SlideShare a Scribd company logo
H C
2:
C
.
1. C
2. main()
3. H #include
4.
5.
1. printf
2. scanf
6.
1.
2. !
3. "
7. #
$. %
! " #
A. !
1. C
1. " # $ C
$! " #
, % # %# & C
' C & , $
# $ # ( #
& # & & ($ # & $ % $ & #
%#
A. !
1. C
1. " # $ C
%! " #
$ ! ) # C. # $
* # # $ & #% $ $ .
($ # , %$ +&
# . , :
" &# % - % ( , %$
$. % ( # ( $ .
C # # & & # ! :
/ & % , $ # ( %!
$ #
/ , ( , + #
.
%! %$ & ( .
&! " #
/* Multiply.c: Programma gia ton ipologismo tou ginomenou dio arithmwn */
#include <stdio.h>
int a,b,c;
int ginomeno(int x, int y);
main()
{
/* Eisodos toy 1ou arithmou */
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
scanf("%d", &a);
/* Eisodos tou 2ou arithmou */
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
scanf("%d", &b);
c=ginomeno(a,b);
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
}
/* H synartisi epistrefei to ginomeno twn dio orismatwn tis */
int ginomeno(int x, int y)
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
2. 0 # main()
'! " #
0 # main() C - ( #
.
0 % ( , % # $ ) # +
$ ! () $ ) # :
$ # # # % + #
$% * + % + % # .
1: # $ ( « »
# main().
main()
{
}
2: & %% # # main()
( int main() $ ( % # % return 0. 0
% main $( % # .
A. !
1. C
3. 0 & #include
(! " #
# $ # & :
H & # - %% %!
% ' ( & % ) stdio.h
' ( % & # , # % &
$ # % ( # ) %! .
# $ # ( % & stdio.h $ #
# - -% printf scanf #
$ & # # , ’ # -
# $ * ! + & .
#include <stdio.h>
# : 1 # - -% # $% # #
! $ ! & #include # # # ( % &
$ ( . . ' stdio.h $ # & #- * & #, stdlib.h $ #
& , string.h $ # & # - % + . . .).
! ( ( ) & %
% &
A. !
1. C
4. -% $
)! " #
1 -% $ $ & & %
$ .
C # -% $ & %+ # & % &
# %! # & & $ #
-% .
:
% & %! 3 ! -% + .
0 %$* - % & int ) & %+ # $ -% $ (# #
%% &$& $ ! ! . . float # $ -% , #
& %# « 3: -% $ $ »)
% # ! -% + # & %+ # ! $ .
0 & %! % + ! .
, & %! ! + -% + ($ & # +
-% $ + # $ # $ .
int a,b,c;
a c b
A. !
1. C
5. , %$
*! " #
0 # $
main.
/ C:
- %% # % (
, % $ % #
1 % #
- ) # &
- ) # $ % %
..... 1 %% % # # # & ! ! .
: ( # % %$ % + # ! .
( # % * # - % # ! %!
& # )
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+,! " #
0 % printf # - -% , - %%
.
' $ # main 4 :
0 printf % # , -+ & - %%
# $% # .
" %%$ & ( $ # % # «, & "* & »
,&+ & 3 & ( $ # $ !
( % & $* & ! + ).
printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:");
printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c);
printf("nnPatiste Enter gia eksodo");
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
++! " #
2 ! # , $ printf .
1 -%$ # ! % # $ :
# # - % & $% # - %% # .
3/ /40! # - % ) & % ! “……”. * #
- % # ! $% , %! & # .
# - % % (& % & $ -$ #
%
" # & ! # & # # # $
& #%
'$ ‘n’ # %$ %% & !
# % %% .
printf(" ");
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+! " #
2 -%$ # ! % # & ( + %!
% - & # ! $ ):
' 1 # - % # # ! # $ $
%d. ' %d % & # - # !
$ -% # $ # ! & .
& +& :
'# +
printf(" %d", );
int x;
x=1;
printf(" H metabliti exei timi %d ",x)
H metabliti exei timi 1
x
1
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+$! " #
3 -%$ # ! % # ( % $
! # % ( %! )
$ # - % + $ # & %d. ' 1 %d
-% 1 (2 ) 2 %d -% 2 (3
)
& +& :
'# +
printf(" 2 %d", 1, 2);
int x,y;
x=1;
y=6;
printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x)
Oi times einai: 6 kai 1
x
1
y
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % printf)
+%! " #
/ # & * printf , & % & :
# - % $ # %d % #
# $ -% $ .
# - % $ # %d % # $
# $ -% $ .
. . .
& ! printf # + # %% # #
& & $ ! ! $ -% $ , # - % $ .%. .
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % scanf)
+&! " #
0 % scanf # - -% ( $ ( % & stdio.h),
& - ) % % & & $ .
' $ # main 2 :
0 scanf % # , & & - ) & & $
.
" %%$ & ( $ # % # ( . & -
+ + , # - % + .% .)
,&+ & , ! & - ) # $ $
-% $ .
scanf("%d", &a);
scanf("%d", &b);
A. !
1. C
5. , %$ ( . 0 % scanf)
+'! " #
H scanf # ! * :
2 ! -%$ # 2 :
' 1 # ! # - % “%d” # ) & - #
$ -%
' %d & #
' 2 # ! & % # -% ,
# #
% $ # ! # - % & # ( %
-% & « 9: »
% % scanf « + » $
% % $ Enter. % # , #
% % -% , %
% .
scanf("%d",& );
A. !
1. C
6. # 4
+(! " #
# , $ & # # , ginomeno,
# % ) & $ ! + # &$ ! $( .
%$ # 3 # ($ # : ' ! # ,
+ % main ! % .
.....
int ginomeno(int x, int y); <-
main()
{
....
c=ginomeno(a,b); <- main,
....
}
int ginomeno(int x, int y) <-
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . ' ! # # )
+)! " #
1 # $ * $
! & & & $ , $ ! ! !
1 $ # %
, $( $% # # %
5' main ( # ! # ! # ! # # .
' ! # ( ! ! #
( ( # # % ). ' # :
2 ! # :
# ( # # # ginomeno: #
& $ -% $ ! $( $ -%
_ _ _ ! ! ( 1, 2,...);
int ginomeno (int x, int y);
A. !
1. C
6. # 4 ( . ' + # )
+*! " #
' + # % ( ! %+ # % # .
,' main %$ -
1 -+ & ! # ( %% & $ ! )
" $ $ # & ! . # & % .
0 % return $( # # % # . 6
# $( # x y.
(' * % # % %% % ! -% + . #
% $ & )
int ginomeno(int x, int y)
{
return (x*y);
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . 1% # )
,! " #
7/8 $ # # ($ . ! # main
+ main), # & #
, %+ & % .
2 # % # $ ! a,b # $
! .
/ $% - # ginomeno # # % ) $(
! & + . ' $% -% c $ ! # %
+ ( = ).
% + ( = ) & .
main()
{
....
c=ginomeno(a,b);
....
}
A. !
1. C
6. # 4 ( . 1% # )
+! " #
/ # %+ C. %%$ ( $ ($ C
& ( % % % ! & % & %+ # % # & &
( # )
& # ! # # # % %
$ , $ %% % ( ! ), & !
( # :
/ ) # ! #
' +
1 % ! % # $ .
: / ) # # $% # # '
, $ + . # ! # + , $ % %
# % , ( # $% # * & $ .
A. !
1. C
7. %
! " #
, % + # % # * #
+& .
# ! - ) # % +& % -
%% # & - ) +& , # & #
* & - # +& .
8 # & &+ % C:
' % (* // ):
' % %%+ + (* /* % + # */ )
// "# $ % # & &
/* '(
' ) * '(
'( */
.
,( 1
$! " #
%! %$
% # :
1. , %$
.
2. , & %+
-% + .
3. , & %!
! # # #
4. , $
+ #
5. $
$ # % ;
/* print.c: Programma gia ektiposi grammwn */
#include <stdio.h>
int x;
void grammi();
main()
{
// Ektyposeis...
grammi();
printf("nSe posa mathimata thelete na mathete
tin C? ");
scanf("%d", &x);
grammi();
printf("nTha apaitithoun 20 mathimata!");
grammi();
printf("nApantisate %d",x);
grammi();
}
/* H synartisi ektiponei mia grammi */
void grammi()
{
printf("n===============================");
}
.
,( 2
%! " #
%! %$ % # . # $
+ # + - .
/* numbers.c */
#include <stdio.h>
main()
{
int i,N,y;
printf("Eisagete enan akeraio arithmo: ");
scanf("%d",&N);
for (i=1; i<=N; i++)
{
y=i*i;
printf("n%d sto tetragono = %d",i,y);
}
printf("nnTelos Programmatos");
}

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
Dimitris Psounis
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
Dimitris Psounis
 

What's hot (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
 
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 18
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 2
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
 

Viewers also liked

Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

Viewers also liked (14)

Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 (Εκτύπωση)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 1
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

More from Dimitris Psounis (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 30
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 35
 
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 34
 

Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 (Εκτύπωση)

  • 1. H C 2: C . 1. C 2. main() 3. H #include 4. 5. 1. printf 2. scanf 6. 1. 2. ! 3. " 7. # $. % ! " # A. ! 1. C 1. " # $ C $! " # , % # %# & C ' C & , $ # $ # ( # & # & & ($ # & $ % $ & # %# A. ! 1. C 1. " # $ C %! " # $ ! ) # C. # $ * # # $ & #% $ $ . ($ # , %$ +& # . , : " &# % - % ( , %$ $. % ( # ( $ . C # # & & # ! : / & % , $ # ( %! $ # / , ( , + # . %! %$ & ( .
  • 2. &! " # /* Multiply.c: Programma gia ton ipologismo tou ginomenou dio arithmwn */ #include <stdio.h> int a,b,c; int ginomeno(int x, int y); main() { /* Eisodos toy 1ou arithmou */ printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); scanf("%d", &a); /* Eisodos tou 2ou arithmou */ printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); scanf("%d", &b); c=ginomeno(a,b); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); } /* H synartisi epistrefei to ginomeno twn dio orismatwn tis */ int ginomeno(int x, int y) { return (x*y); } A. ! 1. C 2. 0 # main() '! " # 0 # main() C - ( # . 0 % ( , % # $ ) # + $ ! () $ ) # : $ # # # % + # $% * + % + % # . 1: # $ ( « » # main(). main() { } 2: & %% # # main() ( int main() $ ( % # % return 0. 0 % main $( % # . A. ! 1. C 3. 0 & #include (! " # # $ # & : H & # - %% %! % ' ( & % ) stdio.h ' ( % & # , # % & $ # % ( # ) %! . # $ # ( % & stdio.h $ # # - -% printf scanf # $ & # # , ’ # - # $ * ! + & . #include <stdio.h> # : 1 # - -% # $% # # ! $ ! & #include # # # ( % & $ ( . . ' stdio.h $ # & #- * & #, stdlib.h $ # & , string.h $ # & # - % + . . .). ! ( ( ) & % % & A. ! 1. C 4. -% $ )! " # 1 -% $ $ & & % $ . C # -% $ & %+ # & % & # %! # & & $ # -% . : % & %! 3 ! -% + . 0 %$* - % & int ) & %+ # $ -% $ (# # %% &$& $ ! ! . . float # $ -% , # & %# « 3: -% $ $ ») % # ! -% + # & %+ # ! $ . 0 & %! % + ! . , & %! ! + -% + ($ & # + -% $ + # $ # $ . int a,b,c; a c b
  • 3. A. ! 1. C 5. , %$ *! " # 0 # $ main. / C: - %% # % ( , % $ % # 1 % # - ) # & - ) # $ % % ..... 1 %% % # # # & ! ! . : ( # % %$ % + # ! . ( # % * # - % # ! %! & # ) A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +,! " # 0 % printf # - -% , - %% . ' $ # main 4 : 0 printf % # , -+ & - %% # $% # . " %%$ & ( $ # % # «, & "* & » ,&+ & 3 & ( $ # $ ! ( % & $* & ! + ). printf("Eisagete arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("Eisagete allon ena arithmo metaksi 1 kai 100:"); printf("To ginomeno tou %d kai tou %d einai: %dn",a,b,c); printf("nnPatiste Enter gia eksodo"); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) ++! " # 2 ! # , $ printf . 1 -%$ # ! % # $ : # # - % & $% # - %% # . 3/ /40! # - % ) & % ! “……”. * # - % # ! $% , %! & # . # - % % (& % & $ -$ # % " # & ! # & # # # $ & #% '$ ‘n’ # %$ %% & ! # % %% . printf(" "); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +! " # 2 -%$ # ! % # & ( + %! % - & # ! $ ): ' 1 # - % # # ! # $ $ %d. ' %d % & # - # ! $ -% # $ # ! & . & +& : '# + printf(" %d", ); int x; x=1; printf(" H metabliti exei timi %d ",x) H metabliti exei timi 1 x 1
  • 4. A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +$! " # 3 -%$ # ! % # ( % $ ! # % ( %! ) $ # - % + $ # & %d. ' 1 %d -% 1 (2 ) 2 %d -% 2 (3 ) & +& : '# + printf(" 2 %d", 1, 2); int x,y; x=1; y=6; printf(" Oi times einai: %d kai %d ",y,x) Oi times einai: 6 kai 1 x 1 y A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % printf) +%! " # / # & * printf , & % & : # - % $ # %d % # # $ -% $ . # - % $ # %d % # $ # $ -% $ . . . . & ! printf # + # %% # # & & $ ! ! $ -% $ , # - % $ .%. . A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % scanf) +&! " # 0 % scanf # - -% ( $ ( % & stdio.h), & - ) % % & & $ . ' $ # main 2 : 0 scanf % # , & & - ) & & $ . " %%$ & ( $ # % # ( . & - + + , # - % + .% .) ,&+ & , ! & - ) # $ $ -% $ . scanf("%d", &a); scanf("%d", &b); A. ! 1. C 5. , %$ ( . 0 % scanf) +'! " # H scanf # ! * : 2 ! -%$ # 2 : ' 1 # ! # - % “%d” # ) & - # $ -% ' %d & # ' 2 # ! & % # -% , # # % $ # ! # - % & # ( % -% & « 9: » % % scanf « + » $ % % $ Enter. % # , # % % -% , % % . scanf("%d",& );
  • 5. A. ! 1. C 6. # 4 +(! " # # , $ & # # , ginomeno, # % ) & $ ! + # &$ ! $( . %$ # 3 # ($ # : ' ! # , + % main ! % . ..... int ginomeno(int x, int y); <- main() { .... c=ginomeno(a,b); <- main, .... } int ginomeno(int x, int y) <- { return (x*y); } A. ! 1. C 6. # 4 ( . ' ! # # ) +)! " # 1 # $ * $ ! & & & $ , $ ! ! ! 1 $ # % , $( $% # # % 5' main ( # ! # ! # ! # # . ' ! # ( ! ! # ( ( # # % ). ' # : 2 ! # : # ( # # # ginomeno: # & $ -% $ ! $( $ -% _ _ _ ! ! ( 1, 2,...); int ginomeno (int x, int y); A. ! 1. C 6. # 4 ( . ' + # ) +*! " # ' + # % ( ! %+ # % # . ,' main %$ - 1 -+ & ! # ( %% & $ ! ) " $ $ # & ! . # & % . 0 % return $( # # % # . 6 # $( # x y. (' * % # % %% % ! -% + . # % $ & ) int ginomeno(int x, int y) { return (x*y); } A. ! 1. C 6. # 4 ( . 1% # ) ,! " # 7/8 $ # # ($ . ! # main + main), # & # , %+ & % . 2 # % # $ ! a,b # $ ! . / $% - # ginomeno # # % ) $( ! & + . ' $% -% c $ ! # % + ( = ). % + ( = ) & . main() { .... c=ginomeno(a,b); .... }
  • 6. A. ! 1. C 6. # 4 ( . 1% # ) +! " # / # %+ C. %%$ ( $ ($ C & ( % % % ! & % & %+ # % # & & ( # ) & # ! # # # % % $ , $ %% % ( ! ), & ! ( # : / ) # ! # ' + 1 % ! % # $ . : / ) # # $% # # ' , $ + . # ! # + , $ % % # % , ( # $% # * & $ . A. ! 1. C 7. % ! " # , % + # % # * # +& . # ! - ) # % +& % - %% # & - ) +& , # & # * & - # +& . 8 # & &+ % C: ' % (* // ): ' % %%+ + (* /* % + # */ ) // "# $ % # & & /* '( ' ) * '( '( */ . ,( 1 $! " # %! %$ % # : 1. , %$ . 2. , & %+ -% + . 3. , & %! ! # # # 4. , $ + # 5. $ $ # % ; /* print.c: Programma gia ektiposi grammwn */ #include <stdio.h> int x; void grammi(); main() { // Ektyposeis... grammi(); printf("nSe posa mathimata thelete na mathete tin C? "); scanf("%d", &x); grammi(); printf("nTha apaitithoun 20 mathimata!"); grammi(); printf("nApantisate %d",x); grammi(); } /* H synartisi ektiponei mia grammi */ void grammi() { printf("n==============================="); } . ,( 2 %! " # %! %$ % # . # $ + # + - . /* numbers.c */ #include <stdio.h> main() { int i,N,y; printf("Eisagete enan akeraio arithmo: "); scanf("%d",&N); for (i=1; i<=N; i++) { y=i*i; printf("n%d sto tetragono = %d",i,y); } printf("nnTelos Programmatos"); }