Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 statystyk, które zmienią Twoje nastawienia do sprzedaży w social media

33 views

Published on

Tradycyjne formy dotarcia do klienta przez e-mail i telefon, przestają działać. Jakiś czas temu przeprowadziłem pewien eksperyment. Wykonałem 100 telefonów i w tym samym czasie do tej samej grupy docelowej wysłałem 100 spersonalizowanych wiadomości na #LinkedIn.

Dzięki #coldcalling umówiłem jedno spotkanie, ale tylko dlatego że miałem szczęście i ktoś akurat szukał podobnego rozwiązania do oferowanego przeze mnie. Z wiadomości na LinkedIn uzyskałem współczynnik odpowiedzi na poziomie 64 proc. z czego udało mi się umówić 27 realnych spotkań. Ale nie ma co się dziwić. Proces zakupowy uległ diametralnej zmianie.

Ratunkiem dla sprzedawców jest #socialselling, czyli budowanie relacji z klientami i potencjalnymi klientami w obrębie mediów społecznościowych w ramach naszego procesu sprzedażowego.

Nie jesteś przekonany, że sprzedaż #B2B przez media społecznościowe ma sens? Przygotowałem dla Ciebie krótką prezentację z cyklu #ZnanyEkspertPrezentuje, która zmieni Twoje nastawienie do social sellingu.

Źródła statystyk:
1) https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi
2) https://www.salesforlife.com/blog/the-roi-of-social-selling-5-data-driven-outcomes-in-2017-infographic
3) https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/2016-Sales-Enablement-Optimization-Study.pdf
4) https://www.emarketer.com/Article/How-Marketers-Benefit-Using-Social-Selling-Tools/1014298
5) https://getbambu.com/blog/social-selling-statistics/
6) https://getbambu.com/blog/social-selling-statistics/
7) https://getbambu.com/blog/social-selling-statistics/
8) https://www.hubspot.com/marketing-statistics
9) https://business.linkedin.com/sales-solutions/blog/proof-month/2017/investigating-the-truth-about-social-selling-by-industry

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 statystyk, które zmienią Twoje nastawienia do sprzedaży w social media

 1. 1. ZNANY EKSPERT PREZENTUJE: 9 statystyk, które zmienią Twoje nastawienie do social sellingu Grzegorz Miecznikowski
 2. 2. #1 S P R Z E D A W C Y W Y K O R Z Y S T U J Ą C Y S O C I A L S E L L I N G G E N E R U J Ą O 4 5 % W I Ę C E J Z A P Y T A Ń O F E R T O W Y C H I O 5 1 % C Z Ę Ś C I E J O S I Ą G A J Ą Z A Ł O Ż O N E C E L E S P R Z E D A Ż O W E . LinkedIn
 3. 3. #2 F I R M Y , K T Ó R E W D R O Ż Y Ł Y S O C I A L S E L L I N G , 4 0 % C Z Ę S C I E J O S I Ą G A J Ą Z A Ł O Ż O N Y C E L D O C H O D O W Y . SalesForLife
 4. 4. #3 3 1 % P R O F E S J O N A L I S T Ó W S P R Z E D A Ż Y Z B R A N Ż Y B 2 B P O T W I E R D Z A , Ż E S O C I A L S E L L I N G P O M Ó G Ł I M Z B U D O W A Ć G Ł Ę B S Z E I B A R D Z I E J Z N A C Z Ą C E R E L A C J E Z K L I E N T A M I . CSO Insights and Seismic
 5. 5. #4 3 9 % P R O F E J S O N A L I S T Ó W S P R Z E D A Ż Y B 2 B P O T W I E R D Z A , Ż E S T O S O W A N I E T E C H N I K S O C I A L S E L L I N G O W Y C H , S K R Ó C I Ł O C Z A S K T Ó R Y P O Ś W I Ę C A J Ą N A R E S E A R C H G E N E R O W A N I E N O W Y C H L E A D Ó W . eMarketer
 6. 6. #5 8 4 % D E C Y D E N T Ó W U Ż Y W A S O C I A L M E D I Ó W P R Z Y P O D E J M O W A N I U D E C Y Z J I Z A K U P O W Y C H . Bambu
 7. 7. #6 9 2 % K U P U J Ą C Y C H W S E G M E N C I E B 2 B U Ż Y W A M E D I Ó W S P O Ł E C Z N O Ś C I O W Y C H , Ż E B Y Ś L E D Z I Ć I A N G A Ż O W A Ć S I Ę W T R E Ś C I T W O R Z O N E P R Z E Z B R A N Ż O W Y C H L I D E R Ó W O P I N I I . Bambu
 8. 8. #7 3 3 % I N T E R N A U T Ó W W O L I S K O N T A K T O W A Ć S I Ę Z F I R M Ą P R Z E Z M E D I A S P O Ł E C Z N O Ś C I O W E N I Ż W Y K O N A Ć D O N I E J T E L E F O N . Bambu
 9. 9. #8 3 8 % S P R Z E D A W C Ó W T W I E R D Z I , Ż E O T R Z Y M A N I E J A K I E J K O L W I E K O D P O W I E D Z I O D P O T E N C J A L N E G O K L I E N T A R O B I S I Ę T R U D N I E J S Z E . HubSpot
 10. 10. #9 P R Z Y N A J M N I E J P O Ł O W A D O C H O D U F I R M W 1 4 N A J W I Ę K S Z Y C H B R A N Ż A C H , M . I N . I T , S O F T W A R E , H E A L T H C A R E , M A R K E T I N G , R E K L A M A , O S I Ą G A N A J E S T Z A P O M O C Ą S O C I A L M E D I O M . LinkedIn
 11. 11. M A S Z P Y T A N I A ? E-mail grzegorz@swordsagency.com WWW grzegorzmiecznikowski.pl LinkedIn gmiecznikowski

×