , ko nói ng ng, ko nói l p....) - CVQHKH am hi u i th c nh tranh làm gì ? C nhân có câu: "Bi t ch bi t ta, trăm tr n trăm th ng". i th c nh tranh là Chuyên viên QHKH c a các ngân hàng khác ho c là nhân viên c a các NH khác, h u có th lôi kéo và giành gi t KH c a ngân hàng mình. => Ph i am hi u i th mình có th ra các chi n lư c Marketing & Thuy t ph c khách hàng s d ng các SP/ D ch v c a NH mình (MB ý ) - Nhà xu t kh u thích phương th c thanh toán qu c t nào: L/C tr ngay, L/C tr ch m, chuy n ti n trư c khi giao hàng, chuy n ti n sau khi giao hàng ? Thích chuy n ti n trư c khi giao hàng > Cái này ch c cú nh t rùi - Nhà nh p kh u thích phương th c nào:L/C,D/P,D/A ? Nhà nh p kh u thích D/A (Document against Acceptance: Trao ch ng t ch ch p nh n) => Vì trong kho ng th i gian ch ch p nh n, nhà NK vô tình ư c nhà XK tài tr 1 kho n tín d ng trong th i gian X day ( ch Acceptance theo như trong h p ng) => Nhà XK không b ng v n, c tài tr v n thêm 1 kho ng th i gian - Bán hàng tư v n là gì ? Bán hàng tư v n (Sales consultancy) là d ch v bán hàng hi n i, theo ó nhân viên bán hàng s tư v n cho khách hàng nh ng s n ph m/ d ch v phù h p nh t v i nhu c u, kh năng tài chính c a h . Ho c có th g i m nhu c u c a khách trên các sp. d ch v hi n có c a Ngân hàng mình.
  3. 3. (nhìu nhìu .........mình không nh h t! hix) Thi t lu n: (1 bt 15 , 1 câu h i 15 ) (Lưu ý ko c ch quan khi làm bài nhé, ko khó ;) ) bài: M t công ty mu n u tư mua m t máy móc h t 150 tri u. Doanh thu hàng năm em l i là 80 tri u, chi phí v n hành hàng năm là 20 tri u. Kh u hao u. Th i gian khai thác là 5 năm. Thu TNDN là 28%. Giá tr thanh lí năm cu i cùng là 30 tri u. 1) Tính dòng ti n ròng 2) Công ty có nên u tư không n u lãi su t th trư ng là 12% G i ý: 1) Dòng ti n ròng = T ng dòng ti n thu - T ng dòng ti n chi Tuy nhiên, dòng ti n chi (g m u tư mua m t máy móc h t 150 tri u, các kho n chi phí v n hành h ng năm, thu TNDN h ng năm là các th i i m khác nhau). Do ó ph i quy v hi n t i c a t t c các dòng ti n tính cho úng Năm 0 1 2 3 4 5 V n u tư -150 Doanh thu 80 80 80 80 110 Chi phí 20 20 20 20 20 EBIT 60 60 60 60 90 Kh u hao 30 30 30 30 30 EBT 30 30 30 30 60 LÃI L i nhu n trư c thu 30 30 30 30 60 TTNDN 8,4 8,4 8,4 8,4 16,8 L i nhu n sau thu 21,6 21,6 21,6 21,6 43,2 Kh u hao 30 30 30 30 30
  4. 4. Thu nh p ròng -150 51,6 51,6 51,6 51,6 73,2 Thu nh p ròng hi n t i 51,6/(1+r) 51,6/(1+r)^2 51,6/(1+r)^3 51,6/(1+r)^4 73,2/(1+r)^5 NPV 48,26 Quy v hi n t i: Dòng ti n ròng = 51,6/(1+r) + 51,6/(1+r)^2 + 51,6/(1+r)^3 + 51,6/(1+r)^4 + 73,2/(1+r)^5 - 150 (*) 2) Thay r = 12% vào công th c (*) Ta ư c NPV = 48,26 Xác nh IRR c a d án V i k t qu mò tìm r2 = 24% Ch n 2 giá tr : r1: là t l chi t kh u tìm ư c NPV1 >0 và nh nh t r2: là t l chi t kh u tìm ư c NPV1 <0 và l n nh t Khi r=12% => NPV1 = 48,26$ >0 Khi r=24% => NPV2 = - 0,97$ <0 V y IRR = r1 + (r2-r1)x NPV1/(NPV1 + NPV2) = 0,12 + (0,24 - 0,12)x 48,26/(48,26+0,97) = 23,76% V i IRR = 23,76% thì NPV = 0. D án hòa v n. => D án NÊN u tư n u ls th trư ng là 12% LƯU Ý: Thu su t thu TNDN trong bài là 28% ( cho), n u ko cho, các b n t c p nh t n th i gian thi, hi n là 25% Câu h i : Phân tích câu nói: "Khách hàng là tài s n c a chúng tôi" (vi t không quá 1 trang) - Khách hàng là Tài s n c a chúng tôi. Do ó n u m t khách hàng cũng ng nghĩa nh ng CV QHKH ã làm m t mát 1 lư ng tài s n c a ngân hàng - Khách hàng là Tài s n c a chúng tôi. Nên n u CV QHKG ưa khách hàng c a ngân hàng cho i th c nh tranh hư ng các ưu ãi c bi t cũng ng nghĩa ã ánh c p tài s n c a chính ngân hàng - Khách hàng là Tài s n c a chúng tôi. Nên các CVQHKH ph i có trách nhi m b o v khách hàng c a ngân hàng gi ng như gìn gi tài s n c a ngân hàng. - Khách hàng là Tài s n c a chúng tôi => Là 1 CV QHKH tôi s luôn trân tr ng & gi gìn m i quan h v i KH. Xây d ng ni m tin v ng ch c v i các KH ko ch t n n móng cho s phát tri n c a NH mà còn giúp th ph n NH ngày càng m r ng, tài s n ngân hàng ngày càng tăng trư ng.
  5. 5. (P/S: K t lu n trên nghe có v r t là "húng". Nói chung câu k t nên làm máu l a 1 tý, các b ch m bài c a MB s c bi t lưu tâm ) Ngu n: Cám ơn Nhím & cindy_thanh1988 ã cung c p thi này !

×