พุทธทานายเกี่ยวกับคําทํานายด้ านภัยพิบติโลก มีบนทึกอยู่ใน               ั     ัตําราและหนังสือของหลายๆช...
พุ ท ธ ทำ น ำ ย จ ำ ก ห นั ง สื อ ต่ ำ ง ๆเดก
หนังสือใบลานสี ได้ ถกค้ นพบในวัดแห่งหนึง ในจังหวัดอัตตะปื อ (ประเทศลาว) พระอาจารย์ผ้ ทรงศีล            ู    ...
ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนศึกสงครามบ่แล้ ว ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนนํ ้าและไฟ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนบ่มีไผสิเบิงไผ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อน...
๖. จะเกิดสารพิษต่าง ๆ  ๗. จะเกิดกาฬโรคต่าง ๆ  ๘. จะเกิดข้ าวยากหมากแพง  ๙. จะเกิดฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันตภัย ๙ อย...
ศิลาจารึกในมหาวิหารชรเจตมหาเชตะวันณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ ...
เจ้ า ข้ าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้ นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ ภยในที่สด...
คาทานายสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรั งสี)รัชกาลที่ ๑ ทํานายว่า มหากาฬ (ทําลายเพื่อน-พี่น้อง)รัชกาลที่ ๒ ทํานายว่า ฌานยักษ...
พุทธทานาย ๑๖ ข้ อ     พุทธทํานายในที่นี ้ จะกล่าวถึงเรื่ องที่พระพุทธเจ้ าทรงทํานายพระสุบน (ความฝั น) ของพระ     ...
ทรงประทับเหนือพระแท่นที่ไสยาสน์นนแล จนล่วงราตรี กาล                ั้     ครันรุ่งเช้ า พวกพราหมณ์ปโร...
ว่า อันตรายใน ๓ อย่าง ไม่อย่างใดอย่างหนึงก็จกปรากฏ เพื่อบําบัดอันตรายเหล่านันต้ องบูชายัญ จึง               ...
สําหรับรายละเอียดของพระสุบน รวมทังพุทธทํานายแต่ละข้ อนัน จะขอแยกกล่าวเป็ นเรื่ องๆ ต่อไป             ิ   ้...
หมายเหตุ จะเห็นได้ วาเรื่ องการที่ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล ทําท่าว่าจะตกแล้ วไม่ตกนัน ก็เริ่มมีให้ เห็น          ่ ...
มหาบพิตร แม้ ผลของสุบนนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน จักมีผลในเวลาที่มนุษย์ทงหลาย พา                  ิ   ...
เกิดขึ ้น เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ความเสื่อมเท่านันจักมีแก่พระราชาเหล่านัน ด้ วยประการทังปวง เป็ นเสมือน            ...
พุทธทานายข้ อที่ ๖ ถาดทอง    พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ   ...
มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า หมูสตรี จก                  ...
เพาะปลูกปุพพันพืช(อาหาร มีข้าวสาลี เป็ นต้ น) แลอปรันพืช (ของว่างหลังอาหาร มีถว งา เป็ น                 ...
พุทธทานายข้ อที่ ๑๐ ข้ าวไม่ สุก    พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ...
มหาบพิตร แม้ ผลแห่งสุบนนี ้ก็จกมีในอนาคต ในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนันแล ด้ วยว่า                 ิ ...
ในสังฆสันนิบาต (ที่ประชุมสงฆ์) เล่า ในกิจกรรมที่สงฆ์พงทําและคณะพึงทําก็ดี ทังในสถานที่ดําเนิน               ...
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
พุทธทำนาย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พุทธทำนาย

2,480 views

Published on

หนังสือที่ผมรวบรวมไว้

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พุทธทำนาย

 1. 1. พุทธทานายเกี่ยวกับคําทํานายด้ านภัยพิบติโลก มีบนทึกอยู่ใน ั ัตําราและหนังสือของหลายๆชาติหลายๆภาษากระผมจึงทําหน้ าที่รวบรวมสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงทํานายอนาคตไว้ เพื่อให้ ญาติ สนิท มิตรสหาย ได้ อ่านไว้ เพื่อเตือนสติ ให้ หมันทําคุณงาม ่ความดี ไม่ประมาท เพราะไม่มีใครรู้อนาคตได้ แค่เตรี ยมตัวเตรี ยมใจ ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้น ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี ้นะครับ เนื่องจากเป็ นการรวบรวมมาจากหลายแหล่งบางสิ่งบางอย่างผมมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสอดแทรกความเห็นส่วนตัวไปบ้ างนะครับ By Aunkrublive
 2. 2. พุ ท ธ ทำ น ำ ย จ ำ ก ห นั ง สื อ ต่ ำ ง ๆเดก
 3. 3. หนังสือใบลานสี ได้ ถกค้ นพบในวัดแห่งหนึง ในจังหวัดอัตตะปื อ (ประเทศลาว) พระอาจารย์ผ้ ทรงศีล ู ่ ุองค์หนึงเผยแผ่ ข้ าพเจ้ าคิดว่าพอมีประโยชน์ สําหรับชาวพุทธ และชาวโลกได้ บ้างเลย คัดลอก ่บทความโดยย่อให้ ได้ อานเพื่อเป็ นกุศล และเพื่อการพิจารณาญาณด้ วยตนเองถึงเหตุการณ์ มหันตภัย ่ของโลกมนุษย์ ซึงจะบังเกิดขึ ้นตามพุทะทํานายไว้ ดังนี ้ ่โลชังชม โทโพโส อินโตกรุ ณา พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้ สงไว้ วา ถ้ าบุคคลใด ได้ ร้ ูแล้ ว จงรี บ ั้ ่บอกให้ คนอื่นฟั งหรื อพิมพ์แจกตามกําลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ ท่านได้ หลุดพ้ นจากมหันตภัยพิบตทงปวง ถ้ าบุคคลใดจะลงมาเกิดพร้ อมทังหนังสือใบลานฉบับบนี ้ ถ้ าใครไม่มีไว้ ในบ้ านเรื่ อนจะมี ั ิ ั้ ้ภุตผีปีศาจเข้ ามาทําลายอย่างแน่แท้ในปี จอ ถึงปี กุน เมื่อเดือนหงายจะมีงพิษอยูบนศรี ษะฉกกัดให้ ถึงตาย และผู้คนทังหลาย จะเกิดความ ู ่ ้เดือดร้ อนหลายประการ page 4 of 35
 4. 4. ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนศึกสงครามบ่แล้ ว ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนนํ ้าและไฟ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนบ่มีไผสิเบิงไผ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนอึดข้ าวปลาอาหาร ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนผัว บ่เห็นหน้ ากัน ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนมีคนตายตามทุงนา ่ ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนบ่มีผ้ เู ฒ่า ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนไปต่างประเทศบ่สะดวก ทุกข์ยากฮ้ อน ย้ อนนอนบ่หลับ ในปี จอนี ้ ในเมืองจันทร์ จะมีฤาษีองค์หนึงทองคําลาสิกขาลาเพศออกมาเป็ นพ่อค้ าในปี จอขึ ้น ่๘ คํ่า ห้ ามบ่ให้ ตกนํ ้าอาบ นํ ้ากิน ตามห้ วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนคํ่า) พระยายม ัราชจะนําเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์ ในปี จอ เมืองกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขน พระแก้ วมรกต หัวเชียงเมี ้ยง ข้ าวเม็ด ัใหญ่จะกลับสูเ่ วียงจันทร์ นี ้คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้ เขียนไว้ ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ ให้ ดีเพื่อช่วยหลุดพ้ นจากภัยพิบตได้ ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ วา ัิ ่ ปะโต เมตัง ประระชีมนัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ ิพระคาถาบทนี ้เขียนลงใบลาน แผ่นทองหรื อแผ่นผ้ าก็ดี ติดไว้ ที่ประตูบ้านหรื อในรถ หรื อโพกศรี ษะยามเกิดเหตุการ์ จะช่วยให้ หลุดพ้ นจากภัยอันตราย ในกาลเวลานี ้ เทพเจ้ าเหล่าเทวดาผุ้รักษาคุ้มครองโลกได้ กราบทูลต่อพระอินทร์ วามนุษย์โลก ทําบุญ ่เพียง ๓ ส่วน และทําบาปกรรมถึง ๗ ส่วน เมื่อเป็ นเช่นนี ้องค์อินทร์ จะสังลงโทษมนุษย์ผ้ ใจบาปถึง ๙ ่ ูข้ อ นับตังแต่ ปี จอ ถึงปี กุน ดังนี ้ ้ ๑. จะให้ เกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว ๒. จะให้ เกิดอัคคีภยั ๓. จะให้ เกิดอุทกภัย ๔. จะให้ เกิดฟาผ่า ้ ๕. จะเกิดร้ อนเกินไป หนาวเกินไป page 5 of 35
 5. 5. ๖. จะเกิดสารพิษต่าง ๆ ๗. จะเกิดกาฬโรคต่าง ๆ ๘. จะเกิดข้ าวยากหมากแพง ๙. จะเกิดฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันตภัย ๙ อย่างนี ้ จะหลุดพ้ นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีบญคนที่ปฎิบติตามคําสังสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้ า ุ ั ้เท่านัน รู้แล้ วจงบอกต่อกันไปให้ รีบทําความดีมากๆ ถ้ าเลยปี จอ ปี กุน ไปแล้ ว ทุกคนพร้ อมทังลูกหลาน ้ ้จะได้ รับ ความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ ทกคนเคร่งครัดในศีล ๕ ุ นอกจากนี ้ หนังสืออินตก ที่ได้ กล่าวมาแล้ วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึง ได้ พบเห็นคําสอนที่ ่จารึกไว้ ในแผ่นศิลาที่พงพบในภูเขาแห่งหนึงที่พระพุทธเจ้ าได้ เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระ ึ่ ่ผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทังหลาย ถ้ าไม่เชื่อก็สดแล้ วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้ วที่สวรรค์จะไม่มี ้ ุความลับ ถ้ าท่านเชื่อก็เป็ นกุศล รู้เพียงเท่านี ้ ข้ าพเจ้ าจึงขอบอกกล่าวเล่าสูทานฟั งตามคํากล่าวของพระ ่ ่ผู้ทรงศีลรูปนี ้ ว่า ในแผ่นสิลาได้ เขียนไว้ โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปี ระกา ปี จอ ปี กุน เดือน ๗-๘ จะเกิดเหตุร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน ๙- ๑๐ คนใจบาปจะถูกล้ างผลาญให้ หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้ าย พระผู้ทรงศีลได้ กล่าวยํ ้าถึงความศักดิสิทธิ์ของหนังสือ “อินทร์ ตก” “อินทร์ ต่ ืน” ์ถ้ าท่านผู้ใดเชื่อ ศรัทธา บูชา เคารพกราบไหว้ หรื อบนบาน ว่าจะบอกเล่าต่อผู้อื่นหรื อลงพิมพ์แจกให้สาธุชน คนทังหลายรับรู้ด้วยแล้ ว ท่านจะปรารถนาสิ่งใดจะได้ ดงใจนึก พยาธิร้ายที่เบียดเบียนกายก็จะ ้ ั่หายขาด page 6 of 35
 6. 6. ศิลาจารึกในมหาวิหารชรเจตมหาเชตะวันณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ ตามคําแปลเป็ นภาษาไทย ว่าดังนี ้สาธุ อะระหังตา สัมาสัมพุทธเจ้ า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทวโลก ที่เกิดมาแล้ วแต่ลําบาก ั่ทัวหน้ า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ “เมื่ออาตมาเข้ านิพพานไปแล้ วครบบห้ าพันปี เป็ นที่สด โลก ่ ุจะหมุนไปใกล้ จะถึงจํานวนที่ตถาคตทํานายไว้ สองพันห้ าร้ อยปี มนุษย์และสัตว์จะได้ รับภัยพิบตเิ สีย ัครังหนึงในระยะเวลา ๓๐ ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะจะได้ เห็น ไม่เคยพบจะได้ พบ ยักษ์ หินที่ถกสาป ้ ่ ูให้ หลับกลับตื่นขึ ้นมาอาละวาดยิ่งนัก”ใกล้ กับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยิ่งทวีกนใหญ่ขึ ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกพระศาสนาจะรบราฆ่าฟั นกันจนถึง ั ่เลือดนองเต็มพื ้นดิน พื ้นนํ ้า จะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ ายต่าทําลายเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็ นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึงจึงจะเลิกล้ ม ต่างฝ่ ายต่างหมดกําลัง ่ด้ วยกันตามวิสยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึงถือกําเนิดจากป่ า อํามหิต ส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทําแต่บญ ั ่ ุเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้ อนไม่รุนแรงบ้ านใดได้ บชาพระโพธิสตว์ผ้ากาสาวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบติเบาบางแต่หนีภยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะ ู ั ั ัลุกลามมาทางทิศตะวันออก ไหว้ วดวาอารามสมณะชีพราหมณ์ จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตก ัจากฟา เหล็กกล้ าจะผุดจากนํ ้า สงครามจะเกิดทัวทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็ นเพลิง ทหารจะเป็ น ้ ่ page 7 of 35
 7. 7. เจ้ า ข้ าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้ นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ ภยในที่สด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบํารุงพระพุทธเจ้ าว่าดังนี ้ ั ุชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนีท่านให้ เขียนใส่ กระดาษ หรื อผ้ าขาวติดไว้ หน้ าบ้ าน ้หรือหัวนอน ดังนีจะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบญชื่อ พระยาธรรมิกราชา เมื่อแรกสถิตอยูเ่ ขต ้ ุอยุธยา บัดนี ้ท่านเสด็จอยูลานช้ าง ( ภาคอีสานในปั จจุบน ) พระยาธรรมิกราชา เข้ ามาปี กุน เดือน ่ ั๑๑ เป็ นเที่ยงแท้ หนักหนาท่านเสด็จมาในปี ระกา แรม ๕ คํ่า มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณะชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ ๗๖,๔๐๐ รูป ทัวอาณาจักรสมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ ประกาศ ่คาถาว่า ดังนี ้นะสัจจัง ทะ คะยังมะสาคาปั ง คอยดูในปี มะโรง คนจะเดินโก่งโค คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบญ ุชื่อพระยาธรรมิกราชให้ ภาวนา ให้ หมันรักษาศีล สดับรับฟั งพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะ ่พัง มหาสมุทรจะชอกชํ ้า อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ ง ท่านเข้ ามาปี กุน เดือน ๘ เป็ นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะรับอันตราย คอยดูในปี จอ คนจะพ้ น ภัยสะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะยะ ภาวนาทุกเช้ าคํ่า ผู้นนจะมีอายุยืนนานจะได้ เห็นพระธรรม ั้มิกราช (พระโพธิสตว์ศรี อริยเมตไนย) ในปี กุน ท่านจะเข้ ามาอีก ถ้ าไม่เห็นหนังสือบ้ านใดผู้นนจะ ั ั้ได้ รับอันตรายรู้แล้ วให้ บอกต่อกันด้ วย page 8 of 35
 8. 8. คาทานายสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรั งสี)รัชกาลที่ ๑ ทํานายว่า มหากาฬ (ทําลายเพื่อน-พี่น้อง)รัชกาลที่ ๒ ทํานายว่า ฌานยักษ์ (ชํานาญเวทย์มนต์)รัชกาลที่ ๓ ทํานายว่า รักมิตร (มีการค้ าขายกับต่างชาติมากมาย)รัชกาลที่ ๔ ทํานายว่า สนิทคา (ออกบวช)รัชกาลที่ ๕ ทํานายว่า จาแขนขาด (คือ ต้ องยอมเสียดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงและเขมร เพื่อปองกัน ้อธิปไตย)รัชกาลที่ ๖ ทํานายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครังที่ 1 เกิดกลุมโจรมากมาย มีการก่อตังกอง ้ ่ ้ลูกเสือป่ าครังแรกของไทย) ้รัชกาลที่ ๗ ทํานายว่า ชนร้ องทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรี ยกร้ องประชาธิปไตย)รัชกาลที่ ๘ ทํานายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้ าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์)รัชกาลที่ ๙ ทํานายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ ามามากมาย นําเงินมาซื ้อประเทศ เกิดวิกฤตการเงิน)รัชกาลที่ ๑๐ ทํานายว่า ชาวศิวิไลซ์ (จะเหลือเฉพาะผู้มีบญเท่านัน ที่รอคอยเป็ นยุคของพระศรี อาริย ุ ้เมตไตย) page 9 of 35
 9. 9. พุทธทานาย ๑๖ ข้ อ พุทธทํานายในที่นี ้ จะกล่าวถึงเรื่ องที่พระพุทธเจ้ าทรงทํานายพระสุบน (ความฝั น) ของพระ ิเจ้ าปเสนทิโกศล จํานวน ๑๖ ข้ อ ซึงพระพุทธเจ้ าทรงทํานายว่า เหตุการณ์เหล่านันจะเกิดขึ ้น ในยุคสมัย ่ ้ที่ศาสนาได้ เสื่อมลง ซึงหลายอย่างได้ เกิดขึ ้นแล้ วในปั จจุบน เนื ้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถา ่ ัพระไตรปิ ฎก มหาสุบนชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย มีเนื ้อความดังต่อไปนี ้ ิ วันหนึงพระเจ้ าโกศลมหาราช เสด็จเข้ าสูนิทรารมย์ในราตรี กาล ในปั จฉิมยามทอดพระเนตร ่ ่เห็น พระสุบนนิมิตรอันใหญ่หลวง ๑๖ ประการ ทรงตระหนกพระทัยตื่นพระบรรทม ทรงพระดําริวา ิ ่เพราะเราเห็นสุบนนิมิตรเหล่านี ้ จักมีอะไรแก่เราบ้ างหนอ เป็ นผู้อนความสะดุ้งต่อมรณภัย คุกคามแล้ ว ิ ั page 10 of 35
 10. 10. ทรงประทับเหนือพระแท่นที่ไสยาสน์นนแล จนล่วงราตรี กาล ั้ ครันรุ่งเช้ า พวกพราหมณ์ปโรหิตเข้ าเฝากราบทูลถามว่า ข้ าแต่พระมหาราชเจ้ า พระองค์บรรทม ้ ุ ้เป็ นสุขหรื อพระเจ้ าข้ า? รับสังตอบว่า ท่านอาจารย์ทงหลาย เราจักมีความสุข ได้ อย่างไร เมื่อคืนนี ้เวลา ่ ั้ใกล้ รุ่ง เราเห็นสุบนนิมิตร ๑๖ ข้ อ ตังแต่เห็นสุบนนิมิตรเหล่านันแล้ ว เราถึงความหวาดกลัวเป็ นกําลัง ิ ้ ิ ้เมื่อพวกปุโรหิตกราบทูลว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า โปรดตรัสเล่าเถิดพระเจ้ าข้ า พวกข้ าพระองค์สดับแล้ วจักทํานายถวายได้ จึงตรัสเล่าพระสุบน ที่ทรงเห็นแล้ วให้ พวกพราหมณ์ฟัง แล้ วตรัสว่า เพราะเหตุเห็น ิสุบนเหล่านี ้ จักมีอะไรแก่เราบ้ าง? พวกพราหมณ์พากันสลัดมือ. เมื่อรับสังถามว่า เพราะเหตุไรพวก ิ ่ท่านจึงพากันสลัดมือเล่า? พวกพราหมณ์จงพากันกราบทูลว่า ข้ าแต่พระมหาราชเจ้ า พระสุบน ึ ิทังหลายร้ ายกาจนัก รับสังถามว่า พระสุบนเหล่านันจักมีผลเป็ นประการใด? พวกพราหมณ์จงพากัน ้ ่ ิ ้ ึกราบทูลว่า จักมีอนตรายใน ๓ อย่างเหล่านี ้ คือ อันตรายแก่ราชสมบัติ ๑ อันตราย คือโรคจะ ัเบียดเบียน ๑ อันตรายแก่พระชนม์ ๑ อย่างใดอย่างหนึง. รับสังถามว่า พอจะแก้ ไขได้ หรื อแก้ ไขไม่ได้ ่ ่พราหมณ์ทงหลายกราบทูลว่า ขอเดชะ พระสุบนเหล่านี ้ หมดทางแก้ ไขเป็ นแน่แท้ เพราะร้ ายแรงยิ่งนัก ั้ ิแต่พวกข้ าพระองค์ทงหลาย จักกระทําให้ พอแก้ ไขได้ เมื่อพวกหม่อมฉันไม่สามารถเพื่อจะแก้ ไขพระ ั้สุบนเหล่านี ้ได้ แล้ ว ขึ ้นชื่อว่าความเป็ นผู้สําเร็จการศึกษา จักอํานวยประโยชน์อะไร? รับสังถามว่า ท่าน ิ ่อาจารย์ทงหลาย จักกระทําอย่างไรเล่า ถึงจักให้ คืนคลายได้ พวกพราหมณ์พากันกราบทูลว่า ข้ าแต่ ั้มหาราชเจ้ า พวกข้ าพระองค์ต้องบูชายัญด้ วยวัตถุอย่างละ ๔ ทุกอย่างพระเจ้ าข้ า พระราชาทรงสะดุ้งพระทัย ตรัสว่า ท่านอาจารย์ทงหลาย ถ้ าเช่นนัน เราขอมอบชีวิตไว้ ในมือของพวกท่านเถิด พวกท่านรี บ ั้ ้กระทําความสวัสดีแก่เราเร็วๆ เถิด พวกพราหมณ์พากันร่าเริงยินดี ว่าพวกเราต้ องได้ ทรัพย์มาก จักต้ องได้ ของเคี ้ยวกินมามากๆ แล้ วพากันกราบทูลปลอบพระราชาว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า อย่าได้ ทรงวิตกเลยพระเจ้ าข้ า แล้ วพากันออกจากราชนิเวศน์ จัดทําหลุมบูชายัญที่นอกพระนคร จับฝูงสัตว์ ๔ เท้ า มากเหล่ามัดเข้ าไว้ ที่หลักยัญ รวบรวมฝูงนกเข้ าไว้ เสร็จแล้ ว เที่ยวกันขวักไขว่ไปมา กล่าวว่า เราควรจะได้ สิ่งนี ้ๆ. ครังนันแล พระนางมัลลิกาเทวีทรงทราบเหตุนน ก็เข้ าเฝาพระราชากราบทูลถามว่า ข้ าแต่ ้ ้ ั้ ้มหาราชเจ้ า พวกพราหมณ์พากันเที่ยวขวักไขว่ไปมา มีเรื่ องอะไรหรื อเพคะ? พระราชาตรัสว่า แน่ะนางผู้เจริญ เธอมัวแต่สขสบาย จึงไม่ร้ ูวาอสรพิษมันสัญจรอยูใกล้ ๆ หูของพวกเรา. พระนางทูลถามว่า ข้ า ุ ่ ่แต่มหาราช เรื่ องนันคืออะไรเพคะ? พระราชารับสังว่า เราฝั นร้ ายถึงปานนี ้ พวกพราหมณ์พากันทํานาย ้ ่ page 11 of 35
 11. 11. ว่า อันตรายใน ๓ อย่าง ไม่อย่างใดอย่างหนึงก็จกปรากฏ เพื่อบําบัดอันตรายเหล่านันต้ องบูชายัญ จึง ่ ั ้ต้ องสัญจรไปมาอยู่บอยๆ พระนางมัลลิกากราบทูลถามว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า ก็ผ้ ที่เป็ นยอดพราหมณ์ ่ ูในโลกพร้ อมทังเทวโลก ทูลกระหม่อมได้ ทลถาม ถึงการแก้ ไขพระสุบนแล้ วหรื อเพคะ? ทรงรับสังถามว่า ้ ู ิ ่นางผู้เจริญ พระผู้เป็ นยอดพราหมณ์ในโลก พร้ อมทังเทวโลกนัน เป็ นใครกันเล่า ? พระนางกราบทูลว่า ้ ้ทูลกระหม่อมไม่ทรงรู้จกมหาพราหมณ์ โคดมผู้ตถาคต หมดกิเลสบริ สทธิ์แล้ ว เป็ นสัพพัญํู เป็ นบุคคล ั ุผู้เลิศในโลกพร้ อมทังเทวโลก ดอกหรื อเพคะ พระผู้มีพระภาคเจ้ าพระองค์นน คงทรงทราบเหตุในพระ ้ ั้สุบนแน่นอน ขอเชิญทูลกระหม่อมเสด็จพระราชดําเนินไปกราบทูลถามเถิดเพคะ. พระราชาทรงรับสัง ิ ่ว่า ดีละเทวี แล้ วเสด็จไปยังพระวิหาร ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ วประทับนังอยู่ พระศาสดาทรง ่เปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะ ตรัสถามว่า มหาบพิตร เหตุไรเล่าบพิตรจึงเสด็จมา ดุจมีราชกิจด่วน. พระราชากราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ เมื่อใกล้ รุ่งหม่อมฉันเห็นมหาสุบน ๑๖ ข้ อ สะดุ้ง ิกลัว บอกเล่าแก่พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ทํานายว่า ข้ าแต่มหาราชเจ้ า พระสุบินร้ ายแรงนัก เพื่อระงับสุบนเหล่านันต้ องบูชายัญ ด้ วยยัญญวัตถุอย่างละ ๔ ครบทุกอย่าง แล้ วพากันเตรี ยมบูชายัญ ฝูง ิ ้สัตว์เป็ นอันมากถูกมรณภัยคุกคาม ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า พระองค์เป็ นบุคคลผู้เลิศในโลกทังเท ้วโลก เญยยธรรมที่เข้ าไปกําหนดอดีต อนาคต ปั จจุบน ที่ยงมาไม่ถึงซึงคัลลองในญาณมุขของพระองค์ ั ั ่นันมิได้ มีเลย ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า ขอพระองค์ได้ ทรงพระกรุณาโปรดทํานายผลแห่งสุบนของ ้ ิหม่อมฉันเหล่านันเถิด พระเจ้ าข้ า. พระศาสดาตรัสว่า ขอถวายพระพร เป็ นเช่นนันทีเดียวมหาบพิตร ใน ้ ้โลกทังเทวโลก เว้ นตถาคตเสียแล้ ว ผู้อื่นที่จะได้ ชื่อว่าสามารถรู้เหตุ หรื อผลของสุบนเหล่านี ้ไม่มีเลย ้ ิตถาคตจักทํานายให้ มหาบพิตร ก็แต่ว่ามหาบพิตรจงตรัสบอกพระสุบน ตามทํานองที่ทรงเห็นนันเถิด ิ ้พระราชาทรงรับพระพุทธดํารัสว่า ดีละ พระพุทธเจ้ าข้ า เริ่ มกราบทูลพระสุบิน ตามทํานองที่ทรงเห็นอย่างถี่ถ้วน โดยทรงวางหัวข้ อไว้ ดงนี ้ว่า ั"โคอุสุภราชทังหลาย ๑ ต้ นไม้ ทงหลาย ๑ แม่ โคทังหลาย ๑ โคทังหลาย ๑ ม้ า ๑ ถาดทอง ๑ ้ ั้ ้ ้สุนัขจิงจอก ๑ หม้ อนา ๑ สระโบกขรณี ๑ ข้ าวไม่ สุก ๑ แก่ นจันทน์ ๑ นาเต้ าจม ๑ ศิลาลอย ๑ ้ ้ ้เขียดขยอกงู ๑ หงส์ ทองล้ อมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑” page 12 of 35
 12. 12. สําหรับรายละเอียดของพระสุบน รวมทังพุทธทํานายแต่ละข้ อนัน จะขอแยกกล่าวเป็ นเรื่ องๆ ต่อไป ิ ้ ้ พระบรมศาสดา ครันทรงนําพระธรรมเทศนานี ้มาแล้ ว ตรัสให้ พระเจ้ าปเสนทิโกศล เลิกบูชา ้ยัญ ด้ วยพระพุทธดํารัสว่า เพราะพระสุบนเป็ นปั จจัย ภัยยังไม่มีแก่มหาบพิตรดอก มหาบพิตรจงสังให้ ิ ่เลิกยัญเสียเถิด พระราชทานชีวิตทานแก่มหาชน .........พุทธทานายข้ อที่ ๑ โคอุสภราชทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ หม่อมฉัน ิเห็นสุบนข้ อ ๑ อย่างนี ้ก่อนว่า โคผู้สีเหมือนดอกอัญชัน ๔ ตัว ต่างคิดว่าจักชนกัน พากันวิ่งมาสูท้อง ิ ่พระลานหลวงจากทิศทัง้ ๔ เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่า พวกเราจักดูโคชนกัน ต่างแสดงท่าทางจะชนกัน บรรลือเสียงคํารามลัน แล้ วไม่ชนกัน ต่างถอยออกไป หม่อมฉันเห็นสุบนนี ้เป็ นปฐม อะไรเป็ นผล ่ ิของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลของสุบินข้ อนี ้ จักไม่มีในชัวรัชกาลของมหาบพิตร ในชัวศาสนาของตถาคต แต่ใน ่ ่อนาคต เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในรัชกาลของพระราชาผู้กําพร้ า ผู้มิได้ ครองราชย์โดยธรรม และในกาลของหมูมนุษย์ผ้ ไม่ตงอยู่ในธรรม เมื่อกุศลธรรมลดน้ อยถอยลง อกุศลธรรมหนาแน่นขึ ้น ในกาลที่ ่ ู ั้โลกเสื่อม ฝนจักแล้ ง และตีนเมฆจักขาด ข้ าวกล้ าจักแห้ ง ทุพภิกขภัยจักเกิด เมฆทังหลายตังขึ ้นจากทิศ ้ ้ทัง้ 4เหมือนจะย้ อยเม็ด พอพวกผู้หญิงรี บเก็บข้ าวเปลือก เป็ นต้ น ที่เอาออกผึงแดดไว้ เข้ าภายในร่ม ่เพราะกลัวจะเปี ยก เมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้ าพากันออกไป เพื่อจะก่อคันกันนํ ้า ก็ตงเค้ าจะ ้ ั้ตก ครางกระหึม ฟาแลบ แล้ วก็ไม่ตกเลย ลอยหายไป เหมือนโคตังท่าจะชนกัน แล้ วไม่ชนกันฉะนัน ่ ้ ้ ้ นี ้เป็ นผลของสุบนนัน แต่ไม่มีอนตรายไรๆ แก่มหาบพิตร เพราะเรื่ องนันเป็ นปั จจัย มหาบพิตรเห็น ิ ้ ั ้สุบนนี ้ ปรารภอนาคต ฝ่ ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี ้ยงชีวิตของตน จึงทํานายดังนี .้ ิ page 13 of 35
 13. 13. หมายเหตุ จะเห็นได้ วาเรื่ องการที่ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล ทําท่าว่าจะตกแล้ วไม่ตกนัน ก็เริ่มมีให้ เห็น ่ ้แล้ วในปั จจุบน ัพุทธทานายข้ อที่ ๒ ต้ นไม่ ทงหลาย ั้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นสุบนข้ อที่ ๒ อย่างนี ้ว่า ต้ นไม้ เล็กๆ และกอไผ่ แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึงบ้ าง ศอก ิ ่หนึงบ้ าง เพียงแค่นี ้ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆ กัน นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๒ ที่หม่อมฉันได้ เห็น อะไรเป็ นผลของ ่ ิสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ ก็จกมีในกาลที่โลกเสื่อม เวลามนุษย์มีอายุน้อย ด้ วยว่าสัตว์ ิ ัทังหลายในอนาคตจักมีราคะกล้ า กุมารี มีวยยังไม่สมบูรณ์ จักสมสูกะบุรุษอื่น เป็ นหญิงมีระดู มีครรภ์ ้ ั ่พากันจําเริญด้ วยบุตรและธิดา ความที่กมารี เหล่านันมีระดู เปรี ยบเหมือนต้ นไม้ เล็กๆ มีดอก กุมารี ุ ้เหล่านันจําเริญด้ วยบุตรและธิดา ก็เหมือนต้ นไม้ เล็กๆ มีผล ภัยแม้ มีนิมิตรนี ้เป็ นเหตุ ไม่มีแก่มหาบพิตร ้ดอก.พุทธทานายข้ อที่ ๓ แม่ โคทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนัน นี ้เป็ นสุบินข้ อที่ ๓ ของหม่อม ้ฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนัน พระเจ้ าข้ า? ิ ้ page 14 of 35
 14. 14. มหาบพิตร แม้ ผลของสุบนนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน จักมีผลในเวลาที่มนุษย์ทงหลาย พา ิ ั ั้กันละทิ ้งเชษฐาปจายิกกรรม คือความเป็ นผู้ประพฤติออนน้ อมต่อผู้ใหญ่ เพราะในอนาคต ฝูงสัตว์จก ่ ัมิได้ ตงไว้ ซงความยําเกรงในมารดาบิดา หรื อในแม่ยายพ่อตา ต่างแสวงหาทรัพย์สินด้ วยตนเองทังนัน ั ้ ึ่ ้ ้เมื่อปรารถนาจะให้ ของกินของใช้ แก่คนแก่ๆ ก็ให้ ไม่ปรารถนาจะให้ ก็ไม่ให้ คนแก่ๆ พากันหมดที่พง หา ึ่เลี ้ยงตนเองก็ไม่ได้ ต้ องง้ อพวกเด็กๆ เลี ้ยงชีพ เป็ นเหมือนแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนัน้แม้ ภยมีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ไม่มีแก่มหาบพิตร. ั ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๔ โคทังหลาย ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆ ที่เคยพาแอกไป ซึงสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรี่ ยวแรง เข้ าใน ่ระเบียบแห่งแอก กลับไปเทียมโครุ่นๆ ที่กําลังฝึ กเข้ าในแอก โครุ่นๆ เหล่านันไม่อาจพาแอกไปได้ ก็พา ้กันสลัดแอกยืนเฉยเสีย เกวียนทังหลายก็ไปไม่ได้ นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๔ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของ ้ ิสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลของสุบนแม้ ข้อนี ้ ก็จกมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตงอยูในธรรม ในอนาคต ิ ั ั้ ่เหมือนกัน ด้ วยว่าในภายหน้ า พระราชาผู้มีบญน้ อย มิได้ ดํารงในธรรม จักไม่พระราชทานยศแก่มหา ุอํามาตย์ผ้ เู ป็ นบัณฑิต ฉลาดในประเพณี สามารถที่จะยังสรรพกิจให้ ลลวงไปได้ จักไม่ทรงแต่งตัง้ ุ่อํามาตย์ผ้ ใหญ่ ผู้เป็ นบัณฑิต ฉลาดในโวหารไว้ ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาล แต่พระราชทานยศแก่คน ูหนุมๆ ตรงกันข้ ามกับที่กล่าวแล้ วนัน แต่งตังบุคคลเช่นนันไว้ ในตําแหน่งผู้วินิจฉัยอรรถคดี คนหนุมพวก ่ ้ ้ ้ ่นัน ไม่ร้ ูทวถึงราชกิจ และการอันควรไม่ควร ไม่อาจดํารงยศนันไว้ ได้ ทังไม่อาจจัดทําราชกิจให้ ลลวงไป ้ ั่ ้ ้ ุ่ได้ เมื่อไม่อาจก็จกพากันทอดทิ ้งธุระการงานเสีย ฝ่ ายอํามาตย์ที่เป็ นบัณฑิตเป็ นผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้ ย ศ ถึง ัจะสามารถที่จะให้ กิจทังหลายลุลวงไป ก็จกพากันกล่าวว่า พวกเราต้ องการอะไรด้ วยเรื่ องเหล่านี ้ พวก ้ ่ ัเรากลายเป็ นคนภายนอกไปแล้ ว พวกเด็กหนุมเขาเป็ นพวกอยูวงใน เขาคงรู้ดี แล้ วไม่รักษาการงานที่ ่ ่ page 15 of 35
 15. 15. เกิดขึ ้น เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ความเสื่อมเท่านันจักมีแก่พระราชาเหล่านัน ด้ วยประการทังปวง เป็ นเสมือน ้ ้ ้เวลาที่คนจับโครุ่นๆ กําลังฝึ ก ยังไม่สามารถจะพาแอกไปได้ เทียมไว้ ในแอก และเป็ นเวลาที่ไม่จบเอาโคัใหญ่ๆ ผู้เคยพาแอกไปได้ มาเทียมแอกฉะนัน แม้ ภยมีสบินนี ้เป็ นเหตุ ก็ยอมไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ั ุ ่พุทธทานายข้ อที่ ๕ ม้ า พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นม้ าตัวหนึง มีปากสองข้ าง ฝูงชนพากันให้ หญ้ าที่ปากทังสองข้ างของมัน มันเคี ้ยวกิน ่ ้ด้ วยปากทังสองข้ าง นี ้เป็ นสุบนที่ ๕ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ้ ิ ิ มหาบพิตร ผลของสุบินแม้ นี ้ ก็จกมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ดํารงในธรรม ในอนาคต ัเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พวกพระราชาโง่เขลา ไม่ดํารงธรรม จักทรงแต่งตังมนุษย์โลเล ไม่ ้ประกอบด้ วยธรรม ไว้ ในตําแหน่งวินิจฉัยคดี คนเหล่านันเป็ นพาล ไม่เอื ้อเฟื อในบาปบุญ พากันนังใน ้ ้ ่โรงศาล เมื่อให้ คําตัดสิน ก็จกรับสินบนจากมือของคูคดีทงสองฝ่ ายมากิน เป็ นเหมือนม้ ากินหญ้ าด้ วย ั ่ ั้ปากทังสองฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุก็ยอมไม่มีแก่มหาบพิตรดอก. ้ ้ ุ ิ ่ page 16 of 35
 16. 16. พุทธทานายข้ อที่ ๖ ถาดทอง พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันเห็นมหาชนขัดถูถาดทองราคาตังแสนกระษาปณ์ แล้ วพากันนําไปให้ หมาจิ ้งจอกแก่ตวหนึง ้ ั ่ด้ วยคําว่า เชิญท่านเยี่ยวใส่ในถาดทองนี ้เถิด หมาจิ ้งจอกแก่นนก็ถ่ายปั สสาวะใส่ในถาดทองนัน นี ้เป็ น ั้ ้สุบนข้ อที่ ๖ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ ิ มหาบพิตร ผลของสุบนนี ้ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่า ในกาลภายหน้ า พวกพระราชาผู้ ิ ัไม่ตงอยูในธรรม ทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสีย แล้ วไม่พระราชทานยศให้ จักพระราชทาน ั้ ่ให้ แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านัน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ สกุลใหญ่ๆ จักพากันตกยาก สกุลเลวๆ จักพากันเป็ นใหญ่ ก็ ้เมื่อพวกมีสกุลเหล่านัน ไม่อาจเลี ้ยงชีวิตอยูได้ จักคิดว่า เราต้ องอาศัยพวกเหล่านี ้เลี ้ยงชีวิตสืบไป แล้ ว ้ ่ก็พากันยกธิดาให้ แก่ผ้ ไม่มีสกุล การอยูร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านัน ก็จกเป็ น ู ่ ้ ัเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ ้งจอก ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตร. ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๗ สุนัขจิงจอก ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นอย่างนี ้ บุรุษผู้หนึงฟั่ นเชือก แล้ วหย่อนไปที่ใกล้ เท้ า แม่หมาจิ ้งจอกโซตัวหนึง นอนอยู่ ่ ่ใต้ ตงที่บรุษนัง กัดกินเชือกนัน เขาไม่ได้ ร้ ูเลยทีเดียว นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๗ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่ง ั่ ุ ่ ้ ิสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ page 17 of 35
 17. 17. มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ ก็จกมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า หมูสตรี จก ิ ั ่ ัพากันเหลาะแหละโลเลในบุรุษ ลุมหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว ชอบเที่ยวเตร่ตามถนนหนทาง เห็นแก่ ่อามิส เป็ นหญิงทุศีล มีความประพฤติชวช้ า พวกนางจักกลุ้มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทํางาน มีกสิ ั่กรรม และโครักขกรรมเป็ นต้ น สังสมไว้ ด้วยยาก ลําบากลําเค็ญ เอาไปซื ้อสุราดื่มกับชายชู้ ซื ้อดอกไม้ ่ของหอมและเครื่ องลูบไล้ มาแต่งตน คอยสอดส่องมองหาชู้ โดยส่วนบนของบ้ านที่มิดชิดบ้ าง โดยที่ซง ึ่ลับตาบ้ าง แม้ ข้าวเปลือกที่เตรี ยมไว้ สําหรับหว่านในวันรุ่งขึ ้น ก็เอาไปซ้ อม จัดทําเป็ นข้ าวต้ ม ข้ าวสวยและของเคี ้ยวเป็ นต้ น มากินกัน เป็ นเหมือนนางหมาจิ ้งจอกโซ ที่นอนใต้ ตง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่ น ั่แล้ ว หย่อนลงไว้ ใกล้ ๆ เท้ าฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ิ ัพุทธทานายข้ อที่ ๘ หม้ อนา ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นตุมนํ ้าเต็มเปี่ ยมลูกใหญ่ใบหนึง ตังอยูที่ประตูวง ล้ อมด้ วยตุมเป็ นอันมาก วรรณะ ่ ่ ้ ่ ั ่ทัง้ ๔ เอาหม้ อตักนํ ้ามาจากทิศทัง้ ๔ และทิศน้ อยทังหลาย เอามาใส่ลงตุมที่เต็มแล้ วนันแหละ นํ ้าก็เต็ม ้ ่ ่แล้ วเต็มอีก จนไหลล้ นไป แม้ คนเหล่านันก็ยงเทนํ ้าลงในตุมนันอยูเ่ รื่ อยๆ แต่ไม่มีผ้ ที่จะเหลียวแลดูตมที่ ้ ั ่ ้ ู ุ่ว่างๆ เลย นี ้เป็ นสุบินข้ อที่ ๘ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบินนี ้จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า โลกจักเสื่อม แว่นแคว้ นจักหมดความหมาย พระราชาทังหลายจักตกยาก เป็ นกําพร้ า องค์ใดเป็ นใหญ่ องค์นนจักมีพระ ้ ั้ราชทรัพย์เพียงแสนกระษาปณ์ในท้ องพระคลัง พระราชาเหล่านันตกยากถึงอย่างนี ้ จักเกณฑ์ให้ ชาว ้ชนบททุกคน ทําการเพาะปลูกให้ แก่ตน พวกมนุษย์ถกเบียดเบียน ต้ องละทิ ้งการงานของตน พากัน ู page 18 of 35
 18. 18. เพาะปลูกปุพพันพืช(อาหาร มีข้าวสาลี เป็ นต้ น) แลอปรันพืช (ของว่างหลังอาหาร มีถว งา เป็ น ั่ต้ น) ให้ แก่พระราชาทังหลายเท่านัน ต้ องช่วยกันเฝา ช่วยกันเก็บเกี่ยว ช่วยกันนวด ช่วยกันขน ช่วยกัน ้ ้ ้เคี่ยวนํ ้าอ้ อย เป็ นต้ น และช่วยกันทําสวนดอกไม้ สวนผลไม้ พากันขนปุพพันพืช เป็ นต้ น ที่เสร็จแล้ ว ในที่นนๆ มาบรรจุไว้ ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านัน แม้ ผ้ ที่จะมองดูย้ งฉางเปล่าๆ ในเรื อนทังหลายของตน ั้ ้ ู ุ ้จักไม่มีเลย จักเป็ นเช่นกับการเติมนํ ้าใส่ตมที่เต็มแล้ ว ไม่เหลียวแลตุมเปล่าๆ บ้ างเลยนันแล ภัยแม้ มี ุ่ ่ ่สุบนนี ้เป็ นเหตุ จะยังไม่มีแก่มหาบพิตร. ิพุทธทานายข้ อที่ ๙ สระโบกขรณี พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นโบกขรณีสระหนึง ดารดาดไปด้ วยปทุม ๕ สี ลึก มีทาขึ ้นลงรอบด้ าน ฝูงสัตว์ สองเท้ า สี่ ่ ่เท้ า พากันลงดื่มนํ ้าในสระนันโดยรอบ นํ ้าที่อยู่ในที่ลกกลางสระนันขุนมัว ในที่ซงสัตว์ สองเท้ า สี่เท้ า ้ ึ ้ ่ ึ่พากันยํ่าเหยียบ กลับใสสะอาดไม่ขนมัว หม่อมฉันได้ เห็นอย่างนี ้ นี ้เป็ นสุบนข้ อที่ ๙ ของหม่อมฉัน ุ่ ิอะไรเป็ นผลของสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบนนี ้จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พระราชาทังหลาย ิ ้จักไม่ตงอยูในธรรม ลุอคติ (มีความลําเอียง ) ด้ วยอํานาจความพอใจเป็ นต้ น เสวยราชสมบัติ จักไม่ ั้ ่ประทานการวินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรม มีพระหฤทัยมุงแต่สินบน โลเลในทรัพย์ ขึ ้นชื่อว่าคุณธรรมคือ ่ความอดทน ความเมตตา และความเอ็นดูของพระราชาเหล่านัน จักไม่มีในหมูชาวแว่นแคว้ น จักเป็ นผู้ ้ ่กักขฬะ หยาบคาย คอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์ เหมือนหีบอ้ อยด้ วยหีบยนต์ จักกําหนดให้ สวยต่างๆ ่บังเกิดขึ ้น เก็บเอาทรัพย์ พวกมนุษย์ถกรี ดส่วยอากรหนักเข้ า ไม่สามารถจะให้ อะไรๆ ได้ พากันทิ ้งคาม ูนิคมเป็ นต้ นเสีย อพยพไปสู่ปลายแดน ตังหลักฐาน ณ ที่นน ชนบทศูนย์กลางจักว่างเปล่า ชนบท ้ ั้ชายแดนจักเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา เหมือนนํ ้ากลางสระโบกขรณีขน นํ ้าที่ฝั่งรอบๆ ใส ฉันใด ก็ฉนนัน ภัย ุ่ ั ้แม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ย่อมไม่มีแก่มหาบพิตร. ุ ิ page 19 of 35
 19. 19. พุทธทานายข้ อที่ ๑๐ ข้ าวไม่ สุก พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ข้ า ิพระองค์ได้ เห็นข้ าวสุก ที่คนหุงในหม้ อใบเดียวกันแท้ ๆ แต่หาสุกทัวกันไม่ เป็ นเหมือนผู้หงตรวจดูแล้ วว่า ่ ุไม่สก เลยแยกกันไว้ เป็ น ๓ อย่าง คือ ข้ าวหนึงแฉะ ข้ าวหนึงดิบ ข้ าวหนึงสุกดี นี ้เป็ นสุบนที่ ๑๐ ของ ุ ่ ่ ่ ิหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนข้ อนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแม้ ของสุบนข้ อนี ้ จักมีในอนาคตเหมือนกัน ด้ วยว่าในกาลภายหน้ า พระราชา ิทังหลายจักไม่ดํารงในธรรม เมื่อพระราชาเหล่านันไม่ดํารงในธรรมแล้ ว ข้ าราชการก็ดี พราหมณ์และ ้ ้คฤหบดีก็ดี ชาวนิคม ชาวชนบทก็ดี รวมถึงมนุษย์ทงหมด นับแต่สมณะและพราหมณ์ จักพากันไม่ ั้ตังอยูในธรรม แม้ เทวดาทังหลายก็จกไม่ทรงธรรม ในรัชกาลแห่งอธัมมิกราชทังหลาย ลมทังหลายจัก ้ ่ ้ ั ้ ้พัดไม่สมํ่าเสมอ พัดแรงจัด ทําให้ วิมานในอากาศของเทวดาสันสะเทือน เมื่อวิมานเหล่านันถูกลมพัด ่ ้สันสะเทือน ฝูงเทวดาก็พากันโกรธ แล้ วจักไม่ให้ ฝนตก ถึงจะตกก็จะไม่ตกกระหนํ่าทัวแว่นแคว้ น ่ ่มิฉะนัน จักไม่ตกให้ เป็ นอุปการะแก่การใด การหว่านในที่ทงปวงจักไม่ตกกระหนํ่าทัวถึง แม้ ในชนบท ้ ั้ ่แม้ ในบ้ าน แม้ ในตระพังแห่งหนึง แม้ ในสระลูกหนึง เหมือนกันกับในแคว้ นฉะนัน เมื่อตกตอนเหนือของ ่ ่ ้ตระพัง ก็จกไม่ตกในตอนใต้ เมื่อตกในตอนใต้ จักไม่ตกในตอนเหนือ ข้ าวกล้ าในตอนหนึงจักเสียเพราะ ั ่ฝนชุก เมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึง ข้ าวกล้ าจักเหี่ยวแห้ ง เมื่อฝนตกดีในส่วนหนึง ข้ าวกล้ าจักสมบูรณ์ ข้ าว ่ ่กล้ าที่หว่านแล้ วในขอบขัณฑสีมาของพระราชาพระองค์เดียวกัน จักเป็ น ๓ สถาน ด้ วยประการฉะนี ้เหมือนข้ าวสุกในหม้ อเดียวมีผลเป็ น ๓ อย่างฉะนัน ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ จะยังไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ิพุทธทานายข้ อที่ ๑๑ แก่ นจันทร์ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นคนทังหลายเอาแก่นจันทน์ มีราคาตังแสนกษาปณ์ ขายแลกกับเปรี ยงเน่า นี ้เป็ นสุบน ้ ้ ิข้ อที่ ๑๑ ของหม่อมฉัน อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้เล่า พระเจ้ าข้ า? ิ page 20 of 35
 20. 20. มหาบพิตร แม้ ผลแห่งสุบนนี ้ก็จกมีในอนาคต ในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนันแล ด้ วยว่า ิ ั ่ในกาลภายหน้ า พวกภิกษุอลัชชีเห็นแก่ปัจจัย จักมีมาก พวกเหล่านัน จักพากันแสดงธรรมเทศนา ที่ ้ตถาคตกล่าวติเตียนความลโมภในปั จจัยไว้ แก่ชนเหล่าอื่น เพราะเหตุแห่งปั จจัย ๔ มีจีวรเป็ นต้ น จักไม่สามารถแสดงให้ พ้นจากปั จจัยทังหลาย แล้ วตังอยูในฝ่ ายธรรมนําสัตว์ให้ พ้นจากทุกข์ มุงตรงสูพระ ้ ้ ่ ่ ่นิพพาน (ภิกษุจะแสดงธรรมเพราะความอยากได้ ลาภจากผู้ฟัง แทนที่จะแสดงธรรมเพราะปรารถนาให้ ผ้ ฟังได้ รับประโยชน์อย่างแท้ จริง คือความพ้ นทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพาน และธรรมที่แสดงนัน ก็จะ ู ้เป็ นธรรมขันพื ้นฐาน เช่น ความมักน้ อย สันโดษ การให้ ทาน เป็ นต้ น ไม่ใช่ธรรมขันสูงที่จะทําให้ บรรลุ ้ ้มรรคผลนิพพาน) ชนทังหลายก็จะฟั งความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะ และสําเนียงอันไพเราะอย่าง ้เดียวเท่านัน แล้ วจักถวายเอง และยังชนเหล่าอื่นให้ ถวายซึงปั จจัยทังหลาย มีจีวรเป็ นต้ น อันมีคามาก ้ ่ ้ ่ภิกษุทงหลายอีกบางพวก จักพากันนังในที่ตางๆ มีท้องถนน สี่แยก และประตูวงเป็ นต้ น แล้ วแสดง ั้ ่ ่ ัธรรมแลกรูปิยะ มีเหรี ยญกษาปณ์ ครึ่งกษาปณ์ เหรี ยญบาท เหรี ยญมาสก เป็ นต้ น โดยประการฉะนี ้ ก็เป็ นเอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ มีมลค่าควรแก่พระนิพพาน ไปแสดงแลกปั จจัย ๔ และรูปิยะ มีเหรี ยญ ูกษาปณ์และเหรี ยญครึ่งกษาปณ์เป็ นต้ น จักเป็ นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันทน์มีราคาตังแสน ไปขายแลก ้เปรี ยงเน่าฉะนัน ภัยแม้ มีสบินนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. ้ ุ ัพุทธทานายข้ อที่ ๑๒ นาเต้ าจม ้ พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นกระโหลกนํ ้าเต้ าจมนํ ้าได้ อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้ พระเจ้ าข้ า? ิ มหาบพิตร ผลแห่งสุบินนี ้ก็จกมีในอนาคตกาล เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในรัชกาลของ ัพระราชาผู้ไม่ตงอยูในธรรม ด้ วยว่าในครังนันพระราชาทังหลาย จักไม่พระราชทานยศแก่กลบุตรผู้ ั้ ่ ้ ้ ้ ุสมบูรณ์ด้วยชาติ จักพระราชทานแก่ผ้ ไม่มีสกุลเท่านัน พวกนันจักเป็ นใหญ่ อีกฝ่ ายหนึ่งจักยากจน ู ้ ้ถ้ อยคําของพวกไม่มีสกุล ดุจกระโหลกนํ ้าเต้ า ดูประหนึงหยังรากลงแน่นในที่เฉพาะพระภักตร์ พระราชา ่ ่ก็ดี ที่ประตูวงก็ดี ที่ประชุมอํามาตย์ก็ดี ที่โรงศาลก็ดี จักเป็ นคําไม่โยกโคลง มีหลักฐานแน่นหนาดี แม้ ั page 21 of 35
 21. 21. ในสังฆสันนิบาต (ที่ประชุมสงฆ์) เล่า ในกิจกรรมที่สงฆ์พงทําและคณะพึงทําก็ดี ทังในสถานที่ดําเนิน ึ ้อธิกรณ์เกี่ยวกับบาตร จีวร และบริเวณเป็ นต้ นก็ดี ถ้ อยคําของคนชัวทุศีลเท่านัน จักเป็ นคํานําสัตว์ออก ่ ้จากทุกข์ได้ มิใช่ถ้อยคําของภิกษุผ้ ลชชี (ผู้ มีความละอายที่จะทําชัว คือผู้ไม่กล้ าทําชัวเพราะมีความ ู ั ่ ่ละอายใจ ที่จะทําเช่นนัน คือภิกษุที่ดีนนเอง) เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ก็จกเป็ นเหมือนกาลเป็ นที่จมลงแห่ง ้ ั่ ักระโหลกนํ ้าเต้ า แม้ ด้วยประการทังปวง ภัยแม้ มีสบนนี ้เป็ นเหตุ ก็ยงไม่มีแก่มหาบพิตร. สรุปง่ายๆ ก็ ้ ุ ิ ัคือ ถ้ อยคําของผู้ที่ไม่มีคณสมบัตที่ควรจะได้ รับความเชื่อถือ (ซึงถ้ อยคําเหล่านันควรมีนํ ้าหนักเบา ุ ิ ่ ้ประดุจผลนํ ้าเต้ า ซึงควรจะเบาจนลอยนํ ้าได้ ) กลับได้ รับการยอมรับจากผู้เป็ นใหญ่ ประดุจว่าเป็ น ่ถ้ อยคําที่มีนํ ้าหนักมากน่าเชื่อถือ เหมือนผลนํ ้าเต้ าที่ควรจะลอยนํ ้า แต่กลับถูกมองเหมือนกับว่ามีนํ ้าหนักมากจนจมนํ ้าได้พุทธทานายข้ อที่ ๑๓ ศิลาลอย พระเจ้ าปเสนทิโกศลกราบทูลพระสุบนถวายพระพุทธเจ้ าต่อไปอีกว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ิหม่อมฉันได้ เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรื อนยอด ลอยนํ ้าเหมือนดังเรื อ อะไรเป็ นผลแห่งสุบนนี ้ พระเจ้ า ิข้ า? มหาบพิตร ผลแห่งสุบินแม้ นี ้ ก็จกมีในกาลเช่นนันเหมือนกัน ด้ วยว่าในครังนัน พระราชาผู้ไม่ ั ้ ้ ้ตังอยูในธรรมทังหลาย จักพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุล พวกนันจักเป็ นใหญ่ พวกมีสกุลจักตกยาก ้ ่ ้ ้ใครๆ จักไม่ทําความเคารพในพวกมีสกุลนัน จักกระทําความเคารพในพวกที่เป็ นใหญ่ฝ่ายเดียว ถ้ อยคํา ้ของกุลบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัย ผู้หนักแน่น เช่นกับศิลาทึบ จักไม่หยังลงดํารงมันในที่เฉพาะ ่ ่พระภักตร์ ของพระราชา หรื อในที่ประชุมอํามาตย์ หรื อในโรงศาล เมื่อพวกนันกําลังกล่าว พวกนอกนี ้ ้จักคอยเยาะเย้ ยว่า พวกนี ้พูดทําไม แม้ ในที่ประชุมภิกษุ พวกภิกษุก็จกไม่เห็นภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รัก ผู้ ั ูควรทําความเคารพว่าเป็ นสําคัญ ในฐานะต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ ว ทังถ้ อยคําของภิกษุผ้ มีศีลเป็ นที่รัก ้ ูเหล่านัน ก็จกไม่หนักแน่นมันคง จักเป็ นเหมือนเวลาเป็ นที่เลื่อนลอยแห่งศิลาทังหลายฉะนัน ภัยแม้ มี ้ ั ่ ้ ้ page 22 of 35

×