Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 special nieuwe standaard joint ventures

328 views

Published on

In September 2007 publiceerde de international Accounting Standar Board ("IASB") al haar eerste concept om de standaard voor samenwerkingsverbanden per 1 januari 2013 toe te passen.

De EU besloot om de toepassing één jaar uit te stellen (1 januari 2014). Voor meer informatie heeft Crowe Horwath hierover een special samengesteld.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 special nieuwe standaard joint ventures

  1. 1. Special nieuwe standaard van Joint Ventures Audit І Tax І Advisory
  2. 2. Nieuwe standaard Joint Ventures Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inleiding.......................................................................................................................... 2 Joint operations en joint ventures ................................................................................... 3 Veranderingen in de verslaggeving van joint arrangements and joint ventures ............... 4 Gevolgen van IFRS 11 ................................................................................................... 4 Het totale overzicht......................................................................................................... 4 Meer informatie .............................................................................................................. 4 Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen. 1
  3. 3. 1. Inleiding In September 2007 publiceerde de International Accounting Standard Board (“IASB”) al haar eerste concept om de standaard voor samenwerkingsverbanden (Joint Ventures, IAS 31) te vervangen. Vanaf 1 januari 2013 dient de nieuwe standaard voor samenwerkingsverbanden (Joint Arrangements, IFRS 11) te worden toegepast volgens het IASB. De Europese Unie (EU) heeft besloten om de toepassing van de standaard één jaar uit te stellen tot 1 januari 2014. Ondernemingen in de EU mogen de standaard eerder toepassen. De nieuwe standaard maakt deel uit van een aantal samenhangende wijzigingen in IFRS gericht op consolidatie en toelichting van belangen in andere ondernemingen. De IFRS regels voor consolidatie zijn aangepast in een nieuwe standaard (Consolidated Financial Statements, IFRS 10) en de toelichtingen van belangen in andere ondernemingen (Disclosure of Interests in Other Entities, IFRS 12). Hiervoor zijn de bestaande standaarden voor deze onderwerpen aangepast. De vervangen standaard voor samenwerkingsverbanden is vervallen (Joint Ventures, IAS 31). De bestaande standaard voor consolidatie (IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements) is aangepast en heeft nu alleen betrekking op de enkelvoudige jaarrekening. Daarnaast is de standaard voor geassocieerde deelnemingen aangepast om meer nadruk te leggen op de toepassing van de equity methode voor joint ventures (Investements in Associates and Joint Ventures, IAS 28). Hierna wordt kort de classificatie en waardering van joint arrangements beschreven zoals vereist volgens IFRS 11. Crowe Horwath Accountancy & Belastingadvies Amsterdam Postbus 74175 1070 BD Amsterdam T: 020 426 06 00 F: 020 426 06 99 Rotterdam Postbus 4308 3006 AH Rotterdam T: 010 266 15 00 F: 010 266 15 99 Nijmegen Postbus 451 6500 AL Nijmegen T: 024 372 54 00 F: 024 372 54 99 E: info@crowehorwath.nl I: www.crowehorwath.nl 2
  4. 4. 2. Joint operations en joint ventures Een samenwerkingsverband kan alleen verwerkt worden als een joint operation of joint venture indien sprake is van een contractuele overeenkomst waaruit gezamenlijke zeggenschap blijkt. Voor het samenwerkingsverband wordt beoordeeld of sprake is van een joint operation of een joint venture. De onderneming beoordeelt hiervoor het samenwerkingscontract en alle relevante afspraken die hiermee samenhangen. De standaard is principle based, de bijlage van de standaard kent echter gedetailleerde voorwaarden voor de classificatie. Bestaande Standaard IAS 31 kent de volgende vormen van samenwerkingsverbanden Nieuwe Standaard IFRS 11 kent de volgende vormen van samenwerkingsverbanden Jointly Controlled Operations Joint Operations Jointly Controlled Assets Joint Ventures Joint Ventures De figuur hierboven benadert de analyse meer vanuit de juridische structuur van het samenwerkingsverband. Dit lijkt niet zo zwart wit als uit de figuur naar voren komt. De juridische structuur van een joint arrangement geeft een belangrijke indicatie. Een joint arrangement zonder rechtspersoonlijkheid zal eerder als een joint operation classificeren omdat de partners voor het samenwerkingsverband eerder aansprakelijk zijn en gemakkelijker toegang hebben tot de activa en opbrengsten. Zelfstandige rechtspersoonlijkheid is een aanwijzing dat sprake is van een joint venture. Situaties waarbij een joint arrangement met rechtspersoonlijkheid geclassificeerd wordt als een joint operation is mogelijk. Een voorbeeld kan zijn een samenwerkingsverband gestructureerd in een zelfstandige rechtspersoon maar economisch volledig afhankelijk is van de partners kan als joint operation classificeren. De partners nemen bijvoorbeeld alle producten of diensten af en zonder de partners als afnemers heeft de joint arrangement geen economisch bestaansrecht. Voorgaande geeft weer dat de interpretatie van de voorwaarden uit de standaard en de structuur van de joint arrangement (rechtspersoonlijkheid) belangrijk is om tot een goed onderbouwde classificatie te komen. De praktijk kan complex zijn door juridische structuren waarin rechtspersonen met en zonder rechtspersoonlijkheid voorkomen. Verschillende doelen voor de partners spelen een rol zoals tax, verslaggeving of andere relevante aspecten. 3
  5. 5. 3. Veranderingen in de verslaggeving van joint arrangements and joint ventures De vervangen standaard voor samenwerkingsverbanden (IAS 31) gaf ondernemingen de keuze om proportionele consolidatie of de equity method toe te passen voor joint operations. Deze keuze diende consequent te worden toegepast. In de nieuwe standaard is de classificatie van de joint arrangement bepalend. Joint ventures worden gewaardeerd volgens de equity methode (net als geassocieerde deelnemingen). Een partner in een joint operation consolideert zijn deel de activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten. In veel gevallen zal dit de bekende systematiek van proportioneel consolideren zijn, in bepaalde gevallen kan dit afwijken als de activa of opbrengsten specifiek aan één partner zijn toe te rekenen. 4. Gevolgen van IFRS 11 Werkzaamheden voor de onderneming De overgang naar IFRS 11 betekent dat samenwerkingsovereenkomsten en alle andere hiermee samenhangende contracten moeten worden geanalyseerd om tot een juiste classificatie te komen. Voor ondernemingen met veel samenwerkingsverbanden of complexe samenwerkingsverbanden betekent dit veel werk omdat alle contracten en afspraken moeten geanalyseerd en geïnterpreteerd volgens de voorwaarden in IFRS 11. Toepassing met terugwerkende kracht De vergelijkende cijfers 2013 (of 2012 bij eerdere toepassing van de nieuwe standaard) worden in de jaarrekening 2014 aangepast overeenkomstig de vereisten van IFRS 11. Balansratio’s De toepassing van de nieuwe standaard voor joint arrangements kan invloed hebben op de financiële ratio’s van de onderneming. Zo kan bijvoorbeeld het balanstotaal veranderen omdat belangen in joint operations worden geconsolideerd terwijl voorheen de equity methode werd toegepast of andersom. De solvabiliteit, interest coverage ratio of andere ratio’s kunnen hierdoor wijzigen (de mate van wijziging kan voor bepaalde ratio’s afhankelijk zijn van de presentatie in de jaarrekening). Inzicht in de gevolgen van IFRS 11 voor de financiële ratio’s kan belangrijk zodat hierover tijdig kan worden gecommuniceerd met financiers. 5. Het totale overzicht De tijd dringt om de nieuwe standaard IFRS 11 in te voeren. Op zich heeft u de tijd tot en met uw jaarrekening 2014 indien u geen tussentijdse cijfers publiceert. In die jaarrekening 2014 behoren de vergelijkende cijfers van samenwerkingsverbanden van voorgaande jaren te zijn aangepast. In de jaarrekening 2013 zal in de toelichting over nieuwe standaarden een korte beschrijving over de gevolgen van de invoering van IFRS 11 behoren te worden gegeven. Bij voorkeur met de gevolgen voor de het resultaat en het eigen vermogen. 6. Meer informatie Wij helpen u graag verder met vragen over de verslaggeving van samenwerkingsverbanden. Hiervoor kunt u contact opnemen Cees de Boer op 010 - 2661582 (cees.deboer@crowehorwath.nl) 4

×