Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kvalitet i förskolan
Kvalitet i förskolan
Loading in …3
×
1 of 40

FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2

6

Share

Bedömning för lärande, seminarie med Christian Lundahl, fil dr i pedagogik och docent vid pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet under Framtidens lärande - är här och nu! 2011

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

FL2011: Bedömning för lärande Christian Lundahl handout 2011_v2

 1. 1. Christian  Lu Docent  i  ped ndahl   agogik  Upp sala  univers itet  
 2. 2. Föreläsningens  argument   0  Ingenting  kan  vara  så  negativt  för  lärandet  som  dåliga   bedömningar   0  Bedömning  är  använt  på  rätt  sätt  är  däremot  det  bästa   didaktiska  redskapet  för  att  främja  lärandet   0  Skolans  personal  återerövra  en  förlorad   bedömarkompetens   0   Bedömning  för  lärandet  kan  förbättra  resultaten  med   100  procent   Copyright Christian Lundahl 2
 3. 3. Utvärdering  och  bedömning   Central   Lokal   Summativa   Utvärdering   syften   Formativa   Bedömning   syften   Kunskaper   Beteende   Copyright Christian Lundahl 3
 4. 4. Visible  learning   0  Hattie  2009  har  analyserat  resultaten  av  50000   effektstudier:   ”[T]he  biggest  effects  on  students  learning  occur  when   teachers  become  learners  of  their  own  teaching,  and  when   students  become  their  own  teachers”  (2009:23)   Bedömning  för  lärande  hjälper  lärare  att  se  hur  de  kan   förändra  sin  undervisning  och  det  hjälper  eleverna  att  se   vad  de  kan,  vad  de  förväntas  kunna  och  hur  de  ska  lära  sig   det.     Copyright Christian Lundahl 4
 5. 5. Att  synliggöra,  men  vad  och   hur   Vi  lever  i  en  tid  när  kunskap  i  sig  själv  fått  ett  egenvärde,   när  kunskapssynen  ändras  och  användningen  av   kunskap  utvecklas!   Hur  ska  vi  bedöma  nya  kunskapsformer  på  ett   rättvisande  sätt  som  samtidigt  främjar  kunskaps-­‐  och   lärandeprocesser?     Med  andra  ord:  hur  kan  bedömningar  bidra  till   framtidens  lärande  och  motivation?   Copyright Christian Lundahl 5
 6. 6. Från  yttre  till  inre  motivation   0  Traditionella  uppfattningar  om  motivation  bygger  på   föreställning  att  det  går  att  betinga  fram  lärande  och   gott  beteende  med  belöningar  och  bestraffningar.  Det   kallas  behaviorism.     0  Ny  motivationsteori  bygger  på  föreställningar  om   individens  behov  av  att  styra  och  reglera  sig  själv  mot   ökad  kompetens.  Det  kallas  Self-­‐Determination   Theory  (SDT)  –  Självbestämmande  teori.  Eleverna   måste  utveckla  egna  motiv  till  lärandet   Copyright Christian Lundahl 6
 7. 7. Bedömning  och  motivation  för   den  högra  hjärnhalvan   Copyright Christian Lundahl 7
 8. 8. De  yttre  incitamentens  effekt  på   inre  motivation   0  Skapar  stress   0  Beroende  av  bekräftelse   0  Kortsiktigt  och  snävt  tänkande   0  Kan  hämma  kreativitet   0  Kan  hämma  problemlösning   0  Uppmuntrar  till  fusk  eller  genvägar   Copyright Christian Lundahl 8
 9. 9. Yttre  krav  har  också  effekter  på   lärares  undervisning   0  Lärare  blir  mer  kontrollerande  än  stödjande   0  Vågar  inte  stanna  upp  och  säkerställa  förståelse   0  Blir  mer  föreläsande,  kritiserande,  berömmande,   styrande  (lotsning)   0  Ger  inte  eleverna  tid  att  hitta  sina  inre  motiv   Elliot  &  Dweck  2005  s.  362   Copyright Christian Lundahl 9
 10. 10. Att  främja  självständiga  motiv  till   lärandet   0  Lyssna  in   0  Ställa  frågor  om  elevens  intressen   0  Erkänna  elevernas  perspektiv  på  saker  och  ting   0  Reclektera  kring  elevernas  frågor   0  Läraren  visar,  paradoxalt  nog,  hög  grad  av  delaktighet  i   läroprocesserna  och  står  för  både  motstånd  och   erkännanden  (Elliot  &  Dweck  2005,  304)   0  Optimerar  elevernas  utmaningar   0  Ge  möjlighet  att  utforska  och  experimentera  (s.  580)   0  Möjlighet  att  göra  egna  val  (s.  586)   0  Skapa  lärandemål   Copyright Christian Lundahl 10
 11. 11. Ny  kunskapssyn  -­‐  Från   kunskap  till  ”kunskapande”   Lpo94  och  Lpf  94  signalerar  den  decinitiva   övergången  från  synen  på  kunskap  som   substantiv  till  en  syn  på  kunskap  som  verb.   Kunskap  syns  i  handling  och  värderas  efter  sin   användning.  Det  påverkar  bedömningarna.   Copyright Christian Lundahl 11
 12. 12. Kursplanerna  2011,  Svenska  åk  9.  Samma  kunskapsformer   som  lpo/lpf  94  men  mer  detaljstyrt   Kunskapskrav Betyget A: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (Svenska kunskapskrav 2011) Copyright Christian Lundahl 12
 13. 13. Ny  kunskapssyn  –  nya  per/formativa   bedömningstekniker   1.  Eleverna  måste  vara  medvetna  om  kunskapens   kvaliteter  (mål/syfte  och  kunskapskrav)   2.  De  måste  ges  möjlighet  att  i  handling  (verb)  visa  var   de  är   3.  De  måste  se  och  uppleva  att  deras  kunnande  ökar   4.  De  måste  ges  möjlighet  att  arbeta  mot  målen  innan   slutbedömningen   Copyright Christian Lundahl 13
 14. 14. Klassrumsbedömningens  aspekter  i  lärandet   1.  Tydliggöra  målen  och  få  eleverna  att  dela   skolans  intentioner  och  skolans  kriterier  för   framgång   2.  Skapa  effektiva  klassrumsdiskussioner,  frågor,   aktiviteter  och  uppgifter  som  skapar  bevis/ tecken  på  elevernas  lärande   3.  Ge  feedback  som  för  lärandet  framåt   4.  Aktivera  eleverna  som  resurser  för  varandra   5.  Aktivera  eleverna  som  ägare  av  sitt  eget  lärande   Copyright Christian Lundahl 14
 15. 15. 1.  Tydliggöra  målen  och  få  eleverna  att  dela   skolans  kriterier  för  framgång   Copyright Christian Lundahl 15
 16. 16. Från  prestationsmål  till   inlärningsmål   0  Jag  vill  ha  A  i  franska   0  Jag  vill  lära  mig  tillräckligt  mycket  franska  för  att  klara   av  de  clesta  vardagliga  situationerna  som  kan  uppstå   när  jag  reser  till  Frankrike   Elever  som  arbetar  mot  prestationsmål  har  svårare  att   använda  sina  kunskaper  i  andra  sammanhang  än  de   som  prövas  och  eleverna  får  svårare  att  ta  motgångar   (Dweck  1999)   Copyright Christian Lundahl 16
 17. 17. Koppla  syfte  till  undervisning  till   bedömning  =  Alignment   Syfte   Läraktivitet/undervisning   Bedömning   Undervisningen  i  ämnet   Texter,  samtalsövningar,   Rollspel  där  eleverna   vård  och  omsorg  ska  syfta   omvårdnadsövningar,   försätts  i   till  att  eleverna  utvecklar   praktik   vårdsituationer,   kunskaper  för  arbete  nära   teoretiskt  prov  över   patienter  och  brukare   begrepp  eller  får   inom  hälso-­‐  och  sjukvård   beskriva  dilemman.     samt  socialtjänst.   Samtal  med   vårdhandledare   Undervisningen  ska   Texter/instruktionsböcker,   Skriftligt  prov  med   utveckla  elevernas   laborationer  med  apparatur   fakta  och   kunskaper  om   reclektionsuppgifter   arbetsmiljö,  säkerhet  och   och/eller   ergonomi  för  att  minska   demonstration  av   skaderisken  för  patienter   teknisk  färdighet.       och   brukare  samt  personal.   Användning  av   Copyright Christian Lundahl 17 medicinteknisk  och  annan   teknisk  utrustning  samt   informationsteknik  inom  
 18. 18. Använd  elevexempel   0  Använd  bedömningsexempel  från  de  Nationella   provens  bedömningsanvisningar,  eller  anonymiserade   uppgifter  från  tidigare  elever.   0  Se  till  att  eleverna  förstår  vad  som  värderas  och  inte   minst  VARFÖR   Copyright Christian Lundahl 18
 19. 19. 2.  Skapa  klassrumsaktiviteter  som  ger    bevis/ tecken  på  elevernas  lärande   Får  eleverna  visa  vad  de  kan?      -­‐  Välj  redovisningsmetod  som  passa  ämnet  och   eleverna      -­‐  Ställ  ”rika  frågor”   Är  du  säker  på  att  du  vet  vad  eleverna  kan?      -­‐  Diagnostiska  frågor   Copyright Christian Lundahl 19
 20. 20. Twittra  om  skolböcker  ger   signicikant  högre  betyg   0  "The  Effect  of  Twitter  on  College  Student  Engagement   and  Grades,"  Journal  of  Computer  Assisted  Learning,   November  12,  2010,  R.  Junco,  G.  Heiberger,  E.  Loken   Copyright Christian Lundahl 20
 21. 21. No  hands  up!     Fördela  frågor  till  ALLA  elever  utan  att  använda  handuppräckning  –   ”fy  vad  elakt!”   Ge  dem  frågor  och  uppgifter  som  utmanar  mer  än  kontrollerar.   Från  förhörsledare  till  ”talkshow  host”.  Frågorna  ska  vara  ett   ”Fönster  in  i  elevernas  tänkande”   Ge  eleverna  mer  tid   Bedöm  inte  svaren  som  rätt  eller  fel  utan  fråga  vidare:  hur  tänker   du  nu…,  vad  betyder  det…,  varför  blir  det  så…   Få  eleverna  att  gå  från  ”jag  kan  inte”  till  ”jag  förstår  inte”   Copyright Christian Lundahl 21
 22. 22. Har  eleverna  förstått  frågorna?   0  Använd  tracikljus-­‐metoden  för  att  se  om  eleverna  har   bedömnings  literacy   0  Använd  utfallet  som  ett  lärotillfälle.  Att  göra  det   skrivna  och  individuella  provet  till  något  kollektivt   och  muntligt  är  att  vidga  respektive  elevs  möjlighet  att   visa  vad  den  kan.   Copyright Christian Lundahl 22
 23. 23. 3.  Ge  feedback  som  för  lärandet  framåt   Copyright Christian Lundahl 23
 24. 24. Återkopplingens  fyra  moment   1)  Tydliggöra  målet  och/eller  de  specicika   kunskapskvaliteterna  som  skulle  mötas   2)  Utvärdera  till  vilken  grad  mål/kvaliteter  mötts   3)  Diagnostisera  skillnaden  mellan  mål  och  resultat,  eller   andras  problem  (felanalys)   4)  Ge  en  lämplig  lösning,  förslag  på  åtgärd   “The  issue  with  providing  assessment  for  learning  feedback   is  related  to  working  out  how  to  move  forward   (Black&Wiliam,  1998)  along  a  progression  (Harlen,  1998)   after  noticing  a  ‘gap’  (Sadler,  1989)”  (Parr  &  Timperley   2010,  s.  80)   Copyright Christian Lundahl 24
 25. 25. Identiciera  missförstånd  och  utmana  dem   Copyright Christian Lundahl 25
 26. 26. Ju  mer  lärare  gör  den  här  typen  av   återkoppling  desto  bättre  blir  elevernas   resultat  (r=0.675)   “Keri  have  a  look  at  my  recount  –  see  how  it  is  talking   about  what  has  already  happened.  A  recount  is  about   something  –  an  event  or  experience  –  that  has   happened.  Yours  is  not  all  about  something  that  has   happened.  Can  you  change  yours  so  you  are  writing   about  what  has  happened  instead  of  what  you  are   going  to  do?”   “.  .  .  I  would  suggest  that  you  read  this  account  out  loud   to  a  partner.  This  would  help  you  to  see  where  you  need   to  put  in  punctuation  to  break  it  up  so  the  reader  can   understand  it  better.”  (Parr  &  Timperley  2010,  s.  80)   Copyright Christian Lundahl 26
 27. 27. 4.  Aktivera  eleverna  som  resurser  för   varandra   Nästan  alla  mer  omfattande  uppgifter  i  de  nationella   proven  kan  utsättas  för  kamratbedömningar.  Poängen   med  kamratbedömningar  är  att  eleverna  blir  resurser   för  varandra  i  varandras  lärande.  De  lär  av  varandras   lärstrategier  och  av  varandras  kommentarer.     Forskningen  har  dessutom  visat  att  den  som  ger   kommentaren  lär  sig  väldigt  mycket  själv.  Det  har  också   visat  sig  att  eleverna  ibland  kan  vara  viktigare  resurser   för  varandra  än  vad  lärare  kan  vara  för  dem.     Copyright Christian Lundahl 27
 28. 28. 5.  Aktivera  eleverna  som  ägare  av  sitt  eget   lärande   Skolan  blir  lätt  en  plats  dit  eleverna  går  för  att  se  lärare   arbeta.  Bara  den  som  är  aktiv  i  sitt  lärande  lär  sig.  En   viktig  förutsättning  är  att  lära  eleverna  att  smart  är   inget  du  är  utan  något  du  kan  bli.     Det  gäller  att  skapa  ett  utgångsläge  där  elever  känner   att  den  kan  bli  i  princip  vad  som  helst  om  man   anstränger  sig  och  lär  sig  att  arbeta  på  rätt  sätt.   Copyright Christian Lundahl 28
 29. 29. Betyg  och  bedömning   Lgr2011   Mål   Skolans  mål  är  att  varje  elev   •  utvecklar  ett  allt  större  ansvar  för  sina  studier,  och   •  utvecklar  förmågan  att  själv  bedöma  sina  resultat  och   ställa  egen  och  andras  bedömning  i  relation  till  de   egna  arbetsprestationerna  och  förutsättningarna.   Copyright Christian Lundahl 29
 30. 30. Halva  rättningar   0  Ingen  poäng  ”comment  only”  kan  användas  här.  Tre   uppgifter  har  du  inte  löst  på  rätt  sätt.  Fundera  över   vilka  det  kan  vara,  vilka  du  kände  dig  osäker  över,  och   förklara  vad  du  tror  gick  fel.   0  I  en  uppsats  kan  man  sätta  G  (grammatik),  S   (stavning),  P  (punkt/komma)  vid  det  stycke  där  något   har  blivit  fel  (raden  för  yngre  barn).  Eleven  ska  sedan   själv  upptäcka  felet  och  åtgärda  det.   Copyright Christian Lundahl 30
 31. 31. Pre-­‐clight  checklist   0  Har  du  gjort  klart  för  dig  vem  du  skriver  texten  för  och  varför?   0  Skriver  du  det  viktigast  först?   0  Innehåller  din  text  bara  den  information  läsaren  behöver?   0  Har  du  formulerat  rubrikerna  som  påståenden,  uppmaningar   eller  frågor?   0  Använder  du  nyckelord  och  verb  i  rubriker?   0  Använder  du  samma  ord  varje  gång  du  nämnde  en  företeelse?   0  Har  du  skrivit  ut  alla  förkortningar?   0  Använder  du  många  engelska  ord?   0  Har  du  slagit  upp  alla  ord  du  är  osäker  på?   0  Har  du  gjort  en  stavningskontroll?   0  Har  du  korrekturläst  med  papper  och  penna?   0  Har  du  låtit  någon  annan  läsa  din  text?   Forsberg  (2008):  Tydliga  texter   Copyright Christian Lundahl 31
 32. 32. Det  är  inte  en  till  sak  som  ska  göras   –  det  ligger  redan  i  uppdraget   Copyright Christian Lundahl 32
 33. 33. Skolans  syfte   4  §  Utbildningen  inom  skolväsendet  syftar  till  att  barn  och   elever  ska  inhämta  och  utveckla  kunskaper  och  värden.   Den  ska  främja  alla  barns  och  elevers  utveckling  och   lärande  samt  en  livslång  lust  att  lära.  Utbildningen  ska   också  förmedla  och  förankra  respekt  för  de  mänskliga   rättigheterna  och  de  grundläggande  demokratiska   värderingar  som  det  svenska  samhället  vilar  på.   I  utbildningen  ska  hänsyn  tas  till  barns  och  elevers  olika   behov.  /…/   Utbildningen  syftar  också  till  att  i  samarbete  med  hemmen   främja  barns  och  elevers  allsidiga  personliga  utveckling  till   aktiva,  kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande   individer  och  medborgare.  (SFS  2010:800)   Copyright Christian Lundahl 33
 34. 34. Vad  är  då  skolans  resultat?   0  Kunskaper   0  Utveckla  aktivitet,  kreativitet  och  individuellt  ansvar   0  Livslång  lust  att  lära   0  Respekt  för  människors  lika  värden   0  Demokratiska  värderingar   0  Se  de  egna  behoven   0  God  kommunikation  med  hemmen   Copyright Christian Lundahl 34
 35. 35. Bedömning  för  lärande  –  ”the  missing  link”   0  Bedömning  för  lärande  knyter  ihop  skolans   kunskapsuppdrag  med  skolans  fostransuppdrag   Copyright Christian Lundahl 35
 36. 36. Bedömning  för  lärande  -­‐   konklusion                      SYNLIGHET  –  DELAKTIGHET  –  ANSVAR   Copyright Christian Lundahl 36
 37. 37. Diskussionsfrågor   0  Hur  kan  vi  som  lärare  återta  initiativet  över  skolans   bedömningar?   0  Hur  ser  vi  på  relationen  mellan  bedömning  och  motivation?   0  Hur  ser  vi  på  relationen  bedömning  och  undervisning (splanering)?   0  Vilken  eller  vilka  formativa  bedömningsstrategier  lämpar  sig  i   mina  klasser/ämnen  och  vilka  kan  vara  svårare  att  tillämpa?   0  Hur  kan  vi  kommunicera  elevernas  resultat  till  dem  själva  och  till   deras  föräldrar  och  till  kommunledningen  så  att  lärandet  hamnar   i  fokus  och  inte  statistik?   0  Hinder  och  möjligheter  med  de  nya  kursplanerna  och  betygen…     Copyright Christian Lundahl 37
 38. 38. Mot  en  policy  för  bedömning   Syftet  med  en  policy  är  att  markera:   0  Vilken  värdegrund  (syn  på  elever,  lärande,  kunskap)  skolans   bedömningar  vilar  på   0  Att  all  bedömning  ytterst  syftar  till  att  främja  lärande   0  Att  bedömning  och  undervisning  hör  ihop   0  Att  eleverna  har  möjlighet  till  inclytande  över  hur  de  ska  visa  sitt   kunnande   0  Att  formativ  och  summativ  bedömning  sker  i  balans  och  att  det   tas  fram  ett  schema  för  årets  viktigaste  prov   0  Att  det  sker  ett  kontinuerligt  utvecklingsarbete  kring  bedömning     0  Att  pedagogerna  får  det  stöd  som  behövs  från  ledningen  för  att   utveckla  bedömningen  tillsammans,  att  samsyn  råder   0  Att  bedömningsarbetet  utvärderas  och  följs  upp     0  Att  det  cinns  en  plan  för  hur  skolans  mål  och  resultat   kommuniceras,  där  lärandemålen  står  i  centrum   38
 39. 39. Resultatproduktion  och   resultatkommunikation   0  0  0  0  0  0  0  0  Copyright Christian Lundahl 39
 40. 40. Lästips   Copyright Christian Lundahl

×