Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Books Discovered Once Again(18)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě nevíme?

 1. EEA Grants Norway Grants Jan Kuklík, PF UK 31.3.2016
 2. Nutno vyjít z období druhé světové války (v případě ČSR dokonce z období po Mnichovu) - Spojenecká jednání o osudu tzv. nepřátelského majetku - Aktivní role čs. exilové vlády – Knihovní komise vedená čs. zástupcem dr. Janem Opočenským - Proti německým konfiskacím uměleckého majetku, knihy součástí – neuznání konfiskací, loupení i zdánlivě legálních převodů majetku - Spojeno s myšlenkou zajištění nepřátelského majetku, restitucemi a reparacemi (Jalta a Postupim) Právní rámec pro konfiskace movitého majetku po roce 1945 (zejména knih)
 3. Zajištění nepřátelského majetku • Košický vládní program duben 1945 • Rozsáhlá definice nepřátelský majetek pod národní správu – německého státu, právnických osob, fyzických osob německé národnosti • Dekret č. 5/1945 Sb. – restituce a národní správa • Role národních výborů a správních komisí
 4. Restituce nebo konfiskace? • Z národní správy – restituce – spojeneckým státům a nebo původním vlastníkům – národní, politická nebo rasová perzekuce • Přesná pravidla teprve zákonem č. 128/1946 Sb. • Většinou zajištěný majetek konfiskován (dekret č. 108/1945 Sb., ale již předtím dekretem č. 12/1945 Sb. zemědělský majetek a nebo zasažen znárodněním
 5. Problémy s restitucí • Nutnost určit majetek individuálně – problém s prokázáním vlastnického práva, kde se nachází, jak byl konfiskován apod. • identifikovat názvem , nakladatelem a vazbou • Nutnost určit důvod perzekuce • Prokázat národní a státní spolehlivost • Otázka, zda původní vlastník a jeho dědici přežili • První známky politické diskriminace – např. z národní správy se nevydávat „velkým vlastníkům“
 6. rušení nebo změny rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody • vládní nařízení z 30. 4. 1946 č. 110/1946 Sb. • vyhláška ministra vnitra č. 2032/1946 Úředního listu z 26. 11. 1946 o určení příslušnosti pro zrušení nebo změnu některých rozhodnutí vydaných v době nesvobody. vyhláška ministra vnitra z 28. listopadu 1946 o určení příslušnosti pro zrušení nebo změnu některých rozhodnutí vydaných v době nesvobody č. 211 Úředního listu 1946.
 7. • Rušení rozhodnutí Majetkového úřadu (tzv. Vermögensamtu) u říšského protektora, gestapa a dalších orgánů říšské veřejné správy vydávalo ministerstvo financí po dohodě s ministerstvy vnitra a sociální péče, zatímco rozhodnutí Zentralstelle für Jüdische Auswanderung či tzv. Vystěhovaleckého fondu vydávalo ministerstvo sociální péče po dohodě s ministerstvy vnitra a financí
 8. Konfiskace ve prospěch státu a co dál? • Konfiskace účinná nejpozději k říjnu 1945 • Konfiskované předměty ale většinou jen ve správě národních výborů a správních komisí • Problém rozkrádání, obohacování, věrohodnosti seznamů • Problém sporů o kompetence – Mzeměd., MVnitra • Vytvořen Fond národní obnovy, role ZNV a Osídlovacího úřadu • Teprve v letech 1946-1947 ! Se stát začíná více starat o to, co skutečně zkonfiskoval
 9. Knihy – zvláštní kategorie • odlišná procedura, která byla založena již na pokynech ministerstva vnitra č. 1450-4/9-45- 11-V/4 ze dne 7. Října 1945 o zajištění a úschově cenných a památných předmětů v zajištěných zámcích a jiných objektech (zejména venkovských sídlech, vilách, městských palácích a domech) • výnos ministerstva zemědělství pro ZNV a ONV 30.7. 1945 měly být zajištěny a sepsány.
 10. Co s miliony svazků konfiskovaných knih? • Podle vyhlášek ministerstva financí o zajištění majetku zrádců a kolaborantů ( z 25. června 1945 č. 82 Úředního listu) a o zajištění německého majetku (z 22. června 1945 č. 83 Úředního listu) bylo cenné předměty nutno vložit do vázané úschovy – jen nejcennější předměty • národní výbory -vytvářet tzv. „sběrné místnosti“, které bylo možné uzamknout a oddělit.
 11. • zákona č. 137/ 1946 Sb. ze dne 16. Května 1946 o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku. • národní kulturní komise při ministerstvu školství a národní osvěty dostala za úkol jako nový orgán státní správy státní kulturní majetek ( u movitých věcí široce definovaný §3 zákona jako majetek s kulturní – uměleckou, historickou či vědeckou hodnotou
 12. Vynětí z prodeje konfiskátů • vyhláška Osídlovacího úřadu a FNO č. 2141 z 3. 12. 1946 a její konkretizace vyhláškou č. 2142 • Třídění knižních konfiskátů a dispozice s nimi bylo prováděno podle vyhlášky Osídlovacího úřadu a Fondu národní obnovy z 9. 5. 1947 číslo 488 Úředního listu, jímž se stanoví způsob, jakým má býti naloženo knihami, brožurami a jinými tištěnými věcmi, konfiskovanými podle dekretu prezidenta republiky ze dne 25. Října 1945, č. 108 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
 13. • MNV zasílaly seznamy ONV ( správním komisím) nejpozději do 30. listopadu 1945, a ty poté Ministerstvu vnitra do 10. prosince 1945. • Ústřední národní výbor hl. města Prahy, národní výbory statutárních měst a ZNV mohly provádět vlastní soupisy a též do 10.prosince je předkládaly ministerstvu vnitra.
 14. • Kulturní komise ZNV 17.5. 1945 - svoji knihovní sekci a Sekretariát pro evidenci a ochranu uměleckých památek. • Za Národní a univerzitní knihovnu v Praze její ředitel dr. J. Bečka a dr. Heřman. • Národní knihovna se tak podílela na zajištění knih v Praze i mimo ni formou národních správ.
 15. • Oběžník ZNV ze dne 21.8.1945 čj. 115/13- 1945 – I.6a určený pro MNV ve Velké Praze a všem ONV a správním komisím v českých zemích nařídil evidenci a soustředění hlášení o zabavených knihách ( z veřejných i soukromých knihoven ) z obcí. • Příslušné pokyny byly vysílány i rozhlasem
 16. Členění konfiskovaných knih • Prohlášené za národní kulturní majetek (například prvotisky a rukopisy, staré tisky, bibliofilie, unikáty, knižní archiválie, vědecké a odborné knihy, mapy atd • Určené pro restituci • Určené pro knihovní fondy • Určené k prodeji - Vyhláška osídlovacího úřadu č. 138 z 23.7. 1946, č. 1587 definovala v článku 2 subjekty, které mohly o odprodej požádat ( v zásadě se jednalo o státně spolehlivé fyzické osoby a veřejné instituce • Určené k likvidaci
 17. Kompenzace za konfiskace? • Jen pro spojenecké státy a jejich občany– lump sum agreements • Výjimka pro neutrální státy – případ Švýcarska • Německý majetek ať již státu, veřejných korporací nebo fyzických osob – charakter nepřátelského majetku, spojeno s reparacemi a není právní titul pro odškodnění
Advertisement