Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 23/05/2014

405 views

Published on

TITULAR: Enllaçar les autovies de Lleida i Aran s’encareix més del 20%
FOTO: Els infants de Lleida aprenen a ser solidaris

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 23/05/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 23 DE MAIG DEL 2014 EnllaçarlesautoviesdeLleida iArans’encareixmésdel20% p. 03 PUBLICITAT El tram Lleida-Rosselló de l’A-14 s’adjudica per 49 milions quan el pressupost arribava fins a 83 NÚMERO 1.898 ANY 9 Fomento canvia el projecte suprimint força obres, com tercers carrils i connexions amb la N-230 Els infants de Lleida aprenen a ser solidaris Nens i nenes d’escoles bressol, com la de Balàfia, recullen productes pel Banc dels Aliments HERMÍNIA SIRVENT/PAERIA p. 08
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Seuma. Mariola, 39 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Príncep de Viana, 99 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 4 = Agrella 2 = Bedoll 1 D Blets 4 = Crucíferes 1 = Faig 0 = Freixe 0 = Llentiscle 0 = Melcoratge 1 D Moreres 0 = Palmeres 1 = Pi 2 = Plantatge 4 = Plàtan 0 = Del 19 al 25 de maig Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Nuvolositatalmatíi precipitacionsalatarda, sobretotalPrepirineu Aquest divendres predominarà el sol fins al migdia, encara que enteranyinat i amb bandes de núvols, sobretot al Pirineu i Prepirineu. A partir de llavors, creixeran nuvolades a punts de muntanya, on s’esperen algunes precipitacions, però febles. Pel que fa a les temperatures, tan les mínimes com les màximes es mantindran com ahir però amb tendència a anar pujant i s’espera que el cap de setmana sigui gairebé d’estiu. 06.33 h 21.16 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Tens un major interès per les eleccions europees del 25-M per la situació que viu...? 1 • Sí, aquests comicis són clau per a Catalunya 2 • Reconec que una mica sí 3 • No, crec que no tenen res a veure 4 • Sempre m’ha interessat la política europea ElslectorsdelBonDia handecidit: 39% 1 29,3% 2 24,4% 3 7,3% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Tens decidit a quin partit votaràs en les eleccions europees de diumenge?
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 03 AVUI Elcostdel’enllaçentrelesautovies deLleidaiAranesdisparaun20% Les obres,paralitzades el 2009 per la crisi, porten cinc anys de retard des de la primera adjudicació REDACCIÓ. LLEIDA El tram de l’autovia de la Val d’Aran(A-14)entreRossellóila sevaconnexióamblavariantde l’A-2 al terme de Lleida costarà més d’un 20% més del que ha- gués costat si s’hagués exe- cutatquanesvaadjudicar,l’any 2009, i el govern de José Luis Rodríguez Zapatero no hagués paralitzatl’obrapermancadedi- ners quan la crisi començava. L’empresa Acciona Infraestruc- turasharepréslesobresdesde- la tardor passada, però aques- tes ja no costaran el mateix. L’abril del 2009 se livan adjudi- carper40,3milionsd’euros,iara lesfarà,sinohiha‘actualitzaci- ons’odesviacionspressupostà- ries,per49,3,un20%méscares que fa cinc anys, i això que el projecte està sotmés ara a un procés de modificació (a ex- posiciópúblicaactualment)que suprimeix un bon grapat d’ac- tuacions que sí estaven previs- tes al projecte del 2009. La pa- radoxa, no obstant, és que el pressupost d’execució d’aques- tes obres puja fins a 83 milions d’euros, la qual cosa fa pensar ques’hanadjudicatambunabai- xa considerable, que es justifi- cariaamblesesmentades‘reta- llades’. Entre aquestes, s’expo- sa al mateix projecte, hi ha suprimirl’enllaçdel’A-14ambla N-230 a Rosselló (Torrefarrera, Alguaire i Almenar en tenen); l’el·liminació de tercers carrils entre l’enllaç de la carretera d’Osca (A-22) i el futur de l’A- 14(quehaguessinsignificatuna viadirectapelshabitantsdeLlei- da ciutat i Alpicat); la conversió de la via de servei en simple ca- mí, entre altres modificacions que encara s’han d’aprovar de- finitivament.Pelquefaaltraçat finsaRosselló,onenllaçaràamb els7quilòmetresqueesvanobrir al trànsit fa dos anys i que no porten a cap lloc, aquest gaire- bé passa per sobre el nou dipò- sit d’aigua de Lleida, prop d’Al- picat,encaraquel’obraméscri- daneraésl’espectacularrotonda d’enllaç amb l’A-2 entre el camí de l’Albi i el de Montcada. El projecte del nou enllaç entre l’A-14 (en color verd) i l’A-2, on es veu l’enorme rotonda a construir entre el camí de l’Albi i el camí de Montcada FOMENTO PUBLICITAT UNA CARRETERA ‘AL NO RES’ La construcció del tram Ros- selló-Lleida de l’autovia de la Val d’Aran (A-14) i la seva connexió amb l’actual va- riant de l’A-2, no alliberaran la primera del qualificatiu de ‘carreterafantasma’,o‘carre- tera al no res’ perquè la seva utilitat continuarà sent molt limitada al no tenir continui- tatcapalnordmésenllàd’Al- menar. Únicament permetrà accediral’aeroportd’Alguai- re des de l’autovia A-2 d’una forma més ràpida que aga- fantl’actualN-230. L’accésa l’aeroport des de Lleida ciu- tat també millorarà, encara que la connexió no és direc- ta, doncs s’haurà d’accedir a l’A-2perunarotonda(N-230 o N-240) i s’haurà de sortir perunaaltra,lafuturadel’A- 14. Aquesta autovia conti- nuarà morint a la Bassanova d’Almenar,ambunaconnexió precària amb aquesta locali- tat i la N-230 i tindrà també la sortida de la carretera que ara porta des d’Alguaire a l’aeroport, res més. Eltramjaconstruitdel’A-14, al pla del Sas, de 7 quilòme- tres,vaserposatenserveiper Fomento ara fa exactament dos anys. Va costar 37 mi- lionsd’euros(arauntramque té només un quilòmetre més en costarà 50) i va rebre crí- tiques a tort i a dret perquè no portava a cap lloc. El mi- nisterivaal·legarqueobriaal trànsit aquest bocí de carre- terasenseprincipinifinalper evitar la seva degradació i perquè no acabés convertit en un circuït de curses pi- rates de cotxes, un risc que encara no ha estat conjurat. Tretzequilòmetresd’utilitatdubtosa No hi haurà connexió amb Rosselló És un dels canvis més rellevants del projecte Es suprimeixen tercers carrils Entre l’enllaç amb l’autovia a Osca i l’A-14 El pressupost total puja a 83 milions Però s’adjudica per 49,3, amb ‘retallades’ Modificacions a exposició pública El nou projecte admet encara al·legacions
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 Elproperdiumenge,25deMaig, serà,hadeser,undiaimportant. Els ciutadans i ciutadanes dels 28 països membres de la Unió Europea estem cridats a les ur- ElDiaMundiald’AccióperlaSa- lutdelesDonesesvainstituira Costa Rica l’any 1987 i se cele- bra cada 28 de maig, amb l’ob- jectiudededicaraquestdiaafer accionsentorndelasalutdeles dones. Des del Centre Munici- pal d’Informació i Atenció a les Dones de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, i desdelaRegidoriadeSalutPú- blica,l’AjuntamentdeLleidatre- balla per promoure la salut de les dones i per a la introducció de la perspectiva de gènere en tots el àmbits de la salut, en el marc del compromís de les ad- ministracions públiques per combatre les desigualtats de gènere i contribuir a assolir els 8 Objectius de desenvolupa- ment del mil•lenni, aprovats l’any2000perlesNacionsUni- desenlaDeclaraciódelMil•len- ni, entre els quals n’hi ha dos quehiestandirectamentvincu- nes per decidir-ne el futur polí- tic.Europasemprehaestatuna aspiració, un espai de llibertat. També ha estat l’eina del nos- tre creixement i progrés quan vàrem recuperar la democràcia iambelgovernSocialistadeFe- lipe González vam entrar a Eu- ropa. Però Europa també ha estat laincertesa,laindefensióielrisc quan l’economia ha trontollat, quanl’estatdelbenestarhaen- trat en crisi i els poders econò- mics i financers han passat da- vant de la democràcia. Ara te- nim l’oportunitat de decidir els ciutadansallòquevolemquesi- guiEuropa.Arapodemtriaren- tre democràcia i mercats. Ara podem triar entre dretes i es- querres. Ara podem triar entre preservar i reconstruir un nou estat del benestar o ens poden portar a una Europa de despro- tecció i fractura social. Podem optar per una Europa que entri amb força en la nova economia i confiï en els joves prioritzant l’educació o podem optar per unaEuropa-Museu,peròmuseu de la pobresa i la desigualtat. Ara podem votar per una Euro- pa que equilibri el nostre món agroalimentari,ambelmónpost industrial,eltecnològic,elturís- tic o votar per una Europa on l’aspiració de molts ciutadans sigui sortir-ne o desconfiar-hi, perquè l’euro - escepticisme es creasobrelabasedeladescon- fiança i la frustració que his- tòricament creen els govern de dretes. Totes aquestes opcions ben diferents d’Europa es ju- guen amb el nostrevot el 25 de Maig. El dia 25 no votem la relació Catalunya-Espanya,quemolts volem canviar, però que no de- pèn d’aquestes eleccions. El 25 de Maig no votem la reforma delaConstitucióEspanyola,que també molts volem canviar. Els socialistestambétenimagenda nacional i model de relació Ca- talunya-Espanya,peròel25de Maig votem dretes o esquerres aEuropa.Novotemrésmés,ino és poc. Votem ni més ni menys, quel’orientaciópolíticad’Euro- pa en els anys de canvi social. DretaoEsquerra.Conservadors oSocialdemòcrata.Aixòvotem. És per tot això que defenso elvot pel Partit dels Socialistes deCatalunya,ihofaig desd’un territoriqueviulaPolíticaAgrà- riaEuropea,clauperl’economia delesnostresterres;desd’unes terresquebasenlasevaecono- miaambelcomerçambEuropa; des d’una terra que ha tingut un dels Presidents Socialistes del Parlament Europeu com és el Josep Borrell; des d’una ciu- tat que ha influït des de l’edat mitjana en la història d’Europa; des d’una ciutat construïda al voltant d’un Turó que és histò- riavivad’Europaique aradela mà de la UNESCO vol ser futur d’Europa. Des de Lleida, doncs, defenso la importància, també per la nostra ciutat i pel futur i pelprogrésdelesnostresterres, d’unamajoriasocialistaidepro- grés per canviar Europa. lats:Promourelaigualtatdegè- nere i l’autonomia de les dones i Millorar la salut materna. Les desigualtats socials i de gènere i la divisió de rols situa les dones en desavantatge i expliquenlapitjorpercepciódel seu estat de salut, fins i tot en zones com la nostra on hem allargatl’esperançadevida,pe- ròl’hemacompanyat,sovint,de malaltiescròniquesqueminven de manera dràstica la qualitat devida. Nombrosos estudis in- diquen que hi ha un desequili- brientrelesexigènciesideman- des que reben les dones (doble o triple jornada) i els recursos de què disposem per cobrir-los (discriminaciólaboral,dificultat i precarietat del treball, feines amb poca autonomia, escassa coresponsabilitat dintre de la llar,mancadeserveispúblics...). Tambéhemdeposarl’accenten elfetqueencaraavuisónmilers les dones que moren arreu del món en el moment del part, per falta d’aliments o d’atenció sa- nitària. I cal no oblidar que la violènciamasclistatambécom- portagreusproblemesdesalut en les dones i en el seu entorn. Malgrat els avenços mèdics, hi ha encara un gran desconeixe- ment pel que fa a les malalties que pateixen les dones, les se- ves causes i la manera de pre- venir-lesisobrecomabordarels tractaments i cures des d’una perspectivadegènere.Lanatu- ra humana és diferent segons s’ésdonaohomeilaciènciamè- dica,laindústriafarmacèuticai els serveis de salut han ignorat històrica- ment aques- ta gran evi- dència. Des de fa anys es duen a termepolítiques públiques en fa- vor de la consci- enciació que la idea de salut no és un concepte aïllat que impliqui únicament l’absència de ma- laltia, sinó que està relacionat amb el benestar en un sentit ampli. Les dones, com a trans- missores de vida i de coneixe- ment, cuidadores, educadores, socialitzadores, en definitiva... com a agents de salut, han de participarenlapresadedecisi- ons sobre tot allò que afecta la seva salut i la de les persones que en depenen, així com en l’accés als recursos sanitaris encondicionsd’igualtat. Igual- ment, cal insistir en la defensa delsdretssexualsireproductius que condicionen l’experiència vital i el projecte personal de vida de les dones. En aquest sentit, aquest 28 demaig,alCasaldelaDona,tin- dràllocunanovasessiódel’Es- paiSalut,delprogramaActiva’t al Casal, que amb el títol Sobre la nostra salut... què hi tenim a dir les dones?, tindrà com a ob- jectiu donarveu a les dones del municipi perquè expressin què éselqueenmatèriadesalutens preocupa, quins reptes tenim per endavant i com assolir-los. Peraltrabanda,l’Aplecdeles Dones, previst per al proper 11 de juny, és la diada que anual- ment s’organitza des de la Re- gidoria de Drets Civils, Coope- racióiIgualtatambl’objectiude consolidarelteixitassociatiufe- meníifomentarlarelacióentre les diferents associacions de dones del municipi. Esdevé, a més,unaoportunitatd’accióper a la promoció de la salut de les dones, ja que entre les acti- vitats programades hi haurà l’Espai Dones i Salut, en què es facilitarà a les participants in- formació sobre els recursos de salutqueofereixenlesdiferents entitats i institucions locals i tambéesrealitzarantallerspar- ticipatiusespecíficsperalapro- moció difusió d’un estil de vida actiu i saludable. Europa: L’inicidel canvi DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va sentenciar ahir que les comarques de Lleida comencen a sortir del llarg túnel de la crisi. Sustenta la seva afirmació en què l’agroalimentació i sobretot les exportacions lligades a aquest sector han experimentat un augment espectacular, amb creixements històrics; també en el repunt del turisme, dels serveis i de les afiliacions a la Seguretat Social, que preveu en taxes positives enguany. Va reconéixer, però, que estem parlant de macroeconomia. Que la millora arribi a les llars, a la butxaca dels ciutadans, són figues d’un altre paner. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Començaasortirdelacrisi,Lleida? Primer Secretari de la Federació del PSC Comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Àngel Ros i Domingo Maria Rosa Ball Oriol Yuguero Regidora d’Igualtat. Regidor de Salut Pública 28demaig:DiaMundiald’Accióperlasalutdelesdones
 5. 5. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 05 APLEC DEL CARAGOL 2014 PUBLICITAT El35èAplecdelCaragolengega motorsapel·lantalasolidaritat Amb lavenda de xapes, polseres i fermalls recapten fons per la FundacióV. Ferrer, Càritas i Creu Roja REDACCIÓ. LLEIDA El35èAplecengegamotorsavui potenciant el vessant més soli- dari dels collistes amb diverses iniciatives dirigides a col·la- borar amb entitats i organit- zacions no guvernamentals. Alainiciativadelapolseraso- lidària endegada ja l’any passat -els diners de la qual es detinen aprojecteslocalsdeCreuRojai Càritas-sesumaenguanylaXa- pa de Postureig Lleida, creada expressamentperal’Aplecique es pot adquirir per 2 euros, el mateix preu que la polsera (si s’adquireixen totes dos juntes costen 3 euros). L’entitat organitzadora,laFe- coll, haescollitenguany,d’entre les moltes onegés que ho van sol·licitar,col·laboraramblaFun- dació Vicente Ferrer (FVF). Ai- xí, els diners recaptats amb la venda de caragols de roba que tindrà lloc durant la festa, servi- ranperalaconstrucciód’unaca- sa per a famílies sense recursos a l’Índia que portarà el nom d’Aplec del Caragol. La delega- ció a Lleida de la FVFaprofitarà la festa per donar a conèixer la seva tasca. Pack de l’Aplec D’altrabanda,l’esdeveniment lúdicogastronòmic potencia un any més el Pack del visitant que dónaaccésal’interiordetresco- llesdiferents-ambunaconsumi- cióacadacolla-perpoderconèi- xer la festa des de dins. A més, elpackinclousamarreta,barret, mocador i tastet de caragols al restaurantdel’AplecLoTast,si- tuat al Pavelló de Vidre. Quant al restaurant, perme- trà a turistes i visitants partici- par més activament de la festa i menjar caragols dins el recinte de l’Aplec amb un menú per a adults de 18 euros, un menú in- fantil de 12 euros i el tastet de caragols a7 euros. Un pal de paller de l’Aplec del segle XXI és la sostenibi- litat. Per això, enguany la festa posaenmarxaunaprovapilota través de l’ús de nous conteni- dors de vidre. En cas d’èxit, es podria ampliar a tota la capital del Segrià. A més, enguany s’ampliarà la recollida selectiva de les colles. Beneficis del ‘Pack del visitant’ Permet accedir a 3 colles per tal de conèixer la festa des de dins Potenciar encara més la sostenibilitat Instal·len uns nous contenidors de vidre i amplien la recollida selectiva 12.000collistesassaboriran12tonesdecaragols ElrecintedelsCampsElisiscongregaràuns12.000collistesrepar- tits en el centenar de colles participants, sense cap alta ni baixa. Els organitzadors calculen que consumiran unes 12 tones de cara- gols, segons van fer palès en la presentació de l’edició 2014. ACN
 6. 6. 06 APLEC DEL CARAGOL 2014 BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA Desprésd’unasetmanadomina- da per les havaneres, especta- clesipresentacions, l’Aplecobre foc aquest vespre amb la inau- guracióoficial.L’espectacleMas- terChupescalfaràl’ambientper l’acteinauguralielliuramentdel premidelConcursd’HumorGrà- ficCaragoler,queharecaiguten el dibuixant polonès Konrad. La música deTu Rai, El Último Bo- deguíniLokitoLopongoposarà la banda sonora a la primera nit festiva. L’endemà, li prendrà el testi- moniclàssicscoml’ofrenafloral, la cursa infantil de caragols, els pallassos, els castellers o unes innovadores classes per apren- dreaballarcomaBollywood,re- trasmesesenbonapartpelpro- grama Via Lliure de RAC1, que emetrà en directe des del pas- seig. Capítol apart mereixen els Unespectacledóna avuieltretdesortida a3jornadesapleritme ‘Via lliure’, de ‘RAC1’, s’emetrà en directe des dels Camps Les penyes s’afanyen a posar a punt les llaunes o cassoles ACN concursospromogutsperlesco- lles, des d’all i oli fet a mà fins a contacontes,passantperdesta- pament de cava, dibuix infantil, estirada de corda o canya-pol- voró-canya.Alanit,l’atencióes repartiràentrelarevetllaanima- da per la Principal de la Bisbal, i les actuacions a les parcel·les. I diumenge, l’esquema es re- petirà fil per randa, amb la con- centració de les colles a la Zona Alta per tal desfilar per tota la ciutat. Retrobades al Pont Vell, se’lsimposaràl’escarapel·laque acreditala participacióal’Aplec. Desfilada de penons, ludoteca infantil, ball devermut, dinar de germanor i el sempre engresca- dorconcursdesamarretesical- çotets mullats se succeiran fins acomiadar-seacopdexaranga. Ara, el repte serà superar els 200.000 visitants del 2013. Les colles promouen múltiples concursos Com de contacontes, all i oli, destapament de cava o la tarda picant Collistes i visitants disfrutaran al màxim Amb les actuacions dels Castellers, Bastoners, la música de la Principal de la Bisbal o unes classes de Bollywood Enmarxaunnouconcurs fotogràficde‘selfies’ S’hi suma al ‘Fes la foto ‘, premiat amb un creuer REDACCIÓ. LLEIDA La festa passarà a la posteriori- tat de mil i una maneres. Una d’elles, mitjançant dos concur- sos de fotografia. D’una banda, es convida per primer cop a fer un selfie, amb l’uniforme de pe- nyistaoeldevisitantoficial.Cal penjar-la a Instagram amb el hashtag #selfie_aplec_iltrida i les tres millors, segons el parer del jurat, seran obsequiades ambestadesdecapdesetmana a Espanya i Andorra. De l’altra, insten novament a fer la foto de l’Aplec, copsant aquell moment bonic, divertit, desmadrat, natural, gastronò- mic, familiar, esportiu, tendre o desenfadat. La millor imatge guanyaruncreuerd’unasetma- nadeduradaperadospersones. REDACCIÓ. LLEIDA L’Aplec manté el seu perfil més professional tot convocant de- mà la7a jornada d’helicicultura, organitzadaperInterhèlixil’as- sociació nacional de criança de caragol ANCEC. Les instal·lacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agràriaacolliranalsparticipants en la sessió tècnica, on s’abor- daran diferents qüestions rela- cionades amb la criança del ca- ragol.Elsponentsabordaranas- pectescomeldesenvolupament d’infraestructures en granges helicícoles, la importància de l’ordenaciód’explotacionsenels sectors ramaders, els mites so- bre la comercialització dels ca- ragolsoelsavençosenlespato- logies sanitàries del caragol de criança. La jornada està des- tinada a tots aquells interes- sats en la criança del caragol, tècnics agrònoms, veterinaris, biòlegs,estudiantsipúblicinte- ressat i compta amb la col·labo- ració de la Fecoll, el Ministerio de Agricultura i la UdL. Lacriançadelcaragol, adebatenunajornada Analitzaran les infraestructures o les patologies Les instal·lacions d’ETSEA acolliran enguany la sessió, que serà demà IEI
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 07 APLEC DEL CARAGOL 2014
 8. 8. 08 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 El professor Josep Oliver, en una imatge d’arxiu. LescomarquesdeLleida comencenasortirdeltúnel ElprofessorJosepOliverdestacaquelesexportacionsdemercaderiesarribenamàximshistòrics REDACCIÓ. LLEIDA Ésreal,larecuperació?éseltítol delaconferènciaquevapronun- ciarahiralFòrumCatalunyaCai- xa a Lleida el catedràtic d’Eco- nomiaAplicadadelaUAB,Josep Oliver.Laresposta,segonssem- bla,éspositiva.L’anàlisidelpro- fessor Oliver indica que les ter- res de Lleida es comencen a re- cuperar de la segona recessió (entre l’estiu de 2011 i la tardor de 2012). Així, mentre l’afiliació total a Lleida s’ha reduït a la cri- si 2007-2013 a l’entorn del 17,5%, una xifra similar a la ca- talana, en el darrer exercici (des del’últimtrimestrede2012alde 2013)elcanvidedinàmicahaes- tat substancial. Mentre a l’últim trimestre de 2012 el conjunt de l’afiliació queia a taxes encara molt elevades, entre el -4 i el - %%, en el darrer quart de 2013, ladavalladas’haviareduïtfinsal -0,6%,fetqueanticiparitmesde creixementpositiuseneldecurs de 2014. Una de les dades queva des- tacar Oliver és que les exporta- cions de la demarcacióvan arri- bar a màxims històrics l’any 2013, amb augments dels ali- ments i animals vius vora del 70%respecteelsvalorsdel2007 i del 53% pel total d’exportaci- ons. Sectorialment, la construc- ció continua sent el sector més Les exportacions creixen fins al 70% Aliments i animals vius pugen del 53% del 2007 al 70% actual La construcció segueix caient En els últims dos anys ha moderat la caiguda i costarà recuperar-se El turisme, l’esperança Les xifres del 2013 apunten a la millora aquest any retardat en la sortida de la crisi, ja que ha perdut vora el 64% dels seus efectius entre 2007 i 2013,totiqueenelsdarrersdos anys han començat a moderar- se els ritmes de caiguda. “La construccióresidencialtrigaràa recuperar-se, per un parc nou pendent de vendre amb un pes superior a la mitjana catalana”, va remarcar Oliver. El mateix perfil, tot i que ja mostrant crei- xements en alguns subsectors, presentalaindústria,quehaper- dutel23%delsseusefectiusen- tre el quart trimestre de 2012 i de 2013. Així, el conjunt de la indústriavacaureeneldarrertri- mestre de 2013 a una taxa anu- al del -2,9%, amb sectors com l’alimentari i la metal·lúrgia ja ambritmesdedavalladapropers azero.Finalment,enelsserveis, l’afiliació al comerç ja està aug- mentant mentre que la branca de serveis a les empreses mos- tra un perfil alcista. La davalla- da de l’afiliació a 2007-2013 del-6,5%haestatmenysinten- sa que a Catalunya (-8,1%) i ja presentava, a finals de 2013, creixement positiu (+0,7% anu- al). No obstant, les pernoctaci- ons hoteleres a les marques tu- rístiquesdeLleidamostren,fins al 2013, un perfil menys positiu quepelconjuntdeCatalunya,tot iqueelsregistresdel2013apun- ten a la millora. Escreen54 placesd’FP remunerada REDACCIÓ. LLEIDA Unacincuantenad’estudiantsde Lleida podran estudiar a partir delcursqueveFormacióProfes- sionalDualremunerada.Hihau- rà 40 places per als estudiants dels CFGS d’Educació Infantil d’Ilerna, L’Episcopal, l’Institut Rondail’AcadèmiaMartínez,12 places per als estudiants del CFGSd’AdministracióiFinances i pel Grau de Desenvolupament d’Aplicacions Web d’Ilerna, i 2 més per als estudiants de tele- comunicacions de la Caparrella. Els estudiants desenvoluparan la seva tasca durant tot el curs acadèmic, als departaments d’Economia, Tecnologia i Infor- màticadelaPaeriaienlesdiver- ses Escoles Bressol Municipals. REDACCIÓ. LLEIDA L’Aplec del Caragol inaugurarà oficialment aquesta nit la seva 35aedició,quecomptaràambla presència de 100 penyes i uns 12.000penyistes.Laprevisióés quepassinenalgunmomentpel recinte dels Camps Elisis uns 200.000visitants.Eltretdesor- tida de la popular festa gastro- nòmica el donaran aquesta nit l’espectacle Master Chup, a càr- rec de la companyia Sac Espec- tacles,davantdelaGlorietadels Camps Elisis; l’entrega de pre- mis del 7è Concurs Internaci- onald’HumorGràficCaragoleri un sopar de germanor a les 22.00h. A les 00.00h hi haurà música en directe amb Tu Rai, Faraday, Último Bodeguín i XIX CaragolSoulFestivalambLoki- to Lopongo. D’altra banda, ahir esvatancarla18aSetmanaCul- tural de l’Aplec del Caragol amb un concert de rumba i garrotín amb LaVioleta, Xavi Boira, Ma- chinet, Beethoven i Los Monia- tos, actes previs a la festa d’aquestcapdesetmana,laJuer- ga Lleida Carrinclona. Enmarxala35aedició del’AplecdelCaragol 12.000 penyistes, a punt per passar-s’ho bé Cartell de l’Aplec. Nens solidaris amb el Banc dels Aliments Les Escoles Bressol Municipals de Lleida van repartir ahir to- nesdesolidaritatalBancdelsAlimentspercombatrelapobre- sa infantil i ajudar la infància mésvulnerable. Alumnes i famí- lies d’una desena d’escoles han participat en la iniciativa. HERMINIA SIRVENT/PAERIA Jornadapels dretshumans delssahrauís REDACCIÓ. LLEIDA Unanymés,l’Associaciód’Amics del Sàhara de les Terres de Po- nent, l’Oficina de Desenvolupa- ment i Cooperació de la UdL, la Coordinadorad’ONGDiaMSde Lleida, i la Paeria organitzaran una jornada per recordar que fa 39 anys que es violen els drets humans del sahrauís. Els actes es faran el 29 de maig i s’inicia- ranamblaplantadad’unahaima (tenda típica dels sahrauís) a la Plaça Víctor Siurana i un taller per atansar el conflicte a les es- coles, a càrrec de la Plataforma deJovesdeKooXaccióialumnat de l’IES Ronda. A la tarda, famí- lies sahrauís que viuen a Lleida oferiranuntallerdetatuatgesde henna i de preparació de te. Lleidasocial donaràsuportal Multireferèndum REDACCIÓ. LLEIDA Lleidasocial, plataforma uni- tària integrada per col·lectius ciutadans, partits, sindicats, as- sociacions i persones a títol in- dividual va manifestar que dó- na suport a la proposta de Mul- tireferèndum que es durà a terme a Lleida i a tot el país el proper 25 de maig, coincidint ambleseleccionseuropees.Ala capital del Segrià, la pregunta plantejada farà referència a la privatització de la gestió de l’ai- gua.Elsorganitzadorshandeci- dittirarendavantamblaconsul- tatotiquelajuntaelectoralcen- tral va considerar que violava la llei electoral.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 09 COMARQUES PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA Unjovearanèsacusal’Estates- panyoldediscriminar-loperem- prar el català i l’aranès per co- municar-se en comptes del cas- tellà. El noi, que compta amb el suportdelaFundacióCatalunya Fons per a la Defensa dels Ca- talans, considera que tant la GuàrdiaCivilcomlaDireccióGe- neral de Trànsit (DGT) han vul- nerat els seus drets lingüístics. Els fets es remunten a l’1 de desembrepassat,quanlaGuàr- dia Civil va aturar el jove al km 77,6 de la N-230, el tram de la carretera administrativament aragonèsquevadeVielhaaLlei- da, “perquè circulava amb l’en- ganxina del CAT al costat de la matrícula”, explica el noi. En aquellmomentelvandenunciar perduesinfraccions:unavança- ment en un revolt de visibilitat reduïda i llençar objectes pe- rillosos a la via. Concretament aquesta denúncia parla de gran quantitatdeneuquecaudelsos- tre delvehicle i que entorpeix la circulació d’altres vehicles. L’afectatnegatotesduesacu- sacions i considera que va ser víctimad’unabúspolicialperra- onsideològiquesilingüístiques, ja que els agents van mantenir “una actitud agressiva, xulesca i humiliant”. La víctima argu- mentaquevarebreuntracte“ir- respectuós i intolerant” perquè “amb els nervis barrejava el ca- talà i l’aranès”, la seva llengua habitual. Aixídoncs,vapresentarunes al·legacions, escrites en català, demanant l’anul·lació de la de- núncia. La resposta del Minis- teri de l’Interior va ser donar un terminide10diespertraduirles al·legacions. Cal posar de mani- fest que, d’acord amb la legisla- cióvigent, la traducció de la do- cumentació presentada en un idioma oficial no ha de córrer a càrrec de l’administrat sinó de l’administració. Unjoveacusal’Estat de“discriminar-lo”per parlarencatalàiaranès Argumenta que s’hanvulnerat els seus drets lingüístics REDACCIÓ. LLEIDA La Val d’Aran, el Barcelonès, el Tarragonès, el Garraf, l’Alta Ri- bagorça i el Pallars Sobirà són, peraquestordre,lescomarques catalanes que registren el per- centatgeméselevatdepoblació amb estudis postobligatoris, amb més del 50%. LaTerra Alta (30,3%), les Garrigues (34,8%) ielMontsià(36,3%),percontra, sónlesqueregistrenelspercen- tatges més baixos, segons da- desfetespúbliquesahirperl’Ins- titut d’Estadística de Catalunya (Idescat). A Catalunya hi ha 3 milions de persones que tenen titulaci- ons postobligatòries (Batxille- rat, FPi titulacions universitàri- es), xifra que representa el 48,2%deltotaldepoblacióma- jor de 16 anys, 1 milió de perso- nes més que fa 10 anys (xifres corresponents al 2011). Segons l’Idescat,aquestesdadesreflec- teixen una important millora del nivell d’instrucció de la po- blació resident a Catalunya. Aquesta millora s’explica per l’allargament dels estudis, so- bretot entre la població femeni- na, que ja representa el 54% de la població amb estudis univer- sitaris o de tercer grau. Ambtot,untotalde106.000 catalansnosabenllegiroescriu- re, una xifra que representa menys del 2% dels habitants de Catalunya entre 16 anys i més, mentrequelapoblaciósensees- tudis s’eleva fins a les 517.000 persones, un 8,3% de la pobla- ció de 16 anys o més. L’Aran,onmésgentfa estudispostobligatoris Les Garrigues se situa l’altre costat de la balança M.LLUVICH (ACN).TALARN L’Acadèmia militar de subofici- als deTalarn recuperarà aquest juliol els exercicis Minerva. Es tractad’exercicisenfocatsal’en- senyament militar per reforçar la formació dels sergents que surten de l’Acadèmia cap a les missions internacionals. Del 30 de junyal 5 de juliol, un total de 377 sergents alumnes, parti- ciparan als exercicis que supo- senlaculminaciódelPlad’Estu- dis,quedurant3anys,s’hanpre- paratpersersergentsdel’Exèr- cit de Terra. Aquesta activitat comptaràamblaparticipacióde 6acadèmiesmilitarsi32profes- sors. Amb aquestes pràctiques, es recupera una activitat ha- bitual al centre militar que esva deixar de fer fa uns 6 anys. TornenaTalarnelsexercicismilitarsper participarenmissionsinternacionals Feia 6 anys que no s’hi feien aquestes pràctiques, que aplegaran 377soldats Un militar explica les pràctiques MARTA LLUVICH (ACN) FiraaConcabellasobre ‘Lallegendadelbarber’ REDACCIÓ. CONCABELLA Concabella acull diumenge la primera fira de la vila, impulsa- da per l’associació de joves, per donaraconèixerLallegendadel barber i productes artesans del municipi i la comarca. Màrquetingdigitalal comerçdeMollerussa REDACCIÓ. MOLLERUSSA Uns40comerçosdeMollerussa seguiran enguany un pla pilot amb l’objectiu d’incentivar les vendes amb una eina digital de màrquetingcomésunawebApp. Arran d’una denuncia de la Guàrdia Civil L’acusen de dues infraccions que ell nega Presenta al·legacions escrites en català El Ministeri de l’Interior li respon dient que té un termini de 10 dies per traduir-les al castellà Llardecans,ambelshabitatgesdelSeminari JovesiadultsdelaparròquiadeLlardecanss’hansolidaritzat amb el Projecte dels Habitatges Socials del Seminari amb la venda de productes preparats per ells mateixos. BISBAT DE LLEIDA
 10. 10. 10 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 REDACCIÓ. VVAA. BELLPUIG Coincidintambeldarrercap desetmanademaig,Vilano- va obre aquest diumenge la tretzenaediciódeCominart, lafiradelcomerç,indústriai artesania. Hi participen co- merciants, industrials i ar- tesans tant de la localitat com de fora, així com totes les entitats culturals, so- cials i esportives locals. En total, una vuintentena d’ex- positorsompliranelscarrers de productes i articles d’ar- tesania,alimentació ialtres sectors. El certamen, que va néi- xer amb l’objectiu de ser un Uns80expositorsaCominart Les trobades de puntaires o gegants completen la fira Les parades exhibiran diumenge l’oferta en comerç, indústria i artesania FOTOS: AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG reflex del comerç, la indústria i l’artesanadelmunicipi,s’hacon- vertit en una gran festa local en laqualhiparticipentoteslesen- titatsques’encarreguend’orga- nitzar diverses activitats pa- ral·leles. És el cas de la trobada de gegants i grallers, que reuni- rà una vintena de colles de tota la demarcació; la trobada d’in- tercanvi de plaques de cava, i la trobadade puntaires,onespre- veuen aplegar unes 400 parti- cipants. Amés,espodrancontemplar lesexposicionsdemanualitatsi labors i molt especialment les catifesdecorpuselaboradesper lesdonesdel’associaciól’Anjua, que reprodueixen diversos mo- tius tot utilitzant sal tenyida de diferents colors. Una sessió de ball amenitza- dapelgrupMadisonarrodonirà la jornada, organitzada per l’Ajuntament de Vilanova, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal delPlad’UrgellielDepartament d’Agricultura,Ramaderia,Pesca, AlimentacióiMediNaturaldela Generalitat. PUBLICITAT Vaviolentarsexualmentlesseves dosfillastresdesdels4als13anys L’Audiència de Lleida condemna a 17anys de presó a l’home, que obligava les nenes a fer-li fel·lacions ACN. LLEIDA L’Audiència de Lleida ha con- demnata17anysdepresól’acu- sat d’abusar sexualment de les seves 2 fillastres durant 8 anys. La Sala considera els fets cons- titutius de 2 delictes d’abusos sexuals i no d’agressió sexual, talcomreclamavalafiscalia,que demanava 28 anys de presó. Considerenprovatquel’homeva obligar les nenes a fer-li fel·laci- onsiqueelsabusosvansercon- tinuats des del 2002, quan les nenes tenien 4 i 5 anys, fins al 2010, quan havien complert 12 i 13 anys.Tot i que la fiscalia as- seguravaquel’homehauriauti- litzatlaviolènciailaintimidació per aconseguir el seu propòsit, la Sala no ho ha considerat pro- vat. Sí que ha aplicat però l’agreujant de superioritat per parentesc. L’acusat, de 45 anys i nascut a Bilbao, es trobava en llibertat perquè està en tractament psi- quiàtric iatèsper assistentsso- cials. L’home va ser parella sen- timentaldelamaredelesnenes, quearaviuaLorca(Múrica)des del gener de 2001 i fins al 8 de gener de 2011. Durant aquest temps, l’home va conviure amb elles a diverses localitats de Navarra (Lodosa, Estella, Aye- gui,PamplonaiArbeizar)ielNa- dalde2007esvatraslladaramb elles a Lleida. LaSalaconsideraprovatque, com a mínim des del 2002 i fins al 2010, aprofitant que les me- norsvivienambelliquanlama- redelesnenesestavatreballant, obligava les dues germanes a practicar-li fel·lacions. Va ser l’any 2012 quan una de les ne- nes va denunciar a un mosso d’esquadra els fets. L’Audiència va jutjat l’home el mes passat, a portatancada,perprotegirlain- timitatdelesmenors,quearate- nen 16 i 17 anys i estan sota tu- tela de la Generalitat. El moment que el detingut arribava als jutjats de Balaguer FIRMA FOTO PRESÓ PER ABÚSAR DE 3 NENES A BALAGUER El jutjat d’Instrucció número 1 de Balaguer va acordar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per un veí de la ciutat, J. C., de 68 anys, detin- gutdimecres,acusatd’abusar sexualment presumptament de3nenesd’entre10i11anys. La jutgessa l’imputa 3 delic- tescontinuatsd’abusosame- norsiundelictecontinuatd’ex- hibicionisme de material por- nogràfic. Els fets es van destapar fa pocs dies després que una de les menors expli- qués als seus pares els supo- satstocamentsperpartdelde- tingut. L’home es guanyava la confiançadelesnenesi,apro- fitant la seva innocència, n’abusava sexualment. La po- licia manté oberta la inves- tigacióperesbrinarsihihamés víctimes dels abusos. Durant el judici, l’acusat va negarelsfetsiesvaintentarde- fensardientquelesmenorsl’ha- viendenunciatfalsamentperquè estaven enfadades pels cons- tants canvis de residència i es- cola,unargumentquenovacon- vèncer la Sala. El jutge sí queva considerar que les declaracions de les nenes eren creïbles i sen- se contradiccions i que els seus relats estaven reforçats per la resta de proves. També ha pro- hibit l’home a acostar-se a menysde200metresocomuni- car-seamblesmenorsdurant10 anys i a indemnitzar a cadascu- na amb 12.000 euros.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 11 ACTUALITAT FernándezDíazvinculaaLleida sobiranismeiagressionsalPP EspadaleracusaelsescortesdeMontorodenofercaselsMossosperevitarelsincidents AGÈNCIES. LLEIDA/BARCELONA El ministre de l’Interior del Go- vern del PP, Jorge Fernández Díaz,vavincularahiraLleida,en una roda de premsa a la seu del PP, les “molt nombroses agres- sions i coaccions” que han patit càrrecsdelpartit,aixícomlesse- vesseus,actesicarpesalcarrer durant aquesta campanya elec- toral amb el procés sobiranista català.A la sortida de la roda de premsa, Fernández-Díaz es va trobarambunavintenademem- bresdelaPAHdeLleidaprotes- tant contra la seva presència. Fernández Díaz va lamentar elsfetsocorregutsabans-d’ahir desprésd’unacteaVilanovaila Geltrú en el qual participaven el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, i la líder del PPcatalà, Alícia Sánchez-Camacho. Des- prés de l’acte, un grup de mani- festants va llançar pedres i am- polles contra el cotxe en què vi- atjaven els dos. El titular d’Interior espanyol va admetre que entre els manifestants “hi haviadetot,personesqueesta- ven a favor dels presos d’ETA, antisistema,unabarrejaquerei- vindicavadiferentscoses”,però tot i així va considerar que “l’agressivitat” contra el PP “no és aliena a determinades situa- cionspolítiquesques’hanenge- gat a Catalunya”. El ministre Jorge Fernández Díaz i Alícia Sánchez Camacho, amb José Ignacio Llorens ahir a Vallfogona de Balaguer. ACN també va carregar contra l’ac- tuaciódelsMossosi,desprésde parlar amb Sánchez-Camacho i Montoro, va dir que havia arri- bat a la conclusió que el servei policialnohaviaestatl’adequat. Aque sta versió no coincideix amb la d’Espadaler, queva acu- sar els escortes de Montoro de no fer cas de les instruccions dels Mossos i de la policia local. Tant PSOE com PSC i CiU van condemnar els fets, així com també ICV. Però la seva coordi- nadoranacional,DolorsCamats, va afegir un matís a la conde- ma:“Emsemblaviolentquetirin pedres a Montoro, però també m’hosemblaqueetfacinforade casa, o la situació queviu molta gent quan arriba a casa i no pot encendre la calefacció o ha de patir per si no pot omplir la ne- vera”. “Això també són situaci- ons deviolència que cal comba- tre i denunciar”, va afegir. El procés sobiranista “Ha creat crispació contra el PP”, insisteix Fernández Díaz Camats, d’ICV, respon: “És violent tirar pedres, però també ho és que et facin fora de casa” Elsmilitars fanuncop d’Estata Tailàndia Demanen calma AGÈNCIES. BANGKOC L’Exèrcit de Tailàndia va prota- gonitzar ahir un cop d’Estat, al capdedosdiesdedeclararlallei marcialenmigdelacrisipolítica desprésdemésdevuitmesosde protestes anti-governamentals. “Eninterèsdelalleiil’ordre,as- sumim els poders. Siusplau, mantinguin la calma i continuin amb les seves tasques quotidi- anes”, va dir el cap de l’Exèrcit tailandès, Prayuth Chan-Ocha, enunanuncitelevisatpocabans delesdeudelmatí.Elmàximres- ponsablemilitardelpaísvaindi- car que l’ordre vol impedir més morts (ja n’hi ha hagut 28, més un centenar de ferits) i una es- caladadelconflicteentredetrac- tors i simpatitzants del Govern. Prayuth va fer l’anunci després que en una segona reunió entre representants del Govern, opo- sicióilídersdelsmanifestantsno s’arribésacapacord.Prayuthva cancel·lar la reunió i els soldats esvanemportarelsassistentsa lesdependènciesdelPrimerRe- giment d’Infanteria, excepte als participants membres del Se- nat i la Comissió Electoral. ‘El Niño’ torna amb sequeres i inundacions AGÈNCIES. LLOC L’escalfamentdelPacíficamena- ça d’alterar el patró de pluja i temperaturaengranpartdelpla- neta. Els experts confirmen que aquest any torna el fenomen climàticquevacausargransdes- astres i 24.120 morts el 1997- 98, conegut com El Niño. ElWorldTradeCenterde Barcelona,envenda AGÈNCIES. BARCELONA El Port de Barcelona i la resta de propietaris del WTC van de- cidir posar en venda el major complex d’oficines de la capital catalana per intentar aprofitar l’interès que desperta Barcelo- naentreelsinversorsestrangers. AlliberadaalsEUAunanoia raptadadurant10anys AGÈNCIES. LOS ANGELES Una jove va ser alliberada des- prés de 10 anys segrestada per l’exparelladelasevamare.L’ho- me va abusar sexualment de la dona,quearaté25anysiel2012 vatenirunfilldelseucaptor,que ja ha estat detingut. ElsPríncepscelebrenels10anysdecasats Amb motiu del desè aniversari del casament dels Prínceps d’Astúries, la Casa del Rei ha difós a través del acabat d’es- trenar compte de Twitter diverses fotografies de Felip i Le- tizia amb les seves dues filles, les Infantes Leonor i Sofia. CASA REAL Unbussensepassatgersxocaambuntren Un autobús de TMB que circulava buit va xocar ahir al matí contra un tren de mercaderies, que no portava càrrega, a la Zona Franca de Barcelona. Només els dos conductors i únics ocupants dels vehicles van resultar ferits lleus. ACN
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT REDACCIÓ. BARCELONA El porter Marc-André Ter Ste- gen, de 22 anys, que ahir va ser presentatcomelprimerfitxatge delnouBarça,lihacostatalclub 12milionsd’eurosyhafirmatper 5 temporades. Zubizarreta li va recordar que “ser porter al Bar- ça és difícil” i ell va assumir el repte,evitantcomparacionsamb Víctor Valdés. “És un gran por- ter, però jo tinc el meu estil”. ElporterTerStegenli costa12milionsalBarça Evita les comparacions ambVíctorValdés Ter Stegen, ahir amb el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu. FC BARCELONA.CAT REDACCIÓ. LLEIDA ElpiragüistaolímpiclleidatàSa- ül Craviotto disputarà aquest pròxim estiu el Campionat del Món de Moscou i el Campionat d’Europa de Brandemburg, a la modalitat de K1 200 metres, després de guanyar ahir a Ver- ducidoelselectiuorganitzatper la Federació Espanyola de Pira- güisme per tal de decidir quins serien els representants espa- nyolsenaquestescompeticions. Craviotto va guanyar dos de lestresregatesprogramades–la tercera ja no es va arribar a dis- putar–, per lo que competirà les màximes proves mundials de la temporada. “No he sortit be, estavamoltfredialpaspels100 metres Carlos Garrote me por- tavamoltaavantatge,peròamb molt esforç he pogut redirecci- onarlasituaciófinsguanyar”,va explicar. A la segona regata va tornar a guanyar a Garrote. L’Europeu es disputarà a Brandenburg del 11 al 13 de ju- liolielMundial,aMoscou,del6 al 10 d’agost. SaülCraviottoes classificaperdisputar elMundialil’Europeu Després de guanyar dos regates al selectiu de la Federació Saül Craviotto, amb la seva embarcació, tornarà a l’estiu a les millors competicions de la temporada. SismillleidatansjatenenentradapelpartitdeplayoffentreLleidaiToledo El Camp d’Esports presentarà demà, al partir de tornada de la primera eliminatòria del play off d’ascens, entre el Lleida i elToledo, el millor aspecte possible. Més de sis mil lleidatans ja havi- en comprat ahir la seva entrada. L’equip lleidatà va empatar 1-1 al partir d’anada.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Divergente (+12). 16.00, 18.35 El pasado (+12). 21.10 El viaje de Bettie (+7). 16.30, 20.30 Alabama Monroe (+16). 18.30, 22.30 Aprendiz de gigoló (+12) (HD). 16.10 Por un puñado de besos (+7) (HD). 17.45 Carmina y amén (+12) (HD). 19.30 3 días para matar (+16) (HD). 21.15 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Dom Hemingway (+16) (HD). 16.30, 18.15, 20.00, 21.45 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10 Dallas Buyers Club (+12). 22.10 Rio 2 (apta). 16.10, 18.10, 20.10 Azul y no tan rosa. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30,•00.30 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 16.15, 19.00, 22.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 16.30, 19.15, 22.00 Noé (+12). 16.20, 19.00, 22.00, •00.30 8 apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.25 Nueva vida en Nueva York (apta). 16.15, 19.00, 22.15, •00.30 Mejor otro día (+7). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.30, 22.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.30, 18.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) 10.000 km (+12) 15.00, 18.55, 20.35, 22.45 A 20 pasos de la fama (apta) (VOS). 16.35, 21.15 A 20 pasos de la fama (apta) . 18.05 Philomena (apta). 19.35 Astral City (apta). 15.00 Nueva vida en Nueva York (apta). 17.00 Nueva vida en Nueva York (apta) (VOS).22.30 Tren de noche a Lisboa (+7). 17.00 Madre e hijo (+12). 15.00, 18.55, 20.50, 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Godzilla (2014) (+12). °12.25, °14.40, 16.55, 19.10, 21.25, •23.40 Godzilla (2014) (+12). °11.45, °14.00, 16.15, 18.30, 20.45, •23.00 Godzilla (2014) (+12) (3D). 19.45 Malditos vecinos (+16). °12.00,°13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.50, 22.35, •00.25 Pompeya (+12). °12.30,°14.25,16.20, 18.15, 20.10, 22.05, •00.00 Divergente (+12). °11.30, °14.10,16.50, 19.30, 22.10, •00.50 Divergente (+12). °12.50, 15.30, 18.10, 20.50, •23.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00 Noé (+12). 18.50, 21.20, •23.50 Rio 2 (apta) (3D). °12.25, °14.20,16.25, 18.20, 20.15 Kamikaze (+7). 22.00, •23.45 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.45,°13.40, 15.35, 17.30 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 19.25, 21.50, •00.15 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50 Crónicas diplomáticas, Quai D’Orsay (apta). 20.35, 22.35, •00.35 Grace de Monaco (+7) (HD). 17.00, 18.50, 20.40, 22.30 8 apellidos vascos (apta). °12.20,°14.10,16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 8 apellidos vascos (apta) (HD).°11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 Hiroku: defensores de Gaia (+7) (HD). °11.30, °13.00 Por un puñado de besos (+7) (HD). °14.30, 16.15 3 días para matar (+12) (HD). 22.00, •00.05 Redención (+16) (HD). °11.45, °13.30, 15.15, 18.00, •00.20 The Amazing Spiderman 2 (+7). °11.30,°14.05, 16.40, 19.15, 21.50, •00.25 La vida inesperada (+7). °11.45,°13.45, 15.45, 17.45 19.45, 21.45, •23.45 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Godzilla (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 8 apellidos vascos (apta). Ds. 20.15; Dg. 18.15 Philomena (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Noé (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La bella y la bestia (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Tren de noche a Lisboa (+7). Dv. 22.15 Rio 2 (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Pompeya (+16). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Godzilla (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Rio 2 (apta). Dg. 17.00 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). Dg. 17.00 12 anys d’esclavitud (+16). Dg. 20.00 ’ Cinemes Exposicions Esteve, màrtir. Una visió actual delalapidació Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal. Espai 0. Fins al 25 de maig Instal·laciódelaceramistaTeresaGiro- nés que s’inspira en les obres del propi museu per fer una reflexió sobre el te- ma de la lapidació prenent com a punt de partida Esteve, el primer màrtir de l’Església cristiana. El sexe a l’època romana Museu la Noguera. Balaguer Fins al 25 de maig Exposició que desvetlla lespràctiques sexuals dels antics romans a través d’una selecció de peces procedents de col·leccionscatalanesitextoslatins.És la primera mostra de producció pròpia d’Arqueoxarxa,laxarxademuseusija- ciments arqueològics de Catalunya. Conferències Fem ciència a l’escola Auditori del centre de cultures. Lleida. A les 09.45 hores, InicidelICongrésAnnaGené,ambMa- riaPauCornadó,deganadelaFacultat de Ciències de l’Educació de la UdL. Transgènic i soberania alimentària Sala Montsuart de l’IEI. Lleida. A les 19.30 hores. Taula rodona del multireferèndum so- bre transgènics. L’home de la maleta Sala d’actes de l’ajuntament. Miralcamp. A les 20.30 hores Xerradacol·loquiacàrrecdeRamonSol- sonaapropòsitdelseullibreL’homede la maleta. Infants i noves tecnologies Llar d’infants Patufet. Guissona A les 19.00 hores. XerradaacàrrecdeSòniaKliass,psicò- loga especialitzada en educació infan- til. Evoluciódelaimpressió Foment Parroquial. Agramunt. Dissabte 24, a les 19.00 hores. Xerradasobrel’evolucióquehaexperi- mentatlaimpressióalllargdels50anys d’existència de la revista Sió. Lactància, les claus de l’èxit Biblioteca Margarida de Montferrat. Balaguer. Dissabte 24,a les 11.30 hores. A càrrec de Laura Palacín, doula. Tallers Créixer en família Centre Cívic de la Granadella A les 20.00 hores. Taller de caire gratuït. Treball als barris Aula de formació de la Biblioteca Pública de Lleida. A les 10.00 hores Sessióformativaperalsparticipantsal projecteTreballalsbarris,organitzatper l’Institut Municipal d’Ocupació. Enquadernació Tastalletres. Cervera. A les 18.00 hores. Tallerd’enquadernacióambcositjapo- nès. Construcció de paret de tàpia Associació Alba.Tàrrega. Dissabte 24, a les 10.00 hores Taller inclòs en les jornades De peus a terra 2014, organitzades per la regido- ria d’Acció Social i l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. Dansa i teatre Cuerdas Teatre de la Llotja. Lleida. Dissabte, 24. A les 21.00 hores LacompanyiadedansaurbanaD’Block, guanyadora de diversos premis nacio- inalsiinternacionals,presentalasevaúl- timacreacióqueparladelapercepciói delsseuslímits,fentúsd’altresdiscipli- nescomladansacontemporàniaol’art dramàtic. 5 instans preciosos Auditori Municipal. Cervera. Dissabte, 24. A les 22.30 hores Amb text original i música d’Ignasi Camps, sota la direcció d’Albert Parra. Organitza: AleaTeatre. Música Denis Zhdanov Auditori Enric Granados. Lleida. A les 20.30 hores. Concertdepianoambelguanyadordel segon premi del concurs Ricard Viñes 2013. Carmina Burana Auditori Enric Granados. Lleida. Dissabte 24, a les 20.30 hores. ElCordelGranTeatredelLiceupresen- ta la versió de Wilhelm Killmayer de l’obra,inspiradaenunreculldepoemes medievalsescritsenllatí,alemanyipro- vençal. Preu 30/25€. Fantasies de la natura Escola de música Rosa Farran. Lleida. Dissabte 24, a les 20.30 hores. Un viatge a través de paisatges mera- vellosos,amblacantantDolorsEscuéi el pianista Alfons Escué. Trobada instruments de vent Teatre municipal de Balaguer. Dissabte 24, a les 19.00 hores. Trobada-concertonhiparticipenleses- coles de música deTàrrega, Agramunt i Balaguer. 7DRock Zona esportiva. Alguaire. Dissabte, 24. A les 01.00 hores LabandapresentalasevagiraLowCost Tour, amb un potent directe per a que ningú deixi de cantar, saltar i ballar. Fires XIII Fira Cominart Carrers i poliesportiu de VVa. Bellpuig Diumenge 25, a les 10.00 hores. Fira del comerç, indústria i artesania, amb trobades de puntaires, gegants i grallers,plaquesdecavaimostradeca- tifes del corpus. Fira del Caçador Solsona Dissabte 24 i diumenge 25. Mostraivendad’equipamentsperaca- çadors,menjaricomplementsperago- sos.Criadors,demostraciódecantoce- llaire ivenda de productes artesans. Diversos Aplec del Caragol Camps Elisis. Lleida.Del 23 al 25 La festa més multitudinària de Lleida arriba a la seva 35a edició. 100 colles, uns12.000collistesi12tonesdecara- gols són algunes de les xifres que mou l’Aplec, on hi ha espai pels concursos, música,ofrenes,festivalsoladesfilada per Lleida de les penyes. Ciència al carrer Pati de les Comèdies. Lleida. Dissabte 24 Activitats durant tota la jornada. Sorteig d’obres d’art Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida. Dissabte 24, a les 11.30 hores. Sorteigd’obresd’artabeneficidelapro- tectora d’animals Amics dels Animals del Segrià. Dia Europeu dels Parcs Diverses poblacions de l’Alta Ribagorça. Dissabte 24. Diada en què s’organitzen activtats d’educacióiinterpretacióambientalamb els centres d’ensenyament de les co- marquesveïnes. Festa dels cavalls Parc de laTranssegre. Balaguer. Dissabte 24 i diumenge 25. Passejades,trobades,concursosdesalt ipotència,TresTombsiundinardeger- manor són els ingredients de la festa. Esports Caminada Pont de la Universitat. Lleida. Diumenge 25, a les 09.30 hores. Muasc-Lleidaconvidaa caminar12km. de manera diferent: conscient. Caminada pel camí de Sant Jaume El Palau d’Anglesola Diumenge 25, a les 09.00 hores. Sisenaetapa,delPalauaAlcoletge.Ins- cripcióprèviaalwebwww.camisantjau- me.com. Jocs catalans d’esport adaptat Instal·lacions esportives. Cervera. Dissabte 24 i diumenge 25, a les 10.00h. Setenaediciódelsjocs, organitzatsper laFederacióCatalanadePersonesamb DiscapacitatFísicailaPaeriadeCerve- ra. Korrepirineus Aramunt. Dissabte 24 BatejadacomaCamíalestrinxeres, es disputalaprimeraprovadelprimercam- pionatdecursesdemuntanyaKorrepi- rineus.Elsparticipantscorreran17qui- lòmetres. Memorial Jaume Florensa Corbins. Diumenge 25. Cursaambdosrecorreguts,de5i10km. quetravessaelscarrersil’entornnatu- ral del terme. X Marxa de la Vall de Siarb Llagunes i Soriguera. El Pallars Sobirà. Diumenge 25. MarxapopularpelParcNaturaldel’Alt Pirineu.Aptaperatotselspúblics,amb sortidaiarribadaalpobledeLlagunes. Concursos Concurs de fotografia de l’Aplec Bases i informació: www.facebook.com/viajesiltrida Publica a Instragram el teu selfy de l’Aplecambelhashtag#selfie_aplec_il- trida i podràs guanyar una estada de cap de setmana o un creuer per a dos persones enviat una foto de l’Aplec a: concursos@iltrida.com. VI Memorial Xavier Aluja de Fotografia Bases: www.miclleida.org L’AssociaciódelaFestadeMorosi Cris- tianshaconvocatelVIconcursdefoto- grafiaMemorialXavierAlujasobreimat- gesdequalsevoldelsactesrelacionats amb la festa de Moros i Cristians que esduranatermeelsdies17i18demaig, podenparticiparaficionatsiprofessio- nalsdelafotografiainos’admetranfo- tomuntatges.Lesfotografiess’hand’en- viarpercorreual’adreça:C/Panera,1- 25002Lleidadel26demaigfinsal10 de juny. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL21 AL29 DE MAIG. CIRCUITURGELLENC DEL23 AL29 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Espresentaràunproblemadetipusle- galodenaturalesapersonalquepodria afectar la relació que tens amb algú de la teva família o amb un amic proper. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL S’apropentempsdesegonesoportuni- tatsenl’amor,laqualcosanovoldirque reprenguis una relació, però sí que al- gunacosaquecreiesacabatrenaixerà. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG ElSolésalteusigne,icomencesaper- cebre la seva energia, que t’aporta en- tusiasmerenovatpelquet’envoltaibai- xa el teu nivell de crítica. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Cert malentès amb un familiar podria iniciar una confusió que no us benefi- cia a cap dels dos. Digues-li les coses amb sinceritat, però sense ferir-lo. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Enl’amorresetsurtbéúltimamentiai- xòetpreocupa,doncslestevescitesno arribenabonport.Arribaunanovaex- periència amorosa, sigues pacient. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Elsamicshisónperlescosesbonesiles dolentes,perlaqualcosanohauriesde fer cas omís a les trucades que fa dies que reps d’un d’ells. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Avui és un bon dia perquè facis neteja general a casa teva, o perquè duguis a terme determinats arranjaments pen- dents. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Enqüestionsdesalutetnotaràsunami- ca baix d’energia, però això no és do- lent:noméssignificaqueelteucost’es- tà parlant i quevol que descansis. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Rebràsunmissatgepelmòbiloatravés de les xarxes socials al qual al principi no donaràs cap importància, però que després marcarà el teu dia. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Noésboquet’oblidiscompletamentde certs amics que sempre estan amb tu araquesemblaquelescosesetvanbé. Comparteix les teves alegries. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Llegiràs una cita o un extracte d’un lli- brequeetfaràreflexionarsobretuma- teix i sobre una necessitat que has de cobrir i que estaves deixant de costat. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER LaLlunaminvantenelteusignet’influ- eixmoltietvindràdegustcalmaitran- quil·litat i és el que necessites en sortir de la feina per sentir-te satisfet. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 1 9 3 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.888 Solucions n. 1.887 4 7 6 8 2 7 9 7 6 3 8 1 2 4 4 6 8 6 9 2 3 1 9 8 3 8 7 7 5 8 6 2 3 1 4 9 4 1 9 7 5 8 3 6 2 2 3 6 4 1 9 8 7 5 3 7 6 5 9 1 4 8 2 8 4 5 6 2 3 1 9 7 9 2 1 7 4 8 5 6 3 2 3 7 9 6 5 8 1 4 5 8 1 2 3 4 9 7 6 6 9 4 1 8 7 3 5 2 7. VENTAS CAMILLA MASAJE, olla presión, horno eléctrico, menaje hogar.Todo nuevo. Mi- tadprecio.Tel.642364558. ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. 16. VARIOS COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. ENTRESUELO BIEN situado en C/ Demo- cracia,cualquieractividad,peluqueria,des- pacho, etc... 58 m2. Buen precio.Tel. 699 375568. PARTICULARLLOGOestudi,moblat.Zona Alta.Lleida.Tel.606408353. ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS BALAGUER VENDA solar urbà, 350m2, 17.5metresdefaçana.Tel.650302961. XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente, 40.000 € / 610.72.22.96. EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € / 610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Finca con ascensor.47.000 € /610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.85.000€/610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 23 DE MAIG DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Carles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Ara resulta que la Candela s’ha fet amiga dels bastards. La Maribel està del tot superada. 16.35 Divendres. 18.50 Murdoch mysteries. 19.40 Espai Terra. 20.15 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 Zona zàping. 22.30 La gran pel·lícula. Ressaca 2. Ara a Tailàndia! 00.25 Pel·lícula. Dues rosses amb pebrots. 02.20 Waterloo Road. 03.10 Cava de Blues. 03.55 Fusió i swing a l’estudi. 04.40 Blues a l’estudi. 05.40 Jazz a l’estudi. 08.38 Quin crac, l’Angelo! 09.10 MIC. 09.55 Clifford, el gran gos vermell. 10.47 El xai Shaun. 11.36 Marsupilami. 12.02 WordGirl. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Sailormoon. 13.45 Shin Chan. 14.55 Fanboy i Chum Chum. 15.45 L’abella Maia. 16.55 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 Bubble bip. 18.18 Les noves aventures de Peter Pan. 18.42 Els germans Kratt. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.10 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GR Barcelona. 22.35 GR Pirineus. 23.05 La Sonora. 23.30 Grans documentals 33. 00.27 Catmúsica. 03.02 Tresors del món. 07.20 Jet Lag. Sèrie. 08.10 8 de 8. 08.40 Catalunya blues. 09.10 Televenda. 11.10 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. 16.55 Jet Lag. 17.30 Pel·lícula. Sacrificios del corazón. 2007. EUA. Dir: David S. Cass Sr. Int: Melissa Gilbert, Ken Howard, Amy Halloran. La Kate Weston és una jove de camp que es va convertir en advocada i es va especialitzar en la defensa dels menors acusats de delictes violents. 19.00 8 al dia. Magazín Dirigir i presentat per Josep Cuní. Especial Debat Eleccions Europees. 00.00 Cinestudi. La noia d’un soldat. 2003. EUA. Dir: frank Pierson. Int: Lee Pace, Andre Braugher, Shawn Hatosi. 07.00 Notícies en xarxa. 07.59 La cançó del bon dia. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia. 11.30 Cafeïna (red). 12.30 Fanzivid. 13.00 El problema de Gettier. 13.30 Sector Primari (red). 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 Aliments i territori (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Gaudeix la festa. 18.00 El temps oportú. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Aventura’t. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.44 Anem a dormir. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Pica lletres. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Notícies vespre. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. Inclou l’espai Saber vivir del doctor Luis Gutiérrez. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. 18.45 España directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.00 El tiempo. 22.15 Cine. El coleccionista de amantes. 1997. EUA. Dir: Gary Fleder. Int: Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes. 00.10 Ley y orden: unidad de víctimas especiales. 02.00 Repor. La locura de vivir. 02.40 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Espacios electorales. 08.55 Viaje al interior de la cultura. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Docufilia. 11.50 Para todos La 2. 13.35 La casa encendida. 13.40 Docufilia. 15.05 Brain Games. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 Vespre a La 2. 20.00 Atención obras. 21.00 Imprescindibles. Aldecoa, la huida al paraíso. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 El cine de La 2. Sexo por compasión. 2000. Espanya. Dir: Laura Mañá. Int: Elizabeth Margoni, Álex Angulo, Pilar Bardem, José Sancho. 00.10 Docufilia. 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández i Leticia Iglesias. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per Isabel Jiménez, David Cantero i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.15 Zumba GH Edition. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentat per Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Presentat per Carlos Sobera. 21.00 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. Presentat per Manu Sánchez. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Me resbala. 02.15 Campeonato Europeo de Póker. 02.55 La tienda en casa. 03.10 Minutos musicales. 06.00 La tienda en casa. 07.45 Al rojo vivo (red.). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Investigadores forenses. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat por Antonio García Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Presentat per Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Méteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Presentat per Cristina Saavedra. 20.45 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. Administradores de la ruina; Estafa a la española; Atracadores de élite; Jaque a la reina. 02.30 Juega con el 8. 06.30 Malas pulgas. 07.20 El zapping de surferos. 08.30 Fauna letal. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Los trapos sucios se lavan en casa. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 21.15 Deportes Cuatro Noche. 22.00 El Blockbuster. Vacaciones en el infierno. 2012. EUA. Dir: Adrian Grunberg. Int: Mel Gibson, Kevin Hernández, Daniel Giménez Cacho. 23.45 Strike Back. 01.45 After Hours. Colocados. 02.45 Ciudades del pecado. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 23/05/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Basileu, Julià, Desideri, Epitaci, Eufebi, Lluci, Eutiqui, Florenci, Guibert PUBLICITAT Unjudiciqueavui potdonaruntomb Després del recés d’ahir, avui es reemprén la que serà la darrera sessió del judici per suposat contra- ban contra l’exconseller Jordi Ausàs i dotze perso- nes més. Avui també s’ha devisionar la filmació en què se suposa apareix Au- sàs carregant tabac al seu vehicle.Tot i que aquesta sigui la imatge, aïllada no significa gran cosa com a càrrega provatòria, coinci- deixen diverses fonts jurí- diques. Com deiem ahir, a banda de l’enrenou medià- tic per tractar-se d’un ex- conseller l’imputat, sura certa sospita que el judici podria rebaixar avui molts graus la seva temperatura i fins i tot donar un tomb inesperat.Veurem. TWITTER @firadeltorro «Volem fer d’Agramunt la capi- talmundialdeltorró.Ajudeu-nos a promocionar i animeu-vos a participar amb la fira! #capital- deltorró» @amicsdelalletja «A#Lleidael@Multireferendum és important. Si @angelrosdo- mingo vol privatitzar, q privatit- zi el jardí del seu xalet però no #AigüesLleida» @oyuguero «.@angelrosdomingo:“hemtre- ballat en paral.lel l’atenció soci- Alilacreaciód’ocupació”!#llei- da #psc #fets #bonafeina» @lukanora «Hadesertristalavidad’algúa qui no li fan cap unfollow.» @PAHLleida «Encara esperant q surti el mi- nistre del #Twitter d la seva co- va! #EscracheAlsCulpables #Lleida» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ L’obsessiódelministredel’Inte- riordeculparal’independentis- medetoteslesagressionsalPP sembla malaltissa, i oblida que hi ha altres motius d’enuig. PUNT I A PART JOSEP OLIVER Catedràtic d’Economia Aplica- daqueahirensvadonarunabo- nanotíciaalslleidatansal’asse- gurar que Lleida està comen- çantasortirdeltúneldelacrisi. Felicitats al millor futbolista de Molle, l’Arnau i pares t’estimem molt LA FOTOTECA La Judith avui fa 11 anys. Moltes felicitats, de part de tota la família L’Oriol demà fa 6 anys. Moltes felicitats, de part dels iaios de Tàrrega

×