төгс өрсөлдөөнт зах зээл /Үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба үнэ бүрдэлт/

Adilbishiin Gelegjamts
Adilbishiin GelegjamtsAdilbishiin Gelegjamts
Төгс өрсөлдөөний нөхцөл дэх зах зээл 2009 он Микро Эдийн Засаг  хичээл Багш: А.Гэлэгжамц
 
 
Зах зээлийн бүтэц Төгс өрсөлдөөн Цэвэр монополь ЗЗ-ийн өрсөлдөөний төрөл Монопольт Олигополь www.gelegjamts.com ЗЗ-ийн өрсөлдөөн
Төгс өрсөлдөөнт зах зээл ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Төгс өрсөлдөөнт зах зээл ,[object Object],[object Object],[object Object]
Төгс өрсөлдөөнт зах зээл ,[object Object],[object Object]
 
Өрсөлдөөнт пүүсийн орлого ,[object Object],[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн орлого ,[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн орлого ,[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн орлого ,[object Object],[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн орлого ,[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн дундаж, ахиу, нийт орлого
 
Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах Өрсөлдөөнт пүүсийн зорилго бол ашгийг хамгийн байлгах юм.
Ашгийг хамгийн их байлгах
Хамгийн их ашиг : жишээ
Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах нь... Тоо хэмжээ 0 ATC AVC Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан P = AR = MR P=MR 1 MC Зардал, Орлого Q MAX Ахиу зардал, ахиу орлого тэнцүү байгаа нөхцөлд ашиг хамгийн их байх боломжтой . MC 1 Q 1 MC 2 Q 2
 
Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах Ахиу зардал, ахиу орлого тэнцэх үйлдвэрлэл ( борлуулалт ) -ийн тоо хэмжээн дээр ашиг хамгийн их байна .
Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах MR > MC үед  Q өснө MR < MC үед  Q буурна MR = MC   үед ашиг хамгийн их байна .
Ахиу зардлын муруй пүүсийн нийлүүлэлт хийх шийдвэр болдог... Тоо хэмжээ 0 MC ATC AVC Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан Q 1 P 1 P 2 Q 2 MC муруйн энэ хэсэг мөн пүүсийн нийлүүлэлтийн муруй болно. Зардал, Орлого
 
Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр ,[object Object],[object Object]
Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр... Тоо хэмжээ ATC AVC 0 Зардал Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан MC Хэрвээ P <  AVC  байвал зогсооно . Хэрвээ P > AVC байвал богино хугацаанд ү.а-г үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ P > ATC байвал ашигтай байна . Пүүсийн богино хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй .
 
Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр Дундаж зардлаас дээшхи ахиу зардлын муруйн хэсэг нь богино хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй болдог.
Урт хугацаанд пүүс ЗЗ-д нэвтрэх эсвэл гарах шийдвэр ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Урт хугацаанд пүүс ЗЗ-д нэвтрэх эсвэл гарах шийдвэр ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй ... Тоо хэмжээ MC = урт хугацааны  S ATC AVC 0 Зардал Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан P > ATC үед нэвтрэх шийдвэр P < ATC үед гарах шийдвэр
 
Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй нь  нийт дундаж зардлаас дээш байрлах түүний ахиу зардлын хэсэг байна .
Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй... Тоо хэмжээ MC ATC AVC 0 Зардал www.gelegjamts.com Пүүсийн урт хугацааны нийлүүлэлтийн муруй
Пүүсийн богино болон урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Графикаас өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хэмжих нь... Тоо хэмжээ 0 Үнэ P = AR = MR ATC MC P Ашиг хамгийн их байх Q a. Нэг пүүсийн ашиг Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан Ашиг Q ATC
Графикаас өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хэмжих нь... Тоо хэмжээ 0 Үнэ P = AR = MR ATC MC P Q b. Пүүсийн алдагдал www.gelegjamts.com Алдагдал ATC
 
Өрсөлдөөнт зах зээлийн нийлүүлэлт Зах зээлийн нийлүүлэлт нь зах зээлд нийлүүлэлт хийж байгаа пүүсүүдийн нийт бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
Богино хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүсүүдийн тоо тогтмол байдаг ,[object Object],[object Object]
Богино хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүсүүдийн тоо тогтмол байдаг (a) Пүүсийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ мян.₮ (b) ЗЗ-ийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ мян.₮ 0 Нийлүүлэлт MC 1.00 2.00 100 200 1.00 2.00 100,000 200,000 Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан
 
Урт хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүс орох ба гарах ,[object Object],[object Object],[object Object]
Богино хугацааны ашгаас урт хугацааны тэнцвэрт шилжих нь -- богино хугацаанд алдагдлаар эхлэх ,[object Object]
Урт болон богино хугцааны онцлог ,[object Object],[object Object],[object Object]
Шийдэл 1 : Богино хугацааны ашигаас урт хугацааны тэнцвэрт шилжих нь S 1 d 1 ATC MC 4.50 4.50 900,000 9,000 A A D www.gelegjamts.com ЗЗ-ийн үнэ 4.5 мян.₮ байх ба эндээс S 1  нийлүүлэлтийн муруй бий болно... Пүүсийн ашгийн хэсэг Нэгжийн үнэ м.₮ Зах зээл Борлуулалтын тоо Мян.₮ Пүүс Борлуулалтын тоо
 
Шийдэл 2 : Богино хугацааны ашигаас урт хугацааны тэнцвэрт шилжих нь S 1 d 1 ATC MC 4.50 4.50 900,000 9,000 5,000 S 2 d 1 A A 2.50 2.50 E E D 1,200,000 Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан З З-д оролцогчдын тоо буюу нийлүүлэлт нэмэгдэх ба ... ЗЗ-ийн үнэ 2.50 мян.₮ хүртэл буурах ба пүүс бүр тэг ашигтай... Зах зээл Пүүс Нэгжийн үнэ м.₮ Борлуулалтын тоо Мян.₮ Борлуулалтын тоо
Төгс өрсөлдөөнт ЗЗ-ийн тэг ашгийн төсөөлөл ,[object Object],[object Object]
Төгс өрсөлдөөн ба үйлдвэрлэлийн хэмжээ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Шийдэл 3 : Төгс өрсөлдөөн ба үйлдвэрлэлийн хэмжээ P 1 q 1 d 1  = MR 1 LRATC MC 1 ATC 1 E d 2 = MR 2 LRATC MC 2 ATC 2 P* q* . Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан 4. Пүүсүүд LRATC муруйн хамгийн доод цэг дээр үйлдвэрлэл явуулан тэг ашигтай ажиллана Мян.₮ Мян.₮ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ 3. Бүх пүүсүүд үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсэнээр боломжит хамгийн доод түвшин хүртэл үнэ буурна... 2. Энд пүүс их хэмжээгээр үйлдвэрлэл явуулан эерэг ашигтай байх боломжтой. 1. Урсгал үйлдвэрлэл ба ATC  муруйн үед энэ пүүс тэг ашиг олно.
 
Урт хугацаан дахь өрсөлдөөнт пүүсийн байдал ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Зарим өөрчлөлтийн нөлөө, түүний үр дүн... ? -- 1. Эрэлт дэх өөрчлөлт ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Шийдэл 4а:  өсөлт-үйлдвэрлэлийн зардал Эхний тэнцвэр D 1 S 1 A P 1 Q 1 P 1 q 1 MC A ATC 1 d 1 = MR 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Зах зээл Төг Пүүс Үйлдвэрлэлийн гаргалт Нэгжийн үнэ
Шийдэл 4б:  өсөлт-үйлдвэрлэлийн зардал Шинэ тэнцвэр d SR = MR SR d 2 = MR 2 P 2 P SR P 2 P SR ATC 2 C B B C Q SR Q 2 q 1 q SR S 2 S LR D 2 www.gelegjamts.com MC ATC 1 Төг Пүүс P 1 q 1 A d 1 = MR 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Зах зээл S 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Нэгжийн үнэ D 1 A P 1 Q 1
 
Урт хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүс орох ба гарах... (a) Пүүсийн тэг ашгийн нөхцөл Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ P = min ATC (b) ЗЗ-ийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( пүүс ) Үнэ 0 Нийлүүлэлт MC ATC www.gelegjamts.com
Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт ,[object Object],[object Object]
Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Long-run supply Анхы нөхцөл P www.gelegjamts.com
Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Урт.ху-ны нийлүүлэлт (b) Богино хугацааны хариу www.gelegjamts.com D 2 Q 2 B P 2 P 2 Profit
 
Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Урт.ху-ны нийлүүлэлт (c) Урт хугацааны хариу D 2 B Q 2 P 2 S 2 C Q 3 www.gelegjamts.com
Ахиу пүүс Ахиу пүүс гэдэг нь үнэ буурахад ЗЗ-ээс гардаг пүүс юм. www.gelegjamts.com
Монгол хүн Монгол улсын ирээдүй ...
Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн:  Адилбишийн Гэлэгжамц
1 of 67

More Related Content

What's hot(20)

Төгс өрсөлдөөнт зах зээлТөгс өрсөлдөөнт зах зээл
Төгс өрсөлдөөнт зах зээл
Gantulga Jargalsaikhan11.6K views
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
Энхтамир Ш4.2K views
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
Энхтамир Ш4.3K views
Мөнгөний бодлого Мөнгөний бодлого
Мөнгөний бодлого
Adilbishiin Gelegjamts43K views
Лекц 9Лекц 9
Лекц 9
Etugen13K views
лекц №7лекц №7
лекц №7
norovsambuu35.6K views
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
Энхтамир Ш10.2K views
Цэвэр монополь Цэвэр монополь
Цэвэр монополь
Adilbishiin Gelegjamts11K views
Монопольт өрсөлдөөн Монопольт өрсөлдөөн
Монопольт өрсөлдөөн
Adilbishiin Gelegjamts13.9K views
Lecture 9Lecture 9
Lecture 9
tserenda5.7K views
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
tserenda8.1K views
Эдийн засгийн өсөлт-1 Эдийн засгийн өсөлт-1
Эдийн засгийн өсөлт-1
Adilbishiin Gelegjamts38.5K views
лекц №1лекц №1
лекц №1
norovsambuu35.7K views
Uildverlel ba zardalUildverlel ba zardal
Uildverlel ba zardal
Just Burnee12.3K views
Капитал гэж вэ?Капитал гэж вэ?
Капитал гэж вэ?
yanjika16.3K views
үнэүнэ
үнэ
venusdaulet28.2K views

Similar to төгс өрсөлдөөнт зах зээл /Үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба үнэ бүрдэлт/ (20)

Kolko Mnogo Znam 1Kolko Mnogo Znam 1
Kolko Mnogo Znam 1
kyuchukova2.7K views
портфолиопортфолио
портфолио
guestb1f7aac621 views
Trend Presentation For KIAFTrend Presentation For KIAF
Trend Presentation For KIAF
Michael Cherniak452 views
Avc portfolio 2020Avc portfolio 2020
Avc portfolio 2020
AnastasiaSokolovskay189 views
ХАСХОМ гаргах зөвлөмжХАСХОМ гаргах зөвлөмж
ХАСХОМ гаргах зөвлөмж
Yondonsambuu Buyanbileg564 views
Новогодишње честитке 6, БеоградНовогодишње честитке 6, Београд
Новогодишње честитке 6, Београд
Srpska škola u inostranstvu170 views
Toghife RooznamehaToghife Rooznameha
Toghife Rooznameha
guest6a2842141 views

More from Adilbishiin Gelegjamts(20)

Inv fin mkt_6Inv fin mkt_6
Inv fin mkt_6
Adilbishiin Gelegjamts1.1K views
Inv fin mkt_5Inv fin mkt_5
Inv fin mkt_5
Adilbishiin Gelegjamts518 views
Inv fin mkt_4Inv fin mkt_4
Inv fin mkt_4
Adilbishiin Gelegjamts406 views
Inv fin mkt_3Inv fin mkt_3
Inv fin mkt_3
Adilbishiin Gelegjamts311 views
Inv fin mkt_2Inv fin mkt_2
Inv fin mkt_2
Adilbishiin Gelegjamts261 views
Inv fin mkt_1_1Inv fin mkt_1_1
Inv fin mkt_1_1
Adilbishiin Gelegjamts301 views
Бизнесийн хөрөнгө оруулалтБизнесийн хөрөнгө оруулалт
Бизнесийн хөрөнгө оруулалт
Adilbishiin Gelegjamts980 views
Хөрөнгө оруулалтын үндэсХөрөнгө оруулалтын үндэс
Хөрөнгө оруулалтын үндэс
Adilbishiin Gelegjamts1.4K views
Хөрөнгө оруулалтын орчинХөрөнгө оруулалтын орчин
Хөрөнгө оруулалтын орчин
Adilbishiin Gelegjamts1.5K views
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 онШинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Шинэ жилийн мэндчилгээ 2017 он
Adilbishiin Gelegjamts3.1K views
Хөрөнгийн биржХөрөнгийн бирж
Хөрөнгийн бирж
Adilbishiin Gelegjamts2.2K views

төгс өрсөлдөөнт зах зээл /Үйлдвэрлэлийн хэмжээ ба үнэ бүрдэлт/

 • 1. Төгс өрсөлдөөний нөхцөл дэх зах зээл 2009 он Микро Эдийн Засаг хичээл Багш: А.Гэлэгжамц
 • 2.  
 • 3.  
 • 4. Зах зээлийн бүтэц Төгс өрсөлдөөн Цэвэр монополь ЗЗ-ийн өрсөлдөөний төрөл Монопольт Олигополь www.gelegjamts.com ЗЗ-ийн өрсөлдөөн
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.  
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Өрсөлдөөнт пүүсийн дундаж, ахиу, нийт орлого
 • 15.  
 • 16. Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах Өрсөлдөөнт пүүсийн зорилго бол ашгийг хамгийн байлгах юм.
 • 19. Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах нь... Тоо хэмжээ 0 ATC AVC Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан P = AR = MR P=MR 1 MC Зардал, Орлого Q MAX Ахиу зардал, ахиу орлого тэнцүү байгаа нөхцөлд ашиг хамгийн их байх боломжтой . MC 1 Q 1 MC 2 Q 2
 • 20.  
 • 21. Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах Ахиу зардал, ахиу орлого тэнцэх үйлдвэрлэл ( борлуулалт ) -ийн тоо хэмжээн дээр ашиг хамгийн их байна .
 • 22. Өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хамгийн их байлгах MR > MC үед Q өснө MR < MC үед  Q буурна MR = MC  үед ашиг хамгийн их байна .
 • 23. Ахиу зардлын муруй пүүсийн нийлүүлэлт хийх шийдвэр болдог... Тоо хэмжээ 0 MC ATC AVC Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан Q 1 P 1 P 2 Q 2 MC муруйн энэ хэсэг мөн пүүсийн нийлүүлэлтийн муруй болно. Зардал, Орлого
 • 24.  
 • 25.
 • 26.
 • 27. Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр... Тоо хэмжээ ATC AVC 0 Зардал Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан MC Хэрвээ P < AVC байвал зогсооно . Хэрвээ P > AVC байвал богино хугацаанд ү.а-г үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ P > ATC байвал ашигтай байна . Пүүсийн богино хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй .
 • 28.  
 • 29. Богино хугацаанд пүүсийн үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр Дундаж зардлаас дээшхи ахиу зардлын муруйн хэсэг нь богино хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй болдог.
 • 30.
 • 31.
 • 32. Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй ... Тоо хэмжээ MC = урт хугацааны S ATC AVC 0 Зардал Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан P > ATC үед нэвтрэх шийдвэр P < ATC үед гарах шийдвэр
 • 33.  
 • 34. Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй нь нийт дундаж зардлаас дээш байрлах түүний ахиу зардлын хэсэг байна .
 • 35. Өрсөлдөөнт пүүсийн урт хугацаан дахь нийлүүлэлтийн муруй... Тоо хэмжээ MC ATC AVC 0 Зардал www.gelegjamts.com Пүүсийн урт хугацааны нийлүүлэлтийн муруй
 • 36.
 • 37. Графикаас өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хэмжих нь... Тоо хэмжээ 0 Үнэ P = AR = MR ATC MC P Ашиг хамгийн их байх Q a. Нэг пүүсийн ашиг Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан Ашиг Q ATC
 • 38. Графикаас өрсөлдөөнт пүүсийн ашгийг хэмжих нь... Тоо хэмжээ 0 Үнэ P = AR = MR ATC MC P Q b. Пүүсийн алдагдал www.gelegjamts.com Алдагдал ATC
 • 39.  
 • 40. Өрсөлдөөнт зах зээлийн нийлүүлэлт Зах зээлийн нийлүүлэлт нь зах зээлд нийлүүлэлт хийж байгаа пүүсүүдийн нийт бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний нийлбэрээр тодорхойлогдоно.
 • 41.
 • 42. Богино хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүсүүдийн тоо тогтмол байдаг (a) Пүүсийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ мян.₮ (b) ЗЗ-ийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ мян.₮ 0 Нийлүүлэлт MC 1.00 2.00 100 200 1.00 2.00 100,000 200,000 Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан
 • 43.  
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47. Шийдэл 1 : Богино хугацааны ашигаас урт хугацааны тэнцвэрт шилжих нь S 1 d 1 ATC MC 4.50 4.50 900,000 9,000 A A D www.gelegjamts.com ЗЗ-ийн үнэ 4.5 мян.₮ байх ба эндээс S 1 нийлүүлэлтийн муруй бий болно... Пүүсийн ашгийн хэсэг Нэгжийн үнэ м.₮ Зах зээл Борлуулалтын тоо Мян.₮ Пүүс Борлуулалтын тоо
 • 48.  
 • 49. Шийдэл 2 : Богино хугацааны ашигаас урт хугацааны тэнцвэрт шилжих нь S 1 d 1 ATC MC 4.50 4.50 900,000 9,000 5,000 S 2 d 1 A A 2.50 2.50 E E D 1,200,000 Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан З З-д оролцогчдын тоо буюу нийлүүлэлт нэмэгдэх ба ... ЗЗ-ийн үнэ 2.50 мян.₮ хүртэл буурах ба пүүс бүр тэг ашигтай... Зах зээл Пүүс Нэгжийн үнэ м.₮ Борлуулалтын тоо Мян.₮ Борлуулалтын тоо
 • 50.
 • 51.
 • 52. Шийдэл 3 : Төгс өрсөлдөөн ба үйлдвэрлэлийн хэмжээ P 1 q 1 d 1 = MR 1 LRATC MC 1 ATC 1 E d 2 = MR 2 LRATC MC 2 ATC 2 P* q* . Оюунлаг үйлсийг дэмжигч: “ГЭЛЭГ-ХӨГЖИЛ” сан 4. Пүүсүүд LRATC муруйн хамгийн доод цэг дээр үйлдвэрлэл явуулан тэг ашигтай ажиллана Мян.₮ Мян.₮ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ 3. Бүх пүүсүүд үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсэнээр боломжит хамгийн доод түвшин хүртэл үнэ буурна... 2. Энд пүүс их хэмжээгээр үйлдвэрлэл явуулан эерэг ашигтай байх боломжтой. 1. Урсгал үйлдвэрлэл ба ATC муруйн үед энэ пүүс тэг ашиг олно.
 • 53.  
 • 54.
 • 55.
 • 56. Шийдэл 4а: өсөлт-үйлдвэрлэлийн зардал Эхний тэнцвэр D 1 S 1 A P 1 Q 1 P 1 q 1 MC A ATC 1 d 1 = MR 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Зах зээл Төг Пүүс Үйлдвэрлэлийн гаргалт Нэгжийн үнэ
 • 57. Шийдэл 4б: өсөлт-үйлдвэрлэлийн зардал Шинэ тэнцвэр d SR = MR SR d 2 = MR 2 P 2 P SR P 2 P SR ATC 2 C B B C Q SR Q 2 q 1 q SR S 2 S LR D 2 www.gelegjamts.com MC ATC 1 Төг Пүүс P 1 q 1 A d 1 = MR 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Зах зээл S 1 Үйлдвэрлэлийн гаргалт Нэгжийн үнэ D 1 A P 1 Q 1
 • 58.  
 • 59. Урт хугацаа дахь зах зээлийн нийлүүлэлт пүүс орох ба гарах... (a) Пүүсийн тэг ашгийн нөхцөл Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ P = min ATC (b) ЗЗ-ийн нийлүүлэлт Тоо хэмжээ ( пүүс ) Үнэ 0 Нийлүүлэлт MC ATC www.gelegjamts.com
 • 60.
 • 61. Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Long-run supply Анхы нөхцөл P www.gelegjamts.com
 • 62. Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Урт.ху-ны нийлүүлэлт (b) Богино хугацааны хариу www.gelegjamts.com D 2 Q 2 B P 2 P 2 Profit
 • 63.  
 • 64. Богино хугацаанд эрэлтийн өсөлт... Зах зээл Пүүс Тоо хэмжээ ( пүүс ) 0 Үнэ MC ATC P 1 Тоо хэмжээ ( зах зээл ) Үнэ 0 D 1 P 1 Q 1 A S 1 Урт.ху-ны нийлүүлэлт (c) Урт хугацааны хариу D 2 B Q 2 P 2 S 2 C Q 3 www.gelegjamts.com
 • 65. Ахиу пүүс Ахиу пүүс гэдэг нь үнэ буурахад ЗЗ-ээс гардаг пүүс юм. www.gelegjamts.com
 • 66. Монгол хүн Монгол улсын ирээдүй ...
 • 67. Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн: Адилбишийн Гэлэгжамц
 • 68.  
 • 69. Хичээлийг бүрэн эхээр нь www.gelegjamts.com - - оос татаж авна уу !

Editor's Notes

 1. 43