Metod c2011

485 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metod c2011

 1. 1. 11-10-23
 2. 2. Kvalitativa undersökningsmetoder Intervjun och fokusgruppen som verktyg <ul><li>Kajsa Larsson Falasca </li></ul>
 3. 3. 11-10-23 Vad är kvalitativ metod? <ul><li>Ett sätt att samla in kunskap/data </li></ul><ul><li>Vill skapa förståelse för ett specifikt fenomen </li></ul><ul><li>Ord och bilder inte siffror </li></ul><ul><li>Val av metod styrs av undersökningens syfte </li></ul><ul><li>Syftet att pröva och utveckla teorier </li></ul><ul><li>Syftet är ofta inte att generalisera </li></ul><ul><li>Synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig </li></ul>
 4. 4. 11-10-23 När väljer jag forskningsintervjun som verktyg? <ul><li>När vi ger oss in på ett outforskat fält </li></ul><ul><li>När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld </li></ul><ul><li>När syftet är att utveckla teorier eller begrepp </li></ul><ul><li>Teoriprövning </li></ul><ul><li>Som ett komplement till annan forskning </li></ul>
 5. 5. 11-10-23 Intervjustudiens faser <ul><li>Tematisering </li></ul><ul><li>Urval </li></ul><ul><li>Intervjumanual </li></ul><ul><li>Intervjuer </li></ul><ul><li>Utskrift och bearbetning </li></ul><ul><li>Redovisning och analys </li></ul>
 6. 6. 11-10-23 <ul><li>Vad är mitt syfte? </li></ul><ul><li>Vad vill jag tillföra? </li></ul><ul><li>Hur kan jag formulera mina frågor och till vem är det relevant att ställa dem? </li></ul>Tematisering
 7. 7. 11-10-23 Urval till intervjuerna <ul><li>Urvalet styrs av vad du vill veta – syftet – alltså av forskningsfrågan </li></ul><ul><li>Behöver inte följa givna indelningar och hierarkier </li></ul><ul><li>Viktigt att beskriva hur urvalet gått till! </li></ul><ul><li>Olika vägar att gå: </li></ul><ul><ul><li>följ processen och välj efter hand </li></ul></ul><ul><ul><li>representativt urval </li></ul></ul><ul><ul><li>Välj extremer </li></ul></ul><ul><ul><li>Välj avvikande fall </li></ul></ul>
 8. 8. 11-10-23 Att bygga en bra intervjumanual <ul><li>Utgår ifrån syfte och teori </li></ul><ul><li>Strukturera frågorna i olika teman </li></ul><ul><li>Börja med bakgrundsfrågor </li></ul><ul><li>Spara komplicerade och känsliga frågor till sist </li></ul><ul><li>Öppna frågor – ej ledande </li></ul><ul><li>Undvik för teoretiska fr ågor </li></ul><ul><li>Testa frågorna </li></ul><ul><li>Läs på ordentligt </li></ul>
 9. 9. 11-10-23 Intervjumanual konkret <ul><li>Uppvärmningsfrågor </li></ul><ul><ul><li>skapa god stämning </li></ul></ul><ul><li>Tematiska frågor </li></ul><ul><ul><li>” grand tour”, så öppna som möjligt </li></ul></ul><ul><li>Uppföljningsfrågor </li></ul><ul><ul><li>knyter an till de tematiska, konkreta, sonderande </li></ul></ul><ul><li>Direkta frågor </li></ul><ul><ul><li>Sånt som inte kommit upp </li></ul></ul><ul><li>Tolkande frågor </li></ul><ul><ul><li>Menar du att…..? </li></ul></ul><ul><li>Avslutande frågor </li></ul>
 10. 10. 11-10-23 Några fallgropar vid intervjuundersökningar <ul><li>Alltför strukturerade intervjuer </li></ul><ul><ul><li>skygglappar och ledande frågor </li></ul></ul><ul><li>Alltför ostrukturerade intervjuer </li></ul><ul><ul><li>tappar fokus och forskningsfråga, i händerna på intervjupersonen </li></ul></ul><ul><li>Generella frågor </li></ul><ul><ul><li>lämnar analys till intervjupersonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Generaliseringar, det som beskrivs riskerar </li></ul></ul><ul><ul><li>då snarare att vara önsketänkande än verklighet </li></ul></ul><ul><li>Akademiskt språk </li></ul>
 11. 11. 11-10-23 Förberedelser och genomförandet av en forskningsintervjun <ul><li>Skapa förtroende – samtycke, anonymitet, rätt att läsa </li></ul><ul><li>Boka intervjuer i god tid </li></ul><ul><li>När och var? </li></ul><ul><li>Provintervjua </li></ul><ul><li>Spela in och dubbelkolla! </li></ul><ul><li>Lyssna mer prata mindre – aktivt lyssnande </li></ul><ul><li>Avbryt lagom men ställ frågor när du inte förstår </li></ul>
 12. 12. 11-10-23 Efter intervjuerna……. <ul><li>Skriv ut – transkribera </li></ul><ul><li>- A och O vid intervjuer </li></ul><ul><li>Läs igenom – sammanfatta </li></ul><ul><li>- fallbeskrivningar </li></ul><ul><li>- koncentrering </li></ul><ul><li>- kategorisering </li></ul><ul><li>- den centrala berättelsen </li></ul>
 13. 13. 11-10-23 <ul><li>Tre olika analystekniker </li></ul><ul><li>- Kartläggningsmetoden </li></ul><ul><li>- Idealtypsmetoden </li></ul><ul><li>- Väsensmetoden </li></ul><ul><li>Diskutera resultaten och dra slutsatser </li></ul>Analysarbetet
 14. 14. 11-10-23 Hur presentera materialet <ul><li>Röd tråd </li></ul><ul><li>Komprimera </li></ul><ul><li>Levande text (citat, berättelser, </li></ul><ul><li>illustrationer, sammanfattande tabeller) </li></ul><ul><li>Forskaren förklarar citaten i texten och </li></ul><ul><li>sätter in dem i ett teoretiskt sammanhang </li></ul><ul><li>och tolkar dem . </li></ul>
 15. 15. 11-10-23 Validitet och reliabilitet i en intervjuundersökning <ul><li>Validitet – Mäter det man avser att mäta. Giltighet, trovärdighet, bekräftningsbarhet </li></ul><ul><ul><li>Kopplingen mellan intervjuns syfte och analys </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjua rätt personer </li></ul></ul><ul><ul><li>Triangulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Redovisa resultat och analys på ett bra sätt </li></ul></ul><ul><li>Reliabilitet – upprepade försök ger samma resultat. </li></ul><ul><li>Kvalitet i insamling, bearbetning och analys av data </li></ul><ul><ul><li>Hur väl medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör </li></ul></ul><ul><ul><li>I vilken grad en undersökning kan upprepas (replikerbarhet) </li></ul></ul><ul><ul><li>fullständig redogörelse över alla steg i studien </li></ul></ul><ul><ul><li>Banda intervjuerna </li></ul></ul>
 16. 16. 11-10-23 Vad är en Fokusgrupp? <ul><li>En form av gruppintervju </li></ul><ul><li>Gruppen sammansatt för ett särskilt syfte </li></ul><ul><li>Samtalet fokuserat runt ett tema </li></ul><ul><li>Samtalsledare med styrande roll – en moderator </li></ul><ul><li>Vanligt inom marknadsföring och reklam </li></ul>
 17. 17. 11-10-23 När väljer man fokusgrupper som undersökningsmetod? <ul><li>När man vill studera socialt samspel </li></ul><ul><li>För att undersöka reaktioner och tolkningar </li></ul><ul><li>När de som ingår i studien har stora olikheter i sättet att leva och tänka. </li></ul><ul><li>När man vill undersöka handlande & motivation. </li></ul><ul><li>När olikheter skall förstås. (Få insikt i andras upplevelser) </li></ul>
 18. 18. 11-10-23 Olika typer av fokusgrupper <ul><li>Ju mer moderatorn styr interaktionen i gruppen, desto mer strukturerad kan en fokusgrupp sägas vara. </li></ul><ul><li>I en ostrukturerad fokusgrupp innebär detta att medlemmarna, i så stor utsträckning som möjligt, får tala fritt med varandra. </li></ul><ul><li>I en strukturerad fokusgrupp styr moderatorn både innehållet och interaktionen </li></ul>
 19. 19. 11-10-23 Antal fokusgrupper i en undersökning <ul><li>Det krävs oftast minst tre fokusgrupper. </li></ul><ul><li>Hur många ytterligare grupper som krävs beror på komplexiteten i det fenomen som studeras. </li></ul><ul><li>Genom att fylla på med fler fokusgrupper uppnår man tillslut någonting som kallas för teoretisk mättnad . </li></ul><ul><li>Nya fokusgrupper läggs alltså till, tills man känner att svaren börjar återkomma & att ämnet börjar bli mättat. </li></ul>
 20. 20. 11-10-23 Fokusgruppen <ul><li>En grupp kan bestå av 4 till 6 personer. </li></ul><ul><li>Ju fler personer, desto mindre utrymme vilket i sin tur leder till minskat inflytande och ett minskat engagemang. </li></ul><ul><li>Homogena grupper bör användas om syftet är att uppnå intimitet & samförstånd mellan gruppdeltagarna, så att utbytet av information underlättas. </li></ul><ul><li>Om målet istället är att jämföra åsikter hos människor med olika bakgrund eller inställningen till ämnet bör man använda diskussioner med separata inbördes homogena grupper. </li></ul>
 21. 21. 11-10-23 Rekrytering <ul><li>Existerande listor. </li></ul><ul><li>Slumpmässigt urval. </li></ul><ul><li>Kontaktperson. (snöbollsurval) </li></ul><ul><li>Öppen ansökan. </li></ul>
 22. 22. 11-10-23 Analys av fokusgrupper - Innehållsanalys <ul><ul><li>Utgå alltid ifrån syftet </li></ul></ul><ul><ul><li>Traditionell metod. Kategorisera intressanta delar av transkriptionen med sin specifika rubriker eller frågställningar. Varje kategori summeras sedan kortfattat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sammanfattande metod. Varje diskussion sammanfattas var för sig där det som sagts delas in i enheter beroende på var skiften mellan olika ämnesaspekter sker. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskutera och redovisa </li></ul></ul>
 23. 23. 11-10-23 Fokusgruppens styrkor och svagheter <ul><li>Fokusgruppen mindre styrd än intervju </li></ul><ul><li>Gemensamma tankestrukturer avslöjas </li></ul><ul><li>Generera idéer </li></ul><ul><li>Resultat kan ej generaliseras </li></ul><ul><li>Bör användas i kombination med andra metoder </li></ul>
 24. 24. 11-10-23 Problemformuleringen och syftet alltid i fokus

×