SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Haga clic para modificar el estilo  El Pla del Verd i de
de título del patrón         la Biodiversitat:
                   un instrument per
                   a renaturalitzar
                   Barcelona
                    Comissió d’Hàbitat Urbà
                       24 de gener de 2013
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat
El Pla del Verd i de la Biodiversitat

                                                   La ciutat de les persones
       Eixos                                             Benestar i qualitat de vida de les persones
                                                                 Progrés econòmic
                                                       Il·lusió de la ciutadania i confiança en la Institució
                     1. PERSONES i FAMÍLIES                        2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS                            3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE
                                                         ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS                                  CONEIXEMENT
                “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i

                             4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el
                         qualitat de vida“
              1.1 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
                                                       “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social”

                                                       2.1 Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre
                                                                                                       “Economia que genera oportunitats per a tothom”
       Beneficiaris
                                                                                                    3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
              1.2 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i
                                                         l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius,          d'Europa


                             desenvolupament dels connectors verds.
              persones en situació de dependència
                                                         socials i culturals                                  3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors
              1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la
                                                                                                      econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de
              família i la infància
                                                       2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació             qualitat
              1.4 Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
                                                         i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents             3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
              1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable
                                                         socials                                        3.4 Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
              1.6 Potenciar la funció social de l’esport
                                                                                                    3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
              1.7 Garantir la seguretat de les persones
                                                       2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció        3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
              1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal
                                                         de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels            3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i
              que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
                                                         ciutadans                                         Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent
              1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i
              l’equitat
              1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
              1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar
              el què diuen i donar-hi resposta efectiva

                                                                 4. HABITAT URBÀ
                “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament                                  “Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat
       Estructura
                  medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC”                                         hiperconnectada i d’emissions zero”
              4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds                  4.5 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
              4.2 Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat           4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
              4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles    4.7 Fomentar barris híbrids en els quals es viu i es treballa
                de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica                                  4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
              4.4 Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del         4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat
                 serveis urbans                                                    4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració del port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d’oportunitat                        5. EL PRESSUPOST                         6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS                             7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA,
                                                               HUMANS                                    LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ
                “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i             “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença
       Recursos
                                                                                                        “Barcelona, innovació oberta en gestió pública”
                        priorització de resultats”                          i orientada a la ciutadania”
              5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a            6.1 Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la            7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per
               aconseguir els objectius de ciutat                        transparència i ètica en la gestió pública                          garantir els millors resultats
              5.2 Garantir la capacitat d’inversió                       6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència       7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més
              5.3 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per        i la innovació, i promoure la motivació i el compromís                   propera i eficaç
                altres programes prioritaris                         6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de
                                                         l’organització
              5.4 Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa
                                                                                            Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                                                                                                          2
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat Per què un Pla del Verd i de la Biodiversitat?El Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona és l’instrument
estratègic que defineix els reptes, els objectius i els compromisos del
govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat
biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura.

Planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura
ecològica (green infrastructure) capaç de:

     • Produir beneficis per a les persones
     • Subministrar serveis ambientals i socials
     • Generar llocs de vida dins l’hàbitat urbà
     • Inserir la natura a la ciutat
     • Connectar i relligar la urbs en el territori
     • Fer la ciutat més fèrtil i més resilient en front els reptes de futur

                                          Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                               3
La infraestructura ecològica en el teixit urbà
(green infrastructure)
                  Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                       4
Tipus d’espais que configuren el sistema verd de Barcelona
                Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans5
                                     5
Valors, atributs i funcions del verd i de la biodiversitat
   Valors         Atributs                                  Funcions             Tipus D’Espais
                          Superfície
                          Qualitat del sòl           Garanteix la presència de natura a
Ecològics          QUALITAT DE L'HÀBITAT  Diversitat topogràfica        ciutat
                          Permeabilitat                                     ESPAI NATURAL
                                             Preserva el patrimoni natural
                          Presència de l’aigua                                 OBERT
   NATURALITAT                                    Conserva els sòls
                                             Produeix matèria orgànica i aliments       ESPAI FLUVIAL
   DIVERSITAT                  Riquesa d’espècies
                                             Disminueix la contaminació
              QUALITAT BIOLÒGICA   Riquesa d’hàbitats
   COMPLEXITAT                  Índex autòctones/al·lòctones     atmosfèrica                   LITORAL
   CONNECTIVITAT                 Densitat               Segresta i emmagatzema carboni          BOSC
                          Estratificació            Atenua la contaminació acústica
                          Salut de la vegetació i la fauna   Regula el cicle de l’aigua            PARC
                          Representativitat          Aporta humitat
                          Singularitat
                                                                     JARDÍ
                                             Modera les temperatures
                                             Estalvia en climatització            HORT
                          Confort acústic
                          Confort climàtic
                                             Crea paisatge
              QUALITAT AMBIENTAL                                              BASSA
                          Qualitat de l’aire          Millora l’habitabilitat de la ciutat
                                             Esponja i pacifica la ciutat           PLAÇA
Socioculturals                   Qualitat olfactiva          Genera benestar físic i psíquic
                          Qualitat sonora
                                                                     CARRER ARBRAT
                                             Crea entorns vitals i sensorials
              QUALITAT SENSORIAL   Qualitat cromàtica          Crea entorns per a les relacions socials     VERD AL CARRER
   SALUT                     Qualitat visual           Facilita l’oci, l’esbarjo i l’activitat física
                          Variabilitat estacional i temporal                          COBERTA VERDA
   BELLESA                                      Forneix d’oportunitats per a l’activitat
                                             cultural, l’educació i la recerca        MUR VERD I/O
   CULTURA                    Proximitat
                                             Genera atractiu turístic
                          Accessibilitat                                    JARDÍ VERTICAL
   BENESTAR                   Mobilitat pacificada         Propicia el contacte i la interacció amb
              CAPACITAT D' ACOLLIDA
   RELACIÓ                    Diversitat d’usos          la natura
                          Capacitat de socialització      Genera plusvàlua
   PAISATGE                                      Genera activitat econòmica
                          Identitat
              INTERÈS CULTURAL    Interès històric
                          Interès artístic
                          Interès educatiu


                                                                              6
Funcions de la infraestructura ecològica
      (green infrastructure)
                                         Genera plusvàlua - Genera atractiu turístic – Crea entorns vitals i sensorials –
Garanteix la presència de natura a la ciutat – Preserva el patrimoni natural -  Crea entorns per les relacions socials – Genera activitat econòmica – Estalvia
Conserva els sòls – Millora l’habitabilitat de la ciutat - Produeix matèria   en climatització – Esponja i pacifica la ciutat – Genera benestar físic i psíquic
orgànica i aliments – Disminueix la contaminació atmosfèrica – Segresta i    – Propicia el contacte i la interacció amb la natura – Facilita l’oci, l’esbarjo i
emmagatzema carboni – Crea paisatge - Atenua la contaminació acústica –     l’activitat física – Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i
Regula el cicle de l’aigua – Aporta humitat - Modera les temperatures -     la recerca                                       7
Valoració dels atributs segons el tipus d’espai
                         8
Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: espai natural
  Penya-segats de Montjuïc

                                 9
Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: parc
                            10
Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: jardí
                  Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                      11
Valoració dels atributs
segons el tipus d’espai:
mur/jardí vertical
              12
Procés de participació del Pla
                 13
Conceptes clau de la diagnosi
                14
Conceptes clau de la diagnosi
                15
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Visió de ciutat 2050


 El Pla del Verd i de la Biodiversitat planteja la Barcelona de l’any 2050
 com una ciutat on natura i urbanitat interactuen i es potencien:

 • Una ciutat que disposa d’una infraestructura ecològica (green
 infrastructure) que relliga urbs i territori i que aporta serveis ambientals i
 socials: resiliència, paisatge, salut, bellesa, cultura i oportunitats de relació
 per a les persones

 • Una ciutat on s’aprecia, es conserva i es potencia la biodiversitat
 com a patrimoni natural de la Terra i com a benefici per a les persones i
 les generacions presents i futures

 • Una ciutat en la qual s’aprofiten totes les oportunitats per fer lloc a la
 natura i per afavorir el contacte de les persones amb els elements
 naturals
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            16
Corredors verds urbans
             Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                 17
Recorregut visual per tres corredors verds urbans
                 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i iServeis Urbans
                 Hàbitat Urbà, Medi Ambient Serveis Urbans   19

                                     18
Espais d’oportunitat. Omplir les escletxes de verd
                 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                      19
Espais d’oportunitat. El ritme de la natura
                  Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                      20
Espais d’oportunitat. Noves formes de verd urbà, properes i
productives
                 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                      21
Espais d’oportunitat. Dels escenaris passius als espais
dinàmics i vitals
                 Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                      22
Espais d’oportunitat. La natura és jardí o el jardí és natura
                  Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                       23
Objectius del Pla del Verd i de la Biodiversitat

      • Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat, evitant la pèrdua
      d’espècies i d’hàbitats
      • Assolir la màxima dotació de superfície verda i la seva connectivitat
      • Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat
      • Avançar en el valor que la societat assigna al verd i a la biodiversitat
      • Fer la ciutat més resilient en front els reptes emergents com el canvi
      climàtic
                                              24
Passeig de Sant Joan
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques 1.- Conservar el patrimoni natural de la ciutat
 2.- Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa
 3.- Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris
 a favor de la biodiversitat
 4.- Crear nous espais per a la natura incrementant la presència de verd i la biodiversitat
 5.- Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat
 i a favor de la biodiversitat
 6. - Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics
 7.- Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat
 8.- Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la
 formació
 9.- Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació
 ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat
 10.- Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del
 verd i de la biodiversitat
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            25
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (1/10)

1. Conservar el patrimoni natural de la ciutat
La conservació del patrimoni natural és un dels principals reptes del desenvolupament sostenible. A la ciutat,
aquest repte es concreta a conservar i millorar la biodiversitat a la ciutat, i a evitar la pèrdua d’espècies i
hàbitats. Així, es preveu:

1.1 Elaborar protocols de conservació de la biodiversitat per als espais de més interès i posar en pràctica les
orientacions que se’n derivin.
1.2 Posar en pràctica mesures de prevenció i correcció en aquelles activitats a l’espai públic que puguin
implicar un impacte sobre la biodiversitat.
1.3 Identificar i implementar mesures per conservar la biodiversitat en jardins privats i altres espais d’interès.
1.4 Consolidar els programes de conservació de vertebrats.
1.5 Elaborar plans d’acció per a la conservació de les espècies de flora i fauna de més interès i posar en
pràctica les orientacions que se’n derivin.
1.6 Aplicar mesures de control de la flora exòtica invasora.
1.7 Prevenir i controlar les poblacions d’animals invasors i en excés.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            26
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (2/10)

2. Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa

L’enfortiment de la infraestructura ecològica passa per repensar l’actual sistema verd de la ciutat, per
transformar-lo en una malla que connecti els espais verds existents entre si i amb els espais naturals de
l’entorn. La xarxa de corredors verds urbans de Barcelona ha d’estar imbricada amb tot l’entorn metropolità,
especialment amb Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs. Reconèixer el verd com a
infraestructura ecològica de la ciutat significa treballar per l’increment de la superfície verda, beneficiant
principalment els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i beneficis
que aporten el verd i la biodiversitat. Així, es preveu:

2.1 Identificar la infraestructura ecològica de la ciutat.
2.2 Impulsar projectes d’àmbit fronterer i metropolità de connexió del verd i de conservació de la biodiversitat.
2.3 Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            27
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (3/10)

3. Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant
criteris a favor de la biodiversitat


Els serveis ambientals que aporta la trama verda i la biodiversitat que conté són paràmetres que cal incorporar
a l’hora de dissenyar la ciutat o fer intervencions en l’espai públic. Els espais verds ajuden a regular el
microclima urbà, intervenen en el cicle de l’aigua i són el suport de la biodiversitat. Per tot això, la seva
concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests beneficis per tal de potenciar-los. Cal, doncs:

3.1 Elaborar la Carta del Verd i de la Biodiversitat.
3.2 Permeabilitzar sòl en l’espai públic.
3.3 Diversificar les espècies d’arbrat viari.
3.4 Incorporar criteris d’eficiència en l’enjardinament d’espais amb limitació de recursos hídrics i de
manteniment.
3.5 Redissenyar la vegetació del litoral per adaptar-la a les condicions ambientals.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            28
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (4/10)

4. Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i la biodiversitat


Barcelona és una ciutat compacta, amb una alta densitat de població i pocs espais naturals, on les
oportunitats per a la presència de flora i fauna són escasses més enllà de Collserola. Incrementar aquestes
oportunitats passa per potenciar la funció d’hàbitat dels espais verds dotant-los d’una vegetació més
abundant, madura i estratificada, i expandir el verd a totes les tipologies d’espais presents a la ciutat. Cal,
doncs:

4.1 Organitzar i crear una xarxa de reserves locals de natura mitjançant la restauració d’espais naturals
d’interès.
4.2 Crear nous espais verds a la ciutat.
4.3 Augmentar la biomassa de la ciutat incrementant el nombre d’arbres i arbusts en parcs, jardins i espai
públic.
4.4 Enriquir el verd existent i potenciar-ne la funció d’hàbitat.
4.5 Promoure el silenci en els parcs per poder gaudir de paisatges sonors.
4.6 Potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis.
4.7 Crear espais verds en solars desocupats temporalment.
4.8 Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans
4.9 Fer jardins de temporada en places dures.
4.10 Proporcionar més volum de sòl als arbres viaris.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            29
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (5/10)

5. Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i
sostenibilitat i a favor de la biodiversitat


Reduir la demanda d’aigua dels espais verds aprofitant els recursos freàtics, fer un control integral de les
plagues i malures, utilitzar les terres més adequades, aprofitar les restes vegetals i, en definitiva, aplicar uns
procediments de gestió i manteniment adaptats a cada tipus de vegetació, ha de permetre gaudir d’un
patrimoni natural urbà de qualitat. L’eficiència i l’optimització dels recursos són dos conceptes fonamentals a
l’hora d’implantar un model de gestió del verd urbà sostenible. Així, es preveu:

5.1 Millorar la gestió dels espais verds i de l’arbrat viari.
5.2 Elaborar el Dossier del parc.
5.3 Desenvolupar un programa de rehabilitació de parcs i jardins amb criteris de racionalització.
5.4 Optimitzar el reg de les zones verdes.
5.5 Fer una gestió de plagues, malures i herbes espontànies curosa amb la biodiversitat.
5.6 Substituir les gespes d’alt consum per plantes cespitoses de clima càlid i entapissants.
5.7 Disposar d’un protocol d’actuació per a la gestió del verd en el cas d’incidències meteorològiques.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            30
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (6/10)

6. Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics


Els parcs i jardins de la ciutat —en el seu conjunt o en els seus elements arquitectònics i escultòrics—, així
com determinades espècies arbòries, constitueixen una part del patrimoni cultural i històric de Barcelona.
Aquests espais plantegen uns requisits de conservació i preservació específics que demanen mesures
especials de protecció i de gestió. Cal, doncs:

6.1 Elaborar plans de gestió dels parcs i jardins històrics i temàtics.
6.2 Revisar els catàlegs de patrimoni local i nacional i incloure-hi els jardins històrics pertinents.
6.3 Fer de Montjuïc el paradigma del patrimoni jardiner de Barcelona.
6.4 Elaborar el Pla de preservació d’espècies arbòries identitàries de Barcelona.
6.5 Preservar i donar a conèixer els arbres d’interès local de Barcelona.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            31
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (7/10)

7. Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat


Aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, del comportament i les necessitats de les espècies
en l’entorn urbà i dels beneficis ambientals i socials que generen és el camí per planificar, gestionar i mantenir
—des del rigor científic i tècnic— el patrimoni natural. La conservació de la biodiversitat en el medi urbà és
avui un nou repte que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual encara manca
coneixement teòric i aplicat. De manera especial, convé estar amatent i seguir el procés de transformació que
el canvi climàtic està produint en el medi. Cal, doncs:

7.1 Dur a terme un seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades i un
sistema d’indicadors del verd i de la biodiversitat.
7.2 Elaborar i mantenir el Mapa del Verd i de la Biodiversitat.
7.3 Aprofundir i continuar els estudis sobre els beneficis ambientals associats al verd i a la biodiversitat.
7.4 Avançar en el coneixement aplicat sobre els efectes del verd per a la salut.
7.5 Fomentar la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre el patrimoni natural.
7.6 Establir la demanda d’aigua necessària per assegurar la supervivència de la vegetació i la seva qualitat.
7.7 Cercar i assajar noves espècies vegetals en col·laboració amb institucions i centres de recerca.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            32
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (8/10)

8. Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la
formació


Els conceptes relacionats amb la biodiversitat encara són força desconeguts pel públic. És important donar a
conèixer millor la seva riquesa, la seva importància, els beneficis que aporta i els impactes a què està
sotmesa. Els espais verds de la ciutat, la biodiversitat associada, els elements històrics que hi són presents i
també l’arbrat viari tenen un gran potencial per a la divulgació i permeten plantejar estratègies comunicatives,
formatives i educatives per a la ciutadania. Així, es preveu:

8.1 Elaborar i aplicar una estratègia de comunicació sobre el verd i la biodiversitat.
8.2 Potenciar els espais verds com a espais educatius i de coneixement.
8.3 Crear i dotar un centre d’interpretació del verd i de la biodiversitat a Barcelona.
8.4 Potenciar el Centre de Formació del Laberint com a plataforma per difondre els jardins i la jardineria.
8.5 Promoure iniciatives ciutadanes de tipus bioblitz per a la construcció col·lectiva i festiva de coneixement.
8.6 Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els professionals.
8.7 Crear recursos i donar suport a la xarxa escolar.
8.8 Educar en la gestió dels conflictes de convivència amb animals, amb criteris de conservació.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            33
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (9/10)

9. Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la
implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat


Els espais verds urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones, i la
diversificació en els perfils d’usuaris dels espais verds de Barcelona és un factor important a tenir en compte a
l’hora de planificar-los, dissenyar-los i equipar-los. Convé no oblidar que avui, per a moltes persones, els parcs
i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura, i que els espais verds contribueixen a la
interacció entre les persones i a la convivència. També són el marc idoni per a activitats que potenciïn els
valors lúdics i socials de la natura urbana i que fomentin el coneixement de la biodiversitat. El gran repte per
als propers anys és fomentar la implicació ciutadana, que té un paper clau en la conservació, la gestió i la
divulgació de la biodiversitat. Així, es preveu:

9.1 Elaborar i aplicar el Pla d’usos socials dels espais verds de Barcelona.
9.2 Augmentar i millorar la dotació d’equipaments lúdics i de salut en els parcs.
9.3 Millorar i diversificar les àrees de joc infantil amb participació de les escoles, les entitats i la ciutadania.
9.4 Fomentar el verd privat promovent horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes, murs i patis enjardinats.
9.5 Obrir espais verds privats per a ús públic.
9.6 Establir un programa de voluntariat per a la conservació, la informació i la divulgació del verd i de la
biodiversitat.
9.7 Dissenyar i implantar un programa de jardins i horts de proximitat de gestió comunitària.
9.8 Organitzar concursos d’idees relacionats amb el verd i la biodiversitat oberts a diferents col·lectius.                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            34
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
Línies estratègiques i accions (10/10)

10. Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació
del verd i de la biodiversitat


La petjada de la ciutat causa impacte en la natura molt més enllà dels límits del terme municipal (consum de
recursos, emissions, impacte del lleure, etc): treballar a la ciutat és treballar pel patrimoni natural de tota la
humanitat, compartir experiències aporta qualitat, i formalitzar compromisos esdevé un impuls per als
projectes. Per avançar més enllà i enfortir el lideratge municipal és necessari crear xarxa i reforçar les
relacions institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. Cal,
doncs:

10.1 Fer de Barcelona un referent del verd.
10.2 Participar activament en les xarxes de ciutats i amb els organismes més rellevants compromesos amb la
problemàtica de la biodiversitat.
10.3 Enfortir la col·laboració amb la xarxa d’institucions i treballar amb les administracions implicades.
10.4 Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i el seu compromís a favor de la biodiversitat.
10.5 Implicar els agents econòmics en programes de patrocini per a la conservació del verd i de la
biodiversitat.
10.6 Promoure el sistema de custòdia del territori com a instrument de conservació de la natura.
10.7 Aprofundir en el coneixement de l’impacte de la ciutat en la biodiversitat global.
10.8 Avançar en una política de compres respectuosa amb el medi ambient.
                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            35
Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat
 Calendari i pressupost


El Pla treballa amb un horitzó 2020, per la naturalesa de les accions
que es proposen, prenent com a referència l’Estratègia de la Unió
Europea per a la Biodiversitat fins al 2020, i el Conveni per a la
Diversitat Biològica (CBD), de les Nacions Unides, expressats en el Pla
Estratègic de Biodiversitat i en els Objectius de Biodiversitat d’Aichi
2011-2020.

 Pressupost Pla del Verd i de la Biodiversitat (2013-2015)

 Despesa corrent + PIM MASU                                   15.841.625 €

 PIM Hàbitat Urbà (exclòs MASU)                                 46.074.129 €

 TOTAL                                              61.915.754 €

                                       Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans
                                                            36
37

More Related Content

What's hot

Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019Ajuntament de Barcelona
 
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de BarcelonaMesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Ajuntament de Barcelona
 
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021Ajuntament de Barcelona
 
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020Ajuntament de Barcelona
 
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020Ajuntament de Barcelona
 
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execucióPla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execucióAjuntament de Barcelona
 
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitat
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitatImpulsant l'acció social: territori, participació i comunitat
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitatAjuntament de Barcelona
 
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Ajuntament de Barcelona
 
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentAjuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2017
 
Programa l'Esport Inclou
Programa l'Esport InclouPrograma l'Esport Inclou
Programa l'Esport Inclou
 
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...
Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal de Bar...
 
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
 
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019
Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019
 
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
 
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
Informe de seguiment: "Urbanisme amb perspectiva de gènere"
 
Covid-19 i infància a Barcelona
Covid-19 i infància a BarcelonaCovid-19 i infància a Barcelona
Covid-19 i infància a Barcelona
 
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de BarcelonaMesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
Mesura de Govern: Estratègia d'impuls de l'Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona
 
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
Informe de seguiment i balanç del Pla municipal per la diversitat sexual i de...
 
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
 
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
 
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu 2017-2021
 
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020
Seguiment del programa d'actuaciói 2016-2020
 
Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017
 
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execucióPla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
 
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitat
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitatImpulsant l'acció social: territori, participació i comunitat
Impulsant l'acció social: territori, participació i comunitat
 
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
 
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
 

Viewers also liked

Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles
Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superillesMesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles
Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superillesAjuntament de Barcelona
 
Investigación final. Proyectos urbanísticos
Investigación final. Proyectos urbanísticosInvestigación final. Proyectos urbanísticos
Investigación final. Proyectos urbanísticosAdrián Pérez Ruiz
 
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i MobilitatSSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i MobilitatAjuntament de Barcelona
 
Proyecto carriles bici Barcelona
Proyecto carriles bici BarcelonaProyecto carriles bici Barcelona
Proyecto carriles bici Barcelonabcncc
 
Supermanzanas en Ciudad Jardín
Supermanzanas en Ciudad JardínSupermanzanas en Ciudad Jardín
Supermanzanas en Ciudad Jardíncordopolis
 
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019Ajuntament de Barcelona
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial IntelligenceBCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial IntelligenceAjuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Ajuntament de Barcelona
 
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative Economy
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative EconomyBCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative Economy
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative EconomyAjuntament de Barcelona
 
Alta edat mitjana. maite abad
Alta edat mitjana. maite abadAlta edat mitjana. maite abad
Alta edat mitjana. maite abadmabad6
 
Baixa edat mitjana. maite abad
Baixa edat mitjana. maite abadBaixa edat mitjana. maite abad
Baixa edat mitjana. maite abadmabad6
 
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Ajuntament de Barcelona
 
Tema 4 la baixa edat mitjana
Tema 4 la baixa edat mitjanaTema 4 la baixa edat mitjana
Tema 4 la baixa edat mitjanaJosep Gracia
 

Viewers also liked (20)

Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles
Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superillesMesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles
Mesura de Govern Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles
 
Investigación final. Proyectos urbanísticos
Investigación final. Proyectos urbanísticosInvestigación final. Proyectos urbanísticos
Investigación final. Proyectos urbanísticos
 
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i MobilitatSSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat
SSTG. Comissió Consultiva de Règim Intern, Seguretat i Mobilitat
 
Proyecto carriles bici Barcelona
Proyecto carriles bici BarcelonaProyecto carriles bici Barcelona
Proyecto carriles bici Barcelona
 
Supermanzanas en Ciudad Jardín
Supermanzanas en Ciudad JardínSupermanzanas en Ciudad Jardín
Supermanzanas en Ciudad Jardín
 
Superilles: barris a velocitat humana
Superilles: barris a velocitat humanaSuperilles: barris a velocitat humana
Superilles: barris a velocitat humana
 
Pla Mobilitat Urbana 2013-2018
Pla Mobilitat Urbana 2013-2018Pla Mobilitat Urbana 2013-2018
Pla Mobilitat Urbana 2013-2018
 
Baròmetre semestral de Barcelona
Baròmetre semestral de BarcelonaBaròmetre semestral de Barcelona
Baròmetre semestral de Barcelona
 
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019
The Impetus Plan for the Social and Solidarity Economy 2016-2019
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
 
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial IntelligenceBCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
BCN DIGITAL/ / Collaborative Economy and Artificial Intelligence
 
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...
BCN DIGITAL/ Policy Experimentation Towards Technologies for Common and Publi...
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
 
Tema 5 l'Islam. (IES Gregori Maians.Oliva)
Tema 5 l'Islam. (IES Gregori Maians.Oliva)Tema 5 l'Islam. (IES Gregori Maians.Oliva)
Tema 5 l'Islam. (IES Gregori Maians.Oliva)
 
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative Economy
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative EconomyBCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative Economy
BCN DIGITAL/ Barcelona: Collaborative policies for the collaborative Economy
 
Alta edat mitjana. maite abad
Alta edat mitjana. maite abadAlta edat mitjana. maite abad
Alta edat mitjana. maite abad
 
Baixa edat mitjana. maite abad
Baixa edat mitjana. maite abadBaixa edat mitjana. maite abad
Baixa edat mitjana. maite abad
 
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària 2016-2019
 
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart CityBCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
BCN DIGITAL/ Beyond the Smart City
 
Tema 4 la baixa edat mitjana
Tema 4 la baixa edat mitjanaTema 4 la baixa edat mitjana
Tema 4 la baixa edat mitjana
 

Similar to Pla del Verd i la Biodiversitat: un instrument per renaturalitzar Barcelona

Estrategia ciutat dels infants
Estrategia ciutat dels infantsEstrategia ciutat dels infants
Estrategia ciutat dels infantsPremsa Sant Cugat
 
Comparativa programes electorals sant pere
Comparativa programes electorals sant pereComparativa programes electorals sant pere
Comparativa programes electorals sant pereFerran Sarrià
 
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?Iniciativa Begues
 
Treball comunitari a la Xarxa Òmnia
Treball comunitari a la Xarxa ÒmniaTreball comunitari a la Xarxa Òmnia
Treball comunitari a la Xarxa ÒmniaXarxa Òmnia
 
La caixa d'eines de l'economia social (II)
La caixa d'eines de l'economia social (II)La caixa d'eines de l'economia social (II)
La caixa d'eines de l'economia social (II)L'Apòstrof, sccl
 
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...Ajuntament de Barcelona
 
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀPROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀEuia Polinya
 
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona def
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona defLa comunicació interna de l'ajuntament de barcelona def
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona defCarme Gibert Valls
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Ajuntament de Figueres
 
Hi sal tintegrat_cat
Hi sal tintegrat_catHi sal tintegrat_cat
Hi sal tintegrat_catProjecteICI
 
Full info 2 (octubre 2012)
Full info 2 (octubre 2012)Full info 2 (octubre 2012)
Full info 2 (octubre 2012)ProjecteICI
 
Pla de mandat_2016_2019_ Mataró
Pla de mandat_2016_2019_ MataróPla de mandat_2016_2019_ Mataró
Pla de mandat_2016_2019_ MataróToni Merino
 
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdfprograma-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf20minutos
 
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentReinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentmaestratviu
 

Similar to Pla del Verd i la Biodiversitat: un instrument per renaturalitzar Barcelona (20)

Estrategia ciutat dels infants
Estrategia ciutat dels infantsEstrategia ciutat dels infants
Estrategia ciutat dels infants
 
Comparativa programes electorals sant pere
Comparativa programes electorals sant pereComparativa programes electorals sant pere
Comparativa programes electorals sant pere
 
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?
Què ha fet ICV Begues amb el meu vot?
 
Treball comunitari a la Xarxa Òmnia
Treball comunitari a la Xarxa ÒmniaTreball comunitari a la Xarxa Òmnia
Treball comunitari a la Xarxa Òmnia
 
La caixa d'eines de l'economia social (II)
La caixa d'eines de l'economia social (II)La caixa d'eines de l'economia social (II)
La caixa d'eines de l'economia social (II)
 
Memòria de Gestió 2007-2011
Memòria de Gestió 2007-2011Memòria de Gestió 2007-2011
Memòria de Gestió 2007-2011
 
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...
Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de l'A...
 
Pla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones GransPla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones Grans
 
La clau està en la prevenció: respostes responsabilitzadores a les conductes ...
La clau està en la prevenció: respostes responsabilitzadores a les conductes ...La clau està en la prevenció: respostes responsabilitzadores a les conductes ...
La clau està en la prevenció: respostes responsabilitzadores a les conductes ...
 
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀPROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ
PROGRAMA ELECTORAL DE ICV-EUiA POLINYÀ
 
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona def
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona defLa comunicació interna de l'ajuntament de barcelona def
La comunicació interna de l'ajuntament de barcelona def
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
 
Dossier pla inclusió social
Dossier pla inclusió socialDossier pla inclusió social
Dossier pla inclusió social
 
Mesura de govern pla de locals
Mesura de govern pla de localsMesura de govern pla de locals
Mesura de govern pla de locals
 
Hi sal tintegrat_cat
Hi sal tintegrat_catHi sal tintegrat_cat
Hi sal tintegrat_cat
 
Full info 2 (octubre 2012)
Full info 2 (octubre 2012)Full info 2 (octubre 2012)
Full info 2 (octubre 2012)
 
Pla de mandat_2016_2019_ Mataró
Pla de mandat_2016_2019_ MataróPla de mandat_2016_2019_ Mataró
Pla de mandat_2016_2019_ Mataró
 
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdfprograma-electoral_2023_erc_bcn.pdf
programa-electoral_2023_erc_bcn.pdf
 
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblamentReinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
Reinventant el Maestrat. Propostes contra el despoblament
 
Mesura "Convivim esportivament"
Mesura "Convivim esportivament"Mesura "Convivim esportivament"
Mesura "Convivim esportivament"
 

More from Ajuntament de Barcelona

240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdfAjuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatAjuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Ajuntament de Barcelona
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURAAjuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdfAjuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfAjuntament de Barcelona
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfAjuntament de Barcelona
 

More from Ajuntament de Barcelona (20)

240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
 

Pla del Verd i la Biodiversitat: un instrument per renaturalitzar Barcelona

 • 1. Haga clic para modificar el estilo El Pla del Verd i de de título del patrón la Biodiversitat: un instrument per a renaturalitzar Barcelona Comissió d’Hàbitat Urbà 24 de gener de 2013
 • 2. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat El Pla del Verd i de la Biodiversitat La ciutat de les persones Eixos Benestar i qualitat de vida de les persones Progrés econòmic Il·lusió de la ciutadania i confiança en la Institució 1. PERSONES i FAMÍLIES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS CONEIXEMENT “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el qualitat de vida“ 1.1 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis “L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 2.1 Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre “Economia que genera oportunitats per a tothom” Beneficiaris 3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud 1.2 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, d'Europa desenvolupament dels connectors verds. persones en situació de dependència socials i culturals 3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de família i la infància 2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació qualitat 1.4 Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit i coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents 3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat 1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable socials 3.4 Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina 1.6 Potenciar la funció social de l’esport 3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria 1.7 Garantir la seguretat de les persones 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció 3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”) 1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels 3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals ciutadans Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent 1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat 1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom 1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva 4. HABITAT URBÀ “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament “Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat Estructura medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” hiperconnectada i d’emissions zero” 4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds 4.5 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús 4.2 Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat 4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana 4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles 4.7 Fomentar barris híbrids en els quals es viu i es treballa de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica 4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat 4.4 Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del 4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat serveis urbans 4.10 Impulsar l’àrea metropolitana, la integració del port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d’oportunitat 5. EL PRESSUPOST 6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, HUMANS LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ “D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i “Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença Recursos “Barcelona, innovació oberta en gestió pública” priorització de resultats” i orientada a la ciutadania” 5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a 6.1 Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la 7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per aconseguir els objectius de ciutat transparència i ètica en la gestió pública garantir els millors resultats 5.2 Garantir la capacitat d’inversió 6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l’organització, l’experiència 7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 5.3 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per i la innovació, i promoure la motivació i el compromís propera i eficaç altres programes prioritaris 6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l’organització 5.4 Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 2
 • 3. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i de la Biodiversitat Per què un Pla del Verd i de la Biodiversitat? El Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona és l’instrument estratègic que defineix els reptes, els objectius i els compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica i a com la població els coneix, en gaudeix i en té cura. Planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica (green infrastructure) capaç de: • Produir beneficis per a les persones • Subministrar serveis ambientals i socials • Generar llocs de vida dins l’hàbitat urbà • Inserir la natura a la ciutat • Connectar i relligar la urbs en el territori • Fer la ciutat més fèrtil i més resilient en front els reptes de futur Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 3
 • 4. La infraestructura ecològica en el teixit urbà (green infrastructure) Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 4
 • 5. Tipus d’espais que configuren el sistema verd de Barcelona Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans5 5
 • 6. Valors, atributs i funcions del verd i de la biodiversitat Valors Atributs Funcions Tipus D’Espais Superfície Qualitat del sòl Garanteix la presència de natura a Ecològics QUALITAT DE L'HÀBITAT Diversitat topogràfica ciutat Permeabilitat ESPAI NATURAL Preserva el patrimoni natural Presència de l’aigua OBERT NATURALITAT Conserva els sòls Produeix matèria orgànica i aliments ESPAI FLUVIAL DIVERSITAT Riquesa d’espècies Disminueix la contaminació QUALITAT BIOLÒGICA Riquesa d’hàbitats COMPLEXITAT Índex autòctones/al·lòctones atmosfèrica LITORAL CONNECTIVITAT Densitat Segresta i emmagatzema carboni BOSC Estratificació Atenua la contaminació acústica Salut de la vegetació i la fauna Regula el cicle de l’aigua PARC Representativitat Aporta humitat Singularitat JARDÍ Modera les temperatures Estalvia en climatització HORT Confort acústic Confort climàtic Crea paisatge QUALITAT AMBIENTAL BASSA Qualitat de l’aire Millora l’habitabilitat de la ciutat Esponja i pacifica la ciutat PLAÇA Socioculturals Qualitat olfactiva Genera benestar físic i psíquic Qualitat sonora CARRER ARBRAT Crea entorns vitals i sensorials QUALITAT SENSORIAL Qualitat cromàtica Crea entorns per a les relacions socials VERD AL CARRER SALUT Qualitat visual Facilita l’oci, l’esbarjo i l’activitat física Variabilitat estacional i temporal COBERTA VERDA BELLESA Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i la recerca MUR VERD I/O CULTURA Proximitat Genera atractiu turístic Accessibilitat JARDÍ VERTICAL BENESTAR Mobilitat pacificada Propicia el contacte i la interacció amb CAPACITAT D' ACOLLIDA RELACIÓ Diversitat d’usos la natura Capacitat de socialització Genera plusvàlua PAISATGE Genera activitat econòmica Identitat INTERÈS CULTURAL Interès històric Interès artístic Interès educatiu 6
 • 7. Funcions de la infraestructura ecològica (green infrastructure) Genera plusvàlua - Genera atractiu turístic – Crea entorns vitals i sensorials – Garanteix la presència de natura a la ciutat – Preserva el patrimoni natural - Crea entorns per les relacions socials – Genera activitat econòmica – Estalvia Conserva els sòls – Millora l’habitabilitat de la ciutat - Produeix matèria en climatització – Esponja i pacifica la ciutat – Genera benestar físic i psíquic orgànica i aliments – Disminueix la contaminació atmosfèrica – Segresta i – Propicia el contacte i la interacció amb la natura – Facilita l’oci, l’esbarjo i emmagatzema carboni – Crea paisatge - Atenua la contaminació acústica – l’activitat física – Forneix d’oportunitats per a l’activitat cultural, l’educació i Regula el cicle de l’aigua – Aporta humitat - Modera les temperatures - la recerca 7
 • 8. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai 8
 • 9. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: espai natural Penya-segats de Montjuïc 9
 • 10. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: parc 10
 • 11. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: jardí Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 11
 • 12. Valoració dels atributs segons el tipus d’espai: mur/jardí vertical 12
 • 14. Conceptes clau de la diagnosi 14
 • 15. Conceptes clau de la diagnosi 15
 • 16. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Visió de ciutat 2050 El Pla del Verd i de la Biodiversitat planteja la Barcelona de l’any 2050 com una ciutat on natura i urbanitat interactuen i es potencien: • Una ciutat que disposa d’una infraestructura ecològica (green infrastructure) que relliga urbs i territori i que aporta serveis ambientals i socials: resiliència, paisatge, salut, bellesa, cultura i oportunitats de relació per a les persones • Una ciutat on s’aprecia, es conserva i es potencia la biodiversitat com a patrimoni natural de la Terra i com a benefici per a les persones i les generacions presents i futures • Una ciutat en la qual s’aprofiten totes les oportunitats per fer lloc a la natura i per afavorir el contacte de les persones amb els elements naturals Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 16
 • 17. Corredors verds urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 17
 • 18. Recorregut visual per tres corredors verds urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient i iServeis Urbans Hàbitat Urbà, Medi Ambient Serveis Urbans 19 18
 • 19. Espais d’oportunitat. Omplir les escletxes de verd Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 19
 • 20. Espais d’oportunitat. El ritme de la natura Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 20
 • 21. Espais d’oportunitat. Noves formes de verd urbà, properes i productives Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 21
 • 22. Espais d’oportunitat. Dels escenaris passius als espais dinàmics i vitals Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 22
 • 23. Espais d’oportunitat. La natura és jardí o el jardí és natura Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 23
 • 24. Objectius del Pla del Verd i de la Biodiversitat • Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat, evitant la pèrdua d’espècies i d’hàbitats • Assolir la màxima dotació de superfície verda i la seva connectivitat • Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat • Avançar en el valor que la societat assigna al verd i a la biodiversitat • Fer la ciutat més resilient en front els reptes emergents com el canvi climàtic 24 Passeig de Sant Joan
 • 25. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques 1.- Conservar el patrimoni natural de la ciutat 2.- Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa 3.- Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat 4.- Crear nous espais per a la natura incrementant la presència de verd i la biodiversitat 5.- Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat 6. - Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics 7.- Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat 8.- Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació 9.- Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat 10.- Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 25
 • 26. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (1/10) 1. Conservar el patrimoni natural de la ciutat La conservació del patrimoni natural és un dels principals reptes del desenvolupament sostenible. A la ciutat, aquest repte es concreta a conservar i millorar la biodiversitat a la ciutat, i a evitar la pèrdua d’espècies i hàbitats. Així, es preveu: 1.1 Elaborar protocols de conservació de la biodiversitat per als espais de més interès i posar en pràctica les orientacions que se’n derivin. 1.2 Posar en pràctica mesures de prevenció i correcció en aquelles activitats a l’espai públic que puguin implicar un impacte sobre la biodiversitat. 1.3 Identificar i implementar mesures per conservar la biodiversitat en jardins privats i altres espais d’interès. 1.4 Consolidar els programes de conservació de vertebrats. 1.5 Elaborar plans d’acció per a la conservació de les espècies de flora i fauna de més interès i posar en pràctica les orientacions que se’n derivin. 1.6 Aplicar mesures de control de la flora exòtica invasora. 1.7 Prevenir i controlar les poblacions d’animals invasors i en excés. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 26
 • 27. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (2/10) 2. Planificar el verd urbà cercant la connectivitat i una distribució equitativa L’enfortiment de la infraestructura ecològica passa per repensar l’actual sistema verd de la ciutat, per transformar-lo en una malla que connecti els espais verds existents entre si i amb els espais naturals de l’entorn. La xarxa de corredors verds urbans de Barcelona ha d’estar imbricada amb tot l’entorn metropolità, especialment amb Collserola i els espais fluvials del Llobregat i del Besòs. Reconèixer el verd com a infraestructura ecològica de la ciutat significa treballar per l’increment de la superfície verda, beneficiant principalment els barris menys dotats per tal de garantir una distribució equitativa de tots els serveis i beneficis que aporten el verd i la biodiversitat. Així, es preveu: 2.1 Identificar la infraestructura ecològica de la ciutat. 2.2 Impulsar projectes d’àmbit fronterer i metropolità de connexió del verd i de conservació de la biodiversitat. 2.3 Desplegar el projecte de xarxa de corredors verds. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 27
 • 28. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (3/10) 3. Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat Els serveis ambientals que aporta la trama verda i la biodiversitat que conté són paràmetres que cal incorporar a l’hora de dissenyar la ciutat o fer intervencions en l’espai públic. Els espais verds ajuden a regular el microclima urbà, intervenen en el cicle de l’aigua i són el suport de la biodiversitat. Per tot això, la seva concepció i el seu disseny s’ha d’articular al servei d’aquests beneficis per tal de potenciar-los. Cal, doncs: 3.1 Elaborar la Carta del Verd i de la Biodiversitat. 3.2 Permeabilitzar sòl en l’espai públic. 3.3 Diversificar les espècies d’arbrat viari. 3.4 Incorporar criteris d’eficiència en l’enjardinament d’espais amb limitació de recursos hídrics i de manteniment. 3.5 Redissenyar la vegetació del litoral per adaptar-la a les condicions ambientals. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 28
 • 29. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (4/10) 4. Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i la biodiversitat Barcelona és una ciutat compacta, amb una alta densitat de població i pocs espais naturals, on les oportunitats per a la presència de flora i fauna són escasses més enllà de Collserola. Incrementar aquestes oportunitats passa per potenciar la funció d’hàbitat dels espais verds dotant-los d’una vegetació més abundant, madura i estratificada, i expandir el verd a totes les tipologies d’espais presents a la ciutat. Cal, doncs: 4.1 Organitzar i crear una xarxa de reserves locals de natura mitjançant la restauració d’espais naturals d’interès. 4.2 Crear nous espais verds a la ciutat. 4.3 Augmentar la biomassa de la ciutat incrementant el nombre d’arbres i arbusts en parcs, jardins i espai públic. 4.4 Enriquir el verd existent i potenciar-ne la funció d’hàbitat. 4.5 Promoure el silenci en els parcs per poder gaudir de paisatges sonors. 4.6 Potenciar el verd en cobertes, terrats, façanes i patis. 4.7 Crear espais verds en solars desocupats temporalment. 4.8 Impulsar l’agricultura ecològica en espais urbans i periurbans 4.9 Fer jardins de temporada en places dures. 4.10 Proporcionar més volum de sòl als arbres viaris. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 29
 • 30. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (5/10) 5. Gestionar els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i a favor de la biodiversitat Reduir la demanda d’aigua dels espais verds aprofitant els recursos freàtics, fer un control integral de les plagues i malures, utilitzar les terres més adequades, aprofitar les restes vegetals i, en definitiva, aplicar uns procediments de gestió i manteniment adaptats a cada tipus de vegetació, ha de permetre gaudir d’un patrimoni natural urbà de qualitat. L’eficiència i l’optimització dels recursos són dos conceptes fonamentals a l’hora d’implantar un model de gestió del verd urbà sostenible. Així, es preveu: 5.1 Millorar la gestió dels espais verds i de l’arbrat viari. 5.2 Elaborar el Dossier del parc. 5.3 Desenvolupar un programa de rehabilitació de parcs i jardins amb criteris de racionalització. 5.4 Optimitzar el reg de les zones verdes. 5.5 Fer una gestió de plagues, malures i herbes espontànies curosa amb la biodiversitat. 5.6 Substituir les gespes d’alt consum per plantes cespitoses de clima càlid i entapissants. 5.7 Disposar d’un protocol d’actuació per a la gestió del verd en el cas d’incidències meteorològiques. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 30
 • 31. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (6/10) 6. Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics Els parcs i jardins de la ciutat —en el seu conjunt o en els seus elements arquitectònics i escultòrics—, així com determinades espècies arbòries, constitueixen una part del patrimoni cultural i històric de Barcelona. Aquests espais plantegen uns requisits de conservació i preservació específics que demanen mesures especials de protecció i de gestió. Cal, doncs: 6.1 Elaborar plans de gestió dels parcs i jardins històrics i temàtics. 6.2 Revisar els catàlegs de patrimoni local i nacional i incloure-hi els jardins històrics pertinents. 6.3 Fer de Montjuïc el paradigma del patrimoni jardiner de Barcelona. 6.4 Elaborar el Pla de preservació d’espècies arbòries identitàries de Barcelona. 6.5 Preservar i donar a conèixer els arbres d’interès local de Barcelona. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 31
 • 32. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (7/10) 7. Augmentar el coneixement per a la gestió i la conservació del verd i de la biodiversitat Aprofundir en el coneixement del verd i de la biodiversitat, del comportament i les necessitats de les espècies en l’entorn urbà i dels beneficis ambientals i socials que generen és el camí per planificar, gestionar i mantenir —des del rigor científic i tècnic— el patrimoni natural. La conservació de la biodiversitat en el medi urbà és avui un nou repte que es plantegen els governs locals d’arreu del món i sobre el qual encara manca coneixement teòric i aplicat. De manera especial, convé estar amatent i seguir el procés de transformació que el canvi climàtic està produint en el medi. Cal, doncs: 7.1 Dur a terme un seguiment de l’estat i l’evolució del patrimoni natural mitjançant un banc de dades i un sistema d’indicadors del verd i de la biodiversitat. 7.2 Elaborar i mantenir el Mapa del Verd i de la Biodiversitat. 7.3 Aprofundir i continuar els estudis sobre els beneficis ambientals associats al verd i a la biodiversitat. 7.4 Avançar en el coneixement aplicat sobre els efectes del verd per a la salut. 7.5 Fomentar la recerca dels efectes del canvi climàtic sobre el patrimoni natural. 7.6 Establir la demanda d’aigua necessària per assegurar la supervivència de la vegetació i la seva qualitat. 7.7 Cercar i assajar noves espècies vegetals en col·laboració amb institucions i centres de recerca. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 32
 • 33. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (8/10) 8. Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors, potenciant la formació Els conceptes relacionats amb la biodiversitat encara són força desconeguts pel públic. És important donar a conèixer millor la seva riquesa, la seva importància, els beneficis que aporta i els impactes a què està sotmesa. Els espais verds de la ciutat, la biodiversitat associada, els elements històrics que hi són presents i també l’arbrat viari tenen un gran potencial per a la divulgació i permeten plantejar estratègies comunicatives, formatives i educatives per a la ciutadania. Així, es preveu: 8.1 Elaborar i aplicar una estratègia de comunicació sobre el verd i la biodiversitat. 8.2 Potenciar els espais verds com a espais educatius i de coneixement. 8.3 Crear i dotar un centre d’interpretació del verd i de la biodiversitat a Barcelona. 8.4 Potenciar el Centre de Formació del Laberint com a plataforma per difondre els jardins i la jardineria. 8.5 Promoure iniciatives ciutadanes de tipus bioblitz per a la construcció col·lectiva i festiva de coneixement. 8.6 Fomentar la incorporació dels valors de la biodiversitat entre els professionals. 8.7 Crear recursos i donar suport a la xarxa escolar. 8.8 Educar en la gestió dels conflictes de convivència amb animals, amb criteris de conservació. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 33
 • 34. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (9/10) 9. Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat Els espais verds urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones, i la diversificació en els perfils d’usuaris dels espais verds de Barcelona és un factor important a tenir en compte a l’hora de planificar-los, dissenyar-los i equipar-los. Convé no oblidar que avui, per a moltes persones, els parcs i jardins urbans són l’única possibilitat de gaudir de la natura, i que els espais verds contribueixen a la interacció entre les persones i a la convivència. També són el marc idoni per a activitats que potenciïn els valors lúdics i socials de la natura urbana i que fomentin el coneixement de la biodiversitat. El gran repte per als propers anys és fomentar la implicació ciutadana, que té un paper clau en la conservació, la gestió i la divulgació de la biodiversitat. Així, es preveu: 9.1 Elaborar i aplicar el Pla d’usos socials dels espais verds de Barcelona. 9.2 Augmentar i millorar la dotació d’equipaments lúdics i de salut en els parcs. 9.3 Millorar i diversificar les àrees de joc infantil amb participació de les escoles, les entitats i la ciutadania. 9.4 Fomentar el verd privat promovent horts, balcons, terrasses, terrats, cobertes, murs i patis enjardinats. 9.5 Obrir espais verds privats per a ús públic. 9.6 Establir un programa de voluntariat per a la conservació, la informació i la divulgació del verd i de la biodiversitat. 9.7 Dissenyar i implantar un programa de jardins i horts de proximitat de gestió comunitària. 9.8 Organitzar concursos d’idees relacionats amb el verd i la biodiversitat oberts a diferents col·lectius. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 34
 • 35. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Línies estratègiques i accions (10/10) 10. Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat La petjada de la ciutat causa impacte en la natura molt més enllà dels límits del terme municipal (consum de recursos, emissions, impacte del lleure, etc): treballar a la ciutat és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat, compartir experiències aporta qualitat, i formalitzar compromisos esdevé un impuls per als projectes. Per avançar més enllà i enfortir el lideratge municipal és necessari crear xarxa i reforçar les relacions institucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. Cal, doncs: 10.1 Fer de Barcelona un referent del verd. 10.2 Participar activament en les xarxes de ciutats i amb els organismes més rellevants compromesos amb la problemàtica de la biodiversitat. 10.3 Enfortir la col·laboració amb la xarxa d’institucions i treballar amb les administracions implicades. 10.4 Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i el seu compromís a favor de la biodiversitat. 10.5 Implicar els agents econòmics en programes de patrocini per a la conservació del verd i de la biodiversitat. 10.6 Promoure el sistema de custòdia del territori com a instrument de conservació de la natura. 10.7 Aprofundir en el coneixement de l’impacte de la ciutat en la biodiversitat global. 10.8 Avançar en una política de compres respectuosa amb el medi ambient. Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 35
 • 36. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà – Pla del Verd i Biodiversitat Calendari i pressupost El Pla treballa amb un horitzó 2020, per la naturalesa de les accions que es proposen, prenent com a referència l’Estratègia de la Unió Europea per a la Biodiversitat fins al 2020, i el Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD), de les Nacions Unides, expressats en el Pla Estratègic de Biodiversitat i en els Objectius de Biodiversitat d’Aichi 2011-2020. Pressupost Pla del Verd i de la Biodiversitat (2013-2015) Despesa corrent + PIM MASU 15.841.625 € PIM Hàbitat Urbà (exclòs MASU) 46.074.129 € TOTAL 61.915.754 € Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans 36
 • 37. 37