Memòria de Gestió 2007-2011

1,894 views

Published on

Memòria de gestió de l'equip de govern de Convergència i Unió del Vendrell la legislatura del 2007 al 2011.
Alcalde: Benet Jané i Palau

Published in: News & Politics, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
839
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria de Gestió 2007-2011

 1. 1. P05 ÍndexÍndexpresentació 0601 L’ajuntament 08 1.1 Corporació municipal 2007-2011 10 1.2 Hisenda municipal 1102 atenció a Les persones 12 2.1 Ensenyament 14 2.2 Cultura 16 2.3 Infància i joventut 18 2.4 Serveis socials i sanitat 20 2.5 Convivència 22 2.6 Esports 24 2.7 Gent gran 2603 serveis i territori 28 3.1 Seguretat 30 3.2 Serveis 32 3.3 Medi ambient 34 3.4 Espai urbà i equipaments 3604 Dinamització 40 4.1 Empresa 42 4.2 Ocupació 44 4.3 Promoció i turisme 46 4.4 Comunicació i tecnologies 4805 pLa De Barris 50 5.1 Espai públic de qualitat 52 5.2 Qualitat de vida i cohesió social 54 5.3 Motor econòmic del municipi 56 5.4 Comunicació i participació 58 5.5 Orgull i identitat 60
 2. 2. Presentació P06PresentacióHem avançatBenvolgut veí,Benvolguda veïna,En aquests quatre anys hem avançat en la construcció d’un Vendrell millor. Ho hem fet buscant elmàxim consens polític i comptant amb la teva participació.Les prioritats de la nostra gestió en aquesta legislatura han estat l’educació, la seguretat i el diàleg,però també la millora dels espais urbans, dels equipaments i dels serveis del municipi. D’altra banda,a causa de la complicada situació econòmica, hem potenciat les accions d’ajuts a les empreses i defoment de l’ocupació.Invertint recursos, il·lusió i dedicació, hem intentat forjar un Vendrell sòlid, més cohesionat i conviven-cial, un model de municipi en el qual volem seguir treballant amb nous projectes, alguns ja encetats.En el camp de l’educació, valorem la posada en funcionament de nous centres educatius, la nova ofertad’estudis universitaris i de grau mitjà i superior, i el projecte de gratuïtat i reutilització de llibres detext. En seguretat, hem complert el compromís d’augmentar la plantilla de la Policia local, s’ha creatuna unitat de proximitat, s’han incorporat nous mitjans tècnics, s’ha renovat el parc automobilístic is’ha ampliat la xarxa de càmeres de videovigilància. La participació, d’altra banda, ha estat un puntalen la millora del Vendrell, per la qual cosa s’han implantat noves vies de participació i informació.Nous equipaments culturals, esportius i de serveis municipals han estat inversions importantsper enfortir el lema “El Vendrell. La Cultura”, per fomentar l’esport a totes les edats i per aproparl’administració a la ciutadania.Actuacions com la remodelació del pas inferior de l’antiga N-340 i del pont del Nou Vendrell,l’adequació dels aparcaments gratuïts de Ca l’Escori i del c/ Colom i les actuacions al nucli antic inclo-ses al Pla de Barris, entre d’altres, han suposat una millora substancial de l’espai urbà i de la qualitat devida i de la seguretat de les persones.En matèria de noves tecnologies, s’ha posat en marxa un servei de connexió Wi-Fi gratuïta en diferentsespais públics del municipi, s’ha renovat el web municipal amb la incorporació de la Carpeta Ciutadanai s’ha apostat fortament per poder oferir telefonia i internet a baix cost a tota la població.Sense voler deixar-me res, us convido a llegir aquesta memòria de gestió, en la qual trobareu un recullmés exhaustiu de la feina que s’ha dut a terme en els darrers quatre anys.I tot això no ho hem fet sols.Gràcies per haver avançat plegats en la construcció d’un Vendrell millor.Benet Jané i PalauAlcalde del Vendrell
 3. 3. 01 L’Ajuntament P0801 L’AjuntAment:Corporació municipal 2007-2011Hisenda municipal02 Atenció A Les persones:EnsenyamentCulturaInfància i joventutServeis socials i sanitatConvivènciaEsportsGent gran03 serveis i territori:SeguretatServeisMedi ambientEspai urbà i equipaments04 DinAmitzAció:EmpresaOcupacióPromoció i turismeComunicació i tecnologies05 pLA De BArris:Espai públic de qualitatQualitat de vida i cohesió socialMotor econòmic del municipiComunicació i participacióOrgull i identitat
 4. 4. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 01 L’Ajuntament Corporació municipal 2007-2011 P010 1.1 Corporació municipal 2007-2011 Diàleg, consens i unanimitat La legislatura s’ha desenvolupat amb un govern en minoria que sempre ha buscat acords i consensos amb totes les forces polítiques amb representació a la corporació. I amb aquest treball constant de diàleg s’ha aconseguit que la unanimitat s’hagi manifestat en la majoria d’acords de Ple aprovats. BENEt JaNé Palau ALCALDE MITJANS DE COMUNICACIÓ I SANITAT JauME EsCarré JuNCOsa Marta tutusaus Mañé URBANISME I OBRES PÚBLIQUES CULTURA, ENSENYAMENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA JOaN M. diu sagués JauME dOMiNgO PlaNas HISENDA, PERSONAL, CONVIVÈNCIA I CIVISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SECRETARIA ESPORTS, MEDI AMBIENT I SERVEIS ÀNgEls turdiu MONastEriO raÜl Buira suBirats TURISME, COMERÇ, GOVERNACIÓ, SERVEIS SOCIALS, INDÚSTRIA I PLATGES JOVENTUT I FESTES, TECNOLOGIA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ HElENa arriBas EstEVE JOsEP lluÍs PasCual NaVarrO alBErt sOlé galÍ august arMENgOl rOFEs PEPi PérEZ BlasCO tErEsa MONtsErrat FErNaNdO PérEZ laFita Farré MaNuEl HErNÁNdEZ JOaN M. CarrasCO M. tErEsa MErCadEr JiMéNEZ CarriÓN gÜEll lluÍs MartÍN giBErt JOaN ParEra riBEll riCard JOVaNi gONZÁlEZ Eladi llOP aNElO
 5. 5. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P011 Hisenda municipal 01 L’Ajuntament1.2HisendamunicipalAusteritat i eficiènciaPressupostos equilibrats, més socials i PRESSUPOST D’INGRESSOS Imés eficients, congelació d’impostos, DESPESES CORRENTScontenció i austeritat en la despesa han 50.000.000caracteritzat aquesta legislatura. 45.000.000 44,22M 44,09M 42,83M 41,27M 41,18M 38,67M 39,63M 40.000.000 36,49M 35.000.000Per a la hisenda municipal, aquesta no ha estat una 30.000.000legislatura ni previsible, ni fàcil. La crisi econòmica ha 25.000.000condicionat molt, des del 2008, la previsió d’ingressos 20.000.000a la baixa, i aquesta situació ha comportat prendre 15.000.000també decisions d’austeritat en la despesa en tots i 10.000.000cadascun dels capítols del pressupost. 5.000.000 0Pel que fa als ingressos, tot i la caiguda de l’activitateconòmica i l’aportació menor de l’Estat, en aquests 2007 2008 2009 2010quatre anys no s’han incrementat els impostos ni les Ingressostaxes en termes reals a la ciutadania, però sí que s’han Despesesobtingut més recursos del capítol de subvencions, quehan passat d’un 25% a un 31% del pressupost. PRESSUPOST D’INVERSIONSLa despesa corrent ha tingut una evolució marcada per 20 17,90Ml’austeritat i la contenció, i s’ha destinat prioritàriament 18als serveis a les persones: ensenyament, gent gran, 16serveis socials, ocupació, cultura i esports, i també a 14l’àmbit de promoció econòmica i turística del municipi, 12 11,37Mseguretat ciutadana i via pública. 10 9,42M 7,83M 8Un altre element important de gestió pressupostària 6durant aquests quatre anys, tant en despesa corrent 4com en inversions, ha estat l’execució dels diferents 2programes i actuacions previstes en el programa Pla de 2007 2008 2009 2010Barris. InversionsLes inversions durant aquest quadrienni han estat molt TOTAL INVERSIONS 2007-2010importants en tots els àmbits, amb més de 46 milions 46.544.206,88 €realitzats, finançats majoritàriament amb estalvi, re-cursos propis i aportacions i subvencions. Aquesta xifrarepresenta un 22% sobre el total d’ingressos de 212,5milions d’euros liquidats en el període 2007 - 2010.
 6. 6. 02 Atenció a les persones P01201 L’AjuntAment:Corporació municipal 2007-2011Hisenda municipal02 Atenció A Les persones:EnsenyamentCulturaInfància i joventutServeis socials i sanitatConvivènciaEsportsGent gran03 serveis i territori:SeguretatServeisMedi ambientEspai urbà i equipaments04 DinAmitzAció:EmpresaOcupacióPromoció i turismeComunicació i tecnologies05 pLA De BArris:Espai públic de qualitatQualitat de vida i cohesió socialMotor econòmic del municipiComunicació i participacióOrgull i identitat
 7. 7. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Ensenyament P014 2.1 Ensenyament A prop de les escoles i les famílies L’ensenyament ha estat un dels pilars fonamentals de la nostra acció, que hem volgut que tingués com a premissa el consens amb la comunitat educativa i la proximitat amb els centres i les famílies. Hem invertit en noves escoles, estudis i recursos per a un ensenyament de qualitat. Xifres significatives 2007-2011 Gratuïtat de llibres de text: 2.000 alumnes beneficiats / Transport escolar específic: 1.000 alumnes l’utilitzen a diari / Noves places d’escola bressol: 208 CREACIÓ DE RUTES ESPECÍFIQUES DE TRANSPORT IES MEDITERRÀNIA ESCOLAR INSTITUT-ESCOLA ELS CÒDOLS REDUCCIÓ DE LLISTES D’ESPERA D’ESCOLA BRESSOL PROGRAMA DE GRATUÏTAT I REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT ESCOLA BRESSOL DEL BOTAFOC El projecte pretén ajudar les famílies del Vendrell amb fills escolaritzats a reduir la despesa per a l’adquisió de NOU EDIFICI DE L’ESCOLA BRESSOL MIGJORN DE material escolar, fomentar la responsabilitat dels in- COMA-RUGA fants i afavorir la sostenibilitat ambiental. Està consen- suat amb la comunitat educativa i se’n beneficien uns ESCOLA PLA DE MAR DE COMA-RUGA 2.000 alumnes a partir de segon de primària, ja que en Escola bressol Migjorn de Coma-ruga
 8. 8. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P015 Ensenyament 02 Atenció a les personesetapes anteriors la reutilització no és possible perquè a cinema Tívoli, l’Escola s’ha dissenyat també com unsovint s’escriu sobre llibres, quaderns o fitxes. equipament que es convertirà en un centre de referèn- cia per a l’estudi de la figura de Pau Casals com a músicNOUS CICLES FORMATIUS A L’INSTITUT ANDREU i defensor de la pau.NIN: TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL, AUXILIAR DEGERIATRIA I AUTOMOCIÓ NOUS ESTUDIS D’INFERMERIA I EDUCACIÓ INFAN- TIL A L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE COMA-RUGAESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PAU CASALSEl Vendrell compta amb un magnífic equipament al POTENCIACIÓ DEL PLA EDUCATIU D’ENTORNservei de la cultura i de la música al centre de la vila. Lanova Escola Municipal de Música Pau Casals dóna cabu- MILLORA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUSda als 345 alumnes i 23 professors del centre, i alhora espresenta com un marc de creació i difusió cultural grà- NOUS PROJECTES EDUCATIUS: AGENDA ESCOLAR,cies als seus dos auditoris i espais polivalents, de grans LA FESTA MAJOR A L’ESCOLA, JO DECIDEIXO, NOVAprestacions tècniques. Sense oblidar el seu passat com AULA SENSORIAL AL CEE GARBÍ, ETC. Escola Municipal de Música Pau Casals
 9. 9. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Cultura P016 2.2 Cultura Potenciem la identitat i la projecció La cultura al Vendrell és un valor intrínsec que hem potenciat amb la voluntat de reforçar la identitat del municipi i projectar-la arreu. Hem posat en marxa equipaments de gran significat; hem fet costat a la cultura popular i tradicional i a les associacions del municipi, i hem continuat potenciant el projecte “El Vendrell. La Ceràmica” i reivindicant el nostre patrimoni històric i artístic. TEATRE MUNICIPAL ÀNGEL GUIMERÀ El Teatre Municipal Àngel Guimerà del Vendrell és fruit d’una reforma integral del teatre de La Lira Vendre- llenca, que ha donat com a resultat un teatre modern, amb els dispositius escenotècnics que requereixen les produccions artístiques actuals, totes les mesures de seguretat necessàries per a un edifici d’aquestes característiques i unes bones condicions de confort per als usuaris de l’espai. S’ha ampliat l’escenari i s’ha aconseguit millorar la visibilitat i comoditat dels espec- tadors tot reduint la capacitat de la platea de 700 a 415 localitats. REMODELACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DE LA CASA MUSEU ÀNGEL GUIMERÀ La Casa Museu Àngel Guimerà es troba en ple procés de remodelació per posar-se al dia tant pel que fa a elements físics com també pel que fa als continguts. L’edifici conservarà l’essència de la casa pairal que va ser al segle XVIII, però amb les corresponents millores dels elements que s’han vist malmesos amb el pas dels anys. Associat a les obres hi ha un projecte museogràfic que convertirà Cal Guimerà en museu oficial per difon- dre el valor que té el llegat de l’escriptor al Vendrell i a Catalunya. ACTES D’HOMENATGE DEL 25è ANIVERSARI DE LA MORT DE SALVADOR ESPRIU (2010) Suport a la restauració de l’orgue
 10. 10. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P017 Cultura 02 Atenció a les persones Teatre Municipal Àngel GuimeràSUPORT A LA RESTAURACIÓ DE L’ORGUE INCORPORACIÓ DEL LLIBRE ELECTRÒNIC A LA BIBLIOTECA PÚBLICA TERRA BAIXACOMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DEL’HOMENATGE A ÀNGEL GUIMERÀ (1909-2009) INTERNACIONALITAT I ITINERÀNCIA DE LA BIENNAL DE CERÀMICAADQUISICIÓ DEL CINE-TEATRE BRISAMAR PROJECTE “ENRAJOLEM!” AL PASSEIG DE LESRECUPERACIÓ DEL CONCURS DE PINTURA BÒBILESINCREMENT DE L’OFERTA D’ACTIVITATS IMPULS DE L’ACTIVITAT DE L’ESCOLA MUNICIPALCULTURALS I DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA A LA D’ART APEL·LES FENOSABIBLIOTECA PÚBLICA TERRA BAIXA
 11. 11. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Infància i joventut P018 2.3 Infància i joventut Lleure, aprenentatge i assessorament Hem volgut posar el focus en el temps de lleure dels infants, amb programes pensats per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, sense oblidar el suport als esplais de lleure del municipi. També hem impulsat nous projectes d’assessorament i de participació ciutadana pensats per a la gent jove del Vendrell. Xifres significatives 2007-2011 Usuaris atesos als equipaments cívics: 69.409 / Usuaris atesos a l’Àrea d’Infància: 33.601 / Usuaris atesos a l’Àrea de Joventut: 146.383 PROGRAMA “MINUTS MENUTS” d’experiències i donar-los assessorament sobre la cura Aquest programa, en marxa des del novembre del 2007, dels infants. ofereix un temps de “respir” a les famílies amb infants de 0 a 3 anys fora de l’horari escolar, dins d’un un espai ESPAI JOVE DE SALUT lúdic i de guarda de qualitat per als infants i les seves Hem posat en marxa un punt d’informació juvenil famílies, i facilita la conciliació de la vida laboral i per- que ofereix assessorament sobre temes que tenen a sonal. El programa també contribueix a promoure una veure amb la salut, que dinamitza activitats per a joves xarxa de famílies al municipi que permet l’intercanvi relacionades amb la promoció d’hàbits saludables, que Espai Jove de Salut
 12. 12. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P019 Infància i joventut 02 Atenció a les personesprevé conductes de risc i que apropa el sistema sanitari AULA D’INFORMÀTICA AL TANCATi la xarxa associativa als joves. Al llarg del curs es duena terme accions concretes amb setmanes temàtiques i SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL JOVEper celebrar diades mundials. BORSA D’HABITATGE DEL BAIX PENEDÈS I ELPOTENCIACIÓ DEL TRACK. CONCURS DE MÚSICA VENDRELLJOVE NOU WEB WWW.ELVENDRELLJOVE.CAT Programa “Minuts menuts”
 13. 13. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Serveis socials i sanitat P020 2.4 Serveis socials i sanitat Les persones, la nostra prioritat El nostre objectiu ha estat oferir a la ciutadania una atenció integral a les seves necessitats, adaptant-nos als nous marcs legals, com ara la Llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials. Tot plegat, des de la premissa que totes les persones han de gaudir de les mateixes oportunitats i benestar, sigui quina sigui la seva procedència o situació familiar. Xifres significatives 2007-2011 Visites ateses als Serveis Socials Bàsics: 24.526 /Expedients de dependència tramitats: 554 / Dones ateses al SIAD: 236 / Infants atesos al Centre Obert: 153 NOVA SEU DE SERVEIS SOCIALS I CDIAP AL C/ AMPLIACIÓ DEL CONVENI AMB CÀRITAS I CREU QUARTER ROJA La remodelació de l’edifici municipal del carrer del La cooperació i col·laboració entre l’Ajuntament i les Quarter ha permès guanyar espai i comoditat tant entitats de caràcter social s’ha intensificat aquests anys per als usuaris dels serveis socials com per als seus per tal de donar cobertura a tots aquells ciutadans i treballadors, ja que l’anterior ubicació, a l’edifici de ciutadanes del municipi que passen per importants la plaça Vella, havia quedat molt petita. El nou edi- dificultats econòmiques. Així, s’ha ampliat el conveni fici disposa de quatre plantes i engloba tant serveis amb Càritas i se n’ha signat un amb la Creu Roja, per interns com externs. Entre aquests últims destaquen repartir lots d’aliments a les famílies més necessitades. el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’Assessorament Jurídic, el Servei d’Atenció Psicològica, MÉS PROFESSIONALS A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS el Servei de Mediació Familiar i el Centre de Desenvolu- pament Infantil i d’Atenció Precoç. PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA Centre de dia Anna Serra
 14. 14. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P021 Serveis socials i sanitat 02 Atenció a les persones Aquí peu de fotografia Nova seu de Serveis Socials al c/ QuarterSERVEI D’ACOLLIDA I ATENCIÓ A PERSONES AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE PEDIATRIA ALESTRANGERES CONSULTORI DE COMA-RUGACONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CAP CENTRE DE DIA ANNA SERRAAL BOTAFOC
 15. 15. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Convivència P022 2.5 Convivència tots som responsables de fer un vendrell millor L’objectiu clar ha estat i és el de fer del Vendrell una vila de convivència. D’aquí la creació del Pla per a la Convivència i el Civisme, una eina orientada al compliment i a la protecció dels drets i deures de tots els vendrellencs i vendrellenques. Alguns dels àmbits d’actuació que preveu el Pla són la seguretat i la legalitat, l’educació i la formació, l’ús de l’espai públic o la sostenibilitat ambiental, entre altres. CREACIÓ DEL PLA PER A LA CONVIVÈNCIA I EL per tal que els deures i els drets de tothom estiguin CIVISME garantits, entre moltes altres actuacions. El Pla neix de la necessitat d’una ciutadania activa i compromesa amb la bona convivència i el civisme. Per REDACCIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA DE tot això preveu un seguit d’actuacions, com ara infor- CONVIVÈNCIA I CIVISME mar i assessorar les persones que arriben a la nostra vila sobre el nostre municipi, els serveis que tenen al ELABORACIÓ DE LA CARTA DE LA CIUTADANIA DEL seu abast, els drets i deures, i les ordenances munici- VENDRELL pals. També pretén analitzar la realitat social i econòmi- ca del Vendrell; aconseguir que l’espai públic sigui un CREACIÓ DEL NOU COS D’AGENTS CÍVICS lloc respectat i de respecte entre les persones, i vetllar El Vendrell, una vila de convivència
 16. 16. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P023 Convivència 02 Atenció a les personesCAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE col·laborar en l’elaboració de programes municipalsCONVIVÈNCIA I CIVISME sobre la convivència i el civisme; formular propostes i suggeriments en matèries relacionades amb la convi-CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL PER A LA vència i el civisme, i fer el seguiment del Pla de Convi-CONVIVÈNCIA I EL CIVISME vència aprovat per l’Ajuntament.Hi són presents tots els grups municipals, les associa-cions de veïns i les entitats de la vila que treballen per PLA PILOT DE REFORÇ DE LA CONVIVÈNCIA I LAla integració dels nouvinguts. Les seves funcions són COHESIÓ SOCIAL Campanyes de sensibilització
 17. 17. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Esports P0242.6Esports Fent esport, fem personesEl nostre objectiu ha estat fer realitat el lema de l’esport vendrellenc “Fent esport,fem persones”. Volem que tothom pugui practicar esport i que ho pugui fer a preusassequibles i amb qualitat del servei. Per això, en aquests anys hem invertit en lamillora dels equipaments esportius i alhora hem adaptat les quotes i els serveisals temps de crisi. També hem potenciat l’esport com a element de promoció delmunicipi.Xifres significatives 2007-2011Escoles esportives: 1.514 infants participants / Abonats al Patronat Municipal d’Esports: 5.000CREACIÓ DE LES ESCOLES ESPORTIVES EL VENDRELL, SUBSEU DE LA CANDIDATURA DELS JOCS MEDITERRANIS 2017PROGRAMA “LA GENT GRAN ES MOU” NOU PAVELLÓ SANTA MARIA DEL MARLES PISCINES MUNICIPALS, CARDIOPROTEGIDES El pavelló esportiu municipal de les platges era una vella aspiració dels veïns i veïnes dels barris marítims.NOVES ACTIVITATS AL PATRONAT MUNICIPAL Disposa d’una àmplia pista esportiva que es pot subdi-D’ESPORTS vidir en dues per a l’esport base, sis vestidors totalment Foment de la pràctica esportiva
 18. 18. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P025 Esports 02 Atenció a les personesequipats i un petit gimnàs. Des del punt de vista turís- necessari llargament reivindicat. En una segona fase,tic, la seva ubicació, al costat de l’Alberg i dels hotels de aquest projecte ha servit per construir un pavelló po-les platges, el fan idoni per acollir campionats o estades liesportiu que inclou una pista de tennis coberta, pistesesportives d’estiu. de minibàsquet i de minihandbol, i pistes reglamen- tàries d’aquests esports. A més, al recinte s’hi han fetCOMPLEX ESPORTIU I PISCINA DESCOBERTA DE tres pistes de pàdel i tres pistes de tennis.L’ANTIC CLUB DE TENNISEl Vendrell va estrenar l’estiu del 2009 la piscina des- INSTAL·LACIÓ D’UN PETIT CAMP DE FUTBOLcoberta municipal a l’antic Club de Tennis, amb la qual cruyff court AL BARRI DE MAS D’EN GUALcosa es va dotar el Vendrell d’un equipament esportiu Equipament esportiu de l’antic Club de Tennis
 19. 19. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 02 Atenció a les persones Gent gran P026 2.7 Gent gran Qualitat de vida i autonomia personal El benestar de la nostra gent gran ha estat prioritari. Ells són experiència, valors i un actiu per al Vendrell. Per això hem treballat per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal, per millorar la seva xarxa de relacions socials i per promoure activitats de formació i desenvolupament personal. I és clar, ho hem fet comptant amb la participació de les entitats i associacions de gent gran del municipi. Xifres significatives 2007-2011 Aparells de teleassistència: 91 / Excursions culturals: 495 assistents / Caminades: 369 assistents / Trobada comarcal: 2.400 assistents ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL NOU ESPLAI DEL Galan. Aquest tindrà aproximadament uns 1.257 m2 de TANCAT superfície construïda i un pressupost inicial de 2.712.510 Els esplais del Vendrell són equipaments que aglutinen euros. l’activitat de la gent gran de la vila i les seves associa- cions. En el cas del Tancat, l’actual esplai fa temps que EDICIÓ DE LA GUIA “ESTEM PER LA GENT GRAN” havia quedat petit i el nostre compromís va ser el de construir-ne un de nou. Ara ja hem iniciat la primera CONSOLIDACIÓ DE LA TELEASSISTÈNCIA fase d’obres del nou esplai, que s’ubicarà al Tancat del DOMICILIÀRIA 21a Trobada comarcal de la gent gran del Baix Penedès
 20. 20. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P027 Gent gran 02 Atenció a les personesPROGRAMA “CUIDA’T, T’HO MEREIXES” ACTIVITATS INTERGENERACIONALSHem ofert a la gent gran del Vendrell un nou programad’activitats amb l’objectiu de promoure l’exercici físic CURSOS, TALLERS I CONFERÈNCIEScom a element fonamental de salut i benestar. Aixímateix, en aquest programa es difonen coneixements EXCURSIONS I CAMINADESper a una bona salut integral de la gent gran, tant pelque fa a l’exercici físic com a l’alimentació i la dietètica. 21a TROBADA COMARCAL DEL BAIX PENEDÈSL’activitat compta amb el suport del Pla de Barris. (2009) La gent gran, activa
 21. 21. 03 Serveis i territori P02801 L’AjuntAment:Corporació municipal 2007-2011Hisenda municipal02 Atenció A Les persones:EnsenyamentCulturaInfància i joventutServeis socials i sanitatConvivènciaEsportsGent gran03 serveis i territori:SeguretatServeisMedi ambientEspai urbà i equipaments04 DinAmitzAció:EmpresaOcupacióPromoció i turismeComunicació i tecnologies05 pLA De BArris:Espai públic de qualitatQualitat de vida i cohesió socialMotor econòmic del municipiComunicació i participacióOrgull i identitat
 22. 22. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 03 Serveis i territori Seguretat P030 3.1 Seguretat Proximitat i professionalització La policia local ha adoptat un organigrama de funcionament que respon a les noves demandes de la societat vendrellenca. A més, la Regidoria de Governació ha potenciat la unitat de la policia de proximitat per tenir un contacte més directe amb els veïns i comerciants. Xifres significatives 2007-2011 Efectius (2007): 79 / Efectius (2011): 92 AUGMENT I PROFESSIONALITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA MUNICIPAL S’ha augmentat la plantilla de la Policia Municipal, de 79 efectius l’any 2007 a 92 el 2011, per donar resposta al creixement de la població i a les noves demandes de la societat vendrellenca. Paral·lelament, s’ha fet un esforç per professionalitzar la plantilla mitjançant formació específica, per tal de poder oferir un servei de qualitat a la ciutadania; així mateix, s’han consolidat els quadres de comandament i de les àrees de l’estructura interna, tant des del punt de vista operatiu com tècnic. POTENCIACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA POLICIA DE PROXIMITAT S’ha potenciat i ampliat la policia de proximitat, amb l’objectiu de mantenir un contacte directe amb els comerciants i els veïns per conèixer les necessitats en matèria de seguretat i de mobilitat de diferents zones del Vendrell. D’aquesta manera, es coneixen dia a dia les necessitats de cada zona, ja que els agents mante- nen un contacte directe amb els comerciants i els veïns, la qual cosa permet treballar en prevenció. Per deman- da del sector comercial, s’han redistribuït els torns de les patrulles per fer una millor cobertura en l’horari d’obertura dels comerços. NOUS MITJANS PER ALS CONTROLS DE VELOCITAT, ALCOHOLÈMIA I DROGUES Policia de proximitat
 23. 23. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P031 Seguretat 03 Serveis i territoriNOVES CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ A LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL DELAMPLIACIÓ DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA VENDRELLAMPLIACIÓ DEL PARC DE BOMBERS PUNT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ A COMA-RUGAELABORACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL OPERACIONS COORDINADES AMB ELS MOSSOSPLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA D’ESQUADRA Controls de seguretat viària
 24. 24. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 03 Serveis i territori Serveis P032 3.2 Serveis Per a una millor qualitat de vida S’ha reforçat el transport públic i s’han millorat l’enllumenat públic i la xarxa de sanejament i aigua potable. Tot plegat, amb l’objectiu d’optimitzar els serveis i, per tant, la qualitat de vida dels ciutadans. Per donar una resposta ràpida i de qualitat a la reparació i manteniment de diferents serveis i espais públics, s’ha creat l’empresa municipal El Vendrell Serveis Integrals. NOVES LÍNIES D’AUTOBÚS URBÀ I DE TRANSPORT MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT I AIGUA ESCOLAR POTABLE EN TOT EL TERME MUNICIPAL S’han ampliat les línies d’autobús urbà i s’ha separat Amb una inversió superior als 9 milions d’euros, s’ha el transport escolar per tal de facilitar i fomentar el seu millorat la xarxa de sanejament i aigua potable en ús, amb l’objectiu de reduir la circulació de vehicles pri- diferents actuacions que s’han fet en tot el terme mu- vats. En aquests moments, el transport escolar cobreix nicipal. En destaquen la recuperació de pous d’aigua, la el 95% del terme municipal i transporta al voltant de construcció del dipòsit d’aigua de Tomoví i la canalit- 1.000 alumnes de 3 a 16 anys. zació a la desembocadura de la riera de la Bisbal a la platja de Sant Salvador. NOVA LÍNIA D’AUTOBÚS EL VENDRELL-VALLS MILLORA I REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT APLICACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT PÚBLIC Obres de l’avinguda de la Generalitat de Catalunya
 25. 25. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P033 Serveis 03 Serveis i territoriREFUGI D’ANIMALS DOMÈSTICS CREACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL EL VENDRELLL’adequació d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament SERVEIS INTEGRALSal polígon de la Cometa, amb deu gàbies i un magat-zem auxiliar de servei, permet tenir un espai d’acollida CONSTRUCCIÓ DE NOUS NÍNXOLS AL CEMENTIRId’animals domèstics perduts a la via pública, mentre MUNICIPALno es troba una casa d’acollida o, en darrera instància,mentre s’espera que es lliuri a una protectora. INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS Autobús urbà
 26. 26. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 03 Serveis i territori Medi ambient P034 3.3 Medi ambient un municipi més sostenible D’una forma participativa, mitjançant reunions amb veïns i entitats del municipi, i amb el consens dels grups polítics, a través del Pacte per la sostenibilitat, s’ha desenvolupat la redacció de l’Agenda 21 per fer el Vendrell més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per facilitar la recollida selectiva, s’han instal·lat cinc punts verds en diferents zones del terme municipal, i també s’ha actuat de forma rigorosa en el control del mosquit tigre. Xifres significatives del 2007-2011 2.660 metres de carril-bici que connecten la vila amb els barris marítims 5 punts verds de recollida selectiva PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL ELABORACIÓ DE L’AGENDA 21 CONSTRUCCIÓ DE 5 PUNTS VERDS Després de l’aprovació del Pacte per la sostenibilitat La construcció de cinc punts verds repartits per la geo- per part del Ple de l’Ajuntament, s’ha desenvolupat grafia del municipi permet fer una recollida selectiva la redacció de l’Agenda 21 municipal, un pla per fer d’aquells residus per als quals no hi ha un sistema de el Vendrell més sostenible tant ambientalment, com recollida domiciliària o uns contenidors específics al econòmica i social. carrer. Els residus que s’hi poden dipositar són: poda de Les Madrigueres
 27. 27. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P035 Medi ambient 03 Serveis i territoriparticulars, bateries de cotxe, oli vegetal, oli mineral, PROJECTE DE RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DEtòners i cartutxos d’impressores, tèxtil i calçat, joguines LES MADRIGUERESi equips esportius, aerosols, petits electrodomèstics,piles, medicaments i cosmètics, pintures i dissolvents, ENDEGAMENT DE LA LLERA DEL TORRENT DEL LLUCtelèfons mòbils i petits aparells elèctrics i electrònics. AL PUIGPLA DE MOBILITAT URBANA CAMPANYES DE FUMIGACIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGREMAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA PROVA PILOT DE RECOLLIDA DE CARTRÓPANTALLES ACÚSTIQUES A MAS D’EN GUAL COMERCIALFINALITZACIÓ DEL CARRIL-BICI QUE CONNECTA LA MANTENIMENT, MILLORA I PUBLICACIÓ DEL MAPAVILA AMB ELS BARRIS MARÍTIMS DE CAMINS Carril-bici
 28. 28. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 03 Serveis i territori Espai urbà i equipaments P036 3.4 Espai urbà i equipaments Microurbanisme i grans projectes Amb l’entrada en funcionament del Departament de Via Pública l’any 2008, s’han fet gran quantitat d’actuacions de manteniment i millora de l’espai urbà en tot el terme municipal. En urbanisme, s’ha aconseguit donar resposta a reivindicacions veïnals i executar grans actuacions que milloren la imatge i les comunicacions del municipi. Xifres significatives del 2007-2011 4.000 metres de reparació de paviment asfàltic / Més de 900 actuacions de reparació de voreres 30 nous passos rebaixats per millorar l’accessibilitat / 450 noves places d’aparcament gratuït PONT DEL NOU VENDRELL passarel·les de vianants, l’Ajuntament ha fet una L’obra de remodelació del pont d’accés al Nou Vendrell ampliació de la vorera que ja hi havia i que comunica el ha suposat una millor accessibilitat i més seguretat pont amb la rotonda de l’entrada del Nou Vendrell. per als vianants que hi passen. S’hi han instal·lat dues passarel·les per a vianants d’1,5 metres d’amplada, que PAS INFERIOR DE L’ANTIGA N-340 estan separades de la calçada central de circulació de Ha estat una millora substancial d’una de les principals cotxes i que tenen una barana de protecció a la banda entrades a la vila. L’elevació del pas de vianants exis- de l’autopista. Per donar una continuïtat a aquestes tent, que transcorria en paral·lel a la calçada i al mateix Pont del Nou Vendrell
 29. 29. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P037 Espai urbà i equipaments 03 Serveis i territori Pas inferior de l’antiga N-340nivell, ha suposat l’eliminació de la barrera arquitec- REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL TÍVOLItònica del desnivell que hi havia en determinats tramsdel pas. Aquestes obres són també importants per NOVES ROTONDES: A L’ANTIGA N-340, Al’augment d’il·luminació amb enllumenat sostenible, la L’AVINGUDA DEL CAMP D’ESPORTS, A COMA-RU-creació de baranes de protecció i l’amplitud de l’espai GA, AL NIRVANA, AL FRANCÀS I A SANT SALVADORper on els vianants poden circular amb total seguretat icomoditat. MILLORES AL MERCAT MUNICIPAL S’han invertit 333.000 euros en treballs de millora i deMILLORES A L’ ESTACIÓ DE SANT VICENÇ DE remodelació del Mercat Municipal. Han consistit en elCALDERS condicionament d’un espai al soterrani per poder-hi instal·lar una nova cambra frigorífica estructurada enMANTENIMENT I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 12 departaments per als paradistes, la modificació deDE L’ESTACIÓ DEL VENDRELL I TANCAMENT DE LES l’accés al Mercat, l’habilitació d’un espai al soterraniVIES DEL TREN AL NUCLI URBÀ per a la recollida selectiva de residus, l’arranjament de l’estructura de tancament dels aparells d’aire condicio-
 30. 30. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 03 Serveis i territori Espai urbà i equipaments P038 nat i els treballs de reparació de la teulada i de neteja de la façana. REHABILITACIÓ D’UNA NAU AL C/ ESCORXADOR NOVA PLAÇA DELS GERMANS RAMON I VIDALES PASSATGE DE SABAUDIA CONSTRUCCIÓ DELS PONTS NÚ- MERO 4 I 5 DEL BOTAFOC CONSTRUCCIÓ DE VORERA I PASSOS DE VIANANTS ENTRE LA MUNTANYETA I L’EIXAMPLE AMPLIACIÓ DE L’ILLA DE VIANANTS AL C/ PEIX REMODELACIÓ DE LA FONT DEL MONUMENT DE PAU CASALS A LA PLAÇA NOVA MILLORA DE L’ACCÉS A SANT SALVADOR MILLORES A SANT VICENÇ DE CALDERS Amb una inversió de 310.000 euros, s’han fet diverses millores al nucli del poble de Sant Vicenç de Calders. Una de les principals actuacions és l’obra de millora de la plaça de la Font. També s’han fet millores al carrer Nou, al carrer de la Riba i al cementiri. REPARACIONS DE VORERES I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES TANCAMENT DE SOLARS SENSE EDIFICACIÓ AL NUCLI OBRES DE REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT DE COMA-RUGA Les obres de remodelació de l’avinguda de la Generalitat de Co- ma-ruga serviran per millorar l’estat d’aquesta important via d’entrada al barri marítim, en el tram comprès Plaça de la Font de Sant Vicenç de Calders
 31. 31. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P039 Espai urbà i equipaments 03 Serveis i territorientre el pont del ferrocarril i la N-340. L’AVINGUDA DE CATALUNYANOVES OFICINES DE CULTURA I ENSENYAMENT A NOVES OFICINES D’URBANISME I OBRESL’ANTIGA BIBLIOTECA PÚBLIQUES AL PÈLAGARRANJAMENT DELS APARCAMENTS GRATUÏTS DE CONDICIONAMENT DE LA PLAÇA DE BACH DECA L’ESCORI I DEL C/ COLOM SANT SALVADORCOMISSARIA DELS MOSSOS D’ESQUADRA REDACCIÓ I APROVACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADANOU EDIFICI JUDICIAL ESTUDI CROMÀTIC I PLA DE COLOR DEL VENDRELLNOVA OFICINA D’EMPADRONAMENT A Rotonda a l’avinguda del Camp d’Esports
 32. 32. 04 Dinamització P04001 L’AjuntAment:Corporació municipal 2007-2011Hisenda municipal02 Atenció A Les persones:EnsenyamentCulturaInfància i joventutServeis socials i sanitatConvivènciaEsportsGent gran03 serveis i territori:SeguretatServeisMedi ambientEspai urbà i equipaments04 DinAmitzAció:EmpresaOcupacióPromoció i turismeComunicació i tecnologies05 pLA De BArris:Espai públic de qualitatQualitat de vida i cohesió socialMotor econòmic del municipiComunicació i participacióOrgull i identitat
 33. 33. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 04 Dinamització Empresa P042 4.1 Empresa Suport a les empreses i a l’emprenedoria L’EINA Espai Empresarial, inaugurat el juny del 2008, dóna suport a la creació d’empreses i al creixement empresarial del Vendrell, a través d’un catàleg complet de serveis: cultura emprenedora, formació empresarial, assessorament i Viver d’Empreses. Xifres significatives 2007-2011 Creació de 228 noves empreses / Més de 1.000 hores de formació empresarial 130 empreses a la Xarxa Emprenedora / 95 empreses usuàries del Viver d’Empreses POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’EINA ESPAI àmbits de treball: compartim, coneixem i comuniquem. EMPRESARIAL Actualment, 130 empreses en formen part. CREACIÓ DE LA XARXA EMPRENEDORA NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT A Sota el lema “2009, any emprenedor” es va posar en LES EMPRESES marxa la Xarxa Emprenedora, un projecte de futur per a Aquest servei consisteix en l’assistència tècnica realitza- la creació i la consolidació de noves empreses, per tal de da per consultors especialistes en diferents matèries de generar més llocs de treball. El seu mecanisme de fun- la funció empresarial. Està dirigit a persones empre- cionament és participatiu i s’organitza al voltant de tres nedores i empreses en funcionament independen- Assessorament a les empreses
 34. 34. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P043 Empresa 04 Dinamitzaciótment de la seva activitat o dimensió. Cal destacar-ne CONFERÈNCIES I ACTES PER A EMPRESARISl’assessorament financer i el de consolidació empresa-rial. CONCURS “JOVES AMB IDEES”DINAMITZACIÓ DEL VIVER D’EMPRESES PROJECTE SINGULAR DE SUPORT ALS AUTÒNOMS EN COL·LABORACIÓ AMB ELS GREMISCOL·LABORACIÓ AMB PIMEC, CEPTA, UEP, CIT, El suport als autònoms del municipi, per tal de millorarACCID, CP’AC I BANC les seves competències i habilitats professionals, comp- ta amb la col·laboració dels gremis de Constructors, deCICLE DE SEMINARIS “FEM EMPRESA AL VENDRELL” Fusters, d’Instal·ladors, d’Hostalers, de Jardiners i de Perruquers, a més del CIT i de la Xarxa Emprenedora.SUBVENCIONS PER A LA MILLORA D’ESTABLIMENTSCOMERCIALS ENTORN TIC EMPRESARIAL Actes a L’EINA Espai Empresarial
 35. 35. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS:Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 04 Dinamització Ocupació P044 4.2 Ocupació Formació i orientació professional Amb l’objectiu de reduir l’atur al municipi, s’ha ampliat l’horari d’atenció als usuaris del Servei d’Ocupació, s’ha prioritzat la formació perquè les persones aturades estiguin més ben preparades per trobar un lloc de treball i s’han gestionat contractacions mitjançant diferents subvencions de plans d’ocupació. Xifres significatives 2007-2011 9.135 atencions d’orientació professional / 9.700 hores de formació ocupacional i de reciclatge 254 contractacions en plans d’ocupació MÉS ATENCIÓ ALS USUARIS DE L’EINA aquests plans d’ocupació, que inclouen hores de forma- ció, també es millora la capacitat d’incorporació al món CLUB DE RECERCA DE FEINA laboral un cop finalitzen els contractes. PLANS D’OCUPACIÓ NOU AULARI DE FORMACIÓ S’han signat 254 contractes en programes destinats a promoure la contractació laboral de persones atura- CASES D’OFICIS “GUIXADES”, “LIGNUM” I “360º” des per a la realització d’actuacions d’interès general i social del municipi en els següents àmbits: noves ESCOLA TALLER DEL VENDRELL 2008-2010 tecnologies, medi ambient, administració, construc- ció, lampisteria, electricitat, jardineria i fusteria. Amb ACREDITACIÓ ACTIC Club de Recerca de feina
 36. 36. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P045 Ocupació 04 DinamitzacióTALLERS D’OCUPACIÓ “NOSALTRES” I “EL VEN- NOVES EDICIONS DEL PROGRAMA SEFEDDRELL, 365 DIES TURÍSTICS” PROGRAMA “SUMA’T”INCREMENT DE CURSOS I HORES DE FORMACIÓ És un programa innovador que es desenvolupaOCUPACIONAL I DE RECICLATGE durant el 2011 i que combina la realització d’accions d’orientació, de formació i d’adquisició d’experiènciaPROGRAMA “TREBALL ALS BARRIS” professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocu-REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA ESCOLA TALLER pades i facilitar la seva inserció laboral. Hi participen 77 joves i té una durada de 15 mesos. Formació al nou aulari de L’EINA Servei d’Ocupació
 37. 37. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 04 Dinamització Promoció i turisme P046 4.3 Promoció i turisme El vendrell tot l’any Sota el lema “El Vendrell tot l’any”, s’han desenvolupat diferents accions de promoció externa i s’han organitzat i acollit diversos esdeveniments per atreure visitants durant tot l’any al nostre municipi. En aquest sentit, s’han potenciat el turisme actiu, amb noves activitats de lleure, el cultural i el gastronòmic. AULA AQUÀTICA DE LA MASIA BLANCA INCORPORACIÓ AL CONSORCI DE VILES TERMALS Es tracta d’una nova activitat turística que dóna valor DE CATALUNYA a la reserva marina de la Masia Blanca i que permet conèixer la riquesa de flora i fauna d’aquest espai ma- PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE TURISME rítim. Alhora, té l’objectiu de conscienciar i educar per a CULTURAL “EL PAISATGE DELS GENIS” la conservació dels ecosistemes marins. AMPLIACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE: SNor- DINAMITZACIÓ DE LA FIRA TURISMAR AMB NOUS KEL, MARXA NÒRDICA, GIMNÀSTICA A LA PLATJA I SECTORS LUDOTECA A LA SORRA MILLORA I MANTENIMENT DE PLATGES TOT L’ANY ELABORACIÓ DEL PLA D’INNOVACIÓ TURÍSTICA Marxa nòrdica
 38. 38. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P047 Promoció i turisme 04 DinamitzacióIMATGE CONJUNTA DELS MUSEUS DEL VENDRELL MILLORA DELS CONTINGUTS DEL CONVENI AMB EL CENTRE D’INICIATIVES I TURISMERENOVACIÓ DEL WEB TURÍSTICAmb una nova imatge i amb un disseny més actual, el ACTE PROMOCIONAL DEL XATÓ DEL VENDRELL Iportal turístic incorpora les xarxes socials més popu- DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA PAUlars per fer-lo més proper al màxim de públic possible. CASALS A LLEIDATambé conté espais multimèdia (vídeos i galeriesfotogràfiques), càmeres web de les platges, servei de COL·LABORACIÓ EN CAMPANYES DE DINAMITZA-descàrrega de tracks dels camins per al GPS i la ubicació CIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LESde diferents establiments a través del Google Maps. PLATGESLa renovació del web va acompanyada per una edicióregular d’un News turístic. INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL AL PASSEIG MARÍTIMPROCLAMACIÓ DEL VENDRELL COM A CAPITAL DELXATÓ AMB MOTIU DE LA 25a XATONADA POPULAR EDICIÓ DE NOU MATERIAL TURÍSTIC: ACTUALITZA- CIÓ DEL MAPA DE CAMINS, GUIA PROFESSIONAL,CAMPANYA PUBLICITÀRIA “ESTOY DE VACACIONES. OPUSCLE PUBLICITARI, GUIA DELS SERVEIS DE LESCOM” A LA CIUTAT D’OSCA PLATGES I GUIA DE BENVINGUDA ALS TURISTES Platges del Vendrell
 39. 39. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 04 Dinamització Comunicació i tecnologies P048 4.4 Comunicació i tecnologies Proximitat i socialització de les tIC La renovació del web municipal ha permès apropar molt més l’Ajuntament a la ciutadania, ja que s’hi ha implantat la Carpeta Ciutadana per tal de poder fer tràmits en línia des de qualsevol punt amb connexió a Internet. D’altra banda, s’ha treballat per facilitar l´ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb l’extensió de xarxes sense cable per tot el municipi. Xifres significatives 2007-2011 15.000 visites mensuals al nou web de l’Ajuntament / 6 espais públics amb connexió Wi-Fi gratuïta / 160 certificats electrònics emesos pel SAC des del 2009 NOVA IMATGE CORPORATIVA continguts, amb l’objectiu que la navegació sigui més operativa i que els ciutadans trobin amb facilitat allò RENOVACIÓ DEL WEB MUNICIPAL que busquen. Pel que fa al contingut, s’ha ordenat i s’ha El disseny del nou portal està en sintonia amb la nova millorat la informació que hi havia en l’anterior versió i imatge corporativa de l’Ajuntament del Vendrell. És un alhora se n’ha introduït de nova. disseny modern, atractiu i senzill, que facilita la nave- gació per les diferents pàgines. A més, la remodelació RENOVACIÓ DEL WEB DE RÀDIO I TELEVISIÓ EL del web també ha comportat una reorganització dels VENDRELL AMB NOUS SERVEIS EN LÍNIA Antena Wi-Fi
 40. 40. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P049 Comunicació i tecnologies 04 DinamitzacióTRAMITACIÓ EN LÍNIA I CARPETA CIUTADANA PROJECTE DE CREACIÓ D’UNA EMPRESA MIXTA OPERADORA: INTERNET I TELEFONIA FIXA A BAIXADEQUACIÓ DE FITXES D’INFORMACIÓ I TRÀMITS COSTDEL SAC A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES WI-FI GRATUÏT ALS ESPAIS PÚBLICSINSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA WI-FI MESH AMB L’Ajuntament del Vendrell ofereix connexió Wi-Fi gra-COBERTURA A TOT EL MUNICIPI tuïta a la plaça Vella, al passatge de Sabaudia, a la plaça Nova, a la plaça Pep Jai, a la Rambla i a la rambla deINSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE TELECOMUNICA- Josep Cañas. D’aquesta manera, tothom que ho desitgiCIONS SENSE CABLE AMB COBERTURA WIMAX es pot connectar a Internet en aquests espais públics cercant la xarxa pública de Wi-Fi, en la qual no està per-CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA mès l’ús de tecnologia P2P ni les descàrregues massives. Nou web municipal
 41. 41. 05 Pla de Barris P05001 L’AjuntAment:Corporació municipal 2007-2011Hisenda municipal02 Atenció A Les persones:EnsenyamentCulturaInfància i joventutServeis socials i sanitatConvivènciaEsportsGent gran03 serveis i territori:SeguretatServeisMedi ambientEspai urbà i equipaments04 DinAmitzAció:EmpresaOcupacióPromoció i turismeComunicació i tecnologies05 pLA De BArris:Espai públic de qualitatQualitat de vida i cohesió socialMotor econòmic del municipiComunicació i participacióOrgull i identitat
 42. 42. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 05 Pla de Barris Espai públic de qualitat P052 5.1 Espai públic de qualitat El nucli antic renovat i amb personalitat El 2007 el Vendrell va veure aprovat el projecte de Pla de Barris per al seu nucli antic que, amb una inversió de 10 milions d’euros, s’ha desenvolupat per fer-lo motor del municipi, per millorar la qualitat de vida dels qui hi viuen i per reforçar la seva identitat. Un dels esforços inversors més importants del Pla de Barris ha estat la transformació de l’espai públic. REURBANITZACIÓ DE CARRERS CANVI DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER DE S’han reurbanitzat diversos carrers del nucli antic i L’ESTELA I A LA ZONA DE VIANANTS DEL CARRER DE s’han fet totalment accessibles eliminant les antigues MONTSERRAT voreres estretes i tortes. S’han renovat i ampliat tots els serveis: aigua potable, clavegueram, gas, electricitat i ALINEACIÓ DEL CARRER DE L’ESCORXADOR I DE LA telecomunicacions, així com enllumenat públic. S’ha ac- PLAÇA PEP JAI tuat en els següents carrers: c/ Santa Anna, c/ Barcelo- neta Alta, c/ Barceloneta Baixa, c/ Pou de Santa Anna, c/ SOTERRAMENT DE CONTENIDORS Albinyana, c/ Puig i Llagostera, c/ Escorxador, c/ Progrés, S’han implantat sis bateries de sis contenidors al c/ Andreu Nin, c/ Pau, c/ General Prim, c/ Sant Magí, c/ passeig de les Bòbiles, a la carretera del Doctor Robert Montserrat i c/ Pagesia Catalana. i a la plaça de la Palla, i una bateria de set contenidors Detall de l’àmbit d’actuació del Pla de Barris
 43. 43. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P053 Espai públic de qualitat 05 Pla de Barrisa la plaça del Centre, que permeten endreçar i alliberar PROJECTE DE LA NOVA PASSERA SOBRE LA RIERAl’espai públic i milloren el sistema de recollida selectiva. DE LA BISBALRENOVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ DE LA PLAÇA DEL SUPORT A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORSTÍVOLI URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LES BÒBILESAJUDES PER A LA MILLORA DE L’HABITATGE Espai infantil de la plaça del Tívoli
 44. 44. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 05 Pla de Barris Qualitat de vida i cohesió social P054 5.2 Qualitat de vida i cohesió social un bon lloc per a viure-hi Els programes socials permeten donar més oportunitats a les persones del barri, millorar la convivència, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i enfortir el teixit associatiu i comercial. Mitjançant diferents programes, s’ha aconseguit que el barri sigui un lloc de trobada i que cada dia hi hagi més vida social. PROGRAMA “PONTS ENTRE NOSALTRES” A LA PLATJA, TALLER DE CASTELLS, TALLER D’OCI, S’ha impulsat aquest programa per evitar situacions TALLERS ESPORTIUS, CINEFÒRUM, XERRADES IN- de marginalitat, desigualtat o de risc d’exclusió social FORMATIVES I PROJECTE PARTICIPATIU “ANOLITU i per preveure i gestionar situacions de conflictivitat OLIANTU” entre veïns amb la tasca de dos mediadors socials. AGENTS CÍVICS PROJECTE COMUNITARI PER A JOVES: TALLER Dins del programa “Treball als barris”, en els diferents DE RÀDIO, TALLER DE TEATRE, TALLER D’ESTIU projectes de reurbanització s’han contractat persones Exposició del Pa Beneit a l’oficina del Pla de Barris
 45. 45. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P055 Qualitat de vida i cohesió social 05 Pla de Barrisen situació d’atur com a agents dels agents cívics permet que informàtic i d’un espai polivalentcívics. La seva funció ha estat la de l’Ajuntament tingui coneixement per a la realització de tallers i re-convertir-se en la presència diària i de conductes incíviques. unions d’associacions i veïns.pròxima de l’Ajuntament al carrerper informar i donar resposta als NOU LOCAL SOCIAL SANT JOAN TALLERS DE LLENGUA I CULTURAveïns afectats per les obres, vetllar El nou equipament social del carrer CATALANAper fer més còmodes les incomodi- de Sant Joan es destinarà íntegra-tats que ocasionen aquests treballs ment a la implantació de progra- ATENCIÓ A LA GENT GRAN:i donar suport a la Policia Munici- mes socials, culturals i associatius. TALLER DE MEMÒRIA, TALLER DEpal en talls puntuals de carrers. A El local disposa d’un espai per a la TXI-KUNG I XERRADES DE SALUTmés, el caràcter proper i accessible formació dotat amb equipament Agents cívics
 46. 46. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 05 Pla de Barris Motor econòmic del municipi P056 5.3 Motor econòmic del municipi Dinamització i creació de llocs de treball Si bé l’esforç inversor més important ha estat la renovació de carrers i nous equipaments, els programes de dinamització econòmica també han tingut un paper destacat en la transformació del barri. S’ha fomentat la creació de llocs de treball, s’ha donat suport als comerciants per millorar els seus establiments i s’ha treballat per activar locals tancats. AJUTS DE L’AJUNTAMENT A LA MILLORA DE l’Oficina del Pla de Barris, amb l’objectiu de promoure COMERÇOS la contractació i la formació de persones relacionades amb projectes del Pla. Gestionat per L’EINA, ha permès EDICIÓ DEL TRÍPTIC DE BONES PRÀCTIQUES desenvolupar diversos projectes, entre els quals desta- COMERCIALS quen la contractació d’integradors socials, orientadors laborals, agents cívics i peons de manteniment i neteja. PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” És un programa promogut pel Servei d’Ocupació de Ca- SUPORT A LA TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS DE LA talunya i el Departament de Treball, conjuntament amb GENERALITAT A COMERÇOS Atenció a l’oficina del Pla de Barris
 47. 47. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P057 Motor econòmic del municipi 05 Pla de BarrisPROJECTE “MOU-TE I CONEIX ELS OFICIS” tancats. En una primera fase del projecte es va elaborar un cens dels locals tancats a la zona del nucli antic. EsNOVA SENYALITZACIÓ DE VIANANTS van comptabilitzar més de 180 locals, de dimensions diferents i en desigual estat de conservació. La finalitatPROGRAMA PER ACTIVAR ELS LOCALS TANCATS és orientar nous emprenedors sobre les característiquesEs tracta d’un programa per fomentar l’ocupació, a i les condicions de lloguer dels locals incorporats entravés de l’establiment de nous comerços, activitats de aquest programa.serveis, de restauració i de lleure, en el locals que estan Carrer comercial de l’àmbit del Pla de Barris
 48. 48. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat. 05 Pla de Barris Comunicació i participació P058 5.4 Comunicació i participació La implicació de tothom és clau L’oficina del Pla de Barris ha impulsat diverses iniciatives orientades a fer partícips de la renovació del nucli antic els seus habitants. Abans d’aprovar un projecte s’han convocat els veïns per presentar-lo i recollir els seus suggeriments per poder estudiar la seva incorporació en el projecte final. OFICINA AL COR DEL BARRI OBERTA MATÍ I TARDA COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT L’oficina del Pla de Barris és un punt d’informació per als veïns de l’àmbit d’actuació, però també és ober- CONSTITUCIÓ DEL PLE DE PARTICIPACIÓ PER FER ta a la resta de la ciutadania que vulgui informar-se UNA AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL DESENVOLUPA- sobre aquesta actuació. També és un lloc de trobada i MENT DEL PLA de treball transversal dels diferents departaments de l’Ajuntament que participen en el desenvolupament REUNIONS AMB VEÏNS I AGENTS DEL BARRI del Pla. D’altra banda, és un espai polivalent que acull Des de l’inici del desenvolupament del Pla, s’han fet reunions, xerrades, conferències, presentacions de sessions informatives per explicar el projecte i recollir llibres i exposicions, entre d’altres activitats. A més, ha suggeriments. Per cadascun dels projectes de reurba- suposat la dignificació d’una de les cares d’una plaça nització s’han fet diverses reunions amb els veïns per cèntrica i emblemàtica, com és la plaça Nova. Reunió amb veïns
 49. 49. 01 L’AjuntAMEnt: Corporació municipal 2007-2011; Hisenda municipal; 02 AtEnCIó A LES PErSOnES: Ensenyament; Cultura; Infància ijoventut; Serveis socials i sanitat; Convivència; Esports; Gent gran; 03 SErvEIS I tErrItOrI: Seguretat; Serveis; Medi ambient; Espai urbài equipaments; 04 DInAMItzACIó: Empresa; Ocupació; Promoció i turisme; Comunicació i tecnologies; 05 PLA DE BArrIS: Espai públic dequalitat; Qualitat de vida i cohesió social; Motor econòmic del municipi; Comunicació i participació; Orgull i identitat.P059 Comunicació i participació 05 Pla de Barrisinformar-los de temes concrets, per acordar conjunta- CUINA D’IDEES INNOVADORESment properes actuacions i per resoldre inquietuds. ELABORACIÓ DEL PROJECTE DEL SEGON PLA DEPROGRAMA INFORMATIU SETMANAL A TELEVISIÓ BARRISEL VENDRELL El Vendrell no renuncia a aconseguir una segona edició de la subvenció del Pla de Barris, amb la qual s’incidiriaGRUPS DE TREBALL SECTORIALS en zones del nucli antic adjacents a aquelles on s’ha actuat en els darrers anys. La bona valoració de laTALLERS DE TRANSVERSALITAT Generalitat sobre el desenvolupament de l’actual Pla ens encoratja a presentar un segon projecte en noves convocatòries. Oficina del Pla de Barris

×