Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

238 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

 1. 1. ≠iÎÎ 1 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿı. ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, œÁıÕÌfiı ±Î‹ ⁄Î_‘Ìfiı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î „@÷ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ …ı µI’Lfi ◊≥ »ı, ÷ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÷ıfiı “±Î’HÎı” Õ¬˘ fiÏË ¿fl‰˘ ‰E«ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ◊≥ … flèÎ_ »ı, ÁË… flÌ÷ı ¿Î‹ ◊≥ flèÎ_ »ı. lıHÎÌ - 13 (µ÷flΑ˝) iÎÎfiÌ ’vÊ ¥√˘¥{‹ ¿Îœı I›Îfl ’»Ì ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ. ¥√˘¥{‹ fiı ‹‹÷Î, ±ı ±iÎ΄@÷fiÌ ÁÎfl‰Îfl‹Î_ »ı. ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ ±ıÀ·ı ±iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ ±ıfi_ ⁄‘_ ·¥fiı ‰Î‚Ì-{ÕÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õı ! …ı‹ ¿˘_√˛ıÁ √‰fi˝‹ıLÀ ±Î‰Ì, ’ı·Î_ ±_√˛ıΩı …÷Î_ flèÎÎ_ fiı ⁄‘Î_. [1] ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ⁄_‘ ÂıfiÎ◊Ì »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±iÎÎ◊Ì ⁄_‘ »ı. ≠iÎÎ ±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl⁄_‘ ◊¥ flè΢ »ı. ±iÎÎ◊Ì ’Î’-’H› fl«Î› »ı. ±iÎÎ ±fiı ±ıfi˘ Á΋˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ÂOÿ ‹„@÷, ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ. ÷ı ≠iÎÎ Ïfifl_÷fl ≠iÎÎfiÌ ’Ì»ÎHÎ ›◊Î◊˝ V‰w’ı... “÷‹fiı” «ı÷‰ı. ±ı ’Ëı·Î_ fiˢ÷Ì. ’Ëı·Î ±iÎÎ Ë÷Ì. ±iÎÎ ’˘÷ı »ı ÷ı ≠ffi¿÷ν — …ı A›Î· »ı ¿ı “‹Îfl_ V‰w’ ±Î »ı ±fiı ±Î ⁄Ì…_ »ı.” ¨‘_ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ¿flı. ÷ı ±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘, ≠iÎÎ◊Ì ±ı …ı Á÷÷ A›Î· flËı »ı ±ı ¿›Î ¤Î√fiı »ı ? ±ı ¿›˘ ¤Î√ »ı ? Á_ÁÎfl fiΠ◊Λ. ±iÎÎ◊Ì ±Ë_¿Îfl ˢ›. ≠iÎÎ Ïfifl˚±Ë_¿Îfl ◊›Î ’»Ì◊Ì µI’Lfi ◊Λ. “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ±ı ·ZÎ ⁄ıÃ_ ’»Ì ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı. ≠iÎÎ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕı »ı. ±Î ⁄‘_› »^À_ »>À_ ÿı¬ÎÕı »ı. ˉı ±iÎ΋Î_ Â_ ˢ› ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*, ‹ıÓ ÿ—¬ ¤˘√T›_, ’ı·Î±ı ¿›*, ’ı·Î±ı √΂ ¤Î_ÕÌ ‹fiı.” ≠iÎÎ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ¿÷ν fiËŸ, Ë_ ¤˘@÷Î ≠ffi¿÷ν — ±ı› A›Î· flËı »ı ¿ı ±Î ⁄ı »^À_ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı › Ë_ fiËŸ, Ë_ iÎÎ÷Î.” Á΋αı ‹fiı √΂ ¤Î_ÕÌ ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı Ï⁄«Îfl˘, ±ı Á΋˘ Lˢ›, Ë_ ±Î »_. ’HÎ ¿÷ν fi◊Ì. ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ iÎÎfi. Á΋˘ ¿÷ν fi◊Ì ÿı¬Î÷˘ ±fiı ’˘÷ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı, ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı. ¿÷ν fi◊Ì ±ı ¤Îfi flèÎ_, ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ ‹˘ZÎfi_ ÁΑfi ±ÎÀ·_. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ ±fiı @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊¥ ? ≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊfiı flÎ√-¶ıÊ ΩHΉΠ±ı ≠iÎÎfi˘ µ’›˘√ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ? ≠iÎÎ ÷ı ‰¬÷ı µ’›˘√‹Î_ ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfi “±‹ı” ±Î’̱ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … µI’Lfi ◊Λ. iÎÎfi◊Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥ √¥. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ «Î· ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎfi_ ÷˘ ⁄ı{‹ıLÀ …ÿ_ »ı. ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌ › Á‹…ı ¿ı ±Î flÎ√-¶ıÊ ¿flı »ı. flÎ√-¶ıÊ √›Î »ı ±ı ≠iÎÎ ΩHÎı. ±ı ±iÎÎfiÌfiı ⁄ı „@÷±˘ »ı ±_ÿfl. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi Á‹Ω› fiËŸ. ⁄Î¿Ì fiÎfi_ »˘¿v_ › flÎ√-¶ıÊfiı Á‹…ı fiı ! ±Î’HÎı ‹˘œ<_ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±iÎ΄@÷ ∞‰‹ÎhÎfiı ˢ› …. ±ıÀ·ı “Ë_” ±fiı “‹ÒÏ÷˝” «œÎ‰Ì±ıfiı ÷˘ »˘¿v_ …÷_ flËı, ’λ_ fiÎ ±Î‰ı. ⁄ı ¤ı√Î ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±iÎ΄@÷. Á_ÁÎfl ∂¤˘ ¿flfiÎflÌ ±iÎ΄@÷. ÷ı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı. ≠iÎ΄@÷ Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıfiı flËı‰Î fiÎ ±iÎÎ Ω› ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. …√÷fiÎ ∞‰‹ÎhÎfiı Ï‹J›ÎI‰
 2. 2. ≠iÎÎ 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) »ı I›Î_ Á‘Ì ±iÎÎ ±fiı Ï‹J›ÎI‰ ¬Áı ±ıÀ·ı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ. ÷˘ ±iÎ΋Î_ ’ÏflHÎ΋ı »ı ±fiı ’˘÷΋Î_ Á‹Î› ÷˘... ≠ffi¿÷ν — ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı ≠iÎÎ fi ≠√Àı, ±iÎÎ … flËı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ±iÎ΄@÷ …ÿÌ »ı. ’HÎ ±ı ⁄ıµ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷±˘ »ı. F›Îflı ’ÿ˚√·‹Î_ ¿˘¥ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì „@÷ … ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎfiı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥. ˉı ÷‹ı Á_ÁÎfl‹Î_ »˘ fi◊Ì fiı ! ÷˘ › ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı fiı ! ±ıÀ·ı ˉı Á_ÁÎfl‹Î_ F›Î_ ±Î√‚ ÷‹Îfl_ ⁄_‘fi ˢ› I›Î_ ÷‹fiı »˘ÕÎ‰Ì ÿı‰ÕΉı Ë_‹ıÂÎ «ı÷‰Ìfiı. ±Î’HÎfiı ¿_¥ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ⁄‘Ì …ı ¿_¥ „@÷±˘ »ı, ±ı ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ÷˘ ±_ÿfl◊Ì «ı÷‰HÎÌ ‹‚ı, ±ı ≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ ±fiı ⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ … „@÷±˘ »ı ? Á_ÁÎfl‹Î_ ‘_‘˘ ¿fl÷Î_ ˢ› I›Îflı ±iÎ΄@÷ ¿Ëı, ±Î‹ ¿fl˘ ÷˘ ’ˆHÎΛ, ‹‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı. ±ı ±iÎ΄@÷ «ı÷‰ı ’HÎ ±ı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰Îfi_. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ … „@÷±˘ »ı, ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î »ı ±fiı ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ≠iÎÎ «ı÷‰ı. ÷ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ Á’ÕΛı·˘ »ı I›Î_ Á‘Ì ±iÎ΄@÷fiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı fiËŸfiı ! F›Îflı ±iÎ΄@÷‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı, ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î ÏÕÁÌ{fi ⁄Ï© ·ı »ıfiı ? ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±iÎ΄@÷ ¬Áı. I›Îflı Ïfi… ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÕÁÌ{fi ⁄Ï© ·ı »ı ’HÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ÏÕÁÌ{fi. ‹˘ZÎı I›Îfl ’»Ì ≠iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flı. ’»Ì Á_ÁÎfl‹Î_ …‰Î fiÎ ÿı. …÷Î_ ·ı‰ÎfiÎ ÏÕÁÌ{fi ≠iÎÎ ·ı »ı ±fiı Á_ÁÎflÌ ÏÕÁÌ{fi ±iÎÎ ·ı »ı. ±ıÀ·ı ⁄ıµ „@÷±˘ ±ÎI‹ÎfiÌ … »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ⁄ËÎflfiÌ, ⁄ÌΩ ±iÎÎ ±ıÀ·ı ⁄Ï©. ±iÎÎ-≠iÎÎfiÎ ÏÕÁÌ{fi »ı ⁄‘Î. ¿˘¥fiÌ Â„@÷ … fi◊Ì ±Î‹Î_. ±ı ≠iÎ΄@÷ ±fiı ±iÎ΄@÷ ⁄ıµ ‹Îfiı·Ì ±iÎÎfi_ ≠Î√Àu ? ‰V÷ »ı, Ï⁄Ï·Œ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ≠iÎ΋Î_ Œfl¿ Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±iÎ΄@÷fiÌ Âw±Î÷ ÂÎ◊Ì ◊¥, ÷ı ’λ‚ ¢ Ëı÷ Ë÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ÷ı iÎÎfi◊Ì µI’Lfi ◊fiÎflÌ ±ı¿ „@÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±fiı ±ıfiı ±Î …Õfi˘ Á_›˘√ ⁄Î{›˘, ≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ … ÕΛflı@À „@÷ »ı, ÕΛflı@À ·Î¥À »ı ±fiı «ı÷fifiÌ ΩıÕı …Õfi˘ Á_›˘√ ⁄Î{›˘, ±ı Á_›˘√◊Ì Ï‰ÂıÊ iÎÎfi µI’Lfi ±iÎÎ ±ı ¥fiÕΛflı@À ·Î¥À »ı. ±iÎÎ ±ı À˘’ µ’flfiÌ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î› ◊›_. ±ı ±iÎ΄@÷ ◊¥. ±√fl ÷˘ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ⁄Ï©◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ’HÎ ±iÎÎ ⁄‘Ì ±Î¬Ì. »÷Î_› ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı ’λÌ. ±iÎ΄@÷ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı ±fiı ≠iÎÎ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎ ±ı ⁄ı‹Î_◊Ì «Î·ı ¿˘fi_ ? ±ı › ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄ıµfi_ «Î·ı »ı. Á˙ Á˙fiÎ ZÎıh΋Î_, ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ≠ffi¿÷ν — ±ı „@÷ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı √HÎΛ ? ZÎıh΋Î_ ⁄Lfiı›fi_ «Î·ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋fiı ·Ì‘ı ±iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊¥. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±fiı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ Œfl¿ ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı „@÷ ±ı¿ … »ı. Ωı ⁄ËÎfl √¥ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î’HÎı ±Î “«_ÿ¤Î¥” »ı
 3. 3. ≠iÎÎ 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÷ı ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿ ω¤Î√ »ı. «ı÷fi‹Î_◊Ì …ÿÌ ’Õı·Ì, ÷ı ±Î ¿Î›˝ ¿fl‰Î ’Òfl÷Ì …. ’»Ì ±ı¿ ◊¥ …Âı ’λÌ. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi ¿›_ ? ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±ı ’ÿ˚√· fi◊Ì, ±ı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ‰E«ıfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ V◊Îfi fiΠˢ› ±ıfi˘ ÷˘ ¿Î‚ ˢ›. ±ı ’ı·_ ¤Î√ »ı ? Ï‹J›ÎI‰ …ı ¿Î‚ı ¡ı¿«fl ◊¥ Ω›fiı, ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ËÎ…fl ◊¥ Ω›. ⁄Ï© ’fl CÎÎ ’Õ˚›˘ ±ıÀ·ı ËÎ…fl ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ÎI‹Î fiı ’ÿ√· ‰E«ıfi˘ ¤Î√ fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ˚ ±ı¿ ¤Î√ …ÿ˘ ’ÕÌ Ω› »ı, ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ÿËÎÕı. ÷ı Ãıà ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‰Î÷«Ì÷‹Î_ ±Î’HÎı ‰Î’fḻı »Ì±ıfiı ¿ı ‹˘ZÎı ·¥ …÷Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ¿_¥ ¿flı fiËŸ ±Î‹Î_. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ ≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı. …ÿ˘ flËÌfiı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. F›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl … ⁄‘˘ ≠iÎÎfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı »ı … fiı ! ËÎ◊‹Î_ »ı, ¿<·‹¬I›Îfl ’hÎ …ı‰_ ! ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’»Ì ¤√‰Îfi Â_ ¿flı ? ±ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ÷‹ı ¿Â΋Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î … fi◊Ì, ‰Ì÷flÎ√ »ı. ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·¥ Ω‰ »˘ ⁄‘Ì ‰Î÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊ CÎη‰Îfi_ flËı … fiËŸ fiı ? ≠iÎÎ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ¿ı ±‹¿ ¿Î‚ µI’Lfi ◊›˘ ¿ı ≠iÎÎ ’˘÷ı Ïfl≠ı{ıLÀıÏÀ‰ …ı‰Ì »ı. µI’Lfi ◊¥ Ω› ±fiı ’»Ì ⁄‘_ ‹˘ZÎı ’ˢӫÎÕÌ fiı ’»Ì ·› ◊¥ Ω›. fi◊Ì ±ı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ! ±Î ±iÎÎ › µI’Lfi ◊¥ √›ı·Ì »ı ±fiı ·› ◊¥ Ω›. ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ, I›Îflı ±iÎÎ ·› ◊¥ Ω›. …ı‹ ±Î ±_‘Îfl_ ’»Ì Ïÿ‰Á (±…‰Î‚_) ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı … ≠iÎÎ ? ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠iÎÎ ±ı◊Ì ¨«˘ ¤Î√ »ı. ≠iÎÎ ÷˘ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ »ı ≠iÎÎ, …Õ ¿ı «ı÷fi ? ±ÎI‹ÎfiÌ. ±I›Îflı ±ÎI‹Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ÷‹fiı ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı ¿Â_ ¿Î‹ Ω÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±ıfi˘ ¤Î√ ±Î ≠iÎÎ »ı, ±ı ≠iÎÎ … ÷‹fiı Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠iÎ΋Î_ ◊˘Õ˘-CÎH΢ ω¿S’fi˘ ¤Î√ ¬fl˘ ? ·¥ …‰Î ‹ÎÀı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿›Î˝ ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ω¿S’ ·Î√ı-‰‚√ı fiËŸ I›Î_ ±Î√‚. ω¿S’ ⁄‘˘ ±ı ≠iÎÎ »ı ±fiı ÷ı … ‹Ò‚ ±ÎI‹Î »ı, ’HÎ ±I›Îflı ≠iÎÎ √HÎΛ. ±iÎÎ. ±Î‹Î_ ω¿S’-Ï⁄¿S’ ¿Â˘ ˢ› fiËŸ, Ïfiω˝¿S’Ì »ı ±ı. «ı÷fi »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î‰Ì ¿˘¥ Ïø›Î ˢ› fiËŸ, …ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. …Õ fi◊Ì. ≠iÎÎ ±ıfi_ ¿Î‹ ’Ò fl_ ◊¥ √›_ I›Îflı ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ’Î»Ì Ë÷Ì ±ı‰Ì ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ’HÎ ’Ήfl «ı÷fi … fiı ? fiı ±ı‰Ì „V◊fl ◊¥ Ω›. ˉı ÿflı¿ ∞‰‹Î_ ≠iÎΠˢ¥ ¿ı fiËŸ. ±ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’Ήfl «ı÷fi fi◊Ì, ±ı ‹Ò‚ «ı÷fi. ’HÎ ‹Ò‚ iÎÎfiÌ ’vÊ F›Îflı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩB≤÷ ¿flÌ ±Î’ı I›Îflı ≠iÎÎ µI’¯Î
 4. 4. ≠iÎÎ 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ◊Λ. ±Î ∞‰‹ÎhÎfiı ≠iÎÎ fiΠˢ› ÷˘ ±iÎÎ ÷˘ ˢ› …. fiΠ◊‰ÎfiÌ, ’ı·Ì ≠iÎÎ ‰‘‰ÎfiÌ. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±iÎÎfiı ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı ±ı … ±ıfi_ ¿Î‹fiı ? ≠ffi¿÷ν — √Ò«‰HÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±iÎ΄@÷ …‰ÎfiÌ »ı. _ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiı ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … fiËŸ. ±iÎÎfiı ÷˘ I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — √_«‰Î› ÷ı CÎÕ̱ı ±iÎ΄@÷. ’»Ì ±ıfi_ ¿Â_ «Î·÷_ ’ıÁ‰Î … fiÎ ÿı, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ‹˘ZÎı ·¥ …‰Îfi_ ¿Î‹ ±ıfi_. ±iÎÎfi ∂¤_ fi◊Ì ±ıÀ·ı √_Ò«‰Î› ±fiı ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±ı ±iÎ΄@÷ F›Î_ ◊Λ ÷˘ ÿ⁄ΉÌfiı, ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ‹˘ZÎ ¤HÎÌ ·¥ Ω›. ±fiı ±iÎÎfi_ Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì flèÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ. ±fiı …ıÀ·Ì ±iÎ΄@÷ ±˘»Ì ¿Î‹ Â_ ¿ı ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ·Î¥À ∂¤_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±_‘Îfl_ ¿flı, I›Î_ “±ıfiı” ◊¥ ±ıÀ·Ì ≠iÎ΄@÷ ‹@÷ ◊¥. ÁŒ˘¿ıÂfi √_√‚΋HÎ ¿flΉı ⁄‘_. Á_ÁÎfl‹Î_ ·¥ Ω›. ±Î’HÎ_ ¿Â_ ·¥ fiÎ Ω›, ’HÎ √_√‚΋HÎ ¿flΉı ±ıÀ·ı Á¬ ±Î‰÷_ ˢ› ÷ı fiÎ ±Î‰‰Î ÿı. ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı, ÷˘ Á¬ ±Î‰‰_ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±iÎ΄@÷fiÎ ’ÎÁ΋Î_ fiÎ flËı‰_. ±iÎ΄@÷±ı ÷˘ Ωı¥±ı, ‰ıÿfi ◊‰_ Ωı¥±ı, ’HÎ fiÎ ◊‰Î ÿı. ±ıfiı √_√‚ΉΠÿı. g«÷Î ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î‰Ì ‹Î›Î˝ »ı. ±iÎ΄@÷ ±ıfiÌ ’ÎÁı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- fiÎ ¿flΉÕΉı, ±ı √_√‚Ήı ¬Î·Ì. ·˘¤, ⁄‘Î_ ËÏ◊›Îfl ˢ›. ±Ë_¿Îfl ⁄Ë ¤Îflı ˢ›. ÷ı ±Î¬_ ·U¿fl »ı ¤Îflı. ±fiı ≠iÎ΄@÷‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. ÷ı◊Ì “±Î’HÎı” ’˘÷ı ËÎ…fl flËı‰_ ’Ëı·Î ±Î’HÎÌ Á_ÁÎflfiÌ ⁄‘Ì ¥E»Î±˘ ∂¤Ì ◊¥, ±ı ¥E»Î±˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±Î ’Z΋Î_ flèÎÎ, ÷˘ ≠iÎ΄@÷ ËÎflı ±ı‰Ì fi◊Ì. ±ıfi_ ’ÒflÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ’HΠˉı ±iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ … ¿flı. µ’‹ ¤Î‰ »ı ±Î¬˘. ±ıÀ·ı ‹ËŸ «_«‚ ∂¤_ ◊›_ Ωıfl ±ı¿ÿ‹ ‰‘‰Îfi_ fiËŸ. ±ı‹Î_◊Ì ⁄Ì∞ ¥E»Î±˘ ∂¤Ì ◊Λ ±ı‰_ ¿ı ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Î_, ÿfl‰ÎΩ. ⁄Î¿Ì ’˘÷ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı »ı ÷ı ¨‘_ ¿flı fi◊Ì. ±ıÀ·ı ⁄Ì…‹Î_◊Ì ⁄Ì… ’Õı ±ı‰_ fiËŸ. …ı »ı ±ıfiÎ ±ı ±fiı ΩıÕı ¿ı ‹Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿fl‰Î »ı ˉı, I›Îflı ’ı·Ì ≠iÎÎ ¬ÁÌ Ω›. ΩıÕı ±Î’HÎfiı ≠iÎΠ„@÷ ¿Ëı »ı, ‹Îflı Ïfi¿Î· … ¿flÌ fiά‰˘ »ı ±Î ⁄‘˘. ˉı ’ı„LÕ_√ fi◊Ì flά‰_, ⁄Î. Ïfi¿Î· ±ıÀ·ı ’÷ΉÀ ¿fl‰Ì, …ıfiı Œ@÷ ≠iÎ΄@÷fiı ‰Î_‘˘ fi ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı iÎÎfiÌ ’vÊfi_ ¿Ëı‰Î›fiı ! Áı‰fi ¿fl‰Î◊Ì ±ı „@÷ ‹…⁄Ò÷ ◊›Î ¿flı. ±Î „@÷fiı ¿˘¥ Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı. Ë… ±ı¿ÿ‹ ±Î‰ı·Ì ˢ› ±fiı ¿˘¥ Ëfl¿÷ ±Î‰ı ’_«ÎiÎÎ ’΂fiÎfl ¿˘HÎ ? ÷˘ ∂ÕÌ Ω›. ‹ÎflÌ ±iÎ΄@÷ ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·Ì, ⁄Ï© ±‹Îfl΋Î_ ¬·ÎÁ ◊¥ iÎÎfi ’»Ì ±iÎ΄@÷fiÌ „V◊Ï÷ ! √›ı·Ì ˢ›, ⁄Ï© ±‹Îfl΋Î_ ˢ› fiËŸ. ±ı ÁΛ„LÀVÀ˘ › fiÎ ‹Îfiı ¿ı ±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© ¬·ÎÁ »ı. ¿˘¥ ‹Îfiı … fiËŸfiı ¿ı ⁄Ï© ¿ı‹ ¿flÌfiı ¬·ÎÁ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ’»Ì ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎ ⁄_fiı ÁÎ◊ı flËı, ÷ı ◊¥ Ω› ? ±iÎΠˢ› I›Îflı ≠iÎÎ fi ˢ› ±fiı ≠iÎΠˢ› I›Îflı ±iÎÎ fiΠˢ› ? ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ¿˘≥fiı ‰‘Îflı-±˘»Ì ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ı ÁÎ◊ı flËı »ı. ±ı‹Î_ √Ò_«‰HÎÌ «ÎS›Î ¿flı. ±Î’HÎfiı ±Î iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷˘ › ÿıË‹Î_ ÁÎ◊ı flËı »ı ⁄_fiı. ±ıÀ·ı ±ı ±iÎÎ ◊˘Õ_¿ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎ ÷˘ ±˘»Ì-‰‘÷Ì Ë˘› ⁄‘Ì. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÁŒ˘¿ıÂfi ¿flΉÕΉı, √_√‚΋HÎ ¿flΉÕΉı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ˉı ±ı ±iÎ΄@÷ ≠iÎÎ ÷˘ ÷fl÷ … ¿Î‹ ¿flı. ’»Ì “±ıfi˘” ¿≥ ⁄Î…‹Î_ ’wWÎÎ◊˝ »ı, ’wWÎÎ◊˝
 5. 5. ≠iÎÎ 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±ıÀ·ı ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì. ’wWÎ ◊›Î ’»Ì ’wWÎÎ◊˝ fiÎ ¿flı ÷˘ ±ı‹fiÌ ±ı Ïø›Î±˘ …ı ΩHÎı »ı ÷ı ⁄Ï© Ïø›Î »ı ±fiı Œ@÷ …ı Â©fiı … ΩHÎı ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· »ıfiı ! iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ’wWÎ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’wWÎ »ı ÷ı iÎÎfiÏø›Î »ı. ÷ı◊Ì ‹fiı ±ı‹ ◊›_ ¿ı ±Î’HÎÌ ≠iÎÎ ⁄‘_ …±ı »ı. ◊›Î ’»Ì ±ı ±ÎiÎÎ ’΂ı ±ıÀ·ı ’wW΢k΋ ◊›Î ¿flı. ’wW΢k΋ ◊Λ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠iÎÎ◊Ì. ±ı ≠iÎÎ »ı ÷ı ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ±Î F›Î_ ’fl‹ÎI‹Î »ı. flV÷˘ … ’©÷Áflfi˘ ËÎ≥‰ı »ıfiı ! Á‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı I›Î_ Á‘Ì Ë˘› ≠iÎÎ. ŒÎ¥· ’ÒflÌ ◊¥ √¥ ≠ffi¿÷ν — ±ÎiÎÎ ¿˘HÎ ’΂ı »ı, ±ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ’΂ı »ıfiı? ’»Ì ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ΩHÎı. ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Îfiı ±ÎiÎÎ ’΂‰Îfi˘ Á‰Î· … @›Î_ »ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì ‹ÿÿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ±Î‹Î_ ? ±Î ÷˘ ÷‹fiı …ı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ »ı, ÷ı ÷‹Îfl˘ …ı ≠iÎÎ V‰¤Î‰ ≠iÎÎ »ı ? »ı, ÷ı ÷‹fiı ⁄‘_ ¿flΉÕΉı »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı, ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì fiËŸ, ‹˘Z΋Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ËÎ, ⁄Ì…_ ¿›Î_ flèÎ_ ÷ı ? ‰E«ı ¿˘¥fiÌ Õ¬· … fi◊Ì fiı ! ±ı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ. ’ÒHÎνËÏ÷ ¿flÌ ±Î’fiÎfl ±ı ≠iÎÎ. ±iÎ΄@÷ Lˢ÷Ì ¿fl‰Î ÿı÷Ì, ÷ı ≠iÎ΄@÷ ¿fl‰Î ÿı. ±ı ±ÎiÎÎ ’Î‚Ì ±ıÀ·ı ÷‹Îflı »ı ÷ı ≠÷ÌÏ÷‹Î_ »ı “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ±ı‰_ ±fiı ·Z΋Î_ »ı ’HÎ ≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷ ‹˘ZÎı Ω› ’»Ì ±ı ’Î»Ì ±Î‰ı ? ±fi¤‰‹Î_ ◊˘Õ_ »ı. ÷ı w’ ◊›Î fi◊Ì Ë…. ±ı ◊‰Î ‹ÎÀı ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı „@÷ ‹˘Z΋Î_ ’ˢӫÎÕ÷Î Á‘Ì … flËı »ı. I›Îflı ÷ı w’ ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ ⁄Î¿Ì fiÎ flèÎ_. (±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ Á‘Ì Á‹…‰_) ±ıÀ·ı ±ÎiÎÎ ±ı ‘‹˝ ±fiı ±ÎiÎÎ ±ı … ÷’. F›Î_ Á‘Ì ÷’ »ı, …ÿ_ … flάı ÷ı ≠iÎÎ ! I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ »ı. I›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ V‰w’ fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ÷’ fi΋fi˘ √HÎ »ı fiËŸ, ±ı ≠iÎÎ ÷’ ¿flΉı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±ı¿Î¿Îfl fi ◊¥±ı, ±ıfi_ K›Îfi ÷˘ ≠iÎÎ flάı fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’˘÷ı ÂflÌfl◊Ì …ÿÎ »ı ±ı‰_ …ı flèÎÎ ¿flı »ı, ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_ »ı Â©ÎI‹Îfi_ ±fiı ’»Ì Ωı‰ÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠iÎÎ …ÿ_ fiı …ÿ_ flάı, ±ı¿Î¿Îfl fi ◊‰Î› ±ıfi_ iÎÎfi ⁄‘Ì Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı, ÷ı ⁄‘Ì ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ »ı fiı ? … ÷‹fiı ±Î’ı·_ »ı. ≠iÎÎ ÷‹fiı «ı÷‰ı. ¤Ò· ◊Λ »ı ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹fiı «ı÷‰ı, ⁄Á. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷fi_ … ¿Î‹. ≠ffi¿÷ν — «ı÷‰Îfi_ »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ iÎÎfiÏø›Î◊Ì Ωı‰Îfi_, ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿÒfl flèÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤÷ flËı‰Îfi_. ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊¥ Ω› “’ı·Î” ΩıÕı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ≠iÎ΄@÷fiÌ … iÎÎfiÏø›Î ±I›Îflı. ’ı·Ì ÿfl±Á· ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ωÂıʤΉ ΩıÕı ±ı¿Î¿Îfl fi ◊Λ. ±ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ iÎÎfiÏø›Î ÷˘, ±Î ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω› I›Îflı ±ı iÎÎfiÏø›Î ◊Âı. Ïø›Î fi ◊¥ √¥, ÿÎÿÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰Î_E›_ ¿ı ±Â© »ı, ±Â¤ »ı, Â¤ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ Ïø›Î √HÎÎ÷Ì … fi◊Ì ¿Â΋Î_.
 6. 6. ≠iÎÎ 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — «ı÷‰ÎfiÌ Ïø›Î ¬flÌ ¿ı fiËŸ ±ÎI‹ÎfiÌ ? ⁄‘˘ ±fi¤‰, ±Î¬˘ Ïÿ‰Áfi˘ ±fi¤‰ ±Î’HÎfiı …ÿÎ fiı …ÿÎ flάı »ı, fiËŸ ?! ÿÎÿÎlÌ — «ı÷‰ÎfiÌ ±ı ÷˘ V‰¤Îω¿ Ïø›Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfiÌ fiËŸ ? ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ı ≠iÎÎfiÌ ? ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î ◊‰Î fiÎ ÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎfiÌ. ±ı¿fi_ ±ı¿ … fiı ⁄‘_. ±Î‹Î_ ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiËŸ ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_. ±ı «ı÷‰Îfi_ ±Î’HÎı fi◊Ì ¿Ëı÷Î_ ? µ’›˘√ flά˘. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ F›Îfl◊Ì Âw ◊¥, I›Îfl◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ±fi¤‰fiÌ µ’›˘√ ±ı «ı÷‰Îfi_. Âw±Î÷ ◊¥ fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊¥ … Ω›. ÷˘ … ±ı «ı÷‰ı, fiËŸ ÷˘ “Ë_ ±ÎI‹Î »_” ±ı ·Z΋Î_ … fiÎ flËı. ±Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ·Z΋Î_ flËı ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ±iÎ΄@÷ ±fiı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊‰Î ÿı ±ı ΩB≤Ï÷ › Ïfifl_÷fl flËı »ı. ±ı ·Î¥À Á‚B›Î … ¿flı, ’HÎ ÷‹ı ⁄Ì∞ ≠iÎ΄@÷. …B›Î±ı Ω‰ ÷ı‹Î_ ±ı Â_ ¿flı ?! ±fiı ±ÎiÎÎ ’΂ı ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ·Î¥À ≠ffi¿÷ν — ÔÂ©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ‹ÎhÎ Ωı‰Îfi_ … … ˢ›. ±Î‰_ ωiÎÎfi ’Òflı’Òv_ Á‹∞ ·ı ÷˘ ¿Î‹fi_ ! ‹ËŸ ±_ÿfl «ı÷‰ı »ı fiı ? »ı ÷‹fiı ? ¿_¥¿ ±ÎCÎΒλΠŒ›Î˝ ¿ı «ı÷‰ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…‰ÎfiÌ-Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì Â„@÷ ≠iÎÎfiÌ »ı. Â©ÎI‹ÎfiÌ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷fl÷ … «ı÷‰ı »ı ±_ÿfl. ±ı ±‹Îfl˘ ±fi¤‰ »ı ! …ı „@÷ µI’¯Î ◊Λ »ı ±ı ≠iÎ΄@÷ ±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Â„@÷ »ı ±ı ÿÎÿÎlÌ — ˉı …ı «ı÷‰ı »ı ±ı ÷‹fiı ·Î√ı »ı fiı ¿ı ÷‹Îfl<_ ¿˘¥ ±iÎ΄@÷ »ı. ±ı ⁄ÏK‘ ÷flÌ¿ı ˢ› »ı. F›Î_ fiı I›Î_ fiŒ˘ fiı ¬˘À ⁄ı ¿÷˝T› fi◊Ì »÷Î_› ±ı‰_ «ÎS›Î ¿flı »ı ! Ëflı¿ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ «ı÷‰ı »ıfiı ! ÿı¬ÎÕı. ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃ˘ I›Î_› fiŒ˘-¬˘À ÿı¬ÎÕı. …‹‰Î √›˘ ˢ› I›Î_› fiŒ˘- F›Î_ F›Î_ ÿ˘Ê ◊Λ I›Î_ «ı÷‰ı »ıfiı ! ±ı Â_ »ı ? ≠iÎÎ. ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷ ¬˘À ÿı¬ÎÕı. «ı÷‰ı ±Î‹. ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi »ı ±ı «ı÷fi ωiÎÎfi »ı. ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi ≠ffi¿÷ν — Á‹… ’ÎÕ˘ »˘ ±ı ’ˢӫı »ı ¿˘fiı ? ÿıËfiı ¿ı ±ÎI‹Îfiı? ˢ› I›Î_ ¿fl‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ÂÎVh΋Î_ ·¬ı·Ì ‰V÷ ±Î’HÎı ¿fl‰Ì ’Õı ±fiı ±Î‹Î_ ÷‹Îflı ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Λ »ıfiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı … fiı ! ±ı ’HÎ ¿›˘ ±ÎI‹Î ? …ı Â©ÎI‹Î »ı ÷ı fiËŸ, ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı, ÷ıfiÌ ΩıÕı ÁIÁ_√ «ÎS›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎ «ı÷‰ «ı÷‰ ˉı ¿›Î˝ ¿flı »ı, ±ı ÷˘ ±fi¤‰ ÿıËfiı› fiËŸ, ÿıË fiı ±ÎI‹Î ⁄ıfiÌ ‰E«ıfiÌ Â„@÷ »ı, ÷ıfiı ’ˢӫı »ı. ◊Λ »ı …, ’HÎ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’H΢ ’˘÷Îfi˘ ’flÊÎ◊˝ Ωı¥±ıfiı ? ≠iÎ΄@÷ … Á‹…ı »ı ±Î. ±ËŸ Á‹Ω‰ı, ÷ıfiı ¿ı« ±’-√˛ËHÎ ¿flı ÿÎÿÎlÌ — Â_ ’flÊÎ◊˝ ? »ı ±ı ≠iÎ΄@÷ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎfiÌ ‹ÿÿ◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥ √›_ ‹ËŸ «ı÷‰ı ±ı … ±ÎI‹Îfi¤‰ ! »ı, ÷˘ ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ±fiı ±ı «˘A¬_ ¿flÌ fiά‰_ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ı÷‰ı »ı ÷ı … ≠iÎÎ »ı. »^À<_ fiı »^À<_ ¿›Î˝ ¿flı. ±ÎÀ·˘ Ωı¥±ıfiı ?
 7. 7. ≠iÎÎ 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ’flÊÎ◊˝ ˢ› …. ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı Ïfl·ıÏÀ‰ ÿı¬ÎÕı ±fiı ÏÿT›«ZÎ Ïfl›· ÿı¬ÎÕı. ÏÿT›«ZÎ ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿Î‹ … …. …ıfiı ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ’flÊÎ◊˝ ◊›Î … ¿flı »ı. fi◊Ì ¿fl÷Î_. ’vÊ ’flÊÎ◊˝ ‘‹˝ ⁄ΩT›Î … ¿flı »ı. ±iÎÎfiÌfiı ¿˘HÎ «ı÷‰ı ? ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄‘_ ◊¥ … Ω›. ÁË… V‰¤Î‰ı ◊›Î ¿flı ±fiı fiÎ ≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ±ı‹ ◊Λ, ±Î’HÎı ¿Â_ ¬flÎ⁄ ¿›* ˢ›fiı ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ıHÎı ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ¿Â_› fiËŸ, ¤Î‰ … ¿fl‰Îfi˘. ±ΩB≤Ï÷ ˢ›, ÷ıfi_ ˉı ΩB≤÷ flËı‰Îfi_. ’»Ì ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±Ëo¿Îflfiı ◊Λ »ı ¿ı ¬flı¬fl ±ÎI‹Îfiı ◊Λ »ı ? ≠iÎÎ◊Ì ¨‘_ «·Î‰ı ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı “fi ◊‰_ Ωı¥±ı”, ÷ı ±ÎI‹Îfiı ◊÷_ fi◊Ì. ±ı ‹ËŸ ±Î ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ «ı÷‰ı »÷Î_ ±ı ≠‹ÎHÎı fiÎ ◊Λ, ÷˘ ±ı ¨‘_ ¿˘HÎ …ı ≠iÎ΄@÷ »ıfiı, ÷ıfiı ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ ¿ı “±Î ¿flΉı »ı ? fi ◊‰_ Ωı¥±ı”. ±Î ±Ëo¿Îfl ¿Ëı »ı, “◊‰_ Ωı¥±ı” fiı ±Î ≠iÎÎ ¿Ëı »ı “fi ◊‰_ Ωı¥±ı”. ⁄ıµfiÎ …ÿÎ …ÿÎ ±Ï¤≠Λ. ±Î ’Ò‰˝‹Î_ «ÎS›˘ fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠‹ÎHÎı fiÎ ◊Λ ÷ı ±Î’HÎı … ±ı‰Î_ ±_÷flΛ ’ÎÕı·Î_. ’Ïç‹‹Î_ «ÎS›˘. ÷ı ±Î’HÎı ¥E»Î ˢ› ÷˘ › fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ˉı …ıHÎı iÎÎfi fi◊Ì ·Ì‘_, ±ıfiı ’HÎ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ±_÷flΛ ’ÎÕı·Î_ ˢ› fiı, ±ıfi˘ µ’Λ Â_ ? ¿Î‹ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ‹Îflı.” ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ’˘÷Îfiı ’HÎ ≠΋ÎÏHο÷Îfi_ ¿˘¥ ÿÎÿÎlÌ — …ı ⁄fiÌ √›_ ±ı ±_÷flΛfi_ Œ‚ ±Î‰Ì √›_. ±ı ÷˘ ·ı‰· ˢ› ? ’HÎ ! ±_÷flΛ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ±fiı fi‰Î ’ÎՉΠfiÎ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıHÎı …ı iÎÎfi ΩH›_ »ıfiı, ÷ı iÎÎfi ±ıfiı …HÎΉı ≠iÎÎ ±fiı ÏÿT›«ZÎ ! »ı, ’HÎ ±ı iÎÎfi ÁŒ‚ fiΠˢ›, Ïø›Î¿ÎflÌ fiΠˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±‹˘fiı ±Î’ı ⁄ZÎı·Î ÏÿT›«ZÎ◊Ì, ±‹Îfl΋Î_ µÿ˚¤‰÷Î ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı ‹Îflı ±ı ΩHΉ_ Ë÷_ ¿ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±⁄˛õ«›˝fiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘ ƒ„p√˘«fl ◊›Î ¿flı »ı, ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ∂√ı fiËŸ. ±ı ÂW¿iÎÎfi »ı ±fiı ωiÎÎfi ∂√ı. ÏÿT›«ZÎ ÷ı … ≠iÎ΄@÷ ? ±Î ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎ΄@÷◊Ì … ±Î ÿı¬Î› »ı. F›Îflı ÏÿT›«ZÎ ÷˘ ±ı¿ ’V÷Ή˘ ¿˘fiı ◊Λ ? … ¿Î‹ ¿flı, ¿ı ⁄ÌΩfi΋Î_ Â©ÎI‹Î Ωı‰Îfi_. ⁄Î¿Ì ±Î ⁄Ì…_ ⁄‘_ ø˘‘- ‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±⁄˛õ«›˝fiÎ ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ‹ËŸ ÿı¬Î› »ı, ±ı ⁄‘_ ±ÎI‹Î ΩHÎÌ ·Ì‘˘ ˉı ’»Ì Â_ ΩHΉÎfi_ ⁄Î¿Ì »ı ? ±ÎI‹Î ΩHÎÌ ≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ »ı. F›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflfiÎ ’ÏflHÎ΋ Ïfi¿Î· ¿fl‰ÎfiÎ ⁄Î¿Ì ·Ì‘˘ ¿ı ±Î ¤Î√ ±ÎI‹Î fiı ±Î Lˢ›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı »ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±Î Lˢ› ±ÎI‹Î. ±ıÀ·ı ÏÿT›«ZÎ ÷˘ ±ı¿ … ¿Î‹ ¿flı, ⁄Á. ±Î «Î‹ÕÎfiÎ «ZÎ ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ±ÎI‹Î ¿flı »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı?
 8. 8. ≠iÎÎ 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎ΄@÷. ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı ¿Â_ fiÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±Î’ CÎHÎ̉Îfl Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ±fiı Ïh΋_hÎ ⁄˘·‰Îfi_ «_ÿ¤Î¥ »ı ÷ı µ√˛ ◊›Î ˢ›, ¿Õ¿ ◊›Î ˢ› ÷˘ ÷‹fiı √‹ı fiËŸ ¿ı ±Î‰_ ¿Ë˘ »˘fiı, ‰Î_«˘, fi‹˘ ±ÏflË_÷ÎHÎ_ ¿flÌfiı, ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ±ı ±ÎI‹Î … ‰Î_«ı ÂÎ ‹ÎÀı ?! ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ’ı·Î «_ÿ¤Î¥. »ı ? ±fiı ±Î’HÎı ±Î ÁIÁ_√fi_ ’V÷¿ ‰Î_«Ì±ı, ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ‰Î_«Ì±ı ±ı Â© Ï«kÎ ‰Î_«ı »ı ±fiı ’ı·_ ±ÎI‹Î ‰Î_«ı »ı, ±ı Áfl¬_ … »ı ? ≠ffi¿÷ν — √VÁı ◊›Î ’»Ì …ı ’V÷Ή˘ ¿flı »ı ÷ı …Õfi˘ √HÎ »ı ¿ı «ı÷fifi˘ √HÎ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ‹Ò‚ ‰Î_«ı »ı ±ı …ÿÌ Ω÷fi_ »ı ±Î ±Î’HÎı ±ÎI‹Îfi_ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ »ı ¿ı flV÷ı «œÎ‰‰Î ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …Õfi˘ › √HÎ fi◊Ì fiı «ı÷fifi˘ › √HÎ fi◊Ì. ±ı ¥„Lƒ›˘ fi◊Ì ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. ’HÎ ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘, ’˘÷ÎfiÌ ÷˘ ≠iÎÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±Î …Õ-«ı÷fifiÎ_ √H΢ ±ı‰Î_ fiΠˢ›. √VÁ˘ ⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ıfiı ⁄‘Îfiı ΩHÎı. ÷ı › ¬flı¬fl ¿fl‰Îfi˘ √HÎ ±ı‰˘ ˢ› fiËŸ. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î fiËŸ, ±Î’HÎÌ ≠iÎÎ. ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ¿Ëı‰Î› »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı ±ı ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? ±ıÀ·ı ⁄‘_ ΩHÎı »ı ±ı. ±ı ΩHÎı ÁΫ_ ’HÎ ±Î ¬˘À_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ ±Î√‚ ¥„Lƒ›˘ fi◊Ì. ÷ı‹ ’ı·˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î¬˘ › fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ≠iÎÎ ¿flΉı »ı. ±Î flV÷ı «œÎ‰‰Î ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰-Ïfl›· ¿Ëı‰Î› ±Îfiı ! ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ? ω«Îfl fiı ≠iÎÎ ÷tfi fi˘¬ıfi˘¬Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±Î ≠iÎÎ ¿flΉı »ı. ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ω«Îfl ¿˘¥ ±Î‰ı ±ı ≠iÎ΄@÷fi˘ ±ÎT›˘ ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊Λ ÷˘ ¤√‰Îfi ◊Λ. ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ÂıfiÎ◊Ì ◊Λ ? ¿ı «_ÿ¤Î¥fiı ±ÎT›˘ ±ı ¿ı‹fi˘ ÏÕ„VÀ_B‰Ì ◊Λ ? ±ı ÷˘ »ı ÷ı, ±Î’HÎÌ ≠iÎ΄@÷◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ …ı ≠iÎ΄@÷ ’Õı·Ì, ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω«Îfl ‹ÎhÎ ≠iÎ΄@÷fi˘ fiËŸ. ω«Îfl ±ı ÏÕV«Î…˝ ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊Λ fiı ±ı ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı ±Î’HÎfiı. ±ıÀ·ı ÷fl÷ …‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı ⁄‘Î. ω«Îfl ÏÕV«Î…˝ »ı. ÷ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹ÎfiÎ ±fiı ÷ı ±Î’HÎı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì±ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “¤¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” «_ÿ¤Î¥fiÎ. ≠iÎ΄@÷ ÷˘ …±ı ¿ı Â_ ω«Îfl ±ÎT›Î ! ÁÎflÎ ±ÎT›Î ¿ı ÕÎCÎ ÿı¬ÎÕı ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “‘˘¥ fiά, ¬flÎ⁄ ±ÎT›Î, ÷ıfiı …±ı. ±ı‹Î_ ¨Õı µ÷flı fiËŸ. ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ iÎı› ◊¥ ±Î ‘˘¥ fiά. ±Î ÕÎCÎ ‘˘¥ fiά.” ±ıÀ·ı ÕÎCÎ ⁄‘Î_ ‘˘¥ fiάı. √›Î. ±ı ≠iÎ΄@÷fiı ‹ÎÀı iÎı› V‰w’ »ı. iÎı› ±ıÀ·ı ΩHΉ_ fiı ƒU› ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı «˘A¬_. ±ıÀ·ı Ωı‰_. iÎı› fiı ƒU› »ı ω«Îfl˘, ˉı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î fiı ƒWÀÎ. ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ±ø‹‹Î_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹Î_ …ı ≠ffi¿÷ν — ‹ËŸ ‹fi ’HÎ ÿı¬ÎÕı »ı flÕÎflfiÌ …ı‹, ±Î’ı ¿èÎ_ »ı. ’λ·Î ⁄‘Î_ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› »ı, ÷˘ ±ı ÁΛÎÏ›¿‹Î_ ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ? ÷˘ ±I›Îflı ±ı ‹fi ⁄÷ÎÕı »ı ¿ı ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ¤ıÿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î ¿ı ≠iÎÎ ? Á‹…‰˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ. ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷. Á_ÁÎfl‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Î‹ ¿flı I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±I›ÎflfiÌ ‰Î÷ …‰Î ÿ˘fiı ! ±Î’HÎı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì. ≠iÎÎ … »ı. ⁄‘Πω«Îfl˘◊Ì »^ÀÎ_ ◊≥fiı ‹˘ZÎ ÷flŒ ·≥ Ω›, ±ıfi_ fi΋
 9. 9. ≠iÎÎ 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠iÎÎ ! ±fiı ±iÎÎ fi΋fiÌ …ı „@÷ Ë÷Ì ’Ëı·Î_, …ı ‹fifiÎ ◊˛ ‰÷˝÷Ì ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ …, ±I›Îflı ÷˘ ≠iÎÎ … ¿Î‹ ¿flı »ı fiı ! F›Î_ Á‘Ì Ë÷Ì, ⁄Ï©fiÎ ◊˛ ‰÷˝÷Ì Ë÷Ì, ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_ ¨Õı ·¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±I›Îflı ±Î ⁄‘Ì Õ¬· »ı, I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ. ’»Ì Õ¬· fiΠˢ› ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı ÷˘ ±Î ⁄Î… ·¥ Ω›. ‹fifiÎ …ı ω«Îfl »ı fiı, ÷˘ ±ÎI‹Î. ±ı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ fi◊Ì. ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ◊Î¿Ì ÷˘ …‰Î› »ı. CÎHÎ̉Îfl ±ı‹ ◊Λ ¿ı ≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı. ±ıfiı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ‹Î_ Ωı›Î ¿fḻı »Ì±ı. ±Î @›Îflı ⁄_‘ ◊Âı ⁄‘_ ? ÷˘ ±ı ◊ο ·Î√ı I›Îflı … ±ı‰_ ◊Λ fiı ? ÁË… ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ, ⁄Á. …ı ‹fifiı …±ı, ±ı ‹fifiı ∞I›˘ ±fiı ÷ı …√÷ ∞I›˘. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ±Î flÌ÷ı … …√÷ ∞I›Î”÷Î. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊ο ·Î√ı ÷ı › »ı ÷ı ¤ÎÁı »ı ±ı‰_. ◊ο ÷˘ ·Î√ı ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ ÷˘ ‹fifi_ ¿Î‹ »ı. ±ı ÷˘ ±Î‰ı, ÷ıfiı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ. … fiËŸ fiı ! ΩıfiÎflfiı ¿_¥ ◊ο fiÎ ·Î√ı. ¿Î‹ ¿flfiÎflfiı ◊ο ·Î√ı. ≠iÎÎfiΠω«Îfl fiΠˢ›. ΩıfiÎflfiı ÷˘ ◊ο ±Õı … fiËŸ. ±ı ±Î ’Ëı·Îfi˘ ’Ïfl«› ¬fl˘fiı ◊Î¿Ì …‰Îfi˘, ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ◊ο ·Î√Ì √›˘. ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ≠iÎÎfiÌ ≠ıflHÎΠˢ› ? ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fi ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ‰«fi ±Î‹ ¿ı‹ fiÌ¿Y›_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ‹fi ±ı ÷˘ ω«Îfl ÿı¬ÎÕı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ±ı‰Î_ ◊˘Õο ±Ï¤≠Λ˘ ±_ÿfl ◊÷Î_ ËÂı, ±ıÀ·ı ’HÎ ◊ο ·Î√÷˘ ËÂı ¤ÎÊ΋Î_ Á‹∞ …¥±ı. ω«Îfl ≠iÎÎfiı ˢ› … fiËŸ. ω«Îfl ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ÿΫ. ω«Îfl ±ıÀ·ı ω¿S’ ±fiı Ïfiω˝«Îfl ±ıÀ·ı Ïfiω˝¿S’. ±Î ÷˘ Ïfiω˝¿S’ ÿÂÎ »ı. ±ıÀ·ı ‹fifiΠω«Îfl …ı ±Î‰ı, ÷ıfiı Ωı‰ÎfiÎ, ⁄Á ±fiı ≠iÎÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤≠Λ. ËÎ, ±ı‰_ ⁄‘_ ◊÷_ ˢ›. ±ı ÿı¬ÎÕı. »^À<_ ’Õı·_ Â© Ï«kÎ ±ı … ≠iÎÎ ! ΩıfiÎflfiı ◊ο @›Î_◊Ì ? ±iÎÎ ÷˘ ‹ËŸ flV÷Î ÿı¬ÎÕı fiŒÎ-¬˘À ‹ÎÀı. ¶_¶˘ ∂¤Î_ ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfiı ΩıfiÎfl ≠iÎÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±Î’ ⁄˘S›Î ¿ı ¶_¶˘ ∂¤Î ¿flı. ˉı ±ı …ı ∂¤Î_ ¿flı ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ±ı ¤Î√ ¿›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÂOÿ˘ ⁄˘·Î›. ≠ffi¿÷ν — ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfiı ±Î¬˘ Ïÿ‰Á Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ◊ο ·Î√ı »ı ÷˘ ◊οfiÎfl ¿˘HÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÂOÿ ±ı ’ı·_ V◊Ò‚ ‹fi »ı, ±ı ⁄˘·ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊οı › ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ …ı ¬˘ÀÌ ±Áfl˘ ’Õı »ı I›Îflı ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ⁄Ï©◊Ì ∂¤Î_ ◊Λ »ı. ∂¤Î_ ◊‰_ ±ıÀ·ı ¿_¥ ±Î‹ ±ı ±Áfl … ◊οı, ⁄Ì…_ ¿˘¥ ’HÎ ◊ο÷_ fi◊Ì. ◊οı … fiËŸ fiı ! ΩıfiÎfl ‹ÎHÎÁ ∂¤_ ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ. ⁄Ï©◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ◊οı fiËŸ. ¿Î‹ ¿flfiÎfl ◊οı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÷‹ı …ı ±Î ‰Hνfi ¿›* ÷ı ±ı@{ı@À »ı fiı ? ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎfl ÷˘ ≠iÎÎ »ı fiı ? µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı‰_ ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı fiı ¿Ë˘ »˘.
 10. 10. ≠iÎÎ 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÿı¬Î› fiı ¿Ëı ÷ı › ’HÎ ⁄ÌΩfiı ÿı¬Î› fiËŸ ÿÎÿÎlÌ — Á΋ÎL› ⁄Ï© ±ıÀ·ı ¿˘‹fiÁıLÁ. ±ı Ë_‹ıÂÎ › Á_ÁÎfl fiı ! ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹ÎÀı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ±Î ∂¤Î_ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‹ µI’¯Î ◊Λ µ¿ı·Ì ±Î’ı. Á_ÁÎflfiÎ ⁄‘Î ÷΂Πµ¿ı·Ì ±Î’ı, ’HÎ ‹˘ZÎfi_ ÷΂_ ±ı¿_<› »ı. ±ı ‹fi Lˢ›, ‹fifi_ ¿Î‹ fiËŸ. fiÎ µ¿ı·Ì ¿ı. ±ÎI‹iÎÎfi ‹Y›Î ÏÁ‰Î› ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ ±√fl ÷˘ Á‹Ï¿÷ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ ? ÷ı Á‹Ï¿÷‹Î_ ≠iÎÎfiÌ ≠ffi¿÷ν — I›Îflı ÿı¬Î› »ı ±ı ¿›˘ ¤Î√ »ı ? ¿ı‰Ì Âw±Î÷ ◊Λ, ⁄Ì…fiÎ «_ƒ …ı‰Ì Âw±Î÷ ◊Λ ±fiı ±ËŸ ÷˘ ±Î¬Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎfi˘ ¤Î√ »ı. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ‹Ò‚ ¤Î√. ⁄‘_ e· ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’»Ì ‹˘Z΋Î_ ·¥ …‰Îfiı ‹ÎÀı ±ı ≠iÎÎ «ı÷‰ı Ωı¥ ¿Λ. ÷‹Îfl΋Î_ ≠iÎÎ µI’Lfi ◊›ı·Ì. ’HÎ Ë… Ïfiflη_⁄ F›Î_ Á‘Ì »ı. ‰ÎflıCÎÕ̱ı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ı ≠iÎÎ. I›Îflı ±Î’HÎÎ ±Î‹fiı fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ e· ¿Î‹ ¿flı fiËŸ. Ë… ÷˘ √Î_Ã˘‹Î_ … Œfl÷_ ˢ› Â_ Ë÷_ ¤fl÷ flÎΩfiı ¿ı «ı÷‰fiÎfl flά‰Î ’Õı·Î, fi˘¿fl flά‰Î ’ÕuÎ Ë÷Î_ fiı ?! ±Î ÷˘ √˛_Ï◊±˘ »ıÿÎ¥ Ω› I›Îflı ¿Î‹ ±Î√‚ «Î·ı. ‹fi ÿı¬ÎÕÌ ’_ÿfl-’_ÿfl Ï‹ÏfiÀı ⁄˘·ı ¿ı ¤fl÷ «ı÷, «ı÷, «Îfl ‰¬÷ ⁄˘·ı. …±˘, ÷‹Îflı ¿ı … fiËŸ ±Î‰_ ÷ı‰_. ÷˘ ¿˘¥ «ı÷‰fiÎfl fiËŸ I›Îflı ‹ËŸ◊Ì ≠iÎÎ «ı÷‰ı. ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı ‰Hνfi ¿flı »ı, ‰HνfifiÎ_ ◊fl Á‘Ì ±Î‰ı »ı ‹ÎÀı ±Î ÿıËfiÌ ‹ËŸ ±◊Õ΋H΢ ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı ±iÎ΄¿÷ ±ı ÷˘ ≠iÎÎ ¿Ëı‰Ì ’ÕÌ ? ±‹ÎflÌ ΩıÕı @›Îflfi_ ’ıLÂfi ·¥fiı ⁄ıÁÌ √¥. ⁄Ò‹ fiËŸ fiı ⁄flÎÕ˘ fiËŸ. ±ı ⁄Î…fiÌ ⁄Ò‹ … fiËŸfiı, ¬ıÓ« … fiËŸ fiıı ! ±ı ±iÎ΄@÷ ±ı … ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’˘÷ı … ≠iÎÎ »ı ±fiı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î› ¤À¿Î› ¿›Î˝ »ı. ±ıÀ·ı ±Î Ï«kÎ …ı ±Â© ◊¥ flèÎ_”÷_, …ı »^À_ ’Õu_ »ı ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì, ÷ı … ’˘÷ı Â© ◊¥fiı I›Î_ ≠iÎÎ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿flı »ı. ÷˘ … Ωı¥fiı ⁄˘·Î›, ±‹ı ÷˘ ±⁄‘ ◊¥fiı ⁄ıÃı·Î. ¿˘¥ ¿ËıÂı, “÷‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© ⁄Ë ?” fiËŸ ÷˘ Ωı¥fiı ⁄˘·Î› fiËŸfiı ! ±fiı Ωı¥fiı ⁄˘·ı I›Îflı Ωı¬‹ÿÎflÌ fiÎ ‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, ⁄Î. ±⁄‘.” I›Îflı ¿Ëı, “±⁄‘ ¿Ë˘ »˘ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤¥, ˢ›. ËÎ. ¬flı¬fl ±⁄‘ »Ì±ı.” ⁄Ï© ˢ÷ ÷˘ fiŒ˘-÷˘À˘ ÿı¬ÎÕıfiı ! ≠ffi¿÷ν — Ωı¥fiı ⁄˘·fiÎfl »ı fiı, ±ıfiı œÎ_¿‰_ ˢ›, Á_÷ÎÕ‰_ ˢ›, ±Î’HÎı ÷˘ ±⁄‘, ¿Â_ ¤Î_…√Õ … fiËŸfiı ! fiŒÎfiı ÷˘À˘ ¿è΢fiı, ‰Î_¿<_-«_Ò¿_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄˘·Î› ! ÷˘ÀÎfiı fiŒ˘ ±‹ı ¿è΢. ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ fiı ±⁄‘fiı ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ±ı‰_ T›‰„V◊÷ »ı ’λ_. fiËŸ÷fl ÷˘ ±‹ı T›‰„V◊÷ fiÎ ΩHÎ÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ⁄˘·Î›. ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·Î› ? …ı‹ »ı ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_ ˢ÷ ÷˘ ±‹ı › ⁄Ï© fiÎ »˘Õ÷. T›‰„V◊÷ ±‹ı Ωı ΩHÎ÷Î_ fiΠˢ÷ fiı ’Õı ! ±fiı fiËŸ ÷˘ › ⁄ËÎfl ‰Î_¿_ ’Õı fiı ! Ωı¥fiı ⁄˘·_ ±ı ±ıfiÎ◊Ì …ÿ_ ÷˘ ±‹ı › ±⁄‘ fiÎ ◊¥ Ω÷. ’HÎ ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı T›‰„V◊÷ »ı, ’»Ì ¿fl‰Î …™ ÷˘ ’λΠ⁄ËÎfl‰Î‚Î ±ı ÷˘ Á‹∞ Ω› ¿ı …ÿ_ ±ÎT›_, ±Î Â_ µ’ÎÏ‘-¤Î_…√Õ »ı ? ±ıÀ·ı ÷‹fiı › ¿èÎ_, T›‰„V◊÷ »ı. ‹ÎÀı ⁄Ï© Lˢ›. ¤·ı ⁄ËÎfl‰Î‚Îfiı ⁄˘·÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ’HÎ Á‹…÷Î_ ÷˘ ±Î‰Õı ¿ı fiËŸ ‰Î’fl˘ ÷˘ ±⁄‘ ◊¥ …¢ ÷˘ «Î·Âı. ‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© …÷Ì flËÌ I›Îflı ±Î Ωı¥fiı ⁄˘S›Î_ »ı fiı ±Î Ωı›Î ⁄ËÎflfi_ ‰√flfi_ »ı ±ı‰_. ±Î ‹fiı ⁄‘_ Á‹Ω›_”÷_ ¿ı ±Î ’˘· Â_ «Î·Ì flËÌ »ı ? Œıfl ±ı‹Î_ ±Î¤-…‹Ìfifi˘ ! ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰Î Á΋ı «ı÷˘ ! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋ÎL› ⁄Ï© ±fiı ≠iÎ΋Î_ Â_ Œıfl ? ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ ◊Λ, I›Îflı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î
 11. 11. ≠iÎÎ 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ⁄Ï©±ı Õ¬˘ ¿›˘˝. ±ı ¿˘HÎ …HÎΉı »ı ? Â©ÎI‹Î …HÎΉı »ı ¿ı ≠iÎ΄@÷ ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı »ı …HÎΉı »ı? »÷Î_› ±Î’HÎı ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚̱ı I›Îflı Â_ ◊›_ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â©ÎI‹Î ÷˘ ¿Î‹ … fi◊Ì ¿fl÷˘. ≠iÎ΄@÷ … ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¥LÀflıVÀ »ı Ë… ⁄Ï©fiÎ ÁÎ_¤‚‰Î ’fl, ⁄÷Ήı. Â©ÎI‹Îfiı ⁄ÿ·ı ±ıfiÌ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flÌ¿ı ≠iÎ΄@÷ … ¿Î‹ ¿flı ’HÎ ÷˘ › »ı ÷ı ≠iÎ΄@÷ ÷˘ ±ıfiı ±ı ⁄Î… … ¬ıÓ«ı. ±fiı ±ı ⁄‘_ …HÎΉı ±fiı ±ı »ı ÷ı µSÀ<_ ÷‹fiı ±ı ⁄Î… …÷Î_ ˢ›fiı ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±Î ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı »ı, »÷Î_› ’λ_ ¬ıÓ«Ìfiı ’λÎ_ ±Î‹ ±ÎI‹Î ÷flŒ ÷ıÕÌ ·Î‰ı. ⁄Ï©fiı ±iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±‹ı ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤Y›Î ¿fḻı, ±ı ±ÎÕÎ¥ ◊¥ ¿Ëı‰Î› fiı ? ÷ı ±iÎÎfi_ Â_ ¿Î‹ ¿ı ‹˘ZÎı fiÎ …÷Î_ flËı, ÷ı ±ËŸfiÌ ±ËŸ ¬ıÓ« ¬ıÓ« ¿flı. ±Î ≠iÎÎ fiı ±iÎÎ, ⁄ıfiÌ ¤Î_…√Õ˘ ±fiı ±iÎ΋Î_ Ωı ±Î’HÎı ¤Y›Î ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_¤Y›Î ¿fḻı fiı ¿_¥ ±‹·‹Î_ fiÎ ·¥±ı ÷˘ ‰Î_‘˘ ◊¥ √›_ ±iÎÎfi_ ¿Î‹, ’»Ì ¬ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ’»Ì ◊οı. ±Î fi◊Ì. ⁄Î¿Ì Ωı›Î … ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ⁄Ï© Â_ ¿›Î˝ ¿flı »ı ÷ı ! ±Î’HÎÎ ‹Ò‚ ‘HÎÌ ¤Y›˘ I›Îflı Â_ ◊Λ ÷ı ! V‰¤Î‰‹Î_ flèÎÎ ¿ı ¤Î_…√Õ fiËŸ. ÷‹Îflı ⁄Ï© ‰‘Îflı »ı ’HÎ ÿÎÿÎfiÌ ¿Ú’Î ≠ÎM÷ ◊¥ √›ı·Ì »ı ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ⁄Ï© @›Î_ Á‘Ì Õ¬˘ ¿flÂı ±Î‰Ì flÌ÷ı ? ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ⁄Ï© ⁄Ë «Î·ı ’HÎ ’»Ì ±ıfiı …flÎ ÂÎ_÷ ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Ï¿o‹÷Ì ‹ÎfiÌ »ı I›Î_ Á‘Ì. ’ÎÕ˘Â‹Î_ ±ı¿ ’ÎÕÌ ÿ™ »_. ˉı ±ıfi_ Ë_ ÁÎ_¤‚÷˘ fi◊Ì. √Î_Õ˘ ‹ÎHÎÁ flËı÷˘ ˢ›. ’Î_« √΂˘ ¤Î_ÕÌfiı …÷˘ › flËı »ı fl˘…, ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Õ‰Î … fiÎ ÿı‰. ±Î ±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© …÷Ì flËı I›Îflı _ ±Î’HÎı F›Îflı ±ı ¤Î_ՉΠ±Î‰÷˘ ˢ› I›Îflı ΩHÎ̱ı ¿ı ’ı·˘ √Î_Õ˘ ±ÎT›˘ … ±Î ¤Î_…√Õ √¥ fiı ! V‰÷_hÎ, ¿Â_ ¿˘¥ Õ¬· … fiÎ ¿flı fiı ’»Ì ! »ı. ±Î’HÎı «Î ’̛Π¿fḻı, ±ı ¤Î_ÕuÎ ¿flı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Ï© »˘ fiı ±Î‰ı fiı Ω›, ±Î’HÎı ±Î’HÎ΋Î_ flˢ. ⁄Ì…_ ⁄‘_ »ı ÷ı › ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ÷‹ı ≠iÎÎ V‰÷_hÎ »ı ⁄Ï©◊Ì ! fiËŸ ¿Ë˘ ÷˘ › …ÿ_ flËıÂı ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ÷˘ › ±ÎT›Î ‰√fl flËı‰Îfi_ ˉı ≠iÎÎ ±ı »ı ÷ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ »ı ±fiı ±Î ⁄ıfi_ (÷k‰˘fi_) fi◊Ì. Á_’ÒHν ÏÕω{fi ◊¥ √›Î ’»Ì, ’Òflı’ÒflÎ ¬S·ı ¬S·Î ◊¥ √›Î, »^ÀÎ ◊¥ ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ï© F›Îflı Õ¬˘ ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı √›Î, I›Îfl ’»Ì ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ’Î»Ì ŒÌÀ ◊¥ Ω› »ı. I›Î_ Á‘Ì ‹˘Z΋Î_ ÁÎ_¤‚‰Ì fiËŸ ±ı‰_ ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ? ·¥ …‰Î ‹ÎÀı ±ı …ÿÌ ’Õı »ı, ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ÁÎ_¤‚˘ ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_. ’HÎ ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl flˢ … ≠ffi¿÷ν — À˘À· Áı’flıÂfi ◊Λ ±ıÀ·ı ≠iÎÎfi˘ µÿ› ◊Λ ±fiı ±Î fiËŸfiı ÷‹ı. ±fiı ÷‹ı fiÎ ÁÎ_¤‚¢ ¿Ë̱ı ÷˘ › ÷‹ı ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl flˢ …ı ·˙Ï¿¿ ⁄Ï© »ı ±ı «Î·Ì Ω› ? fiËŸ fiı ? ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Ï©fiÌ …wfl fi◊Ì. Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰_ ˢ› ÿÎÿÎlÌ — »^À<_ ’ÕÌ Ω› ’»Ì ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ≠iÎÎfi˘ ÷˘ ⁄Ï©fiÌ …wfl »ı. ±Î‰_ ÷ı‰_ ¿Â_ ‰Î_«ı·_ fiΠˢ›fiı ±fiı O·ıL¿ ’ı’fl ±fi¤‰ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì Âw ◊¥ … √›˘ ˢ›, Á_’ÒHν »^À<_ fiÎ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ˢ›fiı, ÷˘ ±ıfiı ÷˘ “±Î «_ÿ¤Î¥ ±fiı ±Î Ë_” ⁄Á, ◊¥ √›_ ÁflÁ. ›. ±fiı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı ±ıfi˘ ±◊˝ … ÷ı, ±ı¿ ⁄Î… ≠iÎÎ Âw ◊¥ √¥. ⁄Ï© ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝. ⁄Ï©fiÌ …B›Î±ı flËı ±fiı ≠iÎÎ ≠√À ◊Λ.
 12. 12. ≠iÎÎ 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠iÎÎfiÌ ‹ÎhÎ iÎÎfiÏø›Î±˘ ! ±K›ÎI‹‹Î_ ⁄Ï©fi˘ ÁËÎfl˘ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î ’»ÌfiÌ …ı ÿÂÎ ±Î‰ı ≠iÎÎfiÌ, ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›? ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© »ı, ±ıfi˘ ÁËÎfl˘ @›Î_ Á‘Ì ? ±Î’HÎfiı ±ı ±K›ÎI‹‹Î_ @›Î_ Á‘Ì µ’›˘√Ì ⁄fiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠iÎÎ ±ı iÎÎfifi_ V‰w’ … »ı, ±ıfi˘ ¤Î√ … »ı. ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î ÿıË »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ √HÎΛ ±fiı ¿Î›˝ › ±ı … ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ±K›ÎI‹‹Î_ ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì … ·¥ Ω› ’HÎ ‹˘ZÎ ¿flı »ı ⁄‘_. ±fiı ÿıË fiΠˢ› I›Îflı ±ÎI‹Î √HÎΛ. ÷flŒ fiÎ …‰Î ÿı. ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ±ı…LÀ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±K›ÎI‹fiÎ ¿›Î VÀı… Á‘Ì ·¥ Ω› ? ÷flÌ¿ı ≠iÎÎ ⁄‘_ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹¿ Á‹…‰ÎfiÎ VÀı… Á‘Ì. Á‹…‰ÎfiÌ ⁄ËÎfl ‹˘ZÎ ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ±ı ¿÷ν ÷flÌ¿ı fiËŸ, iÎÎfiÏø›Î±˘ ¿flı »ı. ÷flŒ ¬ıÓ«ÎHÎ ◊Λ ±ı ⁄Î… fiËŸ. ±Î ⁄Î… ÷fl÷ ¬ıÓ«ı, ’Î»Ì Á_ÁÎfl ÷flŒ ⁄Ï©◊Ì ¨«Ì ≠iÎÎ, ±ı◊Ì ¨«_ ωiÎÎfi ! ¬ıÓ«ı. ‹˘ZÎ ÷flŒfi_ ¬ıÓ«ÎHÎ “±ıfiı” ◊›_ ÷˘ ±Î ⁄Ï© ÷fl÷ … ±Î Á_ÁÎfl ⁄Î… ¬ıÓ«ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© ±ı ÷˘ ±ı¿ Œ@÷ ±Î’HÎfiı ±K›ÎI‹ Á‹…‰Î ‹ÎÀı ≠ffi¿÷ν — ±iÎ΄@÷ ±ıÀ·ı ⁄Ï© ? ¿Î‹ ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ï© …. ’HÎ ⁄Ï©-±Ë_¿Îfl ⁄‘_ ¤ı‚_ ◊¥fiı ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹˘Z΋Î_ …‰Î ‹ÎÀı ¿Î‹ fi ·Î√ı. ±ı „@÷ ◊Λ »ı. ±ı¿·Ì ⁄Ï© ˢ› I›Îflı ÷˘ ⁄Ï© ¿Ë̱ı ±ıfiı ±Î’HÎı fiı ≠iÎÎ ±ıÀ·ı iÎÎfi. ±ÎI‹Î ⁄‘_ ¤ı‚_ ◊¥fiı ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — «Î·ı … fiËŸfiı ! ¿Î‹ … fiÎ ·Î√ıfiı ⁄Ï©. ±ı ⁄Ï© ±ıfiı ∂·À_< fl¬ÕÎ‰Ì ‹Îflı. ∂·À_< ±‰‚$_-ˉ‚_ Â̬‰ÎÕı. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±ı ⁄Ï©◊Ì ’HÎ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰ı, ±ıÀ·ı ÿÎÿÎfi_ …ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ï©◊Ì ¨«Ì »ı ’HÎ ≠iÎÎ◊Ì Ï‰iÎÎfi CÎHÎ_ ¨«_ »ı. ’HÎ ±Î …ı ωiÎÎfi ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘fiı, ±ı ⁄Ï©fi_ ωiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi »ı ±ı ±ıfiÌ ⁄Ï©◊Ì … ±ıHÎı ’Ëı·Î_ Á‹…‰Îfi_ fiı ? ÿÎÿÎfi_ “iÎÎfi” ±I›Îflı ±Î «Î· »ı, ±ı ωiÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ±ı ωiÎÎfifi˘ ±◊˝ ·Ì‘Î ’»Ì ⁄Ï©fiÌ ‰Î÷ ’fl ⁄fiÌ Ω› ? ÷‹ı ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹F›Î »˘. ±Î ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ …ıfiı ωiÎÎfi ¿Ëı »ı, ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì »ı ÷ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ … ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì «·HÎ ÷ıfiı ÷‹ı ωiÎÎfi ¿Ë˘ »˘ ? ±ı ÷˘ ¤˙Ï÷¿ ωiÎÎfi »ı ±fiı ±‹ı ±K›ÎI‹ »ı ÷ı ≠iÎÎfi_ ◊Λ. ≠iÎÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı ¿ı Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı … ωiÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı. ÷‹fiı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿›Î˝ ¿flı. ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎL› flÌ÷ı ·˘¿˘ ±ı ωiÎÎfifiı … ωiÎÎfi ¿Ëı »ı. ±K›ÎI‹ Á‹…‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ ±Î‰ı ±ı ÷˘ ⁄Ï©◊Ì fi◊Ì Á‹…÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ωiÎÎfifiı Ë_ ωiÎÎfi fi◊Ì ¿Ëı÷˘. Ë_ ωiÎÎfi ±ıfiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄Ï©◊Ì Á‹∞ ¿ı … fiËŸ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ. ¿ı‹ ¿ı Ë_ …ı ‰ÎHÎÌ ¿Ë_ »_ ¿ı …ı ≠iÎÎ◊Ì ⁄Ë … ¨«Ì VÀı… »ı. F›Î_ ⁄Ï©fiÌ …wfl … fi◊Ì. ⁄˘·_ »_fiı, ÷ı ‰ÎHÎÌ ±Î‰flH΢ ÷˘ÕÌfiı ±ÎI‹Îfiı À« ◊Λ »ı ±fiı ±ıfiı ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ I›Îflı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. ’˘÷Îfiı Á‹Ω› »ı. ⁄Î¿Ì Ë_ …ı ⁄˘·_ »ı ±ıfiı ⁄Ï© ωf·ıÊHÎ ¿flÌ Â¿ı
 13. 13. ≠iÎÎ 25 26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) … fiËŸ. ∂·ÀÌ ⁄Ï© ◊Î¿Ì Ω›. ⁄Ï© ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flÌ fiάı. ±ı »ı ⁄Ï©fiı. ±fiı ’ı·Ì(≠iÎÎ) ÷˘ ‹…⁄Ò÷ ‰ÎflıCÎÕ̱ı «ı÷‰ı »ı, ±ı ‰Î÷ ⁄Ï©fiı ±Î‹Î_ ‰Î’fl‰Ì … fiËŸ. ±ıfiÌ …wÏfl›Î÷ … fi◊Ì flËı÷Ì. «˘yÁ fiı ? ±Î Ë_ …ı ⁄˘·_ »_ ±ı ±Î‰flHΤıÿÌ ÂOÿ˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰flHÎ ±fiı ·˘¿˘ ‹fiı ’Ò»ı »ı, “ÿÎÿÎ, ‹fiı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Âı ?” ÷˘ ¤ıÿÌfiı ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ’ˢ_«ı »ı ±fiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »_ ¿ı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ¿⁄· ’ı·_ fl˘… ◊Λ »ı fiı ’λ˘ ⁄ÌΩı ¿›˘ ¿fl‰˘ »ı ? ¿èÎ. F›Îflı ÕŒb_ ‹Îfḻı _ ¿flı ÷˘ … ±ı@ÁıMÀ ¿flΩı. fiı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ I›Îflı ◊Λ, fiËŸ ? ’λ‚ ÕŒb_ ‹Îfḻı ? ˉı ⁄Ï© »ıÀÌ flËı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ’HÎ ÷ÒÀı·Î ’√ı Ωıfl ⁄Ë ¿›ı˝ flάı »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÿÎÿÎ ’ÎÁı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ±’_√fi_ ¿Î‹ … ±ı‰_. ‰‘Îflı µ»Î‚Î ‹Îflı. ‰Îfl_‰Îfl ±Î‰‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ¿ı ⁄Ï©◊Ì ? ±Î’HÎı ¿Ëı‰_fiı, “ˉı ±’_√ ◊¥fiı, ⁄ıÁ »ÎfiÌ‹ÎfiÌ. ⁄Ë ÿËÎÕÎ ÷ı_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© fiı ≠iÎÎfi_ ⁄ıµfi_ ¿Î‹ fi◊Ì. ≠iÎÎ fiı ⁄Ï©fi_ ¿Î‹ µ’¿Îfl ¿›Î˝ »ı ±‹ÎflÌ ’fl, ˉı ⁄ıÁ. ⁄Ë ◊›_.” …ÿ_ »ı. ±‹¿ ¤Î√ ≠iÎÎfi˘. ⁄Ì…_ ±Î ÷ıÕÌ ·Î‰ı ±ı ⁄‘_ ’H›ˆfi_ ! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î …ı Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷˘, ω«Îfl˘ fiı ⁄‘_ ±Î‰ı »ı, ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı ’HÎ ±ı ’λ_ ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ »ı, √_√‚΋HÎ ◊Λ »ı, I›Îflı ±iÎÎ µ»Î‚Î ‹Îfl÷Ì I›Îflı ◊Λfiı ? ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ±ı ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘›, ÷˘ ⁄‘Î ±Î‰‰Î ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎ µ»Î‚Î ‹Îflı fiı ! Ωı¥±ı ‹ËÎI‹Î ? ’HÎ ⁄‘Î ±Î‰Ì ¿÷Î_ fi◊Ì. ¿Ëı »ı fiı, ‹Îflı Ë‹HÎı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ◊Λ ÁŒ˘¿ıÂfi ? ◊˘ÕÌ ’H›ˆ ¿Î«Ì ’ÕÌ Ω› »ı. ≠iÎÎ … ±ıfiÎ ‹ÎÀı …‰Î⁄ÿÎfl ˢ› ÷˘ ÷˘ ⁄‘Î › ±Î‰‰Î Ωı¥±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı¿·_ ±iÎÎ◊Ì ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ. ‹ËŸ ‹fi ’HÎ ±ı‰_ ⁄‘_ ◊›ı·_ ˢ› fiı, ÷˘› µ»Î‚Î ‹Îflı. ‰‘Îflı ÷˘ ⁄Ï© … µ»Î‚Î ‹flΉÕΉı. Á_ÁÎfl «·Î‰fiÎflÌ ⁄Ï© ! ≠ffi¿÷ν — ∞iÎÎÁÎ ±ı ≠iÎÎfi˘ ¤Î√ ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄Ï©fi˘ ¤Î√ ? ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ’Òfl÷Ì ±Î’HÎı …ı ¿_¥ ⁄Ï© ‰Î’fḻı ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘. ≠iÎÎ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı ! ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ ±ı ⁄‘Ì ±iÎÎ … ¿Ëı‰Î›fiı ? ÷˘ iÎÎfiÌ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ∞iÎÎÁfiÌ ⁄Ï© ¿ı‰Ì ? ÕËÎ’HΉ΂Ì, CÎÕΛı·Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ±iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ï©, ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› ! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î …ı ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎfiÌ …ı ¬ıÓ«÷ÎHÎ «Î·ı, Â_ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎ ±ı¿ … ! ±ı‹Î_ ≠iÎÎ …ı ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› ±ıfiÌ … ∞÷Ì Ω› fiı ? …ıÀ·Î ¿·Î¿ ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊÷Ì Ω› ’HÎ ≠iÎÎ fiÎ ∂¤Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ˉı ≠iÎÎ … ∞÷Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿαı ◊Λ. ≠iÎÎ ÷˘ iÎÎfi ÏÁ‰Î› ∂¤Ì ◊Λ fiËŸ. ÏV◊÷≠iÎ …ı ÿÂÎ ¿Ëı, ±ı ±Î’ı·_ iÎÎfi ±ı ⁄Ï©fiÎ ’√ … ¤Î_√Ì fiάı »ı. ±ıÀ·ı ±’_√ ⁄fiΉı »ı ÷ı ±‹¿ ÀÎ≥‹ı iÎÎfifiÌ ÿÂÎ ±ÎÀ·Ì ¨«ı Ω› I›Îflı ±…‰Î‚_ ÿı¬Î›
 14. 14. ≠iÎÎ 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±ı øÏ‹¿ ‹Î√˝. ±fiı ±Î ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı ¿ı ≠iÎÎ «Î· ◊≥ ÁQ›¿˚ ⁄Ï©‹Î_ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ ! Ω›. ΩıÕı ±ËŸ ⁄ıÁıfiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ËŸ ±Î‰Ìfiı, iÎÎfi fiÎ ·Ì‘ı·_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı ≠iÎ΋Î_ ‹Ò‚ ÷ŒÎ‰÷ ¿›˘ ? ÷˘› ±ıfiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ◊≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Ì ⁄Ï© ±ıÀ·ı ⁄Ï©. F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© »ıfiı I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ ÕΛflı@À ≠¿Î »ı ±fiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ¥fiÕΛflı@À ≠¿Î »ı. ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı. ⁄Ï© ‹ÎÏ·¿Ì’HÎÎ‰Î‚Ì Ë˘›. ≠iÎÎfi˘ ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ fiËŸ. ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ±ı ÕΛflı@À ±ÎI‹Îfi˘ … ¤Î√ »ı. ’ı·Ì ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı‰Ì ⁄Ï© ÷˘ ω’flÌ÷ ˢ› ÷˘ › »ı ÷ı ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì Ë˘›. ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› fi◊Ì. »÷Î_ ±ıfi˘ › Ïfi‰ıÕ˘ ÷˘ ·Î‰‰˘ … ’ÕÂı. ÷˘ › ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© µ’¿ÎflÌ ÷˘ ¬flÌ fiı ? ≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› ’HÎ ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ fi¿ÁÎfi ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì VÀıÂfiı ’ˢÓE›Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì µ’¿ÎflÌ. ¿flı ¬flÌ ¿ı ⁄‘_ ÁΫ_ … ⁄÷Ήı ? VÀıÂfi ’fl √›Î ’»Ì ±Î√‚ …‰Î ‹ÎÀı ±ı µ’¿ÎflÌ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ, fi¿ÁÎfi ¿flı … fiı ! ±ı ÷˘ @›Îflı ⁄Ï© ŒflÌ Ω› ±ıfi_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? ÁQ›¿˚÷Îfiı ¤…ı »ı, ÷ı @›Îflı ω’flÌ÷÷Îfiı ¤…ı ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÁQ›¿˚ ⁄Ï© flËı÷Ì fi◊Ì fiı ¿ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±fiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ıÀ·ı Â_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› flËı »ı ? fiËŸ. ’V÷¿◊Ì ÁQ›¿˚ ⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ fiËŸ. ÁQ›¿˚ ⁄Ï© iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷˘ ≠iÎÎ µI’¯Î ◊¥ Ω›. ’»Ì ±ıfiı ’ÎÁı◊Ì F›Îflı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı I›Îflı ±ıfiÌ ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊Λ. ËÎ, ’»Ì ±ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≠iÎÎ ËıS’ ¿flı. ±ıÀ·ı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı ⁄Ï© ±ıÀıg¿√ V‰¤Î‰fiÌ ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ ¿flı. ±ıÀı¿ fiÎ ¿flı, Ë‹·˘ fiÎ ≠iÎ΋Î_ ⁄Ë Œıfl ! ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ÷˘ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î› ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ÁQ›¿˚ ⁄Ï©. √‹ı ÷ı‰Î_ Á_Ωı√‹Î_ Ë‹·˘ fiÎ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ‰V÷fi˘ ¤Î√ »ı, ±ı¿ Ω÷fi˘. ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı Ëflı¿ Á_Ωı√‹Î_ Ë‹·˘ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ω’flÌ÷ ⁄Ï©. ≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ’HÎ ±ı¿ ±Î …ı‹ ËÎÀ˝fi˘ ±ıÀı¿ ±Î‰ı »ı fiı, ±ı‰˘ ±Î ±ıfiı ±ıÀı¿ ±Î‰ı. ¤Î√ ÷˘ ¬fl˘ … fiı ? ⁄Ï©fiı ±ıÀı¿ fiÎ ±Î‰ı ? «oÿ¤Î¥ ÁÎËı⁄ (ŒÎ¥· fi_. ‰fi) Ë÷Î_ ¤Îflı, fiËŸ Ωı›ı·Î_ ÷‹ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î fiÎ ≠ffi¿÷ν — Ωı›ı·Î_. ±ıÀı¿ ÷˘ ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_, ’HÎ ±ı ±ıÀı¿ ÿı¬Î÷Î_ ˢ›. ±Î ±˘»˘ ±˘»˘ ’HÎ ≠¿Î »ı fiıı ! ’HÎ fiËŸ «ı÷fi‹Î_, fiËŸ fi”÷Î. ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı F›Îflı ±ı@Á-flı ’Õu˘ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ’ÿ˚√·‹Î_. ±Î ±_ÿflfi_ ⁄‘_ ±Î‰_ »ı. Ωı ¿ı ÂÎVh΢±ı «ı÷fi ·A›_ »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ÷˘ «ı÷fi fiΠˢ›. Ωı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. I›Îflı … ¬⁄fl ’Õıfiı ! F›Î_ Á‘Ì Ωı›_ ±Îfiı «ı÷fi ¿Ëı¢ ÷˘ ’ı·_ «ı÷fi …ÕÂı fiËŸ. ˉı ±ı ÁÎ’ıZΤΉ◊Ì fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î ⁄Ì∞ ‰V÷fiı ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ±Î … ±Î’b_ ±fiı ·¬ı·_ »ı. ·˘¿˘fiı ÁÎ’ıZΤΉ Á‹Ω› fiËŸ. ·˘¿˘fiı ±ıÀ·Ì Á‹…‰ÎfiÌ ±Î … ‹ÎÏ·¿Ì. ±ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ⁄ÌΩı ? ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? ⁄‘ı »ı, ±ı ±Î’HÎı „@÷ fiΠˢ›. Ë_ Á‹∞ …™ ¿ı ±Î ÁÎ’ıZΤΉı ·¬ı·_ »ı. I›Î_ »ı. ±ı‹Î_ ’λÎ_ ¤Î√ ’ÎÕuΠˢ› ¿ı ±Î ¬flÎ⁄ ±fiı ±Î ÁÎfl_. ±ËŸ
 15. 15. ≠iÎÎ 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÷˘ ÁÎfl_-¬˘À<_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±ËŸ ÷˘ ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‹ËŸ „V◊fl ◊‰_, ±ı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ‰V÷±˘ ˢ›. ±Î Ï‹J›Î »ı fiı, ÷ı‹Î_◊Ì ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‰V÷ ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ÂOÿ◊Ì ’ı·Î ÂÎVhÎ ÷flŒ ÿ˘fl‰Î¥ …‰Î› »ı ¿ı ˢ›. ‰Î÷«Ì÷, T›‰ËÎfl ⁄‘_, ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‰V÷. ±ı ÷‹ı ±ÎI‹Î ωÂı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ› ÷ı ±Î’HÎı ’Ïfl√˛èÎ_ ˢ› fiı, ÷˘ ’»Ì …±˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î …ÿ_, ’ı·_ Lˢ›. ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. ÷‹ı ±I›Îflı …ı ‰Î÷ ¿flÌ ¿ı ≠iÎÎ ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ ≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ¤Ò·˘ fiÎ ¿flΉı ? … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀı¿ fiÎ ¿flΉı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎÎ V‰Î¤Îω¿ »ı fiı ! ±Î „V◊÷≠iÎ ±ı …ÿÌ ‰V÷ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ΩB≤Ï÷ ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı ? ≠ffi¿÷ν — “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı◊Ì ÷˘ ±iÎÿÂÎ ◊¥. ’»Ì ÷‹ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕı. ‹ËŸ ¿˘¥ ’HÎ ±ÎT›_-√›_ ˢ›, ’ÎÁı ±Î‰_ fiı ÷‹ı ±‹fiı ¿Ë˘, “÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘” ±ı◊Ì ÷˘ „V◊÷≠iÎ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕÌ ÿı. ΩB≤Ï÷ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfifi˘ ¤Î√ »ı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ΩB≤Ï÷ ◊Λ. µI’Lfi ◊¥ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì …√÷ ÏfiƒÎ‹Î_ »ı, ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı. ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ › fiËŸ, „V◊÷≠iÎ◊Ì µ’flfiÌ ‰Î÷ »ı. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ …ı‰Ì flÌ÷ı «ı÷‰ı »ı ÷˘ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© Â_ ËıS’ ¿flı ? „V◊÷≠iÎ ±ı ÿÂÎ »ı. ≠iÎÎ ±Î‰‰ÎfiÌ fi∞¿‹Î_ ±Î ÿÂÎ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ … ¿Î‹ ¿flı ’HÎ ±ı ÷˘ ’˘÷ı … ωfiÎÂÌfiı ! ≠iÎÎ Âw ◊‰ÎfiÌ fi∞¿‹Î_ ±ı ÿÂÎ ±Î‰ı »ı. …ı ÿÂÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘Ì ±ıÀ·ı ¿_¥ ‹˘ÀÌ «ı÷‰HÎÌ fiÎ ±Î’Ì Â¿ı. ÁÎZÎ̤ΉfiÌ Ë˘› ±ı. ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi flάı ±ıÀ·_ …. ≠iÎÎ ÷˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì µI’Lfi ◊Λ. ±fiı „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ±ÎI‹Î ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ◊Λ, ÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ ±Ëo¿Îfl ÁÏË÷ ˢ› »ı. ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷ıfiÌ ÷ı … ⁄Ï©, ±Î Á_ÁÎflÌ ⁄Ï© ˢ› »ıfiı T›‰ËÎfl ⁄Ë Á_ÿfl ˢ›. ±ı‰Ì. ÷ı ’HÎ iÎÎfiÌ ’fl<ÊfiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flË̱ı ±ıÀ·ı ±ı ⁄Ï© ’»Ì ±ı ÁQ›¿˚ ◊¥ Ω›. ÁQ›¿˚ ◊÷Ì Ω› ⁄Ï©. ⁄Î¿Ì ÁQ›¿˚ ÷˘ iÎÎfi ±ı¿·_ ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfiı ±ÎI‹Î‹Î_ „V◊fl ◊›ı·Ì ⁄Ï© ±ı‰_ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ … ˢ›, ’HÎ ±Î ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊¥ Ω›. ¿Ëı »ı, ÷˘ ±Î’HÎ΋Î_ ±ı ≠iÎÎ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ ? ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ⁄Ï© ±ı ÷˘ ±ÂÎ_Ï÷‹Î_› ÂÎ_Ï÷ ¿flΉı, ≠iÎÎ ±Î‰÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹Î … »ı. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ … »ı ±fiı ⁄ËÎfl ’Ëı·Îfi_ VÀı…. ÷˘ ’ı·Ì „V◊fl⁄Ï© ÷˘ „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ, ±ı ≠iÎÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı …ıfiÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı ±ı‰Ì ÿÂÎ. „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ fiı ≠√À ≠iÎÎ ! „V◊÷≠iÎ ◊Λ I›Îflı ±iÎ΄@÷ »ı ÷ı ¿˘¥ ‰¬÷ «œÌ › ⁄ıÁı. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ, „V◊÷≠iÎ, ±ı ÂOÿ˘‹Î_ „V◊÷≠iÎ Á‹Ω‰˘. „V◊÷≠iÎfiÌ ‹ÿÿ◊Ì …÷Ì flËı › ¬flÌ, ’HÎ «œÌ ⁄ıÁ‰Îfi˘ ¤› ¬fl˘ ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfiı …ı ÁÎ«Ì flÌ÷ı ±˘‚¬‰_ ±ı Á‹… »ı fiı ±ıfiÌ „V◊÷≠i΋Î_. ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ¤› fiÎ flËı.
 16. 16. ≠iÎÎ 31 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı „V◊÷±iÎ ÿÂ΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ±Î „V◊÷≠iÎ … ·¥ Ω›. ÏV◊÷≠iÎfiı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Îfiı ‹ÎÀı Ë… ±Î√‚ ⁄‘˘ ‹Î√˝ ÿÂÎ ◊Λ ? Ωı¥Âı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı. ±iÎÎ «_«‚ ˢ›. ±ıÀ·ı ±ø‹fiÌ ÷˘ CÎHÎÌ ¨«Ì ÿÂÎ ! …ıfiÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı ±ı‰Î_ „V◊÷≠iÎ. ⁄Î¿Ì ≠iÎÎ ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ÷˘ „V◊÷≠iÎ ±ı ≠iÎÎ ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷ »ı ? … fiËŸ, „V◊÷≠iÎ ÿÂΠˢ›. »÷Î_ ≠iÎÎ ¿Ëı ¬flÎ_, ’HÎ ÷ı øÏ‹¿fi_. ±Î ≠iÎÎ ÷˘ M›Î˜fl ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ … …ÿ˘ ’Õı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠iÎÎ ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ «œÎ‰Ì ÿÌ‘Ì. „V◊÷≠iÎ ÷˘ fiÌ«ıfiÌ „V◊Ï÷ »ı. ’»Ì ≠iÎÎ ≠ffi¿÷ν — À<¿Õα˘ fiÎ ’ÎÕÌ Â¿Î› fiı ±ÎI‹ÎfiÎ_, ≠Ï÷„q÷ ±ÎI‹Î µI’Lfi ◊Λ »ı. ’Ëı·_ „V◊÷≠iÎ ◊÷_ ◊÷_ ◊÷_ ’»Ì ≠iÎÎ ◊Λ »ı. fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÎ_ ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fiı ±ı Á‰Î· ◊Λ »ı ¿ı ≠iÎÎ ¿ı‚T›Î ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı √Ò_«Î≥ Ω› ∂·À˘. ⁄‘_ ‘ÎflHÎ flά‰ÎfiÌ Â„@÷ ±ı‹Î_ „V◊fl ◊‰_ ±ıÀ·ı „V◊÷≠iÎ, ±ı ’»ÌfiÌ „V◊Ï÷ ◊Λ ? ˢ›, I›Îflı ±ı ⁄‘_ ±ıfiΠω¤Î√◊Ì ΩHÎı. ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ Ωı≥±ıfiı ! ⁄‘_ «˘√flÿ‹ ·ZÎ flά‰_ Ωı≥±ı. ±‹ı ±ıfi˘ ±_Âı±_ ΩHÎ̱ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’»ÌfiÌ „V◊Ï÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı »ı ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷. ±Î „V◊÷≠iÎ ◊¥ ±ıÀ·ı „V◊fl … ◊¥ √›˘. ±Î ÷˘ „V◊÷≠iÎ ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ≠ffi¿÷ν — ±Î „V◊÷≠iÎfiÌ …ı ‰Î÷ »ı ±ı …flÎ Ë∞ ω√÷◊Ì ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ, ±ÓÂı ±ÓÂı ±Î‰ı ±fiı ±ı‹Î_ „V◊fl ◊Λ ±ı ’˘÷ı, ±fiı ±Î’HÎı Á‹Ω‰˘. ±ËŸ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı ÷˘ Á‰Î*Âı … ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ¬Ò⁄ ÂÎVhÎfi_ ±K››fi ¿flı, Á_÷˘fiÌ ±Î »ı ÷ı „V◊÷≠iÎ, ÷ı ±ıfiÌ Á΋ı „V◊÷±iÎ ÿÂÎ »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ Áı‰Î ¿flı, ÷fi÷˘Õ ¬Ò⁄ ‘_‘Î ¿flı fiı ‘_‘΋Î_ ¬˘À ±Î‰ı. ÷ı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ »_, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™”, ±ı ⁄‘Ì „V◊÷±iÎ ÿÂÎ. ±Î Ωı ±fi¤‰˘ ÷flÌ ÷flÌfiı Ω›. ’»Ì ±Î√‚ Œfl÷˘ Œfl÷˘ F›Îflı ⁄Ï© „V◊fl ±iÎÎ »^ÀÌ fiı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊¥, ’»Ì ≠iÎ΋Î_ ÿ—¬ fiΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ◊Λ I›Îflı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ï© ±ıfiÌ „V◊fl ◊¥ Ω›. ±Î‹◊Ì ’‰fi ’˘÷ÎfiÎ_ ÁfiÎ÷fi Á¬fi˘ ¤˘√Ì ◊›˘. ±Î‰ı ÷˘ › ±Î‹ Ëηı fiËŸ, ±Î‹◊Ì ±Î‰ı ÷˘ › ±Î‹ fiÎ Ëηı. ±ı‰Ì „V◊fl⁄Ï© ˢ› I›Îflı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — √Ì÷΋Î_ „V◊÷≠iÎfiÌ „V◊Ï÷ ¿ËÌ »ı ÷ı ±Î … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ◊Ì ÷˘ CÎHÎÌ ¨«Ì ±Î „V◊Ï÷. „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ⁄Ë … Áÿ˚ω‰ı¿‰Î‚Ì ΩB≤Ï÷ ÿÂÎ »ı. ±ı ±fi¤‰ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ µ’fl ±Î‰ı. „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿fl÷Î_ …fi¿Ï‰ÿıËÌfiÌ ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ¨«Ì ? ÿÂÎ ¨«Ì Ë÷Ì. ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÌ ¨«Ì „V◊Ï÷ ±Î ÷˘. ±Ω›⁄ „V◊Ï÷ ±Î ÷˘ ! „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿fl÷Î_ ≠iÎ΄@÷ ⁄Ë ¨«Ì »ı. „V◊÷≠iÎ ÿÂ΋Î_ ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ „V◊Ï÷ Ë÷Ì, ÷ı „V◊Ï÷ »ı ±Î. ±Î ÷˘ ZÎÎÏ›¿ Á‹Ï¿÷fiÌ ÷˘ T›‰ËÎflfi˘ ±ıy˘ ˢ›. ⁄Ì…_, ·˘¿˘fiÎ_ ÷flŒfiÌ Ïfi_ÿÎ …ı‰Ì ‰V÷ fiÎ „V◊Ï÷ »ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ZÎÎÏ›¿ ÁQ›¿˚I‰ Ë÷_ ±ıÀ·ı Ï‹J›ÎI‰ ƒÏp … ˢ›, ±ı ±ıfiÌ Ω÷fiı „V◊÷≠iÎ ‹ÎfiÌ Â¿ı. ’HÎ ±Î ≠iÎÎ ±ı ÷˘ ‹˘ZÎı ±Î¬Ì ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·Ì.
 17. 17. ≠iÎÎ 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÁQ›¿˚ ƒÏp ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÌ … ƒÏp ⁄‘Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì. ±ıÀ·ı ’ËıflΩı. ±ı‰_ ±‹ı …ÿ˘ »ı Ωı›Î_ ’»Ì ±Î ‰Î÷ ¬S·Ì ¿fḻıfiı, fiËŸ÷fl ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨«_ »ı. …ı „V◊÷≠iÎfiı ±ı ÷˘ ⁄Ë ±ÎfiÎ◊Ì CÎHÎÌ fiÌ«Ì ¿˘ÀÌ. ¿Ë̱ı fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ‹@÷ ◊fiÎfl◊Ì ±Î ÿıË ÁΉ …ÿ˘ »ı. ¬ÎfiÎfl- ’HÎ ·˘¿˘fiı „V◊÷≠iÎ fiËŸ Á‹Ω›ı·_. ’ÌfiÎfl, fl_√-flÎ√ ¿flfiÎfl, «Î-’ÎHÎÌ ’ÌfiÎfl, ÀıVÀ◊Ì ’ÌfiÎfl, ‹Ò»˘ ’fl ËÎ◊ Œıfl‰fiÎfl, ⁄‘Î_ …ÿÎ »ı. ⁄_‘Λı·Î◊Ì › …ÿÎ »ı. ⁄_‘Λı·˘ ÷˘ ±Î‰_ ¿Â_ „V◊÷≠iÎı › fiËŸ ◊›_. ¿ÎflHÎ ¿ı „V◊÷≠iÎ ·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ¿flı fiËŸ fiı ? ⁄_‘Λı·˘ ÷˘ “⁄_‘”fiı ΩHÎı. “⁄_‘”fiı ΩHÎı fiı “⁄_‘”fiı »ı ¿ı ±ı‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “Ë_ ±ÎI‹Î »_”, ±ı‹Î_ ◊˘ÕÌ ‰¬÷ „V◊fl flËı‰Î› ±fi¤‰ı, ±ıfi_ fi΋ ⁄_‘Λı·˘. ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿ ÷˘ ⁄_‘Λı·Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’»Ì ’λ_ ±ÎCÎ_’λ_ ◊‰Î› ÷ı „V◊÷≠iÎ. ≠iÎ΋Î_ „V◊fl ◊‰Î Ω› fiı ’λ˘ ±ÎC΢’λ˘ ◊Λ. ±ı Ïfifl_÷fl flËÌ Â¿Î› … fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ ÁΛLÁ fiı ? ⁄_‘Λı·Î ±ı ΩHÎ÷Î_ › fi◊Ì. ±Î’HÎı ⁄_‘Λı·Î_ »Ì±ı ±ı‰_ ¤Îfiı › ±Î¬_ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı «Îfl ‰ıÿ ¤HÎıfiı I›Îflı ‰ıÿ ¥ÀÁıSŒ fi◊Ì. ¿Ëı »ı ‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ. ‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ. ‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ. ÷˘ ±ı „V◊÷≠iÎ ÂOÿ »ı ±ı T›‰ËÎÏfl¿ ÂOÿ »ı. ‰ÎıÀ ¥{ ‘ıÀ ? I›Îflı ¿Ëı, “√˘ À iÎÎfiÌ”. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±‰@÷T›- ±‰HνfiÌ› ÂOÿ˘‹Î_ ÂÌ µ÷flı ? ±ÎI‹Î ÂOÿ‹Î_ µ÷flı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı …flΛ ±Î‹ √‹ı ÷ı‰Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ Õflı fiËŸ, ±ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄Ï© „V◊fl ±ıfiı ±ı ‰@÷T› ¿è΢, ±‰HνfiÌ› ¿è΢. ◊›ı·Ì ˢ›. ⁄Ï©fi˘ ω¤Î√ »ı ±ı. ⁄Ï© „V◊÷≠iÎ Á‘Ì ’ˢӫı·Ì ±fiı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊›ı·Ì fi◊Ì ±Î. ±iÎ ÿÂÎ ⁄‘Î ∞‰fiı »ı. fi ¬ÎfiÎfl˘-’ÌfiÎfl˘-⁄˘·fiÎfl˘ ±ÎI‹Î ! fiT‰Îb_ Á‘Ì „V◊÷≠iÎ fiı Á˘ ±ı ≠iÎÎ ! ≠ffi¿÷ν — „V◊÷≠iÎfiÌ ¿¥ ¤ÎÊΠˢ› ? ¿ı‰_ ¬Î› ±fiı Â_ ’̉ı? F›Îflı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿ËÌ ÷ı »ı ÷ı ≠iÎÎ ¿fl÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î „V◊÷≠iÎfiÌ ¨«Ì ÿÂÎ »ı, ¨«Ì ¤ÎÊÎ »ı, ±Î‹Î_ fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı. ’λ_ ‰Î_¿<_ › ⁄˘·ı »ı. S›˘ ! Â_ ¬Î› »ı ? ±ı ÿÂÎfiı ±fiı ±Îfiı ¬Î‰Î- ’̉Îfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … Â_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ¬ÎfiÎfl ÷˘ ÁΉ …ÿ˘ … »ı. ‹@÷ ≠ffi¿÷ν — ÏV◊÷≠iÎ fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı ? ◊fiÎfl◊Ì ¬ÎfiÎfl ÷˘ ÁΉ …ÿ˘ … »ı, ⁄_‘Λı·Î◊Ì ¬ÎfiÎfl ÁΉ …ÿ˘ »ı. ‹@÷ ◊‰ÎfiÌ ¥E»Î ‘flΉı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì › ¬ÎfiÎfl …ÿ˘ »ı, ’»Ì ±ıfiı ·ı‰Î- ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ¿fl÷Î_ fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı. ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ıÀ·ı ÿı‰Î Â_ ¬ÎfiÎfl ΩıÕı ? ±Î {ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿˘HÎ ⁄ËÎfl ’ÎÕı ? ⁄ËÎfl ’ÎÕı ⁄ÏK‘◊Ì ◊÷Ì ◊÷Ì ◊÷Ì Ω›. ±ı ⁄ÏK‘ ¿≥ ’Î»Ì ? ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ¿˘¥ ? ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? …ÿ˘ »ı ¿ı fiËŸ ? ⁄ÏK‘. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ⁄ÏK‘ ¿ËÌ. T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ±fiı ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ. ÷ı ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ⁄ÏK‘ ÏV◊fl ◊÷Ì Ω›, ±ÏV◊fl ÷˘ ≠ffi¿÷ν — …ÿ˘ »ıı. »ı … ±I›Îflı. ±ÏV◊fl ±ıÀ·ı ≥‹˘Ufi·. ÏV◊fl ◊÷Ì Ω›, ÿËÎÕı ÿËÎÕı. ÿÎÿÎlÌ — ¬ÎfiÎfl …ÿ˘ … »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¤ıÿ ’ÎÕu˘. ¤¥, ‰Î_‘˘ ÏV◊fl ◊≥ I›Îflı ±ıfi_ …ı‹ ÁkÎÎb_ ’»Ì ±ßÎb_, fiT‰Îb_ Á_A›Î‹Î_ √HÎΛ fiËŸ ⁄Î. ÷‹ı …ı ¬Î÷Î_ ˢ› ÷ı‹Î_ ±‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. I›Îflı ¿Ëı, ·√ÕÎ_ ±fiı Á˘ ‹A› ‰V÷ ¿Ëı‰Î› I›Îflı ’ÒHνÎËÏ÷ ◊Λ. Ë_ÕˇıÕ ’flÁLÀ, ÁıLÀ ’Ëıfḻı ? ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ ·√ÕÎ_ ’ËıflΩı. ÿıË … ’Ëıflı »ıfiı ! ±ıÏfl_√ ’flÁLÀ ¿ËıÂı. ±Î ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ⁄ÏK‘fiÌ ÏV◊fl÷Îfi_ ÁıLÀ ’flÁıLÀ CÎη̱ı ? ÷˘ ±ıgfl√ CÎηΩı. “‰Î‚Ì ’Ëıfḻı ?” I›Îflı ¿Ëı, ‰Î‚Ì »ı ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ d· ‰V÷ … »ı, ‹Ò‚ ‰V÷ ….

×