Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Έλληνες και Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

3,954 views

Published on

Ως απόδημος Ελληνισμός ή ελληνική διασπορά χαρακτηρίζεται το σύνολο των εκπατρισμένων Ελλήνων, που μολονότι εγκαταστάθηκε, έστω και με σχετική μονιμότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου, εξακολουθεί να συντηρεί, σε επίπεδο συλλογικό ή και ατομικό, τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές του σχέσεις με τη χώρα της άμεσης ή της παλαιότερης καταγωγής του. Ο όρος αυτός δίδεται σε αντιδιαστολή με τον ξενιτεμένο Ελληνισμό που περιλαμβάνει και Έλληνες που βρίσκονται μεν στο εξωτερικό αλλά δεν διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδας. Με την αυτή σημασία του όρου αποδίδεται και για κάθε απόδημο Έλληνα ο όρος «Έλληνας του εξωτερικού». Η μακραίωνη ιστορία της ελληνικής διασποράς ξεκινά περίπου κατά τη δεύτερη χιλιετία και χωρίζεται συνήθως σε τρεις μεγάλες περιόδους, η καθεμία με διαφορετικά χαρακτηριστικά: τους τέσσερις αιώνες της τουρκοκρατίας, την περίοδο από τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο μετά τη λήξη του πολέμου μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Διαχρονικά αίτια των μεταναστεύσεων θεωρούνται κυρίως οι πολιτικοστρατιωτικές ή οικονομικοκοινωνικές συνθήκες στον ελληνικό χώρο.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Έλληνες και Ελλάδα σε όλο τον κόσμο

  1. 1. * Λία εογαρία ςωμ Έλεμα Γαζέα και Λσοςώ Ιαλιακάςρξσ 1ξ ποόςσπξ Πειοαμαςικό Γ/ριξ Ηερ/μικηπ
  2. 2. * Ωο απόδημος Ελληνιζμός ή ελληνική διαζπορά ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ηωλ εθπαηξηζκέλωλ Διιήλωλ, πνπ κνινλόηη εγθαηαζηάζεθε, έζηω θαη κε ζρεηηθή κνληκόηεηα, ζε ρώξεο ή πεξηνρέο εθηόο ηνπ εζληθνύ ρώξνπ, εμαθνινπζεί λα ζπληεξεί, ζε επίπεδν ζπιινγηθό ή θαη αηνκηθό, ηηο πιηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηε ρώξα ηεο άκεζεο ή ηεο παιαηόηεξεο θαηαγωγήο ηνπ. Ο όξνο απηόο δίδεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ μεληηεκέλν Διιεληζκό πνπ πεξηιακβάλεη θαη Έιιελεο πνπ βξίζθνληαη κελ ζην εμωηεξηθό αιιά δελ δηακέλνπλ κόληκα εθηόο Διιάδαο. Με ηελ απηή ζεκαζία ηνπ όξνπ απνδίδεηαη θαη γηα θάζε απόδεκν Έιιελα ν όξνο «Έιιελαο ηνπ εμωηεξηθνύ».
  3. 3. * Σύκθωλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Διιεληζκνύ ε ζύγρξνλε θαηαλνκή ηωλ απνδήκωλ Διιήλωλ αλά Ζπείξνπο θαηαλέκεηαη ωο αθνινύζωο: • Ακεξηθή..61% • Αζία........1% • Αθξηθή.....2% • Δπξώπε..23% θαη • Ωθεαλία..13% (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο). *
  4. 4. * Αμερική Αογεμςιμή: 20.000Βοαζιλία: 25.000ΖΠΑ: 1.213.80Ιαμαδάπ: 215.105 * Ασία Αομεμία: 1.176 Γεωογία: 15.166 Ιαζακρςάμ: 12.703 Οσζμπεκιρςάμ: Σξσοκία: 2.500 * Αφρική Αίγσπςξπ: 3.800 Εαΐο5.000 Μ. Ατοική: 120.000 * Ευρώπη Αλβαμία: 58.785 Ασρςοία: 5.000 Βέλγιξ: 35.000 Βξσλγαοία: 3.400Γαλλία: 35.000 Γεομαμία: 370.000 Δλβεςία: 11.000 Ζμωμέμξ Βαρίλειξ: 212.000 Θςαλία: 30.000 Κξσνεμβξύογξ: 2.000 Λξλδαβία: 3.000 Ολλαμδία: 12.500 Οσγγαοία: 2.509Οσκοαμία: 91.500 Ρξσμαμία: 6.513 Ρωρία: 97.827 ΢εοβία: 15,000 ΢ξσηδία: 12.000 – 15.000 Σρευία: 3.231 * Ωκεανία Ασρςοαλία: 375.703
  5. 5. *
  6. 6. * Ζ καθξαίωλε ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο μεθηλά πεξίπνπ θαηά ηε δεύηεξε ρηιηεηία θαη ρωξίδεηαη ζπλήζωο ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηόδνπο, ε θαζεκία κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηνπο ηέζζεξηο αηώλεο ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ηελ πεξίνδν από ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 20νύ αηώλα. Γηαρξνληθά αίηηα ηωλ κεηαλαζηεύζεωλ ζεωξνύληαη θπξίωο νη πνιηηηθνζηξαηηωηηθέο ή νηθνλνκηθνθνηλωληθέο ζπλζήθεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν. *
  7. 7. * Τν 1995 γηα πξώηε θνξά ηδξύζεθε ην Σπκβνύιην Απόδεκνπ Διιεληζκνύ (ΣΑΔ), κε αξρηθό ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο Διιεληθήο δηαζπνξάο θαη ηελ θαιύηεξε επηθνηλωλία ηνπο κε ηελ παηξίδα θαη κε απώηεξν ζηόρν θαη ζθνπό, λα απνθηήζεη αθόκε κεγαιύηεξε δύλακε ν Διιεληζκόο. *Οξγάλωζε
  8. 8. * ΢ήμεοα, εναιςίαπ ςηπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ, ξ αοιθμόπ ςωμ ελλήμωμ μεςαμαρςώμ ρςη Γεομαμία έυει ασνηθεί καςά 5,1 %.Δπίρηπ, Η μεγάλη οικονομική κρίζη ποσ πλήηηει ηην Ελλάδα έτει ως αποηέλεζμα να επιζηρέθοσν ζηην Ασζηραλία πρώην ομογενείς, πολιηογραθημένοι Ασζηραλοί, ποσ εδώ και δεκαεηίες είταν εγκαηαζηαθεί ζηην Ελλάδα.
  9. 9. ΔΤΧΑΡΘ΢ΣΟΤΛΔ ΓΘΑ ΣΖΜ ΠΡΟ΢ΟΧΖ ΢Α΢!!!   Πηγέπ: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%B C%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE %BC%CF%8C%CF%82 www.capital.gr

×