Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprenents de psicòleg el power point

338 views

Published on

Aprenentatge col.laboratiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aprenents de psicòleg el power point

 1. 1. Aprenentatge i EinesCol·laborativesImplicacions educatives i socials APRENENTS DE PSICÒLEG Albert Viaplana Torras Nieves Rodríguez Melero Patrocinio Martos García Rat Puigvert Pérez
 2. 2. IntroduccióAprenentatge interacció amb medi ambient/personesInteracció font dassimilació a nivell cognitiu/afectiu/socialCol·laboració factor clau de levolució Lintercanvi, factors decisius en el La interdependència desenvolupament humà. Lactivitat grupal Vigostky parlava dels "beneficis cognitius i afectius que comporta laprenentatge grupal com a element que estableix un vincle dialèctic entre procés educatiu i el procés de socialització humana", L. S. Vigostky (1982).
 3. 3. Revolució tecnològica• Canvis en els models de desenvolupament de les institucions educatives• Canvis en els models a través del qual les persones podem aprendre fora de les institucions. Noves eines tecnològiques •Revolució en el món de l’aprenentatge •Revolució en el món laboral • Fortes implicacions socials
 4. 4. Eines daprenentatge col·laboratiu Capacitat de canviar paradigmes tant dins com a fora de l’aprenentatge formal. AAprenentatge formal p r e• Anys 70: tècniques audiovisuals n e• Anys 80 i 90: Ensenyament assistit per ordinador, informàtica n educativa, els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació; t a• Segle XXI: E-learning, web.2.0 i gestió del coneixement. t g eDe lensenyament instruccional a lensenyament basat en competències (centrat en el grup i en la col·laboració). i nAprenentatge informal v i s• TIC faciliten/ incrementen el treball col·laboratiu i b• Sharisme, connectivisme, edupunk, aprenentatge invisible… l e
 5. 5. Mapa conceptual
 6. 6. Aprenentatge formal, no formal, informal Aprenentatge col.laboratiu Aprenentatge invisible Sharisme Connectivisme Edupunk Educació Expandida Reflexionem sobre aquests conceptes 6
 7. 7. APRENENTATGE, FORMAL, NO FORMAL I INFORMAL L‟aprenentatge formal es troba avui en Educació dia en un procés de canviFormal: basada en el sistema reglatdestudis; institucionalment obligatòria Aprenentatge al llarg de tota la vidafins a certa edat.No formal: Aprenentatge informalopcional, complementària, extraescolar, estructurada en cursos. Es dóna a partir de lacció que exerceixen les influències ambientals.Informal: no organitzada, nointencional, pròpia de la socialització i Amb els ordinadors, les xarxes socials, la connectivitat, lade la informació que ens arriba a col·laboració i compartició implícites, multipliquen les sevestravés de diversos mitjans de la vida possibilitats.quotidiana Aprenentatge Col·laboratiu, Aprenentatge Invisible, Connectivitat, Sharisme i Edupunk, formen part daquest aprenentatge informal que aporta les novesPer a integrar laprenentatge formal i tecnologieslinformal és necessari fer servirmetodologies participatives, de treball Avui en dia sestà plantejant certificar l’aprenentatgegrupal, amb exercicis que fomentin la informal a partir de la demostració de competènciescol·laboració, on es tendeixi a crear adquiridescontextos reals, amb un aprenentatgenegociat que fomenti les Com aprendrem en el futur?competències, amb lús de les TIC.
 8. 8. 10 15 20 25 0 5 Classe magistral professor-grup Combinació de classe magistral amb treball en parelles/grups a classe Treball col.laboratiu presencial, entre alumnes a classe, a través de tasques o projectes Classes magistrals combinades amb treball col.laboratiu no presencial (deures 2.0) Resultats enquesta realitzadaTreball eclèctic presencial (classe magistral i treball col.laboratiu) i no presencial (deures Com creus que serà leducació formal del futur a secundària? 2.0) Eliminació de la figura del professor isubstitució per ordinadors (segons les teories de Sumatra Mitra)
 9. 9. APRENENTATGE COL·LABORATIU Aprendre dels altres Elements clau: i amb els altres Debat, Reflexió Les TIC posen al servei de Presa de decisions conjunta laprenentatge col·laboratiu algunes utilitats com la comunicació asincrònica i sincrònica, wikis i mapes Entorns escolars per a fomentar conceptuals entre d‟altres laprenentatge a partir del treball en grup Entorns socials desfavorits per a resoldre problemàtiques que dificulten la convivènciaEficàcia de les eines colaboratives en làmbit educatiu i en lambit laboral 36 Entorns densenyament virtual per 34 a crear i compartir coneixement Sistemes docents per la necessitat 20 Educatiu 18 d‟incorporar les TIC per facilitar lensenyament 15 8 Entorns laborals per a fomentar el 3 2 2 treball col·laboratiu 0 Molt alt Alt Mitjà Baix Molt baix EN XARXA
 10. 10. Models Model competitiu Model col.laboratiu• L‟aula és un espai competitiu • L‟aula és un espai per a la interacció social i l‟aprenentatge de continguts.• Mètodes centrats en el professor • L‟aprenentatge és cooperatiu entre els professors i els alumnes.• El sentit de l‟aprenentatge és fer les coses millor que els altres i • L‟aprenentatge passa per compartir destacar individualment per idees, capacitats, i participar activament. obtenir reconeixement• Els alumnes competeixen per • Hi ha coevaluació, les qualificacions qualificacions altes com a premi s‟obtenen, en part, per la participació en el grup• Els alumnes prefereixen ser líders • Es treballa en grup, en projectes de del grup en les discussions o grup, no individuals. Es comparteix el projectes lideratge i es fomenta la corresponsabilitat
 11. 11. APRENENTATGE INVISIBLEEstà basat en cinc principis: • L„Aprenentatge Invisible és aquell que Les competències no evidents resulten aprenem a través de lexploració, noinvisibles als entorns no formals. Es mitjançant una teoria inicial.planteja si els sistemes formals d‟educacióestan preparats per estimular “altres” • Saprèn a través de lacció, del “fer”.processos daprenentatge. Les TIC es fan invisibles. Lestecnologies es fan invisibles per a lesgeneracions que han nascut amb elles. Les competències adquirides enentorns informals són invisibles. Latecnologia representa ampliar els entornsdaprenentatge i experimentació i reduir ladistància entre estudiants, ciutadans itreballadors. Les competències digitals resulteninvisibles. Les TIC són adquirides demanera natural, mitjançant lexploració activa. És fa necessari invisiblitzar certespràctiques de l’escola /universitat. Lús dela memòria, els criteris davaluació, elsprocessos educatius despersonalitzats, etc. Laprenentatge invisible permet i ofereix relacions enresulten ineficaços per garantir laprenentatge un entorn social i cultural al que cada individu sadaptaindividual real. segons els seus interessos, limitacions i possibilitats.
 12. 12. CONNECTIVISME, SHARISME i EDUPUNK Connectivisme Teoria de laprenentatge de lera digital que explica lefecte de les TIC sobre la comunicació i laprenentatge. Hi ha moltes formes de connexionisme. Les més comuns, com el Sharisme, són els models de xarxes neuronals.Les unitats o nodes que constitueixen les xarxes estan interconnectades les unes amb les altres.El procesament de la informació es produeix per mitjà dels intercanvis de senyals entre unitats mitjançant les connexions A internet, la xarxa fomenta un tipus de retroalimentació de coneixement que permet als usuaris mantenir-seactualitzats en el camp en el qual han format connexions. Sharisme Edupunk Essència de la web 2.0:  Edupunk és una novacompartir per aprendre. És manera de veuretambé un canvi en la manera de leducació, partint de lapensar. idea bàsica del do it yourself o fes-ho tu Principis del Sharisme: mateix. Has sentit a parlar dels Procés d‟intercanvi conceptes de:  Pretén fomentar laprenentatge a través Camí del pensament 80 de la creativitat i la 70 60 inventiva. 50 Retroalimentació contínua de 40 30felicitat 20 10  Edupunk pretén evitar 0 Sí les eines tradicionals de Sharisme Connectivitat E-learning Edupunk Aprenentatg Aprenentatg e divergent Pèrdues amb la cultura No e invisible leducació i submergirprotegida: quant menys laula en un treballcomparteixes, menys poder tens. crític, col·laboratiu i fins i tot rebel
 13. 13. Eines més utilitzadesXarxes socials BlocsGeneralistes: MySpace ,Facebook ,Tuenti Blogger: http://www.blogger.comNeworking: Xing |,Linkedin Wordpress: http://es.wordpress.com/Crear una xarxa social:Ning Blogoteca: http://www.blogoteca.com/Crear una xarxa social educativa:edu 2.0,edmodo NireBlog: http://nireblog.com/esMarcadors socials Posterous: https://posterous.com/Delicio.us, Mister Wong, Diigo Bitacoras: http://bitacoras.com/ Tumblr: TumblrMicroblogging Twitter Edublogs: http://edublogs.org/
 14. 14. Wikis Presentacions/OfimàticaEnciclopèdia: Wikipedia Google Docs ScribdProveedors Wikis CalameoWikispaces: http://www.wikispaces.com/ DocsNirewiki: http://nirewiki.com/es GlogsterWetpaint: http://www.wetpaint.com/ Eines innovadores per a fer presentacions:Aplicacions educatives de wikis: Prezi Tutorial Prezi, amb Prezi Open social Learning ambWiki Tinglado Aplicaciones educativas de Prezilos wikis PechaKuchaQuè és Pechakucha?http://www.wikispaces.com/site/for/teachers Slidesharehttp://www.wetpaint.com/category/education Eina: Slidshare. Tema: activitats educatives amb TIC Eina: Slidshare. Tema: PLEAgregadors (RSS): Eina: Slidshare. Tema: Sobre eudpunk, educacióBloglines Google Reader expandida, connectivismeFeedburner Feedly
 15. 15. I no us perdeu el nostre llistat d’eines TIC! oNotícies oPàgines d´inici oFotos, imatges oVídeo, TV… oEnmagatzament fitxers oLlistat de recursos 2.0 oPodcasting Quines daquestes eines utilitzes més sovint? oAudio100 oMúsica 80 60 40 20 0 Marcadors Socials Wikis electrònic Blogs Otro (Por Xarxes favor… Correu socials
 16. 16. Reflexions sobre les implicacions educatives i socials Moltes de les opinions que shan fet sentir últimament arran del moviment 15M incideixen especialment en les mancances del sistema actual densenyament i tenen molt a veure amb el canvi de paradigma educatiu que es proposa, amb diferents matisos, des del Sharisme, el Connectivisme, l´Edupunk, tendències totes elles molt implicades en laprenentatge col·laboratiu. Un tipus d‟aprenentatge col·laboratiu, basat en lacció, incideix positivament en les futures relacions interpersonals i laborals. El treball compartit fonamenta la identitat positiva dels individus, entesa aquesta com un procés de construcció social.
 17. 17. Conclusions Es fa necessari repensar els processos daprenentatge tradicional. Prioritzar lacció, el pensament i lemoció, i crear espais que estimulin la creativitat, la reflexió i la confiança és el camí per anar cap a un procés educatiu que sadapti a la societat actual. Laprenentatge col·laboratiu real, ja sigui presencial o en xarxa, shauria dintegrar en els contextos deducació formal de manera més efectiva. Hi ha eines suficients per aconseguir-ho, i estem aprenent a aprofitar-les. millor.

×