Rj middelgrote rechtspersonen_2010

2,483 views

Published on

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2010 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. Deze editie kent een beperkt aantal aanpassingen ten opzichte van de voorgaande editie. De aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na
1 januari 2011, tenzij anders is aangegeven.

In deze factsheet treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2010 aan. Daarbij wordt niet ingegaan op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken.

Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de Richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op verslagjaar 2010.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rj middelgrote rechtspersonen_2010

  1. 1. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2010 September 2010 AU D I T Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2010 De Raad voor de Jaarverslaggeving Financiële vaste activa de schulden van de deelneming, waar- (RJ) heeft recentelijk de editie 2010 In Richtlijnen 214 en 252 zijn bepalin- voor zij een voorziening moet vormen. van de Richtlijnen voor de Jaarver- gen opgenomen voor de situatie waar- Als er sprake is van een negatieve slaggeving voor grote en middelgrote in het eigen vermogen op basis van de nettovermogenswaarde bij eerste rechtspersonen gepubliceerd. vermogensmutatiemethode van een waardering van de deelneming, dan is Deze editie kent een beperkt aantal deelneming negatief is (geworden). de goodwill gelijk aan de verkrijgings- aanpassingen ten opzichte van de In geval van een negatieve netto- prijs. Is er echter sprake van een voorgaande editie. De aangepaste vermogenswaarde wordt de deelne- garantstelling waarvoor de deelne- Richtlijnen zijn van toepassing op ming gewaardeerd op nihil. Vervolgens mende rechtspersoon een voorziening verslagjaren die beginnen op of na dient de onderneming na te gaan of zij moet vormen, dan is het bedrag van 1 januari 2011, tenzij anders is aange- een in rechte afdwingbare of feitelijke de goodwill gelijk aan de som van de geven. In deze factsheet treft u een verplichting heeft om in te staan voor verkrijgingsprijs en de voorziening. overzicht van de belangrijkste gewijzig- de bepalingen voortvloeiend uit editie Goodwill in geval van deelneming met eerste negatieve nettovermogenswaarde 2010 aan. Daarbij wordt niet ingegaan op aanpassingen met betrekking Zonder garantstelling Met garantstelling tot bijzondere bedrijfstakken. Volledigheidshalve begint deze Goodwill 100 Goodwill 150 Voorziening 50 Deelneming 0 Deelneming 0 factsheet met een samenvatting van de Richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op verslagjaar 2010. Eerste nettovermogenswaarde deelneming negatief: bedrag goodwill afhankelijk van garantstelling Inhoud Inleiding 1 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2010 1 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 3 Ontwerp-Richtlijnen 6 Ten slotte 8
  2. 2. 2 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Een negatieve nettovermogenswaarde Personeelsbeloningen – pensioenen duceerd voor de (kostprijs)waarde- van een deelneming is vervolgens een In het voorjaar van 2009 heeft de RJ ring van voorraden van coöperaties indicator op grond waarvan de deel- een tweetal Uitingen gepubliceerd die verkregen zijn van leden. De nemende rechtspersoon zal moeten waarin een geheel vernieuwd model benaderde kostprijs kan worden beoordelen of er sprake is van een voor pensioenverslaggeving is geïn- gebaseerd op de voor de leden vast- bijzondere waardevermindering van troduceerd. Deze bepalingen zijn op- gestelde prijzen die worden afgeleid de goodwill. genomen in editie 2009 en van kracht uit de exploitatie van enig jaar. Deze met ingang van 1 januari 2010. Voor prijzen komen tot stand in onderling de inhoudelijke behandeling van de overleg tussen de coöperatie en nieuwe bepalingen wordt verwezen haar leden. naar de afzonderlijke factsheet Nieuw Nederlands verslaggevingsmodel voor Organisaties-zonder-winststreven pensioenen die in februari 2009 is uit- Richtlijn 640 Organisaties-zonder- gebracht. Meer informatie vindt u op winststreven stelt dat een organisa- onze website www.kpmg.nl. tie-zonder-winststreven die aan het hoofd staat van haar groep Coöperaties een geconsolideerde jaarrekening In Richtlijn 620 Coöperaties zijn nadere opstelt. Er kan bij deze organisaties Eigen vermogen bepalingen opgenomen voor het clas- een groepsrelatie bestaan op basis In alinea 214 van RJ 240 wordt niet sificeren van participaties als eigen ver- van statutaire en contractuele bepa- langer vereist dat de verkrijgingsprijs of mogen of als vreemd vermogen. Bij de lingen op grond waarvan er sprake boekwaarde van ingekochte eigen aan- classificatie moeten alle voorwaarden is van invloed op het beleid en/of delen in mindering wordt gebracht op die verbonden zijn aan de terugbetaling economische voordelen en risico’s de Overige reserves. De Richtlijnen slui- van participaties in aanmerking worden met betrekking tot de activiteiten ten hiermee aan bij de wet, die impliciet genomen. Het gedeelte van de partici- van een andere entiteit. toestaat om ingekochte eigen aandelen paties waarvoor een terugbetalingsver- ook ten laste van bijvoorbeeld het Agio plichting geldt, is vreemd vermogen. In RJ 640 zijn nu aanwijzingen op- te brengen. Overigens is afboeking van genomen om het bestaan van een de Overige reserves volgens de RJ wel Daarnaast is in RJ 620 het principe groepsrelatie tussen organisaties nog steeds de meest logische keuze. van de ‘benaderde kostprijs’ geïntro- te beoordelen. Aspecten die de RJ hierbij noemt zijn bijvoorbeeld Verwerking inkoop eigen aandelen (meerderheid van) stemrechten en beschikkingsmacht over het uitkeren van vermogensbestanddelen van de Ten laste van overige reserves betreffende entiteit. Inkoop eigen aandelen Ten laste van andere (vrije) reserves Mits statuten dit toestaan © 2010 KPMG Accountants N.V.
  3. 3. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 3 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 In de jaareditie 2010 is een aantal waarden zijn aangegaan wordt aanbe- voorzieningen en schulden van haar bepalingen met ontwerpstatus uit volen. operationele segmenten. Een operatio- de definitieve Richtlijnen en ontwerp- Van deze toelichtingsvereisten zijn mid- neel segment is een activiteit van de Richtlijnen (oRJ) omgezet in definitieve delgrote vennootschappen, voor zover rechtspersoon: bepalingen. De RJ heeft daarnaast niet beursgenoteerd of in de vorm van • die opbrengsten kan genereren sinds het verschijnen van de vorige een naamloze vennootschap, vrijge- en kosten maakt (ook als het editie van de Richtlijnen voor de steld. Voor middelgrote naamloze ven- opbrengsten en kosten zijn uit Jaarverslaggeving een aantal RJ- nootschappen (niet beursgenoteerd) transacties met andere segmenten Uitingen gepubliceerd die in de jaar- mag de openbaarmaking van deze van de rechtspersoon); editie 2010 zijn verwerkt. Hieronder informatie beperkt blijven tot transac- • waarvan de resultaten regelmatig is een overzicht opgenomen van de ties die direct of indirect zijn aange- worden beoordeeld door het belangrijkste wijzigingen. gaan tussen de vennootschap en haar bestuur, om beslissingen te nemen voornaamste aandeelhouders en tus- over toe te kennen middelen en Verbonden partijen sen de vennootschap en de leden van om de financiële prestaties te Naar aanleiding van een wetswijziging de bestuurs-, leidinggevende of toe- evalueren; en heeft de RJ hoofdstuk 330 Verbonden zichthoudende organen. • waarover afzonderlijke financiële partijen vernieuwd in overeenstem- Ook zijn transacties tussen twee of informatie beschikbaar is. ming met het aan artikel 2:381 BW meer leden van een groep vrijgesteld toegevoegde derde lid. Volgens de wet van de genoemde toelichtingsvereis- Vergelijkbare operationele segmenten neemt een rechtspersoon de volgende ten, mits dochtermaatschappijen die die aan bepaalde kwalitatieve criteria informatie in de toelichting bij de jaar- partij zijn bij de transactie geheel in voldoen mogen worden samenge- rekening op indien transacties van eigendom zijn van een of meer leden voegd. Voor het aanmerken van opera- betekenis door de rechtspersoon met van de groep. tionele segmenten als te rapporteren verbonden partijen zijn aangegaan en segmenten zijn vervolgens kwantita- deze transacties niet onder normale Gesegmenteerde informatie tieve drempels in de Richtlijn opgeno- marktvoorwaarden hebben plaatsge- In jaareditie 2010 is naar aanleiding men. vonden: van internationale ontwikkelingen op • informatie over de omvang van de het gebied van jaarverslaggeving een transacties; nieuwe Richtlijn 350 Gesegmenteerde • de aard van de betrekking met de informatie opgenomen. Naast de wet- verbonden partij; en telijke bepalingen voor segmentatie • andere informatie over die transac- van de netto-omzet naar bedrijfstak ties die nodig is voor het verschaf- en (geografisch) gebied wordt in deze fen van inzicht in de financiële posi- Richtlijn ingegaan op (vrijwillige) aan- tie van de rechtspersoon. vullende gesegmenteerde informatie. De RJ geeft verder aan dat het toelich- Een onderneming kan aanvullende ten van transacties met verbonden par- gesegmenteerde informatie opnemen tijen die wel onder normale marktvoor- om inzicht te geven in resultaat, activa, © 2010 KPMG Accountants N.V.
  4. 4. 4 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Er kunnen verschillen bestaan tussen Additionele gesegmenteerde informatie de grondslagen van waardering en X resultaatbepaling voor de gesegmen- teerde informatie en die van de jaarre- Bedrijfssegmenten kening. De grondslagen voor transac- ties tussen te rapporteren segmenten, Operationele segmenten X aard van de eventuele verschillen tus- sen de grondslagen en de aard van Geografische segmenten eventuele wijzigingen in de grondsla- gen behoren dan te worden toegelicht. Overige in de toelichting op te nemen Jaarverslag Verder bepaalt RJ 400.112 dat een informatie In jaareditie 2010 is een herzien hoofd- rechtspersoon (in het kader van cor- Naar aanleiding van een wetswijziging stuk 400 Jaarverslag opgenomen. In porate governance) in het jaarverslag heeft de RJ in hoofdstuk 390 Overige dit hoofdstuk zijn in alinea 110a risico- informatie geeft over gedragscodes in de toelichting op te nemen informa- categorieën opgenomen aan de hand die zij hanteert en of deze verplicht tie een nieuwe paragraaf opgenomen waarvan een rechtspersoon invulling of vrijwillig worden toegepast. in overeenstemming met artikel 2:381 kan geven aan de wettelijk vereiste lid 2 BW. Volgens deze bepaling dient beschrijving van de voornaamste risi- Daarnaast zijn de alinea’s met betrek- de rechtspersoon in de toelichting bij co’s en onzekerheden waarvoor zij zich king tot informatieverschaffing over de jaarrekening informatie op te nemen geplaatst ziet. De RJ hanteert daarbij maatschappelijke aspecten van onder- over de aard, het zakelijk doel en de de volgende categorieën: nemen uitgebreid. Volgens de RJ ver- financiële gevolgen van niet in de • strategie; dient het aanbeveling om in het jaar- balans opgenomen regelingen, indien • operationeel; verslag een toelichting te geven op de de risico’s of voordelen die uit deze • financieel; hoofdzaken van voor de rechtspersoon regelingen voortvloeien van betekenis • financiële verslaggeving; en relevante maatschappelijke aspecten zijn en voor zover de openbaarmaking • wet- en regelgeving. van ondernemen, waaronder het (inter- van dergelijke risico’s of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van Het Jaarverslag de financiële positie van de rechtsper- soon. Voorbeelden hiervan zijn onder meer winstdelingsregelingen, schuld- Prestatie-indicatoren (incl. MVO) factoring, in onderpand gegeven activa Risico’s en onzekerheden en operationele leaseregelingen. Financiële analyse Jaarverslag Coporate Governance Middelgrote rechtspersonen zijn vrijge- steld van de toelichtingseis inzake de Toekomstparagraaf financiële gevolgen: deze rechtsperso- Gebruik financiële Aanvullende uitleg instrumenten nen kunnen volstaan met het toelich- posten jaarrekening ten van de aard en het zakelijk doel van niet in de balans opgenomen regelingen. © 2010 KPMG Accountants N.V.
  5. 5. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 5 nationale) ketenbeheer van de rechts- dat reclamematerialen, zoals postor- kring van de rechtspersoon behoort. persoon. Een nadere uitwerking van dercatalogi, folders en reisgidsen, Het is echter wel toegestaan om maatschappelijk verslaggeving wordt niet aan de definitie van immateriële dergelijke transacties te verwerken onder meer gegeven in de Handreiking vaste activa voldoen. De kosten van volgens de bepalingen van hoofd- voor Maatschappelijke verslaggeving reclamematerialen worden in de stuk 275. Voor de toelichtingsvereis- (2009), die afzonderlijk in hoofdstuk winst- en verliesrekening verant- ten met betrekking tot dergelijke 920 van jaareditie 2010 is opgenomen. woord op het moment dat deze transacties verwijst RJ 275.511 naar Middelgrote rechtspersonen zijn overi- materialen door de rechtspersoon hoofdstuk 330 Verbonden partijen. gens wettelijk vrijgesteld van de ver- worden ontvangen. • Alinea 202 van RJ 315 Vrijstellingen plichting om in het jaarverslag aandacht • Alinea 215 van RJ 240 Eigen voor middelgrote rechtspersonen te besteden aan (dergelijke) niet-finan- Vermogen is in overeenstemming stelt dat de jaarrekening openbaar ciële prestatie-indicatoren. gebracht met de vorig jaar gewijzig- wordt gemaakt volgens de bepalin- de alinea 214, waarin wordt bepaald gen van artikel 2:394 BW. Dit bete- Ten slotte is RJ 400 uitgebreid met dat ingekochte eigen aandelen niet kent onder meer dat openbaarma- een afzonderlijke paragraaf voor beurs- langer alleen ten laste van de king van de jaarrekening binnen acht genoteerde rechtspersonen. In deze Overige reserves mogen worden dagen na de vaststelling dient plaats paragraaf wordt ingegaan op wette- gebracht maar ook van andere reser- te vinden. Middelgrote rechtsperso- lijke bepalingen, gedragscodes en de ves (bijvoorbeeld Agio) mogen wor- nen mogen daarbij gebruik maken bestuursverklaring van beursvennoot- den afgeboekt. Bij verkoop van deze van de vereenvoudigingen en vrij- schappen. aandelen is nu bepaald dat de ver- stellingen volgens artikel 2:397 BW. koopopbrengst ten gunste komt van • In alinea 301 van hoofdstuk 394 Overige wijzigingen die reserve waarop eerder de Tussentijdse berichten is verdui- • RJ 274.110 bepaalt dat leningen ver- inkoop in mindering is gebracht. delijkt dat een rechtspersoon uit- kregen van de overheid met een • In RJ 271 Personeelsbeloningen is sluitend informatie over de winst lagere rente dan marktrente, wor- in alinea 207 opgenomen dat de per aandeel in een tussentijds den verwerkt en gewaardeerd con- marktrente van hoogwaardige bericht behoeft te vermelden in- form hoofdstuk 290 Financiële in- ondernemingsobligaties de meest dien zij valt onder het toepassings- strumenten. Dat betekent dat bij geëigende invulling is voor de dis- gebied van hoofdstuk 340 Winst eerste verwerking een dergelijke conteringsvoet die wordt gebruikt bij per aandeel. lening tegen de lagere reële waarde de bepaling van de contante waarde in de balans wordt verwerkt. Het van verplichtingen uit hoofde van verschil met het hogere ontvangen personeelsbeloningen tijdens het bedrag betreft de contante waarde dienstverband. van het voordeel als gevolg van de • In RJ 275.103a is verduidelijkt dat lagere rente. Dit voordeel wordt ver- hoofdstuk 275 Op aandelen geba- werkt als overheidssubsidie conform seerde betalingen geen bepalingen de bepalingen van hoofdstuk 274 bevat voor de verwerking van op Overheidssubsidies en andere aandelen gebaseerde betalingen die vormen van overheidssteun. geïnitieerd zijn of afgewikkeld wor- • In RJ 210 Immateriële vaste activa den door een persoon of maat- is in alinea’s 235 en 236 verduidelijkt schappij die niet tot de consolidatie- © 2010 KPMG Accountants N.V.
  6. 6. 6 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Ontwerp-Richtlijnen Bijzondere waardeverminderingen van waarop de goodwill wordt beoor- Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling vaste activa (RJ 121) deeld voor interne management- (RJ 212, 213 en 615) In oRJ 121.514 wordt voorgesteld om doeleinden, doch niet hoger dan een De RJ maakt onderscheid tussen de de complexe ‘bottom-up’ en ‘top-down’ operationeel segment zoals gedefi- verwerking van vastgoedbeleggingen toets voor de toerekening van goodwill nieerd in RJ 350. in ontwikkeling (verwerking volgens RJ aan kasstroomgenererende eenheden 212) en vastgoedbeleggingen die wor- voor de bepaling van een eventuele Stelselmatige verkoop van materiële den herontwikkeld of gerenoveerd (ver- bijzondere waardevermindering te ver- vaste activa (RJ 212, 270 en 360) werking conform RJ 213). Gezien het vangen door een eenvoudigere metho- In ontwerp-alinea’s 506 en 506a van feit dat er geen fundamenteel verschil de. Bij deze methode wordt de good- hoofdstuk 212 Materiële vaste activa bestaat tussen ontwikkeling en heront- will toegerekend aan alle (groepen van) (en daarmee samenhangend oRJ wikkeling, stelt de RJ middels verschil- kasstroomgenererende eenheden die 270.201 en oRJ 360.217) wordt voorge- lende ontwerp-alinea’s voor om ook de na een overname naar verwachting steld om de mogelijkheid te bieden om in ontwikkeling zijnde vastgoedbeleg- synergievoordelen zullen behalen uit opbrengsten uit stelselmatige verkoop gingen te verwerken volgens de de betreffende acquisitie. Deze toere- van materiële vaste activa te verant- bepalingen van hoofdstuk 213 kening geschiedt op het laagste niveau woorden als netto-omzet. Vastgoedbeleggingen. © 2010 KPMG Accountants N.V.
  7. 7. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 7 Loyaliteitsprogramma’s (RJ 270) Financiële instrumenten en obligaties op kostprijs te waarderen, Naar aanleiding van internationale ont- Prijsgrondslagen voor vreemde valuta mits geen sprake is van handel. wikkelingen is in RJ 270 De winst- en (RJ 290 en 122) Voorgesteld wordt deze mogelijk- verliesrekening ontwerp-alinea 109a In RJ 290 Financiële instrumenten, en heid ook in de Richtlijnen op te opgenomen inzake de behandeling van daarmee samenhangend in RJ 122 nemen. loyaliteitsprogramma’s. Hieronder wor- Prijsgrondslagen voor vreemde valuta, • Met ontwerp-alinea’s 290.537a den verstaan tegoeden die een rechts- zijn enkele ontwerp-alinea’s opgeno- en 537b wordt een vereenvoudigd persoon aan haar klanten toekent in de men om in de praktijk geconstateerde alternatief geboden voor bijzondere vorm van bijvoorbeeld spaarpunten onduidelijkheden weg te nemen. De waardevermindering van financiële en/of bonuskaarten. belangrijkste voorstellen zijn: activa die aansluit bij het principe Tegoeden uit hoofde van loyaliteitspro- • In oRJ 290.541 wordt verduidelijkt ‘kostprijs of lagere marktwaarde’. gramma’s worden als afzonderlijke dat indien de reële waarde van component van een transactie geïden- tegen kostprijs gewaardeerde deri- tificeerd als aan de volgende voorwaar- vaten, waarvoor geen kostprijshed- den is voldaan: ge-accounting wordt toegepast, op • de tegoeden kunnen ingewisseld balansdatum lager is dan de kost- worden voor goederen of diensten prijs van het derivaat, het verschil die de rechtspersoon levert als altijd in de winst- en verliesrekening onderdeel van haar normale activitei- wordt verwerkt. Deze lagere reële ten; en waarde dient te worden vastgesteld • de waarde van de tegoeden is niet op een wijze die de lopende rente onbelangrijk ten opzichte van de buiten beschouwing laat. waarde van de verkopen waarbij • Het standpunt in hoofdstuk 122 en deze tegoeden worden uitgegeven. hoofdstuk 290 dat valutatermijncon- tracten monetaire posten zijn, is De opbrengsten die aan deze afzonder- gewijzigd. Voorgesteld wordt om lijke component zijn toe te rekenen valuta-elementen in derivaten vol- worden verwerkt in de periode waarin gens ‘kostprijs of lagere marktwaar- de tegoeden worden verzilverd. de’ te verwerken in plaats van tegen Als niet aan de genoemde voorwaar- periode-eindekoers zoals met mone- den wordt voldaan, wordt de opbrengst taire posten het geval is. Dit kan van de gehele transactie verwerkt op gevolgen hebben voor de hedgedo- het moment van de verkoop waarbij de cumentatie. tegoeden worden uitgegeven. De kos- • Inmiddels is in de internationale ten van het loyaliteitsprogramma wor- omgeving, onder meer door invloed den in dat geval in dezelfde periode van de kredietcrisis, de mogelijkheid verwerkt. geboden om beursgenoteerde © 2010 KPMG Accountants N.V.
  8. 8. kpmg.nl Contact Ten slotte Over KPMG KPMG KPMG biedt dienstverlening op het Laan van Langerhuize 1 Commentaarperiode gebied van audit, tax en advisory. 1186 DS Amstelveen De Raad voor de Jaarverslaggeving We werken voor een brede groep (RJ) nodigt uit tot het inzenden van opdrachtgevers: grote (inter)nationale Postbus 74500 reacties en commentaren op de ondernemingen, middelgrote bedrijven, 1070 DB Amsterdam ontwerp-Richtlijnen. De reacties en non-profitorganisaties en overheden. commentaren ziet de RJ graag uiterlijk De ingewikkelde problematiek van Katja van der Kuij-Groenberg 1 januari 2011 tegemoet. Voor overige onze klanten vraagt om een multi- Tel. (020) 656 7092 reacties en commentaren geldt geen disciplinaire aanpak. Onze professionals vanderkuij-groenberg.katja@kpmg.nl uiterste inzendtermijn. blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen Bronvermelding om zo de toegevoegde waarde te De informatie in deze factsheet is bieden die het onze klanten mogelijk in belangrijke mate ontleend aan de maakt te excelleren in hun eigen Ten Geleide bij de edities 2009 en omgeving. Daarbij putten we uit een 2010 van de Richtlijnen voor de Jaar- rijke bron van kennis en ervaring, verslaggeving. wereldwijd opgedaan in de meest uit- eenlopende organisaties en markten. Nadere informatie We geven echte antwoorden, waardoor Uw KPMG-contactpersoon informeert onze klanten betere beslissingen u graag nader over de informatie kunnen nemen. zoals opgenomen in deze publicatie en de gevolgen daarvan voor uw onderneming. De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet of onvoldoende toegespitst op de © 2010 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie het handelsregister in Nederland onder nummer te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn desbetreffende situatie. aan KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. KPMG and KPMG logo and name are registered trademarks of KPMG International Cooperative, a Swiss entity. 133–0810

×