Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie subsidiereglementen

1,193 views

Published on

Presentatie Subsidiereglement

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie subsidiereglementen

 1. 1. Provinciale Subsidiereglementenvoor zorgorgansiatiesvrijdag 8 april 2011
 2. 2. Programma 13u: Inleiding door Marc Vandeput Voorzitter POM- ERSV Limburg en gedeputeerde van Economie 13u15 – 13u45: toelichting 2 provinciale subsidiereglementen door Lydie Geelen en Karine Beckers – Provincie Limburg 13u45 – 14u : vragen publiek 14u – 14u30: inspirerende voorbeelden 14u30: pauze 14u45: workshop – brainstorming 15u45: terugkoppeling 16u: afronding
 3. 3. Verwelkoming Marc Vandeput Voorzitter POM – ERSV Limburg gedeputeerde van economie Provincie Limburg
 4. 4. Nieuwe innovatiepremies voorLimburgse zorginstellingenprovincie Limburg8 april 2011
 5. 5. Innovatiepremie voor Limburgse zorginstellingen1. Waarom een innovatiepremie2. Doel van deze premie3. Wie komt in aanmerking4. Voorwaarden5. Bedrag van de premie6. Hulp bij opstellen dossier7. Procedure8. Aandachtpunten
 6. 6. 1. WAAROM EEN INNOVATIEPREMIE? De provincie Limburg wil innovatie stimuleren in de zorgsector Reglement bestond reeds voor kmo‟s, de provincie breidt dit nu uit naar speerpuntsector zorg en naar sociale economie Platformwerking „zorgeconomie‟ van POM Limburg stelt nood vast aan impulsen innovatie; daarom vandaag specifiek informatie voor zorginstellingen
 7. 7. 2. DOEL VAN DE INNOVATIEPREMIE inwinnen van advies bij een kennisinstelling in binnen- of buitenland een ‘innovatief’ antwoord op een probleem of uitdaging binnen een zorgorganisatie studiewerk is een essentieel onderdeel van het advies Moet leiden tot concrete verandering, nieuw product of dienst, andere aanpak binnen de zorginstelling
 8. 8. 3. WIE KOMT IN AANMERKING ?Verzorgingsinstellingen en –diensten zoals: Ziekenhuizen Woonzorgcentra Revalidatiecentra Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging Geestelijke gezondheidszorg Laboratoria Palliatieve zorg ….Opgelet: de aanvrager mag geen overheidsinstelling of intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn
 9. 9. 4. VOORWAARDEN - inhoudelijkInnovatieproject bevat volgende elementen: Analyse en studie van problemen, belemmeringen in de organisatie Verzamelen informatie, literatuurstudie Berekeningen, simulaties, enquêtes, testen Zoeken naar oplossingen, vergelijkende studie met alternatievenGeen opleiding, geen routinematige testen, …
 10. 10. VOORWAARDEN - organisatie Innovatieproject dient gekaderd binnen een globaal plan en moet leiden tot vervolg en concrete veranderingen De organisatie moet aantonen dat zij beschikt over de financiële, personele,materiële middelen om project om te zetten in de praktijk.
 11. 11. VOORWAARDEN - indiening - aanvraagformulier invullen met: - werkplan - verklaring voldoen aan de minimisregelgeving (max. € 200.000 overheidssteun voorbije 3 belastingjaren) - verklaring projectadviseur geen andere subsidiemogelijkheden - ondertekende offerte kennisinstelling - getuigschrift RIZIV
 12. 12. 5. BEDRAG VAN DE PREMIE - Max. 50% van de gemaakte kosten met een maximum van €7000 per aanvraag Minstens 50 % van de kosten dienen naar een kennisinstelling te gaan. Vb. innovatiedossier voor 20.000 € in totaal  10.000 € naar de kennisinstelling Welke kosten komen in aanmerking? Kosten van de kennisinstelling Directe en indirecte loonkosten van eigen personeelsleden Verplaatsingskosten Werkingskosten volgens de projectbegroting
 13. 13. 6. HULP BIJ OPSTELLEN DOSSIER Verplicht: samen met een „projectadviseur‟ een dossier opstellen, begeleiding bij aanvraag Een projectadviseur is een deskundige van ofwel: Innovatiecentrum Limburg Agentschap Ondernemen Onderzoeksinstituut Hasselt TechTransfer UHasselt Limburgse hogescholen Projectadviseur gaat ook mogelijke alternatieve subsidiemogelijkheden na
 14. 14. 7. PROCEDURE NA INDIENING Ontvankelijkheid nagaan Beoordelingscommissie – houdt rekening met: Innovatief karakter Aanvaardbaarheid studieactiviteiten Economisch/maatschappelijk meerwaarde Vervolginvesteringen - organisatorische werkveranderingen Capaciteit van de organisatie om er iets mee te doen Financiële en praktische haalbaarheid Tijdspad: periode tussen indiening en goedkeuring = 2 à 3 maanden
 15. 15. 8. AANDACHTSPUNTEN Geen goedkeuring als er alternatieve subsidiemogelijkheden zijn / projectadviseur maakt deze kenbaar Minstens de helft van de middelen naar kennisinstelling Elk initiatief één keer gesubsidieerd Organisatie mag in het jaar van indiening nog geen subsidie hebben toegekend gekregen ihkv dit reglement. Project binnen de 12 maanden realiseren Rapport indienen met beschrijving projectresultaten en financiële bewijslast
 16. 16.  Indienen uiterlijk 15 september Bij provincie, dienst economie Documenten via www.limburg.be/subsidies
 17. 17. Verdere aanpak Vandaag creatieve denkoefening: Hoe deze innovatiepremie inzetten voor uitdagingen of knelpunten binnen uw werking? Welke ideeën leven er? Elkaar inspireren …..
 18. 18. INFORMATIE Lydie Geelen Roel Hendrikx Dienst Economie Directie Ruimte Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel 011 23 74 24 economie@limburg.bewww.limburg.be/subsidies
 19. 19. Subsidies provincie Limburg“Innovatieve opleidings- ensensibiliseringsacties voorjongere werkzoekenden”8 april 2011
 20. 20. Innovatieve opleidings- en sensibiliserings- acties voor jongere werkzoekendenWaarom dit reglement Wat kunt u met deze subsidie doen? Doel subsidie Wie komt in aanmerking Voorwaarden Bedrag van de premie Procedure Info VDAB
 21. 21. 1. WAAROM DIT REGLEMENT? Jongeren hebben nood aan toekomstperspectief op de arbeidsmarkt Vacatures raken moeilijk ingevuld Nood aan talent in de speerpunteconomie Nood aan kortdurende vraaggestuurde beroepsopleidingen Nood aan oriënterende en competentieversterkende opleidingen en werkervaringen om een duurzame loopbaan te ontwikkelen
 22. 22. 2. WAT KUNT U DOEN MET DEZE SUBSIDIE? Organiseren van een opleiding, inclusief sensibiliserende acties voor werkzoekenden jonger dan 25 jr gericht op vacatures in Limburgse speerpuntsectoren, waaronder zorgsector. Mogelijke zorgberoepen: medische, verpleegkundige, verzorgende hulp, opvang, hulpverlening, ondersteuning, …
 23. 23. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT Opleiding op maat van jongere gericht op invullen van concrete vacatures voor minstens één van de beroepen: In een speerpuntsector (zoals zorg) waarvoor wachtlijst bij VDAB – Competentiecentra bestaat Beroep uit lijst knelpuntberoepen Nieuw beroep voor de toekomst Bevorderen kansen op duurzame loopbaan Bevorderen persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
 24. 24. 3. WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIES Subsidies voor arbeidsmarktorganisaties en hun samenwerkingsverbanden Arbeidsmarktorganisaties: VDAB, publieke en particuliere opleidingsinstanties, vzw’s actief in opleiding, sectorfondsen, werkgeversorganisaties, beroepsfederaties,… Samenwerkingsverband mogelijk met: particuliere bedrijven, vakbonden, uitzendsector, ruime welzijnssector, gemeenten, OCMW’s …
 25. 25. 4. TOETS BIJ AANVRAAG Opleiding van max. 12 maanden Beroepsprofiel en vacatures stemmen overeen en vallen onder doelstelling Projecten met hefboomfunctie, dwz. indien succesvol concept overdraagbaar naar andere instanties Project moet kaderen in algemeen beleid van aanvrager Kosteloze opleiding voor werkzoekenden Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling via VDAB Erkenning opleiding door VDAB Werkingsgebied in Limburg
 26. 26. 5. BEDRAG VAN SUBSIDIE Subsidiebedrag: maximaal 85 % van de projectkosten en maximaal 35.000 € per aanvraag Welke kosten (volgens de projectbegroting) zijn subsidiabel : - Directe en indirecte loonkosten en verplaatsingskosten eigen medewerkers betrokken bij het opleidingsproject - Erelonen van externe opleidingsverstrekkers - Directe werkingskosten van de opleiding - Overhead (huisvesting, administratie en informatica: max 15 %, ifv inzet eigen medewerkers betrokken bij het opleidingsproject - Directe kosten voor communicatie en promotiemateriaal
 27. 27. 6. PROCEDURE Indienen aanvraagformulier en bijlagen: bij Provincie Limburg, dienst Economie tot uiterlijk op 30 september Deputatie beslist binnen 90 dagen Criteria: Inhoud en kwaliteit van het voorstel Haalbaarheid Aanvullendheid Innoverend, experimenteel karakter Overdraagbaarheid Uitstraling, reikwijdte Begroting projectvoorstel en beschikbaarheid krediet
 28. 28. Verduidelijking voorwaarden VDABDoor Koen Salaets Mandaat Kosteloze Competentieontwikkeling? Erkenning als VDAB opleiding? Knelpuntberoepen?
 29. 29. Mandaat Kosteloze Competentieontwikkling De Vlaamse overheid heeft regels bepaald voor organisaties die opleidingen aanbieden aan werkzoekenden // aanvraag bij VDAB• Met een mandaat kosteloze competentieontwikkeling, toont de organisatie aan te beschikken over een duidelijke organisatiestructuur, expertise en de nodige infrastructuur om de werkzoekende op een gepaste wijze op te leiden• De volledige voorwaarden en de aanvraagdocumenten: http://partners.vdab.be/mandaten
 30. 30. Erkenning als VDAB opleiding• Een erkenning als VDAB opleiding geeft voordelen aan de werkzoekende: vb verplaatsingsvergoeding, kinderopvang, verzekering, gratis opleiding, registratie in cliëntvolgsysteem, …• Belangrijke aspecten voor de erkenning van een opleiding zijn naast de kwaliteit van de opleiding, vooral de aftoetsing aan de behoeften van de lokale arbeidsmarkt• De regionale VDAB-directie geeft een erkenning
 31. 31. Knelpuntberoepen en zorg Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor er te weinig kandidaten zijn of waarvoor de kandidaten niet beantwoorden aan het vereiste profiel. Er bestaan 3 lijsten: 1. knelpuntberoepen (vacature-analyse) 2. een RVA- lijst met Studies die voorbereiden op een knelpuntberoep 3. de lijst van het Vlaams Gewest met knelpuntberoepen voor overgangsEER - werknemers( Roemenië en Bulgarije
 32. 32. Beroepen in de zorgsector volgens de VDAB-lijst :- Verpleegkundige- Verzorgende- Opvoeder- Begeleider kinderopvang(volledige lijst : http://vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml)RVA-lijst ‘Studies die voorbereiden op een knelpuntberoep’:- Kinderverzorging- Thuis- en bejaardenzorg- Verpleegkunde
 33. 33. INFORMATIE Karine Beckers Dienst Economie Directie Ruimte Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel 011 23 74 38 economie@limburg.bewww.limburg.be/economie-subsidies
 34. 34. VRAGEN? POM Limburg
 35. 35. Inspirerende voorbeelden
 36. 36. Inspirerend voorbeeld : De Paro Een sfeerbeeld van innovatie binnen een leefgroep voor dementerenden
 37. 37. Inspirerend voorbeeld : Werkgoesting in het huishouden Triamant Haspengouw Dirk Vroonen
 38. 38. Werkgoesting in de zorg “het huishouden” Dirk Vroonen, site manager Triamant Haspengouw
 39. 39. WAT? Triamant Haspengouw is een innovatief totaalproject voor jong en oud:  Combinatie van het beste van:  Welzijn (activiteiten, evenementen, faciliteiten, verenigingsleven, intergenerationele solidariteit, …)  Wonen (woonzorghotel, businessflats, leefflats, herenhuizen, gezinswoningen)  Zorg (permanentie 24/24 en 7/7, thuiszorg, thuisverpleging, residentiële zorg, huisarts, kine, mani- en pedicure, psycholoog, …)  Dienstverlening (onderhoud, was, strijk, vervoer, boodschappen, klusjesdienst, ...)  Toerisme (erkenning Toerisme voor allen)  Ecologie (laureaat meest energievriendelijke KMO 2010)  Volledige infrastructuur is (rolstoel)toegankelijk  Triamant is de ideale plaats om voor kortere of langere tijd te verblijven  Thuisgevoel is zeer belangrijk
 40. 40. TRIAMANT ALS ANTWOORD OP MAATSCHAPPELIJKEUITDAGINGEN BEZORGDHEID ANTWOORD Onaangepast wonen Aangepast wonen (meegroeiwonen: drempelloos, rolstoeltoegankelijk) Oudereneiland, sociaal isolement Te midden van alle leeftijden, sociale inclusie, sociale participatie Geïsoleerde omgeving Ingebed in de omgeving, nauwe banden met omliggende regio Slechts tussenstap in levensfase, veelvuldig Niet hoeven verhuizen, of binnen site met verhuis, verlies aan bindingen lokaal leven behoud sociaal netwerk Bezigheidstherapie Actief en dynamisch gemeenschapsleven, intergenerationele solidariteit Onaangepaste, beperkte woonruimte Keuze tussen woontypes, woonformules en oppervlaktes Standaard zorg Breed gamma zorg- en dienstverlening, naadloze zorg, à la carte keuzemogelijkheden Geringe keuzevrijheid (wat zelf vs uitbesteding) Maximale autonomie, zelfbepaling Te duur Betaalbaar voor de doorsnee Vlaming
 41. 41. ZORGCONCEPT VAN TRIAMANT Aandacht voor de Persoon- kwaliteit van Mogelijk- SOCIAAL lijke leven heden FYSIEK interesses Beperkin- Mobiliteit Cliënt Hobby’s Cliënt Wensen gen Sociale Gewoon- Meer keuze- contacten De cliënt ten Een bredere en mogelijkheden en meer flexibele grotere regie over staat Comfort kijk op zorg Hand- a-bele eigen leven haven centraal woon- Comforta- bele woon- eigen en en identiteit leefruim leefruimte te Cliënt bepaalt Auto- Leef- Cliënt nomie Eigen patronen prioriteit Cliënt levenssfeer Onder- De Maximum COGNITIEF / MENTAAL steuning zelfredzaam- aan heid verhoogt privacy EMOTIONEEL
 42. 42. HUISMOEDERS & -VADERSTaken Professioneel onderhoud van de woonzorgverblijven en gemeenschappelijke ruimten Maaltijdbediening (buffetvorm) O-M-A Maaltijdtoediening onder toezicht Kleine huishoudelijke taken zoals kleine naaiwerken, schoenpoets…
 43. 43. HUISMOEDERS & -VADERSVoordelen medewerkers Taakdifferentiatie Veel nauwere relatie met bewoner Integratie in team Verhoogde betrokkenheid Verhoogde jobsatisfactie
 44. 44. HUISMOEDERS & -VADERSVoordelen bewoners Veel nauwere relatie met medewerker Variatie in functie-inhoud → meer voldoening voor medewerker → onrechtstreeks betere zorg voor bewoner
 45. 45. HUISMOEDERS & -VADERSVoordelen organisatie Variatie in functie-inhoud → verhoogdejobsatisfactie → toename kwaliteit vd zorg Vervaging van de personeels“klassen” Werkdrukverlaging verpleegkundigen Multifunctionele medewerker
 46. 46. HUISMOEDERS & -VADERSValkuilen en uitdagingen Duo-functie geeft ook duo-uitval Moeilijkheidsgraad niet te onderschatten Onregelmatige uren & weekendwerk Minder structuur (niet enkel lijstjes afwerken: zeer zelfstandig kunnen werken, goed kunnen plannen en organiseren = vereiste) Leemte in opleidingsaanbod  combinatie logistiek & professionele onderhoudstechnieken  specifieke materie van maaltijdbegeleiding (dieetleer, slikstoornissen…)  specifieke kennis van dementieprocessen  attitude !
 47. 47. HUISMOEDERS & -VADERSConclusie Boeiende uitdaging Soms zoeken naar “witte raven” Zeer intense begeleiding in opstart Geen passend opleidingsaanbod Jobsatisfactie verhoogt
 48. 48. Inspirerend voorbeeld : De startbanen Openbaar psychiatrisch centrum Rekem Monique Capiot
 49. 49. - 2000 : start werving jongeren startbaanstatuut-> laaggeschoolde jongeren-> weinig of geen werkervaring-> overeenkomst voor 1 jaar- Sinds 2000 : 257 jongeren via startbaan in dienstgehad
 50. 50. - Sinds 2000 : 257 jongeren via startbaan in dienst gehad-> eerste werkervaring-> leren omgaan met - kwetsbaarheid van specifieke patiënten -aandacht voor levenskwaliteit voor zorgbehoevenden - eigen taken met kwaliteit afwerken
 51. 51. - Jongeren leggen gedurende 1 jaar een traject af- Dit resulteert in : -> steviger staan in de werksituatie -> leren aspecten omtrent hun eigen zijn en functioneren -> krijgen interesse in de zorgsector -> kiezen soms ook voor een verdere opleiding in de zorgsector -> biedt algemeen na 1 jaar werkervaring meer kansen op arbeidsmarkt
 52. 52. - We leren uit dit traject als OPZ : -> jongeren met schoolmoeheid krijgen door werkervaring zin om toch voor diploma te gaan (25 %) -> de studies die men aanvat zijn - verpleegkunde - ergo - zorgkundige
 53. 53. Inspirerend voorbeeld : Verdraaid : innovatief sensibiliseren PHL Wouter Grommen
 54. 54. Van jong naar oud en weer terugVERDRAAID?!
 55. 55. INHOUD  Situering  Uitgangspunten en doelstellingen  Doelgroep  Educatieprogramma  Praktische organisatie  Toekomst  Contactpersonen
 56. 56. SITUERING  Vergrijzing van de bevolking  Een toename van het aantal ouderen  Het stellen van specifieke zorgvragen  Grote nood aan goed opgeleide professionals  Binnen een interdisciplinaire werksetting  “Teamwork” en “samenwerking” zijn belangrijke doelstellingen Onwenselijke stereotypering van ouderen
 57. 57. SITUERING  Expertisecel Ouderenzorg  Onderwijs  Onderzoek  Dienstverlening  Samenwerkende partners  Provincie Limburg  Regionaal Technologisch Centrum Limburg
 58. 58. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN  De hoofddoelstelling van het project is echter een aanzet tot nadenken om een positief beeld te vormen over een andere generatie aan de hand van een educatieprogramma:  De negatieve beeldvorming over ouderen doorbreken en de aandacht bij jongeren op een actieve en persoonlijke manier vergroten;  De innerlijke kracht in elke jongere aanspreken en persoonlijke mogelijkheden vergroten;  Jongeren bewust maken van zowel positieve als negatieve invloed die ze kunnen hebben op hun eigen leven en dat van andere generaties;  Jongeren een persoonlijke weerspiegeling laten maken van de wereld waarin ze leven.
 59. 59. DOELGROEP • Jongeren • Derde graad secundair onderwijs • Zorgrichtingen • Ouderen • Professionals in de ouderenzorg Via intergenerationele contacten het bewustwordingsproces op gang brengen!
 60. 60. EDUCATIEPROGRAMMA 1. Voorstudie (Klasgebeuren) • Bevraging 2. Theaterproductie (Op locatie) • Toneelvoorstelling (60 min) • Nabespreking 3. Educatief pakket (Klasgebeuren)
 61. 61. EDUCATIEPROGRAMMA • Educatief pakket • Stellingenspel • Oud en media • Verjaardagskaarten • Oud en kunst • Rollenspel • …
 62. 62. PRAKTISCHE ORGANISATIE• Academiejaar 2009-2010 • Academiejaar 2010-2011 • Startshot project • Touring provincie Limburg • Pretesting • 15 voorstellingen toneelvoorstelling • > 1000 leerlingen / studenten • > 450 ouderen / professionals in de ouderenzorg • Pretesting educatieprogramma
 63. 63. TOEKOMST • Het in kaart brengen van gedragsdeterminanten bij jongeren • De uitwerking en valorisatie van het educatieprogramma / opleidingstraject • Het educatieprogramma richten naar een specifieke doelgroep: o.a. personen met dementie • Deze visie uitdragen binnen (inter)nationale context
 64. 64. CONTACTPERSONEN  Wouter Grommen Coördinator Expertisecel ouderenzorg wouter.grommen@phl.be 0486 761 444  Annemie Pachen Vormingscoördinator apachen@mail.phl.be 0499 643 133
 65. 65. Workshop : van idee tot dossier Ideevorming Voorbeeld tot onderbouwen van idee Uitdiepen
 66. 66. PAUZE
 67. 67. CONTACT Regine Van Ackere Coördinator speerpunt zorgeconomie POM Limburg Kunstlaan 18 B-3500 Hasselt GSM +32(0)473 28 97 74Tel +32(0)11 300 247 - Fax +32(0)11 300 101 regine.vanackere@pomlimburg.be www.pomlimburg.be POM Limburg

×