ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
H C
9:
/
!"
.
1. printf
1.
2.
3. !
4. " #
5. $! % !
6. ! $! printf
.
1. scanf
1. $!
2.
&.
!"# $ %
A.
1. #
&!"# $ %
# " « » # $ % $ "
$ & '' $ % ! % &' %.
"$ % % :
( " .
! % & # ! printf # % "
$ '% # , "' ' $ .
$" # '' & # % $ % # %
$ # % "$ puts, putc, #.'$.
( ! % %$ '
)$ % % $ # % $ % ! % &'
! $ % $ # % %$ ' . * '% # %
$" .
A.
2. + ' printf
'!"# $ %
+ ' printf % & &' # , $ $ & '' $ !"
" .
# :
+ printf $ $ ' # % , # &, " $ & '' "
$ % ' % .
* - # "$ % % $ % $ % % .
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
A.
2. + ' printf
1.( "$ .
(!"# $ %
)$ # % , # printf $ .
1 ! &' $ % $ ' % " :
"$ % % & ' $ $ # ' % $ & '' % " .
/0 0.+! % & ' ! # 1 $" $' # “……”. ! %
& ' % # ! ' , ' % .
% & ' $ ' $" ! # ( ' - $ %
$ '
! % # % # # ! # $ % # % % # #
%'
( # ‘n’ $ % ' ! # '' " # $
% $ # ' '' " .
printf(" ");
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
)!"# $ %
2 ! &' $ % $ ' % ( , " '
' & " % ! #" ):
( 1 " % & ' $ % # %$ " $ % $ !
%d. ( %d # ' $ # "$ % & # # %$
# &' $ % ! % " .
$ #, # :
(%$, "
printf(" %d", );
int x;
x=1;
printf(" H metabliti exei timi %d ",x)
H metabliti exei timi 1
x
1
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
*!"# $ %
3 ! &' $ % $ ' % (# $ ' $ $
! % #" ' - ' " $ "# )
% & ' , ! % %d. ( 1 %d #
&' 1 (2 " ) # 2 %d # &' 2 (3
" )
$ #, # :
(%$, "
printf(" 2 %d", 1, 2);
int x,y;
x=1;
y=6;
printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x)
Oi times einai: 6 kai 1
x
1
y
A.
2. + ' printf
1. ( "$ .
+!"# $ %
0 "$ $ % printf # , ' :
$ % & ' ! % %d # ' % $" #"
$ % # &' .
$ % & ' ! % %d # ' % $"
#" $ % # &' .
#. .#.
" $ $ printf # %$, % # '' %
$ % "$ $ # &' , % & ' #.'.$.
A.
2. + ' printf
2. # . #
!"# $ %
" " & 1 % ‘n’ % & ' , '' 1 " . 0
! # % " #" ! # $ % " $ # ' % $ -
# %$, " .
2$ ! % # '' # ! # $ % $ ! $ %
% & ' . 3 " ! # #" % " #  (backslash). % :
$! ' (
n ''
t Tab ( # # )
a Beep (O %$ ' # beep)
 # $ %  (! # backslash)
" # $ % " (! # $' #")
' # $ % ‘ (! # #")
A.
2. + ' printf
2. # . #
,-!"# $ %
' $ " ! % #, ! #
/* special.c: Anadeikniei tin xrisi twn xaraktirwn
diafigis */
#include <stdio.h>
main()
{
printf("nttANAFORA");
printf("n ---------------------------------");
printf("ntAtomottAmoibi ");
printf("n ---------------------------------");
printf("n tGiorgostt 100");
printf("n tKostastt 200");
printf("n tElenitt 150");
printf("n ---------------------------------");
printf("naBeep.naBeep.naBeep.");
}
# , &' $ % :
ANAFORA
---------------------------------
Atomo Amoibi
---------------------------------
Giorgos 100
Kostas 200
Eleni 150
---------------------------------
Beep.
Beep.
Beep.
Telos Programmatos.
A.
2. + ' printf
3. 4 #, ( $
,,!"# $ %
( %d ! $ % & ' , # %
# &' .
3 $ , % $" $ %. % " '
$ $ % ' % %$, % , ! $ # '
$ .
$ ! % 4 $ , % .
! )
%d int
%f float, double
%c char
%s % & ' ($ # ! # )
%ld long
%u unsigned int
A.
2. + ' printf
3. 4 #, ( $
,!"# $ %
' $ " ! $ , :
#, # : ! $ % ' $ , "
$ ' " !!
/* prosd.c: Anadeikniei tin xrisi twn prosdioristwn */
#include <stdio.h>
int main()
{
int x,y;
float a,b;
x=1;
y=2;
a=2.2;
b=3.3;
printf("nAkeraioi Arithmoi: (%d+%d)/2=%d",x,y,(x+y)/2);
printf("nPragmatoi Arithmoi: (%f+%f)/2=%f",a,b,(a+b)/2);
}
A.
2. + ' printf
4. . , # #
,&!"# $ %
)$ $ $ , # $ " $ #
$ %f # ’ %$, 6 # # 5 - .
% " " $ % # &, % !, % #
$' # #, 5 - $ % ' % - .
( % # #" % $ %f :
" # %$ ( ' " % $' , # ) #
%$ # # 5 - ( # & # #, 5 - )
$ ' :
* %$, " :
( ! " %$, # 3 # % , 0, %$ ' , 3
# # , ' 8 )
printf("%8.3f",1/3);
% . f
0.333
# ! $' # # $ # ,
- $ " .
.!. $ %4d # %$, # $ % # ' % % $' # , .
A.
2. + ' printf
4. . , # #
,'!"# $ %
' $ " ! $ , :
/*width_precision.c: Deixnei tin epirroi ston prosdioristi twn width+precision */
#include <stdio.h>
main()
{
float f=10.0/7.0;
int i,num;
printf("nPragmatikoi Arithmoi: ");
printf("n%8.3f", f);
printf("n%8.4f", f);
printf("n%8.5f", f);
printf("n%8.6f", f);
printf("nnAkeraioi Arithmoi: ");
num=1;
for (i=1; i<=8; i++)
{
printf("n|%-10d|%10d|",num,num);
num*=10;
}
}
A.
2. + ' printf
5. % & %'
,(!"# $ %
# % & %' printf
'' $ $ , :
) ! $ ! # n
) ! $' " $" '' 1 % !
3 '" % % & '' .
# ' $ ' # - % ! printf "$ ' % '' %
" , & 1 n ! % & ' ( % & !
% , )
! - " - #, # , % $ # $ .
! $ ' $ $ " # %$, '
"$ !
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,)!"# $ %
( % # #" printf :
( $ , " % & ' $ % %$, " # % " $ !
$ " % # # '' ' - $ $"
$ % # ' % & % .
+ % $ - $' ! # $ % - # " .
( % # #" $ , :
)$ % flags: - $ " ! , $ " #. .
width: ' ! " ! # $ % %$,
precision: # & # #, -
length: $ % $ %
specifier: $
int printf ( const char * format, ... );
%[flags][width][.precision][length]specifier
* ! :
%$ " % - % # &' $ % $' % # #" printf. %
$ ' $ $' - # $ $ % $ ", '' $
% ! ! - .
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,*!"# $ %
(%$ # $ printf:
! )
d i #
u #
o 0# #"
x 16 #"
X 16 #" (3 - ' )
f #"
F #" (3 - ' )
e $ # -
E $ # - (3 - ' )
a #" # #"
A #" # #" (3 - ' )
c . #
s # . #
p % #
% ( % # ' % $" %, %$, %
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,+!"# $ %
flags:( $ $ - % :
width: ' ! $' ! # $ % %$, :
precision: # & # #, -
! width, & 1 % " # #, 5 - , & 1 % #
$' 5 - # 1 $" " .
Flags
- $ ! "
+ (%$, $ " # % #
#
. $ o,x # X $ % %$, !
$ 0, 0x # 0X !
0
1 ’ , " # , % % "
$ width.
Width
# "
' ! " # #, 5 - $ % %$ .
$ $ $ % " # " % $' ,
# # # ' % ! .
*
( $' $ 1 ", '' " $ %
# ' % % & ' # $ .
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
,!"# $ %
length: '' 1 $ # $
d i u o x X
f F e E
g G a A
c s p n
int unsigned int double int char* void* int*
hh
signed
char
unsigned
char
signed
char*
h short int
unsigned
short int
short int*
l long int
unsigned
long int
wint_twchar_t* long int*
ll
long long
int
unsigned
long long
int
long long
int*
j intmax_t uintmax_t intmax_t*
z size_t size_t size_t*
t ptrdiff_t ptrdiff_t ptrdiff_t*
L
long
double
A.
2. + ' printf
6. (%$ #" % # #" printf
-!"# $ %
3 $ :
/* printf example */
#include <stdio.h>
int main()
{
printf ("Simplirwsi me kena: |%10d| n", 1980);
printf ("Simplirwsi me midenika: |%010d| n", 1980);
printf ("Morfes arithmou: %d %x %o %#x %#o n", 100, 100, 100, 100, 100);
printf ("Pragmatikoi: %4.2f %+.0e %E n", 3.1416, 3.1416, 3.1416);
printf ("Me to asteraki: %*d n", 5, 10);
}
B.
1. #
,!"# $ %
+ ' scanf & # % $ % ! $" ! .
)$ # printf $ % $ # % " % , #
scanf $ # % " % .
% $" 2, % "$ % - scanf # % # #" % .
! # - ' stdio.h, ’ % " $ $ $ # % #include
' % ! $ % .
B.
1. + ' scanf
1. % # #"
!"# $ %
H scanf % :
)$ &' $ % $ 2 :
( 1 " $ % $ % $ % & %
% %x ( $ $ $' # ) $
& ' % $ $ % ' %
( 2 " %$ ! # & # ' % $" " &' ,
$ $ # % $ % !
" ' $ %$ ! #" & ' & $ % - ' $
$" " &' $" $ % ' %
% # .
# # " # ' ' scanf $ " «$ , » # $" !
$' # ' # $ Enter. "' % ", $ %
$' # '" ! $ # &' , # $ " # '
$" ' .
scanf("%x",& );
# $ : 0 $ double %f, '' %lf. % $, double:
• printf $ %f ( %lf)
• scanf $ %lf
B.
1. + ' scanf
2. ( "$ .
&!"# $ %
$ % $ " &' ' scanf ! 1 #
% $ .
( $ " $ & ' % 2 ( $ # #
$ #")
! ! # ' $ $ %!" '' # # !
$ % $ % % $ & .
$.!. * %' 5 ! :
6 #" : ( '. & ' $ # )
6 #" # & ' $ '' tabs.
int x;
float y;
scanf("%d %f",&x,&y);
2 4.25
8 5.333
• * # ' # # ! % scanf # & &' .
• $ # '" ! % # ! $ "#
$' # ' # - !
3 …
'!"# $ %
• ! % ' , #" / …
• 2$ ! % #" $ '' % / .
• * # $, # % / ! # %.
• 0 "! % $ % ! % / "' % % & #
$ % .
• ( %$"' $ $" !
. #
1. $'" $ "
(!"# $ %
1. 5 ' #' $ " $ % ! # %$, - # " %
% ! .
2. % # # main $ $ ! " $" 1 4
( ' ! " ! & ' " $" 1 4)
1. ! 1, & 1 # &' # %$,
" .
2. ! 2, # ' % ! ( print)
$ & 1 # " 7 # %$, 7 - '
Kalimera.
3. ! 3, & 1 float &' , # %$, ¼
( ' 4 # %$, $ ' ) 4 # # 5 - .
4. ! 4, & % ! (
eisagogi_pinaka) $ % ', $ # 5 double &' , , & 1
% $" $' # '" # %$, " % .
. #
2. - $ # $
)!"# $ %
1. 3 # % $ " $ % %$, :
* *
** **
*** ***
**** ****
**********
. #
3. #" - $ # $
*!"# $ %
3 , , # $ & % , $" ::
• ( " $ # # % # '' ' ! , $ ' 5
# "! printf!)
• ( $ " %' $ $ 7 $" 1 9 ( $ ! % 7=5)
123455432112345543211234554321
1234 43211234 43211234 4321
123 321123 321123 321
12 2112 2112 21
1 11 11 1
1 of 7

Recommended

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.6K views5 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση) by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
6.9K views6 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.8K views9 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views7 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views7 slides

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.2K views9 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.5K views8 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.6K views11 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
2.2K views4 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
484 views9 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗDimitris Psounis
4.7K views5 slides

What's hot(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.6K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis484 views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Dimitris Psounis4.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Dimitris Psounis2K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση) by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis10.7K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis343 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results by juan Blea
Substance Abuse & Addiction Perception Survey ResultsSubstance Abuse & Addiction Perception Survey Results
Substance Abuse & Addiction Perception Survey Results
juan Blea368 views

Viewers also liked

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 Dimitris Psounis
5.2K views27 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 Dimitris Psounis
7.1K views17 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.4K views5 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Dimitris Psounis
5.5K views24 slides
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Dimitris Psounis
15.1K views23 slides
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 by
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11Dimitris Psounis
4K views20 slides

Viewers also liked(6)

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis5.2K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis7.1K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12 by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis5.5K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CDimitris Psounis
2.3K views33 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
2.9K views6 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

Витяг з реєстру.pdf by
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdfssuser46127c
11 views2 slides
Документ0013.pdf by
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdfssuser46127c
10 views13 slides
Музей.pdf by
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 views4 slides
Рішення про перепрофідювання.pdf by
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 views3 slides
Ліцензія.pdf by
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdfssuser46127c
11 views13 slides
Про статут.pdf by
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdfssuser46127c
14 views2 slides

Recently uploaded(13)

Витяг з реєстру.pdf by ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c11 views
Документ0013.pdf by ssuser46127c
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdf
ssuser46127c10 views
Рішення про перепрофідювання.pdf by ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 views
Про статут.pdf by ssuser46127c
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views
Виписка з реєстру.pdf by ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c9 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu27 views

ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. H C 9: / !" . 1. printf 1. 2. 3. ! 4. " # 5. $! % ! 6. ! $! printf . 1. scanf 1. $! 2. &. !"# $ % A. 1. # &!"# $ % # " « » # $ % $ " $ & '' $ % ! % &' %. "$ % % : ( " . ! % & # ! printf # % " $ '% # , "' ' $ . $" # '' & # % $ % # % $ # % "$ puts, putc, #.'$. ( ! % %$ ' )$ % % $ # % $ % ! % &' ! $ % $ # % %$ ' . * '% # % $" . A. 2. + ' printf '!"# $ % + ' printf % & &' # , $ $ & '' $ !" " . # : + printf $ $ ' # % , # &, " $ & '' " $ % ' % . * - # "$ % % $ % $ % % . printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
  • 2. A. 2. + ' printf 1.( "$ . (!"# $ % )$ # % , # printf $ . 1 ! &' $ % $ ' % " : "$ % % & ' $ $ # ' % $ & '' % " . /0 0.+! % & ' ! # 1 $" $' # “……”. ! % & ' % # ! ' , ' % . % & ' $ ' $" ! # ( ' - $ % $ ' ! % # % # # ! # $ % # % % # # %' ( # ‘n’ $ % ' ! # '' " # $ % $ # ' '' " . printf(" "); A. 2. + ' printf 1. ( "$ . )!"# $ % 2 ! &' $ % $ ' % ( , " ' ' & " % ! #" ): ( 1 " % & ' $ % # %$ " $ % $ ! %d. ( %d # ' $ # "$ % & # # %$ # &' $ % ! % " . $ #, # : (%$, " printf(" %d", ); int x; x=1; printf(" H metabliti exei timi %d ",x) H metabliti exei timi 1 x 1 A. 2. + ' printf 1. ( "$ . *!"# $ % 3 ! &' $ % $ ' % (# $ ' $ $ ! % #" ' - ' " $ "# ) % & ' , ! % %d. ( 1 %d # &' 1 (2 " ) # 2 %d # &' 2 (3 " ) $ #, # : (%$, " printf(" 2 %d", 1, 2); int x,y; x=1; y=6; printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x) Oi times einai: 6 kai 1 x 1 y A. 2. + ' printf 1. ( "$ . +!"# $ % 0 "$ $ % printf # , ' : $ % & ' ! % %d # ' % $" #" $ % # &' . $ % & ' ! % %d # ' % $" #" $ % # &' . #. .#. " $ $ printf # %$, % # '' % $ % "$ $ # &' , % & ' #.'.$.
  • 3. A. 2. + ' printf 2. # . # !"# $ % " " & 1 % ‘n’ % & ' , '' 1 " . 0 ! # % " #" ! # $ % " $ # ' % $ - # %$, " . 2$ ! % # '' # ! # $ % $ ! $ % % & ' . 3 " ! # #" % " # (backslash). % : $! ' ( n '' t Tab ( # # ) a Beep (O %$ ' # beep) # $ % (! # backslash) " # $ % " (! # $' #") ' # $ % ‘ (! # #") A. 2. + ' printf 2. # . # ,-!"# $ % ' $ " ! % #, ! # /* special.c: Anadeikniei tin xrisi twn xaraktirwn diafigis */ #include <stdio.h> main() { printf("nttANAFORA"); printf("n ---------------------------------"); printf("ntAtomottAmoibi "); printf("n ---------------------------------"); printf("n tGiorgostt 100"); printf("n tKostastt 200"); printf("n tElenitt 150"); printf("n ---------------------------------"); printf("naBeep.naBeep.naBeep."); } # , &' $ % : ANAFORA --------------------------------- Atomo Amoibi --------------------------------- Giorgos 100 Kostas 200 Eleni 150 --------------------------------- Beep. Beep. Beep. Telos Programmatos. A. 2. + ' printf 3. 4 #, ( $ ,,!"# $ % ( %d ! $ % & ' , # % # &' . 3 $ , % $" $ %. % " ' $ $ % ' % %$, % , ! $ # ' $ . $ ! % 4 $ , % . ! ) %d int %f float, double %c char %s % & ' ($ # ! # ) %ld long %u unsigned int A. 2. + ' printf 3. 4 #, ( $ ,!"# $ % ' $ " ! $ , : #, # : ! $ % ' $ , " $ ' " !! /* prosd.c: Anadeikniei tin xrisi twn prosdioristwn */ #include <stdio.h> int main() { int x,y; float a,b; x=1; y=2; a=2.2; b=3.3; printf("nAkeraioi Arithmoi: (%d+%d)/2=%d",x,y,(x+y)/2); printf("nPragmatoi Arithmoi: (%f+%f)/2=%f",a,b,(a+b)/2); }
  • 4. A. 2. + ' printf 4. . , # # ,&!"# $ % )$ $ $ , # $ " $ # $ %f # ’ %$, 6 # # 5 - . % " " $ % # &, % !, % # $' # #, 5 - $ % ' % - . ( % # #" % $ %f : " # %$ ( ' " % $' , # ) # %$ # # 5 - ( # & # #, 5 - ) $ ' : * %$, " : ( ! " %$, # 3 # % , 0, %$ ' , 3 # # , ' 8 ) printf("%8.3f",1/3); % . f 0.333 # ! $' # # $ # , - $ " . .!. $ %4d # %$, # $ % # ' % % $' # , . A. 2. + ' printf 4. . , # # ,'!"# $ % ' $ " ! $ , : /*width_precision.c: Deixnei tin epirroi ston prosdioristi twn width+precision */ #include <stdio.h> main() { float f=10.0/7.0; int i,num; printf("nPragmatikoi Arithmoi: "); printf("n%8.3f", f); printf("n%8.4f", f); printf("n%8.5f", f); printf("n%8.6f", f); printf("nnAkeraioi Arithmoi: "); num=1; for (i=1; i<=8; i++) { printf("n|%-10d|%10d|",num,num); num*=10; } } A. 2. + ' printf 5. % & %' ,(!"# $ % # % & %' printf '' $ $ , : ) ! $ ! # n ) ! $' " $" '' 1 % ! 3 '" % % & '' . # ' $ ' # - % ! printf "$ ' % '' % " , & 1 n ! % & ' ( % & ! % , ) ! - " - #, # , % $ # $ . ! $ ' $ $ " # %$, ' "$ ! A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,)!"# $ % ( % # #" printf : ( $ , " % & ' $ % %$, " # % " $ ! $ " % # # '' ' - $ $" $ % # ' % & % . + % $ - $' ! # $ % - # " . ( % # #" $ , : )$ % flags: - $ " ! , $ " #. . width: ' ! " ! # $ % %$, precision: # & # #, - length: $ % $ % specifier: $ int printf ( const char * format, ... ); %[flags][width][.precision][length]specifier * ! : %$ " % - % # &' $ % $' % # #" printf. % $ ' $ $' - # $ $ % $ ", '' $ % ! ! - .
  • 5. A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,*!"# $ % (%$ # $ printf: ! ) d i # u # o 0# #" x 16 #" X 16 #" (3 - ' ) f #" F #" (3 - ' ) e $ # - E $ # - (3 - ' ) a #" # #" A #" # #" (3 - ' ) c . # s # . # p % # % ( % # ' % $" %, %$, % A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,+!"# $ % flags:( $ $ - % : width: ' ! $' ! # $ % %$, : precision: # & # #, - ! width, & 1 % " # #, 5 - , & 1 % # $' 5 - # 1 $" " . Flags - $ ! " + (%$, $ " # % # # . $ o,x # X $ % %$, ! $ 0, 0x # 0X ! 0 1 ’ , " # , % % " $ width. Width # " ' ! " # #, 5 - $ % %$ . $ $ $ % " # " % $' , # # # ' % ! . * ( $' $ 1 ", '' " $ % # ' % % & ' # $ . A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf ,!"# $ % length: '' 1 $ # $ d i u o x X f F e E g G a A c s p n int unsigned int double int char* void* int* hh signed char unsigned char signed char* h short int unsigned short int short int* l long int unsigned long int wint_twchar_t* long int* ll long long int unsigned long long int long long int* j intmax_t uintmax_t intmax_t* z size_t size_t size_t* t ptrdiff_t ptrdiff_t ptrdiff_t* L long double A. 2. + ' printf 6. (%$ #" % # #" printf -!"# $ % 3 $ : /* printf example */ #include <stdio.h> int main() { printf ("Simplirwsi me kena: |%10d| n", 1980); printf ("Simplirwsi me midenika: |%010d| n", 1980); printf ("Morfes arithmou: %d %x %o %#x %#o n", 100, 100, 100, 100, 100); printf ("Pragmatikoi: %4.2f %+.0e %E n", 3.1416, 3.1416, 3.1416); printf ("Me to asteraki: %*d n", 5, 10); }
  • 6. B. 1. # ,!"# $ % + ' scanf & # % $ % ! $" ! . )$ # printf $ % $ # % " % , # scanf $ # % " % . % $" 2, % "$ % - scanf # % # #" % . ! # - ' stdio.h, ’ % " $ $ $ # % #include ' % ! $ % . B. 1. + ' scanf 1. % # #" !"# $ % H scanf % : )$ &' $ % $ 2 : ( 1 " $ % $ % $ % & % % %x ( $ $ $' # ) $ & ' % $ $ % ' % ( 2 " %$ ! # & # ' % $" " &' , $ $ # % $ % ! " ' $ %$ ! #" & ' & $ % - ' $ $" " &' $" $ % ' % % # . # # " # ' ' scanf $ " «$ , » # $" ! $' # ' # $ Enter. "' % ", $ % $' # '" ! $ # &' , # $ " # ' $" ' . scanf("%x",& ); # $ : 0 $ double %f, '' %lf. % $, double: • printf $ %f ( %lf) • scanf $ %lf B. 1. + ' scanf 2. ( "$ . &!"# $ % $ % $ " &' ' scanf ! 1 # % $ . ( $ " $ & ' % 2 ( $ # # $ #") ! ! # ' $ $ %!" '' # # ! $ % $ % % $ & . $.!. * %' 5 ! : 6 #" : ( '. & ' $ # ) 6 #" # & ' $ '' tabs. int x; float y; scanf("%d %f",&x,&y); 2 4.25 8 5.333 • * # ' # # ! % scanf # & &' . • $ # '" ! % # ! $ "# $' # ' # - ! 3 … '!"# $ % • ! % ' , #" / … • 2$ ! % #" $ '' % / . • * # $, # % / ! # %. • 0 "! % $ % ! % / "' % % & # $ % . • ( %$"' $ $" !
  • 7. . # 1. $'" $ " (!"# $ % 1. 5 ' #' $ " $ % ! # %$, - # " % % ! . 2. % # # main $ $ ! " $" 1 4 ( ' ! " ! & ' " $" 1 4) 1. ! 1, & 1 # &' # %$, " . 2. ! 2, # ' % ! ( print) $ & 1 # " 7 # %$, 7 - ' Kalimera. 3. ! 3, & 1 float &' , # %$, ¼ ( ' 4 # %$, $ ' ) 4 # # 5 - . 4. ! 4, & % ! ( eisagogi_pinaka) $ % ', $ # 5 double &' , , & 1 % $" $' # '" # %$, " % . . # 2. - $ # $ )!"# $ % 1. 3 # % $ " $ % %$, : * * ** ** *** *** **** **** ********** . # 3. #" - $ # $ *!"# $ % 3 , , # $ & % , $" :: • ( " $ # # % # '' ' ! , $ ' 5 # "! printf!) • ( $ " %' $ $ 7 $" 1 9 ( $ ! % 7=5) 123455432112345543211234554321 1234 43211234 43211234 4321 123 321123 321123 321 12 2112 2112 21 1 11 11 1