Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)

Books Discovered Once Again
Books Discovered Once AgainBooks Discovered Once Again
Národní kulturní komise
pro správu státního kulturního majetku
(1947-1951)
Národní kulturní komise
pro správu státního kulturního majetku
(1947-1951)
Kristina Uhlíková, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
31. 3. 2016
(Všechny zařazené fotografie a dokumenty jsou z majetku ÚDU AV ČR,v.v.i.)
a) Na nemovitosti občanů německé národnosti byla
uvalena národní správa dekretem č. 5/1945 Sb. z
19. května 1945.
b) Nemovitosti převážně z německého majetku
souvisejícího s větším pozemkovým vlastnictvím (tedy
většina šlechtických sídel v českých zemích) byly
konfiskovány podle dekretu č. 12/1945 Sb. z 21. června
1945.
c) Zbývající majetek německých občanů byl konfiskován
dekretem č. 108/1945 Sb. z 25. října 1945.
(tzv. Benešovy dekrety),
kterými byl (mimo jiné)
konfiskován majetek občanů ČSR
německé národnosti
Období léto 1945 až únor 1946
• Na základě dekretu č. 12/1945 Sb. přešlo do vlastnictví
státu mimo jiné 496 hradů a zámků i s jejich veškerým
vnitřním zařízením.
• Od září 1945 byl majetek získaný podle tohoto dekretu
spravován Národním pozemkovým fondem (NPF)
zřízeným u ministerstva zemědělství.
• 11. 7. 1945 byla ustanovena Památková komise
(nejprve u min. zemědělství, posléze u NPF), jejímž
úkolem bylo zajištění a ochrana cenných kulturních
statků z tohoto majetku. Její vůdčí osobností byl Zdeněk
Wirth.
Kulturní statky konfiskované
podle dekretu č. 108/1945 Sb.
• Prozatímní správou a rozdělením tohoto majetku byl pověřen
Fond národní obnovy .
• V některých jeho vyhláškách a směrnicích či vyhláškách jiných
státních orgánů byla zdůrazněna nutnost zvláštního ohledu k
movitým věcem vyšší kulturní hodnoty. Jejich zajištění a
předání specializovaným veřejným institucím však nebylo
centrálně koordinováno a záleželo do značné míry na dobré
vůli místních činitelů.
• Jimi zajištěné předměty a knihy byly předávány většinou
centrálním institucím v Praze, Brně, Olomouci a Opavě –
Národní a univerzitní knihovně, Zemědělskému archivu,
Národní galerii, Národnímu muzeu, Uměleckoprůmyslovému
muzeu atd.
Struktura
Národní kulturní komise (NKK)
zřízené zák. č. 137/1946 Sb.
NKK jako organizace pověřená správou národního kulturního majetku
zahájila svoji činnost v únoru r. 1947. Zrušena byla ke konci r. 1951.
• Předseda Zdeněk Wirth
• Místopředseda Břetislav Štorm
• Plénum (složené ze zástupců ministerstev, dalších zainteresovaných institucí a
znalců pro oblasti muzejnictví, archivnictví, ochrany přírody a knihovnictví)
• Výkonné orgány:
• Administrativní kancelář (zřízená ministerstvem školství a osvěty, vedl Otto
Placht, Karel Chodl)
– Knižní referent František Chaloupka
• Stálý pověřenec pro konfiskáty podle dekretu č. 108/1945 Sb. Josef Scheybal
• Technická kancelář (zřízená ministerstvem techniky, vedl Břetislav Štorm)
- V roce 1949 sloučení obou kanceláří.
• Generální inspektor zahrad Josef Rublič (sídlil v Libochovicích)
• Oblastní inspektoři (koordinovali správu objektů v regionech)
• Správci objektů (současně i správci sběren na objektech)
Tři základní okruhy
činnosti NKK
1) Výběr, převzetí a správa nejhodnotnějších hradních a
zámeckých objektů ve státním vlastnictví; v první fázi 48
objektů, po r. 1948 navýšen jejich počet na 100.
2) Výběr, převzetí a správa nejcennějšího mobiliáře a knih
ze zkonfiskovaných šlechtických sídel i dalších objektů.
Třídění metodicky řídil a koordinoval Z. Wirth, dále se
podíleli historici umění Ema Charvátová, Taťána
Kubátová, Josef Kouba, Oldřich J. Blažíček.
3) Nastavení adekvátního využití převzatých objektů
veřejností.
pro odborné ústavy a muzea
(1)
(výňatek ze směrnic NKK)
1) Pro Národní galerii – cennější obrazy, plastiky, původní grafika,
kresby.
2) Pro Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – cennější
uměleckořemeslné předměty.
3) Pro Muzeum osobní a společenské kultury v zámku Jemništi se
shromažďují tyto předměty: kroje a stejnokroje, toaletní potřeby;
šperky, stolní příbory, kuchyňské nádobí, nástroje, svítidla, hry
společenské, hračky, sportovní pomůcky, vozidla, textilie, literatura a
grafika o společenském životě, módě a kroji.
4) Pro Státní hipologické muzeum ve Slatiňanech se shromažďují:
dokumenty obrazové (portréty koní, výjevy ze stájí, hřebčinců,
jízdáren, dostihů, parforsních honů, vozidla, žánrové výjevy, i
karikatury), postroje, čabraky, bičíky, závodní ceny z dostihů.
5) Pro Státní zemědělské muzeum v Praze vytřiďují se hlavně obrazy
lovné zvěře, lovů a honů (i karikatury).
Předměty určené
pro odborné ústavy a musea
(2)
6) Pro Státní vojenské muzeum v Praze obrazné i plastické dokumenty
z oboru vojenství (i karikatury).
7) Pro Státní mapovou sbírku v Praze mapy všech druhů a atlasy.
8) Pro Národní technické museum v Praze technické památky hmotné
i v obrazech.
9) Pro Národní muzeum (numismatické oddělení) mince, medaile a
plakety domácí i cizí.
10) Pro Národní a moravské zemské muzeum (příslušná oddělení) –
přírodovědné sbírky (geologické, mineralogické, zoologické apod.),
orientální (exotické) předměty (Náprstkovo muzeum), národopisné
předměty ad.
11) Pro Státní archiv zemědělský k převzetí se shromažďují: archiválie,
deníky, památníky, knihy hostů, diplomy, rodokmeny, znaky, pohřební
štíty, pečetidla, korespondence včetně pohlednic, mapy panství, lesů,
plány zámků, dvorů, parků apod.
12) Pro Nejbližší regionální muzeum předměty regionálního charakteru.
Zámek Heřmanův Městec
(část jednoho ze seznamů mobiliáře
vytříděného NKK)
Pokračování
pozemkové reformy
Během let 1947 a 1948 byly vydány zákony, které postupně zestátnily
pozemkové vlastnictví větší než 50 ha. V jejich důsledku přešly do
vlastnictví státu i nemovitosti na něm stojící.
a) Zákon č. 142/1947 Sb. ze dne 11. 7. 1947 o revizi první pozemkové
reformy.
b) Zákon č. 143/1947 Sb. ze dne 10. 7. 1947 o převodu vlastnictví
majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.
c) Zákon č. 46/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948 o nové pozemkové reformě
(trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).
V důsledku těchto zákonů přešla do vlastnictví státu prakticky veškerá
zbývající část šlechtických sídel. I na tyto objekty se vztahovala
pravomoc NKK. Hrady a zámky byly přebírány a jejich vnitřní zařízení
bylo tříděno obdobným způsobem jako v případě objektů
konfiskovaných podle dekretů prezidenta republiky.
(příklad tzv. interiérové instalace objektů
ve správě NKK, jedné z forem
jejich zpřístupnění veřejnosti)
• Staré bělidlo
Knihy ve správě NKK
• Knihy byly většinou podstatnou součástí konfiskovaných
majetkových podstat. Jejich zajištění probíhalo vzhledem k jejich
charakteru a množství jiným způsobem než v případě ostatního
zařízení objektů.
• Před vznikem NKK měla pravomoc koordinovat výběr a převzetí
knih z konfiskovaného majetku Národní a univerzitní knihovna v
Praze.
• Od února 1947 přešla tato pravomoc na nově zřízenou NKK.
• Knihovny byly většinou sváženy celé (často včetně regálů) do
sběren NKK na převzatých zámcích. Celý proces koordinoval knižní
referent Fr. Chaloupka. Podle jeho informací bylo v r. 1953 v 51
zámeckých sběrnách uloženo 314 knižních svozů.
• NKK zahájila jejich třídění až v r. 1951 a jeho tempo bylo velmi
pomalé. O osudu těchto knih bylo tedy rozhodnuto většinou až po
zrušení Komise v průběhu 50. let.
ve sběrnách státních zámků
(soupis pořízený Fr. Chaloupkou
kol. r. 1952)
Třídění knih v kompetenci NKK
(probíhalo jednak přímo pro instituce – viz
seznam, jednak do 37 tematických skupin)
Seznam institucí (1):
- vojenství
- germanistika (katedry germanistiky)
technika (Státní technické muzeum)
- umění (univerzitní katedra, Kabinet teorie a
dějin umění ČSAV, NKK)
- divadlo (divadelní odd. Národního muzea)
- zeměpis (Státní mapová sbírka)
- dějepis (historický ústav ČSAV)
- cestopisy (Náprstkovo muzeum)
Seznam institucí (2):
- numismatika (numis. odd. Národního muzea)
- grafika (grafická sbírka Národní galerie)
- archeologie (Státní archeologický ústav)
- hipologie (Státní hipologický ústav ve
Slatiňanech)
- společenská kultura (Muzeum osobní a
společenské kultury v zámku Jemništi)
Knihy pro
Ústav dějin umění UK Praha
(příklad předání knih NKK přímo instituci)
Interiér zámku v Litomyšli kol. r. 1900
Děkuji za pozornost
1 of 17

Recommended

"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945 by
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945Books Discovered Once Again
1.2K views22 slides
Konfiskované knihy v období po 2. světové válce by
Konfiskované knihy v období po 2. světové válceKonfiskované knihy v období po 2. světové válce
Konfiskované knihy v období po 2. světové válceBooks Discovered Once Again
947 views22 slides
Československé knihovnictví v letech 1939-1959 by
Československé knihovnictví v letech 1939-1959Československé knihovnictví v letech 1939-1959
Československé knihovnictví v letech 1939-1959Books Discovered Once Again
1.1K views51 slides
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne... by
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Books Discovered Once Again
1.1K views17 slides
Romana Macháčková - Rajhradský klášter jako kulturní instituce dnes by
Romana Macháčková - Rajhradský klášter jako kulturní instituce dnesRomana Macháčková - Rajhradský klášter jako kulturní instituce dnes
Romana Macháčková - Rajhradský klášter jako kulturní instituce dnesMoravskaZemskaKnihovna
387 views55 slides
Závěrečný úkol kpi by
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpiMirka Töpferová
143 views5 slides

More Related Content

What's hot

Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945 by
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945Jiří Sankot
1.2K views34 slides
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family... by
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...ICARUS - International Centre for Archival Research
1.1K views21 slides
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus by
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusLotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusKat3rinka
889 views23 slides
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR by
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR ÚISK FF UK
125 views43 slides
Literární místopis Zlínského kraje by
Literární místopis Zlínského krajeLiterární místopis Zlínského kraje
Literární místopis Zlínského krajeKrajská knihovna Františka Bartoše
535 views18 slides
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody Walter by
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody WalterKrvavý Walter a obec Leskovice - Bloody Walter
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody WalterJiří Sankot
2.4K views30 slides

What's hot(12)

Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945 by Jiří Sankot
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Vypálení Leskovic 5. - 6. května 1945
Jiří Sankot1.2K views
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus by Kat3rinka
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusLotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Kat3rinka889 views
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR by ÚISK FF UK
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
ÚISK FF UK125 views
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody Walter by Jiří Sankot
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody WalterKrvavý Walter a obec Leskovice - Bloody Walter
Krvavý Walter a obec Leskovice - Bloody Walter
Jiří Sankot2.4K views
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960 by ÚISK FF UK
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
ÚISK FF UK165 views
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k... by Books Discovered Once Again
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice - příběh by Jiří Sankot
Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice - příběhKrvavý Walter a tragédie obce Leskovice - příběh
Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice - příběh
Jiří Sankot1.9K views
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků by ÚISK FF UK
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tiskůIva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
ÚISK FF UK233 views
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky by ÚISK FF UK
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
ÚISK FF UK229 views
90 let KJM by caryax
90 let KJM90 let KJM
90 let KJM
caryax631 views

Viewers also liked

The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenBooks Discovered Once Again
1.4K views13 slides
Website: Experience so far by
Website: Experience so farWebsite: Experience so far
Website: Experience so farBooks Discovered Once Again
2.7K views17 slides
Introduction of National Library by
Introduction of National Library Introduction of National Library
Introduction of National Library Books Discovered Once Again
4.2K views14 slides
Books disvovered once again - final summary by
Books disvovered once again - final summaryBooks disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summaryBooks Discovered Once Again
1K views46 slides
Current status of the project by
Current status of the projectCurrent status of the project
Current status of the projectBooks Discovered Once Again
2.9K views5 slides
Workshop 2 presentation, Sem by
Workshop 2 presentation, SemWorkshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, SemBooks Discovered Once Again
2.8K views9 slides

Viewers also liked(11)

The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by Books Discovered Once Again
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen

Similar to Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)

Národní filmový archiv by
Národní filmový archivNárodní filmový archiv
Národní filmový archivskodovka
637 views8 slides
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna by
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaÚISK FF UK
141 views55 slides
Kouzlo muzejní noci by
Kouzlo muzejní nociKouzlo muzejní noci
Kouzlo muzejní nociNárodní technická knihovna (NTK)
349 views28 slides
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich by
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichHistorické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichMoravskaZemskaKnihovna
325 views13 slides
Literární archiv by
Literární archivLiterární archiv
Literární archivPetra Junková
223 views12 slides

Similar to Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)(16)

Národní filmový archiv by skodovka
Národní filmový archivNárodní filmový archiv
Národní filmový archiv
skodovka637 views
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna by ÚISK FF UK
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
ÚISK FF UK141 views
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich by MoravskaZemskaKnihovna
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichHistorické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Dg s i by Kaffa4
Dg s iDg s i
Dg s i
Kaffa4345 views
Závěrečný úkol KPI by minuskamurgu
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
minuskamurgu77 views
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu by ÚISK FF UK
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponuFilip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu
Filip Šír: Zvukové kulturní dědictví v ČR. Pohled za oponu
ÚISK FF UK123 views
doc by Kaffa4
docdoc
doc
Kaffa4315 views
Dg s i by Kaffa4
Dg s iDg s i
Dg s i
Kaffa4297 views

More from Books Discovered Once Again

Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRPrezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRBooks Discovered Once Again
265 views25 slides
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéPrezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéBooks Discovered Once Again
129 views39 slides
Summary for the workshop in Kristiansand by
Summary for the workshop in KristiansandSummary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in KristiansandBooks Discovered Once Again
190 views27 slides
Petschek & Co. by
Petschek & Co.Petschek & Co.
Petschek & Co.Books Discovered Once Again
365 views4 slides
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey by
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBooks Discovered Once Again
214 views21 slides
Promotion, virtual exhibition, web presentation by
Promotion, virtual exhibition, web presentationPromotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentationBooks Discovered Once Again
220 views13 slides

Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)

 • 1. Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947-1951) Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947-1951) Kristina Uhlíková, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 31. 3. 2016 (Všechny zařazené fotografie a dokumenty jsou z majetku ÚDU AV ČR,v.v.i.)
 • 2. a) Na nemovitosti občanů německé národnosti byla uvalena národní správa dekretem č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945. b) Nemovitosti převážně z německého majetku souvisejícího s větším pozemkovým vlastnictvím (tedy většina šlechtických sídel v českých zemích) byly konfiskovány podle dekretu č. 12/1945 Sb. z 21. června 1945. c) Zbývající majetek německých občanů byl konfiskován dekretem č. 108/1945 Sb. z 25. října 1945. (tzv. Benešovy dekrety), kterými byl (mimo jiné) konfiskován majetek občanů ČSR německé národnosti
 • 3. Období léto 1945 až únor 1946 • Na základě dekretu č. 12/1945 Sb. přešlo do vlastnictví státu mimo jiné 496 hradů a zámků i s jejich veškerým vnitřním zařízením. • Od září 1945 byl majetek získaný podle tohoto dekretu spravován Národním pozemkovým fondem (NPF) zřízeným u ministerstva zemědělství. • 11. 7. 1945 byla ustanovena Památková komise (nejprve u min. zemědělství, posléze u NPF), jejímž úkolem bylo zajištění a ochrana cenných kulturních statků z tohoto majetku. Její vůdčí osobností byl Zdeněk Wirth.
 • 4. Kulturní statky konfiskované podle dekretu č. 108/1945 Sb. • Prozatímní správou a rozdělením tohoto majetku byl pověřen Fond národní obnovy . • V některých jeho vyhláškách a směrnicích či vyhláškách jiných státních orgánů byla zdůrazněna nutnost zvláštního ohledu k movitým věcem vyšší kulturní hodnoty. Jejich zajištění a předání specializovaným veřejným institucím však nebylo centrálně koordinováno a záleželo do značné míry na dobré vůli místních činitelů. • Jimi zajištěné předměty a knihy byly předávány většinou centrálním institucím v Praze, Brně, Olomouci a Opavě – Národní a univerzitní knihovně, Zemědělskému archivu, Národní galerii, Národnímu muzeu, Uměleckoprůmyslovému muzeu atd.
 • 5. Struktura Národní kulturní komise (NKK) zřízené zák. č. 137/1946 Sb. NKK jako organizace pověřená správou národního kulturního majetku zahájila svoji činnost v únoru r. 1947. Zrušena byla ke konci r. 1951. • Předseda Zdeněk Wirth • Místopředseda Břetislav Štorm • Plénum (složené ze zástupců ministerstev, dalších zainteresovaných institucí a znalců pro oblasti muzejnictví, archivnictví, ochrany přírody a knihovnictví) • Výkonné orgány: • Administrativní kancelář (zřízená ministerstvem školství a osvěty, vedl Otto Placht, Karel Chodl) – Knižní referent František Chaloupka • Stálý pověřenec pro konfiskáty podle dekretu č. 108/1945 Sb. Josef Scheybal • Technická kancelář (zřízená ministerstvem techniky, vedl Břetislav Štorm) - V roce 1949 sloučení obou kanceláří. • Generální inspektor zahrad Josef Rublič (sídlil v Libochovicích) • Oblastní inspektoři (koordinovali správu objektů v regionech) • Správci objektů (současně i správci sběren na objektech)
 • 6. Tři základní okruhy činnosti NKK 1) Výběr, převzetí a správa nejhodnotnějších hradních a zámeckých objektů ve státním vlastnictví; v první fázi 48 objektů, po r. 1948 navýšen jejich počet na 100. 2) Výběr, převzetí a správa nejcennějšího mobiliáře a knih ze zkonfiskovaných šlechtických sídel i dalších objektů. Třídění metodicky řídil a koordinoval Z. Wirth, dále se podíleli historici umění Ema Charvátová, Taťána Kubátová, Josef Kouba, Oldřich J. Blažíček. 3) Nastavení adekvátního využití převzatých objektů veřejností.
 • 7. pro odborné ústavy a muzea (1) (výňatek ze směrnic NKK) 1) Pro Národní galerii – cennější obrazy, plastiky, původní grafika, kresby. 2) Pro Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – cennější uměleckořemeslné předměty. 3) Pro Muzeum osobní a společenské kultury v zámku Jemništi se shromažďují tyto předměty: kroje a stejnokroje, toaletní potřeby; šperky, stolní příbory, kuchyňské nádobí, nástroje, svítidla, hry společenské, hračky, sportovní pomůcky, vozidla, textilie, literatura a grafika o společenském životě, módě a kroji. 4) Pro Státní hipologické muzeum ve Slatiňanech se shromažďují: dokumenty obrazové (portréty koní, výjevy ze stájí, hřebčinců, jízdáren, dostihů, parforsních honů, vozidla, žánrové výjevy, i karikatury), postroje, čabraky, bičíky, závodní ceny z dostihů. 5) Pro Státní zemědělské muzeum v Praze vytřiďují se hlavně obrazy lovné zvěře, lovů a honů (i karikatury).
 • 8. Předměty určené pro odborné ústavy a musea (2) 6) Pro Státní vojenské muzeum v Praze obrazné i plastické dokumenty z oboru vojenství (i karikatury). 7) Pro Státní mapovou sbírku v Praze mapy všech druhů a atlasy. 8) Pro Národní technické museum v Praze technické památky hmotné i v obrazech. 9) Pro Národní muzeum (numismatické oddělení) mince, medaile a plakety domácí i cizí. 10) Pro Národní a moravské zemské muzeum (příslušná oddělení) – přírodovědné sbírky (geologické, mineralogické, zoologické apod.), orientální (exotické) předměty (Náprstkovo muzeum), národopisné předměty ad. 11) Pro Státní archiv zemědělský k převzetí se shromažďují: archiválie, deníky, památníky, knihy hostů, diplomy, rodokmeny, znaky, pohřební štíty, pečetidla, korespondence včetně pohlednic, mapy panství, lesů, plány zámků, dvorů, parků apod. 12) Pro Nejbližší regionální muzeum předměty regionálního charakteru.
 • 9. Zámek Heřmanův Městec (část jednoho ze seznamů mobiliáře vytříděného NKK)
 • 10. Pokračování pozemkové reformy Během let 1947 a 1948 byly vydány zákony, které postupně zestátnily pozemkové vlastnictví větší než 50 ha. V jejich důsledku přešly do vlastnictví státu i nemovitosti na něm stojící. a) Zákon č. 142/1947 Sb. ze dne 11. 7. 1947 o revizi první pozemkové reformy. b) Zákon č. 143/1947 Sb. ze dne 10. 7. 1947 o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. c) Zákon č. 46/1948 Sb. ze dne 21. 3. 1948 o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). V důsledku těchto zákonů přešla do vlastnictví státu prakticky veškerá zbývající část šlechtických sídel. I na tyto objekty se vztahovala pravomoc NKK. Hrady a zámky byly přebírány a jejich vnitřní zařízení bylo tříděno obdobným způsobem jako v případě objektů konfiskovaných podle dekretů prezidenta republiky.
 • 11. (příklad tzv. interiérové instalace objektů ve správě NKK, jedné z forem jejich zpřístupnění veřejnosti) • Staré bělidlo
 • 12. Knihy ve správě NKK • Knihy byly většinou podstatnou součástí konfiskovaných majetkových podstat. Jejich zajištění probíhalo vzhledem k jejich charakteru a množství jiným způsobem než v případě ostatního zařízení objektů. • Před vznikem NKK měla pravomoc koordinovat výběr a převzetí knih z konfiskovaného majetku Národní a univerzitní knihovna v Praze. • Od února 1947 přešla tato pravomoc na nově zřízenou NKK. • Knihovny byly většinou sváženy celé (často včetně regálů) do sběren NKK na převzatých zámcích. Celý proces koordinoval knižní referent Fr. Chaloupka. Podle jeho informací bylo v r. 1953 v 51 zámeckých sběrnách uloženo 314 knižních svozů. • NKK zahájila jejich třídění až v r. 1951 a jeho tempo bylo velmi pomalé. O osudu těchto knih bylo tedy rozhodnuto většinou až po zrušení Komise v průběhu 50. let.
 • 13. ve sběrnách státních zámků (soupis pořízený Fr. Chaloupkou kol. r. 1952)
 • 14. Třídění knih v kompetenci NKK (probíhalo jednak přímo pro instituce – viz seznam, jednak do 37 tematických skupin) Seznam institucí (1): - vojenství - germanistika (katedry germanistiky) technika (Státní technické muzeum) - umění (univerzitní katedra, Kabinet teorie a dějin umění ČSAV, NKK) - divadlo (divadelní odd. Národního muzea) - zeměpis (Státní mapová sbírka) - dějepis (historický ústav ČSAV) - cestopisy (Náprstkovo muzeum)
 • 15. Seznam institucí (2): - numismatika (numis. odd. Národního muzea) - grafika (grafická sbírka Národní galerie) - archeologie (Státní archeologický ústav) - hipologie (Státní hipologický ústav ve Slatiňanech) - společenská kultura (Muzeum osobní a společenské kultury v zámku Jemništi)
 • 16. Knihy pro Ústav dějin umění UK Praha (příklad předání knih NKK přímo instituci)
 • 17. Interiér zámku v Litomyšli kol. r. 1900 Děkuji za pozornost