Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫از‬‫ای‬ ‫ساده‬‫تعریف‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬
‫تفاوت‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫تو‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫با‬
...
‫چیست؟‬
 ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫به‬‫شبکه‬ ‫طریق‬‫از‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫تقاضای‬‫اساس‬‫بر‬‫آسان‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫کردن‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫است...
 ‫دهه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫ی‬‫ابر‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬1960‫توسط‬
”‫تی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مک‬ ‫جان‬ ‫ر‬‫فسو‬‫و‬‫...
 ‫کلمه‬‫ابر‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫های‬‫کمپانی‬ ‫که‬‫گونه‬ ‫این‬‫به‬ ‫میباشد‬ ‫امریکا‬‫تلفن‬‫صنعت‬‫از‬‫برگرفته‬ ‫واقع‬‫در‬‫اه‬‫ر‬ ‫اط...
 ‫های‬ ‫سال‬‫بین‬‫در‬1995‫تا‬2000‫سایر‬ ‫و‬‫امریکا‬‫س‬‫ر‬‫بو‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫میالدی‬
‫مالی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫سریع‬‫شد‬‫ر‬ ‫ش...
‫اطمینان‬
‫داده‬ ‫به‬
‫ی‬‫سازگار‬
‫فرمت‬
‫اسناد‬
‫توسعه‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫یافته‬
‫ی‬‫همکار‬
‫گروهی‬
‫ساده‬
‫کاهش‬
‫هزینه‬
‫هم...
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫هزینه‬
‫ی‬ ‫دسترس‬
‫به‬ ‫جهانی‬
‫اسناد‬
‫از‬ ‫مستقل‬
‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫سخت‬
‫ی‬‫همکار‬
‫هی‬‫و‬‫گر‬
‫اسناد‬ ‫فرمت‬ ‫ی‬‫سازگار‬
‫ذخیره‬ ‫نامحدود‬ ‫ظرفیت‬
‫ی‬‫ساز‬
‫همیشه‬
Update
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫یافت‬ ‫توسعه‬‫ه‬
‫به‬ ‫اطمینان‬
‫داده‬
‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬‫از‬‫بهینه‬‫استفاده‬
‫ها‬‫داده‬‫دادن‬‫دست‬‫از‬‫احتمال‬
‫امنیت‬
‫اطالعت‬
‫به‬‫دائم‬‫اتصال‬
‫اینترنت‬
‫ان‬‫ز‬‫می‬
‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬
‫سرور‬
‫محدودیت‬
‫ها‬‫ویژگی‬
‫ان‬‫ر‬‫بح‬
‫اقتصاد...
‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫اسناد‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫مشترک‬‫ر‬‫بطو‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫هستند‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ان‬‫ر‬‫نگ‬ ‫که‬‫انی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬...
‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫امنیت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫باال‬ ‫حساسیت‬
‫و‬‫تین‬‫و‬‫ر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ...
Cloud
Computing
3
Present
Model
5
Property
4
of the
preparation
Using Amazon's data center resources
Storage Servers
Idle Time
Bandwith
Hardware
‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫منابع‬‫اوقات‬ ‫بیشتر...
‫طریق‬‫از‬‫تا‬‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬‫این‬‫مسئوالن‬‫همگانی‬ ‫ایانش‬‫ر‬‫قالب‬‫در‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مرکز‬‫در‬ ‫...
 ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫میکنیم؟‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫از‬
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cloud Computing7

190 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud Computing7

 1. 1. ‫از‬‫ای‬ ‫ساده‬‫تعریف‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫تفاوت‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫تو‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫با‬ ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫معایب‬‫و‬ ‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫از‬‫استفاده‬‫های‬‫نباید‬‫و‬ ‫ها‬‫باید‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ساخت‬‫یر‬‫ز‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬‫متنوع‬ ‫های‬ ‫یس‬‫و‬‫سر‬ ‫معرفی‬ ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫با‬‫مرتبط‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫معرفی‬
 2. 2. ‫چیست؟‬
 3. 3.  ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫به‬‫شبکه‬ ‫طریق‬‫از‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫تقاضای‬‫اساس‬‫بر‬‫آسان‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫کردن‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫است‬‫مدلی‬‫مجموعه‬ ‫بندی‬‫پیکر‬ ‫و‬‫تغییر‬ ‫قابل‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مثل‬:‫و‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬‫ها،برنامه‬‫ر‬‫و‬‫،سر‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫ها،فضاهای‬‫شبکه‬ ‫ها‬‫یس‬‫و‬‫سر‬  ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫در‬‫آنکه‬‫جای‬ ‫به‬‫ی‬‫نگهدار‬‫و‬‫محاسبات‬‫وظیفه‬‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫باشد‬‫کامپیوتر‬ ‫یک‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫اطالعات‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫و‬‫گرفته‬‫برعهده‬‫ا‬‫ر‬‫وظیفه‬ ‫این‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬‫و‬‫کامپیوترها‬
 4. 4.  ‫دهه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫ی‬‫ابر‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬1960‫توسط‬ ”‫تی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مک‬ ‫جان‬ ‫ر‬‫فسو‬‫و‬‫پر‬“‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫ان‬‫ر‬‫گذا‬ ‫بنیان‬ ‫از‬‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫سد‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫است‬‫ممکن‬ ‫اینکه‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫امریکا‬ ‫د‬‫ر‬‫استنفو‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫شود‬ ‫مطالبه‬ ‫عمومی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محاسبات‬.
 5. 5.  ‫کلمه‬‫ابر‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫های‬‫کمپانی‬ ‫که‬‫گونه‬ ‫این‬‫به‬ ‫میباشد‬ ‫امریکا‬‫تلفن‬‫صنعت‬‫از‬‫برگرفته‬ ‫واقع‬‫در‬‫اه‬‫ر‬ ‫اط‬ ‫دهه‬ ‫تا‬‫ر‬‫دو‬1990‫شبکه‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫به‬ ‫ع‬‫و‬‫میکردند،شر‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫اختصاص‬‫نقطه‬ ‫به‬‫نقطه‬‫خطوط‬ ‫تنها‬ ‫کردند‬ ‫کمتر‬ ‫قیمتی‬‫و‬ ‫مشابه‬‫کیفیتی‬ ‫با‬‫ی‬‫مجاز‬‫ی‬ ‫خصوص‬‫های‬.‫نمایش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ابر‬ ‫نماد‬‫ی‬‫ز‬‫مر‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫بین‬‫کننده‬ ‫عرضه‬‫و‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫مسئولیت‬ ‫حیطه‬‫میشدند‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬
 6. 6.  ‫های‬ ‫سال‬‫بین‬‫در‬1995‫تا‬2000‫سایر‬ ‫و‬‫امریکا‬‫س‬‫ر‬‫بو‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫میالدی‬ ‫مالی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫سریع‬‫شد‬‫ر‬ ‫شاهد‬ ‫صنعتی‬‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اینترنت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫جمله‬ ‫از‬‫ن‬‫و‬‫آماز‬‫بودند‬.  ‫اضاف‬‫با‬‫میکردند‬ ‫فکر‬‫که‬‫بودند‬ ‫هم‬ ‫ی‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫بین‬ ‫این‬‫در‬‫البته‬‫ه‬ ‫حرف‬‫کردن‬  .Com‫یا‬ –e ‫منج‬‫که‬‫ببرند‬‫باال‬‫س‬‫ر‬‫بو‬‫در‬‫و‬‫ر‬‫خود‬ ‫سهام‬‫میتوانند‬ ‫هایشان‬ ‫شرکت‬ ‫اسامی‬‫به‬‫ر‬ ‫شد‬ ‫آنها‬ ‫شکست‬‫به‬.
 7. 7. ‫اطمینان‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫ی‬‫سازگار‬ ‫فرمت‬ ‫اسناد‬ ‫توسعه‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫یافته‬ ‫ی‬‫همکار‬ ‫گروهی‬ ‫ساده‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه‬ ‫همیشه‬ Update ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
 8. 8. ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫هزینه‬
 9. 9. ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫سخت‬ ‫ی‬‫همکار‬ ‫هی‬‫و‬‫گر‬
 10. 10. ‫اسناد‬ ‫فرمت‬ ‫ی‬‫سازگار‬ ‫ذخیره‬ ‫نامحدود‬ ‫ظرفیت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫همیشه‬ Update
 11. 11. ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫یافت‬ ‫توسعه‬‫ه‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫داده‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬‫از‬‫بهینه‬‫استفاده‬ ‫ها‬‫داده‬‫دادن‬‫دست‬‫از‬‫احتمال‬
 12. 12. ‫امنیت‬ ‫اطالعت‬ ‫به‬‫دائم‬‫اتصال‬ ‫اینترنت‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سرور‬ ‫محدودیت‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫ان‬‫ر‬‫بح‬ ‫اقتصادی‬
 13. 13. ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫اسناد‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫مشترک‬‫ر‬‫بطو‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ان‬‫ر‬‫نگ‬ ‫که‬‫انی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫هستند‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫ن‬‫و‬‫افز‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫با‬ ‫انی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬
 14. 14. ‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫امنیت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫باال‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬‫تین‬‫و‬‫ر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫داشتن‬ ‫عادت‬ ‫فعلی‬
 15. 15. Cloud Computing 3 Present Model 5 Property 4 of the preparation
 16. 16. Using Amazon's data center resources Storage Servers Idle Time Bandwith Hardware ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫منابع‬‫اوقات‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬‫نمیشدند‬ ‫استفاده‬‫ی‬ ‫و‬‫اینکه‬ ‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فقط‬‫مصرف‬ ‫اوج‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫میگرفتند‬.
 17. 17. ‫طریق‬‫از‬‫تا‬‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬‫این‬‫مسئوالن‬‫همگانی‬ ‫ایانش‬‫ر‬‫قالب‬‫در‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مرکز‬‫در‬ ‫موجود‬‫منابع‬‫از‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫بسته‬ SOFTWARE S • WORD EDITORS •GRAPHIC TOOLS •TASK MANAGERS •CONVERTORS HARDWARE • PROCESSOR’S • RAM’S • SERVER’S STORAGE • BACKUP • SECURITY •EASE OF ACCESS BANDWITH • WEB SERVICES •SPEED UP FOR ACCESS
 18. 18.  ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫میکنیم؟‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫از‬

×