Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Эдийн засгийн өсөлт-1

33,696 views

Published on

Published in: Technology, Business

Эдийн засгийн өсөлт-1

 1. 1. Эдийн засгийн өсөлт -1 Макро эдийн засаг хичээл А.Гэлэгжамц http://gelegjamts.com/ 2009 он Энх-Орчлон дээд сургууль Суурь ойлголт...
 2. 4. <ul><li>Хуучин цагт байгаль нь өгөөжтэй орнууд хамгийн баян байлаа. </li></ul><ul><li>Өнөө үед хүн нь илүү бүтээлч улс орнууд хамгаас баян ажээ. </li></ul><ul><li> Хенри Бокль </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 3. 5. Эдийн засгийн өсөлтийг дараахь 2 үзүүлэлт гол тайлбарладаг <ul><li>Бодит ДНБ-ий өсөлт /эдийн засгийн нийт чадавхийг харуулдаг/ </li></ul><ul><li>Нэг хүнд оногдох ДНБ-ий өсөлтөөр /улс орны иргэдийн амьдралын түвшинг харуулдаг/ </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 4. 6. Эдийн засгийн өсөлт <ul><li>ЭЗӨ = ( ДНБ тайлант -ДНБ суурь ) /ДНБ суурь </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/ МУ-ын ÄÍÁ (2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð) 2007 îíä 3 324 . 6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð ч 2008 онд 3620.5 òýðáóì òºãðºãò õ¿ð сэн байна. 2008 оны ЭЗӨ-ийг тооцоол. ЭЗӨ 2008 он = 3620,5 тэрбум – 3324,6 тэрбум 3324, 6 тэрбум x 100 = 8,9 хувь .
 5. 8. Эдийн засгийн хөгжил 2009 он http://gelegjamts.com/ Ýäèéí çàñãèéí= õºãæèë ýäèéí çàñãèéí ºñºëò + ýäèé н çàñãèéíá¿òöèéí ººð ч ëºëò
 6. 9. МУ-ын ДНБ-ий өсөлт <ul><li>Эх сурвалж : МУ-ын ҮСХ </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 7. 10. 2009 он http://gelegjamts.com/
 8. 12. ЭЗ-ийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс <ul><li>Сайн чанарын их хэмжээний нөөцийг технологийн чадавхитай хослуулж байж л бодит үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж болдог. </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 9. 13. Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлс: <ul><ul><ul><li>Байгалийн нөөцийн тоо, чанар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хөдөлмөрийн нөөцийн тоо, чанар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Үндсэн капиталын хэмжээ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Технологи </li></ul></ul></ul>2009 он http://gelegjamts.com/ Үргэлжлэл...
 10. 14. Эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх нийлүүлэлтийн талын хүчин зүйлс: <ul><ul><ul><li>Өсөж байгаа үйлдвэрлэлийн гарцыг бүрэн хэрэглэх боломжтой байх ёстой. Иймд нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх юм. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Нөөцийн үр ашигтай хуваарилалтыг хангах </li></ul></ul></ul>2009 он http://gelegjamts.com/ Үргэлжлэл...
 11. 16. 2009 он Үйлдвэрлэлийн боломжийн муруйн анализ Эдийн засгийн өсөлт A B C D a b Хөрөнгө оруулалтын бараа Хэрэглээний бараа 0 http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 12. 17. 2009 он http://gelegjamts.com/ Үргэлжлэл... Үйлдвэрлэлийн боломжийн муруй ба өсөлт Хөдөлмөр ба бүтээмж Ажилласан цаг/хүн Ажиллах хүчний оролцооны түвшин Хөдөлмөрийн бүтээмж Бодит GDP = Ажилласан ц/х X Хөдөлмөр бүтээмж
 13. 19. 2009 он http://gelegjamts.com/ <ul><li>Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэмжээ </li></ul><ul><li>Дундаж ажиллах цаг </li></ul><ul><li>Технологийн дэвшил </li></ul><ul><li>Капиталын тоо </li></ul><ul><li>Боловсрол болон сургалт </li></ul><ul><li>Бүтээмжийн хуваарилалт </li></ul><ul><li>бусад </li></ul>Бодит ДНБ Нийлүүлэлтээр гарцыг тодорхойлох нь Хөд-ийн орц ( хүн/цаг ) Хөд-ийн бүтээмж ( цаг/дундаж гарц ) X =
 14. 20. 2009 он http://gelegjamts.com/ AD-AS загвар дахь өсөлт Үйлдвэрлэлийн боломжийн муруй болон нийт нийлүүлэлт AD-AS загварыг өргөтгөх нь
 15. 22. 2009 он AD-AS загвар дахь өсөлт A B C D Х.О-ын капитал Хэрэглээний бараа Үнийн түвшин Бодит ДНБ AS LR1 AS LR2 Q 1 Q 2 http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 16. 23. 2009 он AD – AS загвар дахь ЭЗ-ийн өргөтгөл Үнийн түвшин Бодит GDP o P 1 AS 2 AS LR1 AD 2 Q 1 AS LR2 Q 2 AD 1 AS 1 P 2 http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 17. 24. ЭЗ өсөлт нийгэмд сөрөг үр нөлөөг бий болгодог гэж зарим хүмүүс үздэг. <ul><li>Байгаль орчны бохирдол </li></ul><ul><li>Орлогын тэгш бус хуваарилалт </li></ul><ul><li>Технологийн дэвшил-ажилгүйдэл </li></ul><ul><li>Үнэт зүйлсийг хангаж чаддагүй </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 18. 26. <ul><li>Материаллаг баялгийг арвижуулах, амьдралын түвшинг дээшдүүлэх </li></ul><ul><li>ЭЗ-ийн өсөлтөөс татгалзвал, сонголт хийх шаардлага зайлшгүй гарна. </li></ul><ul><li>Ядуучуудын-амьдрал сайжрах </li></ul><ul><li>ЭЗ-ийн өсөлтөөс татгалзвал, сайн сайхан амьдрал бий болохгүй. </li></ul>ЭЗ-ийг хамгаалдаг эдийн засагчдын хувьд 2009 он http://gelegjamts.com/
 19. 27. Төрөөс авах арга хэмжээ <ul><li>1. Кейнсийн чиглэлийг баримтлагчид: ЭЗ-ийн өсөлтийн шалтгааныг эрэлтийн хүчин зүйлээр тайлбарладаг. Үндэсний үйлдвэрлэл нэмэгдэхгүй байгаа явдал бол нийт эрэлтийн бага байгаа явдалтай холбоотой. Хүүгийн хэмжээг бага байлгахын тулд зөөлөн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж зээлийн хүүг бууруулж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үүний үр дүнд инфляци өсөх үр дүнд ажиглагдвал сангийн хумих бодлого явуулж ЗГ-ын зардлыг бууруулж болно. </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 20. 28. <ul><li>2. Нийлүүлэлтийн талын ЭЗ-чид нь: Кейнсчүүдийн эсрэг үйлдвэрлэлийн чадавхийг нэмэгдүүлэх явдал нь чухал юм гэж үздэг. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс нэмэгдсэнээр AS өсөх болно. </li></ul><ul><li>3. Дээрх 2 үзлээс гадна: эдийн засгийн өсөлтийг хангахад төр хэрхэн оролцох вэ гэдэг дээр олон саналууд байдаг. Эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох үйлдвэрлэлийг дэмжих үүргийг ЗГ шууд өөртөө авч, бүтээмж багатай салбраас өндөр бүтээмжтэй салбар руу шилжүүлэх гэх нь бий </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/ Үргэлжлэл...
 21. 30. 2009 он http://gelegjamts.com/ Алтны үнийн өөрчлөлт цаг-үе шалтгаан
 22. 31. 2009 он http://gelegjamts.com/
 23. 32. Цаашдын хандлага... 2009 он http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 24. 33. Цаашдын хандлага... New Zealand 2009 он http://gelegjamts.com/
 25. 35. Дотоодын зээлийн өсөлт Хөдөө аж ахуй Аж ахуй нэгж Өрхийн
 26. 36. Хөрөнгө оруулалт ба ажил эрхлэлт Хөрөнгө оруулалт Ажил эрхлэлт www.gelegjamts.com
 27. 39. 2009 он http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 28. 40. 2009 он http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 29. 42. 2009 он http://gelegjamts.com/ www.gelegjamts.com
 30. 43. Анхаарах нь: <ul><li>Ажилгүйдэл </li></ul><ul><li>Инфляци </li></ul><ul><li>Үйлдвэрлэл ба гадаад худалдаа </li></ul><ul><li>Хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт </li></ul><ul><li>Нийт эрэлт болон нийлүүлэлт </li></ul><ul><li>Сангийн болон мөнгөний бодлого зэрэг хичээлүүдтэй уялдуулан ЭЗӨ-ийг ойлгож, тайлбарлах нь зохистой байдаг ба харилцан үйлчилдэг зүй тогтолтой юм. </li></ul>2009 он http://gelegjamts.com/
 31. 45. Бид хамтдаа хөгжлийг бүтээнэ... Танд амжилт хүсье... Хүндэтгэсэн: Адилбишийн Гэлэгжамц
 32. 47. Хичээлийг бүрэн эхээр нь www.gelegjamts.com - - оос татаж авна уу !

×