Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 02 imi-net_2011-08

567 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter 02 imi-net_2011-08

  1. 1. Investește în oameni!Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentruDezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelorpentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” August, nr. 2/2011În acest număr vă prezentăm:  Noutăţi: Conferinţa de promovare a Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale, 20 septembrie 2011;  Instruirea utilizatorilor Sistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale, 21-23 septembrie 2011  Atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic  Proiecte ale Autorităţilor Competente  Alte informaţii de interesÎn data de 20 septembrie 2011 va fi organizată, la Bucureşti, prima Conferinţă naţională depromovare IMI PQ. La conferinţă vor fi invitaţi să participe cel puţin 100 de reprezentanţi de laAutorităţile competente din reteaua IMI PQ din România şi experţi ai Comisiei Europene.De asemenea, în perioada 21-23 septembrie 2011 va fi organizată instruirea utilizatorilorSistemului IMI pentru componenta Calificări Profesionale Instruirea utilizatorilor înregistraţi în Sistemul IMI şi a viitorilor utilizatori pentruutilizarea componentei Calificări Profesionale va fi organizată la Bucureşti, astfel: Ziua 1 (21 septembrie 2011) – Instruirea coordonatorilor IMI (utilizatorii IMI desemnaţide ministere);
  2. 2. Ziua 2 (22 septembrie 2011) – Instruirea autorităţilor competente (utilizatorii care suntdeja înregistraţi în IMI) Ziua 3 (23 septembrie 2011) – Instruirea pentru autorităţile competente care vor fiînregistrate în Sistemul IM Vor participa maxim 40 de utilizatori la fiecare sesiune de instruire, iar la fiecare post delucru vor lucra câte doi utilizatori.  Pentru atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând SEE, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând SEE sunt necesare următoarele documente: 1. cerere semnată şi datată de către solicitant. Se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet, numărul de telefon, precum şi obiectul cererii; 2. copia actului de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European; 3. copia legalizată a diplomei de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România; 4. copia legalizată a cărţii de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1la Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului. vezi ANEXA 1 la Regulament.doc Cererea şi actele doveditoare se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri, între orele 10-15,30, sau prin poştă.
  3. 3.  Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel European la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri POSDRU/86/1.2/S/53849 Proiectul vizează adoptarea şi implementarea în învăţământul universitar, la nivel demasterat, al unui sistem de competenţe de o calitate superioară. Curriculele universitare estenecesar a fi gândite pornind de la nevoile studenţilor şi de la efectul învăţării pe piaţa muncii.Proiectul va modela curriculele universitare ale masteratelor din domeniul Analizei economice şiEvaluării de active şi afaceri pornind de la competenţe. În acest mod va oferi un nivel calitativsuperior al calificării şi, în acelaşi timp, va facilita dezvoltarea altor programe de masterate dinacest domeniu, în cadrul universităţilor partenere care nu şi le-au dezvoltat încă. Prin calificareabazată pe competenţe corect elaborate şi implementate şi pe accentuarea caracteruluiinterdisciplinar, transversal şi practic/profesional al curriculei, proiectul facilitează tranziţiaabsolvenţilor spre viaţa activă. Vine în sprijinul angajatorilor care vor obţine o reducere acosturilor privind formarea noilor angajaţi datorită faptului că sistemul de competenţe agreat detoate părţile implicate va spori relevanţa studiilor masterale pentru piaţă.Punctual, proiectul oferă valoare adaugată prin activităţile şi efectul lor asupra grupurilor ţintă:a) Îşi propune să uniformizeze instrumentele profesionale de o mare diversitate existente pe piaţaromanească şi să ofere un cadru de definiţii şi clasificări comune privind învăţarea, rezultatulînvăţării, calificarea, profesia, ocupaţia;b) Se bazează pe competenţe, de la care trebuie pornit în realizarea curriculelor universitare,având o abordare de la efect spre cauză, cu impact mai mare asupra rezultatelor învăţării;Acestea vor fi realizate în cadrul unor grupuri de lucru tripartite: universitate - asociaţieprofesională - studenţi;c) Particularizează schema generală de competenţe, pe care o elaborează în acord cu cadrele decalificare existente, la un domeniu determinat: analiză economică si evaluarea de active şi afaceri;Astfel, oferă soluţii concrete de regândire şi îmbunataţire a curriculelor aferente unei calificări, tipde master şi program de studii determinat. Stabileşte descriptorii punctuali, specifici, în cadrulcompetenţelor profesionale şi transversale ariilor de conţinut şi disciplinelor aferente.d) Modelul de competenţe şi de evaluare a acestora propuse de proiect va avea vizibilitate şi vaconstitui o bază de lucru, o referinţă pentru cei implicaţi în calificarea universitară. În plus, echipaproiectului va oferi consultanţa în scrierea şi evaluarea competenţelor.e) Accentuează caracterul practic al studiilor masterale prin multiple acţiuni: acorduri de practicăcu mediul de afaceri; evaluarea pertinenta, prin credite, a practicii; pregătirea unei baze de datecuprinzând indicatori utili rapoartelor de practică.Sursa : http://www.ceccar.ro/?P=A1246
  4. 4.  10 paşi pentru networking la maximum Uneori, lucrurile simple sunt cel mai greu de făcut. Iată câteva idei care să te ajute să foloseştila maximum potenţialul fiecărei întâlniri de networking.http://www.revistabiz.ro/10-pasi-pentru-networking-la-maximum-292.html  Românii plecaţi în străinătate, atraşi în ţară de fondurile europene Tot mai mulţi români plecaţi să muncească în Spania sau Italia sunt interesaţi de afaceri cubani europeni în ceea ce priveşte creşterea animalelor şi agricultură, iar cei care au plecat înAnglia -de microintreprinderi. Potrivit preşedintele PDL Diaspora, William Brînză, sute de români din străinătate se întorcacasă pentru a demara proiecte finanţate de Uniunea Europeană.http://www.financiarul.ro/2011/06/15/romanii-plecati-in-strainatate-atrasi-in-tara-de-fondurile-europene/  Sprijin în afacere pentru 3000 de studenţi prin proiectul Tineri Antreprenori de Succes Tineri Antreprenori de Succes este un proiect strategic cofinanţat din Fondul SocialEuropean unde beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportuluicare vine în sprijinul tinerilor pentru a le susţine iniţiativele de afaceri în următorii trei ani. Proiectul vizează stimularea inițierii de afaceri pentru 3000 de studenți sau absolvenți destudii superioare, care doresc să desfășoare o activitate independentă. În acest sens, în fiecaredintre regiunile de dezvoltare ale țării vor fi înființate centre de informare antreprenorială cuprivire la mediul de afaceri, la oportunitățile de inițiere/ dezvoltare a afacerilor precum și lalegislația relevantă.http://www.radardemedia.ro/2011/06/29/sprijin-afacere-pentru-3000-mii-de-studenti-prin-proiectul-tineri-antreprenori-de-succes/
  5. 5.  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011, publicaţie apărută la Editura CECCAR Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011 este singura ediţie oficialătipărită a textului integral al normelor autorizate ale IASB, emise la 1 ianuarie 2011.Aceastăediţie a fost publicată în două volume:  Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) şi a Interpretărilor IFRIC şi SIC.  Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, precum exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare. Această ediţie a apărut la 1 iulie 2011. Sursa : http://www.ceccar.ro/

×