ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
! "#$
% & ' "(
!""#$
% & '
( ' ) *
+ ,-.
+ -/
% + ,0
( + ,-/
1 + , ,0
2 + 3-/
4 + 3,-/
$& $)* $(
% 5 + '
)67 & ' + + ) +* 6 '
% )67 ) +* 6 ' & ' + +
( )67 ) +* 6 '
1 )67 ) +* 6 '
2 )67 & ' + +
4
+ ,$ &-
. #/ ! "#$
0 $1$2$& 1 # #$ & $- $ # #/ 1 - $ $# "(
1 # " 1 ! $ ! ( 1& & (
0 1# " $& # #/ 1 $-( 3 )$- 1 &-4 ( (
$1$2$& $-( # ! 1"#$
0 6 $ $# "( 1 #" 1#! 1& 2$ 5 ## ( ! ( $
1 & " $ ( 1& 1 $ 1 1$&-1# $ 1& 2$ 6
0 7 * $#$ $ # ! 1"#$ 3 " $ 1 (3 4 ( (
$ ( # #/
+ ,-.
+ ,0 + -/ + 3-/
+ , ,0 + ,-/ + 3,-/
+ ,$ &-
8 9# $:& ;<<=>
0 # $:& ;<<=> $-( !( # 3 ( /( 1 ! ( $ :# /( 1 -&( (
*( 3" ! # ! ? : #-4$ $ @ '$ 3! ? : #-4$ $ @
0 A1$ &-4 ( $2 1& 2$ $1- ( $ :# /(
0 * . B 1 : #-4$ $ "( $ " : # 1 ## 1# " ? @
0 * C 1 : #-4$ $ "( $ " : # 1&* $ ? @
0 * DEB ? 1# & @ 1 : #-4$ $ !( ( *( $ *( $ :#
0 . &-4$ * 1& $& * ( 1& 2$ ( ? ( 3$( &-4$ $ 1 &$( ! $ @
0 &/ DEB5 $ 7 ?# * . B@ !# F 7, 7 ?# * G@
!
: ! 1& 2$ # $:& ;<<=> $-(
7 * + ?
B )" (
& 6 ?
B )" (
8 ?
B )" (
*( 3 H & $ )! $ ( # $:&
+ ,$ &-
! 7 ( & $
0 - ( & 1 3!)$ &- # ! $ :# ! ($ !( ( 1 # *
# $:& ;<<=> $1 &!H$ #$- ' + +
"
& 3$
*# # ( & $ $#$- - $ & 1* # ! 1& 2$ &-
. ! 1 & 3$ ( IJ 5 KJ LJ $1 &$H* $(
( & $-(
& &
. $ # * " # # 1 $- - # ( &
&- 7/ ( &
& &
1& $& * ( 1& 2$ ( $-( ( * ( $-( $( /3$
1 ) $3/ )"$ * 1& $& * $-(
?1&/ 1# & 5 !1$ 1 # 5 !1$ 1&* $ @
+ ,$ &-
M -( $ # $
0 . * # ( & 1 &$- ( 1 &$ $ & !( 1# /( ?*) 1$ & @5
1-( # $ )& 1 $- ( 1 & $ ( !2 3 ( & $
(3 * $ *3 (
#
& 3$ 8
1-( # $ ( &
& 3$
1-( # $
$-(
+ ,$ &-
8 ! "#$
"# NOP
Q "# NOP ?# 1"# DEB@ 3!)$ - $- 3 1 & $ ( !2 3 ( - & H
$ *3
0 . #$- 1"# ( & H!
$
7" : #
% &' (
-( # $ 7 ( &
+ ,$ &-
8 ! "#$
8 "# OR
Q "# OR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 # * G ( $ *3 (
)
1$ &
( # ) ( - 1* $ *3 $-( 5 * $ !2 3 $-(
( 3" $- 3 $-( 5 * $ *( !2 3 $-(
7" : # -( # $ 7 ( &
+ ,$ &-
8 ! "#$
"# +NS
Q + ,0 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 # * T+U ( $ *3 (
*
1$ &
( # ) ( - 1* $ *3 $-( 5 * $ !2 3 $-(
( 3" $- 3 $-( 5 * $ *( !2 3 $-(
7" : # -( # $ 7 ( &
+ ,$ &-
8 ! "#$
M "# NOR
Q "# NOR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 ( - & H # " G
( $ *3 (
1$ &
1 # -4 $ OR 1 -&( $ ( - & H
7" : # -( # $ 7 ( &
& &
NOR 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! NOP OR
!
+ ,$ &-
8 ! "#$
V "# N+NS
Q "# N+NS 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 ( - & H # " T+U
( $ *3 (
1$ &
1 # -4 $ +NS 1 -&( $ ( - & H
7" : # -( # $ 7 ( &
& &
N+NS 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! NOP +NS
!
+ ,$ &-
8 ! "#$
W "# IOR
Q "# IOR ?>XY=Z[]> OR ^ 1 #$ * G@ 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( 3"
$- 3 $-( 3 H &$ ! ## / 1 & $
"
1$ &
& $ * ( $- 3 $-( 3 H &$ ! ( $- 3 $-( -3 $
7" : # -( # $ 7 ( &
& &
IOR 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! ( : /( 1 #/( NOP +NS
"
+ ,$ &-
8 ! "#$
_ "# I OR
Q "# I OR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( 3" $- 3 $-( -3 $ ## /
1 & $
"
1$ &
& $ * ( $- 3 $-( -3 $ ( $- 3 $-( 3 H &$ !
7" : # -( # $ 7 ( &
& &
INOR $1- 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! ( : /( 1 #/(
NOP +NS
"
& 3$ *# # * " # 1 $#$- ( 1$&-H & %!)$ 3" $ *3
?E @ 1 & $ 3" $2*3 ? 1 !#$ ?S@ & " $( ?`@ @
,$ &-
$#! . # (
A( 7 )& 1 $- ## # (3$ # - ( # /( 1 #/( / $ (
# 1 $ # ( & 1 $1 $#$- $ & !( $(!& $
!
1 !#$ # "
.& " $( $
1& 3 & H$ 1# & ! 9 7 5 6 ' *
' + +
% #
% & -( # $ 7 ( &
:
;
0
<
"
L $- & (* ( 3 /( )$- ( # " #/ ?3 & 5
1-( # $ 5 # ( & @ / 3$3 !( $(* 1* 5 (
$ $ 1 3 1 $ 1* ## 5 3 # 3
%-3$ 7 ( & 4 $- # 1-(
8 %-3$ 7 ( & 4 $- # * " #
%-3$ # 1-( 4 $- 7 ( &
M %-3$ # 1-( 4 $- * ." #
V %-3$ * ." # 4 $- # 1-(
W %-3$ * ." # 4 $- 7 ( &
,$ &-
$#! . # (
& 3$ $ $ $ ( # 1-( ( & &
"
,$ &-
$#! . # (
8 1* 7 ( & $ # 1-(
#
%-($ ' + + 4 $- +* 6 '
0 * $ : * $& #$- $-( # $:& ;<<=> ?*1 $ $ & # 1-( 1&!1$
1# ( ( $ 1 & - $ 1& 2$ ( /( ! ( $ :# /( #
( & @
&
&*)$ &
& 3$ $ $ $ ( # 1-( ( &
& '( )*# )*# *'+
"
,$ &-
$#! . # (
8 1* 7 ( & $ # 1-(
$
%-($ ' + + 4 $- +* 6 ' $ 1* 1 ## $2 $
1 & 3$- -( ( $2
0 ( ( NOP5 OR5 +NS5 IOR
0 NOR5 N+NS5 INOR $-( ( - $ ( ( -) ( 1 #/(
0 . $ 4 $ : ! #$ a$(3 $ b 1 $#!
, - . )*# / 0 )*# .
)
9 $ $- # 1-( *# # ( &
&
,$ &-
$#! . # (
8 1* 7 ( & $ # 1-(
& 3$ %-($ ( & +;cd+e $ $ $ 3"( # * " #
"
,$ &-
$#! . # (
1* 7 ( & $ ." #
*
%-($ ' + + 4 $- 3 &
0 * $ $ : ( 1& $& * ( # /( 1& 2$ ( $ 4 $ 3 & 1*
a ! b 1& a!2 b 3 # 3 )$3 4 $ 1"#$ $ 1& $& * *1
1& $& * ( 1& 2$ ( ( &
&*)$ &
?+?;c@@d?+e@+
`
e
9 $ $- " # *# # ( &
& '( *'+ )*# *'+ )*# '( )*# )*#
,$ &-
$#! . # (
8 1* 7 ( & $ ." #
& 3$ %-($ *# 1-( # $ 3/ $ $ ( ( - ) # ( &
,$ &-
$#! . # (
M 1* # 1-( $ 7 ( &
%-($ ) +* 6 ' 4 $- & ' + +
0 &/ $( 1-4 $ & ! 1 ( & !)$
0 f $ ! & & H $ !( (* $( *# ( ( $ :# /(
0 ( $ :# $-( 5 * $ & H $ *( $ :#
0 ( $ :# $-( 5 * $ & H $ 1# & $ :#
0 1 !#$ $-( & /( ( ( !( (
1 "
A) $ gJ * (
0
0
0
0
0
9& ( & $-(
2
9 $ $- # ( & ( *# # 1-(
,$ &-
$#! . # (
M 1* # 1-( $ 7 ( &
3 1
& 3$ %-($ *# 1-( # $ 3/ $ $ ( - ) # * " #
,$ &-
$#! . # (
V 1* # 1-( $ ." #
%-($ ) +* 6 ' 4 $-
0 &/ :&- $ # ( & ?*1 1& " $( @
0 A1$ $ &!1 $ # ( & $ " # ?*1 1& " $( @
1
"
# ( & $-( 1 4 5 6 4 56 456
1
!
9 $ $- # * " # ( *# # 1-(
,$ &-
$#! . # (
V 1* # 1-( $ * ." #
3 1
& 3$ $ $ $ ( # 1-( *# # " #/
,$ &-
$#! . # (
W 1* ." # $ # 1-(
"
%-($ 4 $- +* 6 '
0 ` 4 $ (* $(3 $ $ 1"#$
0 1 # -4 $ ( !2 3 ( # /( 1 #/( a1& $ 1&* b $ 4 ( - #
$ 1"#
+
`
e
g
=
>
) $ 7 , 8 - 9 : , -
"
#
9 $ $- # 1-( # " #/
,$ &-
$#! . # (
W 1* ." # $ # 1-(
+
`
e
g
& 3$ $ $ $ # ( & *# # " #/
,$ &-
$#! . # (
_ 1* ." # $ # 1-(
$
%-($ 4 $- ' + +
0 ` 4 $ (* $(3 $ $ 1"#$
0 . & H $ # ! 1"#$ a1& 1- b & H ( 3"( * (
# $:& ;<<=>
+
`
e
g
=
>
"
S
?
,
2 ; '( /
2 < ( $ '( =
2 < ( $ '( ) )*# . )*# *
2 < ( $ '( ) )*# *'+ 7 )*# >
2 < ( $ '( ) )*# *'+ 7 )*# 7 '( #
0 ) '( $
/ ) )*# . )*# *
. *'+ 7
* 7 '( #
)
9 $ $- # ( & # " #/
,$ &-
$#! . # (
_ 1* ." # $ 7 ( &
+
`
e
g
& 3$ $ $ $ " # 1 1 -&($ $- 3 !( ( & h H 3 3 * & *
$1 &!H$ ( & * $-( 1$& * ? (* @ ( & * $-( & ?4 * @
" A IKi < 3 3 * & * 1-( # $ $-( *# ? H " 1$& -
& - $-( ? J 5 J 5 JV5 J_@
,$ &-
$#! . # (
j & :# . #/
*
$- ( # ( $-( * 1 & "( ( ( $# 1 ( 1$&-1# 1& :#
1& " * )& 1 /( # # $ k h!
0 ( 1-4 $ $ :# ! 1& :# ?1 $-( 3 3 ! $ :# ! @ !1$
$ 4 $ ( 1-( # $ 1 ( $# 1 $- 1&*:#
0 # $- $ #/ " H ( $ 1 $
1
A) $ 2 * (
0
0
0
0
9& # ( & $-(
: & & & &
" # 1 ( )$- ( # ( &
$-( *#
,$ &-
$#! . # (
j & :# . #/
: & & & &
1
9 $ $ $ " # 1 1 -&($ $- 3 !( ( & h H 3 3 * & *
$1 &!H$ ( & * $-( 1&/ l7 $- ( & * $-( 1&/ ( 3 &$-
*( $ ( $ * ( 3 1- $ &$- * 3$( $-( 1&/ & * m
,$ &-
$#! . # (
j & :# . #/
1 of 8

Recommended

ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
7.3K views2 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
11.5K views10 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
11.6K views43 slides
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
11.4K views3 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
16.8K views40 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.7 Dimitris Psounis
3.2K views43 slides

More Related Content

What's hot

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 Dimitris Psounis
3.9K views40 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 Dimitris Psounis
4.6K views39 slides
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Dimitris Psounis
4.3K views14 slides
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
6.4K views21 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 Dimitris Psounis
6.8K views20 slides
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4Dimitris Psounis
5.8K views25 slides

What's hot(20)

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis4.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 2
Dimitris Psounis6.8K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 4
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis11.8K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis15.3K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis8.8K views
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1 by Dimitris Psounis
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis15.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis4.2K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis3.5K views
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 by Dimitris Psounis
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis5.7K views
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.3K views

Viewers also liked

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
7.4K views31 slides
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.1K views1 slide
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4Dimitris Psounis
5.1K views1 slide
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.3K views6 slides
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.8K views1 slide
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
6.2K views2 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.4
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
Dimitris Psounis7.9K views
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 PROLOG ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis10.6K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views

Recently uploaded

CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf by
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdfCM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdfssuser960faa
187 views2 slides
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
18 views121 slides
Паспорт безпеки.pdf by
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdfssuser46127c
5 views17 slides
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
36 views21 slides
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx by
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxMATERI P5 PPRA+VIDEO.pptx
MATERI P5 PPRA+VIDEO.pptxirpandialbantani1
9 views27 slides
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
7 views30 slides

Recently uploaded(9)

CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf by ssuser960faa
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdfCM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
CM-508_A_2S2023 Calificaciones.pdf
ssuser960faa187 views
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf by Demetrio Ccesa Rayme
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Паспорт безпеки.pdf by ssuser46127c
Паспорт безпеки.pdfПаспорт безпеки.pdf
Паспорт безпеки.pdf
ssuser46127c5 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d636 views
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf by Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf by bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu40 views
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx by JosephinRickmann
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptxchartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
chartsbroschuerekim2022finalfuerwebsite-231203105525-fc142440 2.pptx
JosephinRickmann61 views
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... by Baraket Mohamed
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
Baraket Mohamed25 views

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. ! "#$ % & ' "( !""#$ % & ' ( ' ) * + ,-. + -/ % + ,0 ( + ,-/ 1 + , ,0 2 + 3-/ 4 + 3,-/ $& $)* $( % 5 + ' )67 & ' + + ) +* 6 ' % )67 ) +* 6 ' & ' + + ( )67 ) +* 6 ' 1 )67 ) +* 6 ' 2 )67 & ' + + 4 + ,$ &- . #/ ! "#$ 0 $1$2$& 1 # #$ & $- $ # #/ 1 - $ $# "( 1 # " 1 ! $ ! ( 1& & ( 0 1# " $& # #/ 1 $-( 3 )$- 1 &-4 ( ( $1$2$& $-( # ! 1"#$ 0 6 $ $# "( 1 #" 1#! 1& 2$ 5 ## ( ! ( $ 1 & " $ ( 1& 1 $ 1 1$&-1# $ 1& 2$ 6 0 7 * $#$ $ # ! 1"#$ 3 " $ 1 (3 4 ( ( $ ( # #/ + ,-. + ,0 + -/ + 3-/ + , ,0 + ,-/ + 3,-/ + ,$ &- 8 9# $:& ;<<=> 0 # $:& ;<<=> $-( !( # 3 ( /( 1 ! ( $ :# /( 1 -&( ( *( 3" ! # ! ? : #-4$ $ @ '$ 3! ? : #-4$ $ @ 0 A1$ &-4 ( $2 1& 2$ $1- ( $ :# /( 0 * . B 1 : #-4$ $ "( $ " : # 1 ## 1# " ? @ 0 * C 1 : #-4$ $ "( $ " : # 1&* $ ? @ 0 * DEB ? 1# & @ 1 : #-4$ $ !( ( *( $ *( $ :# 0 . &-4$ * 1& $& * ( 1& 2$ ( ? ( 3$( &-4$ $ 1 &$( ! $ @ 0 &/ DEB5 $ 7 ?# * . B@ !# F 7, 7 ?# * G@ ! : ! 1& 2$ # $:& ;<<=> $-( 7 * + ? B )" ( & 6 ? B )" ( 8 ? B )" ( *( 3 H & $ )! $ ( # $:&
 • 2. + ,$ &- ! 7 ( & $ 0 - ( & 1 3!)$ &- # ! $ :# ! ($ !( ( 1 # * # $:& ;<<=> $1 &!H$ #$- ' + + " & 3$ *# # ( & $ $#$- - $ & 1* # ! 1& 2$ &- . ! 1 & 3$ ( IJ 5 KJ LJ $1 &$H* $( ( & $-( & & . $ # * " # # 1 $- - # ( & &- 7/ ( & & & 1& $& * ( 1& 2$ ( $-( ( * ( $-( $( /3$ 1 ) $3/ )"$ * 1& $& * $-( ?1&/ 1# & 5 !1$ 1 # 5 !1$ 1&* $ @ + ,$ &- M -( $ # $ 0 . * # ( & 1 &$- ( 1 &$ $ & !( 1# /( ?*) 1$ & @5 1-( # $ )& 1 $- ( 1 & $ ( !2 3 ( & $ (3 * $ *3 ( # & 3$ 8 1-( # $ ( & & 3$ 1-( # $ $-( + ,$ &- 8 ! "#$ "# NOP Q "# NOP ?# 1"# DEB@ 3!)$ - $- 3 1 & $ ( !2 3 ( - & H $ *3 0 . #$- 1"# ( & H! $ 7" : # % &' ( -( # $ 7 ( & + ,$ &- 8 ! "#$ 8 "# OR Q "# OR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 # * G ( $ *3 ( ) 1$ & ( # ) ( - 1* $ *3 $-( 5 * $ !2 3 $-( ( 3" $- 3 $-( 5 * $ *( !2 3 $-( 7" : # -( # $ 7 ( &
 • 3. + ,$ &- 8 ! "#$ "# +NS Q + ,0 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 # * T+U ( $ *3 ( * 1$ & ( # ) ( - 1* $ *3 $-( 5 * $ !2 3 $-( ( 3" $- 3 $-( 5 * $ *( !2 3 $-( 7" : # -( # $ 7 ( & + ,$ &- 8 ! "#$ M "# NOR Q "# NOR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 ( - & H # " G ( $ *3 ( 1$ & 1 # -4 $ OR 1 -&( $ ( - & H 7" : # -( # $ 7 ( & & & NOR 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! NOP OR ! + ,$ &- 8 ! "#$ V "# N+NS Q "# N+NS 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( !2 3 ( - & H # " T+U ( $ *3 ( 1$ & 1 # -4 $ +NS 1 -&( $ ( - & H 7" : # -( # $ 7 ( & & & N+NS 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! NOP +NS ! + ,$ &- 8 ! "#$ W "# IOR Q "# IOR ?>XY=Z[]> OR ^ 1 #$ * G@ 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( 3" $- 3 $-( 3 H &$ ! ## / 1 & $ " 1$ & & $ * ( $- 3 $-( 3 H &$ ! ( $- 3 $-( -3 $ 7" : # -( # $ 7 ( & & & IOR 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! ( : /( 1 #/( NOP +NS "
 • 4. + ,$ &- 8 ! "#$ _ "# I OR Q "# I OR 3!)$ 3" $ *3 1 & $ ( 3" $- 3 $-( -3 $ ## / 1 & $ " 1$ & & $ * ( $- 3 $-( -3 $ ( $- 3 $-( 3 H &$ ! 7" : # -( # $ 7 ( & & & INOR $1- 3$( $-( : 1& 2 3 * 1 &$- ( 1 # $- ! ( : /( 1 #/( NOP +NS " & 3$ *# # * " # 1 $#$- ( 1$&-H & %!)$ 3" $ *3 ?E @ 1 & $ 3" $2*3 ? 1 !#$ ?S@ & " $( ?`@ @ ,$ &- $#! . # ( A( 7 )& 1 $- ## # (3$ # - ( # /( 1 #/( / $ ( # 1 $ # ( & 1 $1 $#$- $ & !( $(!& $ ! 1 !#$ # " .& " $( $ 1& 3 & H$ 1# & ! 9 7 5 6 ' * ' + + % # % & -( # $ 7 ( & : ; 0 < " L $- & (* ( 3 /( )$- ( # " #/ ?3 & 5 1-( # $ 5 # ( & @ / 3$3 !( $(* 1* 5 ( $ $ 1 3 1 $ 1* ## 5 3 # 3 %-3$ 7 ( & 4 $- # 1-( 8 %-3$ 7 ( & 4 $- # * " # %-3$ # 1-( 4 $- 7 ( & M %-3$ # 1-( 4 $- * ." # V %-3$ * ." # 4 $- # 1-( W %-3$ * ." # 4 $- 7 ( & ,$ &- $#! . # ( & 3$ $ $ $ ( # 1-( ( & & " ,$ &- $#! . # ( 8 1* 7 ( & $ # 1-( # %-($ ' + + 4 $- +* 6 ' 0 * $ : * $& #$- $-( # $:& ;<<=> ?*1 $ $ & # 1-( 1&!1$ 1# ( ( $ 1 & - $ 1& 2$ ( /( ! ( $ :# /( # ( & @ & &*)$ &
 • 5. & 3$ $ $ $ ( # 1-( ( & & '( )*# )*# *'+ " ,$ &- $#! . # ( 8 1* 7 ( & $ # 1-( $ %-($ ' + + 4 $- +* 6 ' $ 1* 1 ## $2 $ 1 & 3$- -( ( $2 0 ( ( NOP5 OR5 +NS5 IOR 0 NOR5 N+NS5 INOR $-( ( - $ ( ( -) ( 1 #/( 0 . $ 4 $ : ! #$ a$(3 $ b 1 $#! , - . )*# / 0 )*# . ) 9 $ $- # 1-( *# # ( & & ,$ &- $#! . # ( 8 1* 7 ( & $ # 1-( & 3$ %-($ ( & +;cd+e $ $ $ 3"( # * " # " ,$ &- $#! . # ( 1* 7 ( & $ ." # * %-($ ' + + 4 $- 3 & 0 * $ $ : ( 1& $& * ( # /( 1& 2$ ( $ 4 $ 3 & 1* a ! b 1& a!2 b 3 # 3 )$3 4 $ 1"#$ $ 1& $& * *1 1& $& * ( 1& 2$ ( ( & &*)$ & ?+?;c@@d?+e@+ ` e 9 $ $- " # *# # ( & & '( *'+ )*# *'+ )*# '( )*# )*# ,$ &- $#! . # ( 8 1* 7 ( & $ ." #
 • 6. & 3$ %-($ *# 1-( # $ 3/ $ $ ( ( - ) # ( & ,$ &- $#! . # ( M 1* # 1-( $ 7 ( & %-($ ) +* 6 ' 4 $- & ' + + 0 &/ $( 1-4 $ & ! 1 ( & !)$ 0 f $ ! & & H $ !( (* $( *# ( ( $ :# /( 0 ( $ :# $-( 5 * $ & H $ *( $ :# 0 ( $ :# $-( 5 * $ & H $ 1# & $ :# 0 1 !#$ $-( & /( ( ( !( ( 1 " A) $ gJ * ( 0 0 0 0 0 9& ( & $-( 2 9 $ $- # ( & ( *# # 1-( ,$ &- $#! . # ( M 1* # 1-( $ 7 ( & 3 1 & 3$ %-($ *# 1-( # $ 3/ $ $ ( - ) # * " # ,$ &- $#! . # ( V 1* # 1-( $ ." # %-($ ) +* 6 ' 4 $- 0 &/ :&- $ # ( & ?*1 1& " $( @ 0 A1$ $ &!1 $ # ( & $ " # ?*1 1& " $( @ 1 " # ( & $-( 1 4 5 6 4 56 456 1 ! 9 $ $- # * " # ( *# # 1-( ,$ &- $#! . # ( V 1* # 1-( $ * ." # 3 1
 • 7. & 3$ $ $ $ ( # 1-( *# # " #/ ,$ &- $#! . # ( W 1* ." # $ # 1-( " %-($ 4 $- +* 6 ' 0 ` 4 $ (* $(3 $ $ 1"#$ 0 1 # -4 $ ( !2 3 ( # /( 1 #/( a1& $ 1&* b $ 4 ( - # $ 1"# + ` e g = > ) $ 7 , 8 - 9 : , - " # 9 $ $- # 1-( # " #/ ,$ &- $#! . # ( W 1* ." # $ # 1-( + ` e g & 3$ $ $ $ # ( & *# # " #/ ,$ &- $#! . # ( _ 1* ." # $ # 1-( $ %-($ 4 $- ' + + 0 ` 4 $ (* $(3 $ $ 1"#$ 0 . & H $ # ! 1"#$ a1& 1- b & H ( 3"( * ( # $:& ;<<=> + ` e g = > " S ? , 2 ; '( / 2 < ( $ '( = 2 < ( $ '( ) )*# . )*# * 2 < ( $ '( ) )*# *'+ 7 )*# > 2 < ( $ '( ) )*# *'+ 7 )*# 7 '( # 0 ) '( $ / ) )*# . )*# * . *'+ 7 * 7 '( # ) 9 $ $- # ( & # " #/ ,$ &- $#! . # ( _ 1* ." # $ 7 ( & + ` e g
 • 8. & 3$ $ $ $ " # 1 1 -&($ $- 3 !( ( & h H 3 3 * & * $1 &!H$ ( & * $-( 1$& * ? (* @ ( & * $-( & ?4 * @ " A IKi < 3 3 * & * 1-( # $ $-( *# ? H " 1$& - & - $-( ? J 5 J 5 JV5 J_@ ,$ &- $#! . # ( j & :# . #/ * $- ( # ( $-( * 1 & "( ( ( $# 1 ( 1$&-1# 1& :# 1& " * )& 1 /( # # $ k h! 0 ( 1-4 $ $ :# ! 1& :# ?1 $-( 3 3 ! $ :# ! @ !1$ $ 4 $ ( 1-( # $ 1 ( $# 1 $- 1&*:# 0 # $- $ #/ " H ( $ 1 $ 1 A) $ 2 * ( 0 0 0 0 9& # ( & $-( : & & & & " # 1 ( )$- ( # ( & $-( *# ,$ &- $#! . # ( j & :# . #/ : & & & & 1 9 $ $ $ " # 1 1 -&($ $- 3 !( ( & h H 3 3 * & * $1 &!H$ ( & * $-( 1&/ l7 $- ( & * $-( 1&/ ( 3 &$- *( $ ( $ * ( 3 1- $ &$- * 3$( $-( 1&/ & * m ,$ &- $#! . # ( j & :# . #/