Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зах зээлийн тэнцвэр ба    тэнцвэрт татвар     нөлөөлөх нь:               Микро Эдийн Засаг хичээл-2 ...
Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээл дээр нэг үнэ тогтож, тэр үнээр худалдан авах эрэлтийн тоо хэмжээ нь мөн   тэрхүү   үнээ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн  p   эрэлт                  q=D(p)                ...
Зах зээлийн тэнцвэр  p           Зах зээлийн             нийлүүлэлт                ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн     Зах зээлийн  p   эрэлт        нийлүүлэлт              ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн     Зах зээлийн  p   эрэлт        нийлүүлэлт              ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн     Зах зээлийн  p   эрэлт        нийлүүлэлт          q=S(p)  ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн       Зах зээлийн  p эрэлт               нийлүүлэлт       ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн        Зах зээлийн  p   эрэлт           нийлүүлэлт       ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн       Зах зээлийн  p эрэлт          нийлүүлэлт            ...
Зах зээлийн тэнцвэр   Зах зээлийн       Зах зээлийн  p эрэлт               нийлүүлэлт       ...
Зах зээлийн тэнцвэр  Бүтээгдэхүүний зах зээл дээр тэнцвэр  нь эрэлт, нийлүүлэлтийн үндсэн дээр  тодорхойлогдох учир ...
Зах зээлийн тэнцвэр  Бүтээгдэхүүний зах зээл дээр тэнцвэр  нь эрэлт, нийлүүлэлтийн үндсэн дээр  тодорхойлогдох учир ...
Зах зээлийн тэнцвэр    Зах зээлийн        Зах зээлийн   p    эрэлт           нийлүүлэлт     ...
Зах зээлийн тэнцвэр   p Зах зээлийн     Зах зээлийн              нийлүүлэлт    эрэлт       ...
Зах зээлийн тэнцвэр       D(p ) = a − bp       S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*).2009 он    w...
Зах зээлийн тэнцвэр         D(p ) = a − bp         S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*).     ...
Зах зээлийн тэнцвэр         D(p ) = a − bp         S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*).     ...
Зах зээлийн тэнцвэр      D(p ) = a − bp      S( p ) = c + dp   Тэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*).       Э...
Зах зээлийн тэнцвэр      Зах зээлийн         Зах зээлийн     p эрэлт            нийлүүлэлт ...
Зах зээлийн тэнцвэр  Зах зээлийн тэнцвэрийг ашиглан  эрэлт, нийлүүлэлтийн урвуу  хамаарлыг хэрхэн тодорхойлдог вэ? ...
Зах зээлийн тэнцвэр             a−q q = D(p) = a − bp ⇔ p =   = D − 1 ( q),              b Э...
Зах зээлийн тэнцвэрD-1(q),                     З.З-ийн -1(q)    З.З-ийн эрэлтийнS    урвуу фун...
Зах зээлийн тэнцвэр      −1a−q      −1    −c+q p = D ( q) =     p = S ( q) =     .        b...
Зах зээлийн тэнцвэр  D-1(q), Зах зээлийн            Зах зээлийн  S-1(q) эрэлт                ...
Зах зээлийн тэнцвэр Нийлүүлэлтийн зарим тохиолдлууд:   Нийлүүлэлт тогтмол, үнээс хамаарах   өөрчилтгүй нийлүүлэлт. ...
Зах зээлийн тэнцвэр  p              Огт мэдрэмжгүй       q*               q2009 он   ...
Зах зээлийн тэнцвэр  p                 Огт мэдрэмжгүй                   S(p) = c+dp, үе...
Зах зээлийн тэнцвэр  p   З.З-ийн            Огт мэдрэмжгүй     эрэлт                 ...
Зах зээлийн тэнцвэр   p  З.З-ийн              Огт мэдрэмжгүй     эрэлт               ...
Зах зээлийн тэнцвэр    З.З-ийн       Огт мэдрэмжгүй   p эрэлт              S(p) = c+dp, үед d=0, ...
Зах зээлийн тэнцвэр  p          Нийлүүлэлтийн муруйн            үнээс хамаарсан мэдрэмж       ...
Зах зээлийн тэнцвэр  p З.З-ийн     төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт   эрэлт               S-1(q) = p*. p*...
Зах зээлийн тэнцвэр p    З.З-ийн              төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт     эрэлт         ...
Зах зээлийн тэнцвэр p    З.З-ийн              төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт     эрэлт         ...
Тоо хэмжээний татвар  Тоо хэмжээнд t хэмжээний татвар  төлөх бол.  Хэрэвээ татварыг нийлүүлэгч төлж  байвал онцгой...
Тоо хэмжээний татвар  Татвар ногдуулсанаар зах зээлийн  тэнцвэр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?  Үнэ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?  ...
Тоо хэмжээний татвар  Татварын хэмжээ t гэвэл худалдан  авагчийн үнэ нь pb, нийлүүлэгчийн  үнэ нь ps байх болно.  ...
Тоо хэмжээний татвар  Татвар нь зах зээлийн тэнцвэрт  байдлыг өөрчилнө.  pb, ps тэнцүү үед зах зээлийн тэнцвэр  би...
Тоо хэмжээний татвар pb − ps = t    үед        D(pb ) = S(ps )2009 он    www.gelegjamts.blogspot.com
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн          Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт      ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр      Зах  p   зээлийн             Нийлүүлэлт      эрэлт    ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр      Зах  p   зээлийн             Нийлүүлэлт      эрэлт pb  ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр      Зах   p   зээлийн             Нийлүүлэлт      эрэлт  p...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн          Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт      ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн          Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт      ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн          Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт      ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн          Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт      ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн      Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт          ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   Татварыг хэн төлөх вэ?   Татварын хураарилалт нь   нийлүүлэгч, худалдан авагч хоёр...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн      эрэлт                Зах зээлийн нийлүүлэлт...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн      эрэлт        Худалдан авагч          төл...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн      эрэлт                  Зах зээлийн нийлү...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  p   Зах зээлийн     Зах зээлийн нийлүүлэлт      эрэлт        Худалд...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   Зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн   муруй шулуун хэлбэрт байна гэвэл.       D(p...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  D(pb ) = a − bpb үед S(ps ) = c + dps . Зах зээлийн тэнцвэрийн нөхцөлөөр    pb = ps ...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр  D(pb ) = a − bpb үед S(ps ) = c + dps .Зах зээлийн тэнцвэрийннөхцөлөөр    pb = ps +...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   a − c − btps =      үед        pb = ps + t гэвэл    b+d   a − c + dt...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   a − c − btps =    b+d          tad + bc − bdt             q =...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   a − c − btps =    b+d          tad + bc − bdt             q =...
Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр   a − c − btps =    b+d             tad + bc − bdt            ...
Ашигласан ном, сурах бичгийн жагсаалтА.Бакей “Микро эдийн засгийн ухаан”       2009 он УБ хотВ.Норжванчиг “Эдийн за...
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7

Share

Download to read offline

Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/

 1. 1. Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь: Микро Эдийн Засаг хичээл-2 Багш: А.Гэлэгжамц2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 2. 2. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээл дээр нэг үнэ тогтож, тэр үнээр худалдан авах эрэлтийн тоо хэмжээ нь мөн тэрхүү үнээр худалдах нийлүүлэлтийн тоо хэмжээтэй ерөнхийдөө тохирч, эрэлт, нийлүүлэлтийн нэгдэл байдал нь бодит ёсоор илэрч, эрэлт нийлүүлэлтийн харьцааны тэнцвэрээр зах зээлийн тэнцвэрт байдал тогтоно.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 3. 3. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн p эрэлт q=D(p) D(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 4. 4. Зах зээлийн тэнцвэр p Зах зээлийн нийлүүлэлт q=S(p) S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 5. 5. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) q=D(p) D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 6. 6. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) p* q=D(p) q* D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 7. 7. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) D(p*) = S(p*); зах зээлийн тэнцвэр p* q=D(p) q* D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 8. 8. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) D(p’) < S(p’); илүүдэл p’ p* q=D(p) D(p’) S(p’) D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 9. 9. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) D(p’) < S(p’); илүүдэл p’ p* q=D(p) D(p’) S(p’) D(p), S(p) Зах зээлийн үнэ p* түвшин хүртэл буурах шаардлагатай.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 10. 10. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) D(p”) > S(p”); хомдол p* p” q=D(p) S(p”) D(p”) D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 11. 11. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт q=S(p) D(p”) > S(p”); хомдол p* p” q=D(p) S(p”) D(p”) D(p), S(p) Зах зээлийн үнэ p* хүртэл өсөх шаардлагатай.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 12. 12. Зах зээлийн тэнцвэр Бүтээгдэхүүний зах зээл дээр тэнцвэр нь эрэлт, нийлүүлэлтийн үндсэн дээр тодорхойлогдох учир үүнийг эрэлт, нийлүүлэлтийн функцийг шугаман тохиолдолд сонирхож үзье. D(p ) = a − bp S( p ) = c + dp2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 13. 13. Зах зээлийн тэнцвэр Бүтээгдэхүүний зах зээл дээр тэнцвэр нь эрэлт, нийлүүлэлтийн үндсэн дээр тодорхойлогдох учир үүнийг эрэлт, нийлүүлэлтийн функцийг нэг талаас Тэнцвэр гэдэг нь шугаман тохиолдолд сонирхож үзье. хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол нөгөө талаас үйлдвэрлэгчдийн хүсэл сонирхлууд = a − bp байна гэсэн үг D( p ) нийцэж юм. S( p ) = c + dp2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 14. 14. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт S(p) = c+dp p* D(p) = a-bp q* D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 15. 15. Зах зээлийн тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт S(p) = c+dp p* ба q* нь юуг p* илэрхийлэх вэ? D(p) = a-bp q* D(p), S(p)2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 16. 16. Зах зээлийн тэнцвэр D(p ) = a − bp S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*).2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 17. 17. Зах зээлийн тэнцвэр D(p ) = a − bp S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*). Энэ нь: * * a − bp = c + dp2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 18. 18. Зах зээлийн тэнцвэр D(p ) = a − bp S( p ) = c + dpТэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*). Энэ нь: * * a − bp = c + dp *a−c Эндээс үнэ нь: p = b+d2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 19. 19. Зах зээлийн тэнцвэр D(p ) = a − bp S( p ) = c + dp Тэнцвэрт үнэ p*, D(p*) = S(p*). Энэ нь: a − bp* = c + dp* a−c * Эндээс үнэ нь: p = b+d * * * ad + bc Эндээс: q = D(p ) = S(p ) = .2009 он www.gelegjamts.blogspot.com b+d
 20. 20. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн Зах зээлийн p эрэлт нийлүүлэлт S(p) = c+dp *p =a−cb+d D(p) = a-bp ad + bc D(p), S(p) q = * b+d2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 21. 21. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээлийн тэнцвэрийг ашиглан эрэлт, нийлүүлэлтийн урвуу хамаарлыг хэрхэн тодорхойлдог вэ? Тэнцвэр үеийн зарчим тулгуурладаг.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 22. 22. Зах зээлийн тэнцвэр a−q q = D(p) = a − bp ⇔ p = = D − 1 ( q), b Эрэлтийн муруйн урвуу функц −c+q −1 q = S(p) = c + dp ⇔ p = = S ( q), d Нйилүүлэлтийн муруйн урвуу функц2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 23. 23. Зах зээлийн тэнцвэрD-1(q), З.З-ийн -1(q) З.З-ийн эрэлтийнS урвуу функц нийлүүлэлтийн урвуу S-1(q) = (-c+q)/d Тэнцвэр; p* D-1(q*) = S-1(q*). D-1(q) = (a-q)/b q* q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 24. 24. Зах зээлийн тэнцвэр −1a−q −1 −c+q p = D ( q) = p = S ( q) = . b d Тэнцвэрт тоо хэмжээ q*, D-1(p*) = S-1(p*). * * Эндээс:a−q −c+q = b d * ad + bcТэнцвэр хэмжээ q = b+d * −1 * −1 * a−c p = D (q ) = S (q ) = . болно. b+d 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 25. 25. Зах зээлийн тэнцвэр D-1(q), Зах зээлийн Зах зээлийн S-1(q) эрэлт нийлүүлэлт * S-1(q) = (-c+q)/d p = a−c b+d D-1(q) = (a-q)/b ad + bc q q = * b+d2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 26. 26. Зах зээлийн тэнцвэр Нийлүүлэлтийн зарим тохиолдлууд: Нийлүүлэлт тогтмол, үнээс хамаарах өөрчилтгүй нийлүүлэлт. Нийлүүлэлт нь үнэнээс хамаарах өөрчлөлттэй үед.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 27. 27. Зах зээлийн тэнцвэр p Огт мэдрэмжгүй q* q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 28. 28. Зах зээлийн тэнцвэр p Огт мэдрэмжгүй S(p) = c+dp, үед d=0, S(p) = c байна. q* = c q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 29. 29. Зах зээлийн тэнцвэр p З.З-ийн Огт мэдрэмжгүй эрэлт S(p) = c+dp, үед d=0, S(p) = c байна. D-1(q) = (a-q)/b q* = c q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 30. 30. Зах зээлийн тэнцвэр p З.З-ийн Огт мэдрэмжгүй эрэлт S(p) = c+dp, үед d=0, S(p) = c байна. p* D-1(q) = (a-q)/b q* = c q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 31. 31. Зах зээлийн тэнцвэр З.З-ийн Огт мэдрэмжгүй p эрэлт S(p) = c+dp, үед d=0, S(p) = c байна. p* = p* = D-1(q*); энэ нь,(a-c)/b p* = (a-c)/b. D-1(q) = (a-q)/b q* = c q a−c** a−c * ad + bc p =p = q = d = 0 үед b b+d b+d * q = c.
 32. 32. Зах зээлийн тэнцвэр p Нийлүүлэлтийн муруйн үнээс хамаарсан мэдрэмж нь хязгааргүй буюу төгс мэдрэмтгий. p* S-1(q) = p*. q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 33. 33. Зах зээлийн тэнцвэр p З.З-ийн төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт эрэлт S-1(q) = p*. p* D-1(q) = (a-q)/b q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 34. 34. Зах зээлийн тэнцвэр p З.З-ийн төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт эрэлт S-1(q) = p*.p* D-1(q) = (a-q)/b q* q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 35. 35. Зах зээлийн тэнцвэр p З.З-ийн төгс мэдрэмтгий нийлүүлэлт эрэлт S-1(q) = p*. p* = D-1(q*) = (a-q*)/b sop* q* = a-bp* D-1(q) = (a-q)/b q* q2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 36. 36. Тоо хэмжээний татвар Тоо хэмжээнд t хэмжээний татвар төлөх бол. Хэрэвээ татварыг нийлүүлэгч төлж байвал онцгой татвар гэнэ. Хэрэвээ татварыг худалдан авагч төлж байвал худалдааны татвар гэнэ.2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 37. 37. Тоо хэмжээний татвар Татвар ногдуулсанаар зах зээлийн тэнцвэр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Үнэ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Худалдааны тоо хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Хэн татварыг төлөх вэ? Худалдааны ашиг хонжоо хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 38. 38. Тоо хэмжээний татвар Татварын хэмжээ t гэвэл худалдан авагчийн үнэ нь pb, нийлүүлэгчийн үнэ нь ps байх болно. pb − ps = t2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 39. 39. Тоо хэмжээний татвар Татвар нь зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг өөрчилнө. pb, ps тэнцүү үед зах зээлийн тэнцвэр бий болно. D(pb ) = S(ps )2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 40. 40. Тоо хэмжээний татвар pb − ps = t үед D(pb ) = S(ps )2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 41. 41. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Татваргүй байхад p* q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 42. 42. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр Зах p зээлийн Нийлүүлэлт эрэлт Онцгой татвар нь t нийлүүлэлтийн p* муруйг t хэмжээгээр дээшлүүлж байна. q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 43. 43. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр Зах p зээлийн Нийлүүлэлт эрэлт pb t p* qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 44. 44. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр Зах p зээлийн Нийлүүлэлт эрэлт pb t p* ps qt q* D(p), S(p)Бүх нийлүүлэгч нар ps = pb – t үнэ хүлээн авна. 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 45. 45. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Татваргүй байхад p* q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 46. 46. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Худалдааны татвар нь эрэлтийн муруйг t p* хэмжээгээр доошлуулж байна. t q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 47. 47. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Худалдааны татвар нь эрэлтийн муруйг t p* хэмжээгээр ps доошлуулж байна. t qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 48. 48. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Худалдааны татвар pb нь эрэлтийн муруйг t p* хэмжээгээр ps доошлуулж байна. t qt q* D(p), S(p) Худалдан авагчийн үнэ pb = ps + t. 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 49. 49. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт t t хэмжээгээр pb худалдааны болон p* онцгой татвар ps t ногдуулсан гэвэл. qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 50. 50. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр Татварыг хэн төлөх вэ? Татварын хураарилалт нь нийлүүлэгч, худалдан авагч хоёрт хамаатай байна. 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 51. 51. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн эрэлт Зах зээлийн нийлүүлэлт pb p* ps qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 52. 52. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн эрэлт Худалдан авагч төлнө pb Зах зээлийн нийлүүлэлт p* ps qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 53. 53. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн эрэлт Зах зээлийн нийлүүлэлт pb p* ps Нийлүүлэгчийн төлөх татвар qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 54. 54. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр p Зах зээлийн Зах зээлийн нийлүүлэлт эрэлт Худалдан авагч төлнө pb p* ps Нийлүүлэгчийн төлөх татвар qt q* D(p), S(p) 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 55. 55. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр Зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн муруй шулуун хэлбэрт байна гэвэл. D(pb ) = a − bpb S(ps ) = c + dps 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 56. 56. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр D(pb ) = a − bpb үед S(ps ) = c + dps . Зах зээлийн тэнцвэрийн нөхцөлөөр pb = ps + t байхад D(pb ) = S(ps ) pb = ps + t байхад a − bpb = c + dps . 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 57. 57. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр D(pb ) = a − bpb үед S(ps ) = c + dps .Зах зээлийн тэнцвэрийннөхцөлөөр pb = ps + t үед D(pb ) = S(ps ) pb = ps + t үед a − bpb = c + dps . pb орлуулбал a − c − bta − b( ps + t ) = c + dps ⇒ ps = . b+d 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 58. 58. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр a − c − btps = үед pb = ps + t гэвэл b+d a − c + dtpb = b+dТэнцвэрт тоохэмжээ qt = D( pb ) = S( ps ) ad + bc − bdt = a + bpb = . b+d 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 59. 59. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр a − c − btps = b+d tad + bc − bdt q = a − c + dt b+dpb = b+dt татвар нэмэгдвэл, ps бууна, pb нэмэгдэнэ, qt багасна. 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com http://gelegjamts.blogspot.com/
 60. 60. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр a − c − btps = b+d tad + bc − bdt q = a − c + dt b+dpb = b+dХудалдан авагчдын төлөх татвар a − c + dt a − c * dtpb − p = − = . b+d b+d b+dНийлүүлэгчдийн төлөх татвар * a − c a − c − bt btp − ps = − = . b+d b+d b+d 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 61. 61. Тоо хэмжээний татвар ба тэнцвэр a − c − btps = b+d tad + bc − bdt q = a − c + dt b+dpb = b+dНийт төлөгдөх татварын хэмжээ t ad + bc − bdt T = tq = t . b+d 2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 62. 62. Ашигласан ном, сурах бичгийн жагсаалтА.Бакей “Микро эдийн засгийн ухаан” 2009 он УБ хотВ.Норжванчиг “Эдийн засгийн ухаан” 2005 он УБ хотБ.Баяраа, Д.Гансүлд “Микро эдийн засаг” 2006 он УБ хотС.Авирмэд “Микро эдийн засаг” 2005 он УБ хотЦ.Цэцэгмаа “Жижиг үйлдвэрийн эдийн засаг, менежмент” 2004 он УБ хотД.Энх-Амгалан “Микро эдийн засаг гарын авлага” 2002 он УБ хотМ. Фогил “Микро эдийн засаг” 2002 он УБ хотБ.Алтанцэцэг ба бус “Микро экономикс” 2001 он УБ хотЛ. Г.Рейнольдс “Микро эдийн засгийн ухаан” 1992 он УБ хотБ.Баярдаваа “Микро экономикс” 2005 он УБ хотБ.Батбаяр “Микро эдийн засаг” 2005 он УБ хотТ.Нарантуяа Микроэкономикс сэдэвчилсэн тайлбар толь” 2006 он УБ хотС.Алтангэрэл “Микро эдийн засгийн ухаан” 2007 он УБ хотКэмпбелл Р.Макконнелл, Стэнли Л.Брю “Экономикс” 2005 он УБ хотN.Gregory Mankiw “Essentials of economics” 2004Hal R. Varian “Intermediate Microeconomics” Sixth EditionWalter Nicholson “Microeconomic Theory”William A. McEachern “Microeconomics”Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld “Microeconomics” 5th EditionJeffrey Perloff “Microeconomics” 5th Edition 2008Joseph Nellis, David Parker “Principles of Business Economics” 2006Saul Estrin, Laidler David, Michael Dietrich “Microeconomics” 2008Hugh Gravelle, Ray Rees “Microeconomics” 3th Edition 2004Krister Ahlersten “Essentials of Microeconomics: Exercises” 2008R.Preston McAfee, J. Stanley Johnson “Introduction to Economic Analysis” 2005David A.Dilts “Introduction to Microeconomics” 2003Ariel Rubinstein “Lecture Notes in Microeconomic Theory” 2006Guoqiang Tian “Lecture Notes on Microeconomic Theory” 2008Nolan H. Miller “Notes on Microeconomic Theory” 2006Libby Rittenberg, Timothy Tregarthen “Principles of Microeconomics” 2009ГЭХ МЭТ ...2009 он www.gelegjamts.blogspot.com
 • TuvshinjargalD

  Oct. 31, 2018
 • ssuser31fe91

  Dec. 1, 2017
 • bazartovshinoo

  Mar. 3, 2015
 • nodoubtee

  Sep. 11, 2014
 • tushgee1209

  Apr. 24, 2012
 • Chkhaliun

  Apr. 12, 2010
 • amuka

  Nov. 22, 2009

Views

Total views

10,856

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

38

Actions

Downloads

550

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×