Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Viewers also liked

More from Ajuntament de Barcelona

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Pla del Verd i la Biodiversitat: un instrument per renaturalitzar Barcelona

 1. 1. Haga clic para modificar el estilo El Pla del Verd i de de título del patrón la Biodiversitat: un instrument per a renaturalitzar Barcelona Comissió d’Hàbitat Urbà 24 de gener de 2013
 2. 2. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat El Pla del Verd i de la Biodiversitat La ciutat de les persones Eixos Benestar i qualitat de vida de les persones Progrés econòmic Il·lusió de la ciutadania i confiança en la Institució 1. PERSONES i FAMÍLIES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS CONEIXEMENT “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el qualitat de vida“ 1.1 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 2.1 Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre “Economia que genera oportunitats per a tothom” Beneficiaris 3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud 1.2 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, d'Europa desenvolupament dels connectors verds. persones en situació de dependència socials i culturals 3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de família i la infància 2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació qualitat 1.4 Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents 3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat 1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable socials 3.4 Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina 1.6 Potenciar la funció social de l’esport 3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria 1.7 Garantir la seguretat de les persones 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció 3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”) 1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels 3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals ciutadans Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent 1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat 1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom 1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva 4. HABITAT URBÀ “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament “Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat Estructura medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” hiperconnectada i d’emissions zero” 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds 4.5 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús 4.2 Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat 4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana 4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles 4.7 Fomentar barris híbrids en els quals es viu i es treballa de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica 4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat 4.4 Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del 4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat serveis urbans 4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració del port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d’oportunitat 5. EL PRESSUPOST 6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, HUMANS LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença Recursos “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” priorització de resultats” i orientada a la ciutadania” 5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a 6.1 Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la 7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per aconseguir els objectius de ciutat transparència i ètica en la gestió pública garantir els millors resultats 5.2 Garantir la capacitat d’inversió 6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència 7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 5.3 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per i la innovació, i promoure la motivació i el compromís propera i eficaç altres programes prioritaris 6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l’organització 5.4 Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 2
 3. 3. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat Per què un Pla del Verd i de la Biodiversitat? El Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona és l’instrument estratègic que defineix els reptes, els objectius i els compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura. Planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica (green infrastructure) capaç de: • Produir beneficis per a les persones • Subministrar serveis ambientals i socials • Generar llocs de vida dins l’hàbitat urbà • Inserir la natura a la ciutat • Connectar i relligar la urbs en el territori • Fer la ciutat més fèrtil i més resilient en front els reptes de futur Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 3
 4. 4. La infraestructura ecològica en el teixit urbà (green infrastructure) Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 4
 5. 5. Tipus d’espais que configuren el sistema verd de Barcelona Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans5 5
 6. 6. Valors, atributs i funcions del verd i de la biodiversitat Valors Atributs Funcions Tipus D’Espais Superfície Qualitat del sòl Garanteix la presència de natura a Ecològics QUALITAT DE L'HÀBITAT Diversitat topogràfica ciutat Permeabilitat ESPAI NATURAL Preserva el patrimoni natural Presència de l’aigua OBERT NATURALITAT Conserva els sòls Produeix matèria orgànica i aliments ESPAI FLUVIAL DIVERSITAT Riquesa d’espècies Disminueix la contaminació QUALITAT BIOLÒGICA Riquesa d’hàbitats COMPLEXITAT Índex autòctones/al·lòctones atmosfèrica LITORAL CONNECTIVITAT Densitat Segresta i emmagatzema carboni BOSC Estratificació Atenua la contaminació acústica Salut de la vegetació i la fauna Regula el cicle de l’aigua PARC Representativitat Aporta humitat Singularitat JARDÍ Modera les temperatures Estalvia en climatització HORT Confort acústic Confort climàtic Crea paisatge QUALITAT AMBIENTAL BASSA Qualitat de l’aire Millora l’habitabilitat de la ciutat Esponja i pacifica la ciutat PLAÇA Socioculturals Qualitat olfactiva Genera benestar físic i psíquic Qualitat sonora CARRER ARBRAT Crea entorns vitals i sensorials QUALITAT SENSORIAL Qualitat cromàtica Crea entorns per a les relacions socials VERD AL CARRER SALUT Qualitat visual Facilita l’oci, l’esbarjo i l’activitat física Variabilitat estacional i temporal COBERTA VERDA BELLESA Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i la recerca MUR VERD I/O CULTURA Proximitat Genera atractiu turístic Accessibilitat JARDÍ VERTICAL BENESTAR Mobilitat pacificada Propicia el contacte i la interacció amb CAPACITAT D' ACOLLIDA RELACIÓ Diversitat d’usos la natura Capacitat de socialització Genera plusvàlua PAISATGE Genera activitat econòmica Identitat INTERÈS CULTURAL Interès històric Interès artístic Interès educatiu 6
 7. 7. Funcions de la infraestructura ecològica (green infrastructure) Genera plusvàlua - Genera atractiu turístic – Crea entorns vitals i sensorials – Garanteix la presència de natura a la ciutat – Preserva el patrimoni natural - Crea entorns per les relacions socials – Genera activitat econòmica – Estalvia Conserva els sòls – Millora l’habitabilitat de la ciutat - Produeix matèria en climatització – Esponja i pacifica la ciutat – Genera benestar físic i psíquic orgànica i aliments – Disminueix la contaminació atmosfèrica – Segresta i – Propicia el contacte i la interacció amb la natura – Facilita l’oci, l’esbarjo i emmagatzema carboni – Crea paisatge - Atenua la contaminació acústica – l’activitat física – Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i Regula el cicle de l’aigua – Aporta humitat - Modera les temperatures - la recerca 7
 8. 8. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai 8
 9. 9. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: espai natural Penya-segats de Montjuïc 9
 10. 10. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: parc 10
 11. 11. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: jardí Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 11
 12. 12. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: mur/jardí vertical 12
 13. 13. Procés de participació del Pla 13
 14. 14. Conceptes clau de la diagnosi 14
 15. 15. Conceptes clau de la diagnosi 15
 16. 16. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Visió de ciutat 2050 El Pla del Verd i de la Biodiversitat planteja la Barcelona de l’any 2050 com una ciutat on natura i urbanitat interactuen i es potencien: • Una ciutat que disposa d’una infraestructura ecològica (green infrastructure) que relliga urbs i territori i que aporta serveis ambientals i socials: resiliència, paisatge, salut, bellesa, cultura i oportunitats de relació per a les persones • Una ciutat on s’aprecia, es conserva i es potencia la biodiversitat com a patrimoni natural de la Terra i com a benefici per a les persones i les generacions presents i futures • Una ciutat en la qual s’aprofiten totes les oportunitats per fer lloc a la natura i per afavorir el contacte de les persones amb els elements naturals Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 16
 17. 17. Corredors verds urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 17
 18. 18. Recorregut visual per tres corredors verds urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient i iServeis Urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient Serveis Urbans 19 18
 19. 19. Espais d’oportunitat. Omplir les escletxes de verd Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 19
 20. 20. Espais d’oportunitat. El ritme de la natura Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 20
 21. 21. Espais d’oportunitat. Noves formes de verd urbà, properes i productives Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 21
 22. 22. Espais d’oportunitat. Dels escenaris passius als espais dinàmics i vitals Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 22
 23. 23. Espais d’oportunitat. La natura és jardí o el jardí és natura Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 23
 24. 24. Objectius del Pla del Verd i de la Biodiversitat • Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat, evitant la pèrdua d’espècies i d’hàbitats • Assolir la màxima dotació de superfície verda i la seva connectivitat • Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat • Avançar en el valor que la societat assigna al verd i a la biodiversitat • Fer la ciutat més resilient en front els reptes emergents com el canvi climàtic 24 Passeig de Sant Joan
 25. 25. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques 1.- Conservar el patrimoni natural de la ciutat 2.- Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa 3.- Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat 4.- Crear nous espais per a la natura incrementant la presència de verd i la biodiversitat 5.- Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat 6. - Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics 7.- Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat 8.- Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació 9.- Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat 10.- Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 25
 26. 26. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (1/10) 1. Conservar el patrimoni natural de la ciutat La conservació del patrimoni natural és un dels principals reptes del desenvolupament sostenible. A la ciutat, aquest repte es concreta a conservar i millorar la biodiversitat a la ciutat, i a evitar la pèrdua d’espècies i hàbitats. Així, es preveu: 1.1 Elaborar protocols de conservació de la biodiversitat per als espais de més interès i posar en pràctica les orientacions que se’n derivin. 1.2 Posar en pràctica mesures de prevenció i correcció en aquelles activitats a l’espai públic que puguin implicar un impacte sobre la biodiversitat. 1.3 Identificar i implementar mesures per conservar la biodiversitat en jardins privats i altres espais d’interès. 1.4 Consolidar els programes de conservació de vertebrats. 1.5 Elaborar plans d’acció per a la conservació de les espècies de flora i fauna de més interès i posar en pràctica les orientacions que se’n derivin. 1.6 Aplicar mesures de control de la flora exòtica invasora. 1.7 Prevenir i controlar les poblacions d’animals invasors i en excés. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 26
 27. 27. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (2/10) 2. Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa L’enfortiment de la infraestructura ecològica passa per repensar l’actual sistema verd de la ciutat, per transformar-lo en una malla que connecti els espais verds existents entre si i amb els espais naturals de l’entorn. La xarxa de corredors verds urbans de Barcelona ha d’estar imbricada amb tot l’entorn metropolità, especialment amb Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs. Reconèixer el verd com a infraestructura ecològica de la ciutat significa treballar per l’increment de la superfície verda, beneficiant principalment els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Així, es preveu: 2.1 Identificar la infraestructura ecològica de la ciutat. 2.2 Impulsar projectes d’àmbit fronterer i metropolità de connexió del verd i de conservació de la biodiversitat. 2.3 Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 27
 28. 28. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (3/10) 3. Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat Els serveis ambientals que aporta la trama verda i la biodiversitat que conté són paràmetres que cal incorporar a l’hora de dissenyar la ciutat o fer intervencions en l’espai públic. Els espais verds ajuden a regular el microclima urbà, intervenen en el cicle de l’aigua i són el suport de la biodiversitat. Per tot això, la seva concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests beneficis per tal de potenciar-los. Cal, doncs: 3.1 Elaborar la Carta del Verd i de la Biodiversitat. 3.2 Permeabilitzar sòl en l’espai públic. 3.3 Diversificar les espècies d’arbrat viari. 3.4 Incorporar criteris d’eficiència en l’enjardinament d’espais amb limitació de recursos hídrics i de manteniment. 3.5 Redissenyar la vegetació del litoral per adaptar-la a les condicions ambientals. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 28
 29. 29. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (4/10) 4. Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i la biodiversitat Barcelona és una ciutat compacta, amb una alta densitat de població i pocs espais naturals, on les oportunitats per a la presència de flora i fauna són escasses més enllà de Collserola. Incrementar aquestes oportunitats passa per potenciar la funció d’hàbitat dels espais verds dotant-los d’una vegetació més abundant, madura i estratificada, i expandir el verd a totes les tipologies d’espais presents a la ciutat. Cal, doncs: 4.1 Organitzar i crear una xarxa de reserves locals de natura mitjançant la restauració d’espais naturals d’interès. 4.2 Crear nous espais verds a la ciutat. 4.3 Augmentar la biomassa de la ciutat incrementant el nombre d’arbres i arbusts en parcs, jardins i espai públic. 4.4 Enriquir el verd existent i potenciar-ne la funció d’hàbitat. 4.5 Promoure el silenci en els parcs per poder gaudir de paisatges sonors. 4.6 Potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis. 4.7 Crear espais verds en solars desocupats temporalment. 4.8 Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans 4.9 Fer jardins de temporada en places dures. 4.10 Proporcionar més volum de sòl als arbres viaris. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 29
 30. 30. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (5/10) 5. Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat Reduir la demanda d’aigua dels espais verds aprofitant els recursos freàtics, fer un control integral de les plagues i malures, utilitzar les terres més adequades, aprofitar les restes vegetals i, en definitiva, aplicar uns procediments de gestió i manteniment adaptats a cada tipus de vegetació, ha de permetre gaudir d’un patrimoni natural urbà de qualitat. L’eficiència i l’optimització dels recursos són dos conceptes fonamentals a l’hora d’implantar un model de gestió del verd urbà sostenible. Així, es preveu: 5.1 Millorar la gestió dels espais verds i de l’arbrat viari. 5.2 Elaborar el Dossier del parc. 5.3 Desenvolupar un programa de rehabilitació de parcs i jardins amb criteris de racionalització. 5.4 Optimitzar el reg de les zones verdes. 5.5 Fer una gestió de plagues, malures i herbes espontànies curosa amb la biodiversitat. 5.6 Substituir les gespes d’alt consum per plantes cespitoses de clima càlid i entapissants. 5.7 Disposar d’un protocol d’actuació per a la gestió del verd en el cas d’incidències meteorològiques. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 30
 31. 31. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (6/10) 6. Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics Els parcs i jardins de la ciutat —en el seu conjunt o en els seus elements arquitectònics i escultòrics—, així com determinades espècies arbòries, constitueixen una part del patrimoni cultural i històric de Barcelona. Aquests espais plantegen uns requisits de conservació i preservació específics que demanen mesures especials de protecció i de gestió. Cal, doncs: 6.1 Elaborar plans de gestió dels parcs i jardins històrics i temàtics. 6.2 Revisar els catàlegs de patrimoni local i nacional i incloure-hi els jardins històrics pertinents. 6.3 Fer de Montjuïc el paradigma del patrimoni jardiner de Barcelona. 6.4 Elaborar el Pla de preservació d’espècies arbòries identitàries de Barcelona. 6.5 Preservar i donar a conèixer els arbres d’interès local de Barcelona. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 31
 32. 32. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (7/10) 7. Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat Aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, del comportament i les necessitats de les espècies en l’entorn urbà i dels beneficis ambientals i socials que generen és el camí per planificar, gestionar i mantenir —des del rigor científic i tècnic— el patrimoni natural. La conservació de la biodiversitat en el medi urbà és avui un nou repte que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual encara manca coneixement teòric i aplicat. De manera especial, convé estar amatent i seguir el procés de transformació que el canvi climàtic està produint en el medi. Cal, doncs: 7.1 Dur a terme un seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades i un sistema d’indicadors del verd i de la biodiversitat. 7.2 Elaborar i mantenir el Mapa del Verd i de la Biodiversitat. 7.3 Aprofundir i continuar els estudis sobre els beneficis ambientals associats al verd i a la biodiversitat. 7.4 Avançar en el coneixement aplicat sobre els efectes del verd per a la salut. 7.5 Fomentar la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre el patrimoni natural. 7.6 Establir la demanda d’aigua necessària per assegurar la supervivència de la vegetació i la seva qualitat. 7.7 Cercar i assajar noves espècies vegetals en col·laboració amb institucions i centres de recerca. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 32
 33. 33. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (8/10) 8. Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació Els conceptes relacionats amb la biodiversitat encara són força desconeguts pel públic. És important donar a conèixer millor la seva riquesa, la seva importància, els beneficis que aporta i els impactes a què està sotmesa. Els espais verds de la ciutat, la biodiversitat associada, els elements històrics que hi són presents i també l’arbrat viari tenen un gran potencial per a la divulgació i permeten plantejar estratègies comunicatives, formatives i educatives per a la ciutadania. Així, es preveu: 8.1 Elaborar i aplicar una estratègia de comunicació sobre el verd i la biodiversitat. 8.2 Potenciar els espais verds com a espais educatius i de coneixement. 8.3 Crear i dotar un centre d’interpretació del verd i de la biodiversitat a Barcelona. 8.4 Potenciar el Centre de Formació del Laberint com a plataforma per difondre els jardins i la jardineria. 8.5 Promoure iniciatives ciutadanes de tipus bioblitz per a la construcció col·lectiva i festiva de coneixement. 8.6 Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els professionals. 8.7 Crear recursos i donar suport a la xarxa escolar. 8.8 Educar en la gestió dels conflictes de convivència amb animals, amb criteris de conservació. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 33
 34. 34. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (9/10) 9. Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat Els espais verds urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones, i la diversificació en els perfils d’usuaris dels espais verds de Barcelona és un factor important a tenir en compte a l’hora de planificar-los, dissenyar-los i equipar-los. Convé no oblidar que avui, per a moltes persones, els parcs i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura, i que els espais verds contribueixen a la interacció entre les persones i a la convivència. També són el marc idoni per a activitats que potenciïn els valors lúdics i socials de la natura urbana i que fomentin el coneixement de la biodiversitat. El gran repte per als propers anys és fomentar la implicació ciutadana, que té un paper clau en la conservació, la gestió i la divulgació de la biodiversitat. Així, es preveu: 9.1 Elaborar i aplicar el Pla d’usos socials dels espais verds de Barcelona. 9.2 Augmentar i millorar la dotació d’equipaments lúdics i de salut en els parcs. 9.3 Millorar i diversificar les àrees de joc infantil amb participació de les escoles, les entitats i la ciutadania. 9.4 Fomentar el verd privat promovent horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes, murs i patis enjardinats. 9.5 Obrir espais verds privats per a ús públic. 9.6 Establir un programa de voluntariat per a la conservació, la informació i la divulgació del verd i de la biodiversitat. 9.7 Dissenyar i implantar un programa de jardins i horts de proximitat de gestió comunitària. 9.8 Organitzar concursos d’idees relacionats amb el verd i la biodiversitat oberts a diferents col·lectius. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 34
 35. 35. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (10/10) 10. Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat La petjada de la ciutat causa impacte en la natura molt més enllà dels límits del terme municipal (consum de recursos, emissions, impacte del lleure, etc): treballar a la ciutat és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat, compartir experiències aporta qualitat, i formalitzar compromisos esdevé un impuls per als projectes. Per avançar més enllà i enfortir el lideratge municipal és necessari crear xarxa i reforçar les relacions institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. Cal, doncs: 10.1 Fer de Barcelona un referent del verd. 10.2 Participar activament en les xarxes de ciutats i amb els organismes més rellevants compromesos amb la problemàtica de la biodiversitat. 10.3 Enfortir la col·laboració amb la xarxa d’institucions i treballar amb les administracions implicades. 10.4 Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i el seu compromís a favor de la biodiversitat. 10.5 Implicar els agents econòmics en programes de patrocini per a la conservació del verd i de la biodiversitat. 10.6 Promoure el sistema de custòdia del territori com a instrument de conservació de la natura. 10.7 Aprofundir en el coneixement de l’impacte de la ciutat en la biodiversitat global. 10.8 Avançar en una política de compres respectuosa amb el medi ambient. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 35
 36. 36. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Calendari i pressupost El Pla treballa amb un horitzó 2020, per la naturalesa de les accions que es proposen, prenent com a referència l’Estratègia de la Unió Europea per a la Biodiversitat fins al 2020, i el Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD), de les Nacions Unides, expressats en el Pla Estratègic de Biodiversitat i en els Objectius de Biodiversitat d’Aichi 2011-2020. Pressupost Pla del Verd i de la Biodiversitat (2013-2015) Despesa corrent + PIM MASU 15.841.625 € PIM Hàbitat Urbà (exclòs MASU) 46.074.129 € TOTAL 61.915.754 € Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 36
 37. 37. 37

×