Projecte de l'escola arc iris. web

7,706 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,869
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de l'escola arc iris. web

 1. 1. PROJECTE Arc Iris Una finestra oberta al món Junts, treballem en equipTenim un món Creixem, progressem i aprenem a viure en harmoniaper descobrir
 2. 2. Quin paper té l’escola ? Entenem l’escola com a lloc de reflexió i d’aprenentatge que permet el desenvolupament personal.Al llarg dels anys hem creat amb l’equip de mestres i membres de la nostra comunitat educativa un projecte pedagògic sòlid i compartit .
 3. 3. L’escola Arc Iris ens ensenya a PENSAR i a ESTIMAR per tal de poder VIURE I CONVIURE EN HARMONIA”
 4. 4. Quina és la nostra finalitat?La finalitat és aconseguir que els nois i noies adquireixin les einesnecessàries per entendre el món en què estan creixent. Posant les bases perquè esdevinguin persones capacesd’intervenir activament i críticament en la societat plural, diversa ien continu canvi, en la qual viuen. Desenvolupant els coneixements, capacitats, habilitats i actituds(el saber, saber fer, saber ser i saber estar) dels infants. Han d’aprendre amobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir larealització personal. Es tracta de competències transversals i el seucorrecte desenvolupament implica una integració curricular de totes les àrees,ben coordinada i ben planificada.
 5. 5. Com eduquem?Educar és transmetre, sobretot, maneres de fer per tal de saberdonar una resposta ordenada i plena de sentit davant les dificultatsque planteja la vida de cada dia.Cal entendre l’educació com el resultat d’un aprenentatge continuat de maneres de fer, dedir o de pensar.L’educació per ser eficaç necessita un mestre que guiï de manera exemplar i uns paresque assenyalin límits amb seguretat.L’educació ha d’afavorir la capacitat natural de la ment per plantejar i resoldreproblemes i simultàniament estimular l’ús de la intel·ligència general, creant ambientd’aprenentatge, per tal d’adaptar-se als constants canvis de la nostra societat.•L’educació a l’Arc Iris es basa en una formació integral dels nostres alumnes i elsprepara per assumir compromisos i nous reptes socials. Per això els dotem d’eines iels facilitem estratègies per tal que aconsegueixin les capacitats i competències perdesenvolupar-se en la societat i poder així millorar-la.•Eduquem cap a la creativitat, la iniciativa i cap al desenvolupament del pensamentcrític, preparant així l’alumne com a una persona independent.•Fomentem l’esforç i la voluntat, per tal de poder superar nous reptes i saber entendre iviure la lluita quotidiana que comporta la vida, viure-la amb optimisme i en convivènciaamb els altres.
 6. 6. Quins són els eixos que emmarquen els processos d’aprenentatge? 1. Aprendre a ser i a actuar de manera autònoma. 2. Aprendre a pensar i a comunicar. 3. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 4. Aprendre a conviure i a habitar el món.
 7. 7. Quins són els àmbits d’incidència Per a la millora de l’educació dels nostres alumnes i per augmentar la qualitat del centre? Acadèmic Curricular De gestió i organització De recursos: materials, humans i funcionals De relacions
 8. 8. Què es fa avui, a l’escola Arc Iris?  Apostem per treballar de forma activa i en equip, per respondre a un context canviant i poder seguint desenvolupant-se.  Fomentem la creativitat i la formació.  Fomentem que els alumnes aprenguin a partir de problemes, buscant solucions per vies múltiples.  Eduquem en la societat del coneixement.  Fomentem l’autonomia i cooperació i el respecte a l’individu.  Oferim les eines necessàries perquè l’alumne obtingui el màxim profit de les seves habilitats personals per tal d’adaptar-se als constants canvis de la A l’Arc Iris tenim present: societat. - El desenvolupament integral dels nostres alumnes  Eduquem en i amb valors. - El marc curricular - El rol del mestre  Eduquem, aprenent a treballar amb franquesa i amb - Els instruments bon humor. - Els espais i els horaris L’escola Arc Iris és una escola basada en la democràcia i la convivència. L’Arc Iris és una escola amb un lideratge compartit.
 9. 9. Quin és l’objectiu de la nostra escola?• Educar en i amb valors.• Millorar els aprenentatges dels nostres alumnes i la cohesió social.• Potenciar l’autonomia i la creativitat.• Millorar el rendiment del centre.• Cuidar les relacions de convivència i relacions humanes. Aquests objectius es treballen a partir d’estratègies, que en el nostre centre estan organitzades en sis àmbits de treball.
 10. 10. Quins són els àmbits de treball?1.- ORIENTACIÓ • Pla d’acollida (d’alumnes, famílies i professors que s’incorporen al centre). • Pla d’acció tutorial (treball de les dinàmiques grupals i tutoria individualitzada). • Orientació cap a la secundària.2.- TAC • Web dinàmica. • Ús de pissarres digitals interactives. • Pla d’innovació en audiovisuals. • Projecte 2.0 (Aprenentatge amb portàtils individuals a Cicle superior).
 11. 11. Quins són els àmbits de treball?3.- LA RÀDIO A L’ESCOLA • És un motor dinamitzador que ajuda i millora la comunicació de l’escola.• Els alumnes aprenen de forma global aspectes de totes les àrees.4.- BIBLIOTECA-MEDIATECA• Base de dades de biblioteques escolars.• Dinamització de formats de llengua (tractament de la informació des de diversos formats).• Obertura biblioteca (horari extraescolar).5.- CIÈNCIA-MEDI AMBIENT-SALUT • Ciències 3-12• Delegats d’alumnes. Coordinació verda.• Agenda 21/ Escoles Verdes.• Tallers de natura a l’escola. Programació curricular. Coordinació equip pedagògic i responsable jardineria.• Programa Salut i Escola.
 12. 12. Quins són els àmbits de treball?6.- LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC, MUSICAL I CORPORALEntenem els llenguatges com a instruments d’expressió, de comunicació i de representació del mónque ens envolta i de les pròpies emocions.
 13. 13. L’Escola Arc Iris és una escola eficaç i eficient Tenim Creem Posem UNA MISSIÓ COMUNA UN CLIMA ESTIMULANTL’ÈMFASI EN LAPRENENTATGE PER A LAPRENENTATGE Seguiment regular del  Unes metes clares  Implicació i desenvolupament  Uns valors comuns responsabilitat de experimentat per l’alumne l’alumne  Un lideratge Expectatives  Actitud positiva de instruccional Col·laboració i l’alumne desenvolupament del  El nostre entorn físic. professorat  Reconeixement a la feina Èmfasi en el currículum i ben feta ensenyança  Implicació de les famílies i de la comunitat en el projecte d’escola
 14. 14. L’Arc Iris posa tots el seusrecursos humans, materials i funcionals per aconseguir Eficàcia Eficiència Excel·lència en la pràctica educativa
 15. 15. Què es té present en el procés d’aprenentatge? El rol del mestre com a guia i facilitador de l’aprenentatge. Laplicació d’estratègies d’aprenentatge basades en la resolució de problemes i en la utilització de fonts dinformació. Linterès en promoure i treballar el pensament crític -reflexiu. El treball de la memòria com a gimnàstica per al desenvolupament de la intel·ligència.
 16. 16. TenimMultiplicitat de mirades iDiversitat de respostes
 17. 17. Quin és el paper del mestre?Tenir presentel far de l’educació Ensenyar a fer el camí junts Fer de guia i facilitador de laprenentatge ar an m ole o nv em ab í S c am n d’ u ni m Ve ActuemEnsenyar a actuar Coordinar-se Propiciar un Equilibri: per millorar Tradició i innovació
 18. 18. Quin és el paper de l’equip de mestres? Comenius• Formar als infants en la reflexió, la investigació, l’autoaprenentatge, la pràctica del treball en equip i la interdisciplinarietat com a base de la comprensió d’una realitat complexa. Ajudem els infants perquè es formulin preguntes, busquin respostes coherents, les processin, sàpiguen comunicar-les i transmetre-les de forma adequada.• Potenciar l’esperit investigador que tenen els infants.• Treballar en equip, amb confiança, responsabilitat i compromesos en el projecte d’escola.• Transmetre passió i entusiasme pel que sensenya.• Treballar en l’optimització dels processos d’ensenyança, tenint en compte la individualitat de cada nen o nena en el seu procés de creixement d’aprenentatge.• Ser un equip professional dedicat a la seva funció de fer de mestre, mediador de l’aprenentatge, guia, suport i orientador i treballant per superar-se dia a dia.Som un equip que es forma, assumeix nous reptes i es prepara per realitzar canvisinnovadors que la nostra societat actual requereix.Una gran part de l’èxit del nostre programa educatiu depèn del factor humà i en concret dela composició de l’equip de mestres.
 19. 19. Quins elements sòlids oferim als nostres alumnes? Estima. Els infants s’han de sentir estimats per nosaltres. I ells han de demostrar també la seva estima cap a les persones que els ajuden i estimen. Valors. S’educa en i amb valors, en el sentit que s’entrenen i que s’exerciten. Valors que treballem: - la llibertat - el respecte - la pertinença - identitat - la confiança en un mateix - l’honestedat - la humilitat - la responsabilitat - la solidaritat
 20. 20. El treball a l’escola té present El treball cooperatiuAvaluació Autonomia Avaluació Les branques del Els sabers saber Els sabers Construir coneixement
 21. 21. En l’aprenentatge cooperatiuquè treballem?  La socialització  L’aprofitament del saber entre els propis alumnes  EL coneixement compartit  El constructivisme social  S’utilitzen diferents metodologies  Parteix d’un problema a resoldre
 22. 22. Quines activitats potenciem en un entorn web 2.0?De l’àmbit del coneixement:- Els plans de treball- Les WebQuest- Els projectes de treball IT AT- Les caces del tresor AL RS- Els projectes d’investigació S VE R AN T De l’àmbit instrumental: • La lectura eficaç • La lectura en parella • El càlcul mental • La creació de textos, contes... • Els espais virtuals
 23. 23. Quins Projectes desenvolupem?• Projecte de sostenibilitat. Agenda 21. Escoles Verdes Projecte de jardineria• Projecte de l’Aula de Ciències. Treballem les ciències des d’una perspectiva on PENSAR, FER I COMUNICAR esdevingui un procediment habitual per als alumnes.• Projecte de dinamització de la biblioteca. Espai de coneixement i aprenentatge.• Les TAC.• La ràdio a l’escola.• L’aprenentatge cooperatiu. - El joc compartit (Parvulari) - Treball cooperatiu interclasses (de 1r a 3r) - Lectura en parella. (4t i 2n)• Projecte d’anglès. (CLIL). Incorporar l’aprenentatge del currículum d’alguna àrea en anglès.• Programes cooperatius. - El banc d’aliments• Projecte Èxit
 24. 24. Què fem per atendreels alumnes d’educacióespecial? Donar una atenció específica, uns recursos humans, materials i funcionals. La qualitat del servei depèn en gran part de la dotació de recursos. Treballar conjuntament EAP, MEE i l’equip de mestres, per trobar la resposta educativa més adient per a cada alumne. Planificar, fer el seguiment i avaluació d’atenció a la diversitat des de la coordinació de la Comissió d’Atenció a la Diversitat . Realitzar la coordinació amb centres externs i interns.
 25. 25. Què avaluem a l’Educació Infantil? Assoliment de les Aspectes ÀREES COMPETÈNCIES PERSONALS bàsiques Descoberta d’un mateix i  Progressar en el coneixement i domini  Relació amb els companys dels altres del propi cos i companyes Descoberta de l’entorn  Adquirir seguretat afectiva i emocional  Relació amb els mestres  Adquirir hàbits bàsics d’autonomia  Actituds globals en el joc i Llenguatge verbal  Pensar, crear. Elaborar explicacions i Llenguatge plàstic iniciar-se en les habilitats matemàtiques el treball escolar Llenguatge musical  Progressar en la comunicació i expressió Llenguatge corporal ajustada als diferents contextos i Llenguatge matemàtic situacions de comunicació habituals  Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic  Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.  Conviure en la diversitat  Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència
 26. 26. Què avaluem a l’Educació Primària? Assoliment de les Aspectes ÀREES COMPETÈNCIES PERSONALS bàsiques Llengües Comunicativa lingüística i Relació amb els companys i Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Audiovisual companyes Llengua estrangera. Anglès Artística i cultural Relació amb els mestres Coneixement del Medi Tractament de la informació i Actituds globals davant del Coneixement del medi natural Competència digital treball escolar Matemàtica Coneixement del medi social Educació Artística Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal Educació artística: Plàstica Coneixement i interacció Educació artística: Música Educació Física amb el món físic Matemàtiques Social i Ciutadana Projecte interdisciplinari
 27. 27. Què es contempla en l’informe d’avaluació de Primària? Assoliment de les Aspectes ÀREES COMPETÈNCIES PERSONALS bàsiquesExcel·lent Molt BoNotable Força AcceptableBé Adequat InsuficientSuficient PocInsuficient Gens
 28. 28. Hem de tenir present què valoren els alumnes de la mestra Bona preparació i plantejament de les activitats La manera de treballar, variada, en organitzacions diferents i amb varietat de recursos Explicar les coses amablement i amb un somriure Estimar el que s’ensenya L’apropament a l’alumne Establir vincles Encomanar les ganes d’aprendre i gaudir del que es fa Ensenyar a fer-se preguntes i a buscar el perquè El ser positiu No deixar-se rendir davant les dificultats Ser pacient i comprensiu Ajudar els alumnes a guanyar confiança Viure les festes, activitats, sortides i colònies com a part important de la vida d’escola Posar vida i colors al que s’ensenya
 29. 29. Quina relació establim amb les famílies?• Proximitat, professionalitat i diàleg. Mantenim una bona dinàmica i relació.• Informació que es dóna a les famílies que volen entrar a l’Escola (tots els nivells educatius)• Comunicació a través del lloc web• Participació en les Festes Generals de l’Escola (Festa de Benvinguda, Festa de Nadal, festa de Carnestoltes, Festa de Sant Jordi, Festa de Jardineria)• Col·laboració en projectes conjunts• Col·laboració amb l’AMPA• Col·laboració amb els delegats de pares i mares per anar afavorint la participació a l’escola.
 30. 30. Escola Arc Iris La teva escola!

×