Successfully reported this slideshow.

Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)

6,710 views

Published on

Slides van de infosessie rond het CICI-programma. Meer info: www.flandersdc.be/cici

Published in: Business
 • Be the first to comment

Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)

 1. 1. ww  Call voor Innovatie met deCreatieve IndustrieënINFOSESSIE
 2. 2. Even voorstellenCarlo VuijlstekeProject Managercarlo.vuijlsteke@flandersdc.be016/24 29 14@cvuijlstIsabel MichielsWetenschappelijk adviseurimi@iwt.be02 432 42 99
 3. 3. WAT IS CICI?
 4. 4. Wat is CICI?CreatieveIndustrieënKennisinstellingenBedrijven/organisatiesuit anderesectoren
 5. 5. DoelstellingenInnovatieve samenwerkingen tussen creatoren,wetenschappers en/of ondernemers:•  aanmoedigen•  ondersteunen•  faciliteren•  valoriseren
 6. 6. Een aantal voorbeelden
 7. 7. Nieuwe ideeën
 8. 8. Verbetering producten/diensten
 9. 9. Maatschappelijke meerwaarde
 10. 10. Verbetering arbeidsprocessen
 11. 11. Nieuwe toepassingen
 12. 12. Wie kan een projectvoorstelindienen?
 13. 13. ConsortiumvoorwaardenHet projectconsortium moet bestaan uit (1) creatoren, (2)kennisinstellingen en/of (3) bedrijven/organisaties uit anderesectoren:•  Creatoren: kerncreatieve schakels uit de creatieveindustrieën (kunstenaars, ontwerpers, architecten...)•  Kennisinstellingen: alle onderzoeksorganisaties inVlaanderen•  Bedrijven: met een exploitatievestiging in het Vlaamsegewest.•  Organisaties: organisaties zonder winstoogmerk inVlaanderen
 14. 14. Samenstelling consortiumMinstens 2 onafhankelijke actoren, bijvoorbeeld:•  Creator(-bedrijf) + bedrijf/organisatie uit andere sector•  Creator(-bedrijf) + kennisinstelling•  Creator(-bedrijf) + bedrijf/organisatie uit andere sector +kennisinstellingConsortium moet gebalanceerd zijn•  70/30 regel is van toepassing
 15. 15. Creatieve industrieën?•  Architectuur•  Audiovisuele sector•  Beeldende kunsten•  Communicatie, pr,Reclame•  Cultureel erfgoed &Patrimonium•  Design•  Gedrukte media•  Gaming•  Mode•  Muziek•  Nieuwe media•  Podiumkunsten
 16. 16. Kerncreatieve “schakels”•  Zij die in het waardenetwerk aan de basis van de creatieliggen•  Bijvoorbeeld: kunstenaars, ontwerpers, dansers, regisseurs,auteurs...•  Kan zowel een bedrijf, vzw of een zelfstandige zijn•  Moet een ondernemingsnummer hebben•  Zelfstandige = in onderaanneming, wordt evenwaardig alspartner behandeld in het project, maar kan niet optreden alshoofdindiener
 17. 17. Welke projecten komen inaanmerking?
 18. 18. Projectvoorwaarden (1)Om in aanmerking te komen moet het project:•  Nieuwe kennis opbouwen die kan leiden tot een nieuw ofsignificant verbeterd product, dienst, proces,marketingmethode of organisatiemodel.•  Een aantoonbare impact hebben voor de projectpartners envoor Vlaanderen•  Een duidelijk onderscheid hebben ten opzichte van dedagelijkse activiteiten van de betrokken actoren, metduidelijke innovatieve uitdagingen.
 19. 19. Projectvoorwaarden (2)•  Duur: maximaal 12 maanden•  Projectbegroting van minimaal € 20.000•  Subsidie van max. € 50.000
 20. 20. Enkele voorbeeldenProjecten waarin kennis wordt ontwikkeld die kan leiden tot:•  nieuwe ideeën en concepten•  maatschappelijke meerwaarde•  een verbetering van producten/diensten•  een betere vermarkting van producten en diensten•  de verbetering van arbeidsprocessen
 21. 21. Subsidie?
 22. 22. Subsidie?•  Tot max. € 50.000•  Subsidie wordt verdeeld onder de partners op basis van deingediende projectbegroting en vastgelegde steunpercentages:–  Kennisinstellingen: 100%–  Ondernemingen:•  35% basissteun•  Extra 15% steun voor samenwerking–  70-30 regel; niet via onderaanneming•  Extra 20% voor KO’s•  Extra 10% voor MO’s
 23. 23. Voorbeeld 1•  Kleine onderneming werkt samen met kleine creator-onderneming•  Totale projectbegroting bedraagt € 70.000, waarvan € 35.000begroot is voor de kleine onderneming en € 35.000 voor de kleinecreator-ondernemingBegroting Steunpercentage Subsidiekleineonderneming€ 35.000 35%+15%+20%= 70% € 24.500kleine creator-onderneming€ 35.000 35%+15%+20%= 70% € 24.500Totale subsidie € 49.000
 24. 24. Voorbeeld 2•  Kleine onderneming werkt samen met zelfstandige creator (viaonderaanneming)•  Totale projectbegroting bedraagt € 30.000, waarvan € 10.000begroot is voor de zelfstandige creator in onderaanneming•  Geen samenwerking (want in onderaanneming), dus geen extra15%Begroting Steunpercentage Subsidiekleineonderneming€30.000 35%+20%=55% € 15.500Totale subsidie € 15.500Noot: de kleine onderneming krijgt 55% van de creator in onderaanneming;ze moet echter wel zelf de overige 45% aan de creator uitbetalen
 25. 25. Voorbeeld 3•  Een middelgrote onderneming werkt samen met kleine creator-onderneming en kennisinstelling•  Totale projectbegroting bedraagt € 45.000, evenwaardig verdeeldover de partners (€ 15.000 elk)Begroting Steunpercentage SubsidieMiddelgroteonderneming€ 15.000 35%+15%+10%=60%€ 9.000Kennisinstelling € 15.000 100% € 15.000Kleine creator-onderneming€ 15.000 35%+15%+20%=70%€ 10.500Totale subsidie € 34.500
 26. 26. Eigendomsrechten envalorisatie
 27. 27. IPR en valorisatie•  elke actor uit het projectconsortium verwerft deeigendomsrechten op de projectresultaten welke voortkomenuit de activiteiten die hij heeft uitgevoerd;•  de actoren verbinden zich om de nodige gebruiksrechten op dedoor hen gegenereerde projectresultaten onderling toe tekennen welke nodig zijn om het eigen valorisatieplan tekunnen uitvoeren;•  de actoren verbinden zich ertoe om de nodige gebruiksrechtenop de door hen gegenereerde projectresultaten onderling toe tekennen voor niet-commercieel gebruik;•  de actoren kunnen ervoor opteren om voor welbepaaldeprojectresultaten een geheimhoudingsregime te volgen welkedoor de andere projectpartners nauwgezet zal wordengerespecteerd;
 28. 28. Hoe een projectvoorstelindienen?
 29. 29. Projectvoorstel indienen•  Alle documenten op www.flandersdc.be/cici•  Verplicht te gebruiken aanvraagtemplate•  Deadline: 19 augustus 2013, voor 12u, via cici@iwt.be
 30. 30. Behandeling projectvoorstellen
 31. 31. Behandeling projectvoorstellen•  Stap 1: ontvankelijkheid: kan het dossier aanvaard worden?–  Passen de doelstellingen binnen de oproep?–  Voldoet het aan administratieve voorwaarden + regels in oproep?–  Hoe zit het met de financiële draagkracht van de aanvragers?•  Stap 2: evaluatie–  Instructiegesprek (onder voorbehoud),–  Advies van externe deskundigen,–  Evaluatie-conclusie via Raad van Bestuur–  Finale beslissing door de Vlaamse Regering•  Stap 3: na beslissing: overeenkomst tussen IWT enindieners
 32. 32. Uitvoering & Monitoring•  Uitvoering–  Overeenkomst tussen het IWT en de aanvragers/begunstigden–  samenwerkingsovereenkomst•  Uitbetaling–  Twee betaalschijven van 80% en 20%•  Opvolging–  Inhoudelijk eindverslag–  Financieel verslag•  Documenten–  http://www.iwt.be/subsidies/kmo-hbstudie/documenten–  http://www.flandersdc.be/cici/
 33. 33. Selectiecriteria
 34. 34. Selectiecriteria•  Kwaliteit van het project:–  Het beoogde doel–  Kwaliteit van de aanpak–  Meerwaarde van het consortium en van de samenwerking•  Impact–  Het relatief belang van het project voor alle actoren–  Het benutten van kansen in de omgeving–  Haalbaarheid van de implementatievisie (relevantie voorVlaanderen)
 35. 35. Verdere verloop
 36. 36. TimingEvaluatiestappen TimingIndiening projectvoorstellen Maandag 19 augustus 2013Ontvankelijkheid 19 – 30 augustus 2013Instructiegesprekken metaanvragers (optioneel)2 – 13 september 2013Expertencolleges 21 – 31 oktober 2013Raad van Bestuur IWT 21 november 2013Beslissing Vlaamse Regering 25-29 november 2012
 37. 37. Rol procesbegeleiders
 38. 38. Procesbegeleiders•  Arteconomy•  Idea•  Achilles•  iDrops•  Crosstalks•  GitzwartKorte beschrijving en contactgegevens:www.flandersdc.be/cici/procesbegeleiders
 39. 39. Rol procesbegeleiders•  Projectuitvoering: 2-5 opvolgingsmomenten•  Natraject
 40. 40. Meer info
 41. 41. Bedankt!Carlo VuijlstekeProject Managercarlo.vuijlsteke@flandersdc.be016/24 29 14@cvuijlstIsabel MichielsWetenschappelijk adviseurimi@iwt.be02 432 42 99www.flandersdc.be/ciciwww.innovatiecentrum.be

×