SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
ผูที่ไดรับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช
                  [ ไทย ]
      ‫ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻠﻪ‬
               [ ‫] ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ‬
               อัสมัน แตอาลี
             ‫ﻋﺰﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ‬             ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน
             ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﺻﺎﰲ ﻋﺜﲈن‬
 สํานักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  ‫اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض‬

               1428 – 2007
ผูที่ไดรับอภิสิทธิจากอัลลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช
                      ์

คุฏบะฮฺวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปตตานี หนึ่งในจํานวนชุด
คุฏบะฮฺุมอัต ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดย อัส
มัน แตอาลี อาจารยประจําภาควิชาอิสลามศึกษา วอศ. มอ.ปตตานี

‫إن اﳊﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺘﻮب إﻟﻴﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت‬
‫أﻋﲈﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ اﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن‬
‫ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم‬
‫اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ, ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎأﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ وﻻ ﲤﻮﺗﻦ اﻻ وأﻧﺘﻢ‬
                                              .‫ﻣﺴﻠﻤﻮن‬
พี่นองผูรวมละหมาดุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
      กอนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแดพวกเราทุกคนและขอใหเราทุกคนจงตักวาตออัลลอฮฺ(ซุบหา
นะฮุวะตะอาลา) เพื่อวาพวกเรานันจะประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังทีพระองคไดตรัสวา
                 ้                      ่
                  «‫»واﺗﻘﻮااﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن‬
   ความวา พวกเจาจงตักวาตออัลลอฮฺเถิดเพือวาพวกเจาจะประสบกับความสําเร็จ (อาล อิ
                       ่
   มรอน : 200)

 พี่นองผูมเี กียรติทุกทาน
      เมื่อวันแหงการฟนคืนชีพมาถึง ซึ่งหมายถึงเมื่อมีสัญญาณเปาครั้งที่สองเกิดขึ้น มวลมนุษยก็จะ
ฟนขึ้นจากหลุมฝงศพของพวกเขาและเดินทางสูทุงมะหฺชัรเพื่อการสอบสวนและการตัดสินจากอัลลอฮฺ
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)พระผูอภิบาลแหงสากลจักวาล ในสภาพการเดินดวยเทาเปลาและรางกายที่
เปลือยปราศจากเสื้อผาอาภรณ ดังหะดีษที่รายงานโดยทานอิบนุอับบาสกลาววา
        ًً َ ُ ً َ ُ
   ‫ﻗﺎم ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل : » إﻧﻜﻢ ﳏﺸﻮرون ﺣﻔﺎة ﻋﺮ اة« أﺧﺮﺟﻪ‬
                               ّ
                                            ‫اﻟﺒﺨﺎري‬
   ความวา ทานนบีไดลุกขึ้นยืนตอหนาพวกเราและกลาววา “ แทจริงพวกทานจะรวมตัวกัน
   ณ ทุงมะหฺชัรในสภาพเดินดวยเทาเปลาและเปลือยกาย”                         2
และอัลลอฮฺไดตรัสวา
                    « ‫» ﻛﲈ ﺑﺪأﻧﺎ أول ﺧﻠﻖ ٍﻧﻌﻴﺪه‬
                           ّ
    ความวา ดังเชนที่เราไดเริ่มใหมีการบังเกิดครั้งแรก เราจะใหมนกลับเปนขึ้นมาอีก (อัลอัมบิ
                                   ั
    ยาอ : 104)
     กลาวคือพระองคจะใหพวกเขาฟนคืนชีพมาอีกครั้งหนึงในสภาพของผูเปลือยกายเหมือนกับ
                                 ่
วันที่เขาเกิดมา
     ณ ที่ทุงมะหฺชัร(ทุงแหงการรวมตัว)แหงนี้ หัวใจทั้งหลายจะตื่นตระหนก ทุกสายตาจะมองลงต่ํา
ตางคนตางก็ไมสนใจที่จะดูสรีระของคนอื่น สิ่งที่ทุกคนใจจดใจจอก็คือคําตัดสินที่จะเกิดขึ้น และ ณ ที่
นั้นจะมีการแจกจายสมุดบันทึกความดีและความชั่วของแตละคน ผูที่ศรัทธาจะรับดวยมือขวาดวยความ
ปติยินดีและดีใจเปนที่สุด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา
                ْ
            « ‫» ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻫﺂؤم اﻗﺮءوا ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ‬
    ความวา สําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางขวา เขาจะกลาววา มาอานบันทึก
    ของฉันซิ (อัลหากเกาะฮฺ : 19)

    สําหรับผูปฏิเสธการศรัทธา จะรับดวยมือซายจากดานหลังของเขาดวยความโศกเศราเสียใจ
อัลลอฮฺไดตรัสวา
            ِ
    « ‫» وأﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﲈﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﻠﻴﺘﻨﻲ ﱂ ْ أوت ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ , وﱂ أدر ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﻪ‬
                    َ
   ความวา และสําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางซาย เขาจะกลาววาฉันภาวนา
   ที่จะไมใหสมุดบัน ทึก ของฉัน ถูก นํา มายื่น และฉัน ไม รูเ ลยวา บัญชีข องฉันจะเปน เชน ใด
   (อัลหากเกาะฮฺ : 25-26)

     ในวันนั้นดวงอาทิตยจะเขาใกลสรรพสิ่งตางๆ ซึ่งมีระยะหางเพียงหนึ่งไมลเทานั้น ความรอนระอุ
ที่มนุษยทุกคนจะตองรับรูถึงความรูสึกคงไมสามารถที่จะบรรยายได แมแตความรอนที่เปนอยูในปจจุบัน
บางคนก็ไดรับความเดือดรอนจนไมอาจที่จะตานทานได ในวันนั้นทุกคนจะมีเหงื่อไหลออกมาในสภาพที่
แตกตางกัน บางคนเหงื่อไหลทวมถึงตาตุม บางคนก็ไหลทวมถึงหัวเขา บางคนก็ทวมถึงเอว และบางคน
เหงื่อไหลทวมจนมิดศีรษะของเขา และวันนั้นเปนวันที่ไมมีรมเงาใดๆนอกจากรมเงาอัรชของพระองค
อัลลอฮฺและพระองคก็จะทรงใหรมเงาแกผูที่พระองคทรงประสงคเทานั้น

พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน


                           3
ในวั น นั้ น มนุ ษ ย ทุ ก คนต า งก็ ป รารถนาที่ จ ะอยู ภ ายใต ร ม เงาของอั ร ช เ พื่ อ จะได ห ลบจาก
แสงอาทิตยอันรอนระอุหลายพันเทาถาเทียบกับที่เปนอยูในปจจุบัน แตพี่นองครับ...มิใชวาทุกคนมีสิทธิ
ที่จะรองขอที่จะอยูใตรมเงานั้นไดทั้งหมด เพราะบรรดาผูที่จะไดรับอภิสิทธที่จะไดอยูภายใตรมเงา
ของอัรชฺในวันแหงการสอบสวนนั้น ทานนบี(ศ็อลฯ)ไดชี้แจงในหะดีษที่รายงานโดยทานอะบูฮุร็อยเราะฮฺ
ไววา
    ‫» ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ اﻻ ﻇﻠﻪ : اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل , وﺷﺎب ﻧﺸﺄ‬
      ٌ
      َ               ٌ
    ‫ﰲ ﻋﺒﺎدة رﺑﻪ, ور ﺟﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ, ورﺟﻼن ﲢﺎﺑﺎ ﰲ اﷲ‬
    ‫اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ, ورﺟﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﻣﺮأة ذات ﻣﻨﺼﺐ وﲨﺎل‬
    ‫ﻓﻘﺎل " إﲏ أﺧﺎف اﷲ ", ورﺟﻞ ﺗﺼﺪق أﺧﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﲈﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻖ‬
                   ّ َ
                         ً
        (660 : ‫ﻳﻤﻴﻨﻪ, ورﺟﻞ ذﻛﺮ اﷲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه« )أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري‬
    ความวา บุคคล 7 ลักษณะที่อัลลอฮฺจะทรงใหรมเงาของพระองคในวันที่ไมมีรมเงาใดๆ
    นอกจากรมเงาของพระองค คือ : ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม คนหนุมที่เติบโตดวยความขยัน
    ทําอิบาดะฮฺตอพระผูเปนเจาของเขา บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด บุคคลสองคนที่มีความ
    รักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหากันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ
    ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามชวนใหกระทําผิดประเวณีแตเขา
    ปฏิเสธและบอกกับนางวาแทจริงขาเกรงกลัวตออัลลอฮฺ บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ
    (ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของเขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป และ
    บุคคลที่นึกถึงอัลลอฮฺโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดตอพระองค

     จากหะดีษขางตนทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ไดชี้แจงถึงลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะ
ไดอยูภายใตรมเงาของอัรชซึ่งเปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนในวันนั้น 7 ลักษณะดวยกัน ดังนี้
     ลักษณะที่ 1 คือ ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม กลาวคือในชวงที่เขาใชชีวิตในโลกดุนยาเขาไดรับอะ
มานะฮฺใหเปน ผูนํา ทา นอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย อธิบายวาผูนํา ในที่นี้ห มายถึง ทั้ง ที่ เ ปน ผูนํา
ประเทศและผูนําที่ไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในการงานของมุสลิมและเขาก็สามารถบริหารงาน
อยางเปนธรรมอยูบนหลักการจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)ทรงรัก
และทรงโปรดผูที่บริหารและปกครองดวยความยุติธรรม ดังที่พระองคไดตรัสวา
          « ‫» وإن ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ , إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ‬                            4
ความวา และหากเจาตัดสิน ก็จงตัดสินพวกเขาดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง
    รักบรรดาผูที่ยุติธรรม (อัลมาอิดะฮฺ : 42)

     อีกอายะฮฺหนึ่งพระองคตรัสอีกวา
          « ‫» ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﻌﺪل وأﻗﺴﻄﻮا , إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ‬
    ความวา พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางทั้งสองฝายดวยความยุติธรรมและพวกเจาจง
    ให ค วามเที่ ย งธรรม(แก ทั้ ง สองฝ า ยเถิ ด ) แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ ท รงรั ก บรรดาผู ที่ ยุ ติ ธ รรม
    (อัลหุุร็อต : 9)

      ดังนั้น พี่นองทานใดที่ไดรับอะมานะฮฺใหเปนอิมามมัสยิด กํานัน ผูใหญบาน ผูจัดการ ครูใหญ
หัวหนาทีมงาน ตลอดจนหัวหนาครอบครัวหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน ถาตองการที่จะไดอภิสิทธิอยูใต
รมเงาของอัรช เขาจะตองดํารงอยูบนความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความรัก ความเมตตาตอผูที่อยูใต
บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน
      ลักษณะที่ 2 คือ คนหนุ มที่มีความขยันทําอิบาดะฮฺตอองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)
กลาวคือผูที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัย รุน ที่เ ต็มเปยมไปดวยพละกําลังที่แข็ง แกรง ในขณะที่สิ่ง ที่ตอง
รับผิดชอบก็ยังมีไมมาก เขารูจักใชพละกําลังที่แข็งแกรงและเวลาวางอันมากมายของเขาในการทําอิบา
ดะฮฺตออัลอฮฺ(ซุบฮานะฮุ)
      พี่นองครับ...เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากวัยรุนที่ไมรูจักหนาที่ ไม
รูจักใชเวลาอันมีคาของตน มีจํานวนไมนอยที่ใชไปในทางที่ไมดี สุดทายก็ตกเปนเหยื่อของอบายมุขและ
ตกเปนทาสของยาเสพติด เปนที่นาเสียดายถาหากพวกเขาเหลานั้นรูสักนิดวา ถาเขาสามารถละทิ้งทุก
สิ่งทุกอยางที่เปนความคึกคะนองหาเรื่องทะเลาะวิวาทหรือไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนอบายมุข ละทิ้งความ
สนุกสนานในการเที่ยวเตรที่ไรสาระ และสละความสุขที่ปรนเปรอแตกามารมณ ถาเขาสามารถครองตน
ทามกลางการยั่วยุจากสื่อที่ไมดีตางๆและอดทนจากการทดสอบทุกรูปแบบได อีกทั้ง เขาสามารถใชชีวิต
ในชวงวัยหนุมวัยฉกรรจของเขาดวยการทําแตอิบาดะฮฺทั้งที่เปนวาญิบและสุนัตอยูตลอดเวลา ทุกการ
กระทํา ทุกคําพูด ทุกยางกาวที่เขาเดินเต็มไปดวยความบะเราะกะฮฺ ความเปนศิริมงคล เขาก็จะเปน
บุคคลหนึ่งที่ไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺอยางแนนอน
      ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด กลาวคือเขาสามารถทําการละหมาดญะมาอะฮฺที่
มัสยิดไดครบทั้งหาเวลาอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งหัวจิตหัวใจของเขาก็มีความรัก ความผูกพันกับมัสยิดอยู
ตลอดเวลา ถึงแมตัวของเขาจะอยูที่อื่นแตหัวใจของเขาก็อยูที่มัสยิดเสมอ เมื่อใดที่เขาไดยินเสียงอะซาน                             5
หรือมีเวลาวางจากการทํางานเขาจะรีบเขาไปในมัสยิดเพื่อทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอา
ลา) บุคคลลักษณะดังกลาวนี้อีกเชนกันที่จะไดรับอภิสิทธิที่จะไดอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ
      ลักษณะที่ 4 คือ บุคคลสองคนที่เปนเพื่อนกัน มีความรักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหา
กันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ กลาวคือ เขาทั้งสองคนจะคบเปนเพี่อนกันและชวยเหลือ
กันตราบใดที่ทั้งสองฝายกระทําในสิ่งที่เปนความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และหากเมื่อใดที่คนใดคนหนึ่ง
กระทําผิดฝาฝนในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหามและไมยอมรับฟงการตักเตือน อีกฝายหนึ่งก็จะเลิกคบทันที การ
คบหาของทั้งสองคนมิไดแอบแฝงดวยผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น การคบหาในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน
คอนขางหายาก เพราะสวนใหญคบหากันก็เพื่อผลประโยชนกันทั้งนั้น มิตรภาพอันบริสุทธิ์ในอิสลามเปน
สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหสังคมมีความสงบสุข และผลตอบแทนของบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว
นี้ก็คือเขาจะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ
      ลักษณะที่ 5 คือ ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามเชิญชวนใหกระทําผิด
ประเวณีกับนางแตเขาปฏิเสธและบอกกับนางวา แทจริงขากลัวตออัลลอฮฺ นี่คือตัวอยางของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันที่ผูหญิงทั้งสวย ทั้งรวยเสนอตัวใหแกผูชายเพื่อกระทําชั่วตอนาง มันคือฟตนะฮฺ
จากสตรีเพศที่ปจจุบันกลายเปนสิ่งจูงใจใหกับบรรดาผูชายที่ไรอีมานและตกเปนเหยื่อกันเปนจํานวน
มากเพราะไมสามารถที่จะอดทนกับความงามอันจอมปลอมและทรัพยสินที่นํามายั่วยุได เปนฟตนะฮฺ
หนึ่งที่เราไมควรประมาทเพราะถึงแมวาเราสามารถบังคับจิตใจไมเขาใกล ไมไปหามัน แตมันอาจจะมา
หาเราโดยไมรูตัวและเราอาจจะหลงกับความงาม ทรัพยสิน และยศถาบรรดาศักดิ์ก็เปนได ดังนั้นอีมาน
เปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถบังคับจิตใจของเราได จงยําเกรงตออัลลอฮฺ หากเราสามารถอดทนและ
ปฏิเสธสิ่งดังกลาว เราก็จะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺเชนเดียวกัน
      ลักษณะที่ 6 คือ บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ(ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของ
เขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป กลาวคือ เวลาเขาบริจาคทานไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งของจะเปน
จํานวนมากหรือนอย เขาก็จะปกปดไมเปดเผยและไมปาวประกาศในที่สาธารณะแมแตบุคคลที่ใกลชิด
ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)อุปมาอุปมัยในการปกปดของผูบริจาคในลักษณะดังกลาว
เสมือนหนึ่งวามือขวาไดทําการบริจาคในขณะที่มือซายไมสามารถรูไดเลย นี่คือระดับของความอิคลาศ
ความบริสุทธิ์ใจเพื่อแสวงหาผลบุญอันมหาศาลและหลีกเลี่ยงจากการริยาอ การโออวด ซึ่งเปนสิ่งที่จะ
ทําใหการบริจาคนั้นสูญเปลาไมไดรับผลบุญอะไรเลย อัลลอฮฺไดตรัสในเรื่องดังกลาวนี้วา
              « ‫» وإن ﲣﻔﻮﻫﺎ وﺗﺆﺗﻮﻫﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ‬
   ความวา และถาหากพวกเจาปกปดการบริจาคนั้น และใหมันแกบรรดาผูยากจนแลว มันก็
   เปนสิ่งที่ดีแกพวกเจายิ่งกวา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ : 271)                          6
ลักษณะที่ 7 ซึ่งเปนลักษณะสุดทายของผูที่จะไดรับอภิสิทธิ์ที่ระบุในหะดีษนี้ คือ บุคคลที่รําลึก
ถึงอัลลอฮฺในยามค่ําคืนโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดและเกรงกลัวการลงโทษของ
พระองค นี่คือความประเสริฐของน้ําตาที่ไหลออกมาดวยความรูสึกตักวาตออัลลอฮฺ (ซุฮานะฮุวะตะอา
ลา) พระองคไดตรัสวา
               ً
              « ‫» وﳜﺮون ﻟﻸذﻗﺎن ﻳﺒﻜﻮن وﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﺧﺸﻮﻋﺎ‬   ِ
                                  ّ
   ความวา และพวกเขาจะหมอบราบลงใบหนาจรดพืน พลางรองไห และมันจะเพิมการ
                            ้               ่
   สํารวมแกพวกเขา (อัลอิสรออ : 109)

      ทานอะนัส อิบนุ มาลิกไดรายงานหะดีษบทหนึ่งซึ่งทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ได
กลาววา
   ‫» ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺐ اﻷرض ﻣﻦ دﻣﻮﻋﻪ ﱂ ﻳﻌﺬب‬
                                 ( ‫ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« )أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ‬
   ความวา ผูใดก็ตามที่รําลึกถึงอัลลอฮฺและรองไหออกมาเพราะเกรงกลัวตอพระองคอยาง
   แทจริง เขาจะไมถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ

พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน
      ถึงวินาทีนี้ พวกเราทุกคนคงไดรูจักลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะอยูภายใตรมเงาของอัรชในวันแหง
การสอบสวนกันแลว ทีนี้เราลองกลับมาทบทวนตัวเองดูซิวา ขณะนี้เราเขาขายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดวยหรือไม ถาไม...ก็เปนหนาที่ของเราที่จะตองพยายามนําหะดีษขางตนมาปฏิบัติในชีวิตของเรา เพื่อ
วาในวันแหงการสอบสวน เราจะไดมีรมเงาของอัรชมาบดบังแสงอาทิตยอันรอนระอุในเวลานั้นได

   ‫ﺑﺎرك اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻧﻔﻌﻨﻲ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﺬﻛﺮ اﻟﻜﻴﻢ وﺗﻘﺒﻞ‬
   ‫ﻣﻨﻲ وﻣﻨﻜﻢ ﺗﻼوﺗﻪ إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ, وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ‬
                        ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻧﺐ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
                          7

More Related Content

What's hot

การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)
การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)
การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)Om Muktar
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺsunnahstudent
 
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์ ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์ Imron Daeror
 
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisaban
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisabanTh asman siyam_eimanan_wa_ihtisaban
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisabanLoveofpeople
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษMuttakeen Che-leah
 
How to know god thai
How to know god thaiHow to know god thai
How to know god thaiWorldBibles
 
Th you ask_the_quran_answers
Th you ask_the_quran_answersTh you ask_the_quran_answers
Th you ask_the_quran_answersLoveofpeople
 
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมWarakorn Pradabyat
 
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจแนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจKumobarick Achiroki
 
Feasts of yhwh01
Feasts of yhwh01Feasts of yhwh01
Feasts of yhwh01pannily
 
ความหมายจริยศาสตร์
ความหมายจริยศาสตร์ความหมายจริยศาสตร์
ความหมายจริยศาสตร์Yusuf Leesahad
 
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamTh twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamLoveofpeople
 
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 edited
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 editedปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 edited
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 editedpannily
 
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนMuhammadrusdee Almaarify
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiahพระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor IsaiahIsaiah Prawaitang
 
เกลือแห่งแผ่นดินโลก
เกลือแห่งแผ่นดินโลกเกลือแห่งแผ่นดินโลก
เกลือแห่งแผ่นดินโลกIsaiah Prawaitang
 
Th faisal siyam_makna_hukum_fadail
Th faisal siyam_makna_hukum_fadailTh faisal siyam_makna_hukum_fadail
Th faisal siyam_makna_hukum_fadailLoveofpeople
 
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nack
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nackผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nack
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nackIsaiah Prawaitang
 

What's hot (20)

การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)
การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)
การ "ยกมือ" ขอดุอาอ์หลังละหมาด (สุนนะฮ์)
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺ
 
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์ ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับวันอาซูรออ์
 
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisaban
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisabanTh asman siyam_eimanan_wa_ihtisaban
Th asman siyam_eimanan_wa_ihtisaban
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษ
 
How to know god thai
How to know god thaiHow to know god thai
How to know god thai
 
Th you ask_the_quran_answers
Th you ask_the_quran_answersTh you ask_the_quran_answers
Th you ask_the_quran_answers
 
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
 
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจแนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
 
Feasts of yhwh01
Feasts of yhwh01Feasts of yhwh01
Feasts of yhwh01
 
ความหมายจริยศาสตร์
ความหมายจริยศาสตร์ความหมายจริยศาสตร์
ความหมายจริยศาสตร์
 
Th asman ramadhan
Th asman ramadhanTh asman ramadhan
Th asman ramadhan
 
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamTh twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
 
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 edited
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 editedปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 edited
ปลดปล่อยการเจิมสู่สถานการณ์ 5.9.10 edited
 
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอนความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
ความประเสริฐของ 10 คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiahพระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah
พระวิญญาณบริสุทธิ์-Pastor Isaiah
 
เกลือแห่งแผ่นดินโลก
เกลือแห่งแผ่นดินโลกเกลือแห่งแผ่นดินโลก
เกลือแห่งแผ่นดินโลก
 
Th faisal siyam_makna_hukum_fadail
Th faisal siyam_makna_hukum_fadailTh faisal siyam_makna_hukum_fadail
Th faisal siyam_makna_hukum_fadail
 
360
360360
360
 
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nack
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nackผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nack
ผลจากการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง-Pastor nack
 

Similar to ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช

เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนMuttakeen Che-leah
 
หนทางสสะลาฟียฺ
หนทางสสะลาฟียฺหนทางสสะลาฟียฺ
หนทางสสะลาฟียฺMuttakeen Che-leah
 
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่Imron Daeror
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ Islamic Invitation
 
กุนูตศุบฮฺ
กุนูตศุบฮฺกุนูตศุบฮฺ
กุนูตศุบฮฺImron Daeror
 
Th tuwaijriy asshamail
Th tuwaijriy asshamailTh tuwaijriy asshamail
Th tuwaijriy asshamailLoveofpeople
 
Th addorar 12_fadhlu_assiyam
Th addorar 12_fadhlu_assiyamTh addorar 12_fadhlu_assiyam
Th addorar 12_fadhlu_assiyamLoveofpeople
 
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมหลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมIslamic Invitation
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
Th sufum ramadhan_siyam_alquran
Th sufum ramadhan_siyam_alquranTh sufum ramadhan_siyam_alquran
Th sufum ramadhan_siyam_alquranLoveofpeople
 
Th tuwaijiriy aliman_billah
Th tuwaijiriy aliman_billahTh tuwaijiriy aliman_billah
Th tuwaijiriy aliman_billahIslamHouseCom
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapanaTongsamut vorasan
 
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓Tongsamut vorasan
 
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"KnowislamThailand
 
พุทธทำนาย
พุทธทำนายพุทธทำนาย
พุทธทำนายAunkrublive
 

Similar to ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช (20)

เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอน
 
หนทางสสะลาฟียฺ
หนทางสสะลาฟียฺหนทางสสะลาฟียฺ
หนทางสสะลาฟียฺ
 
รับน้อง
รับน้องรับน้อง
รับน้อง
 
สะพานนรก
สะพานนรกสะพานนรก
สะพานนรก
 
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่
การสังกัดมัซฮับสลัฟทั้งสี่
 
Pramote tarorveah
Pramote tarorveahPramote tarorveah
Pramote tarorveah
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 
กุนูตศุบฮฺ
กุนูตศุบฮฺกุนูตศุบฮฺ
กุนูตศุบฮฺ
 
Th tuwaijriy asshamail
Th tuwaijriy asshamailTh tuwaijriy asshamail
Th tuwaijriy asshamail
 
Th addorar 12_fadhlu_assiyam
Th addorar 12_fadhlu_assiyamTh addorar 12_fadhlu_assiyam
Th addorar 12_fadhlu_assiyam
 
Pramote maolid
Pramote maolidPramote maolid
Pramote maolid
 
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมหลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
Th sufum ramadhan_siyam_alquran
Th sufum ramadhan_siyam_alquranTh sufum ramadhan_siyam_alquran
Th sufum ramadhan_siyam_alquran
 
Th tuwaijiriy aliman_billah
Th tuwaijiriy aliman_billahTh tuwaijiriy aliman_billah
Th tuwaijiriy aliman_billah
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
 
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
Tri91 03++มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๓
 
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"
หัวข้อที่ 15 เรื่อง "ฮะลาลและฮะรอม"
 
พุทธทำนาย
พุทธทำนายพุทธทำนาย
พุทธทำนาย
 

ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช

 • 1. ผูที่ไดรับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช [ ไทย ] ‫ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻠﻪ‬ [ ‫] ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ‬ อัสมัน แตอาลี ‫ﻋﺰﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﺻﺎﰲ ﻋﺜﲈن‬ สํานักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ‫اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض‬ 1428 – 2007
 • 2. ผูที่ไดรับอภิสิทธิจากอัลลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช ์ คุฏบะฮฺวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปตตานี หนึ่งในจํานวนชุด คุฏบะฮฺุมอัต ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดย อัส มัน แตอาลี อาจารยประจําภาควิชาอิสลามศึกษา วอศ. มอ.ปตตานี ‫إن اﳊﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺘﻮب إﻟﻴﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت‬ ‫أﻋﲈﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ اﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن‬ ‫ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ, ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎأﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ وﻻ ﲤﻮﺗﻦ اﻻ وأﻧﺘﻢ‬ .‫ﻣﺴﻠﻤﻮن‬ พี่นองผูรวมละหมาดุมอัตที่เคารพทั้งหลาย กอนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแดพวกเราทุกคนและขอใหเราทุกคนจงตักวาตออัลลอฮฺ(ซุบหา นะฮุวะตะอาลา) เพื่อวาพวกเรานันจะประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังทีพระองคไดตรัสวา ้ ่ «‫»واﺗﻘﻮااﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن‬ ความวา พวกเจาจงตักวาตออัลลอฮฺเถิดเพือวาพวกเจาจะประสบกับความสําเร็จ (อาล อิ ่ มรอน : 200) พี่นองผูมเี กียรติทุกทาน เมื่อวันแหงการฟนคืนชีพมาถึง ซึ่งหมายถึงเมื่อมีสัญญาณเปาครั้งที่สองเกิดขึ้น มวลมนุษยก็จะ ฟนขึ้นจากหลุมฝงศพของพวกเขาและเดินทางสูทุงมะหฺชัรเพื่อการสอบสวนและการตัดสินจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)พระผูอภิบาลแหงสากลจักวาล ในสภาพการเดินดวยเทาเปลาและรางกายที่ เปลือยปราศจากเสื้อผาอาภรณ ดังหะดีษที่รายงานโดยทานอิบนุอับบาสกลาววา ًً َ ُ ً َ ُ ‫ﻗﺎم ﻓﻴﻨﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل : » إﻧﻜﻢ ﳏﺸﻮرون ﺣﻔﺎة ﻋﺮ اة« أﺧﺮﺟﻪ‬ ّ ‫اﻟﺒﺨﺎري‬ ความวา ทานนบีไดลุกขึ้นยืนตอหนาพวกเราและกลาววา “ แทจริงพวกทานจะรวมตัวกัน ณ ทุงมะหฺชัรในสภาพเดินดวยเทาเปลาและเปลือยกาย” 2
 • 3. และอัลลอฮฺไดตรัสวา « ‫» ﻛﲈ ﺑﺪأﻧﺎ أول ﺧﻠﻖ ٍﻧﻌﻴﺪه‬ ّ ความวา ดังเชนที่เราไดเริ่มใหมีการบังเกิดครั้งแรก เราจะใหมนกลับเปนขึ้นมาอีก (อัลอัมบิ ั ยาอ : 104) กลาวคือพระองคจะใหพวกเขาฟนคืนชีพมาอีกครั้งหนึงในสภาพของผูเปลือยกายเหมือนกับ ่ วันที่เขาเกิดมา ณ ที่ทุงมะหฺชัร(ทุงแหงการรวมตัว)แหงนี้ หัวใจทั้งหลายจะตื่นตระหนก ทุกสายตาจะมองลงต่ํา ตางคนตางก็ไมสนใจที่จะดูสรีระของคนอื่น สิ่งที่ทุกคนใจจดใจจอก็คือคําตัดสินที่จะเกิดขึ้น และ ณ ที่ นั้นจะมีการแจกจายสมุดบันทึกความดีและความชั่วของแตละคน ผูที่ศรัทธาจะรับดวยมือขวาดวยความ ปติยินดีและดีใจเปนที่สุด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา ْ « ‫» ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻫﺂؤم اﻗﺮءوا ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ‬ ความวา สําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางขวา เขาจะกลาววา มาอานบันทึก ของฉันซิ (อัลหากเกาะฮฺ : 19) สําหรับผูปฏิเสธการศรัทธา จะรับดวยมือซายจากดานหลังของเขาดวยความโศกเศราเสียใจ อัลลอฮฺไดตรัสวา ِ « ‫» وأﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﲈﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﻠﻴﺘﻨﻲ ﱂ ْ أوت ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ , وﱂ أدر ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﻪ‬ َ ความวา และสําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางซาย เขาจะกลาววาฉันภาวนา ที่จะไมใหสมุดบัน ทึก ของฉัน ถูก นํา มายื่น และฉัน ไม รูเ ลยวา บัญชีข องฉันจะเปน เชน ใด (อัลหากเกาะฮฺ : 25-26) ในวันนั้นดวงอาทิตยจะเขาใกลสรรพสิ่งตางๆ ซึ่งมีระยะหางเพียงหนึ่งไมลเทานั้น ความรอนระอุ ที่มนุษยทุกคนจะตองรับรูถึงความรูสึกคงไมสามารถที่จะบรรยายได แมแตความรอนที่เปนอยูในปจจุบัน บางคนก็ไดรับความเดือดรอนจนไมอาจที่จะตานทานได ในวันนั้นทุกคนจะมีเหงื่อไหลออกมาในสภาพที่ แตกตางกัน บางคนเหงื่อไหลทวมถึงตาตุม บางคนก็ไหลทวมถึงหัวเขา บางคนก็ทวมถึงเอว และบางคน เหงื่อไหลทวมจนมิดศีรษะของเขา และวันนั้นเปนวันที่ไมมีรมเงาใดๆนอกจากรมเงาอัรชของพระองค อัลลอฮฺและพระองคก็จะทรงใหรมเงาแกผูที่พระองคทรงประสงคเทานั้น พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน 3
 • 4. ในวั น นั้ น มนุ ษ ย ทุ ก คนต า งก็ ป รารถนาที่ จ ะอยู ภ ายใต ร ม เงาของอั ร ช เ พื่ อ จะได ห ลบจาก แสงอาทิตยอันรอนระอุหลายพันเทาถาเทียบกับที่เปนอยูในปจจุบัน แตพี่นองครับ...มิใชวาทุกคนมีสิทธิ ที่จะรองขอที่จะอยูใตรมเงานั้นไดทั้งหมด เพราะบรรดาผูที่จะไดรับอภิสิทธที่จะไดอยูภายใตรมเงา ของอัรชฺในวันแหงการสอบสวนนั้น ทานนบี(ศ็อลฯ)ไดชี้แจงในหะดีษที่รายงานโดยทานอะบูฮุร็อยเราะฮฺ ไววา ‫» ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ اﻻ ﻇﻠﻪ : اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل , وﺷﺎب ﻧﺸﺄ‬ ٌ َ ٌ ‫ﰲ ﻋﺒﺎدة رﺑﻪ, ور ﺟﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ, ورﺟﻼن ﲢﺎﺑﺎ ﰲ اﷲ‬ ‫اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ, ورﺟﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﻣﺮأة ذات ﻣﻨﺼﺐ وﲨﺎل‬ ‫ﻓﻘﺎل " إﲏ أﺧﺎف اﷲ ", ورﺟﻞ ﺗﺼﺪق أﺧﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﲈﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻖ‬ ّ َ ً (660 : ‫ﻳﻤﻴﻨﻪ, ورﺟﻞ ذﻛﺮ اﷲ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه« )أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري‬ ความวา บุคคล 7 ลักษณะที่อัลลอฮฺจะทรงใหรมเงาของพระองคในวันที่ไมมีรมเงาใดๆ นอกจากรมเงาของพระองค คือ : ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม คนหนุมที่เติบโตดวยความขยัน ทําอิบาดะฮฺตอพระผูเปนเจาของเขา บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด บุคคลสองคนที่มีความ รักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหากันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามชวนใหกระทําผิดประเวณีแตเขา ปฏิเสธและบอกกับนางวาแทจริงขาเกรงกลัวตออัลลอฮฺ บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ (ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของเขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป และ บุคคลที่นึกถึงอัลลอฮฺโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดตอพระองค จากหะดีษขางตนทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ไดชี้แจงถึงลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะ ไดอยูภายใตรมเงาของอัรชซึ่งเปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนในวันนั้น 7 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ ลักษณะที่ 1 คือ ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม กลาวคือในชวงที่เขาใชชีวิตในโลกดุนยาเขาไดรับอะ มานะฮฺใหเปน ผูนํา ทา นอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย อธิบายวาผูนํา ในที่นี้ห มายถึง ทั้ง ที่ เ ปน ผูนํา ประเทศและผูนําที่ไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในการงานของมุสลิมและเขาก็สามารถบริหารงาน อยางเปนธรรมอยูบนหลักการจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)ทรงรัก และทรงโปรดผูที่บริหารและปกครองดวยความยุติธรรม ดังที่พระองคไดตรัสวา « ‫» وإن ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ , إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ‬ 4
 • 5. ความวา และหากเจาตัดสิน ก็จงตัดสินพวกเขาดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง รักบรรดาผูที่ยุติธรรม (อัลมาอิดะฮฺ : 42) อีกอายะฮฺหนึ่งพระองคตรัสอีกวา « ‫» ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﻌﺪل وأﻗﺴﻄﻮا , إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ‬ ความวา พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางทั้งสองฝายดวยความยุติธรรมและพวกเจาจง ให ค วามเที่ ย งธรรม(แก ทั้ ง สองฝ า ยเถิ ด ) แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ ท รงรั ก บรรดาผู ที่ ยุ ติ ธ รรม (อัลหุุร็อต : 9) ดังนั้น พี่นองทานใดที่ไดรับอะมานะฮฺใหเปนอิมามมัสยิด กํานัน ผูใหญบาน ผูจัดการ ครูใหญ หัวหนาทีมงาน ตลอดจนหัวหนาครอบครัวหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน ถาตองการที่จะไดอภิสิทธิอยูใต รมเงาของอัรช เขาจะตองดํารงอยูบนความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความรัก ความเมตตาตอผูที่อยูใต บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน ลักษณะที่ 2 คือ คนหนุ มที่มีความขยันทําอิบาดะฮฺตอองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) กลาวคือผูที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัย รุน ที่เ ต็มเปยมไปดวยพละกําลังที่แข็ง แกรง ในขณะที่สิ่ง ที่ตอง รับผิดชอบก็ยังมีไมมาก เขารูจักใชพละกําลังที่แข็งแกรงและเวลาวางอันมากมายของเขาในการทําอิบา ดะฮฺตออัลอฮฺ(ซุบฮานะฮุ) พี่นองครับ...เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากวัยรุนที่ไมรูจักหนาที่ ไม รูจักใชเวลาอันมีคาของตน มีจํานวนไมนอยที่ใชไปในทางที่ไมดี สุดทายก็ตกเปนเหยื่อของอบายมุขและ ตกเปนทาสของยาเสพติด เปนที่นาเสียดายถาหากพวกเขาเหลานั้นรูสักนิดวา ถาเขาสามารถละทิ้งทุก สิ่งทุกอยางที่เปนความคึกคะนองหาเรื่องทะเลาะวิวาทหรือไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนอบายมุข ละทิ้งความ สนุกสนานในการเที่ยวเตรที่ไรสาระ และสละความสุขที่ปรนเปรอแตกามารมณ ถาเขาสามารถครองตน ทามกลางการยั่วยุจากสื่อที่ไมดีตางๆและอดทนจากการทดสอบทุกรูปแบบได อีกทั้ง เขาสามารถใชชีวิต ในชวงวัยหนุมวัยฉกรรจของเขาดวยการทําแตอิบาดะฮฺทั้งที่เปนวาญิบและสุนัตอยูตลอดเวลา ทุกการ กระทํา ทุกคําพูด ทุกยางกาวที่เขาเดินเต็มไปดวยความบะเราะกะฮฺ ความเปนศิริมงคล เขาก็จะเปน บุคคลหนึ่งที่ไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺอยางแนนอน ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด กลาวคือเขาสามารถทําการละหมาดญะมาอะฮฺที่ มัสยิดไดครบทั้งหาเวลาอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งหัวจิตหัวใจของเขาก็มีความรัก ความผูกพันกับมัสยิดอยู ตลอดเวลา ถึงแมตัวของเขาจะอยูที่อื่นแตหัวใจของเขาก็อยูที่มัสยิดเสมอ เมื่อใดที่เขาไดยินเสียงอะซาน 5
 • 6. หรือมีเวลาวางจากการทํางานเขาจะรีบเขาไปในมัสยิดเพื่อทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอา ลา) บุคคลลักษณะดังกลาวนี้อีกเชนกันที่จะไดรับอภิสิทธิที่จะไดอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ ลักษณะที่ 4 คือ บุคคลสองคนที่เปนเพื่อนกัน มีความรักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหา กันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ กลาวคือ เขาทั้งสองคนจะคบเปนเพี่อนกันและชวยเหลือ กันตราบใดที่ทั้งสองฝายกระทําในสิ่งที่เปนความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และหากเมื่อใดที่คนใดคนหนึ่ง กระทําผิดฝาฝนในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหามและไมยอมรับฟงการตักเตือน อีกฝายหนึ่งก็จะเลิกคบทันที การ คบหาของทั้งสองคนมิไดแอบแฝงดวยผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น การคบหาในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน คอนขางหายาก เพราะสวนใหญคบหากันก็เพื่อผลประโยชนกันทั้งนั้น มิตรภาพอันบริสุทธิ์ในอิสลามเปน สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหสังคมมีความสงบสุข และผลตอบแทนของบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว นี้ก็คือเขาจะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ ลักษณะที่ 5 คือ ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามเชิญชวนใหกระทําผิด ประเวณีกับนางแตเขาปฏิเสธและบอกกับนางวา แทจริงขากลัวตออัลลอฮฺ นี่คือตัวอยางของเหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันที่ผูหญิงทั้งสวย ทั้งรวยเสนอตัวใหแกผูชายเพื่อกระทําชั่วตอนาง มันคือฟตนะฮฺ จากสตรีเพศที่ปจจุบันกลายเปนสิ่งจูงใจใหกับบรรดาผูชายที่ไรอีมานและตกเปนเหยื่อกันเปนจํานวน มากเพราะไมสามารถที่จะอดทนกับความงามอันจอมปลอมและทรัพยสินที่นํามายั่วยุได เปนฟตนะฮฺ หนึ่งที่เราไมควรประมาทเพราะถึงแมวาเราสามารถบังคับจิตใจไมเขาใกล ไมไปหามัน แตมันอาจจะมา หาเราโดยไมรูตัวและเราอาจจะหลงกับความงาม ทรัพยสิน และยศถาบรรดาศักดิ์ก็เปนได ดังนั้นอีมาน เปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถบังคับจิตใจของเราได จงยําเกรงตออัลลอฮฺ หากเราสามารถอดทนและ ปฏิเสธสิ่งดังกลาว เราก็จะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺเชนเดียวกัน ลักษณะที่ 6 คือ บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ(ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของ เขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป กลาวคือ เวลาเขาบริจาคทานไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งของจะเปน จํานวนมากหรือนอย เขาก็จะปกปดไมเปดเผยและไมปาวประกาศในที่สาธารณะแมแตบุคคลที่ใกลชิด ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)อุปมาอุปมัยในการปกปดของผูบริจาคในลักษณะดังกลาว เสมือนหนึ่งวามือขวาไดทําการบริจาคในขณะที่มือซายไมสามารถรูไดเลย นี่คือระดับของความอิคลาศ ความบริสุทธิ์ใจเพื่อแสวงหาผลบุญอันมหาศาลและหลีกเลี่ยงจากการริยาอ การโออวด ซึ่งเปนสิ่งที่จะ ทําใหการบริจาคนั้นสูญเปลาไมไดรับผลบุญอะไรเลย อัลลอฮฺไดตรัสในเรื่องดังกลาวนี้วา « ‫» وإن ﲣﻔﻮﻫﺎ وﺗﺆﺗﻮﻫﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ‬ ความวา และถาหากพวกเจาปกปดการบริจาคนั้น และใหมันแกบรรดาผูยากจนแลว มันก็ เปนสิ่งที่ดีแกพวกเจายิ่งกวา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ : 271) 6
 • 7. ลักษณะที่ 7 ซึ่งเปนลักษณะสุดทายของผูที่จะไดรับอภิสิทธิ์ที่ระบุในหะดีษนี้ คือ บุคคลที่รําลึก ถึงอัลลอฮฺในยามค่ําคืนโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดและเกรงกลัวการลงโทษของ พระองค นี่คือความประเสริฐของน้ําตาที่ไหลออกมาดวยความรูสึกตักวาตออัลลอฮฺ (ซุฮานะฮุวะตะอา ลา) พระองคไดตรัสวา ً « ‫» وﳜﺮون ﻟﻸذﻗﺎن ﻳﺒﻜﻮن وﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﺧﺸﻮﻋﺎ‬ ِ ّ ความวา และพวกเขาจะหมอบราบลงใบหนาจรดพืน พลางรองไห และมันจะเพิมการ ้ ่ สํารวมแกพวกเขา (อัลอิสรออ : 109) ทานอะนัส อิบนุ มาลิกไดรายงานหะดีษบทหนึ่งซึ่งทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ได กลาววา ‫» ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺐ اﻷرض ﻣﻦ دﻣﻮﻋﻪ ﱂ ﻳﻌﺬب‬ ( ‫ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« )أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ‬ ความวา ผูใดก็ตามที่รําลึกถึงอัลลอฮฺและรองไหออกมาเพราะเกรงกลัวตอพระองคอยาง แทจริง เขาจะไมถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน ถึงวินาทีนี้ พวกเราทุกคนคงไดรูจักลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะอยูภายใตรมเงาของอัรชในวันแหง การสอบสวนกันแลว ทีนี้เราลองกลับมาทบทวนตัวเองดูซิวา ขณะนี้เราเขาขายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดวยหรือไม ถาไม...ก็เปนหนาที่ของเราที่จะตองพยายามนําหะดีษขางตนมาปฏิบัติในชีวิตของเรา เพื่อ วาในวันแหงการสอบสวน เราจะไดมีรมเงาของอัรชมาบดบังแสงอาทิตยอันรอนระอุในเวลานั้นได ‫ﺑﺎرك اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻧﻔﻌﻨﻲ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﺬﻛﺮ اﻟﻜﻴﻢ وﺗﻘﺒﻞ‬ ‫ﻣﻨﻲ وﻣﻨﻜﻢ ﺗﻼوﺗﻪ إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ, وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻧﺐ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ 7