Informe d’inici del curs escolar 2022-2023

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona

Aquest informe pretén ser un recull de la dimensió formal del sistema escolar i de la situació de l’inici del curs escolar a les diferents etapes educatives a la ciutat de Barcelona. Tot i així, no podem oblidar la dimensió transversal de l’educació, que va molt més enllà d’escoles i instituts, i de les oportunitats educatives fora del temps escolar com el temps de migdia, les tardes o els caps de setmana, que com a ciutat educadora no podem oblidar.

Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Comissió de Drets Socials
18 d’octubre de 2022
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Continguts
1. Línies estratègiques en el sistema educatiu de la ciutat
2. Resum d’inici de curs escolar 2022-2023
3. Educació infantil de primer cicle: escoles bressols municipals
4. Educació universal i obligatòria: escoles i instituts, de P3 a 4rt d’ESO
5. Educació post obligatòria: Formació Professional
6. Educació artística: les escoles municipals de música
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
» 01. Línies estratègiques en el sistema educatiu de la ciutat
Després de dos cursos marcats per situació sanitària i la pandèmia de la COVID-19, l’inici del curs 2022-
2023 s’ha fet ja amb normalitat, sense mascaretes, grups bombolles ni tampoc mesures excepcionals.
L’avançament del curs escolar en algunes etapes educatives, però, sí que ha suposat un nou repte per
moltes centres educatius i famílies.
Aquest informe pretén ser un recull de la dimensió formal del sistema escolar i de la situació de l’inici del
curs escolar a les diferents etapes educatives a la ciutat de Barcelona. Tot i així, no podem oblidar la
dimensió transversal de l’educació, que va molt més enllà d’escoles i instituts, i de les oportunitats
educatives fora del temps escolar com el temps de migdia, les tardes o els caps de setmana, que com a
ciutat educadora no podem oblidar.
Alhora, cal seguir situant els grans reptes que tenim com a ciutat per una més i millor educació pública i
de qualitat i que, des de l’anterior mandat, hem situat com a línies estratègiques a treballar. En aquest
sentit, seguim apostant per reforçar i invertir en l’oferta pública i de proximitat; millorar l’equitat educativa i
l’educació inclusiva per reduir desigualtats; millorar la qualitat educativa en tots els centres així com
treballar per convertir-los en equivalents; i apostant per les transicions educatives i l’educació al llarg de
la vida.
Lluita contra la segregació
Després de la posada en marxa el curs 2018-2019 el Pla Contra la Segregació, per la igualtat
d’oportunitats i l’èxit educatiu per tal de garantir l’equilibri de l’alumnat més vulnerable en els centres
públics i concertats, aquest curs serà el 5è que s’apliqui a la ciutat. Enguany, el Departament d’Educació
ha iniciat el desplegament del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i
del procediment d’admissió per l’alumnat que s’incorpora a I3 i 1r d’ESO, motiu pel qual el Pla de Xoc
s’aplica a Barcelona a I4 i I5, 1r de primària, i de 2n a 4t d’ESO. A més de la millora de la detecció,
s’introdueixen algunes millores després de l’avaluació de la seva aplicació en cursos anteriors. En 19 de
les 29 zones educatives ha millorat la distribució de l’alumnat NESE B i en 5 es manté igual que el curs
passat; per etapes educatives, a I3 en 21 zones s’ha millorat i a 1r d’ESO en un total de 14.
Reforç de l’oferta d’educació pública amb nous centres
Des del 2015 s’ha fet un esforç per augmentar l’oferta d’educació pública a la ciutat, amb un total de 44
nous centres educatius en totes les etapes educatives, 31 de nova creació, 6 del pas de la concertada a
pública i 7 de la fusió o creixement de centres. És imprescindible poder seguir enfortint i invertit en
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
l’oferta d’educació pública i de proximitat, revertint un dèficit històric a la ciutat i donant resposta a les
demandes de les famílies. Enguany, hem seguit avançant en aquesta línia amb:
El pas de concertada a pública de l’escola Projecte, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, convertint-se
així en un nou institut escola de la xarxa pública per donar resposta a la necessitat de places públiques
en el districte amb menys pes de centres públics de la ciutat. Durant els propers anys s’hi faran obres de
reforma i millora amb una inversió total de 634.800€ finançades al 50% entre l’Ajuntament i el
Departament d’Educació.
A més, al districte de Nou Barris s’ha creat l’Institut Escola El Molí, de la fusió de l’Escola Prosperitat, d’1
línia, i l’Institut Galileo Galilei, de 2 línies, amb una capacitat per a 575 alumnes. EL nou institut escola
farà ús de les instal·lacions d’ambdós centres educatius, on ja s’han fet obres en cobertes i façanes i
està previst adequar els espais a les noves necessitats. Així, es mostra la clara aposta per la continuïtat
entre la primària i la secundària i en favor de la distribució equitativa de l’alumnat. També aquest curs,
l’Escola Cintra ha estat absorbida per l’Escola Sant Josep, a Gràcia.
Aquest curs també ha obert portes un nou Institut de Formació Professional, l’Institut de Logística de
Barcelona, situat al Port de Barcelona per tal de crear un hub d’ensenyaments de logística per a la
formació i especialització de perfils professionals emergents i que, actualment, costen de trobar en el
mercat laboral. De moment ho ha fet en una ubicació provisional dins del propi Port i al 2025 es
traslladarà definitivament al moll de Sant Bertran. De les 345 places, 165 son de nova creació, contribuint
així en l’increment de l’oferta pública de la ciutat alhora que s’aposta per la singularització dels centres
‘ensenyaments postobligatoris per àmbits professionals.
Un total de 142 alumnes han iniciat el nou curs al equipament definitiu de l’Institut Angeleta Ferrar, al
barri del Fort Pienc de l’Eixample. El centre va obrir les portes el curs passat en una ubicació provisional
modular al recinte de l’Escola Industrial i aquest curs ha pogut estrenar l’equipament definitiu. Les obres,
iniciades pel Departament d’Educació al 2019 en un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1999,
han permès la creació d’un nou institut de secundària a la zona educativa de la Dreta de l’Eixample per
tal de donar resposta a una demanda històrica de la comunitat educativa.
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
» 02. Resum d’inici de curs escolar 2022-2023
En un nou curs marcat per l’eliminació de les mesures contra la COVID-19 i l’avançament de l’inici de
curs, entre el 5 i el 12 de setembre van començar el curs les escoles, instituts i escoles bressol de la
ciutat. 169.314 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys en un total de 435 centres educatius de la ciutat (239
públic, 164 concertats i 32 d’educació especial entre públics i concertats), una xifra inferior a la del curs
passat, com a conseqüència de la davallada de la població escolar, i que ha permès reduir les ràtios a I3,
on el 92% dels grups inicien el curs amb grups de fins a 22 alumnes. També ho han fet 8.545 nadons i
infants d’entre 4 mesos i 3 anys d’edat en les 103 escoles bressol municipals.
Aprofitant l’aturada lectiva, s’han fet obres de millora durant l’estiu a 79 centres educatius i 55 escoles
bressol amb una inversió total de 57,8 M€ per part de l’Ajuntament de Barcelona (34 M€ a través del
Consorci d’Educació per l’any 2022 i 1’7 M€ en les escoles bressol durant l’estiu, a través de l’IMEB).
Així, seguim millorant i adequant els equipaments educatius de la ciutat per avançar en l’equivalència de
centres.
Pel que fa a la formació postobligatòria, enguany s’ha produït una preinscripció a grau mitjà diferenciada
per l’alumnat de continuïtat. Tot i les places vacants i l’augment de l’oferta, moltes sol·licituds no han
rebut una resposta, ni a CFPM ni a CFPS. En total, hi ha 7.035 nous alumnes fent un cicle de grau mig i
9.485 un cicle de grau superior aquest curs 2022-2023.
També s’ha iniciat el curs amb normalitat a les 5 escoles municipals de música i el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona, amb un total de 3.700 alumnes. D’aquests, una mica més de 2.400
alumnes cursaran programes de llarg recorregut a les diverses EMM i s’ofereixen 815 places en
programes i tallers de diversa durada. Per tant, s’ha produït un augment de 155 places respecte l’oferta
de l’any passat.
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
» 03. Educació infantil de primer cicle: escoles bressols municipals
El curs comença amb 8.545 places en 103 escoles bressol municipals
El 12 de setembre, amb un any de moratòria per poder negociar el nou calendari, van iniciar el curs
escolar a les bressol municipals 8.545 infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, repartits
en 607 grups. Aquest curs la capacitat total de les escoles bressols municipals és de 8.588 places de les
quals 4.472 s’han ofert en el procés de preinscripció (798 per nadons de 4 mesos a 1 any, 2.459 per
infants de 1 a 2 i 1.215 per infants de 2 a 3) i 62 resten vacants a data 13/10/2022. Per les places
vacants l’Institut Municipal d’Educació posa en marxa un mecanisme intern amb l’objectiu d’assignar el
major nombre de places, oferint la plaça a famílies en llista d’espera, acceptant noves demandes al llarg
del curs i a través de la difusió a través del portal web barcelona.cat/escolesbressol.
Aquestes xifres representen que a Barcelona, 1 de cada 4 infants d’entre 0-3 anys ha estat escolaritzat
en una bressol municipal, entre el 15% del districte de Sarrià-Sant Gervasi i el 32% del districte d’Horta-
Guinardó.
DISTRICTE CENTRES
PLACES
% respecte la
població 0-2
empadronada
Places per a
infants de 4
mesos a 1 any
Places per
a infants
d’1-2 anys
Places per a
infants de 2-
3 anys
TOTAL
Ciutat Vella 8 60 203 273 536 25%
Eixample 10 85 335 484 904 18%
Sants-Montjuïc 12 92 391 489 972 25%
Les Corts 4 32 115 183 330 19%
Sarrià-Sant
Gervasi
6 48 200 242 490 14%
Gràcia 9 71 306 390 767 28%
Horta-
Guinardó
14 109 417 591 1.117 32%
Nou Barris 13 92 377 507 976 27%
Sant Andreu 10 78 353 486 917 28%
Sant Martí 17 132 607 840 1.579 31%
TOTAL 103 799 3.304 4.485 8.588 25%
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
BARCELONA
*No inclou les 5 llars d’infants de la Generalitat que hi ha a la ciutat
L’Ajuntament va acordar amb la comunitat educativa iniciar el curs en la data habitual per disposar de
temps per negociar i adaptar els canvis del calendari escolar amb prou marge per poder complir amb els
requisits de servei a les famílies i alhora amb els drets laborals de les treballadores dels centres. Aquest
curs acabarà també com és habitual a mitjans de juliol, en concret el 14 de juliol de 2023.
Aquest curs comença també amb una millora de l’atenció educativa als infants, concretament amb un
increment de 2,5 hores més setmanals per grup de suport a l’acció educativa, una mesura que té
assignat un pressupost d’1 M€ anuals i que
S’ha pogut atendre el 57% de la demanda
En aquest sentit, enguany l’oferta de places de la xarxa d’EBM ha pogut atendre el 57% de la demanda
de places que es va fer durant la preinscripció, que va ser de 7.662 sol·licituds, amb un increment de
demanda respecte al curs 2021-2022 del 14%. Això no obstant, les dades de demanda atesa s’acosten a
les de l’últim curs abans de la pandèmia, curs 2019-2020, en què es van presentar 7.527 sol·licituds i la
demanda atesa va ser del 56%. El percentatge de demanda atesa és màxima als districtes de Sant Martí
i Ciutat Vella. Per contra, els districtes amb el percentatge més baix de demanda atesa son Eixample i
Les Corts.
DISTRICTE OFERTA DEMANDA ASSIGNACIÓ VACANTS
% demanda
atesa
% demanda
no atesa
Ciutat Vella 276 420 275 1 65,5 34,5
Eixample 475 1.168 475 0 40,7 59,3
Sants-Montjuïc 491 923 480 11 52 48
Les Corts 157 361 157 0 43,5 56,5
Sarrià-Sant
Gervasi
237 368 226 11 61,4 38,6
Gràcia 376 789 376 0 47,7 52,3
Horta-
Guinardó
610 968 594 16 61,4 38,6
Nou Barris 523 752 484 39 64,4 35,6
Sant Andreu 492 771 478 14 62 38
Sant Martí 835 1.186 828 7 69,8 30,2
TOTAL
BARCELONA
4.472 7.706 4.376 99 56,8 43,2
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona no deixa de treballar en el creixement de la xarxa municipal
de bressol amb l’objectiu de poder atendre la demanda de les famílies. Des del 2015, l’Ajuntament ha
obert 8 noves escoles bressol municipal, situant la xarxa en els 103 centres que ofereixen prop de 8.600
places. Aquest curs comença amb dues obres de bressol engegades: per una banda, la transformació de
l’edifici del Pere Calafell, al barri de Sant Martí de Provençals, per ubicar-hi l’EBM L’Esquitx, que
actualment ocupa unes instal·lacions del Centre Cívic Sant Martí, i que permetrà ampliar les places
d’aquesta escola. I per una altra banda, la construcció d’un edifici nou al barri de la Teixonera. Totes
dues obres es preveu que acabin al llarg d’aquest curs, i per tant, el curs vinent 2023-2024 està previst
que entrin en funcionament. Aquestes dues obres suposen una inversió de 7,5 M€.
S’ha reforçat l’atenció als infants amb necessitats educatives especials
Enguany l’Ajuntament ha impulsat l’escola inclusiva amb un increment del 64% dels recursos que s’hi
destinen i una despesa prevista per aquest curs de 470.000€ en total pel conjunt de serveis. Així, es
dona un nou impuls a les polítiques que incideixen més directament en el desenvolupament de l’escola
inclusiva, aprofundint en les garanties d’igualtat d’oportunitats i equitat en l’educació de la petita infància.
Aquest reforç de l’atenció a les necessitats específiques es concreta en l’augment d’hores de dedicació
de professionals de suport per atendre infants amb necessitats específiques. L’atenció a les necessitats
específiques de suport educatiu permet abordar amb recursos específics l’educació d’infants afectats per
algun tipus de discapacitat sensorial, física o intel·lectual. També permet treballar de forma específica
amb infants que presenten trastorns de l’espectre autista, o bé en la conducta, trastorns mentals o
malalties degeneratives. Així doncs aquest curs es dobla el volum d’hores de suport educatiu destinat a
atendre necessitats especials de l’alumnat.
Nou servei itinerant d’infermeria
Aquest curs també s’ha iniciat amb la novetat de la millora de l’atenció especialitzada a infants amb
greus discapacitats i/o greus necessitats d’atenció sanitària, amb la introducció d’un servei d’infermeria,
amb caràcter itinerant. Aquest servei s’ha creat per assessorar i formar a equips educatius en actuacions
concretes per donar resposta a necessitats de tipus sanitari o mèdic dels infants dins de l’àmbit escolar
(per exemple, alimentació amb sonda o botó gàstric). També realitza funcions d’atenció directa a infants
quan és necessari l’acompanyament d’una persona especialista (per exemple en realitzar un sondatge).
Aquest estiu s’han invertit 1,7 M€ en millorar 55 escoles bressol
El curs comença amb moltes de les escoles de la xarxa millorades i renovades. Aquest estiu, aprofitant
l’aturada del servei, s’han fet actuacions de millora en més de la meitat dels centres, en el marc del
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
programa “Cuidem les bressol”. En 55 bressols s’han desenvolupat treballs d’ampliació, reforma i millora
de les instal·lacions; s’han fet treballs per fer mes verds els patis; s’han pintat aules i altres espais dels
centres, i fins al mes de desembre es continuen les intervencions en la línia del pla de transició
energètica i confort tèrmic. En total, 72 actuacions repartides en 55 centres amb una inversió de prop
d’1’7 M€.
Quatre escoles ofereixen aquest curs diversificació horària
Entre les novetats d’aquest curs s’inclou també l’ampliació del servei amb diversificació horària que fins
al curs passat es feia a les escoles bressol municipals Caspolino (districte de Gràcia) i Germanetes
(districte de l’Eixample). La diversificació horària permet en els centres que l’ofereixen, matricular infants
o bé en horari reduït, només de matí (de 9 a 13h) o només de tarda (de 15h a 19h), o bé en l’horari
complet de 8h a 17h (que inclou el servei d’acollida matinal). Així doncs les escoles bressol municipals
que afegeixen aquest servei són Xiroi (districte de Les Corts) i Petit Príncep (districte de Sant Martí), de
manera que ja són 4 els centres amb diversificació horària. Cadascun d’aquests centres ofereix dos
grups mixtos amb l’horari reduït a banda de 5 grups amb horari sencer.
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
» 04. Educació universal i obligatòria: escoles i instituts.
169.314 alumnes en els ensenyaments obligatoris
Enguany s’han matriculat 169.314 alumnes en l’educació obligatòria en els centres públics, concertats i
privats, el que posa 4.614 menys que els que hi havia el curs 2021-2022 i 10.260 alumnes menys envers
el curs 2020-2021, l’últim en el qual el total d’alumnat havia augmentat lleugerament respecte l’anterior.
2020-2021 2021-2022 2022-2023 Diferència
P3 12.172 11.271 10.494 -1.678 -13,8%
Infantil 2n cicle 38.523 36.252 34.063 -4.460 -11,6%
Primària 82.199 80.031 78.740 -3.450 -4,2%
ESO 58.852 57.645 56.511 -2.341 -3,9%
TOTAL 179.574 173.928 169.314 -10.260 -5,7%
En aquest sentit, 3r d’ESO és el curs d’educació obligatòria on hi ha més alumnat a la ciutat, amb 14.634
alumnes matriculats. La disminució més pronunciada és a Les Corts i a Horta-Guinardó, on les
diferències respecte al curs passat son d’un 7,14% menys i un 4,73% menys respecte el curs passat. En
el conjunt de la ciutat la diferència amb el curs 2021-2022 suposa un 2,73% menys d’alumnes.
DISTRICTE
Inf.
(3-6)
Dif.
Curs
21-22
%
Pri.
(6-12)
Dif.
Curs
21-22
% ESO
Dif.
Curs
21-22
% Total
Dif.
Curs
21-22
%
Ciutat Vella 1.542 -49 -3,18% 3.268 -76 -2,33% 2.235 -39 -1,74% 7.045 -164 -2,33%
Eixample 4.614 -371 -8,04% 10.824 -2 -0,02% 7.520 -22 -0,29% 22.958 -395 -1,72%
Sants-Montjuïc 3.065 -124 -4,05% 6.429 -47 -0,73% 4.239 -83 -1,96% 13.733 -254 -1,85%
Les Corts 2.496 -217 -8,69% 5.636 -473 -8,39% 4.612 -220 -4,77% 12.744 -910 -7,14%
Sarrià-Sant
Gervasi
4.635 -368 -7,94% 11.717 -125 -1,07% 9.644 -268 -2,78% 25.996 -761 -2,93%
Gràcia 2.627 -171 -6,51% 5.940 -14 -0,24% 3.343 -35 -1,05% 11.910 -220 -1,85%
Horta-Guinardó 3.473 -318 -9,16% 8.348 -316 -3,79% 6.013 -209 -3,48% 17.834 -843 -4,73%
Nou Barris 3.051 -84 -2,75% 7.324 -144 -1,97% 5.695 -109 -1,91% 16.070 -337 -2,10%
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Sant Andreu 3.449 -248 -7,19% 7.874 -2 -0,03% 5.711 44 0,77% 17.034 -206 -1,21%
Sant Martí 5.111 -239 -4,68% 11.380 -92 -0,81% 7.499 -193 -2,57% 23.990 -524 -2,18%
TOTAL
BARCELONA
34.063 -2.189 -6,43% 78.740 -1.291 -1,64% 56.511 -1.134 -2,01% 169.314 -4.614 -2,73%
*Dades provisionals a data 29/08/2022
Es manté la tendència de les famílies per l’escola pública i de proximitat
La preinscripció a I3 del curs 2022-2023 va tenir 10.752 sol·licituds, de les quals 5.977 en centres públics
i 4.775 en centres concertats, és a dir, un 56% de la demanda i un 44% respectivament. Per tant, va
confirmar la tendència a l’alça de la demanda de places públiques que ja s’havia produït en anterior
cursos. A més, el 80% de les sol·licituds van obtenir els 30 punts de proximitat i, per tant, també es
manté l’aposta per centres educatius propers al domicili. Des de l’Ajuntament seguim treballant en el
marc del Consorci d’Educació per donar resposta a la demanda de les famílies d’escola pública i de
proximitat.
Pel que fa l’alumnat matriculat, es segueix consolidant també l’aposta per l’escola pública, i per tercer
curs consecutiu l’alumnat a I3 és major a la pública que a la concertada, amb un 52,6%. Pel que fa al
conjunt de l’alumnat 3-16, segueix sent majoritari l’alumnat escolaritzat en centres concertats, tot i que la
xifra als centres públic creix lleugerament.
2020-2021 2021-2022 2022-2023
Públic Concertat Públic Concertat Públic Concertat
I3 51,6% 48,4% 52,6% 47,4% 52,6% 47,4%
Alumnat vulnerable - 63,8% 36,2% 64,5% 35,5%
Total 3-16 44,8% 55,2% 45,9% 54,1% 46,2% 53,8%
Alumnat vulnerable - 67,5% 32,5% 64,3% 35,7%
*Dades provisionals a data 29/08/2022 i de tancament 21-22 d’alumnat vulnerable.
Augmenta la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials
En el curs 2022-2023 hi ha un total de 6.624 alumnes NEE A, que suposen un 3,9% de l’alumnat
matriculat. El 73% en centres ordinaris i el 27% en centres d’educació especial. Això suposa 944
alumnes més que el curs 2021-2022, amb una distribució que augmenta un 1% en els centres ordinaris,
avançant en el desplegament del decret d’inclusiva. Aquest augment en la detecció ha estat possible
gràcies a la introducció de millores en el procés i sessions informatives per a les famílies durant la
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
campanya de preinscripció. A més, des del curs passat i especialment en aquest període de
preinscripció, s’està fent una tasca per la distribució equitativa de l’alumnat NESE A entre els centres
d’una mateixa zona d’escolarització.
Pel que fa els recursos per atendre aquest alumnat, aquest curs s’ha increment en un més el total de
centres amb SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva) fins arribar als 106 a tota la ciutat (71
centres públics i 35 concertats); també s’ha incrementat en una més les Aules Integrals de Secundària
(AIS) que seran un total de tres a la ciutat; i s’ha incrementat amb 2 més els centres d’educació especial
que donen suport a la inclusió (CEEPSIR) en el centres ordinaris i que són 7 a la ciutat de Barcelona.
Alumnat ucraïnès a les escoles de la ciutat
Durant el curs 2021-2022 l’esclat de la guerra d’Ucraïna va provocar una situació inesperada amb
l’arribada de milers de persones ucraïneses a la nostra ciutat. Amb elles, també molts nens i nenes que
es van incorporar a 181 centres educatius d’arreu de la ciutat per enganxar-se al curs escolar amb
sortides pagades, materials gratuït, beques menjador i persones de suport. A més, les escoles es van
bolcar per acompanyar-los, especialment per trencar barreres lingüístiques i amb la utilització de
traductors en línia per entendre’s, així com tenint cura de la salut emocional.
El curs passat hi havia 1.210 alumnes amb nacionalitat ucraïnesa i, enguany, son 1.119, el que suposa
una reducció del 7,5%. A més, pel que fa l’alumnat refugiat, el curs 2021-2022 n’hi havia 678, dels quals
519 continuen en centres educatius de la ciutat i 159 s’han donat de baixa. El curs 2022-2023 el nou
alumnat refugiat ucraïnès son 276 alumnes.
Seguim lluitant contra la segregació
Pel que fa la lluita contra la segregació, l’alumnat NEE B, amb necessitats educatives especials
derivades de situacions socioeconòmiques i culturals, aquest curs representa el 15,4% de tot l’alumnat,
amb 26.360 alumnes, un 2,3% més que el curs passat. Gràcies a les millores en la detecció hem passat
d’una detecció del 6% al curs 2019-2020 a un 15,4% aquest curs. Això ens permet seguir millorant
l’equilibri en l’escolarització entre centres públics i concertats.
Ajuts de menjador pel nou curs escolar
El curs 2022-2023 s’han rebut un total de 41.876 sol·licituds d’ajuts de menjador, i se’n han atorgat
34.110 (un 81,5%). Enguany, per poder adjudicar abans de l’inici del curs i facilitar tant a les famílies com
els centres el procés, es va fer un únic període inicial, tot i que més amplia que ens altres ocasions, entre
el 16 de maig i el 15 de juny. A partir del 15 de juny s’inicien diversos períodes oberts. Així, el 2 de
setembre es va enviar un SMS a totes les famílies del període inicial comunicant si tenien l’ajut concedit i
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
per quin import, de manera que els infants van poder quedar-se a dinar des del primer dia. La despesa
inicial és de 34 M€ amb un augment del 7,4% dels ajuts atorgats respecte l’inici del curs 2021-2022.
Apostem pel benestar emocional i la salut mental de l’alumnat
L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Salut Mental i el Pla de Barris, fa anys que aposta per la
mirada preventiva en salut mental i emocional, especialment en etapes claus del desenvolupament com
les que succeeixen a les escoles. Per això es van introduir les figures dels educadors i les educadores
emocionals que son professionals especialitzats en l’acompanyament emocional. Aquest curs, 44
escoles disposaran d’aquestes figures dins del programa En Cercles. A més, cada centre té un servei
Konsulta’m com a un punt de referència i es fa difusió del Mapa de recursos de salut mental per la
comunitat educativa de la ciutat.
Actuacions anuals planificades pel 2022 i obres d’estiu
Durant l’estiu el Consorci d’Educació de Barcelona ha aprofitat l’aturada de les classes per realitzar obres
a 79 centres públics de tota la ciutat amb l’objectiu de millorar les instal·lacions, adaptar els centres a les
noves necessitats d’escolarització i avançar en l’equivalència de la xarxa de centres públics. L’aportació
municipal és del 81%, amb 34M€. De les actuacions per l’any 2022, 82 centres van iniciar el curs 2022-
2023 amb les obres acabades, 32 centres compatibilitzaran obres amb l’activitat lectiva del primer
trimestre i 21 actuacions son projectes per executar les obres el proper any.
Es treballa en diverses línies estratègiques, com la transició energètica, la transformació de patis, la
reforma de menjadors i cuines, la renovació de mobiliari o l’actuació en pintures i revestiments,
programes impulsats a l’Ajuntament per cuidar les escoles de la ciutat. Una aposta necessària per
mantenir-les en les millors condicions tècniques i de confortabilitat, garantir les necessitats educatives
d’escolarització anuals i adaptar les instal·lacions a les millores pedagògiques. D’aquestes actuacions,
5,8 M€ son a través de Pla de Barris, amb obres i reformes en clau d’equitat educativa per millorar
equipaments dels territoris d’atenció social prioritària.
Tipus d’actuació Actuacions
anuals
Centres on es
fan actuacions
Actuacions
actives durant
l’estiu
Centres on es
fan actuacions
durant l’estiu
Import total
Noves construccions 18 14 15 12 9.276.551€
Grans actuacions 47 42 23 21 17.107.239€
Actuacions de millora 94 75 54 49 15.486.759€
TOTAL 159 121 92 79 41.870.549€
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Seguim aprofitant l’estiu per Transformar els Patis de les Escoles
Després de fer durant el curs 2021-2022 el procés de cocreació per dissenyar el nou pati, alumnat,
professorat i famílies de 20 escoles de la ciutat han estrenat aquest curs el seu nou pati. La majoria de
projectes s’han acabat durant el mes de setembre, a falta d’alguns elements puntuals en algunes escoles
que poden arribar més tard per problemes de subministraments, i algunes escoles que finalitzaran la
transformació durant novembre i desembre. La inversió municipal ha suposat més de 3,5 M€. 4
d’aquestes transformacions son possibles gràcies als pressupostos participatius, atès que les propostes
fetes per les comunitats educatives van rebre el suport necessari.
Els processos de cocreació que tenen lloc durant el curs escolar conviden a la comunitat educativa a
reflexionar i a participar en la transformació, prenent també consciència sobre la importància dels usos i
el valor pedagògic d’aquest espai. Així, s’han definit uns criteris de base comuns des d’una perspectiva
educativa, del joc, feminista i ambiental.
Les escoles que han transformat el seu pati aquest estiu son:
» Escola Castella
» Escola Tibidabo
» Escola Mercè Rodoreda
» Escola Rubén Darío
» Escola Mas Casanovas
» Escola Enric Granados
» Institut Escola Mirades
» Escola Aldana
» Escola Gayarre
» Escola Mossèn Jacint Verdaguer
» CEE Sant Joan de la Creus
» Escola Elisenda de Montcada
» Escola Molí de Finestrelles
» Escola Turó Blau
» Escola el Sagrer
» Escola Farigola del Clot
» Escola de les Aigües (segona fase d’actuació)
» Escola Pau Casals d’Horta (segona fase d’actuació)
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
El procés de transformació de patis continuarà aquest curs 2022-2023 i 17 escoles de la ciutat ja han
iniciat el procés per poder transformar els seus patis el proper estiu. Al setembre del 2023 58 escoles ja
hauran transformat els seus patis en espais més verds, coeducatius i comunitaris.
Compartim Espais Educatius durant el curs 2022-2023
Tot i deixar enrere les mesures de la pandèmia, la regidoria d’Educació ha mantingut l’aposta pel
projecte Ampliem Espais Educatius, nascut en plena pandèmia i que durant els cursos 2020-2021 i 2021-
2022 ha propiciat l’ús d’equipaments i espais propers als centres educatius per mantenir l’activitat docent
de la manera més normalitzada possible. En aquest sentit, l’educació presencial dels infants i joves de la
ciutat s’ha evidenciat com un factor clau en la igualtat d’oportunitats i la socialització.
En aquest sentit, durant el curs 2022-2023 es dona continuïtat al projecte, anomenant-se ara Compartim
Espais Educatius, per tal de seguir propiciant l’ús d’espais públics municipals propers als centres. En
aquest sentit, l’objectiu actual del programa és afavorir l’ús pedagògic de l’espai públic i de l’aprenentatge
a l’aire lliure. Per aquest curs ho han demanat un total de 156 centres públics i concertats de la ciutat. Al
curs 2020-2021 ho van fer 178 centres i al 2021-2022 van ser 161, per tant, es manté l’interès i
necessitat per part dels centres per fer ús d’aquests espais.
Sobre el procés d’assignació de places escolars pel curs 2022-2023
El procés d’assignació de places es fa seguint diverses normatives promogudes pel Departament
d’Educació i que son les mateixes arreu de Catalunya. Per tant, les normatives que aplica el Consorci
d’Educació de Barcelona son:
» DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
» RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i
matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en
els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
» RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022,
d'aprovació de la resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2022-2023 a
la ciutat de Barcelona.
Aquestes normatives estan basades en allò que s’estableix a l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, la Llei 12/2009 d’Educació i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com les
modificacions establertes en reformes posteriors. En aquest sentit, les diverses normes estableixen que
la programació educativa, responsabilitat de l’Administració educativa, és una de les eines principals per
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
garantir la cohesió social i establir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques.
Aquest curs, l’oferta inicial a I3, era de 327 centres amb un total de 554 grups i 12.014 places.
Concretament, 177 centres públic amb 5.761 places repartides en 276 grups i 150 centres concertats
amb 6.253 places repartides en 278 grups. Com ja va passar en el curs passat, a Barcelona segueix la
reducció de la capacitat dels grups en els centres públics tenint en compte la disminució de l’alumnat i
l’augment de l’oferta pública. A més, per necessitats d’escolarització, es van crear quatre grups
addicionals, un a l’Escola Gayarre i un altre a l’Escola Francesc Macià, a Sants-Montjuïc, i un a l’Escola
Estel i un altre a l’Escola Pegaso, a Sant Andreu. En el cas de 1r d’ESO, l’oferta inicial era de 194 grups
en 76 centres públics, tres grups més que el curs anterior i amb el 79% dels centres amb grups de 27
alumnes. L’oferta educativa es pot consultar als propis centres així com a la web del Consorci
d’Educació, on també es poden consultar les places reservades per alumnat NESE.
Cal tenir en compte que a I3 es va fer una estimació de detecció de 1.943 alumnes NESE i, per tant, es
reservaven places per aquest alumnat, tenint en compte que el 61% tenia germans ja escolaritzats. A 1r
d’ESO l’estimació de detecció era de 2.276 alumnes NESE i la detecció es fa gràcies als informes dels
EAP. En el cas d’I3 la detecció s’ha millorat a través dels informes dels EAP, CDIAP, SEE i l’IMEB per
identificar els infants que en la seva incorporació a l’escola requeririen d’un seguiment educatiu de caire
preventiu. A més, les famílies poden indicar durant la preinscripció que el seu infant presentava signes
de necessitats educatives específiques per tal de valorar, per part de l’equip psicopedagògic, aquells
casos en que no hi havia informació prèvia. En tots els casos la reserva de places es fa per zona
educativa seguint criteris de proximitat del domicili a l’escola o l’adscripció entre el centre de primària i
secundària.
En el cas de l’alumnat NESE B, la detecció ve donada per dades de l’Institut Municipal de Serveis
Socials, les del Fons d’infància 0-16 (l’ajut d’emergència social municipal) i el padró; i a 1r d’ESO també
per l’informe de resolució de 6è de primària. Aquest curs la reserva de places per zona educativa s’ha
vist modificada per nous criteris per tal de garantir el mateix percentatge de vulnerabilitat de la zona
educativa. Per tant, en aquells centres que es superava el % de vulnerabilitat de la seva zona educativa
la reserva de l’oferta inicial va ser 0.
El període de preinscripció pel curs 2022-2023 es va produir del 7 al 21 de març en el cas dels
ensenyaments d’educació infantil i primària i del 9 al 21 de març pels ensenyaments d’educació
secundària. El Consorci d’Educació va posar a disposició de les famílies a la seva web
(https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio) tota la
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
informació envers calendari, criteris de baremació i documentació acreditativa, la consulta de centres i
oferta de places així com els centres de proximitat, etc.
Els criteris de baremació pel curs 2022-2023 eren:
» Per germans o germanes que ja estudien al centre: 50 punts.
» Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball:
 Domicili familiar dins de la zona educativa: 30 punts
 Lloc de treball dins de la zona educativa: 20 punts
 Domicili en el mateix districte però fora de la zona educativa: 15 punts
 Domicili familiar en el mateix municipi però fora la zona educativa: 10 punts.
» Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
Cal tenir en compte que la puntuació per proximitat del domicili o lloc de treball, d’acord amb la situació
que acrediti, es determina principalment a partir de la zona educativa on aquest estigui ubicat. A la web
del Consorci d’Educació es podria conèixer la llista dels centres on es podia obtenir la puntuació per
proximitat.
A més, s’apliquen criteris complementaris, que son:
» Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.
» Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre: 10 punts.
» Família nombrosa: 10 punts.
» Família monoparental: 10 punts.
» Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.
» Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
» Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.
Per aquest curs, el 80% de les sol·licituds van obtenir 30 punts de proximitat i el 40% els 50 punts per ser
germans d’alumnes escolaritzats en el centre. El 2% per pare o mare que treballa en el centre, un 3% per
bessons o part múltiple i 1% per violència de gènere o terrorisme.
En aquest sentit, el 21 d’abril de 2022, un cop acabat el període de presentació de sol·licituds es van
publicar les llistes amb els barems provisionals. Aquestes llistes son fruit de la feina dels centres
educatius van estudiar les peticions rebudes analitzant les dades, els criteris de prioritat que les famílies
demanen i els documents justificatius. A aquestes puntuacions provisionals les famílies van poder
presentar reclamacions per errades o anomalies entre el 22 i el 28 d’abril. El 3 de maig es van publicar
les llistes definitives de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions, així com els números
de desempat corresponents.
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
El 9 de maig es va procedir al sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts,
tenint en compte que les places cada centre son limitades, que s’utilitza per desempatar entre aquelles
sol·licituds que han obtingut la mateixa puntuació. Aquest any es van assignar 139.769 números i el
número per determinar l’ordre en cas d’empat va ser el 1.013. Per tant, l’11 de maig es va procedir a
publicar la llista ordenada definitiva, on en primer lloc es té en compte l’alumnat NESE i, després, la resta
d’alumnes ordenant les sol·licituds de més a menys puntuació.
Per aquell alumnat que no havia obtingut plaça en cap dels centres que havia demanat, en el cas d’I3, es
va ampliar el període de peticions de preinscripció entre el 27 de maig i l’1 de juny, amb l’objectiu de que
les famílies poguessin ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tenien de
disponibles. Un cop fetes les noves peticions ampliades es va fer un últim procés d’assignació.
El 9 de juny es va publicar l’oferta final de places escolars per centre i curs. Per tal de donar resposta a
les demandes de les famílies d’escola pública es va modificar l’oferta d’I3, incrementant un grup més a
l’Escola Aldana (Eixample Esquerre); a l’escola Sagrada Família (La Vila de Gràcia) i a l’Escola El Turó
(Turó de la Peira). A més, en 8 zones educatives es va incrementar la ràtio i la reserva de places NEE en
14 zones educatives, fins arribar a les 2.682 places. En el cas de 1r d’ESO i per tal de donar resposta a
la demanda de pública de les famílies es va incrementar en 1 grup a l’Institut Teresa Pàmies (Baix
Guinardó) amb 4 grups amb ràtio 25; i les ràtios a 11 zones educatives a la ciutat, així com l’augment de
reserva de places NEE a 23 zones educatives fins arribar a les 2.203 places reservades.
El 10 de juny es va publicar la llista d’alumnes admesos i la llista d’espera. A I3 96,2% de les famílies van
obtenir plaça en una de les opcions demanades i el 88,1% ho van fer en la seva primera opció. En el cas
de 1r d’ESO, 92,2% de les famílies van obtenir plaça en una de les opcions demanades i el 83,9% en la
seva primera opció. La matrícula es va dur a terme del 21 al 29 de juny de 2022, un cop publicada la
llista final d’alumnes admesos.
Les famílies poden reclamar sobre la plaça que se’ls ha assignat. En concret, per aquest període s’han
rebut 1.382 reclamacions, el 61% de les quals ha estat estimades i 30 casos s’han elevat a les
presidències de les comissions de garanties per la seva valoració. Els motius que s’han al·legat son els
següents:
2020-2021 2021-2022 2022-2023
Motius acadèmics i/o pedagògics 63 8% 115 9% 151 11%
Motius econòmics 131 16% 92 7% 76 5%
Canvi de domicili o distància del centre 146 18% 293 23% 280 20%
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Motius familiars/compatibilitat horària 277 33% 486 38% 534 39%
Errades administratives 126 15% 139 11% 145 10%
Motius socials o necessitats educatives 48 6% 91 7% 82 6%
Situacions excepcionals 36 4% 76 6% 114 8%
Altres 1 0% 2 0% 0 0%
Total 828 1.294 1.382
Fora del període de preinscripció es segueixen produint noves admissions així com sol·licituds de canvi
de centre per circumstàncies excepcionals. En concret, a Barcelona, pel període de l’1 de juny a 15 de
setembre, s’havien rebut 4.044 sol·licituds d’admissió, un 82% de nou alumnat i un 18% per canvi de
centre.
A la ciutat de Barcelona, les oficines d’escolarització on les famílies poden informar-se i que formen part
del procés de preinscripció i matrícula en els termes reconeguts en el decret, son:
» Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
» Nou Barris (carrer de Nil, 27)
A part també hi ha l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (a Roger de Llúria 1-3).
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
» 05. Educació post obligatòria: formació professional
Segueix creixent l’oferta en ensenyaments postobligatoris
L’ampliació de l’oferta dels ensenyaments professionals aquest curs ha estat de 390 places i un total de
14 grups, en concret, 7 grups nous a CFGM (210 places); 2 grups nous a PFI (30 places); 1 grup nou a
Ensenyaments artístics (30 places); i 4 grups nous a Ensenyaments esportius (120 places). Aquest curs
2022-2023 hi ha 97 centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris a la ciutat, dels quals 61 son
públics, 26 concerts i 10 d’educació especial (2 centres públic i 8 centres concertats). Dels 61 centres
públics, 27 son instituts que ofereixen Batxillerat i Formació Professional, 26 son centres d’adults, 6
centres d’idiomes i 2 d’ensenyaments integrats. De fet, enguany s’ha creat un nou centre públic d’àmbit
professional, l’Institut de Logística de Barcelona, situat al Port de Barcelona.
Per aquest curs, a Barcelona s’han ofert un total de 8.481 places de primer curs de cicles de grau mitjà.
D’aquestes places, el Consorci d’Educació, i en línia amb les accions iniciades pel Departament
d’Educació, va decidir posar en marxa accions per garantir la continuïtat prioritàriament a l’alumnat que
finalitza els estudis de secundària obligatòria o ha cursat un PFI. Aquest alumnat va tenir un període de
preinscripció previ a la resta de sol·licituds.
Durant la primera fase, les sol·licituds de preinscripció a ensenyaments professionals i artístics a
Barcelona van ser les següents.
21-22 22-23 Diferència
CFPM 9.605 9.311 -294
CFPM Alumnat de continuïtat 4.659* 4.829 167
CFPM Alumnat de no continuïtat 4.946* 4.482 -464
CFAM 342 399 57
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
CFPS 14.857 14.648 -209
CFAS 977 1.071 94
*s’ha considerat alumnat de continuïtat el curs 21-22 només els alumnes que feien ESO, EE-ESO o PFI de menys de 18 anys.
En aquest sentit, pel que fa l’alumnat de continuïtat, en la primera fase del procés de preinscripció es va
assignar plaça al 98,3% de les sol·licituds; per contra, el 57,4% de l’alumnat de no continuïtat va rebre
una assignació a CFPM. A més, un 88,8% de l’alumnat de continuïtat va ser assignat en la seva primera
opció, una xifra que disminueix fins el 68,5% en el cas de l’alumnat de continuïtat. Tot i així, un 24% de
les persones que van rebre una assignació a CFPM, tant de l’alumnat de continuïtat com de no
continuïtat, no s’hi ha matriculat. Un 4% ha matriculat a altres ensenyaments, com Batxillerat, però
majoritàriament no s’ha detectat que hagin fet una altra matrícula. Pel que fa l’alumnat de continuïtat, els
cicles amb més demanda han estat Cures auxiliars d’infermeria, Electromecànica de vehicles automòbils
i Gestió administrativa.
Al final del procés de matriculació hi havia un total de 2.435 places vacants de CFPM, 1.744 d’alumnes
que tot i tenir plaça assignada no havien matriculat i 691 places ja vacants en la primera fase
d’assignació, per un total de 2.314 sol·licituds en llista d’espera. En aquest sentit, el Consorci ha posat en
marxael pla d’acompanyament per fer seguiment de tot l’alumnat de continuïtat i, especialment, d’aquell
més vulnerable, que no ha obtingut plaça per estudiar el seu cas de manera individual per tal de troba
una solució. Alhora, s’ha estudiat l’alumnat de continuïtat que no havia formalitzat la matrícula tot i tenir
assignació i s’ha pogut veure que un 8,1%dels i les joves de continuïtat que es van preinscriure a CFPM i
van rebre assignació (386 alumnes) no van aprovar l’ESO o el PFI i majoritàriament estan repetint o bé
fent un PFI; i una part dels joves que es va preinscriure a CFPM ha decidit finalment fer un batxillerat
(4%).
Pel que fa a grau superior, un 64,8% de les sol·licituds van rebre una assignació en la primera fase del
procés de preinscripció, un total de 9.497 persones de les 14.648 que hi van participar. D’aquestes, a un
82% dels alumnes se’ls havia assignat la seva primera opció. De la mateixa manera, però, que en el cas
del grau mig, un 24% no va acabar matriculant a l’ensenyament que se li havia assignat i majoritàriament
tampoc s’ha torbat que hagin fet una altra matrícula. Així doncs, a inici de curs, hi havia 3.409 places
vacants per 5.684 sol·licituds. Les famílies amb més demanda han estat Sanitat, Informàtica i
comunicacions, i Administració i gestió.
3.295 places de grau professional vacants després de la segona fase
Durant el mes de setembre es va portar a terme una segona fase de preinscripció i matrícula per tal de
cobrir les 1.727 places vacants a CFPM i les 2.586 de CFPS. Tot i així, la participació de les persones no
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
assignades en primera fase en aquesta segona ha estat molt baixa, d’un 30% i un 14% respectivament, i
segueixen restant com a vacants 1.305 places de CFPM i 1.990 de CFPS. Per tant, hi ha 26 grups (un
10% del total) de CFPM que no estan plens i tenen 15 vacants o més, i 45 (un 14% del total) de CFPS.
» 06. Educació artística: les escoles municipals de música
Més de 3.700 alumnes inicien el curs als centres municipals d’educació musical
El 19 de setembre van iniciar el curs les 5 escoles municipals de música (EMM Can Fargues, EMM Can
Ponsic, EMM Eixample-Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris i EMM Sant Andreu – Mestre Pich
Santasusana) i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, tots ells equipaments municipals
gestionats a través de l’Institut Municipal d’Educació.
En concret, 2.436 alumnes ho han fet a les escoles de música als programes de llarg recorregut en les
diverses especialitats instrumentals: 514 a Can Fargues; 438 a Can Ponsic; 518 a l’Eixample; 439 a
Nous Barris i 527 a Sant Andreu. A més, es programaran tallers de diversa durada amb una oferta de
815 places. Es tracta de cursos i activitats oberts a diferents edats i públics, com ara tallers de música
per nadons, música i moviment, cant corals, casals d’estiu, etc.
En total, s’ha produït un augment de 155 places respecte l’oferta de l’any passat en el conjunt de
propostes de les escoles de música per tal de donar resposta a la demanda.
Pel que fa al Conservatori Municipal de Música, s’hi ha matriculat 523 alumnes en les diverses disciplines
d’estudis de grau professional, dels quals 386 son alumnes son de continuïtat, 106 van ser admesos amb
les proves d’accés i trasllats, i 31 fan doble especialitat. 137 alumnes fan la modalitat de piano, però hi ha
un total de 24 instruments diferents.
A més, des del 13 d’octubre s’ha reprès la programació de concerts gratuïts i oberts a la ciutadania amb
els cicles Dijous concerts, Divendres concert i Altres concerts, a part d’altres activitats obertes a la
ciutadania com la participació al 48h Open House Barcelona. Totes les sessions tenen lloc a l’Auditori
www.barcelona.cat
» Informe d’inici de curs 2022-2023
18 d’octubre de 2022
Eduard Toldrà del propi conservatori. En total, entre les EMM i el CMM s’organitzen desenes d’activitats,
aquest primer trimestre, per exemple, 72 activitats diverses.
A més, tots aquests serveis i equipaments municipals estan desplegant els seus projectes d’educació
musical vinculant altres llenguatges artístics, i connectant el seu treball amb escoles i instituts públics i
amb projectes comunitaris.

Recommended

Informe inici del curs escolar 2021 2022 by
Informe inici del curs escolar 2021 2022Informe inici del curs escolar 2021 2022
Informe inici del curs escolar 2021 2022Ajuntament de Barcelona
258 views20 slides
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020 by
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Ajuntament de Barcelona
599 views15 slides
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019 by
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019Ajuntament de Barcelona
941 views27 slides
Dossier Premsa Ajuntament VNG septembre 2010 by
Dossier Premsa Ajuntament VNG septembre 2010Dossier Premsa Ajuntament VNG septembre 2010
Dossier Premsa Ajuntament VNG septembre 2010Ajuntament Vilanova Geltrú
488 views25 slides
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 by
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Ajuntament de Barcelona
436 views16 slides
Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14 by
Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14
Informe de l'IME sobre l'inici del curs escolar 2013-14Ajuntament de Barcelona
676 views20 slides

More Related Content

Similar to Informe d’inici del curs escolar 2022-2023

Ensenyament 2013 by
Ensenyament 2013Ensenyament 2013
Ensenyament 2013Bondia Lleida SL
62 views2 slides
Convocatòria d'ajuts menjador curs 2014-15 by
Convocatòria d'ajuts menjador curs 2014-15Convocatòria d'ajuts menjador curs 2014-15
Convocatòria d'ajuts menjador curs 2014-15Ajuntament de Barcelona
482 views7 slides
Millora dels centres educatius by
Millora dels centres educatiusMillora dels centres educatius
Millora dels centres educatiusAjuntament de Barcelona
603 views9 slides
Educadors info seccat by
Educadors info seccatEducadors info seccat
Educadors info seccatJoanprofe
256 views9 slides
Revista xiprell 2017 corregit by
Revista xiprell 2017 corregitRevista xiprell 2017 corregit
Revista xiprell 2017 corregitJesús García
152 views44 slides
Informe sobre les Escoles d'Adults a Barcelona by
Informe sobre les Escoles d'Adults a BarcelonaInforme sobre les Escoles d'Adults a Barcelona
Informe sobre les Escoles d'Adults a BarcelonaAjuntament de Barcelona
1K views14 slides

Similar to Informe d’inici del curs escolar 2022-2023(20)

Educadors info seccat by Joanprofe
Educadors info seccatEducadors info seccat
Educadors info seccat
Joanprofe256 views
Revista xiprell 2017 corregit by Jesús García
Revista xiprell 2017 corregitRevista xiprell 2017 corregit
Revista xiprell 2017 corregit
Jesús García152 views
Pec Ins. Miquel Martí i Pol by iesmmpol
Pec Ins. Miquel Martí i PolPec Ins. Miquel Martí i Pol
Pec Ins. Miquel Martí i Pol
iesmmpol2.6K views
Pla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia by CarlosLlopis
Pla d'Organització Centre Escola Santa EulàliaPla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia
Pla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia
CarlosLlopis271 views
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol by Ensenyament
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressolAlguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol
Ensenyament1.1K views
Procedimiento admisión by vanderweb
Procedimiento admisiónProcedimiento admisión
Procedimiento admisión
vanderweb5K views
Pla organitzatiu escola pompeu fabra by LuisgabuGar
Pla organitzatiu escola pompeu fabraPla organitzatiu escola pompeu fabra
Pla organitzatiu escola pompeu fabra
LuisgabuGar3.6K views
Pec volcanet by Ratona07
Pec volcanetPec volcanet
Pec volcanet
Ratona0718 views
Pel futur de l'educació pública a catalunya by ampa
Pel futur de l'educació pública a catalunyaPel futur de l'educació pública a catalunya
Pel futur de l'educació pública a catalunya
ampa126 views

More from Ajuntament de Barcelona

Com combatre l'edatisme vers les persones grans by
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
169 views39 slides
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022 by
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
11 views62 slides
Estat de la ciutat 2022 by
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Ajuntament de Barcelona
92 views84 slides
Pla de Salut Mental 2023-2030 by
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Ajuntament de Barcelona
887 views101 slides
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals by
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
222 views28 slides
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 by
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
102 views55 slides

More from Ajuntament de Barcelona(20)

Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals by Ajuntament de Barcelona
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat by Ajuntament de Barcelona
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul... by Ajuntament de Barcelona
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap... by Ajuntament de Barcelona
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025 by Ajuntament de Barcelona
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf by Ajuntament de Barcelona
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana" by Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"

Informe d’inici del curs escolar 2022-2023

 • 1. Informe d’inici del curs escolar 2022-2023 Comissió de Drets Socials 18 d’octubre de 2022
 • 2. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Continguts 1. Línies estratègiques en el sistema educatiu de la ciutat 2. Resum d’inici de curs escolar 2022-2023 3. Educació infantil de primer cicle: escoles bressols municipals 4. Educació universal i obligatòria: escoles i instituts, de P3 a 4rt d’ESO 5. Educació post obligatòria: Formació Professional 6. Educació artística: les escoles municipals de música
 • 3. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 » 01. Línies estratègiques en el sistema educatiu de la ciutat Després de dos cursos marcats per situació sanitària i la pandèmia de la COVID-19, l’inici del curs 2022- 2023 s’ha fet ja amb normalitat, sense mascaretes, grups bombolles ni tampoc mesures excepcionals. L’avançament del curs escolar en algunes etapes educatives, però, sí que ha suposat un nou repte per moltes centres educatius i famílies. Aquest informe pretén ser un recull de la dimensió formal del sistema escolar i de la situació de l’inici del curs escolar a les diferents etapes educatives a la ciutat de Barcelona. Tot i així, no podem oblidar la dimensió transversal de l’educació, que va molt més enllà d’escoles i instituts, i de les oportunitats educatives fora del temps escolar com el temps de migdia, les tardes o els caps de setmana, que com a ciutat educadora no podem oblidar. Alhora, cal seguir situant els grans reptes que tenim com a ciutat per una més i millor educació pública i de qualitat i que, des de l’anterior mandat, hem situat com a línies estratègiques a treballar. En aquest sentit, seguim apostant per reforçar i invertir en l’oferta pública i de proximitat; millorar l’equitat educativa i l’educació inclusiva per reduir desigualtats; millorar la qualitat educativa en tots els centres així com treballar per convertir-los en equivalents; i apostant per les transicions educatives i l’educació al llarg de la vida. Lluita contra la segregació Després de la posada en marxa el curs 2018-2019 el Pla Contra la Segregació, per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu per tal de garantir l’equilibri de l’alumnat més vulnerable en els centres públics i concertats, aquest curs serà el 5è que s’apliqui a la ciutat. Enguany, el Departament d’Educació ha iniciat el desplegament del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió per l’alumnat que s’incorpora a I3 i 1r d’ESO, motiu pel qual el Pla de Xoc s’aplica a Barcelona a I4 i I5, 1r de primària, i de 2n a 4t d’ESO. A més de la millora de la detecció, s’introdueixen algunes millores després de l’avaluació de la seva aplicació en cursos anteriors. En 19 de les 29 zones educatives ha millorat la distribució de l’alumnat NESE B i en 5 es manté igual que el curs passat; per etapes educatives, a I3 en 21 zones s’ha millorat i a 1r d’ESO en un total de 14. Reforç de l’oferta d’educació pública amb nous centres Des del 2015 s’ha fet un esforç per augmentar l’oferta d’educació pública a la ciutat, amb un total de 44 nous centres educatius en totes les etapes educatives, 31 de nova creació, 6 del pas de la concertada a pública i 7 de la fusió o creixement de centres. És imprescindible poder seguir enfortint i invertit en
 • 4. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 l’oferta d’educació pública i de proximitat, revertint un dèficit històric a la ciutat i donant resposta a les demandes de les famílies. Enguany, hem seguit avançant en aquesta línia amb: El pas de concertada a pública de l’escola Projecte, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, convertint-se així en un nou institut escola de la xarxa pública per donar resposta a la necessitat de places públiques en el districte amb menys pes de centres públics de la ciutat. Durant els propers anys s’hi faran obres de reforma i millora amb una inversió total de 634.800€ finançades al 50% entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. A més, al districte de Nou Barris s’ha creat l’Institut Escola El Molí, de la fusió de l’Escola Prosperitat, d’1 línia, i l’Institut Galileo Galilei, de 2 línies, amb una capacitat per a 575 alumnes. EL nou institut escola farà ús de les instal·lacions d’ambdós centres educatius, on ja s’han fet obres en cobertes i façanes i està previst adequar els espais a les noves necessitats. Així, es mostra la clara aposta per la continuïtat entre la primària i la secundària i en favor de la distribució equitativa de l’alumnat. També aquest curs, l’Escola Cintra ha estat absorbida per l’Escola Sant Josep, a Gràcia. Aquest curs també ha obert portes un nou Institut de Formació Professional, l’Institut de Logística de Barcelona, situat al Port de Barcelona per tal de crear un hub d’ensenyaments de logística per a la formació i especialització de perfils professionals emergents i que, actualment, costen de trobar en el mercat laboral. De moment ho ha fet en una ubicació provisional dins del propi Port i al 2025 es traslladarà definitivament al moll de Sant Bertran. De les 345 places, 165 son de nova creació, contribuint així en l’increment de l’oferta pública de la ciutat alhora que s’aposta per la singularització dels centres ‘ensenyaments postobligatoris per àmbits professionals. Un total de 142 alumnes han iniciat el nou curs al equipament definitiu de l’Institut Angeleta Ferrar, al barri del Fort Pienc de l’Eixample. El centre va obrir les portes el curs passat en una ubicació provisional modular al recinte de l’Escola Industrial i aquest curs ha pogut estrenar l’equipament definitiu. Les obres, iniciades pel Departament d’Educació al 2019 en un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1999, han permès la creació d’un nou institut de secundària a la zona educativa de la Dreta de l’Eixample per tal de donar resposta a una demanda històrica de la comunitat educativa.
 • 5. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 » 02. Resum d’inici de curs escolar 2022-2023 En un nou curs marcat per l’eliminació de les mesures contra la COVID-19 i l’avançament de l’inici de curs, entre el 5 i el 12 de setembre van començar el curs les escoles, instituts i escoles bressol de la ciutat. 169.314 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys en un total de 435 centres educatius de la ciutat (239 públic, 164 concertats i 32 d’educació especial entre públics i concertats), una xifra inferior a la del curs passat, com a conseqüència de la davallada de la població escolar, i que ha permès reduir les ràtios a I3, on el 92% dels grups inicien el curs amb grups de fins a 22 alumnes. També ho han fet 8.545 nadons i infants d’entre 4 mesos i 3 anys d’edat en les 103 escoles bressol municipals. Aprofitant l’aturada lectiva, s’han fet obres de millora durant l’estiu a 79 centres educatius i 55 escoles bressol amb una inversió total de 57,8 M€ per part de l’Ajuntament de Barcelona (34 M€ a través del Consorci d’Educació per l’any 2022 i 1’7 M€ en les escoles bressol durant l’estiu, a través de l’IMEB). Així, seguim millorant i adequant els equipaments educatius de la ciutat per avançar en l’equivalència de centres. Pel que fa a la formació postobligatòria, enguany s’ha produït una preinscripció a grau mitjà diferenciada per l’alumnat de continuïtat. Tot i les places vacants i l’augment de l’oferta, moltes sol·licituds no han rebut una resposta, ni a CFPM ni a CFPS. En total, hi ha 7.035 nous alumnes fent un cicle de grau mig i 9.485 un cicle de grau superior aquest curs 2022-2023. També s’ha iniciat el curs amb normalitat a les 5 escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, amb un total de 3.700 alumnes. D’aquests, una mica més de 2.400 alumnes cursaran programes de llarg recorregut a les diverses EMM i s’ofereixen 815 places en programes i tallers de diversa durada. Per tant, s’ha produït un augment de 155 places respecte l’oferta de l’any passat.
 • 6. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 » 03. Educació infantil de primer cicle: escoles bressols municipals El curs comença amb 8.545 places en 103 escoles bressol municipals El 12 de setembre, amb un any de moratòria per poder negociar el nou calendari, van iniciar el curs escolar a les bressol municipals 8.545 infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, repartits en 607 grups. Aquest curs la capacitat total de les escoles bressols municipals és de 8.588 places de les quals 4.472 s’han ofert en el procés de preinscripció (798 per nadons de 4 mesos a 1 any, 2.459 per infants de 1 a 2 i 1.215 per infants de 2 a 3) i 62 resten vacants a data 13/10/2022. Per les places vacants l’Institut Municipal d’Educació posa en marxa un mecanisme intern amb l’objectiu d’assignar el major nombre de places, oferint la plaça a famílies en llista d’espera, acceptant noves demandes al llarg del curs i a través de la difusió a través del portal web barcelona.cat/escolesbressol. Aquestes xifres representen que a Barcelona, 1 de cada 4 infants d’entre 0-3 anys ha estat escolaritzat en una bressol municipal, entre el 15% del districte de Sarrià-Sant Gervasi i el 32% del districte d’Horta- Guinardó. DISTRICTE CENTRES PLACES % respecte la població 0-2 empadronada Places per a infants de 4 mesos a 1 any Places per a infants d’1-2 anys Places per a infants de 2- 3 anys TOTAL Ciutat Vella 8 60 203 273 536 25% Eixample 10 85 335 484 904 18% Sants-Montjuïc 12 92 391 489 972 25% Les Corts 4 32 115 183 330 19% Sarrià-Sant Gervasi 6 48 200 242 490 14% Gràcia 9 71 306 390 767 28% Horta- Guinardó 14 109 417 591 1.117 32% Nou Barris 13 92 377 507 976 27% Sant Andreu 10 78 353 486 917 28% Sant Martí 17 132 607 840 1.579 31% TOTAL 103 799 3.304 4.485 8.588 25%
 • 7. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 BARCELONA *No inclou les 5 llars d’infants de la Generalitat que hi ha a la ciutat L’Ajuntament va acordar amb la comunitat educativa iniciar el curs en la data habitual per disposar de temps per negociar i adaptar els canvis del calendari escolar amb prou marge per poder complir amb els requisits de servei a les famílies i alhora amb els drets laborals de les treballadores dels centres. Aquest curs acabarà també com és habitual a mitjans de juliol, en concret el 14 de juliol de 2023. Aquest curs comença també amb una millora de l’atenció educativa als infants, concretament amb un increment de 2,5 hores més setmanals per grup de suport a l’acció educativa, una mesura que té assignat un pressupost d’1 M€ anuals i que S’ha pogut atendre el 57% de la demanda En aquest sentit, enguany l’oferta de places de la xarxa d’EBM ha pogut atendre el 57% de la demanda de places que es va fer durant la preinscripció, que va ser de 7.662 sol·licituds, amb un increment de demanda respecte al curs 2021-2022 del 14%. Això no obstant, les dades de demanda atesa s’acosten a les de l’últim curs abans de la pandèmia, curs 2019-2020, en què es van presentar 7.527 sol·licituds i la demanda atesa va ser del 56%. El percentatge de demanda atesa és màxima als districtes de Sant Martí i Ciutat Vella. Per contra, els districtes amb el percentatge més baix de demanda atesa son Eixample i Les Corts. DISTRICTE OFERTA DEMANDA ASSIGNACIÓ VACANTS % demanda atesa % demanda no atesa Ciutat Vella 276 420 275 1 65,5 34,5 Eixample 475 1.168 475 0 40,7 59,3 Sants-Montjuïc 491 923 480 11 52 48 Les Corts 157 361 157 0 43,5 56,5 Sarrià-Sant Gervasi 237 368 226 11 61,4 38,6 Gràcia 376 789 376 0 47,7 52,3 Horta- Guinardó 610 968 594 16 61,4 38,6 Nou Barris 523 752 484 39 64,4 35,6 Sant Andreu 492 771 478 14 62 38 Sant Martí 835 1.186 828 7 69,8 30,2 TOTAL BARCELONA 4.472 7.706 4.376 99 56,8 43,2
 • 8. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona no deixa de treballar en el creixement de la xarxa municipal de bressol amb l’objectiu de poder atendre la demanda de les famílies. Des del 2015, l’Ajuntament ha obert 8 noves escoles bressol municipal, situant la xarxa en els 103 centres que ofereixen prop de 8.600 places. Aquest curs comença amb dues obres de bressol engegades: per una banda, la transformació de l’edifici del Pere Calafell, al barri de Sant Martí de Provençals, per ubicar-hi l’EBM L’Esquitx, que actualment ocupa unes instal·lacions del Centre Cívic Sant Martí, i que permetrà ampliar les places d’aquesta escola. I per una altra banda, la construcció d’un edifici nou al barri de la Teixonera. Totes dues obres es preveu que acabin al llarg d’aquest curs, i per tant, el curs vinent 2023-2024 està previst que entrin en funcionament. Aquestes dues obres suposen una inversió de 7,5 M€. S’ha reforçat l’atenció als infants amb necessitats educatives especials Enguany l’Ajuntament ha impulsat l’escola inclusiva amb un increment del 64% dels recursos que s’hi destinen i una despesa prevista per aquest curs de 470.000€ en total pel conjunt de serveis. Així, es dona un nou impuls a les polítiques que incideixen més directament en el desenvolupament de l’escola inclusiva, aprofundint en les garanties d’igualtat d’oportunitats i equitat en l’educació de la petita infància. Aquest reforç de l’atenció a les necessitats específiques es concreta en l’augment d’hores de dedicació de professionals de suport per atendre infants amb necessitats específiques. L’atenció a les necessitats específiques de suport educatiu permet abordar amb recursos específics l’educació d’infants afectats per algun tipus de discapacitat sensorial, física o intel·lectual. També permet treballar de forma específica amb infants que presenten trastorns de l’espectre autista, o bé en la conducta, trastorns mentals o malalties degeneratives. Així doncs aquest curs es dobla el volum d’hores de suport educatiu destinat a atendre necessitats especials de l’alumnat. Nou servei itinerant d’infermeria Aquest curs també s’ha iniciat amb la novetat de la millora de l’atenció especialitzada a infants amb greus discapacitats i/o greus necessitats d’atenció sanitària, amb la introducció d’un servei d’infermeria, amb caràcter itinerant. Aquest servei s’ha creat per assessorar i formar a equips educatius en actuacions concretes per donar resposta a necessitats de tipus sanitari o mèdic dels infants dins de l’àmbit escolar (per exemple, alimentació amb sonda o botó gàstric). També realitza funcions d’atenció directa a infants quan és necessari l’acompanyament d’una persona especialista (per exemple en realitzar un sondatge). Aquest estiu s’han invertit 1,7 M€ en millorar 55 escoles bressol El curs comença amb moltes de les escoles de la xarxa millorades i renovades. Aquest estiu, aprofitant l’aturada del servei, s’han fet actuacions de millora en més de la meitat dels centres, en el marc del
 • 9. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 programa “Cuidem les bressol”. En 55 bressols s’han desenvolupat treballs d’ampliació, reforma i millora de les instal·lacions; s’han fet treballs per fer mes verds els patis; s’han pintat aules i altres espais dels centres, i fins al mes de desembre es continuen les intervencions en la línia del pla de transició energètica i confort tèrmic. En total, 72 actuacions repartides en 55 centres amb una inversió de prop d’1’7 M€. Quatre escoles ofereixen aquest curs diversificació horària Entre les novetats d’aquest curs s’inclou també l’ampliació del servei amb diversificació horària que fins al curs passat es feia a les escoles bressol municipals Caspolino (districte de Gràcia) i Germanetes (districte de l’Eixample). La diversificació horària permet en els centres que l’ofereixen, matricular infants o bé en horari reduït, només de matí (de 9 a 13h) o només de tarda (de 15h a 19h), o bé en l’horari complet de 8h a 17h (que inclou el servei d’acollida matinal). Així doncs les escoles bressol municipals que afegeixen aquest servei són Xiroi (districte de Les Corts) i Petit Príncep (districte de Sant Martí), de manera que ja són 4 els centres amb diversificació horària. Cadascun d’aquests centres ofereix dos grups mixtos amb l’horari reduït a banda de 5 grups amb horari sencer.
 • 10. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 » 04. Educació universal i obligatòria: escoles i instituts. 169.314 alumnes en els ensenyaments obligatoris Enguany s’han matriculat 169.314 alumnes en l’educació obligatòria en els centres públics, concertats i privats, el que posa 4.614 menys que els que hi havia el curs 2021-2022 i 10.260 alumnes menys envers el curs 2020-2021, l’últim en el qual el total d’alumnat havia augmentat lleugerament respecte l’anterior. 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Diferència P3 12.172 11.271 10.494 -1.678 -13,8% Infantil 2n cicle 38.523 36.252 34.063 -4.460 -11,6% Primària 82.199 80.031 78.740 -3.450 -4,2% ESO 58.852 57.645 56.511 -2.341 -3,9% TOTAL 179.574 173.928 169.314 -10.260 -5,7% En aquest sentit, 3r d’ESO és el curs d’educació obligatòria on hi ha més alumnat a la ciutat, amb 14.634 alumnes matriculats. La disminució més pronunciada és a Les Corts i a Horta-Guinardó, on les diferències respecte al curs passat son d’un 7,14% menys i un 4,73% menys respecte el curs passat. En el conjunt de la ciutat la diferència amb el curs 2021-2022 suposa un 2,73% menys d’alumnes. DISTRICTE Inf. (3-6) Dif. Curs 21-22 % Pri. (6-12) Dif. Curs 21-22 % ESO Dif. Curs 21-22 % Total Dif. Curs 21-22 % Ciutat Vella 1.542 -49 -3,18% 3.268 -76 -2,33% 2.235 -39 -1,74% 7.045 -164 -2,33% Eixample 4.614 -371 -8,04% 10.824 -2 -0,02% 7.520 -22 -0,29% 22.958 -395 -1,72% Sants-Montjuïc 3.065 -124 -4,05% 6.429 -47 -0,73% 4.239 -83 -1,96% 13.733 -254 -1,85% Les Corts 2.496 -217 -8,69% 5.636 -473 -8,39% 4.612 -220 -4,77% 12.744 -910 -7,14% Sarrià-Sant Gervasi 4.635 -368 -7,94% 11.717 -125 -1,07% 9.644 -268 -2,78% 25.996 -761 -2,93% Gràcia 2.627 -171 -6,51% 5.940 -14 -0,24% 3.343 -35 -1,05% 11.910 -220 -1,85% Horta-Guinardó 3.473 -318 -9,16% 8.348 -316 -3,79% 6.013 -209 -3,48% 17.834 -843 -4,73% Nou Barris 3.051 -84 -2,75% 7.324 -144 -1,97% 5.695 -109 -1,91% 16.070 -337 -2,10%
 • 11. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Sant Andreu 3.449 -248 -7,19% 7.874 -2 -0,03% 5.711 44 0,77% 17.034 -206 -1,21% Sant Martí 5.111 -239 -4,68% 11.380 -92 -0,81% 7.499 -193 -2,57% 23.990 -524 -2,18% TOTAL BARCELONA 34.063 -2.189 -6,43% 78.740 -1.291 -1,64% 56.511 -1.134 -2,01% 169.314 -4.614 -2,73% *Dades provisionals a data 29/08/2022 Es manté la tendència de les famílies per l’escola pública i de proximitat La preinscripció a I3 del curs 2022-2023 va tenir 10.752 sol·licituds, de les quals 5.977 en centres públics i 4.775 en centres concertats, és a dir, un 56% de la demanda i un 44% respectivament. Per tant, va confirmar la tendència a l’alça de la demanda de places públiques que ja s’havia produït en anterior cursos. A més, el 80% de les sol·licituds van obtenir els 30 punts de proximitat i, per tant, també es manté l’aposta per centres educatius propers al domicili. Des de l’Ajuntament seguim treballant en el marc del Consorci d’Educació per donar resposta a la demanda de les famílies d’escola pública i de proximitat. Pel que fa l’alumnat matriculat, es segueix consolidant també l’aposta per l’escola pública, i per tercer curs consecutiu l’alumnat a I3 és major a la pública que a la concertada, amb un 52,6%. Pel que fa al conjunt de l’alumnat 3-16, segueix sent majoritari l’alumnat escolaritzat en centres concertats, tot i que la xifra als centres públic creix lleugerament. 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Públic Concertat Públic Concertat Públic Concertat I3 51,6% 48,4% 52,6% 47,4% 52,6% 47,4% Alumnat vulnerable - 63,8% 36,2% 64,5% 35,5% Total 3-16 44,8% 55,2% 45,9% 54,1% 46,2% 53,8% Alumnat vulnerable - 67,5% 32,5% 64,3% 35,7% *Dades provisionals a data 29/08/2022 i de tancament 21-22 d’alumnat vulnerable. Augmenta la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials En el curs 2022-2023 hi ha un total de 6.624 alumnes NEE A, que suposen un 3,9% de l’alumnat matriculat. El 73% en centres ordinaris i el 27% en centres d’educació especial. Això suposa 944 alumnes més que el curs 2021-2022, amb una distribució que augmenta un 1% en els centres ordinaris, avançant en el desplegament del decret d’inclusiva. Aquest augment en la detecció ha estat possible gràcies a la introducció de millores en el procés i sessions informatives per a les famílies durant la
 • 12. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 campanya de preinscripció. A més, des del curs passat i especialment en aquest període de preinscripció, s’està fent una tasca per la distribució equitativa de l’alumnat NESE A entre els centres d’una mateixa zona d’escolarització. Pel que fa els recursos per atendre aquest alumnat, aquest curs s’ha increment en un més el total de centres amb SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva) fins arribar als 106 a tota la ciutat (71 centres públics i 35 concertats); també s’ha incrementat en una més les Aules Integrals de Secundària (AIS) que seran un total de tres a la ciutat; i s’ha incrementat amb 2 més els centres d’educació especial que donen suport a la inclusió (CEEPSIR) en el centres ordinaris i que són 7 a la ciutat de Barcelona. Alumnat ucraïnès a les escoles de la ciutat Durant el curs 2021-2022 l’esclat de la guerra d’Ucraïna va provocar una situació inesperada amb l’arribada de milers de persones ucraïneses a la nostra ciutat. Amb elles, també molts nens i nenes que es van incorporar a 181 centres educatius d’arreu de la ciutat per enganxar-se al curs escolar amb sortides pagades, materials gratuït, beques menjador i persones de suport. A més, les escoles es van bolcar per acompanyar-los, especialment per trencar barreres lingüístiques i amb la utilització de traductors en línia per entendre’s, així com tenint cura de la salut emocional. El curs passat hi havia 1.210 alumnes amb nacionalitat ucraïnesa i, enguany, son 1.119, el que suposa una reducció del 7,5%. A més, pel que fa l’alumnat refugiat, el curs 2021-2022 n’hi havia 678, dels quals 519 continuen en centres educatius de la ciutat i 159 s’han donat de baixa. El curs 2022-2023 el nou alumnat refugiat ucraïnès son 276 alumnes. Seguim lluitant contra la segregació Pel que fa la lluita contra la segregació, l’alumnat NEE B, amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques i culturals, aquest curs representa el 15,4% de tot l’alumnat, amb 26.360 alumnes, un 2,3% més que el curs passat. Gràcies a les millores en la detecció hem passat d’una detecció del 6% al curs 2019-2020 a un 15,4% aquest curs. Això ens permet seguir millorant l’equilibri en l’escolarització entre centres públics i concertats. Ajuts de menjador pel nou curs escolar El curs 2022-2023 s’han rebut un total de 41.876 sol·licituds d’ajuts de menjador, i se’n han atorgat 34.110 (un 81,5%). Enguany, per poder adjudicar abans de l’inici del curs i facilitar tant a les famílies com els centres el procés, es va fer un únic període inicial, tot i que més amplia que ens altres ocasions, entre el 16 de maig i el 15 de juny. A partir del 15 de juny s’inicien diversos períodes oberts. Així, el 2 de setembre es va enviar un SMS a totes les famílies del període inicial comunicant si tenien l’ajut concedit i
 • 13. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 per quin import, de manera que els infants van poder quedar-se a dinar des del primer dia. La despesa inicial és de 34 M€ amb un augment del 7,4% dels ajuts atorgats respecte l’inici del curs 2021-2022. Apostem pel benestar emocional i la salut mental de l’alumnat L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Salut Mental i el Pla de Barris, fa anys que aposta per la mirada preventiva en salut mental i emocional, especialment en etapes claus del desenvolupament com les que succeeixen a les escoles. Per això es van introduir les figures dels educadors i les educadores emocionals que son professionals especialitzats en l’acompanyament emocional. Aquest curs, 44 escoles disposaran d’aquestes figures dins del programa En Cercles. A més, cada centre té un servei Konsulta’m com a un punt de referència i es fa difusió del Mapa de recursos de salut mental per la comunitat educativa de la ciutat. Actuacions anuals planificades pel 2022 i obres d’estiu Durant l’estiu el Consorci d’Educació de Barcelona ha aprofitat l’aturada de les classes per realitzar obres a 79 centres públics de tota la ciutat amb l’objectiu de millorar les instal·lacions, adaptar els centres a les noves necessitats d’escolarització i avançar en l’equivalència de la xarxa de centres públics. L’aportació municipal és del 81%, amb 34M€. De les actuacions per l’any 2022, 82 centres van iniciar el curs 2022- 2023 amb les obres acabades, 32 centres compatibilitzaran obres amb l’activitat lectiva del primer trimestre i 21 actuacions son projectes per executar les obres el proper any. Es treballa en diverses línies estratègiques, com la transició energètica, la transformació de patis, la reforma de menjadors i cuines, la renovació de mobiliari o l’actuació en pintures i revestiments, programes impulsats a l’Ajuntament per cuidar les escoles de la ciutat. Una aposta necessària per mantenir-les en les millors condicions tècniques i de confortabilitat, garantir les necessitats educatives d’escolarització anuals i adaptar les instal·lacions a les millores pedagògiques. D’aquestes actuacions, 5,8 M€ son a través de Pla de Barris, amb obres i reformes en clau d’equitat educativa per millorar equipaments dels territoris d’atenció social prioritària. Tipus d’actuació Actuacions anuals Centres on es fan actuacions Actuacions actives durant l’estiu Centres on es fan actuacions durant l’estiu Import total Noves construccions 18 14 15 12 9.276.551€ Grans actuacions 47 42 23 21 17.107.239€ Actuacions de millora 94 75 54 49 15.486.759€ TOTAL 159 121 92 79 41.870.549€
 • 14. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Seguim aprofitant l’estiu per Transformar els Patis de les Escoles Després de fer durant el curs 2021-2022 el procés de cocreació per dissenyar el nou pati, alumnat, professorat i famílies de 20 escoles de la ciutat han estrenat aquest curs el seu nou pati. La majoria de projectes s’han acabat durant el mes de setembre, a falta d’alguns elements puntuals en algunes escoles que poden arribar més tard per problemes de subministraments, i algunes escoles que finalitzaran la transformació durant novembre i desembre. La inversió municipal ha suposat més de 3,5 M€. 4 d’aquestes transformacions son possibles gràcies als pressupostos participatius, atès que les propostes fetes per les comunitats educatives van rebre el suport necessari. Els processos de cocreació que tenen lloc durant el curs escolar conviden a la comunitat educativa a reflexionar i a participar en la transformació, prenent també consciència sobre la importància dels usos i el valor pedagògic d’aquest espai. Així, s’han definit uns criteris de base comuns des d’una perspectiva educativa, del joc, feminista i ambiental. Les escoles que han transformat el seu pati aquest estiu son: » Escola Castella » Escola Tibidabo » Escola Mercè Rodoreda » Escola Rubén Darío » Escola Mas Casanovas » Escola Enric Granados » Institut Escola Mirades » Escola Aldana » Escola Gayarre » Escola Mossèn Jacint Verdaguer » CEE Sant Joan de la Creus » Escola Elisenda de Montcada » Escola Molí de Finestrelles » Escola Turó Blau » Escola el Sagrer » Escola Farigola del Clot » Escola de les Aigües (segona fase d’actuació) » Escola Pau Casals d’Horta (segona fase d’actuació)
 • 15. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 El procés de transformació de patis continuarà aquest curs 2022-2023 i 17 escoles de la ciutat ja han iniciat el procés per poder transformar els seus patis el proper estiu. Al setembre del 2023 58 escoles ja hauran transformat els seus patis en espais més verds, coeducatius i comunitaris. Compartim Espais Educatius durant el curs 2022-2023 Tot i deixar enrere les mesures de la pandèmia, la regidoria d’Educació ha mantingut l’aposta pel projecte Ampliem Espais Educatius, nascut en plena pandèmia i que durant els cursos 2020-2021 i 2021- 2022 ha propiciat l’ús d’equipaments i espais propers als centres educatius per mantenir l’activitat docent de la manera més normalitzada possible. En aquest sentit, l’educació presencial dels infants i joves de la ciutat s’ha evidenciat com un factor clau en la igualtat d’oportunitats i la socialització. En aquest sentit, durant el curs 2022-2023 es dona continuïtat al projecte, anomenant-se ara Compartim Espais Educatius, per tal de seguir propiciant l’ús d’espais públics municipals propers als centres. En aquest sentit, l’objectiu actual del programa és afavorir l’ús pedagògic de l’espai públic i de l’aprenentatge a l’aire lliure. Per aquest curs ho han demanat un total de 156 centres públics i concertats de la ciutat. Al curs 2020-2021 ho van fer 178 centres i al 2021-2022 van ser 161, per tant, es manté l’interès i necessitat per part dels centres per fer ús d’aquests espais. Sobre el procés d’assignació de places escolars pel curs 2022-2023 El procés d’assignació de places es fa seguint diverses normatives promogudes pel Departament d’Educació i que son les mateixes arreu de Catalunya. Per tant, les normatives que aplica el Consorci d’Educació de Barcelona son: » DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. » RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023. » RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, d'aprovació de la resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2022-2023 a la ciutat de Barcelona. Aquestes normatives estan basades en allò que s’estableix a l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei 12/2009 d’Educació i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com les modificacions establertes en reformes posteriors. En aquest sentit, les diverses normes estableixen que la programació educativa, responsabilitat de l’Administració educativa, és una de les eines principals per
 • 16. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 garantir la cohesió social i establir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Aquest curs, l’oferta inicial a I3, era de 327 centres amb un total de 554 grups i 12.014 places. Concretament, 177 centres públic amb 5.761 places repartides en 276 grups i 150 centres concertats amb 6.253 places repartides en 278 grups. Com ja va passar en el curs passat, a Barcelona segueix la reducció de la capacitat dels grups en els centres públics tenint en compte la disminució de l’alumnat i l’augment de l’oferta pública. A més, per necessitats d’escolarització, es van crear quatre grups addicionals, un a l’Escola Gayarre i un altre a l’Escola Francesc Macià, a Sants-Montjuïc, i un a l’Escola Estel i un altre a l’Escola Pegaso, a Sant Andreu. En el cas de 1r d’ESO, l’oferta inicial era de 194 grups en 76 centres públics, tres grups més que el curs anterior i amb el 79% dels centres amb grups de 27 alumnes. L’oferta educativa es pot consultar als propis centres així com a la web del Consorci d’Educació, on també es poden consultar les places reservades per alumnat NESE. Cal tenir en compte que a I3 es va fer una estimació de detecció de 1.943 alumnes NESE i, per tant, es reservaven places per aquest alumnat, tenint en compte que el 61% tenia germans ja escolaritzats. A 1r d’ESO l’estimació de detecció era de 2.276 alumnes NESE i la detecció es fa gràcies als informes dels EAP. En el cas d’I3 la detecció s’ha millorat a través dels informes dels EAP, CDIAP, SEE i l’IMEB per identificar els infants que en la seva incorporació a l’escola requeririen d’un seguiment educatiu de caire preventiu. A més, les famílies poden indicar durant la preinscripció que el seu infant presentava signes de necessitats educatives específiques per tal de valorar, per part de l’equip psicopedagògic, aquells casos en que no hi havia informació prèvia. En tots els casos la reserva de places es fa per zona educativa seguint criteris de proximitat del domicili a l’escola o l’adscripció entre el centre de primària i secundària. En el cas de l’alumnat NESE B, la detecció ve donada per dades de l’Institut Municipal de Serveis Socials, les del Fons d’infància 0-16 (l’ajut d’emergència social municipal) i el padró; i a 1r d’ESO també per l’informe de resolució de 6è de primària. Aquest curs la reserva de places per zona educativa s’ha vist modificada per nous criteris per tal de garantir el mateix percentatge de vulnerabilitat de la zona educativa. Per tant, en aquells centres que es superava el % de vulnerabilitat de la seva zona educativa la reserva de l’oferta inicial va ser 0. El període de preinscripció pel curs 2022-2023 es va produir del 7 al 21 de març en el cas dels ensenyaments d’educació infantil i primària i del 9 al 21 de març pels ensenyaments d’educació secundària. El Consorci d’Educació va posar a disposició de les famílies a la seva web (https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio) tota la
 • 17. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 informació envers calendari, criteris de baremació i documentació acreditativa, la consulta de centres i oferta de places així com els centres de proximitat, etc. Els criteris de baremació pel curs 2022-2023 eren: » Per germans o germanes que ja estudien al centre: 50 punts. » Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball:  Domicili familiar dins de la zona educativa: 30 punts  Lloc de treball dins de la zona educativa: 20 punts  Domicili en el mateix districte però fora de la zona educativa: 15 punts  Domicili familiar en el mateix municipi però fora la zona educativa: 10 punts. » Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts. Cal tenir en compte que la puntuació per proximitat del domicili o lloc de treball, d’acord amb la situació que acrediti, es determina principalment a partir de la zona educativa on aquest estigui ubicat. A la web del Consorci d’Educació es podria conèixer la llista dels centres on es podia obtenir la puntuació per proximitat. A més, s’apliquen criteris complementaris, que son: » Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts. » Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre: 10 punts. » Família nombrosa: 10 punts. » Família monoparental: 10 punts. » Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts. » Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts. » Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts. Per aquest curs, el 80% de les sol·licituds van obtenir 30 punts de proximitat i el 40% els 50 punts per ser germans d’alumnes escolaritzats en el centre. El 2% per pare o mare que treballa en el centre, un 3% per bessons o part múltiple i 1% per violència de gènere o terrorisme. En aquest sentit, el 21 d’abril de 2022, un cop acabat el període de presentació de sol·licituds es van publicar les llistes amb els barems provisionals. Aquestes llistes son fruit de la feina dels centres educatius van estudiar les peticions rebudes analitzant les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen i els documents justificatius. A aquestes puntuacions provisionals les famílies van poder presentar reclamacions per errades o anomalies entre el 22 i el 28 d’abril. El 3 de maig es van publicar les llistes definitives de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions, així com els números de desempat corresponents.
 • 18. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 El 9 de maig es va procedir al sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts, tenint en compte que les places cada centre son limitades, que s’utilitza per desempatar entre aquelles sol·licituds que han obtingut la mateixa puntuació. Aquest any es van assignar 139.769 números i el número per determinar l’ordre en cas d’empat va ser el 1.013. Per tant, l’11 de maig es va procedir a publicar la llista ordenada definitiva, on en primer lloc es té en compte l’alumnat NESE i, després, la resta d’alumnes ordenant les sol·licituds de més a menys puntuació. Per aquell alumnat que no havia obtingut plaça en cap dels centres que havia demanat, en el cas d’I3, es va ampliar el període de peticions de preinscripció entre el 27 de maig i l’1 de juny, amb l’objectiu de que les famílies poguessin ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tenien de disponibles. Un cop fetes les noves peticions ampliades es va fer un últim procés d’assignació. El 9 de juny es va publicar l’oferta final de places escolars per centre i curs. Per tal de donar resposta a les demandes de les famílies d’escola pública es va modificar l’oferta d’I3, incrementant un grup més a l’Escola Aldana (Eixample Esquerre); a l’escola Sagrada Família (La Vila de Gràcia) i a l’Escola El Turó (Turó de la Peira). A més, en 8 zones educatives es va incrementar la ràtio i la reserva de places NEE en 14 zones educatives, fins arribar a les 2.682 places. En el cas de 1r d’ESO i per tal de donar resposta a la demanda de pública de les famílies es va incrementar en 1 grup a l’Institut Teresa Pàmies (Baix Guinardó) amb 4 grups amb ràtio 25; i les ràtios a 11 zones educatives a la ciutat, així com l’augment de reserva de places NEE a 23 zones educatives fins arribar a les 2.203 places reservades. El 10 de juny es va publicar la llista d’alumnes admesos i la llista d’espera. A I3 96,2% de les famílies van obtenir plaça en una de les opcions demanades i el 88,1% ho van fer en la seva primera opció. En el cas de 1r d’ESO, 92,2% de les famílies van obtenir plaça en una de les opcions demanades i el 83,9% en la seva primera opció. La matrícula es va dur a terme del 21 al 29 de juny de 2022, un cop publicada la llista final d’alumnes admesos. Les famílies poden reclamar sobre la plaça que se’ls ha assignat. En concret, per aquest període s’han rebut 1.382 reclamacions, el 61% de les quals ha estat estimades i 30 casos s’han elevat a les presidències de les comissions de garanties per la seva valoració. Els motius que s’han al·legat son els següents: 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Motius acadèmics i/o pedagògics 63 8% 115 9% 151 11% Motius econòmics 131 16% 92 7% 76 5% Canvi de domicili o distància del centre 146 18% 293 23% 280 20%
 • 19. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Motius familiars/compatibilitat horària 277 33% 486 38% 534 39% Errades administratives 126 15% 139 11% 145 10% Motius socials o necessitats educatives 48 6% 91 7% 82 6% Situacions excepcionals 36 4% 76 6% 114 8% Altres 1 0% 2 0% 0 0% Total 828 1.294 1.382 Fora del període de preinscripció es segueixen produint noves admissions així com sol·licituds de canvi de centre per circumstàncies excepcionals. En concret, a Barcelona, pel període de l’1 de juny a 15 de setembre, s’havien rebut 4.044 sol·licituds d’admissió, un 82% de nou alumnat i un 18% per canvi de centre. A la ciutat de Barcelona, les oficines d’escolarització on les famílies poden informar-se i que formen part del procés de preinscripció i matrícula en els termes reconeguts en el decret, son: » Ciutat Vella (placeta del Pi, 2) » Nou Barris (carrer de Nil, 27) A part també hi ha l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (a Roger de Llúria 1-3).
 • 20. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 » 05. Educació post obligatòria: formació professional Segueix creixent l’oferta en ensenyaments postobligatoris L’ampliació de l’oferta dels ensenyaments professionals aquest curs ha estat de 390 places i un total de 14 grups, en concret, 7 grups nous a CFGM (210 places); 2 grups nous a PFI (30 places); 1 grup nou a Ensenyaments artístics (30 places); i 4 grups nous a Ensenyaments esportius (120 places). Aquest curs 2022-2023 hi ha 97 centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris a la ciutat, dels quals 61 son públics, 26 concerts i 10 d’educació especial (2 centres públic i 8 centres concertats). Dels 61 centres públics, 27 son instituts que ofereixen Batxillerat i Formació Professional, 26 son centres d’adults, 6 centres d’idiomes i 2 d’ensenyaments integrats. De fet, enguany s’ha creat un nou centre públic d’àmbit professional, l’Institut de Logística de Barcelona, situat al Port de Barcelona. Per aquest curs, a Barcelona s’han ofert un total de 8.481 places de primer curs de cicles de grau mitjà. D’aquestes places, el Consorci d’Educació, i en línia amb les accions iniciades pel Departament d’Educació, va decidir posar en marxa accions per garantir la continuïtat prioritàriament a l’alumnat que finalitza els estudis de secundària obligatòria o ha cursat un PFI. Aquest alumnat va tenir un període de preinscripció previ a la resta de sol·licituds. Durant la primera fase, les sol·licituds de preinscripció a ensenyaments professionals i artístics a Barcelona van ser les següents. 21-22 22-23 Diferència CFPM 9.605 9.311 -294 CFPM Alumnat de continuïtat 4.659* 4.829 167 CFPM Alumnat de no continuïtat 4.946* 4.482 -464 CFAM 342 399 57
 • 21. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 CFPS 14.857 14.648 -209 CFAS 977 1.071 94 *s’ha considerat alumnat de continuïtat el curs 21-22 només els alumnes que feien ESO, EE-ESO o PFI de menys de 18 anys. En aquest sentit, pel que fa l’alumnat de continuïtat, en la primera fase del procés de preinscripció es va assignar plaça al 98,3% de les sol·licituds; per contra, el 57,4% de l’alumnat de no continuïtat va rebre una assignació a CFPM. A més, un 88,8% de l’alumnat de continuïtat va ser assignat en la seva primera opció, una xifra que disminueix fins el 68,5% en el cas de l’alumnat de continuïtat. Tot i així, un 24% de les persones que van rebre una assignació a CFPM, tant de l’alumnat de continuïtat com de no continuïtat, no s’hi ha matriculat. Un 4% ha matriculat a altres ensenyaments, com Batxillerat, però majoritàriament no s’ha detectat que hagin fet una altra matrícula. Pel que fa l’alumnat de continuïtat, els cicles amb més demanda han estat Cures auxiliars d’infermeria, Electromecànica de vehicles automòbils i Gestió administrativa. Al final del procés de matriculació hi havia un total de 2.435 places vacants de CFPM, 1.744 d’alumnes que tot i tenir plaça assignada no havien matriculat i 691 places ja vacants en la primera fase d’assignació, per un total de 2.314 sol·licituds en llista d’espera. En aquest sentit, el Consorci ha posat en marxael pla d’acompanyament per fer seguiment de tot l’alumnat de continuïtat i, especialment, d’aquell més vulnerable, que no ha obtingut plaça per estudiar el seu cas de manera individual per tal de troba una solució. Alhora, s’ha estudiat l’alumnat de continuïtat que no havia formalitzat la matrícula tot i tenir assignació i s’ha pogut veure que un 8,1%dels i les joves de continuïtat que es van preinscriure a CFPM i van rebre assignació (386 alumnes) no van aprovar l’ESO o el PFI i majoritàriament estan repetint o bé fent un PFI; i una part dels joves que es va preinscriure a CFPM ha decidit finalment fer un batxillerat (4%). Pel que fa a grau superior, un 64,8% de les sol·licituds van rebre una assignació en la primera fase del procés de preinscripció, un total de 9.497 persones de les 14.648 que hi van participar. D’aquestes, a un 82% dels alumnes se’ls havia assignat la seva primera opció. De la mateixa manera, però, que en el cas del grau mig, un 24% no va acabar matriculant a l’ensenyament que se li havia assignat i majoritàriament tampoc s’ha torbat que hagin fet una altra matrícula. Així doncs, a inici de curs, hi havia 3.409 places vacants per 5.684 sol·licituds. Les famílies amb més demanda han estat Sanitat, Informàtica i comunicacions, i Administració i gestió. 3.295 places de grau professional vacants després de la segona fase Durant el mes de setembre es va portar a terme una segona fase de preinscripció i matrícula per tal de cobrir les 1.727 places vacants a CFPM i les 2.586 de CFPS. Tot i així, la participació de les persones no
 • 22. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 assignades en primera fase en aquesta segona ha estat molt baixa, d’un 30% i un 14% respectivament, i segueixen restant com a vacants 1.305 places de CFPM i 1.990 de CFPS. Per tant, hi ha 26 grups (un 10% del total) de CFPM que no estan plens i tenen 15 vacants o més, i 45 (un 14% del total) de CFPS. » 06. Educació artística: les escoles municipals de música Més de 3.700 alumnes inicien el curs als centres municipals d’educació musical El 19 de setembre van iniciar el curs les 5 escoles municipals de música (EMM Can Fargues, EMM Can Ponsic, EMM Eixample-Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris i EMM Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana) i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, tots ells equipaments municipals gestionats a través de l’Institut Municipal d’Educació. En concret, 2.436 alumnes ho han fet a les escoles de música als programes de llarg recorregut en les diverses especialitats instrumentals: 514 a Can Fargues; 438 a Can Ponsic; 518 a l’Eixample; 439 a Nous Barris i 527 a Sant Andreu. A més, es programaran tallers de diversa durada amb una oferta de 815 places. Es tracta de cursos i activitats oberts a diferents edats i públics, com ara tallers de música per nadons, música i moviment, cant corals, casals d’estiu, etc. En total, s’ha produït un augment de 155 places respecte l’oferta de l’any passat en el conjunt de propostes de les escoles de música per tal de donar resposta a la demanda. Pel que fa al Conservatori Municipal de Música, s’hi ha matriculat 523 alumnes en les diverses disciplines d’estudis de grau professional, dels quals 386 son alumnes son de continuïtat, 106 van ser admesos amb les proves d’accés i trasllats, i 31 fan doble especialitat. 137 alumnes fan la modalitat de piano, però hi ha un total de 24 instruments diferents. A més, des del 13 d’octubre s’ha reprès la programació de concerts gratuïts i oberts a la ciutadania amb els cicles Dijous concerts, Divendres concert i Altres concerts, a part d’altres activitats obertes a la ciutadania com la participació al 48h Open House Barcelona. Totes les sessions tenen lloc a l’Auditori
 • 23. www.barcelona.cat » Informe d’inici de curs 2022-2023 18 d’octubre de 2022 Eduard Toldrà del propi conservatori. En total, entre les EMM i el CMM s’organitzen desenes d’activitats, aquest primer trimestre, per exemple, 72 activitats diverses. A més, tots aquests serveis i equipaments municipals estan desplegant els seus projectes d’educació musical vinculant altres llenguatges artístics, i connectant el seu treball amb escoles i instituts públics i amb projectes comunitaris.