Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 19/04/2013

538 views

Published on

TITULAR: Habilitaran aTàrrega un edifici per a les famílies desnonades
FOTO: Dia de les Esquadres a la Seu Vella

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 19/04/2013

 1. 1. Ensveiemalavint!Avuis’acabalaXIXMostra.Nohaestatpasgens malament, sobre tot tal com pintavenles coses. Bastos. Pero se n’han sortit. I for-ça bé. Els de l’organització, tots, del primera l’últim, encapçalats pel seu director, JuanFerrer, i pel president del Centre Llatinoa-mericà de Lleida, Osvaldo Francia, han ca-llat moltes boques que ja tenien preparadal’esquelamortuòriadelfestival.Donadeslescircumstàncies, ha sigut una bona Mostra,amb la dosi de glamur que s’esperava i, so-bretot,quealafiéselqueveritablementim-porta, una gran selecció de pel·lícules icurts a les seccions oficials. Ara, però, nocal adormir-se. Cal treballar per a l’especia-líssima 20 edició. Ens hi veiem.MOSTRAMEUA AlíciaGalván.PeriodistaLaMostradeCinemaLlatino-americà de Catalunya tancaavuilesMatinalsInfantilsambla paraulaèxit per definir-les iamb plens diaris de gom agom al CaixaForum, per onhanpassatmésde1.500nensi nenes de primària de dife-rentscentresescolarsdeLlei-da per gaudir d’un cine genshabitual als circuits comerci-als tradicionals. Pàg.7Vista general de la planta baixa de la sala d’actes del CaixaForum en un dels dies de projecció de la pel·lícula d’animació uruguaiana ‘Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe’.HihaMostraHomenatge de la Fundació Queraltó aldirector de fotografia Tomás PladevallEl Parlament de Catalunya reconeixl’aportació cultural de la Mostra19 D’ABRIL DEL 2013
 2. 2. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201302 LA MOSTRA AL DIAUnviatgefinsalsinicisd’uninventanomenat‘cine’Una cámera dels germans Lu-mière,eldioramadelcasamentde Maria Eugènia de Montijoamb NapoleóIII(unapeçaúni-ca al món), llanternes màgi-ques, ombres asiàtiques delTeatre del Palau de Versallessota el control de Maria Anto-nieta; les primeres fotografiesinstantàniesdeLouisi Augus-te Lumière, objectes òptics,visors estereoscòpics...Totesaquestespecesialgu-nesmés,partdelacol·leciópri-vada del lleidatà Josep MariaQueraltó(VallbonadelesMon-ges, 1938), es poden contem-plar, fins al cinc de maig, a laSala Montsuar de l’IEI de Llei-da, dins de la Mostra de Cine-ma Llatinoamericà de Catalu-nya.Estracta,endefinitiva,d’unviatge en el temps cap als orí-gens del cine, aquell inventsense futur, segons els matei-xos Lumière, que Queraltó, alllarg dels últims 35 anys, s’haencaparratademostrarelcon-trari reunint prop de 20.000peces originals que formaranpart,dinsdelaseuaFundació,d’unmuseuques’obriràalase-ua localitat natal.L’exposició,ambvisitesgui-ades incloses, ha sigut tot unèxit, amb milers de visitantsdes de la seua obertura, el 20demarç.Amésamés,s’hipro-jecten filmsdeprincipisdelse-gle XX de Chomon o JimenoCorreas.Josep Maria Queraltó, durant la presentació de l’exposició a l’IEI.CARLES MIRANDASud-amèrica,elfilqueensrecordalavidaAvui és el darrer dia per contemplar al Cafè del Teatrel’exposició de fotografies del lleidatà Francesc Garretaque,ambdibuixosdelapintoraAnetaSkornicka,recor-den el viatge que van fer per Llatinoamèrica durant totun any i que recullen al llibre Tú,yo, nosotros, todos.L’EXPOSICIÓ ‘IL·LUSIÓ I MOVIMENT, DE LESOMBRES ALFILM’, A L’IEI FINS AL5 DE MAIGMòmiesegípcies,elsecretdelavidaeternaDiumenge es tancarà aquesta exposició al CaixaForumideada pel Musee de la Civilisation del Quebec (Cana-dà) en col·laboració amb el Rijksmuseum Van Oud-heden de Leiden i produïda per l’Obra Social de La Cai-xa, centrada en la cultura de l’embalsamament egipci.
 3. 3. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013 03LA MOSTRA AL DIAElsdeujuratsmésjustosHan sigut dies de molta feinaperalsdosjuratsdelapresentediciódelaMostradeCinemaLlatinoamericàdeCatalunyaaLleida.Totsdos,tanteldeLlei-da com l’internacional, tenenel compromís de decidir quinés el treball guanyador en lesdos seccions, però, a més amés,eldellargmetratgeshadetriar el millor director, millorguió, millor actor, millor actriui millor opera prima. I encararestarà, a banda del premi deRNE a la pel·lícula que millors’atansi a la realitat social lla-tinoamericana, el que conce-deix el públic assistent a lesprojeccions, un dels més esti-mats pels concursants.Eljuratinternacionalhaes-tat format enguany pel llicen-tiat en filosofia i lletres, peròmésconegutpelseuapartatdecrític cinematogràfic, tant enràdio como en televisió, ÀlexGorina. Amb ell, han estat elcoordinadordelaUnitatdeFil-moteca de l’AECID, Javier Gil;el curador del Cine Europeu iLlatinoamericàdelFestival In-ternacionaldeCinedeBogotá;l’encarregada de l’àrea de ci-nedel’ambaixadadeXileaEs-panya, Emma Landaeta, i l’ac-triu, ara també directora iguionista, Mireia Ros.Pel que fa al Jurat de Lleidade la secció de curtmetratges,el president ha estat RamonCamats, doctor en filosofia,dos vegades guanyador delpremi Josep Vallverdú i ha-bitualcol·laboradoralacontra-portada del diari SEGRE. Alcostat d’ell, el Director Execu-tiu del Grup SEGRE, el perio-dista Juan Cal; la filòloga i pe-riodista Anna Sàez; el dibui-xant i periodista Alfons Lópezi l’actual directora de l’EscolaOficiald’IdiomesdeLleida,So-le Sebastià.Avui, a les dotze del migdiaacabaràlatascadelsdosjuratsamb un últim servei a la Mos-tra.Al’habitualSalaVald’Arandel’hotelComtesd’Urgell,ida-vant dels mitjans de comuni-cació, llegiran el seu veredicteinapel·lable.LaXIXediciódelaMostra de Cinema ja tindràguanyadors.RESPONSABLES DE DECIDIR ELS PREMIS EN LA SECCIÓ DE LLARGS I DE CURTS“Ésdifícilvalorartreballstandiferentsentresi”Ramon Camats, com a president del Jurat de Lleida per la secció de curtme-tratges,vadestacarque“hasigutunaexperiènciaforçainteressant,ladefor-mar part del jurat, i alhora difícil, per valorar treballs tan diferents entre si...Hemtrobatpecescertamentbrillantsperò,ésclar,unssemblenfragmentsd’unfuturllargmetratgeialtres,encanvi,tenenunaunitatd’acabatnotable.Hasi-gut difícil triar el guanyador. Espero que ho haguem encertat.”“Enshemtrobatambunnivellaltíssimenelsllargs”ÀlexGorina,comapresidentdeljuratinternacionalperalasecciódellargme-tratges,vaindicarque“laselecciód’enguanyalaMostraamblaqualenshemtrobateljurathasigutimmillorable,ambunnivellaltíssimi,amésamés,ambuna producció geogràfica variada amb pel·lícules de Cuba, Brasil, Argentina,Mèxic, Equador, Colòmbia o Perú, a banda de diverses coproduccions. Aixòens ha fet treballar de valent per triar les guanyadores.”JuratdeLleida JuratinternacionalA les dotze delmigdia d’avui esdonarà a conèixerel veredicte
 4. 4. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201304 LA MOSTRA AL DIAEls noms propiJuanFerrer.El director de festivals de cine amb més anys en el càrrec de tot l’estatespanyol ha sigut el responsable de bona part de l’èxit d’aquesta XIX edició de la Mostra. Ala foto, amb Pere Arquillué, que va rebre el Premi Jordi Dauder en la gala inaugural.ApolinarLosada.Diuen que és el millor doble queexisteix a Espanya de Groucho Marx. Ahir ho vacertificar a l’homenatge aTomás Pladevall.AugustoM.Torres. L’escriptor i cineasta vapresentar a Lleida Marsé habla de Marsé. A la foto,entrevistat per Juanjo Ballabriga, del diari Segre.TomásPladevall.Un dels més prestigiososdirectors de fotografia del cine espanol va rebre ahirun homenatge de la Fundació Queraltó.
 5. 5. 19 D’ABRIL DEL 2013Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:HabilitaranaTàrregaunedificiperalesfamíliesdesnonadesExposició de l’AssociacióCambuleta per demostrarque és una llengua vivaDia de les Esquadres a la Seu VellaEls Mossos preveuen un estiu tranquil a la campanya de recollida de fruitaSortestrenaunamostrasobrelaparlapallaresaMARTA LLUVICH (ACN)ORIOL BOSCH (ACN)p. 03 i Edit. p. 05p. 07 p. 06PUBLICITATLa Diputació anuncia el projecte i també destina 150.000€ al Bisbat per construir pisos socialsLaDiputació,contralesretalladesal’ACN iCatalunyaRàdiop. 06ElsalóEurofruitseràmoltmésprofessionalimésespecialitzatp. 06NÚMERO 1.747 ANY 8El PP aprova Llei de Deutors Hipotecaris sense cap proposta de la Plataforma d’Afectats (PAH)
 6. 6. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201302DINTERÈSPROTECTOR D’HERBICIDESI ROSEGADORSFRUITER - VINYA - OLIVERA* Fàcil coloració* Econòmic* Fabricat amb polipropilé i tractat amb anti-UVPUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hMartí. Anselm Clavé, 35Isanta. Alcalde Porqueras, 76De 22.00 a 09.00 hAragonés. Plaça Paeria, 1FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hSimó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)Anadon. Balmes, 34De 22.00 a 09.00 hMiarnau. Plaça de l’Exèrcit, 5AL·LÈRGIESParietària 2 =Gramínies 2 =Olivera 0 =Avellaner 0 =Auró Negundo 0 =Freixe 1 =Melcoratge 0 =Bruc 1 =Pi 2 =Plàtan 4 =Pollancre 2 DSalze 2 =Moreres 2 AXiprer 1 DAlternària 3 =Cladosporium 4 =Del 15 al 21 d’abrilNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaRuixatspelnordibaixadadelestemperaturesPer avui al matí, s’espera l’aparició de ruixatspoc importants per la vessant nord delterritori. Per la tarda s’obriran grans clarianesque faran augmentar una mica lestemperatures, encara que a la nit i el celdescobert faran que hi hagi un decens moltacusat d’aquestes. Ja de cara al cap desetmana, el temps continuarà inestable, ambmolta humitat que remetrà ja de cara aldiumenge al migdia.07.11 h20.43 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDISSABTE DIUMENGE
 7. 7. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201303AVUILaDiputacióiCCOOhabilitaranunedificideTàrregaperalsdesnonatsL’ens posa a disposició del Bisbat de Lleida 150.000€ pels pisos socials que es faran a l’antic seminariREDACCIÓ / ACN. LLEIDA / MADRIDEl president de la Diputació deLleida, Joan Reñé, va anunciarunprojecteaTàrregaperrecon-vertir un edifici del sindicat Co-missionsObreres(CCOO)enha-bitatges per desnonats.Amés,laDiputaciódeLleidadestinarà aquest any una parti-dade150.000eurosalesobresque el Bisbat de Lleida faci al’edifici de l’antic seminari perconvertir-lo en habitatges soci-als per persones desnonades.ElPledelainstitucióvaaprovarahirlamodificaciódecrèditsdelPressupost per incloure aques-tapartida.NoméselPSCs’hivaabsteniralconsiderarqueésen-cara una proposta embrionària.D’aquestamanera,elsdinerses-tan disponibles per quan el Bis-bat presenti les factures de lesobres.La Diputació ha iniciat con-versesambCCOOperquèespu-gui reconvertir un edifici propi-etat del sindicat en pisos soci-als pels desnonats, a propostadel mateix sindicat.Segons va exposar Reñé, acurt termini se signarà un con-veni entre la corporació provin-cial,CCOOil’AjuntamentdeTàr-rega per constituir un consorcique gestioni aquest espai que“es posarà en marxa el més avi-at possible”.La PAH es va manifestar a les rodalies del Congrés durant l’aprovació de la lleiXAVIER VALLBONA (ACN)PUBLICITATELS POPULARS IMPOSEN LA SEVA MAJORIA ABSOLUTA AL CONGRÉSEl Partit Popular (PP) es vaquedar sol ahir al Congrésdels Diputats a l’hora d’apro-var la nova Llei de deutors hi-potecaris, que finalment, ifruit de les esmenes dels ma-teixos populars, no recull capdelesprincipalspropostesdela Iniciativa Legislativa Po-pular (ILP) de la Plataformad’Afectats per la Hipoteca(PAH), que va comptar amb1,5 milions de signatures. Lallei es va aprovar en comissiói, per tant, anirà directamental Senat.Horesabansques’aprovésla llei, les entitats promoto-resdelaILPperladacióenpa-gament havien demanat reti-rar-laenconsiderarquelalleino recull el contingut del textpresentat al Congrés. En uncomunicat conjunt, les enti-tats van denunciar que el PPvol aprofitar la ILP per “des-virtuar” les seves propostes.ElPPaprovalaLleidedeutorshipotecarissensecapniunadelespropostesdelaILPProjecte que es volposar en marxa “ja”Reñé assegura que enbreu se signarà unconveni per constituir elconsorci que el regularàTots els grups menysel PSC voten a favorEls socialistesconsideren que lainiciativa del Bisbatencara és “embrionària”ProtestadelaPAHmentres’aprovalalleiDesenes de persones convoca-des per la Plataforma d’Afec-tatsperlaHipoteca(PAH)esvanconcentrar ahir a la plaça deNeptuno de Madrid, a uns 200metresdelCongrés,durantlaco-missió d’Economia i Competiti-vitatenquèesvaaprovarelpro-jectedeLleideproteccióalsdeu-tors hipotecaris amb els votsdelPP.Lapoliciavaestablirunagran dispositiu de seguretat.
 8. 8. 04OPINIÓ BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013Cartes al directorFa dies que estic preocupa-da perquè últimament hi ha co-ses que crec no entendre. Perposar un exemple, darreramenthe cregut entendre que si unalumne demana (judicialment)que una determinada classes’executi en castellà, la restad’alumnes (imaginem que sónuns 26) també es veuran obli-gats a escoltar la classe enaquesta mateixa llengua.Així és com la meva inqui-etud fa que gairebé em sigui in-evitablepreguntar-me,quèpas-saria en aquesta aula, si unalumne que, després que uncompany seu hagués demanatque es fes la classe en castellà,demanés fer-la en català. Algúsap que passaria, llavors? Elmestre canviaria del català alcastellàidespréstornariaacan-viar al català? O, continuaria encastellà malgrat la petició del’alumne que desitja escoltar lalliçó en català? M’ho preguntoperquèsemprequem’hanexpli-catlaraódeserd’unsistemade-mocràtichecregutentendrequees tractava d’un sistema on elsmembres de la societat partici-pendemaneraigualenlesdeci-sions que es prenen.Lamentaria molt que aquestfet resultés en un increment nopas de fracàs sinó de frustracióescolar, perquè una “simple”classedematemàtiquespoguésconvertir-seenunaclassedeca-talà,desprésdecastellà,desprésunsquantsalumnesemprenyatspoguessin acabar llençant-secalculadorespelcapielsprofes-sors exercint com a polítics, jut-ges, psicòlegs i guàrdies de dis-coteca entre tanta confusió al’aula.Al llarg d’aquests anys, tam-béhecregutentendreelsignifi-cat de la llibertat i la identitat icom jo, tants altres estudiantsque són a les aules. Així doncs,aquell alumne frustrat podriapracticar la seva llibertat aban-donant aquella classe de mate-màtiques,totseguintelseupro-pi criteri, que veu traïda la sevaidentitatcomamembrecompu-table de la societat catalana.No obstant, potser siguinaquellsquehanestablerttalsen-tència interlocutòria qui no ha-gin acabat de copsar que la lli-bertat és propietat legítima deles persones, no de ninots man-cats d’inèrcia i que, al seu torn,aquestespersonesteneneldretilallibertatd’escollirsotmetre’so no a les voluntats alienes quediscorden de la seva pròpia.Tot i així, he arribat a la con-clusió que he de revisar minuci-osamenttotelqueheaprèsfinsara perquè resulta que allò quehecregutentendre,noescorres-pon gaire amb l’aplicació se’ndóna avui en dia. Feia bé doncs,en creure i no afirmar entendrealguna cosa.LlenguaalacartaEl comerç representa un delssectors estratègics del conjuntdel’economiacatalana.Integratmajoritàriament per petites imitjanes empreses, dóna res-posta a la nostra realitat ur-bana.Desd’unaperspectivaso-cial, el comerç vertebra els nos-tres pobles, ciutats i barris.L’onadarecentralitzadoraqueimpulsa l’actual Govern de l’es-tatespanyolmarcaunaclaravo-luntat de laminació de les com-petènciespròpies.Estàenjoclapervivència d’un model de co-merç,unmodeldeconvivènciaiun model d’empresa .La conclusió de l’informe delcomerç català 2013 és clara, elcomerçcatalàaguantamillorelsefectesdelacrisiiofereixmillorsresultats que altres comunitatsamb polítiques més liberals, iaixò és deu a que el comerç deproximitat té més capacitatd’adaptacióiresistènciaalscan-visconjunturals,essentmésefi-cient.Uncomerçendreçatiordenatésunagarantiademilloroferta,demillorcapacitatd’elecciódelsconsumidors, de millors preusenfront la idea utòpica que unmercat lliure i sense regles afa-voreix al consumidor.Noéscertqueelshorarisco-mercials de Catalunya siguinuna limitació per als consumi-dors i un perjudici per a ells. Se-gons les enquestes, no arriba al2% el percentatge de ciutadansquesesentenperjudicatsal’ho-raderealitzarlessevescompresperl’actualsistemad’horarisco-mercials.Encanvi,mésdel50%defensal’actualsistemaielcon-sidera molt beneficiós per a ellsi per a la conciliació laboral i fa-miliardelsector;iun40%noex-pressa cap rebuig.No per obrir més dies i méshores es generaran més ven-des. El que aconsegueix és des-plaçar les vendes a altres dies ohores de la setmana sense aug-mentarelvolumdenegocifinal.El que si aconsegueix és aug-mentar costos i afavorir la con-centració en els grans formatscomercials expulsant una partimportant del petit i mitja co-merç del mercat i per tant fo-mentantungrandesequilibrico-mercial.Latradiciód’existènciadeco-merç al territori ha generat lacreaciód’unaxarxadeprofessi-onals que aporten diversitat,sostenibilitat, fiabilitat i serveisespecialitzats. Un comerç com-promèsaservirambqualitatelsclients,implicatenlavidaciuta-dana i fent país. La Confedera-ció del Comerç de Catalunyamostra la seva preocupació da-vant les dades cada dia més crí-tiquesenelsectordelpetitimit-jà comerç.Botiguerspelpaísneixamblavoluntatdedonaraconèixeralsciutadans i consumidors latranscendència dels nostre co-merçielsseusavantatges,la di-versitat, la proximitat, la famili-aritat... El comerç català és unapart indissoluble de l’entramatsocial i econòmic i els identificacom a part del paisatge urbà iproper als ciutadans. Cal donarun valor afegit a l’acte de com-pra i aquesta campanya preténassociar-se amb un comerç quees preocupa de fer be la feina icuidar del seu entorn. Un pasmésperavançarenqualitat,ex-cel·lència i garantia.Per posar un exemple: l’evo-luciódelesvendesaMadridl’úl-timany,reflecteixundescensdel6,9%,unadècimapersotadelamitjana estatal i vuit de la cata-lana. Malgrat la liberalitzacióque impera a la capital estataldesdelatemps,lafacturaciódelcomerç cau més que a Catalu-nya.Per un altre costat, en elsprimers anys de crisi econòmi-ca (2008-2012), Espanya haperdut el 6,91% de nombre delocalscomercials.S’hapassatde645.198 botigues a 600.595.Catalunya ha perdut el 3.36%, iMadrid el 8,28%. En les dadesd’ocupació en el comerç del de-tall,Madridvaperdrel’1,3%res-pecteal’anyanteriormentrequeCatalunyael0,4%.Dadesobjec-tivesquerefermenlavoluntatdeseguir treballant en el nostremodelcomercial.Signed’identi-tat per a un model de país.Portaveu del GrupMunicipalde CiU al’Ajuntament de LleidaBea ObisMarina SantiagoL’estrella que mésbrillaNatàlia Qui Casals i famíliaEstimades amigues, desprésde buscar les paraules mésaddientsperdirigir-meavos-altres, de meditar molt en lamanera com volia plasmar elmés profund agraïment queuna família sencera us voliatransmetre, de cercar elsmots més adequats per re-conèixerpúblicamentlagrantasca que, per fi, després dedos anys d’il·lusions, troba-des, de robar-li hores altemps,entrellàgrimesisom-riures, després de tot això,doncs, el 9 d’abril vau fer re-alitatunsomni,elvostresom-ni,fruitd’aquelldesgraciat14de juliol de 2010. Després decercar,demeditar,debuscar,de plorar d’emoció, el vostreconteielvostrellibre,queheufettannostre,tanseu,noméstroba la paraula de reconei-xementquedubtopuguisor-tir dels meus llavis i els de lameva família d’una maneramés sincera i pura: gràcies,se’ns omple la boca d’orgull isatisfacció quan un mot tansenzillifàcildepronunciarespugui cridar i dir en públic.Potser aquesta no sigui lacartaméslluidaqueheescritmai, però està escrita amb elcoriésl’únicamaneraquearaper ara tenim de dir-vos quesempre estarem en deuteambvosaltres.Amblavostracompanyia, el vostre silenci,lesvostresllàgrimes,elsvos-tres somriures, les mostresd’afecte que dia rere dia ensheu anat demostrant de ma-neres i formes diferents, heuanatconstruintunespaipro-pi per poder suportar milloraquest dur i costós camí queens ha tocat viure en el ciclede la vida. Gràcies, Montse,gràcies, Joan Oriol, gràcies,senyor Pané, gràcies Ester,per sentir-la tan teva, gràci-es a totes les entitats col·la-boradores,gràciesJesús,grà-ciesatoteslesquevaucol·la-boraramblavostrabreuperòimmensa aportació escrivintuneslíniesperalanostrape-tita Carla, gràcies a totsaquells i aquelles que amb lavostra presència física o decor i pensament ereu allí, enaquella sala que va quedaratapeïda de gom a gom. Pe-rò la paraula gràcies es que-da petita i minsa quan pensoambvosaltres:Meri,Cris,Be-go i Marta. Sento una granimpotència per no poder tro-barunafórmulamàgicaime-ravellosa per poder demos-trar el que tan fàcilment pucplasmar en un paper. I, perdescomptat, gràcies, AnnaMaria, sense tu res haguésestat possible. I gràcies, Car-la, per estar allí entre nosal-tres, com sempre, ara per fisabemquecontinuesvivaihofaràs en el pensament i l’àni-ma de molta gent, i la tevasobtada mort ajudarà mol-tespersonesqueestrobenensituacionssimilars.Usanimoa comprar-los, llibre i conte,perquèd’aquestamanera,ca-da cop que mireu el cel, usn’adonareu de qui és, sensdubte, l’estrella que més bri-lla.El meravellós mónde la música localJosep Fontanet. Músic de 3a.Segonsl’articlepublicatambelnomMúsicaiSetmanaSan-ta, en el que l’alcalde Ros fareferència al món de la músi-ca dins la nostra ciutat i quejopersonalmentheviscutdu-rantmoltsanys,emsentounamica al·ludit per tanta para-fernàlia teatral, quan ja sa-bem tots que un dels millorsactes culturals són els bom-bos de l’Aplec del Caragol.Clar que hi ha concerts!Peròforad’aquellacapsavir-tualcoméselconservatorio,tanmateix, algunes escolesque feines tenen a subsistir,on són els nostres professio-nals dins la música local? Siambtantsprofessionalscon-certistesquepaguemelscon-tribuents tenim una cobla desardanes, on les primerespartssónplenesdemercena-ris forasters, quan podria es-tar formada pels mateixosalumnes d’aquest glorióscentre virtual.Clar que es fan concerts!Amb alumnes que sempresónalumnes,finsitot,al’ho-radecobrar,quanalestaqui-lleshihaunpreuperescoltar-lo.Aquestaésunadelescau-sesdeserundelsanticscom-ponents de la Banda Munici-pal, deixant-la cansat d’enri-quir els currículums d’algunsprofessionals de l’art.D’altrabanda,l’opiniódelsgransintel·lectualslocalsex-perts en subvencions, diuenque la música s’ha de feramor a l’art després de d’ha-ver-te passat tota l’adoles-cènciaipartdelavida,esfor-çant-te per ser un trist apre-nent.Heconegutinfinitatsdejoves que, avorrits de tan es-tudiabsurd,ambuntempsdemillor bonança, abandonenlessevesafeccionsacausadetantes frustracions, a l’horade poder tenir algun estímul,ja que no troben cap lloc perpoderexercirlessevesquali-tats anrtístiques professio-nal, com per exemple, l’or-questra simfònica local, re-pleeta de professors que japerceben un sou públic. Nin-gú és profeta a la seva terra.PerunmodelcomercialdepaísQuè passaria si unalumne demanés laclasse en catalàdesprés que un altreho fes en castellà?ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es
 9. 9. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201305OPINIÓElFòrumdeSíndicsiDefensorsLocals som una associació pri-vada, sense afany de lucre ambseu social a Catalunya, i queacull en aquests moments a 42Síndics/quesidefensors/esLo-calsde42ciutatsipoblesdelter-ritori Català, on la proximitat eslanostraeinaessencialperaten-dreelsproblemesiqueixesdelaciutadania.Fa uns mesos que es va re-novar la seva Junta Directiva itincl’honor,comaSíndicdeLlei-da, de presidir per aquest man-datde2anysl’associaciódelFò-rumdeSíndicsdetotCatalunya,on la veu de Lleida se sentiràamb més força representadaamblamevapersonacomaPre-sident.Així el passat dia 4 d’abril de2013esvapresentaralaseudelParlament de Catalunya, a laGran casa del poble Català, elIV recull d’informes de les dife-rents sindicatures locals, acteque va ser presidit per la MoltHonorableSra.NúriadeGispert,presidentadelParlament,laqualés molt sensible a la tasca querealitzem els Síndics Locals.El conjunt de Síndics localsque hi ha a Catalunya, actual-mentrepresentaqueel4,5%deMunicipis de Catalunya gau-deixen de Síndic Municipal pe-rò degut a la mesura de les ciu-tats, s’atenen aproximadamentun 60% dels ciutadans i ciuta-danesdeCatalunya,queequivala uns 5 milions de persones.Totselssíndicsidefensorslo-cals presenten al Ple del seuAjuntament,l’informeambelre-sum del que han estat les sevesactuacions: tramitació de quei-xes, informacions, assessora-ments, actuacions d’ofici, reco-manacions i tota la feina com-plementària desenvolupada. ElRecull d’Informes del Fòrumsdintentaaportar,mésenllàdelcasconcret de cada poble i ciutat,una visió global i conjunta delque és l’actuació de les sindica-tures locals a Catalunya.Des del Fòrumsd, semprehem entès que hi ha una formapròpiaisingulard’exercircomasíndic/a o defensor/a a l’àmbitlocal, on la proximitat i el conei-xement directe poden facilitarhabitualment la resolució efec-tiva de moltes de les queixes.Laciutat,elsnostrespoblesivi-les, grans o petites, són l’esce-nari concret on hem de poderexercir tots els nostres drets ideures.Els ajuntaments són, enaquest sentit, les institucions aqui directament els recau i cor-respon, de forma més directa,l’obligació de garantir el màximi millor compliment de totsaquests drets econòmics, soci-alsiculturalsdeproximitat.Ies-pecialment,apropdelesperso-nes que pateixen amb mésviru-lència la situació de crisi actual.Malauradament,avuihemdefer constar la desaparició de lessindicatures d’Arenys de Munt ide Tarragona. No és una bonanotíciaperlademocràciadepro-ximitateliminarinstitucionsquevetllen pels drets de la ciutada-niaiquesupervisenl’actuaciódeles administracions públiquessotacriterisdejustíciaiequitat.Labonanotíciahaestatlacrea-ció de la institució a poblacionscom Lloret de Mar i Vilassar deDalt.Iquealtresmunicipis,comaixí ens consta per les deman-desquehemrebut,esplantegenla creació i la implantació de lainstitució del síndic/a muni-cipal.Per això vull destacar que elFòrum de Síndics és un instru-mentdeserveiquerespectantlaindependència i les particulari-tats de cada síndic municipal,ofereixformació,ifacilital’inter-canvi d’experiències entre elsSíndics, millorant la capacitat ila qualitat de la tasca que des-envolupen davant dels ciuta-dans. Això fa que la majoria delSíndics estan demanant pertà-nyeral’associaciódelFòrumpelrecolzamentquereben,finsitotmolts són de la resta de l’Estat.ComaPresidentdelFòrumsdde Síndics no puc passar per altun tret molt important pel des-envolupament i regulació de lafigura del Síndic municipal deGreugesdinsdelmarcdelapro-pera Llei de Governs Locals deCatalunya.LaregulacióperlaLleipossi-bilita que tant la funció del Sín-dic municipal de Greuges coml’establimentdel’òrgan,l’elecciói durada del càrrec així com lesincompatibilitats, suspensió icessament quedin regulats entot el territori garantint la tascadels Síndics Locals en defensadels drets reconeguts als ciuta-dans.AlavegadaquevullferpalèselcompromísdelFòrumdelSín-dicsamblaciutadania,treballantper la bona Governança de lesnostres Institucions, per apro-par-les a la ciutadania i millorarlaconfiançaaprofundint amblatransparènciailaproximitatdelsciutadans als seus governantsmillorant l’opinió dels nostrespolítics.Tanmateix,destacarlanostrapreocupacióperlacrisiengene-ral que afecta a la pèrdua demoltsdelsdretssocialsdelsnos-tres ciutadans, i que va degra-dant la seva qualitat devida perla que hem lluitat tots plegatsdurant molts anys.I en particular la gent grancomagrupfeblequeés,laman-ca de recursos repercuteix en lagent gran com son: l’abast demedicines, serveis sanitaris, ai-xícompensionsdeviduïtatmin-ses, a més a més, amb la pujadade serveis bàsics com son llum igas, així com la gran quantitatde gent d’aquest col·lectiu quetétotselsseusestalvisdemoltsanys posats en participacionspreferents i que no poden recu-perar de moment, malgrat queara està oberta la via de l’arbi-tratge, però no per totes les en-titats bancàries.Però el que més ens preocu-pa és el col·lectiu dels infants,quesonlesgeneracionsfutures,jaquè,decada4infantsa1d’ellsno es poden atendre les sevesnecessitats bàsiques; El quecomportaquenonomésafectialasevaqualitatdevidaactual,si-nótambéalseufutur,jaqueim-possibilita el seu desenvolupa-ment tant físic com intel·lectu-al,elquedonallocaqueperdemel 25% d’una generació.Finalment destacar un últimmissatge,iésqueelsSíndicsLo-calsnosoml’oposició,nicontro-ladors dels Ajuntaments, sinóquenosaltressomelsdefensorsdelsdretsdelsciutadans,col·la-borant amb el nostre Ajunta-mentasolucionarelsproblemes,ja que la proximitat amb la ciu-tadania és la que ens permetcopsar amb major exactitud iprecisiólarealitatssocialquees-tem vivint.ElFòrumdeSíndicsLocalsdeCatalunyaDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialLa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va anunciar que es desvinculava de la inicia-tiva legislativa popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desno-naments i el lloguer social. La mesura es prenia, en considerar que el PP ha aprofitat la trami-tació parlamentària del projecte del llei per “burlar-se’n”, ja que la majoria de les seves peti-cions no han estat acceptades; bé, certament, la Llei de Deutors hIpotecaris que va sortir ahirdel Congrés no recollia cap proposta de la ILP. Ara, haurem d’estar atents a les noves accionsde la PAH, convençuts que lluny de baixar el cap i rendir-se amplificaran les demandes, encaraque en aquest cas és molt aviat per esbrinar si aquesta retirada fora de temps és una victòria.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).LaILPdeladacióenpagamentJosep Giné BadiaSíndic de Greuges deLleida i president Fòrumde Síndics de Catalunya
 10. 10. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201306LLEIDAACN. LLEIDALa Diputació de Lleida esva po-sicionar ahir en la sessió plenà-ria contra la disminució de lesaportacionspúbliquesqueestanafectant els mitjans públics, enconcret, l’eliminació de la xarxade corresponsals de CatalunyaRàdio i la reducció del pressu-post de l’Agència Catalana deNotícies (ACN).ElsgrupsdeCiU,ERCielPSCvan votar a favor d’una mociópresentada pels republicans ones lamenta la decisió de canviarelmodelterritorialdelaràdiopú-blica que costava el 0,75% delpressupost total de la Corpora-ció Catalana de Mitjans Audio-visuals.LaDiputaciótambétemqueperillielmodelterritorialdel’ACN.El director general dels Mossos, Manel Prat, va presidir l’acteElsMossospreveuenunestiutranquilalafruitaLa SeuVella acull el Dia de les EsquadresORIOL BOSCH (ACN). LLEIDAEl director general de la Policia,Manel Prat, va apel·lar a la vo-luntatdeserveidelsMossosda-vantel‘’cansamentoladesil·lu-sió’’ provocades pel context ac-tualiunmomentenquèlafeina‘’ésdifícil’’.Prathovadirdurantel discurs que va oferir a la SeuVelladeLleidaambmotiudelDiade les Esquadres a la Regió Po-licial de Ponent.D’altrabanda,l’intendentJo-sepLluísRosellvaassegurarqueel cos preveu una campanya delafruitatranquil·laenmatèriadela seguretat ciutadana, tal comja s’ha desenvolupat en els dar-rersanys,ivaapostarperconti-nuar treballant en el ‘’cavall debatalla’’ dels delictes contra elpatrimoni al món rural.Durant l’acte del Dia de lesEsquadresesvanreconèixerelsmèritsa78agentsdelcositam-béadiferentspersonesdelaso-cietat civil per la seva col·la-boració amb la policia.LaDiputació,contrala‘tisora’aCatRàdioiACNCiU, ERC i el PSC voten a favor de la mocióRosdiuquelaPaeriajafaanysquerebaixal’IBILamenta que els empresaris no la demanin de l’IVAACN. LLEIDAL’alcaldedeLleida,ÀngelRos,valamentar ahir que els empresa-ris reclamin que la Paeria revisiels valors cadastrals i redueixiel tipus impositiu que aplica al’impostdebénsimmobles(IBI),amb l’objectiu de rebaixaraquest tribut i alleujar la pres-sió fiscal que suporten les em-preses. Ros va recordar que elsimpostos municipals suposennomés el 6% dels impostos quehan de pagar tant empresariscom famílies i no entén perquèreclamenunarebaixadel’IBIiencanvi “no pressionen per dema-nar la baixada de l’IVA que ésl’impost que fa realment mal”.L’alcalde va assegurar, a més,queunarevisiócadastralnoser-viriatampocperpagarmenysjaquefaanysquel’Ajuntamentre-baixa l’IBI.4.800jovesalconcursderedacciódeCocaColaRosvaparticiparahireneljuratdelconcursdeJovesTalents-Premi Relat Breu que organitza cada any Coca-Cola, on hanparticipat 4800 joves lleidatans de 60 centres educatius.Presenten‘Lamarinadasemprearriba’,deFoixLa llibreria Caselles s’omplí a la presentació de La marinadasempre arriba del periodista lleidatà Lluís Foix, a càrrec deldirector executiu grup Segre, Joan Cal. Ros també hi assistí.AJUNTAMENT DE LLEIDAAJUNTAMENT DE LLEIDAORIOL BOSCH (ACN)REDACCIÓ. LLEIDAEl saló Eurofruit de Lleida es re-estructura i es renova i a partird’aquesta edició adquireix vidapròpia en convertir-se en la FiraProfessionaldeProveïdorsdelaIndústria Fructícola.ElnouEurofruit,queneixcoma resultat de la col·laboració es-treta entre Fira de Lleida i l’As-sociació Empresarial de Fruitade Catalunya (AFRUCAT), pas-saaserl’únicsalód’aquestesca-racterístiques a l’Estat. Així, elcertamen és professionalitza -s’adreçaapartird’araúnicamentals professionals de la indústriafructícola- i s’especialitza en elsector primari.Segons els organitzadors, elnou Eurofruit se celebrarà enunes dates que permeten pla-nificar la pròxima campanyafructícola, oferirà moltes nove-Planificar la próximacampanya fructícolaLes noves datesfacilitaran la presènciade potencials clients8.000 metresquadrats d’espaiParticipants d’Alemanya,França, Itàlia,Espanya iHolanda, entre d’altresImportant ofertacomplementàriaÀmplia varietat dejornades tècniques iconferènciesNeixun‘nou’EurofruitmoltmésprofessionalimésespecialitzatLa fira de proveïdors de la industria fructícola, del 26 al 28-Stats i acollirà una àmplia varie-tat de jornades tècniques i con-ferències especialitzades.El saló, de tres dies de dura-da -del 26 al 28 de setembre,alsPavellons3i4deFiradeLlei-da-, s’adreça exclusivament alsprofessionals del sector de lafruitaiaglutinaràtotal’ofertadeserveis i subministraments peral sector industrial fructícola.La fira tindrà una superfícied’exposició de 8.000 metresquadratsiaplegaràparticipantsd’Alemanya, França, Itàlia, Ho-landa, Portugal i Espanya.Els sectors representats sónelsembalatges,obtentorsivive-ristes, defensa vegetal, maqui-nàriaindustrial,logísticaitrans-port,sistemaantipedraiserveisauxiliars (assessories, enginye-ries, serveis financers,TIC i fredindustrial).Esconfirmaelpsiquiàtricperal’agressoradel’àviaREDACCIÓ. LLEIDALa jove dominicana que va serdetinguda dimarts per apunya-lar una anciana a la que tenia-cura, al final va passar ahir adisposiciójudicial,encaraqueesvaconfirmardenouelseuingrésa presó, novament en el centrepsiquiàtric.Crítiquesperlatramitaciódel’impostturísticREDACCIÓ. LLEIDALa Federació d’Hostaleria deLleidavacriticar quelarecapta-ciódel’impostturísticencaranoes pot tramitar a les principalsoficines de les entitats finance-res de Lleida i van afegir queaquesta setmana s’han fet ges-tions per intentar solucionar lasituació i no ha estat possible.ElPPvetalatisoradaaensveïnalsicasesregionalsREDACCIÓ. LLEIDAEl regidor i portaveu del GrupMunicipaldelPPalaPaeria,Jo-an Vilella, va lamentat la re-tallada del 13% de les ajudes ales entitats veïnals i d’un 15% ales cases regionals en la convo-catòriadesubvencionsdelaPa-eria per l’any 2013.
 11. 11. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201307COMARQUESPUBLICITATEl57%delslectorsdelSolsonèshofaencatalàACN. SOLSONAEl castellà continua sent l’opciópreeminental’horad’escollirunllibreaCatalunya.Així,el66,6%dels catalans llegeixen llibresen castellà mentre que el catalàés l’opció per al 27,8% dels lec-tors. Malgrat això, a set comar-ques catalanes aquesta propor-ciós’inverteixielcatalàocupalaprimera posició. Es tracta delSolsonès (57% més), el Priorat(44% més), la Garrotxa (43%més), el Ripollès (36% més), laRibera d’Ebre (22% més), lesGarrigues(22%més)ielPallarsSobirà(9%més).Aixíhorebel·lal’estudi sobre consum de llibresa Catalunya 2012.SortestrenaunamostrasobrelaparlapallaresaACN. SORTL’Associació Cultural Cambu-letainauguraràaquestdissabtea Sort l’exposició Supo-supoamb el pallarès. Es tracta d’unamostraquevoldonaraconèixerelpallarèsiferveurequèésunaparla viva.Borgescloul’anysenseapujarlapressiófiscalLa recaptació es mantéREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESL’Ajuntament de les BorgesBlanquesvapresentarahirelba-lançdelesordenancesfiscalsdel’any2012,períodeenelqualvacongelar la pressió fiscal alsciutadansambunarecaptacióenels tributs locals equivalent a lade l’any2011. En concret, elsin-gressos de l’àmbit local es vanmantenir constants, passant de3.302.152 euros el 2011 a3.303.076 euros el 2012.Taxesmunicipals importants com lesllicències d’obra i l’impost d’ac-tivitatseconòmiquesvanbaixarsignificativament. Per contra,durant el 2012 es va incremen-tarlleugeramentelrebutdel’IBIen un 5,15%, encara que per al’exercici del 2013 l’incrementseràmenorpelfetd’haverrebai-xatun5%eltipusimpositiuapli-cable. L’alcalde, Enric Mir, estàsatisfet“perhaveraconseguitli-mitar l’esforç fiscal en temps dedificultats econòmiques”.REDACCIÓ. SORTEl Departament de Territori iSostenibilitatestàtreballantperimplantarambvistaalsegonse-mestredel2013lanovatargetaT10/120enelcorredorBarcelo-na-la Pobla-Estérri d’Àneu.Així ho va donar a conèixerahir el secretari de Transports iMobilitat, Ricard Font, durantla presentació als alcaldes delPallars Sobirà el Pla de milloradeltransportpúblicdelacomar-ca,ques’hadesplegatdurantelsanys 2012 i 2013. Aquest abo-nament,actualmentjaenfunci-onament a les comarques delBerguedà,Solsonès,AltUrgelliCerdanya, és una targeta sensecontacteirecarregablequeper-met fer 10 desplaçaments en120 dies, amb un estalvi aproxi-mat del 50% respecte del preudelbitlletsenzill.Amés,ésmul-tipersonal de forma que la potusar més d’una persona a la ve-gada.Ambvistaal2014,ienfunciódeladisponibilitatpressupostà-ria, la Generalitat planteja, pelcorredor Pallars Sobirà-PallarsJussà, modificar els horaris iallargar trams entre la Pobla deSegur i Tremp de manera quequedarien 8 expedicions d’ana-dai8detornadadedillunsadi-vendres feiners, 6 els dissabtesi7els diumenges i festius.Tam-bé preveu coordinar els serveisde transport a la demanda ambel transport escolar amb placeslliurespertald’optimitzarlaxar-xa existent.D’altra banda, posarà enmarxa a partir del 2 de juny ifins al 14 de juliol un tren con-vencional cada diumenge perpotenciar elTren dels Llacs.Permetrà fer 10desplaçaments en120 diesNo té contracte i ésmultipersonal, demanera que la podràusar més d’una personaa la vegadaPer al 2014 preveumodificar horaris deltren de la PoblaAixí com allargar tramsentre la Pobla de Segur iTremp, segons ladisponibilitatpressupostàriaNouabonamentperanardelPallarscapaBCNameitatdepreuEstà previst posar en marxa la targeta durant el 2n semestre
 12. 12. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201308COMARQUESPUBLICITATTàrregaeditaunconteinfantildel‘Guixanet’L’Associació Cultural Guixanet de Tàrrega presenta aquestSant Jordi el primer relat infantil protagonitzat pels capgros-sos de l’entitat (Guantxo, Rosalia, Pio i Guixanet).AJUNTAMENT DE TÀRREGAPresentaciódelllibre‘UnvolperAlmacelles’El Centre Cultural d’Almacelles acollí la presentació del libreUn vol per Almacelles, amb il·lustracions de Julià Morancho itextosd’AlbertBaladaideldirectordelBondia,JosepR.RibéAJUNTAMENT D’ALMACELLES33consistorisdeLleidaalacampanyadelsinfartsREDACCIÓ. LLEIDALes malalties cardiovascularssón la primera causa de morta-litat a Catalunya i la gent queelspateixencaratrigamassaenassistir als centres mèdics. Delsmésde6.500infartsqueespro-dueixen a Catalunya cada any,només 1 de cada 3 pacients tru-ca al 112. Es calcula que nomésdurant el 2012, unes 200 per-sones de Lleida van patir un in-fart.Peraquestmotiu,33muni-cipis de la demarcació s’han su-mat a la campanya deconscienciacióciutadanaElsse-gons compten impulsada per laSocietat Espanyola de Cardi-ologia.Almenarreivindicalaconstrucciódel’escolaREDACCIÓ. ALMENARL’AMPA de l’escola d’Almenariniciarà diumenge un seguitd’accionsreivindicativesperde-manar la construcció de la novaescola, prevista ja per al pre-sent curs escolar.Tàrrega,seudela1afiraindependentistaaLleidaREDACCIÓ.TÀRREGAL’Ajuntament de Tàrrega ha as-solit un acord amb el col·lectiuEstelàniaperacollirel4demaigla2aFiraIndependentistaEste-lània, la primera de Lleida.AlcarràsaculldiumengelesOlimpíadesEscolarsREDACCIÓ. ALCARRÀSElCampdeFutbold’Alcarràstor-naràaserescenaridiumengedeles Olimpíades Escolars, un es-deveniment que aplegarà migmiler de nens i joves d’aquestavila del Segrià.REDACCIÓ. LLEIDAEl Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentaciói Medi Natural ha presentat da-vant representants del sector elPla de recuperació del sectoroví/cabrum de Catalunya.Aquesta iniciativa té per objec-tiugarantirlaviabilitatdelesex-plotacions cercant noves opor-tunitatsapartirdel’empentailaimaginaciódelpropisector,ambel suport de l’administració.El pla naix de la realitat queviuaquestsectorqueenelsdar-rers anys ha notat una davalla-da del consum, un increment decostos de producció, factors alsquals cal afegir la manca de re-lleugeneracionalielsreptesda-vantlanovaPAC.Pelegrívades-tacar que no és un pla tancat si-nó que vol ser dinàmic i selec-tiu, motiu pel qual va fer unacrida a la corresponsabilitat i ala participació del tot el sectoren el seu desplegament.Així, el pla vol promoure elconsum d’oví i cabrum i donar-ne a conèixer la seva qualitat apartirdediversificarl’oferta,mi-llorantlaqualitatdelesproduc-cionsidiversificantelscanalsdecomercialització tot potenciantla traçabilitat, la venda de pro-ximitatamésd’estudiarl’expor-tació a països tercers. De la ma-teixamanerafaunacridaalsjo-vesal’aturperquèesforminiesdediquin a fer de pastors.Agricultura crida a lacorresponsabilitat detot el sectorNo és un pla tancat sinóque vol col·laboració pertal de desplegar-loUn dels objectius:fomentar el consumd’aquestes carnsCal donar-ne a conèixerla qualitat a partir dediversificar-ne l’ofertaPlapergarantirelfuturdelsectordel’ovíicabrum,avuienperillPateix una davallada en el consum i l’augment dels costosNouciclededinars-debatsobrelacrisiaTàrregaDelaCambradeComerçREDACCIÓ.TÀRREGALa Cambra de Comerç deTàrre-ga iniciarà avui els anomenatsDinars Cambra, que volen esta-blir-se de manera regular com afòrum de debat pels empresarisde l’Urgell. El principal objectiude la iniciativa segons el presi-dent de la Cambra de Comerçtargarina, Delfí Robinat, és de-batreenelcontextdecrisiactu-al sobre les necessitats, inquie-tuds i interessos dels empresa-risimirard’aportarideesilíniesde treball per canviar la dinàmi-cageneral.ElcicleanomenatDi-nars Cambra comptaran amb lapresènciadedestacatsnomsdelmónpolític,empresarialieconò-mic.Avuielsparticipantspodrandebatre amb el delegat del’AgènciaTributariaaLleida,Da-vid Bonet.
 13. 13. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201309ACTUALITATAGÈNCIES. WEST(TEXAS)Una devastadora explosió enuna planta de fertilitzants propde la localitat deWaco, aTexas,ha tornat a crear el pànic als Es-tats Units.Ladeflagracióhaprovocatdi-verses víctimes mortals i mésd’uncentenardeferitsdelmuni-cipideWest,segonshaassegu-ratelportaveudeSeguretatPú-blicadeTexas,D.L.Wilson.“Hemconfirmat que hi ha víctimesmortals”, va dir a primera horadel matí hora catalana.Jaalmigdia,elportaveudelapolicia de Waco, Patrick Swan-ton, va donat una primera xifrade víctimes mortals.Swantonvaassegurarqueenl’explosió poden haver mort 15persones, 8 desaparegudes i160ferits,entreelsqualshihau-rien molts bombers, que s’havi-en desplaçat fins al lloc delsfets per apagar l’incendi que esvaproduirenunmoment,abansde la mortal deflagració.Perlasevabanda,eldirectordel servei d’emergències deWest, George Smith, va dir, se-gons informa la CNN, que elnombre de morts pot ser consi-derable i avançava que entreles víctimes hi hauria dos mem-bres del personal d’emergènci-es i, molt probablement, diver-sos bombers.El que sí queva confirmar ésque hi ha “entre 50 i 75 casesdestrossades” per les flames.Hores abans, l’alcalde de West,TommyMuska,jahaviaavançatabans que cinc o sis blocs decases veïnes a la planta havienpatit danys greus arran de l’ex-plosióques’haviaproduïtalafà-brica.ExplosiómortíferaaTexasenunafábricadefertilitzantsLa policia calcula 15 morts, 8 desapareguts i 160 ferits arran de la deflagracióLa fàbrica va quedar destrossadaElSenatdelsEUAtombalarestricciód’armesAGÈNCIES. WASHINGTONEl president dels Estats Units,Barack Obama, va fracassar enelseuintentperreformarleslleissobre armes després de la mas-sacre de Newtown. El Senat vatombar la legislació que prete-nia restringir el control sobre lavendad’armament,influïtperlapoderosa Associació Nacionaldel Rifle.MasdemanadiscrecióalsconsellersperlaconsultaAGÈNCIES. BARCELONATranquil·litat,bonsalimentsidis-creció. És el que ha demanatambinsistènciaArturMasapre-guntesdelsperiodistessobrelespossibles divergències entre elsdiferents membres del governsobre la consulta. Mas va cridara l’ordre els seus consellers i elsdemanadiscrecióperquèlacon-sulta arribi a bon port.PUBLICITATLa senyoraMaria Utgés i GrañóHa mort cristianament als 87 anys.(A.C.S.)DM: Sala de Vetlla de Castellserà. Castellserà, 19 d’abril del 2013Els seus afligits: espòs, Enric Serentill i Gili; fills, Robert i Rosa, M. Mercè i Guillem, Xavier i Lourdes; néts,M. del Mar, Laia, David, Roger, Xavier, Jordi i Anna; germans, Rosita (†) i Josep (†), Anita i Josep Maria (†),Jaume i Pepita; cosins, nebots i família tota.En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguen una oració per l’etern descansde la seva ànima, agraint totes les mostres de condol.Els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui, dia 19, a les 12.00 hores, a l’església parroquialde Santa Maria Magdalena de Castellserà.La senyoraMaria Utgés i GrañóEls treballadors del Grup SEGRE ens unim al dolor del nostre president Robert Serentill i Utgés per la mort de la seva marei de la nostra companya Rosa Reig i Crusells per la mort de la seva mare política.Lleida, 19 d’abril del 2013
 14. 14. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201310ESPORTSREDACCIÓ. PUIGVERD DE LLEIDATots lesveïnes iveïns de Puig-verd de Lleida es bolcaran denou-iaquestaésla8avegada-en la celebració de la Festa deSant Jordi i el Drac, que culmi-narà amb larepresentació fi-nal a la plaça del Castell(21.30h)ambl’espectacularre-presentació de la llegenda deSant Jordi. Una altra activitatdestacada tindrà lloc a la Pre-só de la Placeta, amb el Corre-dor del Terror, que tindrà lloctant al matí (11.00-12.30h)comalatarda(17-30-19.00h).Durant tot el dia també espodrà gaudir del mercat medi-eval(10.00-21.00h)ilesexpo-sicions d’estendarts o l’elabo-ració d’orelletes, però l’activi-tat començarà abans amb unesmorzarpopularalaplaçadel’Església(9.30h).Tambégau-direm de l’actuació infantil del’EscolaSantJordi(10.15h),ac-tuació castellera (11.00h), ce-Puigverd,referentdelaFestadeSantJordiActivitats tot el dia, que culminen amb la llegenda del dracTot el poble es bolca amb aquesta celebració festivarimòniareial,amblabaixadadenobles, ball de banderes i ballsmedievals de poble (12.15h),missa medieval (13h) i el dinarmedieval a la Placeta (a partir13.30h). Les activitats continu-aran a la tarda amb conta con-tes (15.30h), actuació infantil(17.30h) i cercavila amb músicamedieval (18.30), abans de latracafinaldelarepresentaciódela llegenda de Sant Jordi.AGÈNCIES. ATENESLliçó del Barça Regal a la pistadel Panathinaikos. Els de Pas-cual van derrotar els grecs per60-70ivanforçarelcinquèpar-tit de la sèrie, que es disputaràal Palau dijous de la setmanaque ve.L’equipblaugranavadominarel ritme del matx, ha anat sem-prealdavantenelmarcadorihasilenciat l’infern de l’OAKA. Ac-tuacions destacades de JoanElBarçavençaAtenesiforçael5èidefinitiupartitperalaFinalFourSuperen les adversitats i al Panathinaikos grec (60-70)ambunaactuaciódominantdelsseus homes interiors. Tomic iLorbekvanconduirelsseusfinsa una diferència màxima de 17punts (40-57). Bramos (15punts)iLasme(12puntsi12re-bots)van agafar el relleu de So-fo i els verds van maquillat elmarcador. De fet, no hiva haveropció real de remuntada gregaen cap moment. El Barça (5 tri-ples en l’últim quart) no va per-dre el control en cap moment.Carles Navarro (17 punts) i To-mic (16 punts).ElBarçavaferuninicidemo-lidordominantper10-20alfinaldel primer quart. El Panathinai-kos, orfe de Diamantidis (0punts), va igualar el marcadoral descans (27-31) gràcies a labonafeinaofensivadeSchortsa-nitis(13punts,11enelsdospri-mers quarts).Els catalans van ampliarl’avantatge en el tercer quartNadaliDjokovicjasónaquartsdeMontecarloAGÈNCIES. MONTECARLONadal continua amb la seva rat-xatriomfalaMontecarloihaac-ceditambautoritatalsquartsdefinal en derrotar Kohlschreiber.Djokovic també és a quarts, iMurray i Berdych, eliminats.GrupdepercussióperalLleidaEsportiu-TerolREDACCIÓ. LLEIDAEl Lleida Esportiu tornarà acomptaràambelsuportdelgrupdepercussióPimPamDaleMa-raca d’Arbeca per animar els ju-gadorsiaficionatsdurantelpar-tit de diumenge contra elTerol.LaF1tornadiumengeambelGPdeBahrainAGÈNCIES. BAHRAINElMundialdeFórmula1arribaaBahrain envoltat de polèmica iamb3pilotsmarcantlapautaenla classificació general: Vettel,Räikkönen i Alonso, que buscaun 4t triomf al circuit de Sakhir.AGÈNCIES. BARCELONAEl president del FC Barcelona,Sandro Rosell, va anunciar ahirdurant un acte davant el SenatdelBarçaalaSalaAuditori1899de les instal·lacions del CampNouquetélaintenciódepresen-tar-se a la reelecció a la pre-sidència del club.“Vullanunciarquelamevain-tenció és presentar-me a la ree-lecció el 2016 perquè el soci emsegueixidonantlaconfiançaperencarar aquests reptes”, ha ex-pressat Rosell.Rosell ha fet pública la sevadecisió just quan es compleixl’equador del seu mandat.SandroRoselloptaràalareeleccióalBarçaL’anunci es fa just a l’equador del seu mandatUnjuvenildel’HandbolPardinyes,medalladeplataEl jugador juvenil de l’Handbol Pardinyes Lleida Khems Sylla, haaconseguit la medalla de plata amb la selecció nacional del Sene-gal sub-21 després de perdre la final davant el combinat de Nigè-ria per 32-38.HANDBOL PARDINYES
 15. 15. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201311PROPOSTESR.P.R. LLEIDALluís-AntonBaulenasenspresentalasevanovanovel·laQuan arribi el pirata i se m’emporti (editorial RBA) du-rant la seva promoció a la ciutat de Lleida.Quatre anys després d’El nas de Mussolini, que vaser premi Sant Jordi 2008, arriba la teva darreranovel·la: Quan arribi el pirata i se m’emporti. Ésuna novel·la d’aventures, però també conté dosisde realisme màgic, costumisme... quin és el focusamb el qual vas escriure-la?Acostumo a barrejar solucions narratives en les mevesnovel·les, és un risc literari que m’agrada assumir. Enaquest tipus de novel·les, i aquesta, que és complexa,he anat modificant, fent proves, però no hi ha una ideainicial...lespeceshananatencaixantihaquallataquesttipus de novel·la.Sí que el personatge protagonista m’ha deixat ferinclús un tractament gore. I he anat barrejant...Carducci, el coprotagonista, és la cara oposada, iés molt més versemblant... a més, la sevacondició d’homosexual està tractada amb moltanaturalitat...Sí,aixòhetractatquesiguiaixí.Éshomosexualcompo-dria ser heterosexual. He fet moltes novel·les, en canvi,amb protagonistes femenines. Però aquest cop ha sor-git així, sense una intencionalitat prèvia.Té un punt costumista, la novel·la, amb ladescripció acurada del barri del Raval del 2006.Sí, però intento que la descripció vingui de la mà delsprotagonistesqueallíhiviuen,mésquenopasd’unde-tallisme de la prosa. És una novel·la d’aventures, peròen un context social i econòmic molt concret.La novel·la és un planejament de fins aquin punt pot arribar una personaper diners o poder?Exacte.EnCarducciéspobre,tépunts de misèria personal.Aquesta novel·la, però, ja téquatre anys. I ara em sorprènque en el context de crisi enquèvivim,aquestsdilemesfruitdelafaltaderecursossiguin,perdesgràcia tan vigents. En l’epí-leg torno a situar l’acció en el2010, en plena crisi, i l’escenarijahacanviatradicalment:l’èpo-ca de lesvaques grasses ja s’haacabat. A més això em permetdonar-liunpuntdeversemblan-ça a la novel·la. Amb quatreanys,elcontextsocialdeBarce-lona ha fet un gir radical.Sempre comentes que tuescrius la mateixa novel·la...Sí, però jo crec que no sóc unaexcepció:elsescriptors,comtot-hom, tenim les nostres pròpiesneures.Tothomteniminteressospersonals, ideològics, cultu-rals...sónelsmateixosalllargdelavida, peròvan canviant a me-suraqueunmateixcanvia.Jonosócelmateixquefa25anys.Latendència esvoler explicar i de-fensar el mateix.Literàriament, jo ofereixo als lectors el meu món propi,que funciona des del principi. Recupero inclús per-sonatgesd’altresnovel·les.Intentoquelamevaproduc-ciótinguiunfilconductorclar.UnlectorquecompraunBaulenas sap més o menys que hi haurà dins. Bàsica-ment, jo he fet dos tipus de novel·la: la històrica i lacontemporània. I penso que en Quan arribi el pirata i sem’emporti, s’uneixen bé aquestes dues modalitats. Ésuna oferta de dos en un! (riu).Ventura Pons t’ha guionat i ha fet pel·lícules apartir de novel·lesteves. Creus que espot fer unapel·lículad’aquesta novanovel·la?Això voldria, peròels costos sónmoltelevats.AmbVenturaPons,quea més a més ésproductor, he fettrespel·lícules.Iellsap molt bé, per-què té unavessantempresarial moltnecessària,quan unprojecteés viableo no. Isapoptimitzarcostos.Esperoquesiguipossible.Tantdebo!Com veus el món editorial en llengua catalana,actualment, amb els estralls de la crisi?Les editorials, en general, estanvivint un canvi qualita-tiu molt important, amb la digitalització, enmig d’unacrisieconòmicabrutal.Ésuntempsdetransicióquenose sap ben bé com acabarà. La indústria editorial cata-lana és prou forta per aguantar-ho i també hi ha un al-tre factor molt important: hi ha molt joves escriptors imoltbons, enllenguacatalana.Aixòconstitueixunpro-cés en cadena: afectarà editorials, distribuïdores,llibreries... els intermediaris van desapareixent... aixòpassa a tots els nivells, en les empreses. És una crisisistèmica. I això fa que es tendeixi a assegurar ingres-sosapostantperunsdeterminatsproductes.Elmóndela literatura no se’n veu exclosa d’aquesta lògica eco-nòmica. El problema és que aquesta conjuntura dónapas a un excés de novel·la de consum queve presenta-da com a literatura de nivell. I això va en detriment debonsproductesquepassendesapercebuts.Enaixòcrecque els mitjans de comunicació tenen part de respon-sabilitat,perquècauenenelsmateixparany.Jotincmol-ta sort amb els meus lectors. És una època molt con-vulsa, tot plegat, i tinc molta curiositat per veu-re cap on anirà.Moltes vegades has manifestat lamancança que tenim aCatalunya d’interacció entreels escriptors i el mónuniversitari que es dónamolt sovint als Estats Units ien determinants païsosd’Europa...Crecquelauniversitatcatalanaestà molt acostumada a treba-llar amb autors morts. Que unescriptornomésentraenlauni-versitat “amb els peus per da-vant”. Als EUA, la relació entreels escriptors i el món docent i,finalment, la resta de la socie-tatestàmoltmésnormalitzada...nohihaaquestadiferènciad’es-tatus.Desd’aquestpuntdevis-ta, crec que aquesta situació ésmolt més sana. Això també esnota amb les lectures recoma-nadesperpartdelsprofessors...crec que caldria més renovació.Ens hem de posar al dia: i hamoltíssims autors joves moltbons, que es mereixen ressò.L’activitat cultural catalanacontinua ben viva, malgratla crisi. Creus que el teixitcultural, social i polític estàa l’alçada del procéssobiranista actual?Es constata, afortunadament,quelasocietatcivilsaporganit-zar-se quan cal. I s’organitzamolt millor que els polítics noes pensen. I s’han de posar aldia,peròaixòésbo.Moltbo.Calconfiar en la gent d’aquest pa-ís. Aquesta vegada ja no hi havolta enrere.Entrevista Lluís-Anton Baulenas“Lasocietatcivils’organitzamoltmillorqueelspolíticsnoespensen”
 16. 16. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201312PROPOSTESCinemesRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 LleidaGrandes esperanzas (+7) 16.15Tesis sobre un homicidio(+12) 18.25 20.20 22.20El lado bueno de las cosas (+12) 16.00 18.10 20.20Argo (+7) 22.30Lol (+12) (HD) 16.00 18.20 20.10 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38Ana Karenina (apta) (HD) 16.05 18.20Los últimos días (+12) (HD) 20.35 22.25Hansel & Gretel (+12) Dilluns, 22 abril: connexió en directe amb l’Òpera Bastille de París, a les 19.30Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.esLos Croods (apta) 16.30 18.30Los últimos días (+12) 20.20 22.25 •00.20Alacrán enamorado (+16) 16.40 18.30 20.20Un amor entre dos mundos (apta) 22.15 •00.15Posesión infernal (Evil Dead) 16.40 18.40 20.30 22.20 •00.15Oblivion (+12) 16.40 19.00 21.45 •00.15Efectos secundarios (+12) 16.40 18.15 20.20 22.25 •00.30Tierra prometida 16.40 18.15 20.20 22.25 •00.30Memorias de un zombi adolescente (+12) 16.40 18.30 20.30 22.20 •00.15Un lugar donde refugiarse (+7) 16.00 18.05 20.15 22.20 •00.25Tesis sobre un homicidio(+12) 16.00 18.15 20.30 22.30 •00.30G.I. Joe (+12) 16.15 18.20Tipos legales 20.25 22.20 •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esLa caza (+12) 16.05 18.30 20.35 22.40La cocinera del presidente (apta) 16.05Cristiada (For Greater Glory) (+16) 16.05October Baby (+7) 17.25Grandes esperanzas (+7) 19.10Mon petit (apta) 21.15Blue Valentine (+16) 22.40Danse La Danse. Nacho Duato (apta) 17.15On The Road (+12) 16.05 18.30 20.35 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Un lugar donde refugiarse (+7) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30 •00.40Un lugar donde refugiarse (+7) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30Tierra prometida (+7) °14.25 16.25 18.25 20.25 22.25Los amantes pasajeros (+16) °12.25 •00.30Oblivion (+12) (HD) °13.50 18.10 20.45 •23.13Oblivion (+12) °11.30 °14.00 16.30 19.00 21.30 •00.00Oblivioin (+12) °12.20 °14.50 17.20 19.50 22.20 •00.50Efectos secundarios (+12) 19.45 21.45 •23.45Un amor entre dos mundos (apta) °11.40 °13.40 15.45 17.40Un amor entre dos mundos (apta) (3D) 16.45 •00.35The Host (La Huésped) (+12) °13.25 15.40 17.50Los últimos días (+12) 20.05 22.00 •00.00Dando la nota (+12) °11.35 °13.45 16.20 18.25Alacrán enamorado (+16) 20.30 22.25 •00.20Anna Karenina (apta) 20.50 •23.10Oz: un mundo de fantasía (+7) 16.15 18.30Oz: un mundo de fantasía (+7) (3D) °11.50Los Croods (apta) (català) (HD) 16.20Los Croods (apta) (3D) °14.45 18.45Los Croods (apta) °11.40 16.00 18.00 20.00 21.50Por la cara (+12) °13.40 •23.45Memorias de un zombi adolescente (+12) °12.35 °14.30 16.25 18.20 20.15 22.10 •00.05Memorias de un zombi adolescente (+12) °13.30 °15.25 17.20 19.15 21.10 •23.05G.I. Joe: la venganza (+12) (3D) 20.35 22.35G.I. Joe: la venganza (+12) °15.05 17.05 19.05 21.05Djando desencadenado (+16) °11.40 •23.05Jack el cazagigantes (+7) (3D() °11.30Jack el cazagigantes (+7) °14.30 16.30Parker (+16) °12.10 18.40 20.50 •23.15Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comLos amantes pasajeros (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.30, 22.30; Dg. 18.30, 20.30; Dl. 22.15Oblivion (+12) (HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.15, 20.30; Dl. 22.15Memorias de un zombie adol. (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30; Dg. 16.20, 18.20, 20.20; Dl. 22.15Los Croods (apta). Ds. 18.30; Dg.16.30.Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comOblivion (+12). Ds. 17.30, 22.30, 22.30; Dg. 17.30, 22.30; Dl. 22.15Memorias de un zombie adol. (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comLos amantes pasajeros (+16).Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30Jack el caza gigantes (+7. Ds. 19.15; Dg. 17.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7) Ds. 18.15; Dg. 17.00Los amantes pasajeros (+16). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comLos Croods (Apta). Dg. 17.00Mamá (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comAmor (+12). Dv: 22.00Mon petit (Apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00Parker (+16) Ds. 22.30; Dg: 19.30; Dl. 22.15.Planell LinyolaEl cuarteto (Apta). Ds. 22.00; Dg. 19.00Los Croods (apta). Dg. 17.00LaboxacomasortidaperajovesdelinqüentsAlacrán enamoradoDrama. Espanya, 2013. 100’. Dir.: Santiago A. Zannou. Int.: Álex González, M.Á. Silvestre, Judith Diakhate, Carlos Bardem,. Cinemes: Lauren, JCA AlpicatJulián (Álex González) i el seuamic Luis (M.A. Silvestre) sóndos nois de barri que formenpart d’una banda de violentsneonazislideradaperSolís(Ja-vier Bardem). Julián freqüentaungimnàs,on,gràciesaladis-ciplina de la boxa, a la noblesadelseuentrenador(CarlosBar-dem) i l’amor d’una jove mula-ta(JudithDiakhate),aniràcan-viant a poc a poc de menta-litat. Llavors comença a allu-nyar-se del grup, però Luis noestà disposat a consentir-ho.El cineasta sap mesurar lesdistàncies com un bon púgil,sap amagar el cop i quan dei-xaranarladreta.Zannourecor-re de certs tòpics i es quedacurt en raons, però el film as-soleix fer olor de suor, a ràbia.Els problemes a la joventut centre l’eix argumental de la pel·lículaAventuraespacialdelamàdel’eternTomCruiseOblivionCiència i Ficció. Estats Units, 2013. 126’. Dir.: Joseph Kosinski. Int.:Tom Crui-se, Morgan Freeman, Olga Kurylenko. Cinemes: Lauren,JCAAlpicat, UrgellAny 2073. Fa més de 60 anysla Terra va ser atacada, es vaguanyarlaguerra,peròlamei-tat del planeta va quedar des-truït, i tots els éssers humansvan ser evacuats. Jack Harper(Tom Cruise), un antic marine,és un dels últims homes quel’habiten. És un enginyer deDrones que participa en unaoperacióperextreureelsrecur-sos vitals del planeta. La sevamissióconsisteixapatrullardi-àriament els cels. Un dia, res-cata una desconeguda d’unanau espacial i, llavors, es veuobligat a replantejar les sevesconviccions més profundes.Un trencaclosques dispóti-co més o menys intel·ligent,amb un gratificant toc humà,malgrat alguns desenvolupa-ments narratius que podrienser qüestionables.Tots els ésser humans de la Terra van ser evacuatsPel·lículesPROGRAMACIÓ I HORARIS: DEL19 AL24 D’ABRIL.(°) Només dissabte i diumenge. (•) Sessió golfa: divendres i dissabte.
 17. 17. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201313PROPOSTESExposicionsRealitat alternativaSala d’exposicions del Museu Comarcalde l’Urgell.Tàrrega. A les 20.00Inauguraciódel’exposicióRealitatal-ternativa,deMartíOliva.Espotvisitarfins el 28 d’abril.Trilogia de la privadesaSala Gòtica IEI. Lleida. A les 20.00 h.Inauguració de l’exposició de MargaXimenez/ Nora Ancarola.Pedrolo al quadratSala Marsà.Tàrrega. 20.30 h.Inauguració de dues instal·lacionsplàstiquesinspiradesenl’obradePe-drolo. Vers la imatge, treball de Mun-tada Roca, i Intervencions d’Alba Cu-ñé i Joan Feliu. Oberta fins el 28.ConcertsEl petit de Cal ErilLocal de la Societat Ateneu.Tàrrega. Ales 23.00 h.El cantautor revelació Joan Pons, co-negutcomElPetitdeCalEril,presen-ta elseutercerdisc,Lafiguradelbuit.Tast de música amb toc de viBiblioteca Municipal. Juneda.A les 22.00 h.Presentaciódel’últimdiscdelaMerit-xellGenéAixít’escaulamelangia,ambtast d’una copa de vi i productes deproximitat.Pepet i MarietaCafeteria Slàvia. Les Borges BlanquesDissabte 20, a les 23.30.ConferènciesHistòria d’AlguaireSala d’actes de l’ajuntament.A les 21.00.XavierBañeresimpartiràlaconferèn-ciaAproximaciódelahistòriad’Alguai-re passejant pels carrers.Fotografia1a Trobada d’InstagramersParc Nacional d’Aigüestortes i Estanyde Sant Maurici. Diumenge, 21 d’abril.Més informació:www.araLleida.cat/instawalkparcnacionalElPatronatdeTurismedelaDiputacióposaenmarxaunaacciódepromocióidifusiódelsatractiusdelParcpermit-jàd’unaquarentenad’usuarisdel’apli-cacióperamòbilsInstagram.Consis-teixenunasortidaambraquetesilesfotosespodranpenjar alsmitjansso-cials i també en una exposició a l’IEI.TallersTaller del riureTeràpies naturals. Alcalde Sol, 5.Lleida. De les 20.30 a les 22.00 h. Totsels divendres d’abril i maig o undissabte al mes, matí i tarda.TallerambelspallassosNúriaiRichi.per comprovar que les rialles millo-ren el benestar i augmenten la salut.LlibresMúsica i poesiaAula Magna de l’Institut d’EstudisIlerdencs. Lleida. A les 20.00 h.Presentaciódel’obrapoèticadeFran-cescGelonchiAmatBaróacàrrecdeFrancesc Pané. L’acte estarà amenit-zatperlaCoralielGrupdeRapsodesdel Sícoris.Emocions contra la mandraAula Magna de l’IEI. Lleida.Dissabte 20, a les 12.30.Presentació del llibre Emocions con-tra la mandra, un calendari de parau-les, de Francesc Pané.Relats amb tracteSala Francesca de Llobera del ConsellComarcal del Solsonès. A les 20.00 h.Recopilaciódedotzerelatsdeprofes-sionalsdels ServeisSocialsiunrelatinèdit de l’escriptora Isabel-Clara Si-mó. El llibre fa una ullada a diferentstipus de maltrataments.ConcursosAuquesMés informació a l’ajuntament deBalaguer, www.balaguer.cat.En el marc de la commemoració dels600 anys de la caiguda del Comtatd’Urgell,esconvocaunconcursd’au-ques. Elstreballss’handelliurar alaPallavacara abans del 30 de maig.Esports14è Ral•li deTerra “Ciutat deCerveraDies 19 i 20Primeraprovadelcampionatd’Espa-nya de la modalitat.Unapassejadaperlahistòriadelpop-rockEl Cafè delTeatre porta avui aescenaelscatalansDept,prac-ticants d’un pop-rock modernamb certes dosis d’electrò-nica. Aquest cop presenten elseu darrer treball, La perfec-ció del caos, a cavall entre elrock i el pop.Dissabte passaran el testi-monialsDeltonos,queesmos-tren com una de les bandesmés incombustibles de l’esce-naroqueraespanyola.Presen-ten Saluda al campeón.MúsicaDept i Los DeltonosCafè delTeatre de l’Escorxador.Divendres 19 i dissabte 20, a les 22.30.Preu del concert de Dept: 5€.Preu de Deltonos: 15€, 12€ reduïda.GuiadelcapdesetmanaPuigverd de Lleida.Diumenge, 21 d’abril.Durant tot el dia, de les 9 delmatí fins a l’1 de la matinada.RecreaciómedievaldeSantJordiieldrac8àediciódelaFestaMedievalqueduranttoteldiaesfaràadiferentsllocsdePuigverddeLleida.DestacalaCerimòniaReialambl’es-cenificaciódelanoblesa,seguidad’unamis-sa,eldinarmedievaloelmercat.Alanitesre-presentarà la llegenda de Sant Jordi.lAuditori Enric Granados.Lleida.Dissabte 20. A les 19.00 h.Preu: 5/7 euros.UpaUpelmètode,denoual’AuditoriGranadosDesprés de l’èxit de l’estrena del passat mesd’octubre torna aquest espectacle que estàa mig camí entre un concert, teatre o cine. Hicol·laborencompositorslleidatansi l’orques-traJuliàCarbonell. Ladireccióésd’ArnauVi-nós, i l’idea i l’actuació d’Eduard Boleda.AnglesolaDies 19, 20 i 21 d’abril.Tot el diaPels carrers i l’Espai del Carro.ElsTresTombscompleixentrentaanysAnglesola s’omplirà durant tres dies d’es-pectacles com balls countryel divendres, peranunciar la inauguració, espectacles de ca-valls,firamedieval,oelzènitdelafesta,eldis-sabte, amb la desfilada dels Tres Tombs o elfinal amb el sorteig del Carro de Fato.Museu de Lleida. Diumenge, 21d’abril. A les 11.00 h. Preuactivitat: nens 3€, adults 4€.Places limitades.Reserva al tel. 973 283 075.Situa’talaLleidaMedievalVisita dinamitzada per a famílies amb nensde 3 a 6 anys. Ens situarem davant del gra-vatdeWyngaerde(1563)ielcomentaremin-cidint especialment en els canvis urbanísticsi socials que ha experimentat Lleida des del’Edat Mitjana fins a l’actualitat.CantemcontralafamPlaça Paeria. Dissabte, 20 d’abril.A les 17.00 h.Concert de corals lleidatanes sotaellemaCantemcontralafamafavorde Mans Unides.NensinenescontraelcàncerSala d’actes Col·legi Montserrat.Dissabte, 20 d’abril. A les 18.00 h.II Festival de música i dansa en be-nefici de les colònies d’estiu del’AECC-Catalunyacontrael Càncer.MercatdelesideesPl. de la Catedral. Dissabte, 20d’abril. De les 10.00 a les 20.00 h.Fotografia, pintura, joieria, bijute-ria, creadors audiovisuals, produc-testèxtils,il·lustració.Totaixòimésen una espai d’exposició ivenda.TrasllatsolemnedelarelíquiadeSantJordid’Alta-ribaAlta-riba. Diumenge, 21 d’abril. A les09.00 h. Més informació iinscripcions: www.estaras.dll.netCaminada popular a en la qual estraslladaràdeformadefinitivalare-líquia de Sant Jordi.PremisimagLariTeatre Comarcal del SolsonèsDissabte 20, a les 21.00Lliurament dels premis Drac 2013en poesia i relat curt i espectacle acàrrec del mag Lari.Reugenio,monòlegTeatre l’Amistat. Mollerussa.Dissabte 20, a les 22.00Espectacle que reivindica la figuradel popular humorista.Entra a bondia.catsi vols informar-te de més actes culturals
 18. 18. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201314OCIAnuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.261SudokuTe’nsortiràsbéambalgunacosaquetéaveureambpagamentsobligatorisper-quèhassabutorganitzarbéelsteusre-cursos. Això et permet estar tranquil.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILHi ha moltes probabilitats que algú esposi en contacte amb tu per demanar-te un favor o un préstec. Pensa bé finsque punt estàs disposat a fer-hoTAURE20 ABRIL-20 MAIGEt proposes fer una cosa molt positivaque et portarà aquesta calma interiorque tant necessites. Dona’t l’oportuni-tat de tenir cura del teu cos.BESSONS21 MAIG-20 JUNYSegueixespreocupatd’unassumptefa-miliarquet’esquitxaràforça.Noetque-daràmésremeiqueaguantarelxàfeci,fins i tot, ajudar o consolar a algú.CRANC21 JUNY-22 JULIOLT’agradenelsluxesilabonavida,inoetvas a pensar duesvegades una despe-sa relacionat amb això, ja sigui en unbon menjar o en un caprici.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTSi tens una nova relació i no és nomésuna aventura, pren les regnes i pensadetingudament el que et farà feliç o noperquè encara no ho tens molt clar.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRENo facis cas de rumors o de xafarderi-esquehihagialtreballperquèrealmenthihacertespersonesalesquecausma-lament i això serà difícil de resoldre.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREBondiapertancarnegocisotractesdequalsevol classe, les qüestions de di-nerstambéseranpositives.Ésl’horadecobrar deutes pendents.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREEt proposaran estratègies per dur cer-tesaccionsquesignifiquinpoderocon-trol d’una situació. Seran una mica pe-rilloses, però sabràs què has de fer.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREFaràs un pas que significa estabilitatemocional.Potestarrelacionatambuncanvi d’habitatge i això et farà tambéorganitzar el teu estil devida.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERSietdemanenajuda,nopotsdeixardedonar-la, encara que això suposi quedeixisdeferalgunaactivitatlúdicaquehavies planejat des de fa temps.AQUARI20 GENER-18 FEBRERNo t’ha d’espantar la responsabilitat, imés si es tracta d’una activitat de caraalpúblic,jaqueensortiràsairósisigni-fica quelcom nou, que no has fet mai.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.734Solucions n. 1.7338767 89 436 178 529153 2181476299 3 26 1 87 5 41 8 74 3 59 2 66 4 57 9 21 8 38 9 74 6 13 2 52 6 47 5 38 1 95 3 19 2 84 6 72 4 31 8 65 7 96 7 15 9 23 4 88 5 93 7 42 1 61. OFERTASREFORMAS EN GENERAL precios másbajosdelmercado.Tel.600094641.2. DEMANDASSENECESITA, esteticien autónomo pa-ra Llongueras Elite.Tel. 973 248 286 /630902127.¿NECESITAS GANAR dinero?.Tel. 622152293.3. SERVICIO DOMÉSTICOSEBUSCAseñora40-60añossinrespon-sabilidades familiares, con carnet de con-ducir,paravivirenunpuebloconSr.de70años, hacerle compañía, acompañarle almédico,comprar,saliracomer,pasearyta-reasdomésticas.Acambioofrecemos:ma-nutención, vivienda, comida, y pequeñaayudaeconómicaparalosgastospersona-les. Interesadas llamar.Tel. 629 316 474(15ha17h).6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASSEVENDEN 2 tresillos, 3+2.Tel. 639 619393.14. CONTACTOSAMA NEGRAZA super cruel, dominante,culona,pechugona,vibradores,unicamen-te.Telf.635867309.Salidas24horas.NOVEDADVENEZOLANA. Pecho 150 na-turales. Cuerpo espectacular. Cariñosa.Completita.Tel.688473091.20€. MADURITA. Besos, beso negro.Francésnatural.Todosservicios.Tel.666230000.JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio-nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646897356.24horas.ARGENTINA.GUAPA,madurita,eficienteyesbelta.Bodymasajes.Particular.Tel.657241336.MASAJESCAMILLA.Relajantes,eróticos,prostáticos(arnesvarios)sexo...particular.Tel.688460331.MADURITA39años,guapísima,sexy,ele-gante, divertida. Particular.Tel. 633 108348.30€. MASAJE sensitivo, super relajante.MEdiahora.Tel.683180104.SEÑORA 49. Busca relaciones discretas.Buen precio.Tel. 698 609 091 / 698 206906.¡¡¡TRAVESTISPARAISO!!!Arianaguapisi-ma,rubiaza,delgadita,especialistaprinci-piantes.Síatodo,eyaculaciónmútua,feti-chismo,vibradores.24h.Tel.678921866.IRMA. MASAJES dulces con pastelita ru-sa.Sóloespañoles.Tel.637013229.¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.¡¡¡20€!!!MADURITAsupercaliente,be-sucona,francéssin.Tel.622035046.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESSE ALQUILA almacen, 600m2. Con ofici-na,instalacióneléctrica.Alcoletge.Tel.973196342/636826068.SEALQUILApiso2habitacionesC/Major.Económico.Tel.666161069.SIN COMISION. Nuevo estudio. Amue-bladoenLleida.280€.Telf.652011825.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.SETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.com22. VENTASESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 19. 19. BONDIADIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. la Lídia i enClaudi, anant a l’una,tanquen un bon negociper al casino.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre.21.50 Zona zàping.22.25 La gran pel·lículaTenderness. Un casd’assessinat. 2008 EUA.Dir: John Polson Int:Russell Crowe, LauraDern. El tinent Cristofuoroés un policia veteràobsessionat amb el casd’Eric.00.05 Pel·lícula. Direct contact.01.35 TR3S C.01.40 Divendres.03.10 Ritmes & Blues a l’estudi.05.10 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Àngelo!.09.00 MIC.09.43 Els barrufets.10.33 Avatar: l’últim mestre del’aire.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 GR Terres del sud.22.51 Cronos.23.48 Catmúsica.01.20 Elisabeth Arden.02.04 Bon viatge.07.00 8 de 8.07.30 Catalunya Blues.08.05 8 al dia matí.09.00 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys.16.30 La doctora Quinn.17.20 Pel·lícula. El club social deCheyenne 1970. EUA. Dir:Gene Kelly. Int: JamesStewart, Henry Fonda.John, un cowboy de Texas,rep una insòlita herència.19.00 8 al dia.22.15 Gran cinema. Litte Odessa.Cuestión de sangre. 1994.EUA. Dir: James Gray. Int:Tim Roth, Edward Fulong.En Joshua Shapira, unassassí a sou que treballaper la màfia russa de NY,ha de tornar al barri de laseva infància.00.15 Només per als teus ulls.Portero de noche . 1974.Itàlia. Dir: Liliana CavaniInt: Charlotte Rampling,Dirk Bogarde, PhilippeLeroy.01.45 Clips.07.59 La cançó del bon dia.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa (red).09.00 Lleida al dia (red).10.30 Cafeïna (red).11.30 Sector primari (red).12.00 Gaudeix la festa (red).12.30 Fórmula Pi (red).13.00 Univers de formació (red).13.30 Central de neu (red).14.00 Notícies migdia.14.30 Bonus Music.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia (red).16.45 Mirades (red)17.00 La 7mana a Ponent.17.30 Info 7.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 El Flaix.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 A peu de carrer.21.30 Lleida al dia.23.00 Notícies vespre.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.05 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Desaparecida. Serie.17.45 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente. Con AnneIgartiburu i Roi Groba.21.00 Telediario 2.22.00 El tiempo.22.30 Cine. Rastro oculto. 2007.EUA. Dir: Gregory Hoblit.Int: Diane Lane, ColinHanks, Billy Burke.00.05 Cine. Psycho. 1998. EUA.Dir: Gus Van Sant. Int:Vince Vaughn, AnneHenche, Julianne More,Viggo Mortensen.01.45 La noche en 24h.03.15 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Documental.08.55 Biodiario.09.00 Pueblo de Dios.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 UNED.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 Zoom net.14.10 En portada.14.55 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.10 Destinos clásicos.18.15 Grandes documentales.18.45 El escarabajo verde.19.00 La casa encendida.19.35 Solo moda.20.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.20.30 Gent de paraula.21.00 Documental.22.10 La suerte en tus manos.22.15 Cómo nos reímos.23.20 Con una sonrisa.00.00 Atención obras.05.15 Fusión sonora.06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana. Invitado: PedroAlmódovar.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario.Presentado por PazPadilla.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Sálvame Deluxe.Presentado por JorgeJavier Vázquez.02.20 Premier Casino.Presentado por AitorTrigos y Teresa Martín.05.00 En concierto.06.00 Minutos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias.Presentado porVicente Vallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo! Presentadopor Arturo Valls.20.00 Atrapa un millón diario.Con Carlos Sobera.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.40 Deportes 2.22.10 Increíbles: El gran desafío.02.30 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.30 Al rojo vivo. Presentadopor Antonio G. Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Presentado porHelena Resano.15.00 Jugones. Informacióndeportiva presentado porOscar Ricón y AntonioEsteva.15.40 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.16.45 Bones.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 La Sexta Columna.22.30 Equipo de investigación.02.00 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.30 Lo sabe, no lo sabe.09.45 Caso abierto. Quién es tupadre; Esa mujer; Lejos decasa.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por MartaFernández.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. La mariposa azul;El tercer hombre.17.40 Money Time.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.Presentado por RobertoArce y Mónica Sanz.21.00 Hermano mayor.23.45 Callejeros. Vendo oro;Vendo mi casa; Empleadosdel hogar.02.00 Cine Cuatro. Manticore.2005. EUA. Dir: RobertBeltran, Jeff Fahey. Unescuadrón de las fuerzasamericanas en Irak, seencuentra toda la gentede un pueblo muerta.03.30 Shopping.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 20. 20. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.19/04/2013PUBLICITATAvui felicitem els LLEÓ iDIVINAPUBLICITAT“Elscatalansensapallissaven”Una ciutadana catalana,que es presenta com Ma-misbala2, ha penjat unví-deo aYoutube per replicarel queva penjar l’andalusaMel Domínguez i explicar,sota el seu punt devista,el per què de l’odi que se’lsté als catalans en algunssectors. Mamisbala2menysprea d’aquesta ma-nera l’opinió de Domín-guez perquè “aquesta se-nyoreta no té més de 20anys”. “Què sabràs tu ambl’edat que tens?T’ho diuuna catalana” -li retreu-, amés d’afirmar que “l’odi aCatalunya no és perquèvulguin ser independents”,i assegura que en el seucas, a Catalunya “ens mal-tractaven” i “l’odiva créi-xer en nosaltres”.TWITTER@Carlapedret«El periodista es mesura araper quants “followers” té iquants hits ha aconseguit»@riverwave07«Cospedalnocome,AriasCañe-te se ducha con agua fria, Fati-maBañeznovaalpeluquero.PP,PartidodelosPobres.Todocua-dra.»@AlvarLlobet«Reñé:“Catalunyaviuenunes-tatd’extremagravetat.Espanyaens està deixant només amb lapellil’os.Ladeslleialtatésabso-luta”.»@denunciemcat«Les polítiques impermeables iabsolutistes del PP han provo-cat que @LA_PAH retiri la ILPsobreelsdesnonaments#Exigi-mosNuestraILP»@_Ivan_Lata«LanovalíneadebusPardinyes-Granada-Dakar-Pardinyes...molt barata tu... per 1,20€ #llei-da #fidecicle #autobus»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLABARACK OBAMAElpresidentnord-americàhaes-tat incapaç d’aconseguir unamajoriaalSenatperrestringirlavenda d’armes després de lamassacre de Newtown.PUNT I A PARTRICARD FONTLa Generalitat preu veumplan-tar per aquest segon semestrela nova targeta T10/T20 en elcorredorBarcelona-laPobladeSegur-Esterri d’Àneu.Recital de poesia a les Jornades Culturals de Balàfia 2013LA FOTOTECAFelicidades de tu hermanito KEVIN y de toda la familiaVisita a la Paeria de l’IES La Mitjana i l’institut S. François (Chambéry)
 21. 21. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013 05LA MOSTRA AL DIAis de la MostraVenturaPons.El prolífic director català va ser el responsable d’entregar el Premid’Honor en la gala inaugural a José Coronado, però va tindre temps per participar en lavisita ludicogastronòmica al Celler Clos Pons, a l’Albagés.MireiaRos.L’actriu,directora i guionista catalanaes va sometre, ambprofessionalitat, a una sessiófotogràfica, a càrrec de MikelAristregi, per una entrevistaque apareixerà en breu en elsuplement Lectura Dominicaldel diari Segre.JosepMariaQueraltó. El cineasta que ha portat la seua col·lecció alvoltant de la història del cine a Lleida, entrevistat per l’equip de RNEdesplaçat des de Madrid per cobrir la gala de cloenda de la Mostra.
 22. 22. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 201306 LA MOSTRA AL DIAEmotiuhomenatgeaTomásPladevallal’IEILaFundacióAuladeCinemadela Col·lecció Josep Maria Que-raltó va nomenar ahir membrehonorífic Tomás Pladevall, undels directors de fotografiiamés reconeguts del cine enaquest país.Pladevall (Sabadell, 1946)porta més de 300 treballs comadirectordefotografia,tantencurts com en llargmetratges, icomadirectord’il·luminacióenelteatre,enquèhatreballatso-bretotamblacompanyiadeJo-sepMariaFlotatsiLaFuradelsBaus.Així mateix, també ha sigutelresponsabled’il·luminaciódeles cerimònies d’inauguració icloenda dels Jocs Olímpics deBarcelona’92.En el cine, on va debutar el1974 amb Robin Hood nuncamuere, destaquen títols comTatuaje, La oscura historia delaprimaMontse,Elvicarid’Olot,L’Orgia, La torna, La batalla delporro, Puente de Varsovia, Ac-trius o El pianista.Josep Maria Queraltó li vafer entrega del títol correspo-nent com a membre honoríficde la Fundació davant un con-vidat força especial, com vaser el mateix Groucho Marx,donantiniciaunaveritablefes-ta, en la qual no van faltar ni elcava ni una visita guiada perl’exposició Queraltó. Uns somrients Pladevall, Queraltó i Groucho.A banda del cine,Pladevall hatreballat al teatreamb Flotats i LaFura dels BausMembrehonoríficdelaFundacióJosepMariaQueraltóUN DELS MILLORS DIRECTORS DE FOTOGRAFIA DELCINEElParlamentdeCatalunyadónasuportalaMostraEl Parlament de Catalunya, através de la seua Comisió deCultura, va aprovar per unani-mitat la proposta de resolució,presentada per la diputadad’ICVper Lleida, SaraVilà, quereconeixidónasuportal’apor-tació cultural que fa la Mostrade Cinema Llatinoamericà deLleida. Segons va indicar la di-putada lleidatana, “la Mostragenerabeneficissocials,cultu-rals i econòmics a Catalunya”.Vilà, al Centre Llatinoamericà.El cartell de l’edició 2013.QuebonicssónelsanuncisdelFestivalEl Sol!El Cafè del Teatre es vaomplir ahir dijous per as-sistir, un any més, a laprojecció dels millorsanuncisquevantriomfarenl’ediciódel2013(ladel2013 encara no s’ha fet)del Festival Iberoameri-cano de ComunicaciónPublicitaria,mésconegutcom El Sol, que enguanyes farà a Bilbao.LAIMATGEElpròxim17demaigespodràveureel‘making-off’delaMostraPerprimercopenlahistòriadelaMostra,elmaking-offd’unaedicióespodràcontem-plar de manera pública.Tindrà lloc el 17de maig al CaixaForum i estarà realitzat i edi-tat pels alumnes delTaller que ha organizat Curtys Myfilm, dirigit per David Besora.
 23. 23. DIVENDRES, 19 D’ABRIL DEL 2013 07LA MOSTRA AL DIALaMostratéasseguratelplanterperalesedicionsdelfuturLesMatinalsinfantilsjasóntotunclàssicenlaMostradeCine-ma Llatinoamericà de Catalu-nya. Des de les primeres edici-on, Juan Ferrer, el seu director,haarribatambunacordamblaRegidoria de Cultura de la Pa-eria per oferir una proposta ci-nematogràfica adreçada alsméspetitsiproviventdel’altrecostat de l’Atlàntic. L’objectiuera oferir-los l’oportunitat deformar-se com a espectadorsactiusid’apropar-losaladiver-sitat cultural a través d’un cinenormalmentabsentalscircuitscomercials convencionals.L’èxit ha sigut total, ja que to-tes les sessions, en el marc delCaixaForum, han registrat unple de gom a gom. Més de1.500 nens i nenes de diferen-tescentreseducatiusdeLleidahan gaudit d’allò més ambSelkirk, el verdadero RobinsonCrusoe,elfilmescollitenguanyper a les projeccions. Dirigidapor Walter Tournier, en stopmotioniambgeneraciódefonsentecnologiadigitalde3-D,ex-plicalahistòriad’unpirata,ego-ista i jugador, que és abando-natpelsseuscompanysenunailladesertaquelifaràveurequeels seus sentiments egoistesestaven equivocats i que sónmolt millors l’amistat i la soli-daritat.Les cues han sigutuna constant totala setmana en les‘Matinalsinfantils’.Més de 1.500 nens inenes de primàriahan passat, dedilluns a divendres,pel CaixaForumPLENS DE GOM A GOM ALCAIXAFORUM EN LES ‘MATINALS INFANTILS’Laprimera‘stopmotion’fetaal’UruguaiLa pel·lícula que haomplert la pantalla alesMatinals infantilsha sigut tota una fitaper a l’animació del’Uruguai, ja que estractadelprimerfilmfetenstopmotionenaquellpaís.Estàdiri-gidaperWalterTour-nier i amb tecnolo-gia 3D.

×