Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infosessie oproep tetra_2014

5,917 views

Published on

presentatie infosessie Tetra 2014

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessie oproep tetra_2014

 1. 1. TETRA Infosessie Oproep 2013 - 2014
 2. 2. Documenten? Infosessie TETRA oproep Deze presentatie is aanvullend aan volgende documenten op de IWT-website http://www.iwt.be/subsidies/tetra - Handleiding - Oproepdocument - Aanvraagtemplate(s) - Andere Documenten: - Kostenmodel - Beleidslijn ivm gebruik van projectresultaten - Opvolging - KPI’s 3
 3. 3. IWT Infosessie TETRA oproep IWT, het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid?, Stimuleert door financiële steun, advies en coördinatie, Kennisopbouw in bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheid en overige organisaties, Voor meer innovatie, meer nieuwe producten, processen, diensten en concepten, Met toegevoegde economische en maatschappelijke waarde. 4
 4. 4. TETRA Infosessie TETRA oproep TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en universiteiten voor ondernemingen en social profit Stimuleren van kennisoverdracht Brugfunctie tussen basisonderzoek en toepassingen Hogescholen en Universiteiten Ondernemingen en Socialprofitorganisaties 5
 5. 5. Programma kenmerken Infosessie TETRA oproep Projectaanvragers: Hogescholen en universiteiten (en onderzoeksorganisaties) !onderzoeksgroepen met focus op praktijkgericht onderzoek Doelgroep: Ruime groep van Vlaamse ondernemingen !niet-R&D intensieve ondernemingen en social profit organisaties Projecten: Kennisoverdracht via vertaling van wetenschappelijke kennis naar concrete toepassingsmogelijkheden 6
 6. 6. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Demonstratie Innovatief Toepassings gericht onderzoek Basisonderzoek Nieuwe producten, processen, diensten Onderwijs = voor TETRA project = TETRA project = na TETRA project 7
 7. 7. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Innovatief concept potentieel tot innovatie bij ondernemingen uit de doelgroep Bestaande kennis overdragen kennis beschikbaar uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar concrete toepassingen en deze kennis aanbieden op maat van de mogelijkheden van de doelgroep Economische impact in Vlaanderen potentieel tot duurzame tewerkstelling en/of investeringen in Vlaanderen Maatschappelijke impact potentieel tot bijdrage aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem Impact op het hoger onderwijs! overdracht van kennis tijdens en na het project via het hoger onderwijs 8
 8. 8. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Projectbegroting: Personeelskosten (onderzoekers en technici) Werkingskosten: max. 40.000 EUR per VTE per jaar min 100.00 – max 480.000 Projectduur: 2 jaar Subsidie: 92,5% Begeleiding door een gebruikersgroep: - ondernemingen, representatief voor brede doelgroep, alle organisaties relevant voor brede uitrol van de resultaten op het einde van het project - geven feedback en zijn actief betrokken vóór, tijdens en na het project - cofinancieren samen 7,5% 9
 9. 9. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Co-financieringsplan 7,5% van de projectbegroting moet gefinancierd worden via private middelen - cash bijdragen van leden uit de gebruikersgroep Kan niet: bijdragen van overheidsorganisaties, steden of gemeenten - Inkomsten via de organisatie van collectieve activiteiten (bv. workshops, seminaries, …) - Inbreng via activiteiten/levering diensten door leden van de gebruikersgroep. ! Activiteiten/levering diensten zijn opgenomen in het werkplan/begroting van het project. ! Boekhoudkundig traceerbaar ! Evaluatie door experten 10
 10. 10. Projectkenmerken Infosessie TETRA oproep Co-financieringsplan - Cofinanciering moet in orde zijn op het eind van het project. De waarschijnlijkheid dat dit lukt wordt geëvalueerd aan de hand van het cofinancieringsplan in de aanvraag (met experten). Belangrijk is dat dit co-financieringsplan sluitend is en voorziet in een reserve. 11
 11. 11. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep Maatschappelijke uitdaging 12
 12. 12. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep Maatschappelijke uitdaging • Maatschappelijke doelstelling nastreven - uit de innovatieknooppunten: duurzaam materialenbeheer, energie efficiëntie en groene energie, zorginnovatie met als thema’s vergrijzing en gezondheid, duurzame en efficiënte mobiliteit en logistiek, sociale innovatie en creatief ondernemerschap, arbeids- en werkorganisatie. • Stimuleren van projecten die zowel economische als maatschappelijke duurzaamheid nastreven • Is steeds gekoppeld aan impact op economisch vlak 13
 13. 13. Nieuw in 2014! Infosessie TETRA oproep • Impact-as wint aan belang! Het uiteindelijke doel van een goed Tetra-project is om impact op vlak van economische maatschappij en maatschappelijke doelstellingen te beogen. Een goede invulling van de criteria die onder deze as vallen is dan ook belangrijk. Pas daarna zal meer in detail gekeken worden naar invulling van werkplan, aanpak, expertise en middelen • Documenten op website (oa nieuwe handleiding) 14
 14. 14. Van idee tot …. Infosessie TETRA oproep 15
 15. 15. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Contacteer ondernemingen ga er persoonlijk heen, voorzie hiervoor tijd ! Check of er interesse is Check wat ze zelf al weten en wat ze nog niet weten Vraag wat hen belet om de technologie of kennis te gebruiken, pols naar de (technische) risico’s Ga na hoeveel ondernemingen dezelfde noden formuleren Check of er engagement is voor deelname in een gebruikersgroep, voor cofinanciering Bepaal de doelgroep 16
 16. 16. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Wie is die doelgroep? • Onderneming -Bedrijf (nv, bvba…): Een onderneming heeft economische activiteiten en is actief in een ‘competitief’ landschap (vrije markt) en wordt betaald door deze markt voor de geleverde prestaties (aan een normale prijszetting). • Onderneming –vzw: Een groep of "vereniging" van natuurlijke of rechtspersonen die samen een belangeloos doel nastreven. • Social profit organisaties (VZW’s, Diensten van Algemeen Belang) • Overheid: Overheidsdiensten, steden, gemeenten, andere overheidsagentschappen, De LIJN, de NMBS, … enz. Deze organisaties kunnen deelnemen aan een TETRA project in de gebruikersgroep en ze kunnen uiteraard ook de projectresultaten gebruiken, maar als ze de ‘voornaamste’ ontvangers zijn, volstaat het niet ! Let op: deze organisaties kunnen niet bijdragen in de co-financiering!
 17. 17. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Ga na of de vertaalslag kan gebeuren in een project van 2 jaar Zoek uit welke onderzoeksgroepen met dezelfde thematiek bezig zijn … kan er samengewerkt worden ? Hoe vermijden dat er versnippering is , overlap ? Zoek uit welke organisaties die bedrijven kunnen helpen bij verdere dienstverlening ? Stel het projectconsortium samen 18
 18. 18. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Bespreek met de ondernemingen/social profit organisaties uit de doelgroep: Wat kunnen ze met projectresultaten doen om zelf te innoveren na afloop van het TETRA project ? Welke impact menen ze dat deze projectresultaten (en innovaties nadien) kunnen hebben. (o.a. minder kosten, meer omzet/ diensten met zelfde kost, extra tewerkstelling…) Beschrijf het innovatiepotentieel en economisch potentieel (en maatschappelijk potentieel) 19
 19. 19. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Definieer het project: ? Verkenning (state-of-the-art, literatuur, octrooien, …) ? Onderzoeksactiviteiten (prototypes, vereenvoudigen, …) ? Valorisatieactiviteiten (Proeftuin, casestudies, workshops, demonstraties, stages, …) ? Verspreiding (publicaties, seminaries, handleidingen, onderwijs, …) Maak een werkplan 20
 20. 20. De voorbereiding … Infosessie TETRA oproep Deze voorbereiding moet gebeuren in een eigen (gefinancierd) voortraject Enkel voor de onderzoekers verbonden aan de professionele bachelors wordt hiervoor een uitzondering gemaakt: zij kunnen dit voortraject aanvragen als TETRA-voorbereidingsproject (template beschikbaar op de IWT-website) 21
 21. 21. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is er voldoende basiskennis aanwezig ? Een TETRA project is gericht op vertalend onderzoek en niet op kennisgeneratie. Projecten waarbij er nog teveel wetenschappelijke vragen zijn, bevatten teveel risicovol onderzoek en … dat past niet in TETRA 22
 22. 22. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is er nog voldoende nood aan vertalend onderzoek ? Een TETRA project moet toch nog steeds een aantal onderzoekshypotheses hebben Projecten zonder uitdaging die vooral dienen om nieuwe kennis of technologie te demonstreren en (beter) te vermarkten passen niet in TETRA 23
 23. 23. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Wat is de informatie die de doelgroep nodig heeft om zelf aan de slag te kunnen gaan ? Zorg ervoor dat je de ‘taal’ spreekt van het gros van de ondernemingen uit de doelgroep (die je zelf definieerde) Zorg ervoor dat je goed weet waar het ‘kennis-hiaat’ is voor de doelgroepondernemingen Zorg ervoor dat je voldoende generische informatie aanbiedt 24
 24. 24. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is het project collectief ? Kan een voldoende grote groep aan ondernemingen/social profit organisaties in Vlaanderen aangeduid worden die interesse heeft om de projectresultaten toe te passen ? Hebben ze zelf R&D faciliteiten ? Een project waarvoor maar een paar bedrijven in Vlaanderen interesse tonen, past niet …. 25
 25. 25. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is het project open ? Is het mogelijk om de projectresultaten ruim te verspreiden (in Europa) aan marktconforme voorwaarden ? Is er geen risico dat er één bedrijf (of een zeer beperkt aantal bedrijven) teveel voordeel heeft met het project Projecten die teveel toegespitst zijn op het technologieaanbod van 1 bedrijf passen niet in TETRA ! Projecten die teveel gericht zijn op de ontwikkeling van producten of diensten, passen niet in TETRA 26
 26. 26. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Wat is de complementariteit van het project ? Is het project goed gepositioneerd t.o.v. de markt ? Projecten waarvan het risico (te) hoog is dat ze verstorend zullen zijn t.o.v. commerciële marktspelers passen niet in TETRA ! Is het project uniek (t.o.v. ander onderzoek in Europa ?) Hoe past het project in de onderzoeksgroep ? TETRA dient niet om een beleidsondersteunende studieopdracht uit te voeren ! 27
 27. 27. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is er voldoende economisch potentieel ? TETRA projecten kunnen gericht zijn op maatschappelijke toegevoegde waarde maar er moet steeds voldoende economisch potentieel aangetoond worden Dit betekent dat er een potentieel moet zijn dat het project bijdraagt tot de competitiviteit van de betrokken ondernemingen/social profit organisaties (efficiëntieverhoging, omzet, kostenbesparing, marktpositie, tewerkstelling, investeringen, …) Een project met een duidelijke bijdrage aan een transitie/transformatie proces kan als zeer goed worden beschouwd 28
 28. 28. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Is er voldoende maatschappelijk potentieel ? Indien er een maatschappelijke toegevoegde waarde wordt geclaimd moet deze aantoonbaar (meetbaar) zijn en passen binnen de innovatieknooppunten Deze toegevoegde waarde moet aantoonbaar zijn binnen de projectduur van 2 jaar! (dus geen longitudinale studies) TETRA kan dienen om een reële situatie uit te testen voor zover dit voldoende uitrolbaar is in Vlaanderen Puur maatschappelijke projecten passen niet in TETRA 29
 29. 29. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Voorziet het werkplan een goede balans tussen onderzoeksactiviteiten en interactie met gebruikersgroep. • Betrokkenheid: zorg voor voldoende interactie-momenten met de leden van de gebruikersgroep (beperk dit niet tot een paar vergaderingen per jaar) • Validatie-activiteiten: Voorzie dat er meer is dan enkel seminaries en publicaties • Implementatie: Voorzie activiteiten die gericht zijn op een vlotte implementatie van de resultaten (in een later stadium) - proeftuin, prototype, casestudies… 30
 30. 30. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Impact op hoger onderwijs: Vergeet niet dat er ook overdracht moet zijn voor het hoger onderwijs, bekijk in welke mate er stages en thesissen kunnen uitgevoerd worden in het kader van het project Geef aan hoe de kennis bij de studenten en docenten geraakt Ga na in welke mate studenten kunnen betrokken worden bij het project. 31
 31. 31. Waar zeker op letten ? Infosessie TETRA oproep Co-Financiering Zijn er voldoende organisaties bereid om het project te steunen in de gebruikersgroep en zullen ze meebetalen ? 32
 32. 32. Projectopvolging en Contractuele bijlage: KPI’s en Leverbaarheden Infosessie TETRA oproep De projectopvolging gebeurt aan de hand van leverbaarheden en KPI’s - Voor de projectleider en leden gebruikersgroep: regelmatige check of de doelstellingen gehaald worden en/of er bijsturingen nodig zijn - Voor IWT: idem en bruikbaar voor latere algemene evaluatie van het TETRA programma (over alle projecten heen) 33
 33. 33. Projectopvolging en Contractuele bijlage: KPI’s en Leverbaarheden Infosessie TETRA oproep - Leverbaarheden: concrete zaken die opgeleverd worden of die uitgevoerd worden = projectresultaat in de strikte zin van het woord - KPI: Streefwaarde m.b.t. tot wat je wil bereiken met het project (waarvoor dienen die projectresultaten), toont het ambitieniveau van het project: idee over bereik aan ondernemingen, innovativiteit, implementatie (wat wordt geïmplementeerd, bij wie, ..) of andere - Enkel een beperkte set van relevante KPI’s dient te worden opgenomen! (4 à 5 KPI’s moet kunnen volstaan) 34
 34. 34. Projectopvolging en Contractuele bijlage: KPI’s en Leverbaarheden Infosessie TETRA oproep Goedgekeurde projecten: Per 6 maanden wordt de status van het project opgevraagd (via projectbarometer): leverbaarheden en kpi’s Per jaar wordt deze informatie aangevuld met een prestatietabel De voorschotten volgen dit stramien Rapportering gebeurt via een e-tool Interactie met de gebruikersgroep : opvolgbaar via de ‘Gebruikerspoll’ , korte vragen om als projectleider informatie te krijgen over de kwaliteit van de interactie 35
 35. 35. OPROEP TETRA Fonds 2012/2013 Infosessie TETRA oproep Uiterste indieningsdatum TETRA projecten: 12 maart 2014; 12h Elektronische indiening via tetra@iwt.be of cd-rom 36
 36. 36. Verdere info en andere IWT-steunformules ... Infosessie TETRA oproep contact: Luc De Buyser Tel. 02/432 43 13 ldb@iwt.be of tetra@iwt.be Ellen Pelgrims Tel. 02/432 42 43 ep@iwt.be Zie website http://www.iwt.be/ 37

×