SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Ano ang iyong masasabi
sa mga sumusunod na
konsepto?
• Hilig
• Talento
• Pagpapasiya
• Birtud
• Hirarkiya ng
Pagpapahalaga
• Natutukoy ang mga gawain o karanasan
sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral
o may positibong impluwensiya sa sarili.
• Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng
bawat kasapi ng pamilya sa loob ng
• Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan
tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
A N G A K I N G P A M I L Y A
Ro s a r i o
J u l i e Ann F.
1. Anong mga katangian ng isang pamilya
ang isinasabuhay sa tula?
ang mga gampanin
ang
ang
isinasabuhay
mga gampanin
ng mga
sa tula?
ng mga
2. Ano-ano
magulang
Ano-ano
anak?
P a n g k a t a n g g a w a i n
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat I
• Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng
mga larawang maaaring magamit sa
paglalarawan ng inyong pamilya.
Pangkat II
• Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting
naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag
ang kaugnayan nito.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat III
• Sumulat ng dalawang saknong na tulang
naglalarawan sa inyong pamilya.
Pangkat IV
• Lumikha ng isang maikling dula ng
paglalarawan ng inyong pamilya.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
1. Anong isang salita ang maaari mong
gamiting paglalarawan sa pamilya?
Bakit mo napili ang salitang ito?
2. Anong karanasan sa pamilya ang
nagbunsod sa iyo upang magkaroon
ng ganitong pananaw tungkol sa
pamilya?
3. Anong mahalagang mensahe ang
nais mong ipaabot sa iyong sariling
pamilya?
Ang Gampanin ng Bawat Pamilya
G A W A I N 1 :
P A N U T O :
Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi
ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga
kasapi ng pamilya at sa pamayanan.
P A M A M A R A A N:
1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na
nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.
2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang
kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat
kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang
kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng
pamilya o sa buong pamilya.
3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at
ang iyong sarili.
4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o
kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa.
5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring
naganap sa iyong ginawang pagbabahagi.
6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong:
a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain?
Ipaliwanag.
b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya
ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag.
c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat
kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya?
d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana
mo sa iyong pamilya?
1. Ano ang
nakaraang
iyong nahinuha sa
gawain tungkol sa iyong
pamilya?
2. Anong isang salita ang maglalarawan
sa iyong pamilya? Ipaliwanag.
3. Bakit mahalagang magampanan ng
pamilya
bawat miyembro ng iyong
ang kanilang kontribusyon o
gampanin?
Bilang isang anak na
bahagi ng isang pamilya,
magtala ng limang
gampanin o kontribusyon
sa loob ng iyong tahanan
na lubos na nakatutulong
upang mas mapalago ang
samahan ng iyong
pamilya.
Ang pamilya ay binubuo ng
isang lipunan na
magkakasama at
pinamamahalaan ng ama’t
ina na siya ring gumgabay sa
mga anak. Ang bawat kasapi
ng pamilya ay may mga
bahaging ginagampanan na
makatutulonhg upang
mapalago at mapanatiling
matatag ang kanilang
samahan
• Magdala ng larawan ng pamilya.
• Magdala ng gamit pang-sining katulad ng
crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper
at glue.
• Ito ay maituturing na grupo ng mga
tao, maaring magkadugo man o
hindi.
• Ang pamilya ay ang pinakamaliit at
pangunahing yunit ng lipunan.
• Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa
isang tahanan.
• Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang
pamilya ay:
– pangunahing institusyon ng lipunan
– nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e
at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro
at romantikong pagmamahal
• Ibig sabihin, kapwa nangakong
magsasama hanggang sa wakas ng
kanilang buhay,
pag-aaruga
edukasyon
magtutulungan sa
at pagtataguyod ng
ng kanilang mga
magiging anak+
• Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya
ayisang kongkretong pagpapahayag
ng pagmamahal sa kapwa sa
pamamagitan ng kawanggawa,
kabutihang loob, at paggalang o
pagsunod.
Dalawang Uri ng Pamilya
Pamilya
Nuclear
Extended
Binubuo ng
ama, ina at
isang anak /
mga anak
Binubuo ng ama,
ina at isang anak
/ mga anak
kasama ang iba
pang miyembro
ng pamilya
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa UGNAYAN.
Pamilya
• misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang
pagmamahal
• bawat gawain ay nagpapahayag ng
pagmamahal.
• Kung walang pagmamahal hindi
iiral, lalago at hindi makakamit
ng mg a miyembro ang kanilang
kaganapan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Ito ay itinatag bilang
isang malapit na
komunidad ng buhay
at pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
magpakas al at magsama nang habangbuhay.
Ang pagpapakasal ng dalawang taong
nagmamahalan ang magpapatibay sa
isang pamilya,dito ipinakikita ng
pagsasama ng buhay at pagmamahal
ang pagbibitiw ng mga pangako na
nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa
tao bilang tao at hindi isinasaalang-
alang ang anumang mayroon ng isa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pagmamahal na
namamagitan sa mag-asawa
(conjugal love) ay
nakapagbibigay-buhay (dahil
nakatakda ito sa pagkakaroon ng
anak), kaya patungo ito sa
pagmamahal ng magulang
(paternal love).
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag-
pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
magpakasal at magsama nang habangbuhay.
• Ang ugnayan ng m g a kasapi
nito ay pinagtitibay ng
pagmamahalan magkalayo
man sila sa iSa’t isa.
• Napananatili itong buo dahil
sa bigkis ng pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon
Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang
yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng
lipunan at patuloy na sumus uporta rito
dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay.
“Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na
hindi rin maayos ang Lipunan.
Kung maayos ang lahat ng pamilya,
tiyak na magiging matiwasay ang
lipunan.”
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pamilya ang orihinal na
paaralan ng pagmamahal.
• Sa pamilya, binibigyang halaga ang
kasapi dahil sa pagiging tao niya,
hindi dahil sa kaniyang
kontribusyon o magagawa sa
pamilya.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayang
dugo ang likas
n
b
a
ad
kia
t h
itiln
au
n
tu
kru
in
n
g
g
ang kapamilya
bilang parang
sarili (another
self),
may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa
pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon
siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o
talento.)
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang
hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove).
Sa pamilya,
ipinararanas sa tao
kung paano mahalin
upang ganap niyang
matutuhan kung
paano ang
magmahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang
paaralan para sa panlipunang buhay (the first
a n d irreplaceable school of social life).
Ang pamilya ang
pinakaepektibon
g paraan upang
gawing makatao
at mapagmahal
ang lipunan+
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay
(law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga
miyembro nito.
Iginagalang ng bawat isa ang dignidad
ng kapwa miyembro, kaya’t ang
malayang pagbibigay ay ipinakikita
sa taos-pusong
pagtanggap, paglilingkod,
diyalogo, malalim na
pagkakaisa, at
pagtutulungan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at
hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang
buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan
sa lipunan.
Ang mga pagpapahalagang
panlipunan na natutuhan sa tahanan
ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
sa kaniyang kapwa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
HOS P I TALI TY
Paraan ng
pagbubukas
ng tahanan
sa kapwa
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
Gampaning
politikal
RH Bi l l
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapasiya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang tungkulin ng mga
magulang na magbigay
ng edukasyon ang
bukod-tangi at
pinakamahalagang
gampanin ng mga
magulang.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapas iya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang mga
pagpapahalagang
maitatanim sa puso ng anak
ang siyang magtuturo sa
kaniya na maging maingat
at maayos sa k n ng mga
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
sa regular na pagtuturo
tungkol sa pananampalataya
(hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at
Bibliya sa mga Kristiyano).
na Institusyon?
Ang mga magulang ay dapat na mamuno at
manguna sa pananalangin kasama ang anak,
magbasa at pabasahin ng mga aklat ang
mga anak tungkol sa
pananampalataya at mamuno
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pagtutulungan ay natural ding
dumadaloy sa pamilya sapagkat
kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.
Pagtutulungan ng Pamilya
KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga
anak.
Pagtutulungan ng Pamilya
Maituturing na labis na kabutihan ang hindi
talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras
ng pangangailangan.
Ngunit mahalagang tandaan na ang
pagtulong ay may hangganan.
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pamilya, dumaan man sa maraming
mga pagbabago bunga ng modernisasyon,
ay mananatiling ln
ip
au
tn
ur
a
a
n
l.na institusyon ng
Mahalagang
hindi mabago
kasabay ng
panahon ang
p a g - iral ng
isang pamilya.

More Related Content

What's hot

EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)Mich Timado
 
Esp aralin 7 quarter 4
Esp aralin 7 quarter 4Esp aralin 7 quarter 4
Esp aralin 7 quarter 4Venus Amisola
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6Francis Hernandez
 
Hilig sa Larangan at Tuon.pptx
Hilig sa Larangan at Tuon.pptxHilig sa Larangan at Tuon.pptx
Hilig sa Larangan at Tuon.pptxMaryGraceAlbite1
 
ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxMarnelle Garcia
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityFrancis Hernandez
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxBeaLocsin
 
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxEsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxJun-Jun Borromeo
 
Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Kokie Tayanes
 
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Len Santos-Tapales
 
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaIvy Bautista
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanowshii
 

What's hot (20)

PATRIOTISMO.pptx
PATRIOTISMO.pptxPATRIOTISMO.pptx
PATRIOTISMO.pptx
 
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
 
ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptx
ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptxESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptx
ESP 8 Modyul 5 & 6 - EMOSYON.pptx
 
Paunlarin ang Talento at Kakayahan
Paunlarin ang Talento at KakayahanPaunlarin ang Talento at Kakayahan
Paunlarin ang Talento at Kakayahan
 
Esp aralin 7 quarter 4
Esp aralin 7 quarter 4Esp aralin 7 quarter 4
Esp aralin 7 quarter 4
 
ESP-8-Week-1.pptx
ESP-8-Week-1.pptxESP-8-Week-1.pptx
ESP-8-Week-1.pptx
 
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
 
Hilig sa Larangan at Tuon.pptx
Hilig sa Larangan at Tuon.pptxHilig sa Larangan at Tuon.pptx
Hilig sa Larangan at Tuon.pptx
 
ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptx
 
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on SexualityESP Module 14 - Issues on Sexuality
ESP Module 14 - Issues on Sexuality
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
 
Karahasan sa Paaralan
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Karahasan sa Paaralan
 
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptxEsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
EsP10: Mga isyung moral tungkol sa Buhay_044009.pptx
 
Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2
 
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
 
Niyebeng item ppt
Niyebeng item pptNiyebeng item ppt
Niyebeng item ppt
 
EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3
 
Filipino MELCs.pdf
Filipino MELCs.pdfFilipino MELCs.pdf
Filipino MELCs.pdf
 
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
 

Similar to ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptxESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptxdoinksasis92
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanMartinGeraldine
 
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaCharmy Deliva
 
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Ivy Bautista
 
DLL ESP 8 Modyul 1.pdf
DLL ESP 8 Modyul 1.pdfDLL ESP 8 Modyul 1.pdf
DLL ESP 8 Modyul 1.pdfAniceto Buniel
 
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyonbananaapple2
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonLEONELMALIGAYANEBRIA
 
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptxGerlyn Villapando
 
Modyul 11 pamilyang asyano
Modyul 11  pamilyang asyanoModyul 11  pamilyang asyano
Modyul 11 pamilyang asyano南 睿
 
ESP8-Modyul 1.pptx
ESP8-Modyul 1.pptxESP8-Modyul 1.pptx
ESP8-Modyul 1.pptxnoel521
 
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxIstraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxJuvy41
 

Similar to ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx (20)

ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptxESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
ESP 8_PAMILYA BILANG NATURAL NA INSTITUSYON.pptx
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
 
Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1
 
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya
 
Aralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptxAralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptx
 
ang pamilya.pptx
ang pamilya.pptxang pamilya.pptx
ang pamilya.pptx
 
ANG PAMILYA ptx
ANG PAMILYA ptxANG PAMILYA ptx
ANG PAMILYA ptx
 
EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8
 
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
 
DLL ESP 8 Modyul 1.pdf
DLL ESP 8 Modyul 1.pdfDLL ESP 8 Modyul 1.pdf
DLL ESP 8 Modyul 1.pdf
 
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
 
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
7.1 Pagkilos Panlipunan at Pampolitikal ng Pamilya.pptx
 
G8m1part1
G8m1part1G8m1part1
G8m1part1
 
Modyul 11 pamilyang asyano
Modyul 11  pamilyang asyanoModyul 11  pamilyang asyano
Modyul 11 pamilyang asyano
 
ESP8-Modyul 1.pptx
ESP8-Modyul 1.pptxESP8-Modyul 1.pptx
ESP8-Modyul 1.pptx
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP-G8.pptx
 
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxIstraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
 
Esp 8 lesson plan
Esp 8 lesson planEsp 8 lesson plan
Esp 8 lesson plan
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 8pdf
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 8pdfEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 8pdf
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 8pdf
 

More from RiaPerez4

The Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptxRiaPerez4
 
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxRiaPerez4
 
EMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptxRiaPerez4
 
BIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptxRiaPerez4
 
DARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptxRiaPerez4
 
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxRiaPerez4
 
Philosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptxPhilosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptxRiaPerez4
 
Electromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.pptElectromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.pptRiaPerez4
 

More from RiaPerez4 (8)

The Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptx
 
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
 
EMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptx
 
BIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptx
 
DARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptx
 
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
 
Philosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptxPhilosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptx
 
Electromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.pptElectromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.ppt
 

Recently uploaded

PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterPrinceLenardMLines
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...KeanuJulian
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 

Recently uploaded (20)

PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 

ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

 • 1.
 • 2. Ano ang iyong masasabi sa mga sumusunod na konsepto? • Hilig • Talento • Pagpapasiya • Birtud • Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. • Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensiya sa sarili. • Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng bawat kasapi ng pamilya sa loob ng • Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang malikhaing pamamaraan.
 • 13.
 • 14. A N G A K I N G P A M I L Y A Ro s a r i o J u l i e Ann F.
 • 15.
 • 16. 1. Anong mga katangian ng isang pamilya ang isinasabuhay sa tula? ang mga gampanin ang ang isinasabuhay mga gampanin ng mga sa tula? ng mga 2. Ano-ano magulang Ano-ano anak?
 • 17. P a n g k a t a n g g a w a i n “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat I • Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng mga larawang maaaring magamit sa paglalarawan ng inyong pamilya. Pangkat II • Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag ang kaugnayan nito.
 • 18. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat III • Sumulat ng dalawang saknong na tulang naglalarawan sa inyong pamilya. Pangkat IV • Lumikha ng isang maikling dula ng paglalarawan ng inyong pamilya.
 • 19. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” 1. Anong isang salita ang maaari mong gamiting paglalarawan sa pamilya? Bakit mo napili ang salitang ito? 2. Anong karanasan sa pamilya ang nagbunsod sa iyo upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya? 3. Anong mahalagang mensahe ang nais mong ipaabot sa iyong sariling pamilya?
 • 20. Ang Gampanin ng Bawat Pamilya G A W A I N 1 : P A N U T O : Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga kasapi ng pamilya at sa pamayanan. P A M A M A R A A N: 1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. 2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya.
 • 21. 3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at ang iyong sarili. 4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa. 5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring naganap sa iyong ginawang pagbabahagi. 6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong: a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag. c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya? d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana mo sa iyong pamilya?
 • 22.
 • 23.
 • 24. 1. Ano ang nakaraang iyong nahinuha sa gawain tungkol sa iyong pamilya? 2. Anong isang salita ang maglalarawan sa iyong pamilya? Ipaliwanag. 3. Bakit mahalagang magampanan ng pamilya bawat miyembro ng iyong ang kanilang kontribusyon o gampanin?
 • 25. Bilang isang anak na bahagi ng isang pamilya, magtala ng limang gampanin o kontribusyon sa loob ng iyong tahanan na lubos na nakatutulong upang mas mapalago ang samahan ng iyong pamilya.
 • 26. Ang pamilya ay binubuo ng isang lipunan na magkakasama at pinamamahalaan ng ama’t ina na siya ring gumgabay sa mga anak. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga bahaging ginagampanan na makatutulonhg upang mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang samahan
 • 27. • Magdala ng larawan ng pamilya. • Magdala ng gamit pang-sining katulad ng crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper at glue.
 • 28.
 • 29. • Ito ay maituturing na grupo ng mga tao, maaring magkadugo man o hindi. • Ang pamilya ay ang pinakamaliit at pangunahing yunit ng lipunan. • Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa isang tahanan.
 • 30. • Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang pamilya ay: – pangunahing institusyon ng lipunan – nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal
 • 31. • Ibig sabihin, kapwa nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, pag-aaruga edukasyon magtutulungan sa at pagtataguyod ng ng kanilang mga magiging anak+
 • 32. • Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya ayisang kongkretong pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod.
 • 33. Dalawang Uri ng Pamilya Pamilya Nuclear Extended Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak kasama ang iba pang miyembro ng pamilya
 • 34. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.
 • 35. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa UGNAYAN. Pamilya • misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang pagmamahal • bawat gawain ay nagpapahayag ng pagmamahal. • Kung walang pagmamahal hindi iiral, lalago at hindi makakamit ng mg a miyembro ang kanilang kaganapan.
 • 36. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal.
 • 37. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang magpakas al at magsama nang habangbuhay. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya,dito ipinakikita ng pagsasama ng buhay at pagmamahal ang pagbibitiw ng mga pangako na nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa tao bilang tao at hindi isinasaalang- alang ang anumang mayroon ng isa.
 • 38. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pagmamahal na namamagitan sa mag-asawa (conjugal love) ay nakapagbibigay-buhay (dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak), kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang (paternal love). Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag- pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
 • 39. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? magpakasal at magsama nang habangbuhay. • Ang ugnayan ng m g a kasapi nito ay pinagtitibay ng pagmamahalan magkalayo man sila sa iSa’t isa. • Napananatili itong buo dahil sa bigkis ng pagmamahal.
 • 40. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng lipunan at patuloy na sumus uporta rito dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay. “Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na hindi rin maayos ang Lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak na magiging matiwasay ang lipunan.”
 • 41. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. • Sa pamilya, binibigyang halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi dahil sa kaniyang kontribusyon o magagawa sa pamilya.
 • 42. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayang dugo ang likas n b a ad kia t h itiln au n tu kru in n g g ang kapamilya bilang parang sarili (another self), may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o talento.)
 • 43. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove). Sa pamilya, ipinararanas sa tao kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano ang magmahal.
 • 44. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay (the first a n d irreplaceable school of social life). Ang pamilya ang pinakaepektibon g paraan upang gawing makatao at mapagmahal ang lipunan+
 • 45. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay (law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito. Iginagalang ng bawat isa ang dignidad ng kapwa miyembro, kaya’t ang malayang pagbibigay ay ipinakikita sa taos-pusong pagtanggap, paglilingkod, diyalogo, malalim na pagkakaisa, at pagtutulungan.
 • 46. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan sa lipunan. Ang mga pagpapahalagang panlipunan na natutuhan sa tahanan ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
 • 47. sa kaniyang kapwa. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. HOS P I TALI TY Paraan ng pagbubukas ng tahanan sa kapwa
 • 48. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Gampaning politikal RH Bi l l
 • 49. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya. Ang tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang.
 • 50. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapas iya, at paghubog ng pananampalataya. Ang mga pagpapahalagang maitatanim sa puso ng anak ang siyang magtuturo sa kaniya na maging maingat at maayos sa k n ng mga
 • 51. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas sa regular na pagtuturo tungkol sa pananampalataya (hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at Bibliya sa mga Kristiyano). na Institusyon? Ang mga magulang ay dapat na mamuno at manguna sa pananalangin kasama ang anak, magbasa at pabasahin ng mga aklat ang mga anak tungkol sa pananampalataya at mamuno
 • 52. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pagtutulungan ay natural ding dumadaloy sa pamilya sapagkat kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
 • 53. mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. Pagtutulungan ng Pamilya KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga anak.
 • 54. Pagtutulungan ng Pamilya Maituturing na labis na kabutihan ang hindi talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras ng pangangailangan. Ngunit mahalagang tandaan na ang
 • 55. pagtulong ay may hangganan. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pamilya, dumaan man sa maraming mga pagbabago bunga ng modernisasyon, ay mananatiling ln ip au tn ur a a n l.na institusyon ng Mahalagang hindi mabago kasabay ng panahon ang p a g - iral ng isang pamilya.