Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 7.11.2008

951 views

Published on

 • Be the first to comment

Workshop 7.11.2008

 1. 1. perjantai 7.11.2008 DevelOPE-workshop I Niina Impiö ja Harto Pönkä 06.06.09 niina.impio@oulu.fi, harto.ponka@oulu.fi develope.wordpress.com
 2. 2. Työskentely ja aikataulu Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com klo 10.-10.45. Missä mennään DevelOPE? Opetuksen suunnittelu: näkökulmina yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Niina ja Harto klo 10.45.-11.15. Tehtävä Opetustoteutuksien esittely Ongelmien määrittely Pienissä ryhmissä klo 11.15.-11.45. Tehtävän koonti Kysymyksen esittäminen Sometu-yhteisölle Yhdessä klo 11.45.-12.00. Jatkotyöskentelystä sopiminen Yhdessä
 3. 3. Missä mennään DevelOPE? <ul><li>Syys-lokakuussa opettajapalaverit </li></ul><ul><ul><li>Opetustoteutuksien valikoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnittelun eteneminen kurssikohtaisesti </li></ul></ul><ul><li>9 opettajaa </li></ul><ul><li>7 kehitettävää opetuskokonaisuutta </li></ul><ul><ul><li>Laajoja kokonaisuuksia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prosessimaisuus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osakokonaisuuksien kehittäminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lyhyempi kestoisia kursseja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työskentelyn vaiheistaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toteutusajankohdat vaihtelevat, marraskuu ’08-syksy ’09 </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 4. 4. DevelOPE-projektin toimintamalli Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Projektihenkilöstö ja opettajat: Konsultaatio ja muu tuki Opettajapalaverit Ohjelmistojen käyttöönotto Opiskelijoiden tukikoulutus Toteutuksien arviointi Opettajat: Opetuksen ja oman asiantuntijuuden kehittäminen Pedagoginen yhteisö: Teemallinen workshop-työskentely Työskentely pedagogisissa yhteisöissä Sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen Verkkotyöskentely Lähitapaamiset DevelOPE-blogi
 5. 5. Opetuksen suunnittelu Näkökulmina yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Niina Impiö ja Harto Pönkä 06.06.09 niina.impio@oulu.fi, harto.ponka@oulu.fi develope.wordpress.com
 6. 6. Oppimisprosessin kulku Opetuksen suunnitteluprosessi 1. Toimintaympäristön ja sisällön analyysi 2. Pedagogiset lähestymistavat 3. Sisällön tuotanto 4. Oppimisprosessin ohjaus 5. Arviointi Opetuksellinen idea, haaste tai ongelma Opetuksen suunnittelu, ja toteutus Laatu ja uudelleen- käytettävyys
 7. 7. Opetuksen suunnittelu ja oppimisprosessin tukeminen Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Opetuksen tavoitteet Oppimisen arviointi Opetuksen sisältö Työskentelytavat Oppijan tavoitteet Oppimisen arviointi Aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset Metakognitiiviset taidot Lähita-paaminen Mikroblogi Wiki Arviointi Itsenäinen työskentely Semi-naari Luento Verkko-keskustelu Lukeminen Luentopäivä-kirja Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Arviointi Vaihe 1 Vaihe 4 Vaihe 3 Vaihe 2
 8. 8. <ul><li>Miksi yhteisöllistä oppimista? </li></ul><ul><li>käynnistää tehokkaita oppimisen mekanismeja </li></ul><ul><ul><li>kysyminen ja selittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>argumentointi ja palautteen anto </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedon jakaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>toisten toimintastrategioiden seuraaminen </li></ul></ul><ul><li>Miksi yhteisöllistä verkkotyöskentelyä? </li></ul><ul><li>Kognitiivisen taakan jakaminen toisten osallistujien kanssa teknologian avulla </li></ul><ul><li>Työkalut tukevat jaetun ymmärryksen muodostumista </li></ul><ul><ul><li>Oman tiedon jakaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedon yhdistäminen muiden oppijoiden kanssa </li></ul></ul><ul><li>Luo oppijoiden yhteisöjä </li></ul><ul><ul><li>Vastavuoroinen työskentely </li></ul></ul>
 9. 9. Skriptit yhteisöllisen työskentelyn tukena <ul><li>täysin vapaa yhteisöllinen työskentely ei tue systemaattisesti oppimista </li></ul><ul><li>yhteisöllistä työskentelyä voidaan tukea pedagogisen vaiheistamisen avulla </li></ul><ul><li>skriptit </li></ul><ul><ul><li>yhteisöllisen oppimisympäristön rakenteellista strukturointia, jonka tavoitteena on edistää sellaisten toimintojen aikaansaamista, joiden oletetaan edistävän oppimista  oppimisympäristön rakentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjeistuksia, jotka kuvaavat miten esim. muodostaa ryhmiä, kuinka toimia yhdessä, kuinka ratkoa ongelmia yhdessä  tehtävänannot </li></ul></ul><ul><li>nivoo yhteen esimerkiksi yhteisöllisen ja yksilöllisen työskentelyn vaiheita tai lähi- ja verkko-opetusta </li></ul>KOULUTUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSYKSIKKÖ http://edtech.oulu.fi Niina Impiö (niina.impio@oulu.fi) 10.11.2006
 10. 10. Skriptiperheitä (esim. Dillenbourgh & Jermann 2005) <ul><li>tiedolliseen riippuvuuden tavoitteluun keskittyvät skriptit </li></ul><ul><ul><li>esim. Jigsaw </li></ul></ul><ul><li>vastavuoroiseen opettamiseen nojautuvat skriptit </li></ul><ul><ul><li>esim. vaihtuvat roolit </li></ul></ul><ul><li>kognitiivisten konfliktien aikaansaamiseen ja ratkaisuun suuntautuvat skriptit </li></ul><ul><ul><li>esim. konfliktin rakentaminen ja ratkaiseminen erilaisten mielipiteiden pohjalta </li></ul></ul>KOULUTUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSYKSIKKÖ http://edtech.oulu.fi Niina Impiö (niina.impio@oulu.fi) 10.11.2006
 11. 11. Yhteisöllisten skriptien vaatimuksia <ul><li>Skriptin tulee loogisesti synnyttää ja tukea yhteisöllistä oppimista ja tiedonrakentamista. </li></ul><ul><li>Skripti ei saa olla liian tiukka (over-scripting) </li></ul><ul><li>Skriptin vaiheita tulee voida seurata helposti. </li></ul><ul><li>Oppijat voivat hylätä liian tiukasti määritellyn tai liian monimutkaisen skriptin. </li></ul><ul><li>Skriptin tulisi olla siirrettävissä eri konteksteihin. </li></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 12. 12. Sosiaalisen median opetuskäytön suunnittelu Niina Impiö ja Harto Pönkä 06.06.09 niina.impio@oulu.fi, harto.ponka@oulu.fi develope.wordpress.com
 13. 13. <ul><li>Ydinkysymys: Miten ohjelma tai verkkopalvelu voi tukea oppimista tai opetusta? </li></ul><ul><li>Arviointi perustuu siis (opettajan) oppimiskäsitykseen. </li></ul><ul><li>Näkökulmia: </li></ul><ul><ul><li>Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen metakognitiiviset taidot </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen ohjaaminen, yhteisölliset skriptit </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen/työskentelyn seuraaminen ja arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekninen ja pedagoginen käytettävyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Affordanssit eli käyttömahdollisuudet </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Miten arvioida erilaisia ohjelmia oppimisen ja opetuksen näkökulmasta?
 14. 14. Miten sosiaalisen median palvelut eroavat toisistaan? <ul><li>Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa? </li></ul><ul><ul><li>Materiaalien jakaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikataulut ja tiedottaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentointi ja keskusteleminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisten tuotosten työstäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot </li></ul></ul><ul><ul><li>Käyttäjien välinen verkottuminen ja viestintä </li></ul></ul><ul><li>Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva </li></ul><ul><li>Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys ”sisään” ja ”ulos” </li></ul><ul><li>Avoin vai suljettu palvelu? </li></ul><ul><li>Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa? </li></ul><ul><li>Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötapa  valinta tehtävä tarpeiden mukaan </li></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 15. 15. Wikeihin ja blogeihin liitettävät toiminnot <ul><li>Moniin wiki- ja blogipalveluihin voi liittää muiden web-palveluiden sisältöjä lisätoiminnoilla (gadget, widget, portlet, yms.) </li></ul><ul><li>Esimerkkejä: </li></ul><ul><ul><li>Flickr-kuvat ja YouTube-videot </li></ul></ul><ul><ul><li>Slideshare-esitykset </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Calendar –kalenterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Delicious.com –kirjanmerkit </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaiku-kanavat, Ning-yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsitekartat </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS-syötteet </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 16. 16. RSS-syötteet <ul><li>RSS-syötteet mahdollistavat web-palveluiden sisältöjen liittämisen muihin web-palveluihin tai ohjelmiin </li></ul><ul><li>RSS-syöte ”tilataan” tai ”liitetään” johonkin ohjelmaan tai verkkopalveluun, jonka jälkeen se päivittyy automaattisesti, kun uutta sisältöä julkaistaan. </li></ul><ul><li>RSS-syötteet sisältävät yleensä otsikon, kuvaustekstin, päivämäärän, julkaisijan nimen ja linkin/URL-osoitteen </li></ul><ul><li>Esimerkkejä: </li></ul><ul><ul><li>Uutiset, tapahtumat, kalenterit, yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogin kirjoitukset ja kommentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikin päivitysilmoitukset ja kommentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelualueen viestit </li></ul></ul><ul><ul><li>Äänitiedostot (podcastit) ja videot (videopodcastit / vodcastit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Muut web-palveluiden sisällöt, päivitykset, ilmoitukset yms. </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 17. 17. Tähtimalli avoimena yhteisöllisenä oppimisympäristönä <ul><li>Seurantasivulle liitetään käytettävien web-palveluiden linkit, RSS-syötteet ja upotetut lisäohjelmat </li></ul><ul><li>Seurantasivun kautta on helppo seurata kurssin verkkotyöskentelyä </li></ul><ul><li>Seurantasivu voi olla esim. blogi, wiki, RSS-lukija/aloitussivu, mikroblogi tai verkko-oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Malliin voidaan liittää mitä tahansa web-palveluita </li></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com soveltaen Majava, 2005
 18. 18. Tähtimallin variaatioita <ul><li>Tähtimallin seurantasivuna voi olla esimerkiksi: </li></ul><ul><ul><li>Google Reader –RSS-lukija </li></ul></ul><ul><ul><li>iGoogle- tai Netvibes-aloitussivu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurssin blogi tai wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaiku-, FriendFeed- tai Edmodo-kanava </li></ul></ul><ul><ul><li>Ning.com –yhteisösivusto </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkko-oppimisympäristö </li></ul></ul><ul><li>Tähtimalliin liitettäviä muita ohjelmia: </li></ul><ul><ul><li>Ryhmien wiki-työtilat </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijoiden blogit </li></ul></ul><ul><ul><li>Resurssipalvelut: SlideShare (esitykset), Flickr (kuvat), YouTube (videot), Wikipedia, Knol, LeMill </li></ul></ul><ul><ul><li>Box.net-hakemisto tiedostoille </li></ul></ul><ul><ul><li>Muut sosiaalisen median ohjelmat ja verkkopalvelut </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 19. 19. Esimerkki 1: avoin verkkokurssi Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Kurssin seuranta, vaiheistus, materiaalit, tehtävät ja osallistujat Kurssin wiki Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat Tiedon prosessointi ja visualisointi MindMeister Kurssin aikataulut Google Calendar Luentomateriaalien jakaminen SlideShare ja Box.net Vertaistuki ja keskusteleminen Jaiku-kanava Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit
 20. 20. Esimerkki 2: suojattu verkkokurssi Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Kurssin seuranta, vaiheistus, materiaalit, tehtävät ja osallistujat Edmodo Vertaistuki ja keskusteleminen Edmodon ryhmät Kurssin aikataulut Edmodon kalenteri Etäosallistuminen Adobe Connect Pro Tiedon prosessointi ja visualisointi MindMeister Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat
 21. 21. Esimerkki 3: graduryhmän ohjaus Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com Toiminnan seuranta, vaiheistus, materiaalit, tehtävät ja osallistujat Ryhmän wiki Vertaistuki ja keskusteleminen Wikin keskustelualue Gradun kirjoittaminen, muistiinpanot, päiväkirja Opiskelijoiden wiki-työtilat Yhteisen resurssipankin koostaminen Wiki-sivut Etäosallistuminen Adobe Connect Pro Tiedon prosessointi ja visualisointi DabbleBoard
 22. 22. <ul><li>TEHTÄVÄ 1 </li></ul><ul><li>Esittele ryhmäsi jäsenille opetustoteutus/opetustoteutukset, jotka ovat kehittämisen kohteenasi . </li></ul><ul><ul><li>Edetkää seuraavasti: </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksi esittelee kurssin. Toiset kirjaavat samalla lapuille kurssin keskeisiä vaiheita, yksi vaihe yhdelle lapulle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esittelyiden jälkeen kerätkää laput paperille ja pohtikaa miten eri vaiheissa voitaisiin soveltaa yhteisöllistä oppimista ja sosiaalista mediaa. Kirjatkaa huomiot paperiin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikaa työskentelyyn 30 min. </li></ul></ul><ul><li>TEHTÄVÄ 2 </li></ul><ul><li>Määritelkää kuhunkin opetustoteutukseen liittyvä ongelma/haaste. </li></ul><ul><ul><li>Kysymyksenä TAI </li></ul></ul><ul><ul><li>1-3 lauseella </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikaa työskentelyyn 15 min. </li></ul></ul><ul><li>Keskustelkaa millaista tukea opetuksen suunnittelutyöhön toivotte DevelOPE-hankkeelta. </li></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 23. 23. Mitä seuraavaksi DevelOPE? <ul><li>Blogiesittelyt </li></ul><ul><li>Opettajapalaverit ja konsultointi </li></ul><ul><li>Kurssitoteutuksiin liittyvät tukikoulutukset </li></ul><ul><li>Workshop-työskentely </li></ul><ul><ul><li>syksy </li></ul></ul><ul><ul><li>kevät </li></ul></ul>Niina Impiö ja Harto Pönkä, 06.06.09 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 24. 24. Workshop –sarja: Yliopisto-opettajat yhteisöllisen oppimisen malleja kehittämässä <ul><li>Tavoite: nostaa esiin ajankohtaista tutkimustietoa yhteisöllisen oppimisen ilmiöistä, tarkastella yhteisöllisen oppimisen tukemisen eri osa-alueita, virittää ideoita kurssien kehittämiseen </li></ul><ul><li>Työskentelytavat: </li></ul><ul><ul><li>lähitapaaminen: tutkijan alustus 20 min., ideointi työskentely ja kokoava keskustelu + keskustelua erityisesti mukana olevien kurssien kehittämisestä </li></ul></ul><ul><ul><li>verkkotyöskentely: Opettajaverkoston jatkotyöskentely verkossa yhteisellä foorumilla, kutsutaan muita asiantuntijoita mukaan </li></ul></ul><ul><li>Ajankohdat: marrasx3, joulux1, kevätx3 </li></ul><ul><li>Kohderyhmä: DevelOPE-hankkeen opettajat, yhteisöllisen oppimisen kehittämisestä kiinnostunut yliopiston henkilökunta, verkkotyöskentelyyn osallistuvat muut asiantuntijat </li></ul>

×