SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
หนทางสู่สะลาฟี ยฺ
เชคซุลฏอน อิบนุอับดุรเราะฮฺมาน อัลอีด


    ซาเล็ม บุญมาศ แปล
การสรรเสริญทังหมดเป็ นอัลลอฮฺ เราขออภัยโทษจากพระองค์
           ้
เท่านัน เราของความอนุเคราะห์จากพระองค์เท่านัน เราขอความคุ้มครอง
   ้                   ้
จากอัลลอฮฺให้ พ้นจากความชัวร้ ายของชัยตอน ใครก็ตามที่อลลอฮฺให้ ทาง
             ่              ั
นาแก่เขา ย่อมไม่มีใครสามารถทาให้ หลงผิดได้ และใครก็ทาที่อลลอฮฺให้
                             ั
เขาหลงผิด ก็ไม่มีใครที่จะให้ ทางนาแก่เขาได้ ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้ า
อื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่ามุฮมมัดเป็ นบ่าวและรอซูล
                   ั
ของอัลลอฮฺ

     อัลลอฮฺอซซะวะญัลกล่าวว่า
         ั

     ‫يَا أَيُّها الَّذين آمنُوا اتَّـقوا اللَّـهَ حق تُـقاتِه وَل َُوتُن إَِل وأَنتُم مسلِمون‬
     َ ُ ْ ُّ َ َّ َّ ‫َ َّ َ ِ ََ َت‬            ُ َ َ ِ َ‫ـ‬

     โอ้ ผ้ ศรัทธาทังหลาย! จงยาเกรงอัลลอฮฺอย่างแท้ จริงเถิดและพวก
        ู    ้
เจ้ าจงอย่าตายเป็ นอันขาดนอกจากในฐานะที่พวกเจ้ าเป็ นมุสลิมเท่านัน
                                 ้
(ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน : 102)

        ِ     ٍ ِ                 ِ ُ ُ
      ‫يَا أَيُّها النَّاس اتَّـقوا ربَّكم الَّذي خلَقكم من نَّفس واحدة وخلَق مْنـها‬
       َ َ َ َ َ َ ٍ ْ ‫َ َ ُ ِّ ـ‬             ُ َ     ُ   َ‫ـ‬
  ِ َ        ِ
  ‫زوجها وبَث مْنـهما رجاَل كثِيا ونِساءا ۚ واتَّـقوا اللَّـهَ الَّذي تَساءَلُون بِه‬
                                ِ    ِ
       َ           ُ َ     َ َ ‫َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ا َ ا‬
            ‫واْلَرحام ۚ إِن اللَّـهَ كان علَْيكم رقِيباا‬
               َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
     มนุษยชาติทงหลาย ! จงยาเกรงพระเจ้ าของพวกเจ้ าที่ได้ บงเกิด
          ั้                     ั
พวกเจ้ ามาจากชีวิตหนึงและได้ ทรงบังเกิดจากชีวิตนันซึงคูครองของเขา
           ่              ้ ่ ่
และได้ ทรงให้ แพร่สะพัดไปจากทังสองนัน ซึงบรรดาชายและบรรดาหญิง
               ้   ้ ่
อันมากมาย และจงยาเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจ้ าต่างขอกัน ด้ วยพระองค์และ
พึงรักษาเครื อญาติ แท้ จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้ าอยูเ่ สมอ

(ซูเราะอันนิซาอฺ : 1)

       ِ               ُ َ َ ِ َ‫ـ‬
     ‫يَا أَيُّها الَّذين آمنُوا اتَّـقوا اللَّـهَ وقُولُوا قَـوَل سديدا‬
      ‫ْا َ ا‬       َ
               ِ              ِ           ِ
      ُ‫يُصلح لَكم أَعمالَكم ويَـغف ْر لَكم ذُنُوبَكم ۚ ومن يُطع اللَّـهَ ورسولَه‬
        ُ ََ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ْ
                   ِ
                 ‫فَـقد فَاز فَـوزا عظيما‬
                  ‫َ ْ َ ْا َ ا‬
     โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยาเกรงอัลลอฮฺและจงกล่าวถ้ อยคาที่
เที่ยงธรรมเถิด

     พระองค์จะทรงปรับปรุง การงานของพวกเจ้ าให้ ดีขึ ้นสาหรับพวก
เจ้ าและจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้ าให้ แก่พวกเจ้ าและผู้ใดเชื่อฟั ง
ปฏิบติตาม อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ แน่นอนเขาได้ รับความสาเร็จ
  ั
ใหญ่หลวง (ซูเราะอัลอะหฺซาบ : 70-71)

     คาพูดที่ดียิ่งคือกีตาบุลลอฮฺ ทางนาที่ดียิ่งคือทางนาของมุฮมมัด
                                  ั
ศอลลัลลอฮฺอลัยฮิวะซัลลัม และทุกๆบิดอะฮฺนนคือการหลงผิด และทุกๆ
                    ั้
การหลงผิดนันอยูในนรก
      ้ ่
งานเขียนชิ ้นนี ้ชื่อว่า หนทางสู่สะลาฟี ยฺ1 ซึงเขียนโดยเชคซุลฏอน
                            ่
อิบนุอบดุรเราะฮฺมาน อัลอีด
   ั

    แท้ จริงแล้ วมีสาเหตุหลายอย่างที่ทาให้ บรรดาคนหนุ่มสาวไม่กลับ
ไปสูหนทางที่บริ สทธิ์อย่างแท้ จริ งซึงก็คือแนวทางสะลาฟี ยฺ (สะลาฟี ยฺ
  ่       ุ          ่
มันหัจ) ดังนันผู้คนมากมายถามเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ พวกเขาทังหลายมีความ
       ้                      ้
พยายามแสวงหาแนวทางที่บริ สทธิ์ ถูกต้ องและออกจากแนวทางที่สมควร
              ุ
ถูกตาหนิ คือ ฮิสบียฺยะฮฺ2

     ด้ วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ฉันจะกล่าวถึงหนทางสูแนวทางสะ
                          ่
ลาฟี ยฺอนบริ สทธิ์ ดังนี ้
    ั   ุ

     1. จงแสวงหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ดุอาต่อพระองค์ ขอ
        อภัยต่อพระองค์ ปฏิบติอามาลที่ดี ขอให้ พระองค์นาท่านสู่
                 ั
        แนวทางที่เที่ยงตรง อินชาอัลลอฮฺ พระองค์จะนาท่านสู่
        แนวทางที่เที่ยงตรง พระองค์จะช่วยให้ ทานอยูบนแนวทางที่
                          ่  ่

1
 แนวทางสะลาฟี ยฺ หมายถึงแนวทางแห่งการดาเนินตามบรรดาอัสสะละฟุสสอ
และฮฺ ทั ้งหลายซึงเป็ นบุคคลสามรุ่ นแรกแห่งอิสลาม กล่าวคือ บรรดาซอฮาบะฮฺ
         ่
บรรดาผู้มีชีวิตร่วมกับซอฮาบะฮฺ(ตาบิอีน) และบรรดาผู้มีชีวิตร่วมกับตาบีอีน (ตา
บีอิต ตาบีอีน) –ผู้แปล
2
 หมายถึงการเรี ยกร้ องมวลชนไปสู้พวกตนเองอย่างไร้ เหตุผล การเล่นพรรคเล่น
พวก การคลังไคล้ ในญามาอะฮฺตนเองอย่างไร้ เหตุผล-ผู้แปล
     ่
เที่ยงตรง การขอดุอาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ที่ดี ได้ แก่ ดุอาอิฟติตะฮฺ
        ซอลาตุลลัยน์3       ‫اللهم رب وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عالم‬
              ‫الغيب والشهادة أنت تحكم‬

       ‫بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لماُ أختلف فيه من‬
                   ‫الحق‬

          ‫بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم‬

      โอ้ อลลอฮฺ ผู้เป็ นพระเจ้ าของญิบรี ล พระเจ้ าของมีกาอีล พระ
        ั
เจ้ าของอิสรอฟี ล ผู้ร้างชันฟาและแผ่นดิน ผู้รอบรู้ในสิ่งเร้ นลับและสิ่ง
              ้ ้
เปิ ดเผย พระองค์คือผู้ตดสินในปวงบ่าวของพระองค์ ด้ วยความเมตตาของ
            ั
พระองค์โปรดนาฉันสูแนวทางที่เที่ยงตรง แท้ จริงพระองค์ชี ้นาแก่ผ้ ที่
         ่                       ู
ประสงค์ประสงค์สแนวทางที่เที่ยงตรง4
        ู่
3
  ดุอาอิฟติตะฮฺซงอ่านในละหมาดกิยามุลลัยน์-ผู้แปล
         ึ่
4
  บันทึกโดยอิมามมุสลิม
2. ท่านต้ องติดต่อหรื อเรี ยนกับผู้ร้ ูซงเขาเป็ นผู้ดาเนินตาม
                         ึ่
        แนวทางสะลาฟี ยฺ หรื อเขาเป็ นที่ร้ ูกนว่าคือผู้เคร่งครัดในซุน
                           ั
        นะฮฺ ท่านต้ องหาความรู้จากเขา เช่นฟั งบรรยายหรื อฟั งผ่าน
        เทปคาสเซ็ท หรื ออื่นๆ ท่านต้ องมีความพยายามอย่างแน่ว
        แน่ในการแสวงหาแนวทางอันเที่ยงตรงนี ้ นอกจากนี ้ท่านจง
        หาญามาอะฮฺที่จะพูดคุย ตักเตือน หรื อแลกเปลี่ยนใน
        ประเด็นที่ยงสงสัย
              ั
     3. ท่านต้ องหลีกห่างจากอุลามาอฺและจากตาราของพวกเขา
        กล่าวคือบรรดาผู้ซงได้ ชื่อว่าเป็ นเชคแห่งบิดอะฮฺ เพราะพวก
                 ึ่
        เขาเหล่านันเป็ นผู้ตอต้ านแนวทางสะลาฟี ยฺ ลักษณะของ
             ้     ่
        พวกเขาคือการต่อต้ านซุนนะฮฺ เกลียดชังผู้ปฏิบติตาม
                              ั
        แนวทางสะลาฟี ยฺ เรี ยกร้ องไปสูการทาบิดอะฮฺอย่าง
                       ่
        มากมาย5
        4.  ท่านต้ องมีความอุตสาหะอย่างมากในการแสวงหา
        ความรู้ตามความสามารถที่ทานจะกระทาได้ อันได้ แก่
                    ่
        ความรู้เกี่ยวกับอากีดะฮฺที่ถกต้ อง สาหรับฉันแล้ วฉันจะ
                      ู
        แนะนาหนังสือที่ทานสมควรอ่าน ได้ แก่ บรรดาตาราของเช
                ่

5
   ตัวอย่างของบรรดาคนเหล่านี ้ ได้ แก่ แนวทางชีอะฮฺอรรอฟี เฏาะ ซูฟีตอรี กต มาตูดี
                           ั          ั
รี ยะฮฺ อัชอารี ยฺยะฮฺ มุรญีอะฮฺ ยะฮฺมีญะฮฺ และบรรดาแนวทางบิดอะฮฺ ฏอลาละฮฺ
ทั ้งหลาย – ผู้แปล
คคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ และลูกศิษย์ของท่าน อัลลามะ
        ั
อิบนิกอยยิม ผู้สืบทอดอุดมการณ์ของท่านเชคคุลมุญดดิด
                       ั
มุฮมมัด อิบนิอบดุลวะฮาบ และอุลามาอฺผดารงตนอยูบน
  ั     ั           ู    ่
แนวทางสะลาฟี ยฺทานอื่นๆ เป็ นต้ น มันจะเป็ นการดีอย่างยิ่ง
        ่
หากท่านได้ ร่ าเรี ยนตาราเหล่านี ้ผ่านการอธิบายของบรรดาอุ
ลามาอฺซงดารงตนอยูบนแนวทางแห่งสะลาฟี ยฺ หนังสือที่ฉน
    ึ่    ่                 ั
แนะนาให้ ทานอ่าน ได้ แก่
     ่
-กิตาบ อัลอีมาน ของ เชคคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ
                   ั
-กิตาบ อัตเตาฮีต ของ เชคคุลมุญดดิดมุฮมมัด อิบนิอบดุ
               ั   ั     ั
ลวะฮาบ
-อุศลซิตตะ วัลฟะฏีลาตุลอิสลาม ของ เชคคุลมุญดดิดมุฮม
  ู                   ั   ั
มัด อิบนิอบดุลวะฮาบ
     ั
-กิตาบ อัซซุนนะฮฺ ของอะบีอะศิม
-กิตาบ อัซซุนนะฮฺ ของอัลกัลลาน
-กิตาบ อัซซุนะฮฺ ของ อับดุลลอฮฺ บินอะมัด บินหัมบัล
-ชัรหุซซุนนะฮฺ ของ อัลบัรบะฮะรี
-กิตาบ อัลอิติซอม ของ อัลฮาฟิ ส อัซซะหฺบียฺ
-อัลอิบานะฮฺ ของ อิบนุบฏเฏาะฮฺ6
                    ั

      5. จงหลีกห่างจากพวกฮิสบียฺ7และท่านจงอย่านาลักษณะฮิส
บียฺยะฮฺของพวกเขามาปฏิบติและจงอย่าอ่านหนังสือของพวกเขา อย่าฟั ง
            ั
นาชีดของพวกเขา ท่านจงอย่าดูละครและการละเล่นของพวกเขา เพราะ
สิ่งเหล่านันคือสิ่งฮะรอม
      ้

      6. ท่านจงอย่าทาให้ หวใจของท่านเป็ นประหนึงฟองน ้า
                ั          ่
กล่าวคือ การชอบ ซึมซับข้ อคลุมเครื อต่างๆ มันจะนาไปสูความสงสัย และ
                          ่
การกระทาสิงฮะรอมในที่สด
     ่      ุ6
 นอกจากนี ้ยังมีอีกหลายเล่มที่ผ้ แปลเห็นว่าสมควรที่ผ้ ดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ
                 ู          ู
จะต้ องอ่าน และปั จจุบนผู้แปลพบว่าหนังสือเหล่านี ้มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษแล้ ว
            ั
ได้ แก่ มัจมัวอฺ ฟาตาวา ของเชคคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ โต้ นกปรัชญา ของเชคคุล
                         ั       ั
อิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ รากฐานทังสี่แห่งชิริก ของเชคคุลมุญดดิด มุฮมมัด อิบนิอบดุ
        ั          ้            ั  ั    ั
ลวะฮาบ หรื อตาราของบรรดาอุลามาอฺซุนนะฮฺยคปั จจุบนซึงมีการแปลเป็ น
                        ุ     ั ่
ภาษาอังกฤษแล้ ว เช่น สถานะของซุนนะฮฺ ของเชคมูฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานีย์
                           ั
หรื อบางแล้ วมีการแปลเป็ นภาษาไทยแล้ ว เช่น หลักการเชื่อถือของอะฮฺลซซุนนะฮฺ
                                  ุ
วัลญามาอะฮฺ ของเชคมุฮมมัด บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน หลักความเชื่อสายกลาง
              ั
ของเชคคุลอิสลามอิบนิตยมียะฮฺ ใครไม่ตามซุนนะฮฺเป็ นกาเฟร ของเชคอิบนิบาซ
             ั
หมอดู หมอเดา ของเชคอิบนิบาซ เป็ นต้ น-ผู้ แปล
7
  พวกที่มีลกษณะ ฮิสบียฺยะฮฺ
       ั
7. พึงทราบเถิด มันเป็ นการเพียงพอแล้ วแก่ทาน สาหรับกีตาบุลลอฮฺ ซุน
                     ่
นะฮฺ และตาราต่างๆของอุลามาอฺซงดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ จงทา
               ึ่
ความดีตอบิดามารดาของท่าน จงปกปองครอบครัวของท่านจากไฟนรก
    ่           ้

     และพึงทราบเถิด เป็ นการเพียงพอแล้ วแก่และญามาอะฮฺของ
ท่านในการเรี ยกร้ องไปสูการดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ
            ่

     และพึงทราบเถิด หากท่านจะเรี ยกร้ องผู้คนไปสูแนวทางที่
                           ่
เที่ยงตรง ท่านต้ องศึกษาตาราของอุลามาอฺผ้ ดาเนินตามแนวทางสะลัฟ
                     ู
เท่านัน ท่านต้ องศึกษาในวิชา ตัฟซีร อกีดะฮฺ ฮะดิษ และท่านต้ องระวังการ
   ้
เรี ยนความรู้ขนสูงๆ ในขณะที่ทานไม่มีความรู้ในพื ้นฐาน
       ั้       ่

     ท่านพึงหลีกห่างจาหนังสือที่มีอดมการณ์บางอย่างผิดเพี ้ยน
                    ุ
ได้ แก่ หนังสือของซัยยิด กุฏบ และมูฮมมัด กุฏบ8 และหนังสือทานองนี ้
              ุ    ั    ุ


8
   ซัยยิด กุฏบ ซึงเป็ นผู้มีอิทธิพลทางความคิดคนหนึงของกลุมอิควาน อัลมุสลิมน
        ุ ่                 ่   ่         ู
เริ่ มต้ นงานเขียนในทศวรรษ 1920 ซึงเริ่ มต้ นจากงานประเภท กลอน วรรณกรรม
                    ่
การวิจารณ์สงคม การเมืองซึงเขามองในมุมมองของเชคูลาริ สม์ ต่อมาเขาได้ หนมา
        ั        ่                    ั
สนใจงานเขียนในมุมมองอิสลามมากขึ ้น ด้ วยความรู้อนจากัดเกี่ยวกับอิสลามของ
                           ั
เขา การการเข้ าร่วมขบวนการอิควาน อัลมุสลิมมูนของเขา ทาให้ เขามีอดมการณ์
                                  ุ
อิสลาม มีความเชื่อบางประการที่ผิดเพี ้ยน เช่น การตักเฟรมุสลิม การกระตุ้นให้
ประชาชนต่อต้ านรัฐบาลมุสลิม เขามีคณลักษณะที่มีการด่าทอซอฮาบะฮฺ ดังนัน
                     ุ                 ้
หนังสือต่างๆที่เขาเขียน ย่อมถือว่าไม่มีคณค่าใดๆทางศาสนา แต่ฉนกลับพบว่า
                      ุ         ั
8. จงหลีกห่างบรรดาผู้ซงในจิตใจของเขามีความสงสัย ท่านจะพบเขาใน
           ึ่
ฐานะที่เป็ นผู้ตกเตือนในความดี ช่วยเหลือการญิฮาด แต่การกระทา
        ั
ทังหมดของพวกเขาอยูบนฐานแห่งฮิสบียฺยะฮฺไม่ใช่ชะรี อะฮฺ ดังนันการ
 ้       ่                     ้บรรดาผู้ตามเขาอย่างตาบอด และมีลกษณะฮิสบียฺยะฮฺในปั จจุบนยังคงใช้ ตาราของ
                    ั            ั
เขาในการอ้ างอิง ในการทางานต่างๆของพวกเขา
      อิมามอับดุลอะซิซ อิบนุอบดุลลอฮฺ อิบนุบาซ กล่าวเกี่ยวกับซัยยิด กุฎบ
                   ั                    ุ
ว่า …สาหรับการด่าทอซอฮาบะฮฺบางท่านของเขา เป็ นการกระทาที่มงกัร เป็ นการ
                                  ุ
กระทาบาป เขาควรได้ รับการลงโทษในการกระทาดังกล่าว ขออัลลอฮฺอภัยใน
ความผิดของเขา อย่างไรก็ตามถ้ าด่าทอซอฮาบะฮฺ และประกาศว่าบรรดาซอ
ฮาบะฮฺคือฟาซิก พึงทราบเถิด ซัยยิด กุฏบคือกุฟร เพราะซอฮาบะฮฺคือผู้สืบทอดกรุ
                     ุ   ฺ
อานและซุนนะฮฺ เพราะการด่าทอซอฮาบะฮฺ คือการด่าทอต่อกีตาบุลลอฮฺ และ
กฏเกณฑ์ตางๆของอัลลอฮฺ…
      ่
      อิมามมุฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานียฺ กล่าวเกี่ยวกับซัยยิด กุฏบ ว่า …เขา
           ั                        ุ
ไม่มีความรู้ในอูศลและหลักย่อยอื่นๆของอิสลาม…
         ู
      อิมามมูฮมมัด บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน ถูกถามเกี่ยวกับหนังสือของ
          ั
ซัยยิด กุฏบ คือ ตัฟซีรฟี ซิลาลิลกรุอ่าน (แปลเป็ นภาษาไทยว่า ใต้ ร่มเงาแห่งอัลกรุ
     ุ
อ่าน โดยสุนทร มาลาตี-ผู้แปล) และมะอะลิม ฟิ ตตารี ค (หรื อ Milestone หรื อ
แปลเป็ นไทยแล้ วว่า หลักชัยอิสลาม โดยบรรจง บินกาซัน-ผู้ แปล) อิมามอุษัยมีน
ตอบว่า ….ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺมีแก่ผ้ ที่มีความจริ งใจต่อพระองค์ ต่อรอซูล
                        ู
ของพระองค์ ต่อมวลมุสลิมทังปวง ฉันขอกล่าวว่า สาหรับการตัฟซีรอัลกรุ อาน สิ่งที่
               ้
ดีที่สดคือบรรดาทัศนะของสลัฟ ทัศนะของสลัฟคือสิ่งที่ดีกว่าทัศนะของผู้มาทีหลัง
   ุ
สาหรับตัฟซีร ฟิ ซิลาลิลกรุอาน ของซัยยิด กุฏบ ฉันขอกล่าวว่า มันมีความผิดอย่าง
                       ุ
มากมาย ขออัลลอฮฺอภัยให้ เขา ขออัลลอฮฺอภัยในความผิดในหนังสือเล่มนี….    ้
กระทาทังหมดของเขา การญิฮาดของเขา คือฮูรูริยฺยะฮฺ9 มาใช่แนวทางแห่ง
    ้
ซุนนะฮฺ

      ข้ อสังเกตของพวกฮิสบียฺยะฮฺ ที่ฉนจะยกเป็ นตัวอย่างให้ ทาน คือ
                      ั           ่

      ถ้ าท่านถามพวกเขาเกี่ยวกับชีอะฮฺอรรอฟิ เฏาะ พวกเขาจะตอบ
                      ั
ท่านว่า ชีอะฮฺอรรอฟิ เฏาะ คือ กาเฟร พวกเขาต้ องถูกเนรเทศออกจาก
        ั
ดินแดนของเรา

      แต่ถ้าท่านถามเขาว่า จะว่าอย่างไรกับซัยยิด กุฏบ ที่ดาทอซอ
                            ุ ่
ฮาบะฮฺ ? ท่านจะพบว่าพวกเขาจะแสดงอาการอ ้าอึง พูดไม่ออก นี ้ไม่ใช่
สิ่งอื่นใดนอกจากฮิสบียฺยะฮฺ เป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก เป็ นเหตุผลทาง
การเมืองของพวกเขาทังสิ ้น
          ้

      ถ้ าท่านกล่าวแจกแจงถึงหลักการศาสนาต่างๆแก่พวกเขา ท่านจะ
พบว่าพวกเขากล่าวว่า การดะวะฮฺที่ดีมนต้ องอย่างนัน อย่างนี ้ และ……..
                  ั      ้
อีกมากมายที่เป็ นเหตุผลของพวกเขา ดังนันจงล้ างมือจากพวกเขาเถิด
                   ้


9
  ฮูรูรียฺยะฮฺ คือ แนวทางของฮูรูริส ซึงเป็ นพวกแรกๆของกลุมคอวาริ จ ซึงมาจากชื่อ
                    ่           ่      ่
ฮูรออฺรอฮฺ ซึงเป็ นพื ้นที่แถบกูฟะฮฺ ในอิรัคปั จจุบน กลุมคอวาริ จคือกลุมที่คลังไคล้ ใน
       ่                  ั ่         ่   ่
พรรคพวก พวกเขาตักเฟรผู้ที่เป็ นมุสลิมซึงมีซอฮาบะฮฺรวมอยูด้วย พวกเขาด่าทอซอ
                       ่         ่
ฮาบะฮฺ กล่าวหาซอฮาบะฮฺเป็ นกาเฟร และฟาซิก พวกเขาฮะลาลเลือดมุสลิม พวก
เขากาหนดว่าสตรี ต้องชดใช้ ละหมาดช่วงที่มีประจาเดือน เป็ นต้ น
(หมายถึงให้ ปล่อยพวกเขาเถิด-ผู้ แปล) และมีตวอย่างของฮิสบียฺยะฮฺ
                      ั
ทานองนี ้อีกมากมาย      9. พวกท่านพึงหลีกห่างจากการโต้ เถียงกับพวกฮิสบิยฺยะฮฺ และ
จงขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ นาพวกเขาสูหนทางที่เที่ยงตรง
                ่

      อะบูฮรอยเราะฮฺ กล่าวว่า รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัลลอฮฺอลัยฮิ
        ุ
วะซัลลัม กล่าวว่า

      ‫سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وال‬
              ‫كم فإياكم وإياهم‬
                      ‫آباؤ‬

      อุมมะฮฺรุ่นท้ ายๆของฉัน จะมีคนมาบอกสิงต่างๆ ที่พวกท่าน พ่อ
                        ่
ของพวกท่านไม่เคยได้ ยินมาก่อน พวกท่านจงระวังคนพวกนี ้ 10

      อิบนุอบบาส รอฏิญลลอฮฺอนฮู กล่าวว่า
         ั     ั   ั

     :‫ال تجالس أهل األهواء فإن مجالستهم ممرض ٌ للقلوب‬
         ‫ة‬
10
   บันทึกโดยอิมามมุสลิม
พวกท่านอย่าได้ นงร่วมกับพวกที่ยดเอาอารมณ์เป็ นพระเจ้ า (อะฮฺลลฮะ
        ั่       ึ               ุ
วาอฺ) เพราะการนังกับพวกเขาจะทาให้ หวใจของพวกท่านมีโรค
        ่         ั

     10. พวกท่านพึงหลีกห่างจากตาราของพวกฮิสบียฺยะฮฺ และสื่อ
อื่นๆของพวกเขา เพราะสิ่งเหล่านันพวกเขามักจะปกปิ ด และตาราเหล่านัน
                ้                ้
เป็ นสิ่งที่กล่าวถึงอุดมการณ์อนผิดเพี ้ยนต่างๆของพวกเขา
               ั

     11. ท่านควรให้ ความสนใจในตารา หรื อคาตักเตือนต่างๆ
เกี่ยวกับซุนนะฮฺของอุลามาอฺยคปั จจุบนที่ดาเนินอยูบนหนทางแห่งสลัฟ
              ุ    ั      ่
ได้ แก่ เชคมุฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานียฺ เชคอับดุลมุอฺซิน อัลอับบาส เชค
       ั
อับดุลมาลิก รอมาดอนียฺ เชครอเบียอฺ บินฮาดียฺ อัลมัดคอลียฺ เป็ นต้ น

     12. ท่านต้ องเปิ ดเผยและประกาศแนวทางสะลาฟี ยฺตอคนทัวๆไป
                            ่  ่
และท่านต้ องไม่อายที่จะประกาศว่าตัวเองคือสะลาฟี ยฺ เพราะสะลาฟี ยฺยะฮฺ
คือแนวทางของบรรดาผู้ตามรอยแนวทางของบรรดาสลัฟสสอและฮฺ
                      ุ

     แต่หากมีบางคนกล่าวว่ากับท่านว่า ที่ท่านทาทังหมดเพื่อท่านจะ
                          ้
ยกย่องตนเองว่าเหนือกว่าคนอื่นๆ ท่านจงตอบเขากลับไปว่า นี ้ไม่ใช่การ
ยกตัวเองให้ เหนือกว่าคนอื่นๆ แต่นี ้คือความเป็ นอัตลักษณ์ของอะฮฺลซซุน
                                 ุ
นะฮฺ เหนือความฏอลาละฮฺทงปวง
            ั้

     แล้ วท่านถามเขากลับไปว่า การที่บอกว่าฉันคืออะฮฺลซซุนนะฮฺ
                             ุ
คือการยกตัวเองเหนือคนอื่นๆกระนันเหนือ ?
                ้
ท่านพึงระลึกถึงคาพูดของ อัลฮาฟิ ส อิมาม เชคคุลอิสลามอิบนิ
ตัยมียะฮฺ ไว้ เถิดว่า ….

     ‚ และไม่มีความอายใดๆ ในการที่คนๆหนึงจะประกาศว่ามัสหับ
                       ่
ของฉันคือ สลัฟ และจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินตามแนวทางนี ้ วายิบที่มสลิม
                                ุ
ทุกคนจะต้ องดาเนินตามแนวทางนี ้ นี ้เป็ นอิจมาอฺแห่งปวงปราชญ์มสลิม
                               ุ
เพราะแนวทางสลัฟคือแนวทางที่เที่ยงตรง” 11

     13. พวกท่านจงระวังบรรดาตาราของอุลามาอฺบิดอะฮฺทงหลาย
                            ั้
พวกท่านจงระวังพวกเขาทังหลาย พวกท่านจงหลีกห่างจากพวกเขา เพราะ
           ้
พวกเขาประหนึงยาพิษ
      ่

อิบนิกดามะฮฺ กล่าวว่า… ซุนนะฮฺคือ การละทิ ้งจากบรรดาอะฮฺลลบิดอะฮฺ
   ุ                         ุ
การละทิ ้งการดีเบตกับพวกเขา ละทิ ้งจากตาราของพวกเขา ละทิ ้งจากการ
ฟั งคาพูดต่างๆของพวกเขา เพราะแน่นอนที่สด ทุกๆสิงใหม่ที่ถกประดิษฐ์
                    ุ    ่    ู
ขึ ้นทางศาสนา มันคือบิดอะฮฺ…

อัลลามะ อิบนิกอยยิม กล่าวตักเตือนเกี่ยวกับตาราของบรรดาอะฮฺลล
                              ุ
บิดอะฮฺทงหลาย ไว้ วา …พวกอะลุลบิดอะฮฺจะรู้สกปลอดภัยจากพวกเรา
    ั้     ่            ึ
เพราะพวกเขาคิดว่าหนังสือของพวกเขานันเป็ นที่เพียงพอแล้ ว สาหรับฉัน
                  ้


11
   มัจมัวอฺ ฟาตาวา 4/149
แล้ ว ฉันเห็นว่ามันจะดีกว่าหากท่านปล่อยหนังสือพวกนันไป เพราะมันจะ
                          ้
เป็ นการดีกว่าที่พวกท่านจะปองกันตัวเองจากหลุมพรางของบรรดาชัยตอน
              ้
ทังหลาย…
 ้

      อย่างไรก็ตามหากท่านต้ องการที่จะหาความรู้เกี่ยวกับบรรดา
แนวทางหลงผิดอื่นๆ ท่านควรศึกษาผ่านอุลามาอฺที่มีความรู้ในเรื่ องนี ้และ
ดาเนินอยูบนแนวทางซุนนะฮฺ เพราะบรรดาอุลามาอฺเหล่านี ้เป็ นผู้ร้ ูในเรื่ อง
    ่
อัลญะหรฺ วัตตะดีล12 เพราะทางผู้ใดผู้หนึงถูกวิจารณ์ว่าแนวทางของเขา
                    ่
คือแนวทางหลงผิด ย่อมเป็ นการดีสาหรับท่านที่ทานจะหลีกห่างแนวทาง
                      ่
ดังกล่าว

      14. ท่านจงเชิญชวนมุสลิมทัวๆไปสูแนวทางสลัฟ ด้ วยกับ
                  ่  ่
หลักฐาน เหตุผล ความนุ่มนวล และถูกต้ องตามกาลเทศะ

      รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัลลอฮฺอลัยฮฺวะซัลลัม กล่าวว่า

      แท้ จริงความเมตตาจะไม่มีในสิ่งใด ยกเว้ นว่าเป็ นความดี และมัน
จะไม่ลบล้ างสิงใด ยกเว้ นความผิดบาป13
       ่


12
  เป็ นศาสตร์ แขนงหนึง กล่าวคือเป็ นวิชาการวิจารณ์แนวทาง สถานภาพของ
           ่
บุคคลต่างๆว่ามีแนวทาง มีสถานภาพเช่นไร
13
   บันทึกโดยอิมามมุสลิม
ลักษณะแนวทางแห่ งการตะอัศศุบที่ท่านพึง
หลีกเลี่ยง

     ในส่วนนี ้ฉันจะกล่าวถึงลักษณะของพวกฮิสบียฺยีน (คลังไคล้ ใน
                              ่
พรรคพวกอย่างไร้ เหตุผลหรื อตะอัศศุบ-ผู้ แปล) ซึงท่านต้ องหลีกเลี่ยง
                        ่
แนวทางเหล่านี ้ พร้ อมทังดุอาต่ออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลเพื่อให้ พวกเขา
            ้
กลับมาสูแนวทางที่ถกต้ อง ลักษณะของพวกเขาและแนวทางนี ้ ดังนี ้
    ่     ู

  1. การแบ่งแยกศาสนา พวกเขาจะกระทาการเรี ยกร้ องไปสูการ
                           ่
     แบ่งแยกศาสนา เรี ยกร้ องมวลชนไปสูการเข้ าร่วมญามาอะฮฺของ
                     ่
     ตนเอง และเขากล่าวว่าแนวทางของพวกเขาคือแนวทางที่ดีที่สด
                               ุ
     ซึงลักษณะแบบนี ้มีอยูในหลายๆองค์กรมุสลิมในปั จจุบน
      ่         ่              ั

      เชคอะบูมศอฟฟั ร อัซซัมอะนียฺ กล่าวว่า
          ุ

     …ข้ อพิสจน์วาบรรดาแนวทางแห่งอะฮฺลลฮะดีษคือแนวทางอัน
         ู ่           ุ
เที่ยงตรง คือหากท่านไปค้ นคว้ าตาราของพวกเขาจากเล่มแรกจนเล่ม
สุดท้ าย จากอดีตถึงปั จจุบน ในทุกๆประเทศและทุกๆพื ้นที่ ท่านจะพบสิงที่
             ั                    ่
เหมือนกันในหมู่พวกเขา คืออกีดะฮฺ และรูปแบบในเรื่ องศาสนา พวกเขาซึง
                                 ่
อยูในหลายๆพื ้นที่ หลายๆประเทศต่างเผยแพร่แนวทางเดียวกัน พวกเขา
 ่
ทังหลายยึดมันอยูบนแนวทางนี ้เท่านัน…
 ้     ่ ่          ้
ฉันจะกล่าวแก่ท่านถึงแนวทางของพวกฮิสบียฺยะฮฺ ท่านจะพบว่า
พวกเขาจะไม่มีอิจมาอฺในหมูพวกเขา เช่นอกีดะฮฺที่แตกต่างกันมากมายใน
            ่
หมูพวก14 ท่านจะเห็นพวกเขา อันได้ แก่ พวกตับลีฆ กุฎบบียะฮฺ อิควานียฺ
 ่                        ุ
บันนาวียฺ ญามาอะฮฺตกเฟรวัลฮิจเราะฮฺ15
          ั

2. ปฏิเสธสิงที่ถกต้ องซึงพวกเขาไม่ชอบและปฏิบติตามอารมณ์ที่เขา
      ่ ู     ่          ั
ต้ องการ

3. สุดโต่งในการยึดตัวบุคคล ปฏิเสธความถูกต้ อง และยังคงตามทัศนะที่
ถูกปฏิเสธอย่างคนหูหนวกตาบอด

4. และลักษณะหนึงของอะลุลบิดอะฮฺและอะฮฺลลฮะวาอฺ(ผู้ที่ยดอารมณ์
        ่            ุ       ึ
เป็ นพระเจ้ า ) คือพวกเขามีความพยายามในการอธิบายอายะฮฺกรุอานที่
เป็ นอายะฮฺมตะชาบิฮาต ให้ เข้ ากลับอารมณ์ความต้ องการของพวกเขา ใน
      ุ
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ละทิ ้งอายะฮฺมฮฺกะมาต เพราะเพียงแค่อายะฮฺ
                 ุ
เหล่านี ้แย้ งกับอารมณ์ความต้ องการของพวกเขา

14
  พวกเขาหลีกเลี่ยงการพูดถึงข้ อแตกต่างเหล่านี ้เพื่อความเป็ นเอกภาพของ
องค์กรณ์-ผู้แปล
15
  ท่านสามารถดูรายละเอียดของกลุมเหล่านี ้ซึงเชคอะมัด อัลนัจมียฺ ได้ อธิบายไว้
                     ่      ่
ใน www.al-ibanah.com หรื อในงานของเชคซอและฮฺ บินเฟาซาน อัลเฟาซาน
ใน A Glimpse At The Deviated Sects & - Beneficial Answers to Questions on Innovated
Methodologies
ท่านหญิงอะอิชะฮฺ อุมมุลมุอฺมินีน กล่าวว่า รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัล
ลอฮฺอลัยฮิวะซัลลัม ได้ อานอายะฮฺที่วา (อาลิอิมรอน : 7)
            ่      ่

         ِ ِ ُّ َّ ُ ٌ َ ُّْ ٌ               ِ ِ َ
    ‫هو الَّذي أَنزل علَْيك الْكتَاب مْنهُ آيَات ُّمكمات هن أُم الْكتَاب وأُخر‬         ِ
    َُ َ                 َ            َ        َ ََ     َُ
   ِ ِ                                     ِ َّ        ِ
   ‫متَشاِبَات ۚ فَأَما الَّذين ِِف قُـلُ ِِم زيْغ فَـيَتَّبِعُون ما تَشابَهَ مْنهُ ابْتِغَاءَ الْفْتـنَة‬
                ِ َ             ٌ َ ْ ‫وِب‬
                      ََ                 َ        ٌ َ ُ
 ‫وابْتِغَاءَ تَأْويلِه ۚ وما يَـعلَم تَأْويلَهُ إَِل اللَّـهُ ۚ والراسخون ِِف الْعِْلم يَـقولُون آمنَّا‬
   َ َ ُ ِ             َ ُ ِ َّ َ          َّ ِ ْ َ َ ِ ِ
                                        ُ              َ
              ِ ْ                    ‫ِ ُ ل ِّ ْ ِ ِ َ ـ‬
             ‫بِه ك ٌّ من عند ربِّنَا ۚ وما يَذكر إَِل أُولُو اْلَلْبَاب‬
                       َّ َّ َّ َ َ
                         ُ
พระองค์คือผู้ประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้ าโดยที่สวนหนึงจากคัมภีร์นนมี
                       ่  ่      ั้
บรรดาโองการที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึงโองการเหล่านัน คือรากฐานของ
                   ่       ้
คัมภีร์และมีโองการอื่นอีกที่มีข้อความเป็ นนัยส่วนบรรดาผู้ที่ในหัวใจของ
พวกเขามีการเอนเอียงออกจากความจริงนัน เขาจะติดตามโองการที่มี
                  ้
ข้ อความเป็ นนัยจากคัมภีร์ ทังนี ้ เพื่อแสวงหาความวุนวายและเพื่อแสวงหา
               ้           ่
การตีความในโองการนันและไม่มีใครรู้ในการตีความโองการนันได้
          ้                 ้
นอกจากอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่มนคงในความรู้เท่านันโดยที่พวกเขาจะ
               ั่        ้
กล่าวว่า พวกเราศรัทธาต่อโองการนัน ทังหมดนันมาจากที่ที่พระผู้เป็ น
                ้ ้    ้
เจ้ าของเราทังสิ ้น และไม่มีใครที่จะรับคาตักเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มี
       ้
สติปัญญาเท่านัน
       ้

แล้ วท่านก็กล่าวว่า
…เมื่อเจ้ าพบกลุมคนซึงใฝ่ หาในสิ่งคลุมเครื อต่างๆพวกเขาได้ แก่ผ้ ที่
        ่   ่                      ู
กระทาๆต่างๆในบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ (คือออกจากแนวทางที่
ถูกต้ อง) เจ้ าจงระวังคนพวกนี ้…16

      5. พวกเขายึดเอาสิ่งที่ถกละทิ ้งไปแล้ ว ขณะเดียวกันพวกเขา
                 ู
        กลับละทิ ้งในสิ่งที่พวกเขาควรจะยึดเอาไว้ ซึงฉันจะ
                              ่
        ยกตัวอย่างให้ ท่านทังหลาย คือในกรณีของซัลมาน อัลเอา
                  ้
        ดะฮฺ17 ซึงอิมามอิบนุบาซได้ กล่าวตักเตือนซัลมาน อัลเอา
             ่
        ดะฮฺ ในเรื่ องนี ้ แต่พวกเขากลับเมินคาตักเตือนของอิมามอิบ
        นุบาซ และยังคงยึดคายกย่องของอิมามอิบนุบาซต่อซัลมาน
        อัลเอาดะฮฺ ซึงนี ้เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นก่อนที่อิมามอิบนุบาซจะได้
               ่
        รับรู้ถงแนวทางของซัลมาน อัลเอาดะฮฺ
            ึ
      6. พวกเขาคือกลุมคนที่ตอต้ านซุนนะฮฺ และมักใช้ อายะฮฺกรุ
             ่    ่
        อานมุตะชาบิฮาต ท่านอุมร บินคอตตอบ อมีรุลมุอฺมินีน
                   ั
        กล่าวว่า …พวกเขาจะโต้ เถียงกับท่านในเรื่ องอายะฮฺมตะชา
                                 ุ
        บิฮาต ดังนัน ท่านจงเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาด้ วยกับซุน
              ้


16
   บันทึกในซอเฮียฮฺทงสอง
           ั้
17
  เป็ นที่ทราบกันดีว่า ซัลมาน อัลเอาดะฮฺ คือผู้ที่ตอต้ านอุลามาอฺสะลาฟี ยฺ ดู
                          ่
รายละเอียดใน www.salafimanhaj.com หรื อ
www.salafipublication.com
นะฮฺเถิด…   นันเป็ นเพราะว่าซุนนะฮฺ คือสิงที่จะอธิบายกี
                ้             ่
        ตาบุลลอฮฺ ได้ ดีที่สด
                  ุ
     7. พวกเขาจะรังเกียจอะฮฺลลฮะดีษ รังเกียจผู้ดาเนินตาม
                 ุ
        แนวทางสะลาฟี ยฺ แม้ วาพวกเขาจะไม่แสดงออกก็ตาม
                  ่
     8. พวกเขาละเลยตาราต่างๆของสลัฟ แต่พวกเขากลับชอบ
        อ่านตาราของนักคิด นักปฏิวติสงคมต่างๆ ซึงตาราพวกนี ้
                    ั ั      ่
        ยังคงมีความผิดพลาด แนวคิดที่ผิดเพี ้ยนอยู่
     9. พวกเขาเพียงแค่ปฏิบติตามอัลกรุอานและซุนนะฮฺเท่านัน
                ั               ้
        แต่ในแง่อดมการณ์แล้ วพวกเขาได้ ละทิ ้งไป อันได้ แก่ การที่
            ุ
        พวกเขาเรี ยกร้ องไปสูอดมการณ์ความเป็ นสมัยใหม่ หรื อฟิ ก
                  ่ ุ
        ฮุลวากีล หรื อฟิ กฮุลตัยซีร พวกเขาลืมคาพูดของอิมามมาลิ
        กที่วา …กลุมหลังๆของอุมมะฮฺนี ้จะไม่อยู่บนทางนา ยกเว้ น
          ่  ่
        ว่าพวกเขาจะดาเนินตามกลุมแรกๆของอุมมะฮฺนี ้เท่านัน…
                   ่             ้
     10. พวกเขามักจะเสียดสีกลุมผู้ดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ
                 ่
        ด้ วยคาพูดต่างๆ เช่น มัดคอลียฺยะฮฺ ญามิอฺยะฮฺ หรื อ
        แม้ กระทังการเรี ยกว่าเป็ นพวกสายลับ18 ซึงฟิ ตนะทานองนี ้
            ่                ่


18
  คาว่ามัดคอลียฺยะฮฺ มาจาก การประดิษฐ์ ของกลุมคนที่รังเกียจแนวทางสะลาฟี
                        ่
ซึงคาๆนี ้พวกคลังไคล้ ในพรรคพวก พวกยึดอารมณ์เป็ นพระเจ้ าทังหลายล้ อเลียนอุ
 ่       ่                      ้
ลามาอฺผ้ ดารงตนอยูบนซุนนะฮฺทานสาคัญ คือ เชครอบิอฺ อิบนุฮาดียฺ อัลมัดคอลียฺ
     ู    ่     ่
ไม่ใช่เรื่ องที่เพิ่งเกิดขึ ้น ท่านจะพบว่าในอดีต อะฮฺลลบิดอะฮฺ
                                   ุ
        อะฮฺลลฮะวาอฺ ผู้รังเกียจต่อแนวทางซุนนะฮฺ ได้ ล้อเลียนพวก
           ุ
        เขาด้ วยชื่อต่างๆ เช่น ฮาชาวียฺยะฮฺ19 มุญสสิมะฮฺ20
                             ั


       เช่นเดียวกับคาว่า ญามิอฺยะฮฺ พวกเขาก็ล้อเลียน เชคอะมาน อัลญามิอฺ
ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าท่านเชคทังสองเป็ นผู้ที่ตอต้ านกลุมกลุมเบือนทังหลาย ไม่วา
                  ้        ่    ่ ่     ้     ่
จะเป็ นฟั ตวาของท่าน งานเขียนของท่าน การบรรยายของท่าน อัลฮัมดุลิลละฮฺ
19
   แปลว่าพวกไม่มีคณค่าใดๆ
          ุ
20
   มุญสสิมะฮฺ คือกลุมคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺมีรูปร่างเหมือนกับมัคลูคของ
     ั          ่
พระองค์ หรื อพวกที่ให้ รูปร่างแก่อลลอฮฺนนเอง
                     ั   ั้
       สาหรับอะฮฺลซซุนนะฮฺ วัลญามาอะฮฺแล้ ว เราเชื่อและยืนยันใน
                 ุ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ พระนามของอัลลอฮฺ ตามที่มีปรากฏในกรุอานและซุนนะฮฺ
อย่างไม่มีการเปรี ยบเทียบ ไม่มีการบิดเบือน เพราะอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล กล่าวว่า
        ِ      ِ        ِ                ِ   ِ
    ‫ُ َّ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ َ ُ ِّ ْ ُ ُ ْ ْ َ ا َ َ ْ َ ْ َ ا‬
  ۚ ‫فَاطر السماوات واْلَرض ۚ جعل لَكم من أَنفسكم أَزواجا ومن اْلَنْـعام أَزواجا‬
           ‫يَذر ُكم فِيه ۚ لَْيس كمثْلِه شيءٌ ۚ وهو السميع الْبَصي‬
            ِ      ِ
                ُ َّ َ ُ َ   َْ
                           ِ َِ
                               َ
                                ِ ُ‫ْ ؤ‬
                                  ْ َ
พระองค์ผ้ ทรงสร้ าง ชันฟาทังหลายและแผ่นดิน พระองค์ทรงทาให้ มีคครองแก่พวกเจ้ า
      ู        ้ ้ ้                     ู่
จากตัวของพวกเจ้ าเอง และจากปศุสตว์ทรงให้ มีคผวเมีย ด้ วยเหตุนี ้พระองค์ทรงแพร่
                       ั     ู่ ั
พันธุ์พวกเจ้ าให้ มากมาย ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็ นผู้ทรงได้ ยิน ผู้
ทรงเห็น (อัชชูรอ : 11)
       ฉันจะกล่าวถึงทัศนะของอัลมุญดดิด เชคคุลอิสลาม อิบนิตยมิยะฮฺ
                          ั              ั
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ในหนังสืออกีดะฮฺตลฮะมาวียะฮฺ ของท่านว่า ….บรรดานักปรัชญา
                      ุ
และนักตรรกะเทววิทยาทังหลาย ได้ เรี ยกอะลุซซุนนะฮฺ ว่า ฮาชาวียยะฮฺ นาวาบิส
                   ้                   ู
กุฏฏออฺ เพราะแนวทางของพวกเราไม่สอดคล้ องกับแนวทางแห่งสติปัญญานิยม
ของพวกเขา และพวกเขาด่าทอพวกเราว่าเป็ นพวกโง่เขลา แต่พวกเขาหารู้ไม่วา       ่
11. สิ่งหนึงซึงเป็ นสิ่งบ่งบอกตัวตนของคนๆหนึง คือผู้ที่อยูรอบ
          ่ ่               ่      ่
       ข้ างเขา ผู้ที่เขาคบค้ าสมาคมด้ วย แนวทางแห่งอะฮฺลซซุน
                                ุ
       นะฮฺคือการเปิ ดเผยแนวทางของตนเองออกไป ในขณะที่
       แนวทางฮิสบียฺยะฮฺพวกเขาจะซ่อนอุดมการณ์ที่แท้ จริง
       ความประสงค์ที่แท้ จริงของเขาไว้ หากท่านต้ องการทราบ
       แนวทาง อุดมการณ์ของคนๆหนึง ท่านจงดูคนรอบข้ างของ
                    ่
       เขา คนที่เขาคบค้ าสมาคมด้ วย แล้ วท่านก็จะได้ ทราบ จาก
       คนรอบข้ างของเขาว่าเป็ นเช่นไร ดังคาพูดของอิมาม เอาซา
       อียฺวา ….บุคคลหนึงสามารถซุกซ่อนการอุตริของเขาจากเรา
          ่      ่
       ได้ แต่เขาไม่สามารถซ่อนจากเพื่อนของเขาได้ … หรื อ
       ดังที่ ท่านมุอาซ บินมุอาซ ได้ กล่าวไว้ วา …แม้ คนๆหนึง
                           ่      ่
       สามารถซุกซ่อนความเห็นของเขาจากเราได้ แต่เขาไม่
       สามารถซุกซ่อนจากลูกของเขา จากเพื่อนของเขา จากญา
       มาอะฮฺของเขาได้ …
     12. พวกเขามักจะรณรงค์ให้ ตอต้ านผู้นา การก่อจลาจลในรัฐ
                  ่
       พวกเขามักจะเคลื่อนไหวในช่วงที่บ้านเมืองอยูในสภาพ
                            ่


แนวทางของพวกเขานันแหละที่โง่เขลา เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะหาประโยชน์จาก
            ้
บุคคลที่งี่เง่า… (ท่านสามารถดูการโต้ ตอบนักปรัชญาและบรรดาพวกชอบใช้ ปัญญา
ในเรื่ องของอัลลอฮฺ ได้ ที่ Ibnu Tymiyyah Versus Greek Philosopher -ผู้
แปล )
อ่อนไหว ซึงลักษณะนี ้คล้ ายๆกับลักษณะของผู้ที่มาก่อน
       ่
  หน้ าพวกเขา คือ กลุมคอวาริจในอดีต
           ่
13. พวกเขามักจะเผยแพร่ตารา และสิ่งอื่นๆในการรณรงค์
  ความคิดอุตริของพวกเขา ในเรื่ องนี ้ อิมามอิบนุบาซ ได้ ถก
                              ู
  ถามว่า บุคคลที่ยกย่อง ที่แนะนาแนวทางบิดอะฮฺ เขาถือ
  เป็ นอะฮฺลลบิดอะฮฺด้วยหรื อไม่ ? อิมามอิบนุบาซ ตอบว่า
       ุ
  ใช่ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ การที่บคคลหนึ่งบุคคลใดเรี ยกร้ อง
                    ุ
  ไปสูแนวทางใด เขาก็คือหนึงในคนของแนวทางนัน หากผู้ใด
    ่          ่        ้
  เรี ยกร้ องไปสู้แนวทางบิดอะฮฺ เขาก็คือหนึงในอะฮฺลลบิดอะฮฺ
                       ่    ุ
  ขออัลลอฮฺนาพวกเขาสูหนทางที่ถกต้ องด้ วยเถิด…
           ่     ู
14. พวกเขามักจะเรี ยกร้ องผู้คนให้ มาสูแนวทางตัวเอง โดยที่
                   ่
  พวกเขาไม่ได้ กล่าวถึงอกีดะฮฺเลย พวกเขาละเลยที่จะ
  ตรวจสอบเรื่ องนี ้ พวกเขาไม่สนใจที่จะวางพื ้นฐานแห่งอกี
  ดะฮฺที่ถกต้ องให้ แก่สมาชิก พวกเขาหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง
      ู
  เรื่ องนี ้ อันได้ แก่ กลุมญามาอะฮฺ ตับลีฆ พวกเขามุงแต่สิ่งที่
               ่            ่
  เป็ นจุดร่วม แต่พวกเขาละเลยที่จะกล่าวถึงสิงที่แตกต่างกัน
                       ่
  โดยพวกเขามีหลักการ หนึงญามาอะฮฺ หลากหลายอกีดะฮฺ
             ่
  พวกเขามุงแต่แสวงหาปริมาณที่มากมายของกลุม โดย
      ่               ่
  ละเลยความถูกต้ อง ละเลยความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นใน
  ปั จจุบน
      ั
15. พวกเขาให้ ความสาคัญอย่างอย่างเลยเถิดในสถานภาพของ
        ผู้นากลุม
            ่
      16. พวกเขาจะเรี ยกร้ องมวลชนในนามของซุนนะฮฺ ซึงท่านจะไม่
                             ่
        เห็นความตะอัศศุบของพวกเขาในตอนแรก แต่สกระยะหนึง
                           ั    ่
        ท่านจะพบความตะอัศศุบมากมาย ท่านจะพบกับความ
        ผิดพลาดในเรื่ องศาสนา ท่านจะเห็นอุดมการณ์ที่แท้ จริงซึง
                                   ่
        ซ่อนไว้ เบื ้องหลัง สิงหนึงซึงฉันเห็นในเรื่ องนี ้คือ คนหนึงได้
                   ่ ่ ่                ่
        เข้ าร่วมแนวคิดอิควานนุลมุสลิมน ระยะหนึงก็ประกาศว่า
                       ู    ่
        …นี ้คือแนวทางของเรา นี ้คืออกีดะฮฺของเรา นี ้คือฟิ กฮ์ของ
        เรา นี ้คือแนวทางสลัฟ ที่ถกต้ อง!!!
                     ู
      17. พวกเขามักมีกองกาลังและเบื ้องหลังทางการเมืองผ่านการ
        เคลื่อนไหว ซึงเห็นแล้ วจากในอดีต คือฮะซัน อัลบันนา21 ซึง
               ่                     ่
        มีอิบาดะฮฺในแบบซูฟี ซึงเรี ยกร้ องการเป็ นหนึงเดียวของ
                   ่           ่
        มุสลิมกลุมต่างๆ
            ่
      18. พวกเขาอุตริในเรื่ องการดะวะฮฺ เช่น ดนตรี นาชีด ทอล์ค
        โชว์ การละคร เป็ นต้ น โดยพวกเขาทาให้ มนดูเหมือนเป็ นสิ่ง
                            ั

21
  มัจมัวะอฺ ริ ซาละฮฺ ฮะซัน อัลบันนา
      ฮะซัน อัลบันนา เป็ นที่ร้ ูกนว่าเขานันเลื่อมใสในซูฟี และค่อนข้ าง
                    ั    ้
เคร่งครัดในแนวทางนี ้ มีความเชื่อวะฮฺดะตุลวูยด โปรดอ่านรายละเอียดใน
                         ู
www.al-ibaanah.com
ฮะลาล ในเรื่ องนี ้อิมามแห่งอะลุซซุนนะฮฺ อะมัด บินหัมบัล
  ได้ ถกถามเกี่ยวกับเรื่ อการร่ายกลอนซึงมีดนตรี ประกอบ
     ู                ่
  ท่านตอบว่า …มันคือบิดอะฮฺ พวกเขาคืออะฮฺลลบิดอะฮฺ
                      ุ
  ท่านจงอย่างนังร่วมกับพวกเขา… และเช่นเดียวกันเมื่อฟะฏี
         ่
  ละตุชเชค มุฮมมัด อัลอุษัยมีนถูกถามเกี่ยวกับเรื่ องเพลงที่มี
        ั
  เนื ้อหาเกี่ยวกับอิสลามหรื อที่เรี ยกกันว่านาชีด ท่านตอบว่า
  มันเป็ นบิดดะฮฺที่นาเข้ ามาโดยกลุมซูฟีในการอิบาดะฮฺ ท่าน
                  ่
  จงละทิ ้งสิงเหล่านัน ท่านจงกลับไปหากรุอานและซุนนะฮฺ
        ่    ้
19. การกล่าวในสิ่งที่เกินเลยไปจากความจริงในเรื่ องประวัติของ
  พวกเขา ซึงในเรื่ องนี ้บรรดาสลัฟได้ กล่าวเตือนเอาไว้ ได้ แก่
       ่
  อิมามมาลิก กล่าวว่า …แน่นอนที่สดฉันรังเกียจผู้เล่าเรื่ อง
                  ุ
  ต่างๆ เขาโกหก และเขากระทาในมัสยิด… ท่านซาเล็ม บิน
  อับดุลลอฮฺ บินอุมร เล่าว่า ครังหนึงพ่อของเขาได้ เดินออก
           ั      ้ ่
  จากมัสยิด แล้ วพูดว่า…ไม่มีอะไรที่ทาให้ ฉนออกจากมัสยิด
                       ั
  ยกเว้ นเสียงซึงพวกท่านเล่าเรื่ องต่างๆของพวกท่านเอง…
         ่
อัลฮัมดุลิลละฮฺ งานชินนีเ้ สร็จสินด้ วยความเมตตา
              ้      ้
ของอัลลอฮฺ ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺมีแด่
 มุฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม วงศ์ วานของท่ าน
 สหายของท่ าน และผู้ปฏิบัตตามท่ านด้ วยดีตราบวัน
               ิ
            พิพากษา
เกี่ยวกับผู้เขียน
     เชคซุลฏอน บินอับดุรเราะฮฺมาน อัลอีด เกิดในริ ยาด ประเทศซา
อุดิอารเบีย ท่านเป็ นลูกศิษย์ของอุลามาอฺทานสาคัญหลายท่าน ได้ แก่ สะ
                     ่
มะหะตุชเชคอับดุลอะซิซ บินอับดุลลอฮฺ บินบาซ ฟะฏีละตุชเชคมุฮมมัด
                             ั
บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน เชคอับดุลลอฮฺ บินอับดุลอะซิซ บินอะกีล ซึงเชคผู้
                                ่
นี ้ได้ เขียนคานิยมให้ กบเชคซุลฏอนในหนังสือของท่านชื่อ ญามิอฺ อัลมะนา
            ั
ซิค เชคอับดุลมุอฺซิน บินนาซิร อัลอุบยกัน เชคซอและฮฺ บินเฟาซาน
                  ั
อัลเฟาซาน เชคซอและฮฺ บินอับดุรเราะฮฺมาน อัลอัตรอม เชคอับดุลอะซีซ
บินดาวูด เชคอะมัด บินยะหฺยา อัลนัจมียฺ เชคซัยดฺ อัลมัดคอลียฺ เชคอุบย
                                  ั
บินอับดุลลอฮฺ อัลญาบิรียฺ และท่านยังเป็ นลูกศิษย์ของมุฟตีทานปั จจุบน
                             ่    ั
เชคอับดุลอะซิซ อะฮฺลชเชค
          ุ

     ท่านมีงานเขียนที่สาคัญ ได้ แก่

  1. Daleel ul-Taalib
  2. al Jaami’ al Manaasik ซึงเป็ นหนังสือที่ประมวลทัศนะต่างๆของ
                ่
     อุลามาอฺในอดีตจนถึงปั จจุบน เช่น เชคคุลอิสลาม อิมามอิบนุ
                  ั
     กอยยิม อิมามนะวาวี อิมามตอบรอนียฺ อิมามอิบนิกะซีร อิ
     มามอัลบานียฺ อิมามอิบนุบาซ อิมามอัลอุษัยมีน เป็ นต้ น
3. Ta’arruf ‘alaa Jamaa’at-ut-Tableegh เป็ นหนังสือที่ตกเตือนถึง
                            ั
  ความผิดพลาดต่างๆของกลุมญามาอะฮฺตบลีฆ และได้ รวบรวม
             ่     ั
  คาฟั ตวาของอลามาอฺตางๆในการกล่าวตักเตือนกลุมแนวทาง
            ่           ่
  หลงผิดต่างๆ
4. นอกจากนี ้ท่านยังได้ เขียนบทความมากมายที่กล่าวเกี่ยวกับกลุม
                              ่
  คอวาริจ ในยุคปั จจุบน เป็ นต้ น ซึงสามารถอ่านข้ อเขียนต่างๆ
            ั       ่
  ของท่านได้ ที่ www.sultanal-eed.com
รายชื่อหนังสือกลุ่มอัซซาบิกูน

  1. มุสลิมต้ องเข้ าใจชีอะฮฺ               อามีน ลอนา
  2. สุดท้ ายข้ าพเจ้ าก็เข้ าใจหลักฐานจากชีอะฮฺ     อามีน ลอนา
  3. อิมามมะฮฺดีที่ชาวชีอะฮฺรอคอย
     ่                     ปราโมทย์ ศรี อทย
                                  ุ ั
  4. วิวฒนาการ ความเท็จที่ถกเชื่อ
     ั         ู       ชะรี ฟ วงศ์เสงี่ยม และคณะ
  5. แต่งก่อนจีบ               อับดุลอะซีร โสภณวะสุ
  6. วะฮาบีย์ศกษา ฉบับไม่งมงาย
        ึ                      อามีน ลอนา
  7. อัลกาฟี ย์ ปฐมบทวงศ์วานศาสนทูต            อามีน ลอนา
  8. เอกพฤตินย (Tao-heed of Action)
        ั                 ซอลดี หมันการ (แปล)
  9. ทุกศาสนาสอนให้ คนเป็ นคนดีจริ งหรื อ      ชะรี ฟ วงศ์เสงี่ยม
  10. ถนนสายสะลาฟี ย์ :เชคอิฮ์ซาน อิลาฮีย์ ซอฮิร มุตตอฟาคาน
      สุไลมาน
  11. VCD บรรยายงาน Wake Up            โดยกลุมอัซซาบิกน
                             ่     ู
  12. วารสารแนวหน้ าปริทศน์ ฉบับ 1/2555 ซาเล็ม บุญมาศ (บ.ก.)
             ั
  13. ชีอะฮ์กบมุตอะฮ์
        ั                   ปราโมทย์ ศรี อทย
                                  ุ ั


สังซื ้อออนไลน์ sunnahtrade.com หรื อสังซื ้อทางโทรศัพท์ติดต่อคุณ
 ่                  ่
อิบรอเฮม    สาเหมา โทร 0853650015
หมายเหตุ รายได้ ทังหมดหลังหักค่ าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์ สมทบทุน
         ้
ในการเผยแพร่ อสลามของกลุ่มอัซซาบิกูนต่ อไป
       ิ

More Related Content

What's hot

اذاعه عن اليوم الوطني للطلاب
اذاعه عن اليوم الوطني للطلاباذاعه عن اليوم الوطني للطلاب
اذاعه عن اليوم الوطني للطلابMero Cool
 
40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias
40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias
40 hadith on knowledge - Abu Amina Eliasnabeelsahab
 
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadz
01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadzmentari senja
 
الجزء1 جامع القراءات
الجزء1 جامع القراءاتالجزء1 جامع القراءات
الجزء1 جامع القراءاتسمير بسيوني
 
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus Sunnah
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus SunnahWhy The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus Sunnah
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus SunnahYousef al-Khattab
 
الطهارة و أقسام المياه
الطهارة و أقسام المياهالطهارة و أقسام المياه
الطهارة و أقسام المياهALGHAMDI181
 
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]Dr Jameel G Jargar
 
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna Hijrah
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna HijrahSirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna Hijrah
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna HijrahAbuNailah
 
Keutamaan menuntut ilmu
Keutamaan menuntut ilmuKeutamaan menuntut ilmu
Keutamaan menuntut ilmuJannah Zakaria
 
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al Quran
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al QuranMateri Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al Quran
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al QuranErwin Wahyu
 
Ilmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisIlmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisQomaruz Zaman
 
أصول رواية قالون عن نافع
أصول رواية قالون عن نافعأصول رواية قالون عن نافع
أصول رواية قالون عن نافعYassin Abda
 
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariahRamadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariahAMIR HAMZAH
 
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan Paman
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan PamanSirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan Paman
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan PamanAbuNailah
 

What's hot (20)

اذاعه عن اليوم الوطني للطلاب
اذاعه عن اليوم الوطني للطلاباذاعه عن اليوم الوطني للطلاب
اذاعه عن اليوم الوطني للطلاب
 
40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias
40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias
40 hadith on knowledge - Abu Amina Elias
 
Surah an nahl New PPT
Surah an nahl New PPTSurah an nahl New PPT
Surah an nahl New PPT
 
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadz
01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz01 pentingnya niat yang benar  nasihat ustadz
01 pentingnya niat yang benar nasihat ustadz
 
الجزء1 جامع القراءات
الجزء1 جامع القراءاتالجزء1 جامع القراءات
الجزء1 جامع القراءات
 
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus Sunnah
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus SunnahWhy The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus Sunnah
Why The Wahabia Pseudo Salafis Are Not Ahlus Sunnah
 
الطهارة و أقسام المياه
الطهارة و أقسام المياهالطهارة و أقسام المياه
الطهارة و أقسام المياه
 
Rukyah syarityah-ayat2
Rukyah syarityah-ayat2Rukyah syarityah-ayat2
Rukyah syarityah-ayat2
 
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]
Al Quran (Chapter 24): Surah An Nur [The Light]
 
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna Hijrah
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna HijrahSirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna Hijrah
Sirah Nabawiyah 91: Sekilas Makna Hijrah
 
Dua of the prophet mohammad saw
Dua of the prophet mohammad sawDua of the prophet mohammad saw
Dua of the prophet mohammad saw
 
86 surahtariq
86 surahtariq86 surahtariq
86 surahtariq
 
Keutamaan menuntut ilmu
Keutamaan menuntut ilmuKeutamaan menuntut ilmu
Keutamaan menuntut ilmu
 
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al Quran
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al QuranMateri Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al Quran
Materi Kajian Umum - Mengapa Beriman kepada Al Quran
 
Ilmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratisIlmu musthalah hadits gratis
Ilmu musthalah hadits gratis
 
أصول رواية قالون عن نافع
أصول رواية قالون عن نافعأصول رواية قالون عن نافع
أصول رواية قالون عن نافع
 
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariahRamadhan penegakan khilafah_syariah
Ramadhan penegakan khilafah_syariah
 
Mustalah al-Hadeeth Made Easy | Dr. ‘Imaad ‘Alee Jum‘ah
Mustalah al-Hadeeth Made Easy | Dr. ‘Imaad ‘Alee Jum‘ahMustalah al-Hadeeth Made Easy | Dr. ‘Imaad ‘Alee Jum‘ah
Mustalah al-Hadeeth Made Easy | Dr. ‘Imaad ‘Alee Jum‘ah
 
Surah fatiha
Surah fatihaSurah fatiha
Surah fatiha
 
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan Paman
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan PamanSirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan Paman
Sirah Nabawiyah 11: Bersama Ibunda, Kakek dan Paman
 

Viewers also liked

เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc Muttakeen Che-leah
 
เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนMuttakeen Che-leah
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์Muttakeen Che-leah
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมMuttakeen Che-leah
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะMuttakeen Che-leah
 
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษ
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษแนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษ
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษMuttakeen Che-leah
 
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9Reland Hau
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดMuttakeen Che-leah
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยMuttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษMuttakeen Che-leah
 
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีสถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีสMuttakeen Che-leah
 

Viewers also liked (18)

Poverty
PovertyPoverty
Poverty
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 
Book wahabi
Book wahabiBook wahabi
Book wahabi
 
เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอน
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
 
Names list of_logical_fallacy
Names list of_logical_fallacyNames list of_logical_fallacy
Names list of_logical_fallacy
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
 
New patani by anond.
New patani by anond.New patani by anond.
New patani by anond.
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะ
 
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษ
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษแนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษ
แนวทางของนักปราชญ์ในการพิจารณาตัวบทฮะดีษ
 
Al kafi
Al kafiAl kafi
Al kafi
 
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9
THE SUN CITY MINH SƠN, QUẬN 9
 
Pramote tarorveah
Pramote tarorveahPramote tarorveah
Pramote tarorveah
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษ
 
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีสถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
 

Similar to หนทางสสะลาฟียฺ

ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมWarakorn Pradabyat
 
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัชผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัชKumobarick Achiroki
 
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับบทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับsunnahstudent
 
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมานsunnahstudent
 
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจแนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจKumobarick Achiroki
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงMuttakeen Che-leah
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ Islamic Invitation
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมหลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมIslamic Invitation
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamTh twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamLoveofpeople
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapanaTongsamut vorasan
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺsunnahstudent
 

Similar to หนทางสสะลาฟียฺ (20)

Mazhab
MazhabMazhab
Mazhab
 
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
 
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัชผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช
ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮให้อยู่ใต้ร่มเงาของอรัช
 
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับบทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
 
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
 
รับน้อง
รับน้องรับน้อง
รับน้อง
 
Th asman ramadhan
Th asman ramadhanTh asman ramadhan
Th asman ramadhan
 
Pramote maolid
Pramote maolidPramote maolid
Pramote maolid
 
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจแนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจ
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
 
Al kafi
Al kafiAl kafi
Al kafi
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 
สะพานนรก
สะพานนรกสะพานนรก
สะพานนรก
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรมหลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
หลากหลายคำถามที่นำชาวชีอะฮฺสู่สัจธรรม
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyamTh twaijiriy fadhail_alsiyam
Th twaijiriy fadhail_alsiyam
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺ
 

More from Muttakeen Che-leah

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ CompleteMuttakeen Che-leah
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยMuttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดMuttakeen Che-leah
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นMuttakeen Che-leah
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่Muttakeen Che-leah
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...Muttakeen Che-leah
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติMuttakeen Che-leah
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมMuttakeen Che-leah
 
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามการทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามMuttakeen Che-leah
 
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือ
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือ
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือMuttakeen Che-leah
 

More from Muttakeen Che-leah (14)

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
 
Bidah
BidahBidah
Bidah
 
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 ค็อฏฏ๊อบ.Doc ค็อฏฏ๊อบ.Doc
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวด
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
 
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามการทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
 
Guide of association
Guide of associationGuide of association
Guide of association
 
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือ
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือ
ผู้ก่อการร้ายจะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือ
 
Radd qardjed
Radd qardjedRadd qardjed
Radd qardjed
 

หนทางสสะลาฟียฺ

 • 1.
 • 3. การสรรเสริญทังหมดเป็ นอัลลอฮฺ เราขออภัยโทษจากพระองค์ ้ เท่านัน เราของความอนุเคราะห์จากพระองค์เท่านัน เราขอความคุ้มครอง ้ ้ จากอัลลอฮฺให้ พ้นจากความชัวร้ ายของชัยตอน ใครก็ตามที่อลลอฮฺให้ ทาง ่ ั นาแก่เขา ย่อมไม่มีใครสามารถทาให้ หลงผิดได้ และใครก็ทาที่อลลอฮฺให้ ั เขาหลงผิด ก็ไม่มีใครที่จะให้ ทางนาแก่เขาได้ ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้ า อื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณว่ามุฮมมัดเป็ นบ่าวและรอซูล ั ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺอซซะวะญัลกล่าวว่า ั ‫يَا أَيُّها الَّذين آمنُوا اتَّـقوا اللَّـهَ حق تُـقاتِه وَل َُوتُن إَِل وأَنتُم مسلِمون‬ َ ُ ْ ُّ َ َّ َّ ‫َ َّ َ ِ ََ َت‬ ُ َ َ ِ َ‫ـ‬ โอ้ ผ้ ศรัทธาทังหลาย! จงยาเกรงอัลลอฮฺอย่างแท้ จริงเถิดและพวก ู ้ เจ้ าจงอย่าตายเป็ นอันขาดนอกจากในฐานะที่พวกเจ้ าเป็ นมุสลิมเท่านัน ้ (ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน : 102) ِ ٍ ِ ِ ُ ُ ‫يَا أَيُّها النَّاس اتَّـقوا ربَّكم الَّذي خلَقكم من نَّفس واحدة وخلَق مْنـها‬ َ َ َ َ َ َ ٍ ْ ‫َ َ ُ ِّ ـ‬ ُ َ ُ َ‫ـ‬ ِ َ ِ ‫زوجها وبَث مْنـهما رجاَل كثِيا ونِساءا ۚ واتَّـقوا اللَّـهَ الَّذي تَساءَلُون بِه‬ ِ ِ َ ُ َ َ َ ‫َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ا َ ا‬ ‫واْلَرحام ۚ إِن اللَّـهَ كان علَْيكم رقِيباا‬ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ มนุษยชาติทงหลาย ! จงยาเกรงพระเจ้ าของพวกเจ้ าที่ได้ บงเกิด ั้ ั พวกเจ้ ามาจากชีวิตหนึงและได้ ทรงบังเกิดจากชีวิตนันซึงคูครองของเขา ่ ้ ่ ่
 • 4. และได้ ทรงให้ แพร่สะพัดไปจากทังสองนัน ซึงบรรดาชายและบรรดาหญิง ้ ้ ่ อันมากมาย และจงยาเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจ้ าต่างขอกัน ด้ วยพระองค์และ พึงรักษาเครื อญาติ แท้ จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้ าอยูเ่ สมอ (ซูเราะอันนิซาอฺ : 1) ِ ُ َ َ ِ َ‫ـ‬ ‫يَا أَيُّها الَّذين آمنُوا اتَّـقوا اللَّـهَ وقُولُوا قَـوَل سديدا‬ ‫ْا َ ا‬ َ ِ ِ ِ ُ‫يُصلح لَكم أَعمالَكم ويَـغف ْر لَكم ذُنُوبَكم ۚ ومن يُطع اللَّـهَ ورسولَه‬ ُ ََ ِ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ْ ِ ‫فَـقد فَاز فَـوزا عظيما‬ ‫َ ْ َ ْا َ ا‬ โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยาเกรงอัลลอฮฺและจงกล่าวถ้ อยคาที่ เที่ยงธรรมเถิด พระองค์จะทรงปรับปรุง การงานของพวกเจ้ าให้ ดีขึ ้นสาหรับพวก เจ้ าและจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้ าให้ แก่พวกเจ้ าและผู้ใดเชื่อฟั ง ปฏิบติตาม อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ แน่นอนเขาได้ รับความสาเร็จ ั ใหญ่หลวง (ซูเราะอัลอะหฺซาบ : 70-71) คาพูดที่ดียิ่งคือกีตาบุลลอฮฺ ทางนาที่ดียิ่งคือทางนาของมุฮมมัด ั ศอลลัลลอฮฺอลัยฮิวะซัลลัม และทุกๆบิดอะฮฺนนคือการหลงผิด และทุกๆ ั้ การหลงผิดนันอยูในนรก ้ ่
 • 5. งานเขียนชิ ้นนี ้ชื่อว่า หนทางสู่สะลาฟี ยฺ1 ซึงเขียนโดยเชคซุลฏอน ่ อิบนุอบดุรเราะฮฺมาน อัลอีด ั แท้ จริงแล้ วมีสาเหตุหลายอย่างที่ทาให้ บรรดาคนหนุ่มสาวไม่กลับ ไปสูหนทางที่บริ สทธิ์อย่างแท้ จริ งซึงก็คือแนวทางสะลาฟี ยฺ (สะลาฟี ยฺ ่ ุ ่ มันหัจ) ดังนันผู้คนมากมายถามเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ พวกเขาทังหลายมีความ ้ ้ พยายามแสวงหาแนวทางที่บริ สทธิ์ ถูกต้ องและออกจากแนวทางที่สมควร ุ ถูกตาหนิ คือ ฮิสบียฺยะฮฺ2 ด้ วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ฉันจะกล่าวถึงหนทางสูแนวทางสะ ่ ลาฟี ยฺอนบริ สทธิ์ ดังนี ้ ั ุ 1. จงแสวงหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ดุอาต่อพระองค์ ขอ อภัยต่อพระองค์ ปฏิบติอามาลที่ดี ขอให้ พระองค์นาท่านสู่ ั แนวทางที่เที่ยงตรง อินชาอัลลอฮฺ พระองค์จะนาท่านสู่ แนวทางที่เที่ยงตรง พระองค์จะช่วยให้ ทานอยูบนแนวทางที่ ่ ่ 1 แนวทางสะลาฟี ยฺ หมายถึงแนวทางแห่งการดาเนินตามบรรดาอัสสะละฟุสสอ และฮฺ ทั ้งหลายซึงเป็ นบุคคลสามรุ่ นแรกแห่งอิสลาม กล่าวคือ บรรดาซอฮาบะฮฺ ่ บรรดาผู้มีชีวิตร่วมกับซอฮาบะฮฺ(ตาบิอีน) และบรรดาผู้มีชีวิตร่วมกับตาบีอีน (ตา บีอิต ตาบีอีน) –ผู้แปล 2 หมายถึงการเรี ยกร้ องมวลชนไปสู้พวกตนเองอย่างไร้ เหตุผล การเล่นพรรคเล่น พวก การคลังไคล้ ในญามาอะฮฺตนเองอย่างไร้ เหตุผล-ผู้แปล ่
 • 6. เที่ยงตรง การขอดุอาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ที่ดี ได้ แก่ ดุอาอิฟติตะฮฺ ซอลาตุลลัยน์3 ‫اللهم رب وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عالم‬ ‫الغيب والشهادة أنت تحكم‬ ‫بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لماُ أختلف فيه من‬ ‫الحق‬ ‫بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم‬ โอ้ อลลอฮฺ ผู้เป็ นพระเจ้ าของญิบรี ล พระเจ้ าของมีกาอีล พระ ั เจ้ าของอิสรอฟี ล ผู้ร้างชันฟาและแผ่นดิน ผู้รอบรู้ในสิ่งเร้ นลับและสิ่ง ้ ้ เปิ ดเผย พระองค์คือผู้ตดสินในปวงบ่าวของพระองค์ ด้ วยความเมตตาของ ั พระองค์โปรดนาฉันสูแนวทางที่เที่ยงตรง แท้ จริงพระองค์ชี ้นาแก่ผ้ ที่ ่ ู ประสงค์ประสงค์สแนวทางที่เที่ยงตรง4 ู่ 3 ดุอาอิฟติตะฮฺซงอ่านในละหมาดกิยามุลลัยน์-ผู้แปล ึ่ 4 บันทึกโดยอิมามมุสลิม
 • 7. 2. ท่านต้ องติดต่อหรื อเรี ยนกับผู้ร้ ูซงเขาเป็ นผู้ดาเนินตาม ึ่ แนวทางสะลาฟี ยฺ หรื อเขาเป็ นที่ร้ ูกนว่าคือผู้เคร่งครัดในซุน ั นะฮฺ ท่านต้ องหาความรู้จากเขา เช่นฟั งบรรยายหรื อฟั งผ่าน เทปคาสเซ็ท หรื ออื่นๆ ท่านต้ องมีความพยายามอย่างแน่ว แน่ในการแสวงหาแนวทางอันเที่ยงตรงนี ้ นอกจากนี ้ท่านจง หาญามาอะฮฺที่จะพูดคุย ตักเตือน หรื อแลกเปลี่ยนใน ประเด็นที่ยงสงสัย ั 3. ท่านต้ องหลีกห่างจากอุลามาอฺและจากตาราของพวกเขา กล่าวคือบรรดาผู้ซงได้ ชื่อว่าเป็ นเชคแห่งบิดอะฮฺ เพราะพวก ึ่ เขาเหล่านันเป็ นผู้ตอต้ านแนวทางสะลาฟี ยฺ ลักษณะของ ้ ่ พวกเขาคือการต่อต้ านซุนนะฮฺ เกลียดชังผู้ปฏิบติตาม ั แนวทางสะลาฟี ยฺ เรี ยกร้ องไปสูการทาบิดอะฮฺอย่าง ่ มากมาย5 4. ท่านต้ องมีความอุตสาหะอย่างมากในการแสวงหา ความรู้ตามความสามารถที่ทานจะกระทาได้ อันได้ แก่ ่ ความรู้เกี่ยวกับอากีดะฮฺที่ถกต้ อง สาหรับฉันแล้ วฉันจะ ู แนะนาหนังสือที่ทานสมควรอ่าน ได้ แก่ บรรดาตาราของเช ่ 5 ตัวอย่างของบรรดาคนเหล่านี ้ ได้ แก่ แนวทางชีอะฮฺอรรอฟี เฏาะ ซูฟีตอรี กต มาตูดี ั ั รี ยะฮฺ อัชอารี ยฺยะฮฺ มุรญีอะฮฺ ยะฮฺมีญะฮฺ และบรรดาแนวทางบิดอะฮฺ ฏอลาละฮฺ ทั ้งหลาย – ผู้แปล
 • 8. คคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ และลูกศิษย์ของท่าน อัลลามะ ั อิบนิกอยยิม ผู้สืบทอดอุดมการณ์ของท่านเชคคุลมุญดดิด ั มุฮมมัด อิบนิอบดุลวะฮาบ และอุลามาอฺผดารงตนอยูบน ั ั ู ่ แนวทางสะลาฟี ยฺทานอื่นๆ เป็ นต้ น มันจะเป็ นการดีอย่างยิ่ง ่ หากท่านได้ ร่ าเรี ยนตาราเหล่านี ้ผ่านการอธิบายของบรรดาอุ ลามาอฺซงดารงตนอยูบนแนวทางแห่งสะลาฟี ยฺ หนังสือที่ฉน ึ่ ่ ั แนะนาให้ ทานอ่าน ได้ แก่ ่ -กิตาบ อัลอีมาน ของ เชคคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ ั -กิตาบ อัตเตาฮีต ของ เชคคุลมุญดดิดมุฮมมัด อิบนิอบดุ ั ั ั ลวะฮาบ -อุศลซิตตะ วัลฟะฏีลาตุลอิสลาม ของ เชคคุลมุญดดิดมุฮม ู ั ั มัด อิบนิอบดุลวะฮาบ ั -กิตาบ อัซซุนนะฮฺ ของอะบีอะศิม -กิตาบ อัซซุนนะฮฺ ของอัลกัลลาน -กิตาบ อัซซุนะฮฺ ของ อับดุลลอฮฺ บินอะมัด บินหัมบัล -ชัรหุซซุนนะฮฺ ของ อัลบัรบะฮะรี -กิตาบ อัลอิติซอม ของ อัลฮาฟิ ส อัซซะหฺบียฺ
 • 9. -อัลอิบานะฮฺ ของ อิบนุบฏเฏาะฮฺ6 ั 5. จงหลีกห่างจากพวกฮิสบียฺ7และท่านจงอย่านาลักษณะฮิส บียฺยะฮฺของพวกเขามาปฏิบติและจงอย่าอ่านหนังสือของพวกเขา อย่าฟั ง ั นาชีดของพวกเขา ท่านจงอย่าดูละครและการละเล่นของพวกเขา เพราะ สิ่งเหล่านันคือสิ่งฮะรอม ้ 6. ท่านจงอย่าทาให้ หวใจของท่านเป็ นประหนึงฟองน ้า ั ่ กล่าวคือ การชอบ ซึมซับข้ อคลุมเครื อต่างๆ มันจะนาไปสูความสงสัย และ ่ การกระทาสิงฮะรอมในที่สด ่ ุ 6 นอกจากนี ้ยังมีอีกหลายเล่มที่ผ้ แปลเห็นว่าสมควรที่ผ้ ดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ ู ู จะต้ องอ่าน และปั จจุบนผู้แปลพบว่าหนังสือเหล่านี ้มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษแล้ ว ั ได้ แก่ มัจมัวอฺ ฟาตาวา ของเชคคุลอิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ โต้ นกปรัชญา ของเชคคุล ั ั อิสลามอิบนิตยมิยะฮฺ รากฐานทังสี่แห่งชิริก ของเชคคุลมุญดดิด มุฮมมัด อิบนิอบดุ ั ้ ั ั ั ลวะฮาบ หรื อตาราของบรรดาอุลามาอฺซุนนะฮฺยคปั จจุบนซึงมีการแปลเป็ น ุ ั ่ ภาษาอังกฤษแล้ ว เช่น สถานะของซุนนะฮฺ ของเชคมูฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานีย์ ั หรื อบางแล้ วมีการแปลเป็ นภาษาไทยแล้ ว เช่น หลักการเชื่อถือของอะฮฺลซซุนนะฮฺ ุ วัลญามาอะฮฺ ของเชคมุฮมมัด บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน หลักความเชื่อสายกลาง ั ของเชคคุลอิสลามอิบนิตยมียะฮฺ ใครไม่ตามซุนนะฮฺเป็ นกาเฟร ของเชคอิบนิบาซ ั หมอดู หมอเดา ของเชคอิบนิบาซ เป็ นต้ น-ผู้ แปล 7 พวกที่มีลกษณะ ฮิสบียฺยะฮฺ ั
 • 10. 7. พึงทราบเถิด มันเป็ นการเพียงพอแล้ วแก่ทาน สาหรับกีตาบุลลอฮฺ ซุน ่ นะฮฺ และตาราต่างๆของอุลามาอฺซงดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ จงทา ึ่ ความดีตอบิดามารดาของท่าน จงปกปองครอบครัวของท่านจากไฟนรก ่ ้ และพึงทราบเถิด เป็ นการเพียงพอแล้ วแก่และญามาอะฮฺของ ท่านในการเรี ยกร้ องไปสูการดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ ่ และพึงทราบเถิด หากท่านจะเรี ยกร้ องผู้คนไปสูแนวทางที่ ่ เที่ยงตรง ท่านต้ องศึกษาตาราของอุลามาอฺผ้ ดาเนินตามแนวทางสะลัฟ ู เท่านัน ท่านต้ องศึกษาในวิชา ตัฟซีร อกีดะฮฺ ฮะดิษ และท่านต้ องระวังการ ้ เรี ยนความรู้ขนสูงๆ ในขณะที่ทานไม่มีความรู้ในพื ้นฐาน ั้ ่ ท่านพึงหลีกห่างจาหนังสือที่มีอดมการณ์บางอย่างผิดเพี ้ยน ุ ได้ แก่ หนังสือของซัยยิด กุฏบ และมูฮมมัด กุฏบ8 และหนังสือทานองนี ้ ุ ั ุ 8 ซัยยิด กุฏบ ซึงเป็ นผู้มีอิทธิพลทางความคิดคนหนึงของกลุมอิควาน อัลมุสลิมน ุ ่ ่ ่ ู เริ่ มต้ นงานเขียนในทศวรรษ 1920 ซึงเริ่ มต้ นจากงานประเภท กลอน วรรณกรรม ่ การวิจารณ์สงคม การเมืองซึงเขามองในมุมมองของเชคูลาริ สม์ ต่อมาเขาได้ หนมา ั ่ ั สนใจงานเขียนในมุมมองอิสลามมากขึ ้น ด้ วยความรู้อนจากัดเกี่ยวกับอิสลามของ ั เขา การการเข้ าร่วมขบวนการอิควาน อัลมุสลิมมูนของเขา ทาให้ เขามีอดมการณ์ ุ อิสลาม มีความเชื่อบางประการที่ผิดเพี ้ยน เช่น การตักเฟรมุสลิม การกระตุ้นให้ ประชาชนต่อต้ านรัฐบาลมุสลิม เขามีคณลักษณะที่มีการด่าทอซอฮาบะฮฺ ดังนัน ุ ้ หนังสือต่างๆที่เขาเขียน ย่อมถือว่าไม่มีคณค่าใดๆทางศาสนา แต่ฉนกลับพบว่า ุ ั
 • 11. 8. จงหลีกห่างบรรดาผู้ซงในจิตใจของเขามีความสงสัย ท่านจะพบเขาใน ึ่ ฐานะที่เป็ นผู้ตกเตือนในความดี ช่วยเหลือการญิฮาด แต่การกระทา ั ทังหมดของพวกเขาอยูบนฐานแห่งฮิสบียฺยะฮฺไม่ใช่ชะรี อะฮฺ ดังนันการ ้ ่ ้ บรรดาผู้ตามเขาอย่างตาบอด และมีลกษณะฮิสบียฺยะฮฺในปั จจุบนยังคงใช้ ตาราของ ั ั เขาในการอ้ างอิง ในการทางานต่างๆของพวกเขา อิมามอับดุลอะซิซ อิบนุอบดุลลอฮฺ อิบนุบาซ กล่าวเกี่ยวกับซัยยิด กุฎบ ั ุ ว่า …สาหรับการด่าทอซอฮาบะฮฺบางท่านของเขา เป็ นการกระทาที่มงกัร เป็ นการ ุ กระทาบาป เขาควรได้ รับการลงโทษในการกระทาดังกล่าว ขออัลลอฮฺอภัยใน ความผิดของเขา อย่างไรก็ตามถ้ าด่าทอซอฮาบะฮฺ และประกาศว่าบรรดาซอ ฮาบะฮฺคือฟาซิก พึงทราบเถิด ซัยยิด กุฏบคือกุฟร เพราะซอฮาบะฮฺคือผู้สืบทอดกรุ ุ ฺ อานและซุนนะฮฺ เพราะการด่าทอซอฮาบะฮฺ คือการด่าทอต่อกีตาบุลลอฮฺ และ กฏเกณฑ์ตางๆของอัลลอฮฺ… ่ อิมามมุฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานียฺ กล่าวเกี่ยวกับซัยยิด กุฏบ ว่า …เขา ั ุ ไม่มีความรู้ในอูศลและหลักย่อยอื่นๆของอิสลาม… ู อิมามมูฮมมัด บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน ถูกถามเกี่ยวกับหนังสือของ ั ซัยยิด กุฏบ คือ ตัฟซีรฟี ซิลาลิลกรุอ่าน (แปลเป็ นภาษาไทยว่า ใต้ ร่มเงาแห่งอัลกรุ ุ อ่าน โดยสุนทร มาลาตี-ผู้แปล) และมะอะลิม ฟิ ตตารี ค (หรื อ Milestone หรื อ แปลเป็ นไทยแล้ วว่า หลักชัยอิสลาม โดยบรรจง บินกาซัน-ผู้ แปล) อิมามอุษัยมีน ตอบว่า ….ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺมีแก่ผ้ ที่มีความจริ งใจต่อพระองค์ ต่อรอซูล ู ของพระองค์ ต่อมวลมุสลิมทังปวง ฉันขอกล่าวว่า สาหรับการตัฟซีรอัลกรุ อาน สิ่งที่ ้ ดีที่สดคือบรรดาทัศนะของสลัฟ ทัศนะของสลัฟคือสิ่งที่ดีกว่าทัศนะของผู้มาทีหลัง ุ สาหรับตัฟซีร ฟิ ซิลาลิลกรุอาน ของซัยยิด กุฏบ ฉันขอกล่าวว่า มันมีความผิดอย่าง ุ มากมาย ขออัลลอฮฺอภัยให้ เขา ขออัลลอฮฺอภัยในความผิดในหนังสือเล่มนี…. ้
 • 12. กระทาทังหมดของเขา การญิฮาดของเขา คือฮูรูริยฺยะฮฺ9 มาใช่แนวทางแห่ง ้ ซุนนะฮฺ ข้ อสังเกตของพวกฮิสบียฺยะฮฺ ที่ฉนจะยกเป็ นตัวอย่างให้ ทาน คือ ั ่ ถ้ าท่านถามพวกเขาเกี่ยวกับชีอะฮฺอรรอฟิ เฏาะ พวกเขาจะตอบ ั ท่านว่า ชีอะฮฺอรรอฟิ เฏาะ คือ กาเฟร พวกเขาต้ องถูกเนรเทศออกจาก ั ดินแดนของเรา แต่ถ้าท่านถามเขาว่า จะว่าอย่างไรกับซัยยิด กุฏบ ที่ดาทอซอ ุ ่ ฮาบะฮฺ ? ท่านจะพบว่าพวกเขาจะแสดงอาการอ ้าอึง พูดไม่ออก นี ้ไม่ใช่ สิ่งอื่นใดนอกจากฮิสบียฺยะฮฺ เป็ นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก เป็ นเหตุผลทาง การเมืองของพวกเขาทังสิ ้น ้ ถ้ าท่านกล่าวแจกแจงถึงหลักการศาสนาต่างๆแก่พวกเขา ท่านจะ พบว่าพวกเขากล่าวว่า การดะวะฮฺที่ดีมนต้ องอย่างนัน อย่างนี ้ และ…….. ั ้ อีกมากมายที่เป็ นเหตุผลของพวกเขา ดังนันจงล้ างมือจากพวกเขาเถิด ้ 9 ฮูรูรียฺยะฮฺ คือ แนวทางของฮูรูริส ซึงเป็ นพวกแรกๆของกลุมคอวาริ จ ซึงมาจากชื่อ ่ ่ ่ ฮูรออฺรอฮฺ ซึงเป็ นพื ้นที่แถบกูฟะฮฺ ในอิรัคปั จจุบน กลุมคอวาริ จคือกลุมที่คลังไคล้ ใน ่ ั ่ ่ ่ พรรคพวก พวกเขาตักเฟรผู้ที่เป็ นมุสลิมซึงมีซอฮาบะฮฺรวมอยูด้วย พวกเขาด่าทอซอ ่ ่ ฮาบะฮฺ กล่าวหาซอฮาบะฮฺเป็ นกาเฟร และฟาซิก พวกเขาฮะลาลเลือดมุสลิม พวก เขากาหนดว่าสตรี ต้องชดใช้ ละหมาดช่วงที่มีประจาเดือน เป็ นต้ น
 • 13. (หมายถึงให้ ปล่อยพวกเขาเถิด-ผู้ แปล) และมีตวอย่างของฮิสบียฺยะฮฺ ั ทานองนี ้อีกมากมาย 9. พวกท่านพึงหลีกห่างจากการโต้ เถียงกับพวกฮิสบิยฺยะฮฺ และ จงขอดุอาจากอัลลอฮฺให้ นาพวกเขาสูหนทางที่เที่ยงตรง ่ อะบูฮรอยเราะฮฺ กล่าวว่า รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัลลอฮฺอลัยฮิ ุ วะซัลลัม กล่าวว่า ‫سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وال‬ ‫كم فإياكم وإياهم‬ ‫آباؤ‬ อุมมะฮฺรุ่นท้ ายๆของฉัน จะมีคนมาบอกสิงต่างๆ ที่พวกท่าน พ่อ ่ ของพวกท่านไม่เคยได้ ยินมาก่อน พวกท่านจงระวังคนพวกนี ้ 10 อิบนุอบบาส รอฏิญลลอฮฺอนฮู กล่าวว่า ั ั ั :‫ال تجالس أهل األهواء فإن مجالستهم ممرض ٌ للقلوب‬ ‫ة‬ 10 บันทึกโดยอิมามมุสลิม
 • 14. พวกท่านอย่าได้ นงร่วมกับพวกที่ยดเอาอารมณ์เป็ นพระเจ้ า (อะฮฺลลฮะ ั่ ึ ุ วาอฺ) เพราะการนังกับพวกเขาจะทาให้ หวใจของพวกท่านมีโรค ่ ั 10. พวกท่านพึงหลีกห่างจากตาราของพวกฮิสบียฺยะฮฺ และสื่อ อื่นๆของพวกเขา เพราะสิ่งเหล่านันพวกเขามักจะปกปิ ด และตาราเหล่านัน ้ ้ เป็ นสิ่งที่กล่าวถึงอุดมการณ์อนผิดเพี ้ยนต่างๆของพวกเขา ั 11. ท่านควรให้ ความสนใจในตารา หรื อคาตักเตือนต่างๆ เกี่ยวกับซุนนะฮฺของอุลามาอฺยคปั จจุบนที่ดาเนินอยูบนหนทางแห่งสลัฟ ุ ั ่ ได้ แก่ เชคมุฮมมัด นาศิรรุดดีน อัลบานียฺ เชคอับดุลมุอฺซิน อัลอับบาส เชค ั อับดุลมาลิก รอมาดอนียฺ เชครอเบียอฺ บินฮาดียฺ อัลมัดคอลียฺ เป็ นต้ น 12. ท่านต้ องเปิ ดเผยและประกาศแนวทางสะลาฟี ยฺตอคนทัวๆไป ่ ่ และท่านต้ องไม่อายที่จะประกาศว่าตัวเองคือสะลาฟี ยฺ เพราะสะลาฟี ยฺยะฮฺ คือแนวทางของบรรดาผู้ตามรอยแนวทางของบรรดาสลัฟสสอและฮฺ ุ แต่หากมีบางคนกล่าวว่ากับท่านว่า ที่ท่านทาทังหมดเพื่อท่านจะ ้ ยกย่องตนเองว่าเหนือกว่าคนอื่นๆ ท่านจงตอบเขากลับไปว่า นี ้ไม่ใช่การ ยกตัวเองให้ เหนือกว่าคนอื่นๆ แต่นี ้คือความเป็ นอัตลักษณ์ของอะฮฺลซซุน ุ นะฮฺ เหนือความฏอลาละฮฺทงปวง ั้ แล้ วท่านถามเขากลับไปว่า การที่บอกว่าฉันคืออะฮฺลซซุนนะฮฺ ุ คือการยกตัวเองเหนือคนอื่นๆกระนันเหนือ ? ้
 • 15. ท่านพึงระลึกถึงคาพูดของ อัลฮาฟิ ส อิมาม เชคคุลอิสลามอิบนิ ตัยมียะฮฺ ไว้ เถิดว่า …. ‚ และไม่มีความอายใดๆ ในการที่คนๆหนึงจะประกาศว่ามัสหับ ่ ของฉันคือ สลัฟ และจาเป็ นที่จะต้ องดาเนินตามแนวทางนี ้ วายิบที่มสลิม ุ ทุกคนจะต้ องดาเนินตามแนวทางนี ้ นี ้เป็ นอิจมาอฺแห่งปวงปราชญ์มสลิม ุ เพราะแนวทางสลัฟคือแนวทางที่เที่ยงตรง” 11 13. พวกท่านจงระวังบรรดาตาราของอุลามาอฺบิดอะฮฺทงหลาย ั้ พวกท่านจงระวังพวกเขาทังหลาย พวกท่านจงหลีกห่างจากพวกเขา เพราะ ้ พวกเขาประหนึงยาพิษ ่ อิบนิกดามะฮฺ กล่าวว่า… ซุนนะฮฺคือ การละทิ ้งจากบรรดาอะฮฺลลบิดอะฮฺ ุ ุ การละทิ ้งการดีเบตกับพวกเขา ละทิ ้งจากตาราของพวกเขา ละทิ ้งจากการ ฟั งคาพูดต่างๆของพวกเขา เพราะแน่นอนที่สด ทุกๆสิงใหม่ที่ถกประดิษฐ์ ุ ่ ู ขึ ้นทางศาสนา มันคือบิดอะฮฺ… อัลลามะ อิบนิกอยยิม กล่าวตักเตือนเกี่ยวกับตาราของบรรดาอะฮฺลล ุ บิดอะฮฺทงหลาย ไว้ วา …พวกอะลุลบิดอะฮฺจะรู้สกปลอดภัยจากพวกเรา ั้ ่ ึ เพราะพวกเขาคิดว่าหนังสือของพวกเขานันเป็ นที่เพียงพอแล้ ว สาหรับฉัน ้ 11 มัจมัวอฺ ฟาตาวา 4/149
 • 16. แล้ ว ฉันเห็นว่ามันจะดีกว่าหากท่านปล่อยหนังสือพวกนันไป เพราะมันจะ ้ เป็ นการดีกว่าที่พวกท่านจะปองกันตัวเองจากหลุมพรางของบรรดาชัยตอน ้ ทังหลาย… ้ อย่างไรก็ตามหากท่านต้ องการที่จะหาความรู้เกี่ยวกับบรรดา แนวทางหลงผิดอื่นๆ ท่านควรศึกษาผ่านอุลามาอฺที่มีความรู้ในเรื่ องนี ้และ ดาเนินอยูบนแนวทางซุนนะฮฺ เพราะบรรดาอุลามาอฺเหล่านี ้เป็ นผู้ร้ ูในเรื่ อง ่ อัลญะหรฺ วัตตะดีล12 เพราะทางผู้ใดผู้หนึงถูกวิจารณ์ว่าแนวทางของเขา ่ คือแนวทางหลงผิด ย่อมเป็ นการดีสาหรับท่านที่ทานจะหลีกห่างแนวทาง ่ ดังกล่าว 14. ท่านจงเชิญชวนมุสลิมทัวๆไปสูแนวทางสลัฟ ด้ วยกับ ่ ่ หลักฐาน เหตุผล ความนุ่มนวล และถูกต้ องตามกาลเทศะ รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัลลอฮฺอลัยฮฺวะซัลลัม กล่าวว่า แท้ จริงความเมตตาจะไม่มีในสิ่งใด ยกเว้ นว่าเป็ นความดี และมัน จะไม่ลบล้ างสิงใด ยกเว้ นความผิดบาป13 ่ 12 เป็ นศาสตร์ แขนงหนึง กล่าวคือเป็ นวิชาการวิจารณ์แนวทาง สถานภาพของ ่ บุคคลต่างๆว่ามีแนวทาง มีสถานภาพเช่นไร 13 บันทึกโดยอิมามมุสลิม
 • 17. ลักษณะแนวทางแห่ งการตะอัศศุบที่ท่านพึง หลีกเลี่ยง ในส่วนนี ้ฉันจะกล่าวถึงลักษณะของพวกฮิสบียฺยีน (คลังไคล้ ใน ่ พรรคพวกอย่างไร้ เหตุผลหรื อตะอัศศุบ-ผู้ แปล) ซึงท่านต้ องหลีกเลี่ยง ่ แนวทางเหล่านี ้ พร้ อมทังดุอาต่ออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลเพื่อให้ พวกเขา ้ กลับมาสูแนวทางที่ถกต้ อง ลักษณะของพวกเขาและแนวทางนี ้ ดังนี ้ ่ ู 1. การแบ่งแยกศาสนา พวกเขาจะกระทาการเรี ยกร้ องไปสูการ ่ แบ่งแยกศาสนา เรี ยกร้ องมวลชนไปสูการเข้ าร่วมญามาอะฮฺของ ่ ตนเอง และเขากล่าวว่าแนวทางของพวกเขาคือแนวทางที่ดีที่สด ุ ซึงลักษณะแบบนี ้มีอยูในหลายๆองค์กรมุสลิมในปั จจุบน ่ ่ ั เชคอะบูมศอฟฟั ร อัซซัมอะนียฺ กล่าวว่า ุ …ข้ อพิสจน์วาบรรดาแนวทางแห่งอะฮฺลลฮะดีษคือแนวทางอัน ู ่ ุ เที่ยงตรง คือหากท่านไปค้ นคว้ าตาราของพวกเขาจากเล่มแรกจนเล่ม สุดท้ าย จากอดีตถึงปั จจุบน ในทุกๆประเทศและทุกๆพื ้นที่ ท่านจะพบสิงที่ ั ่ เหมือนกันในหมู่พวกเขา คืออกีดะฮฺ และรูปแบบในเรื่ องศาสนา พวกเขาซึง ่ อยูในหลายๆพื ้นที่ หลายๆประเทศต่างเผยแพร่แนวทางเดียวกัน พวกเขา ่ ทังหลายยึดมันอยูบนแนวทางนี ้เท่านัน… ้ ่ ่ ้
 • 18. ฉันจะกล่าวแก่ท่านถึงแนวทางของพวกฮิสบียฺยะฮฺ ท่านจะพบว่า พวกเขาจะไม่มีอิจมาอฺในหมูพวกเขา เช่นอกีดะฮฺที่แตกต่างกันมากมายใน ่ หมูพวก14 ท่านจะเห็นพวกเขา อันได้ แก่ พวกตับลีฆ กุฎบบียะฮฺ อิควานียฺ ่ ุ บันนาวียฺ ญามาอะฮฺตกเฟรวัลฮิจเราะฮฺ15 ั 2. ปฏิเสธสิงที่ถกต้ องซึงพวกเขาไม่ชอบและปฏิบติตามอารมณ์ที่เขา ่ ู ่ ั ต้ องการ 3. สุดโต่งในการยึดตัวบุคคล ปฏิเสธความถูกต้ อง และยังคงตามทัศนะที่ ถูกปฏิเสธอย่างคนหูหนวกตาบอด 4. และลักษณะหนึงของอะลุลบิดอะฮฺและอะฮฺลลฮะวาอฺ(ผู้ที่ยดอารมณ์ ่ ุ ึ เป็ นพระเจ้ า ) คือพวกเขามีความพยายามในการอธิบายอายะฮฺกรุอานที่ เป็ นอายะฮฺมตะชาบิฮาต ให้ เข้ ากลับอารมณ์ความต้ องการของพวกเขา ใน ุ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ละทิ ้งอายะฮฺมฮฺกะมาต เพราะเพียงแค่อายะฮฺ ุ เหล่านี ้แย้ งกับอารมณ์ความต้ องการของพวกเขา 14 พวกเขาหลีกเลี่ยงการพูดถึงข้ อแตกต่างเหล่านี ้เพื่อความเป็ นเอกภาพของ องค์กรณ์-ผู้แปล 15 ท่านสามารถดูรายละเอียดของกลุมเหล่านี ้ซึงเชคอะมัด อัลนัจมียฺ ได้ อธิบายไว้ ่ ่ ใน www.al-ibanah.com หรื อในงานของเชคซอและฮฺ บินเฟาซาน อัลเฟาซาน ใน A Glimpse At The Deviated Sects & - Beneficial Answers to Questions on Innovated Methodologies
 • 19. ท่านหญิงอะอิชะฮฺ อุมมุลมุอฺมินีน กล่าวว่า รอซูลลุลลอฮฺ ศอลลัล ลอฮฺอลัยฮิวะซัลลัม ได้ อานอายะฮฺที่วา (อาลิอิมรอน : 7) ่ ่ ِ ِ ُّ َّ ُ ٌ َ ُّْ ٌ ِ ِ َ ‫هو الَّذي أَنزل علَْيك الْكتَاب مْنهُ آيَات ُّمكمات هن أُم الْكتَاب وأُخر‬ ِ َُ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ َّ ِ ‫متَشاِبَات ۚ فَأَما الَّذين ِِف قُـلُ ِِم زيْغ فَـيَتَّبِعُون ما تَشابَهَ مْنهُ ابْتِغَاءَ الْفْتـنَة‬ ِ َ ٌ َ ْ ‫وِب‬ ََ َ ٌ َ ُ ‫وابْتِغَاءَ تَأْويلِه ۚ وما يَـعلَم تَأْويلَهُ إَِل اللَّـهُ ۚ والراسخون ِِف الْعِْلم يَـقولُون آمنَّا‬ َ َ ُ ِ َ ُ ِ َّ َ َّ ِ ْ َ َ ِ ِ ُ َ ِ ْ ‫ِ ُ ل ِّ ْ ِ ِ َ ـ‬ ‫بِه ك ٌّ من عند ربِّنَا ۚ وما يَذكر إَِل أُولُو اْلَلْبَاب‬ َّ َّ َّ َ َ ُ พระองค์คือผู้ประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้ าโดยที่สวนหนึงจากคัมภีร์นนมี ่ ่ ั้ บรรดาโองการที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึงโองการเหล่านัน คือรากฐานของ ่ ้ คัมภีร์และมีโองการอื่นอีกที่มีข้อความเป็ นนัยส่วนบรรดาผู้ที่ในหัวใจของ พวกเขามีการเอนเอียงออกจากความจริงนัน เขาจะติดตามโองการที่มี ้ ข้ อความเป็ นนัยจากคัมภีร์ ทังนี ้ เพื่อแสวงหาความวุนวายและเพื่อแสวงหา ้ ่ การตีความในโองการนันและไม่มีใครรู้ในการตีความโองการนันได้ ้ ้ นอกจากอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่มนคงในความรู้เท่านันโดยที่พวกเขาจะ ั่ ้ กล่าวว่า พวกเราศรัทธาต่อโองการนัน ทังหมดนันมาจากที่ที่พระผู้เป็ น ้ ้ ้ เจ้ าของเราทังสิ ้น และไม่มีใครที่จะรับคาตักเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มี ้ สติปัญญาเท่านัน ้ แล้ วท่านก็กล่าวว่า
 • 20. …เมื่อเจ้ าพบกลุมคนซึงใฝ่ หาในสิ่งคลุมเครื อต่างๆพวกเขาได้ แก่ผ้ ที่ ่ ่ ู กระทาๆต่างๆในบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ (คือออกจากแนวทางที่ ถูกต้ อง) เจ้ าจงระวังคนพวกนี ้…16 5. พวกเขายึดเอาสิ่งที่ถกละทิ ้งไปแล้ ว ขณะเดียวกันพวกเขา ู กลับละทิ ้งในสิ่งที่พวกเขาควรจะยึดเอาไว้ ซึงฉันจะ ่ ยกตัวอย่างให้ ท่านทังหลาย คือในกรณีของซัลมาน อัลเอา ้ ดะฮฺ17 ซึงอิมามอิบนุบาซได้ กล่าวตักเตือนซัลมาน อัลเอา ่ ดะฮฺ ในเรื่ องนี ้ แต่พวกเขากลับเมินคาตักเตือนของอิมามอิบ นุบาซ และยังคงยึดคายกย่องของอิมามอิบนุบาซต่อซัลมาน อัลเอาดะฮฺ ซึงนี ้เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นก่อนที่อิมามอิบนุบาซจะได้ ่ รับรู้ถงแนวทางของซัลมาน อัลเอาดะฮฺ ึ 6. พวกเขาคือกลุมคนที่ตอต้ านซุนนะฮฺ และมักใช้ อายะฮฺกรุ ่ ่ อานมุตะชาบิฮาต ท่านอุมร บินคอตตอบ อมีรุลมุอฺมินีน ั กล่าวว่า …พวกเขาจะโต้ เถียงกับท่านในเรื่ องอายะฮฺมตะชา ุ บิฮาต ดังนัน ท่านจงเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาด้ วยกับซุน ้ 16 บันทึกในซอเฮียฮฺทงสอง ั้ 17 เป็ นที่ทราบกันดีว่า ซัลมาน อัลเอาดะฮฺ คือผู้ที่ตอต้ านอุลามาอฺสะลาฟี ยฺ ดู ่ รายละเอียดใน www.salafimanhaj.com หรื อ www.salafipublication.com
 • 21. นะฮฺเถิด… นันเป็ นเพราะว่าซุนนะฮฺ คือสิงที่จะอธิบายกี ้ ่ ตาบุลลอฮฺ ได้ ดีที่สด ุ 7. พวกเขาจะรังเกียจอะฮฺลลฮะดีษ รังเกียจผู้ดาเนินตาม ุ แนวทางสะลาฟี ยฺ แม้ วาพวกเขาจะไม่แสดงออกก็ตาม ่ 8. พวกเขาละเลยตาราต่างๆของสลัฟ แต่พวกเขากลับชอบ อ่านตาราของนักคิด นักปฏิวติสงคมต่างๆ ซึงตาราพวกนี ้ ั ั ่ ยังคงมีความผิดพลาด แนวคิดที่ผิดเพี ้ยนอยู่ 9. พวกเขาเพียงแค่ปฏิบติตามอัลกรุอานและซุนนะฮฺเท่านัน ั ้ แต่ในแง่อดมการณ์แล้ วพวกเขาได้ ละทิ ้งไป อันได้ แก่ การที่ ุ พวกเขาเรี ยกร้ องไปสูอดมการณ์ความเป็ นสมัยใหม่ หรื อฟิ ก ่ ุ ฮุลวากีล หรื อฟิ กฮุลตัยซีร พวกเขาลืมคาพูดของอิมามมาลิ กที่วา …กลุมหลังๆของอุมมะฮฺนี ้จะไม่อยู่บนทางนา ยกเว้ น ่ ่ ว่าพวกเขาจะดาเนินตามกลุมแรกๆของอุมมะฮฺนี ้เท่านัน… ่ ้ 10. พวกเขามักจะเสียดสีกลุมผู้ดาเนินตามแนวทางสะลาฟี ยฺ ่ ด้ วยคาพูดต่างๆ เช่น มัดคอลียฺยะฮฺ ญามิอฺยะฮฺ หรื อ แม้ กระทังการเรี ยกว่าเป็ นพวกสายลับ18 ซึงฟิ ตนะทานองนี ้ ่ ่ 18 คาว่ามัดคอลียฺยะฮฺ มาจาก การประดิษฐ์ ของกลุมคนที่รังเกียจแนวทางสะลาฟี ่ ซึงคาๆนี ้พวกคลังไคล้ ในพรรคพวก พวกยึดอารมณ์เป็ นพระเจ้ าทังหลายล้ อเลียนอุ ่ ่ ้ ลามาอฺผ้ ดารงตนอยูบนซุนนะฮฺทานสาคัญ คือ เชครอบิอฺ อิบนุฮาดียฺ อัลมัดคอลียฺ ู ่ ่
 • 22. ไม่ใช่เรื่ องที่เพิ่งเกิดขึ ้น ท่านจะพบว่าในอดีต อะฮฺลลบิดอะฮฺ ุ อะฮฺลลฮะวาอฺ ผู้รังเกียจต่อแนวทางซุนนะฮฺ ได้ ล้อเลียนพวก ุ เขาด้ วยชื่อต่างๆ เช่น ฮาชาวียฺยะฮฺ19 มุญสสิมะฮฺ20 ั เช่นเดียวกับคาว่า ญามิอฺยะฮฺ พวกเขาก็ล้อเลียน เชคอะมาน อัลญามิอฺ ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าท่านเชคทังสองเป็ นผู้ที่ตอต้ านกลุมกลุมเบือนทังหลาย ไม่วา ้ ่ ่ ่ ้ ่ จะเป็ นฟั ตวาของท่าน งานเขียนของท่าน การบรรยายของท่าน อัลฮัมดุลิลละฮฺ 19 แปลว่าพวกไม่มีคณค่าใดๆ ุ 20 มุญสสิมะฮฺ คือกลุมคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺมีรูปร่างเหมือนกับมัคลูคของ ั ่ พระองค์ หรื อพวกที่ให้ รูปร่างแก่อลลอฮฺนนเอง ั ั้ สาหรับอะฮฺลซซุนนะฮฺ วัลญามาอะฮฺแล้ ว เราเชื่อและยืนยันใน ุ คุณลักษณะของอัลลอฮฺ พระนามของอัลลอฮฺ ตามที่มีปรากฏในกรุอานและซุนนะฮฺ อย่างไม่มีการเปรี ยบเทียบ ไม่มีการบิดเบือน เพราะอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล กล่าวว่า ِ ِ ِ ِ ِ ‫ُ َّ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ َ ُ ِّ ْ ُ ُ ْ ْ َ ا َ َ ْ َ ْ َ ا‬ ۚ ‫فَاطر السماوات واْلَرض ۚ جعل لَكم من أَنفسكم أَزواجا ومن اْلَنْـعام أَزواجا‬ ‫يَذر ُكم فِيه ۚ لَْيس كمثْلِه شيءٌ ۚ وهو السميع الْبَصي‬ ِ ِ ُ َّ َ ُ َ َْ ِ َِ َ ِ ُ‫ْ ؤ‬ ْ َ พระองค์ผ้ ทรงสร้ าง ชันฟาทังหลายและแผ่นดิน พระองค์ทรงทาให้ มีคครองแก่พวกเจ้ า ู ้ ้ ้ ู่ จากตัวของพวกเจ้ าเอง และจากปศุสตว์ทรงให้ มีคผวเมีย ด้ วยเหตุนี ้พระองค์ทรงแพร่ ั ู่ ั พันธุ์พวกเจ้ าให้ มากมาย ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็ นผู้ทรงได้ ยิน ผู้ ทรงเห็น (อัชชูรอ : 11) ฉันจะกล่าวถึงทัศนะของอัลมุญดดิด เชคคุลอิสลาม อิบนิตยมิยะฮฺ ั ั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ในหนังสืออกีดะฮฺตลฮะมาวียะฮฺ ของท่านว่า ….บรรดานักปรัชญา ุ และนักตรรกะเทววิทยาทังหลาย ได้ เรี ยกอะลุซซุนนะฮฺ ว่า ฮาชาวียยะฮฺ นาวาบิส ้ ู กุฏฏออฺ เพราะแนวทางของพวกเราไม่สอดคล้ องกับแนวทางแห่งสติปัญญานิยม ของพวกเขา และพวกเขาด่าทอพวกเราว่าเป็ นพวกโง่เขลา แต่พวกเขาหารู้ไม่วา ่
 • 23. 11. สิ่งหนึงซึงเป็ นสิ่งบ่งบอกตัวตนของคนๆหนึง คือผู้ที่อยูรอบ ่ ่ ่ ่ ข้ างเขา ผู้ที่เขาคบค้ าสมาคมด้ วย แนวทางแห่งอะฮฺลซซุน ุ นะฮฺคือการเปิ ดเผยแนวทางของตนเองออกไป ในขณะที่ แนวทางฮิสบียฺยะฮฺพวกเขาจะซ่อนอุดมการณ์ที่แท้ จริง ความประสงค์ที่แท้ จริงของเขาไว้ หากท่านต้ องการทราบ แนวทาง อุดมการณ์ของคนๆหนึง ท่านจงดูคนรอบข้ างของ ่ เขา คนที่เขาคบค้ าสมาคมด้ วย แล้ วท่านก็จะได้ ทราบ จาก คนรอบข้ างของเขาว่าเป็ นเช่นไร ดังคาพูดของอิมาม เอาซา อียฺวา ….บุคคลหนึงสามารถซุกซ่อนการอุตริของเขาจากเรา ่ ่ ได้ แต่เขาไม่สามารถซ่อนจากเพื่อนของเขาได้ … หรื อ ดังที่ ท่านมุอาซ บินมุอาซ ได้ กล่าวไว้ วา …แม้ คนๆหนึง ่ ่ สามารถซุกซ่อนความเห็นของเขาจากเราได้ แต่เขาไม่ สามารถซุกซ่อนจากลูกของเขา จากเพื่อนของเขา จากญา มาอะฮฺของเขาได้ … 12. พวกเขามักจะรณรงค์ให้ ตอต้ านผู้นา การก่อจลาจลในรัฐ ่ พวกเขามักจะเคลื่อนไหวในช่วงที่บ้านเมืองอยูในสภาพ ่ แนวทางของพวกเขานันแหละที่โง่เขลา เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะหาประโยชน์จาก ้ บุคคลที่งี่เง่า… (ท่านสามารถดูการโต้ ตอบนักปรัชญาและบรรดาพวกชอบใช้ ปัญญา ในเรื่ องของอัลลอฮฺ ได้ ที่ Ibnu Tymiyyah Versus Greek Philosopher -ผู้ แปล )
 • 24. อ่อนไหว ซึงลักษณะนี ้คล้ ายๆกับลักษณะของผู้ที่มาก่อน ่ หน้ าพวกเขา คือ กลุมคอวาริจในอดีต ่ 13. พวกเขามักจะเผยแพร่ตารา และสิ่งอื่นๆในการรณรงค์ ความคิดอุตริของพวกเขา ในเรื่ องนี ้ อิมามอิบนุบาซ ได้ ถก ู ถามว่า บุคคลที่ยกย่อง ที่แนะนาแนวทางบิดอะฮฺ เขาถือ เป็ นอะฮฺลลบิดอะฮฺด้วยหรื อไม่ ? อิมามอิบนุบาซ ตอบว่า ุ ใช่ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ การที่บคคลหนึ่งบุคคลใดเรี ยกร้ อง ุ ไปสูแนวทางใด เขาก็คือหนึงในคนของแนวทางนัน หากผู้ใด ่ ่ ้ เรี ยกร้ องไปสู้แนวทางบิดอะฮฺ เขาก็คือหนึงในอะฮฺลลบิดอะฮฺ ่ ุ ขออัลลอฮฺนาพวกเขาสูหนทางที่ถกต้ องด้ วยเถิด… ่ ู 14. พวกเขามักจะเรี ยกร้ องผู้คนให้ มาสูแนวทางตัวเอง โดยที่ ่ พวกเขาไม่ได้ กล่าวถึงอกีดะฮฺเลย พวกเขาละเลยที่จะ ตรวจสอบเรื่ องนี ้ พวกเขาไม่สนใจที่จะวางพื ้นฐานแห่งอกี ดะฮฺที่ถกต้ องให้ แก่สมาชิก พวกเขาหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง ู เรื่ องนี ้ อันได้ แก่ กลุมญามาอะฮฺ ตับลีฆ พวกเขามุงแต่สิ่งที่ ่ ่ เป็ นจุดร่วม แต่พวกเขาละเลยที่จะกล่าวถึงสิงที่แตกต่างกัน ่ โดยพวกเขามีหลักการ หนึงญามาอะฮฺ หลากหลายอกีดะฮฺ ่ พวกเขามุงแต่แสวงหาปริมาณที่มากมายของกลุม โดย ่ ่ ละเลยความถูกต้ อง ละเลยความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นใน ปั จจุบน ั
 • 25. 15. พวกเขาให้ ความสาคัญอย่างอย่างเลยเถิดในสถานภาพของ ผู้นากลุม ่ 16. พวกเขาจะเรี ยกร้ องมวลชนในนามของซุนนะฮฺ ซึงท่านจะไม่ ่ เห็นความตะอัศศุบของพวกเขาในตอนแรก แต่สกระยะหนึง ั ่ ท่านจะพบความตะอัศศุบมากมาย ท่านจะพบกับความ ผิดพลาดในเรื่ องศาสนา ท่านจะเห็นอุดมการณ์ที่แท้ จริงซึง ่ ซ่อนไว้ เบื ้องหลัง สิงหนึงซึงฉันเห็นในเรื่ องนี ้คือ คนหนึงได้ ่ ่ ่ ่ เข้ าร่วมแนวคิดอิควานนุลมุสลิมน ระยะหนึงก็ประกาศว่า ู ่ …นี ้คือแนวทางของเรา นี ้คืออกีดะฮฺของเรา นี ้คือฟิ กฮ์ของ เรา นี ้คือแนวทางสลัฟ ที่ถกต้ อง!!! ู 17. พวกเขามักมีกองกาลังและเบื ้องหลังทางการเมืองผ่านการ เคลื่อนไหว ซึงเห็นแล้ วจากในอดีต คือฮะซัน อัลบันนา21 ซึง ่ ่ มีอิบาดะฮฺในแบบซูฟี ซึงเรี ยกร้ องการเป็ นหนึงเดียวของ ่ ่ มุสลิมกลุมต่างๆ ่ 18. พวกเขาอุตริในเรื่ องการดะวะฮฺ เช่น ดนตรี นาชีด ทอล์ค โชว์ การละคร เป็ นต้ น โดยพวกเขาทาให้ มนดูเหมือนเป็ นสิ่ง ั 21 มัจมัวะอฺ ริ ซาละฮฺ ฮะซัน อัลบันนา ฮะซัน อัลบันนา เป็ นที่ร้ ูกนว่าเขานันเลื่อมใสในซูฟี และค่อนข้ าง ั ้ เคร่งครัดในแนวทางนี ้ มีความเชื่อวะฮฺดะตุลวูยด โปรดอ่านรายละเอียดใน ู www.al-ibaanah.com
 • 26. ฮะลาล ในเรื่ องนี ้อิมามแห่งอะลุซซุนนะฮฺ อะมัด บินหัมบัล ได้ ถกถามเกี่ยวกับเรื่ อการร่ายกลอนซึงมีดนตรี ประกอบ ู ่ ท่านตอบว่า …มันคือบิดอะฮฺ พวกเขาคืออะฮฺลลบิดอะฮฺ ุ ท่านจงอย่างนังร่วมกับพวกเขา… และเช่นเดียวกันเมื่อฟะฏี ่ ละตุชเชค มุฮมมัด อัลอุษัยมีนถูกถามเกี่ยวกับเรื่ องเพลงที่มี ั เนื ้อหาเกี่ยวกับอิสลามหรื อที่เรี ยกกันว่านาชีด ท่านตอบว่า มันเป็ นบิดดะฮฺที่นาเข้ ามาโดยกลุมซูฟีในการอิบาดะฮฺ ท่าน ่ จงละทิ ้งสิงเหล่านัน ท่านจงกลับไปหากรุอานและซุนนะฮฺ ่ ้ 19. การกล่าวในสิ่งที่เกินเลยไปจากความจริงในเรื่ องประวัติของ พวกเขา ซึงในเรื่ องนี ้บรรดาสลัฟได้ กล่าวเตือนเอาไว้ ได้ แก่ ่ อิมามมาลิก กล่าวว่า …แน่นอนที่สดฉันรังเกียจผู้เล่าเรื่ อง ุ ต่างๆ เขาโกหก และเขากระทาในมัสยิด… ท่านซาเล็ม บิน อับดุลลอฮฺ บินอุมร เล่าว่า ครังหนึงพ่อของเขาได้ เดินออก ั ้ ่ จากมัสยิด แล้ วพูดว่า…ไม่มีอะไรที่ทาให้ ฉนออกจากมัสยิด ั ยกเว้ นเสียงซึงพวกท่านเล่าเรื่ องต่างๆของพวกท่านเอง… ่
 • 27. อัลฮัมดุลิลละฮฺ งานชินนีเ้ สร็จสินด้ วยความเมตตา ้ ้ ของอัลลอฮฺ ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺมีแด่ มุฮัมมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม วงศ์ วานของท่ าน สหายของท่ าน และผู้ปฏิบัตตามท่ านด้ วยดีตราบวัน ิ พิพากษา
 • 28. เกี่ยวกับผู้เขียน เชคซุลฏอน บินอับดุรเราะฮฺมาน อัลอีด เกิดในริ ยาด ประเทศซา อุดิอารเบีย ท่านเป็ นลูกศิษย์ของอุลามาอฺทานสาคัญหลายท่าน ได้ แก่ สะ ่ มะหะตุชเชคอับดุลอะซิซ บินอับดุลลอฮฺ บินบาซ ฟะฏีละตุชเชคมุฮมมัด ั บินซอและฮฺ อัลอุษัยมีน เชคอับดุลลอฮฺ บินอับดุลอะซิซ บินอะกีล ซึงเชคผู้ ่ นี ้ได้ เขียนคานิยมให้ กบเชคซุลฏอนในหนังสือของท่านชื่อ ญามิอฺ อัลมะนา ั ซิค เชคอับดุลมุอฺซิน บินนาซิร อัลอุบยกัน เชคซอและฮฺ บินเฟาซาน ั อัลเฟาซาน เชคซอและฮฺ บินอับดุรเราะฮฺมาน อัลอัตรอม เชคอับดุลอะซีซ บินดาวูด เชคอะมัด บินยะหฺยา อัลนัจมียฺ เชคซัยดฺ อัลมัดคอลียฺ เชคอุบย ั บินอับดุลลอฮฺ อัลญาบิรียฺ และท่านยังเป็ นลูกศิษย์ของมุฟตีทานปั จจุบน ่ ั เชคอับดุลอะซิซ อะฮฺลชเชค ุ ท่านมีงานเขียนที่สาคัญ ได้ แก่ 1. Daleel ul-Taalib 2. al Jaami’ al Manaasik ซึงเป็ นหนังสือที่ประมวลทัศนะต่างๆของ ่ อุลามาอฺในอดีตจนถึงปั จจุบน เช่น เชคคุลอิสลาม อิมามอิบนุ ั กอยยิม อิมามนะวาวี อิมามตอบรอนียฺ อิมามอิบนิกะซีร อิ มามอัลบานียฺ อิมามอิบนุบาซ อิมามอัลอุษัยมีน เป็ นต้ น
 • 29. 3. Ta’arruf ‘alaa Jamaa’at-ut-Tableegh เป็ นหนังสือที่ตกเตือนถึง ั ความผิดพลาดต่างๆของกลุมญามาอะฮฺตบลีฆ และได้ รวบรวม ่ ั คาฟั ตวาของอลามาอฺตางๆในการกล่าวตักเตือนกลุมแนวทาง ่ ่ หลงผิดต่างๆ 4. นอกจากนี ้ท่านยังได้ เขียนบทความมากมายที่กล่าวเกี่ยวกับกลุม ่ คอวาริจ ในยุคปั จจุบน เป็ นต้ น ซึงสามารถอ่านข้ อเขียนต่างๆ ั ่ ของท่านได้ ที่ www.sultanal-eed.com
 • 30. รายชื่อหนังสือกลุ่มอัซซาบิกูน 1. มุสลิมต้ องเข้ าใจชีอะฮฺ อามีน ลอนา 2. สุดท้ ายข้ าพเจ้ าก็เข้ าใจหลักฐานจากชีอะฮฺ อามีน ลอนา 3. อิมามมะฮฺดีที่ชาวชีอะฮฺรอคอย ่ ปราโมทย์ ศรี อทย ุ ั 4. วิวฒนาการ ความเท็จที่ถกเชื่อ ั ู ชะรี ฟ วงศ์เสงี่ยม และคณะ 5. แต่งก่อนจีบ อับดุลอะซีร โสภณวะสุ 6. วะฮาบีย์ศกษา ฉบับไม่งมงาย ึ อามีน ลอนา 7. อัลกาฟี ย์ ปฐมบทวงศ์วานศาสนทูต อามีน ลอนา 8. เอกพฤตินย (Tao-heed of Action) ั ซอลดี หมันการ (แปล) 9. ทุกศาสนาสอนให้ คนเป็ นคนดีจริ งหรื อ ชะรี ฟ วงศ์เสงี่ยม 10. ถนนสายสะลาฟี ย์ :เชคอิฮ์ซาน อิลาฮีย์ ซอฮิร มุตตอฟาคาน สุไลมาน 11. VCD บรรยายงาน Wake Up โดยกลุมอัซซาบิกน ่ ู 12. วารสารแนวหน้ าปริทศน์ ฉบับ 1/2555 ซาเล็ม บุญมาศ (บ.ก.) ั 13. ชีอะฮ์กบมุตอะฮ์ ั ปราโมทย์ ศรี อทย ุ ั สังซื ้อออนไลน์ sunnahtrade.com หรื อสังซื ้อทางโทรศัพท์ติดต่อคุณ ่ ่ อิบรอเฮม สาเหมา โทร 0853650015
 • 31. หมายเหตุ รายได้ ทังหมดหลังหักค่ าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์ สมทบทุน ้ ในการเผยแพร่ อสลามของกลุ่มอัซซาบิกูนต่ อไป ิ