Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015

1,106 views

Published on

Barcelona destinarà més de 2,8 milions d’euros per enfortir i potenciar la Formació Professional a la ciutat

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015

 1. 1. » Dossier de Premsa 21 de desembre de 2012Barcelona destinarà més de 2,8 milions d’euros perenfortir i potenciar la Formació Professional a la ciutat » 53.000 estudiants de grau mig i de grau superior de formació professional de la ciutat es podran beneficiar d’aquesta mesura del govern municipal » El “Pla Estratègic de Formació Professional 2012-12015” impulsarà diferents accions per promoure, enfortir i potenciar la innovació, el coneixement i la qualificació dels joves i la internacionalització de l’FP a la ciutat de Barcelona 1www.bcn.cat/media
 2. 2. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 » IntroduccióDes del principi d’aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona està treballant amb l’objectiu depromoure, impulsar i desenvolupar diferents iniciatives per enfortir i potenciar la formacióprofessional a la ciutat. Gràcies a aquestes accions, els centres educatius d’FP de la ciutatestan esdevenint uns espais educatius de referència, amb oportunitats per a tothom i ambprojecció de futur.Així, l’Ajuntament de Barcelona, ha promogut el “Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015. Aposta per la innovació, la qualificació i la internacionalització en FP” que té com aprincipal objectiu impulsar accions per promoure enfortir i potenciar la innovació, elconeixement i la qualificació dels joves i la internacionalització de l’FP a la ciutat de Barcelona.El pla, que compta amb un pressupost total de més de 2,8 milions d’euros, inclou un seguitd’accions, amb d’altres que reforcen, s’amplien o s’incorporen com a novetats.D’aquesta manera, les mesures s’enfoquen especialment en la unificació d’esforços per tal depotenciar la presència de les empreses en el procés formatiu dels estudiants d’FP. Enconseqüència, es busca la millora de la corresponsabilitat de les empreses en el procés deformació de l’alumnat d’FP, per tal d’unificar esforços per poder donar una resposta educativaadequada als continus canvis que es viuen al món empresarial.El govern municipal impulsa aquest pla que durant aquest període beneficiarà a uns 53.000alumnes de grau mig i superior de formació professional. És una nova iniciativa municipal queimpulsa la Fundació BCN Formació Professional (regidoria d’Educació i Universitats), amb lacol·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelona Activa.En l’actual situació de conjuntura econòmica l’FP pot jugar un paper fonamental enl’assentament de noves bases formatives a partir de les quals projectar una diversificació desectors econòmics i productius basats en la qualificació de l’alumnat de formació professionalde la nostre ciutat. En aquest sentit, Europa planteja els reptes que té per competir amb leseconomies més dinàmiques i tots passen pel coneixement i qualificació de les persones i, pertant, en la societat del coneixement, l’FP ha de ser un dels principals eixos de la nova 2www.bcn.cat/media
 3. 3. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015economia per proveir de graduats mitjans i graduats superiors a les empreses, però també pergenerar iniciatives emprenedores.D’altra banda, l’estratègia Europa 2020 (Estratègia per al creixement de la UE -ComissióEuropea-), marca un llindar d’indicadors que cal tenir acomplerts per aquesta data i bona partd’ells, de manera directa o indirecta, tenen relació amb la formació professional: -Taxa d’atur del joves menors de 25 anys: ha de ser inferior al 5% -Taxa de fracàs i abandonament escolar prematur: ha de ser inferior al 10% -Taxa d’estudiants entre 20-24 anys amb estudis secundaris postobligatoris: ha de ser superior al 90% -Taxa de titulats amb estudis superior (grau superior i grau universitari): ha de ser superior al 40% 3www.bcn.cat/media
 4. 4. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 » Un pla que contempla 6 eixos estratègics i 5 mesures essencialsAquest Pla Estratègic de Formació Professional 2012 – 2015, s’estructura en sis eixosestratègics que comporten les següents mesures:Càtedra universitària i informe PISA en FPL’Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BCN Formació Professional, promourà lacreació d’una càtedra universitària en FP i d’un estudi PISA en aquest àmbit a nivell europeu.Així, es promourà la creació d’aquesta càtedra que permetrà la investigació en FormacióProfessional i que ens permetrà conèixer millor aquest sector i, per tant, poder prendre lesmesures necessàries per millorar-lo. Aquesta és la primera càtedra en aquesta matèria deCatalunya.A més, seguint en aquesta mateixa línia, es treballarà en la creació d’un Informe PISA que ensservirà com a base per a tenir una diagnosi acurada de la situació de l’FP a nivell europeu ipoder saber en quin punt es troba la ciutat de Barcelona i quines són les fortaleses i debilitatsdel sistema per poder-lo millorar.Creació del Portal BCN OrientacióAquest espai virtual oferirà els serveis i recursos d’orientació professional que serveixin per al’elecció d’itineraris formatius professionals i de formació al llarg de la vida. Aquest materialdivulgatiu estarà disponible per als diversos actors: estudiants, professors, professionals,centres educatius i famílies.La intenció és acabar amb la dispersió de recursos existents en FP i ajuntar-los tots en unasola eina que servirà als alumnes per poder tenir elements de reflexió que els ajudin a prendreuna decisió sobre els seus estudis, com poden ser: interessos, valors, aptituds, preferències... 4www.bcn.cat/media
 5. 5. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015Potenciar l’FP dual i promoure els màsters en ensenyaments d’FPUn element essencial per a la formació professional dels nostres joves és la posada en pràcticadels coneixements que es reben a les aules. Per això, l’Ajuntament fa una clara aposta per laFP dual. Està demostrat que la manera més ràpida i eficaç per adquirir coneixements ésexercitar-los de manera pràctica. Per això es vol impulsar de manera generalitzada la formaciópràctica en empreses en el marc d’una formació en alternança dual.A més, s’aposta per facilitar el reciclatge i l’especialització en estudis d’FP a la ciutat, cosa queactualment no existeix. Així, es promourà la creació de nous màsters per als estudiants quedesitgin actualitzar coneixements o especialitzar-se en algun àmbit de formació professional.Aquests no estarien només disponibles pels estudiants d’FP, sinó que també seria accessiblepels estudiants universitaris.Angels’s BusinessAquest programa promou l’execució i el finançament de projectes de caràcter empresarial quesiguin factibles, innovadors i dissenyats pels centres d’FP. Aquest projecte suposa fer unimportant pas endavant en la formació de l’alumnat, ja que els hi dóna la possibilitat de ferrealitat els seus projectes i posar en pràctica els seus coneixements. Han de preparar projectesque les empreses trobin atractives per tal que les “apadrinin”.Estades a l’estrangerEs promourà l’adquisició de competències professionals i lingüístiques a través d’estades demobilitat en empreses internacionals. Així, es promocionarà i gestionarà la mobilitat de bequesErasmus i Leonardo per a l’alumnat d’FP. En el cas de les beques Erasmus, aquestes estandestinades a l’alumnat de grau superior a països de la Unió Europea. Pel que fa a lesLeonardo, es dirigeixen a l’alumnat de grau mitjà a la resta de l’Estat espanyol.Això els hi permet, a més de millorar el domini de la llengua, guanyar un valor afegit amb laseva experiència laboral a empreses d’altres països gràcies al nou coneixement adquirit enaquestes estades. 5www.bcn.cat/media
 6. 6. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 » Estratègia per enfortir i potenciar l,FPDurant el període 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria d’Educació iUniversitats i de la Fundació BCN Formació Professional desenvolupa un pla que concentra lesseves actuacions en 6 eixos estratègics:Primer Eix.- Coneixement i innovació sistèmica de la formació professional.Objectiu: Habilitar els mecanismes i els recursos necessaris per facilitar l’anàlisi, l’evolució, lamillora, el coneixement i la innovació del sistema de l,FP en col·laboració amb els agentseconòmics, acadèmics, polítics i socials de Barcelona i de la Regió Metropolitana de Barcelona. Identificar l’evolució de la formació respecte als nous requeriments productius i l’encaix de noves necessitats dels sectors en relació a l’oferta de formació en FP d’acord amb els nous estàndards de producció, científics, tecnològics i socials: - Potenciar jornades i seminaris (com l’actual Tribuna FP) per promoure la divulgació, la recerca i la innovació de la formació professional. - Potenciar l’Anuari d’FP com a eina clau de monitorització de les dades i dels indicadors deformació professional a Barcelona (Observatori FP). - Potenciar l’anàlisi i diagnosticar les tendències i necessitats de la formació professional en el context dels sectors emergents o sectors evolucionats (indústries alimentàries, Nàutica, TIC). Construir coneixement sistèmic de la formació professional i fer-ne difusió entre els diversos agents públics i privats que participen en el sistema de FP. - Difondre els estudis sobre formació professionals en l’àmbit local, nacional i internacional (CEDEFOP, OCDE, etc.). - Estudi PISA en FP. Treballar per promoure un estudi PISA en matèria de formació professional a nivell europeu. - Realitzar i publicar informes de l’estat i de l’evolució de la FP i el mercat laboral a Barcelona (Sistema d’Indicadors de Suport a la Planificació). - Difondre entre els centres de formació i el col·lectiu de docents, les novetats, tendències i activitats en matèria de FP de la ciutat a través de: seminaris, web, twitter, Facebook,NewsletterButlletí FP+. 6www.bcn.cat/media
 7. 7. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 Establir línies de col·laboració acadèmica amb la universitat per a la innovació, l’intercanvi i la transferència de sabers entorn a la qualitat de la formació a la ciutat. - Constituir la Taula FP-Universitat com a comissió permanent de treball amb representants de la FP, la universitat i agents econòmics i socials . - Escola d’estiu d’FP de Barcelona. Fomentar la formació permanent del professorat i dels responsables de centres de FP possibilitant programes i campus de formació amb la universitat. Promoure la creació de l’escola d’estiu d`FP de Barcelona. - Càtedra universitària d’FP. Promocionar una càtedra universitària sobre el sistema de la Formació Professional. Crear aliances amb empreses, entitats i institucions per a potenciar la innovació en el sistema, en els centres i en els diferents ensenyaments de FP. - Impulsar accions i projectes Pla de Mesures Innova FP que tinguin com a finalitat la innovació i la millora del sistema de la FP i la qualitat de la seva oferta formativa. - Promoure els estudis FP-On line per potenciar la realització d’estudis de grau mitjà o grau superior de formació professional i com a via per a la qualificació de la població activa.Segon Eix.- Difusió i orientació de la formació professional.Objectiu: Promoure el coneixement social i una millor orientació acadèmica i professional versels ensenyaments de FP com una formació de qualitat i una opció laboral. Impulsar iniciatives de difusió i coneixement dels estudis de FP en els centres educatius, entre els joves, les seves famílies i en els entorns econòmics. - Campanya Informa’t. Potenciar els recursos de difusió i informació sobre la FP (web www.fundaciobcnfp.cat, campanya Informa’t, etc.). - Guia FP electrònica. Com a recurs d’informació i orientació en l’ESO, i entre els estudiants i les famílies (Guia FP web, smartphone, altres). - Fira’t FP. Participar en fires sectorials, esdeveniments professionals i entorns de formació de RR.HH per a la promoció i coneixement de la FP entre les empreses. - Alumni FP. Crear un servei d’alumni pels estudiants que han realitzat FP a Barcelona. 7www.bcn.cat/media
 8. 8. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 Impulsar un model d’orientació acadèmica i professional a la ciutat de Barcelona. - Taula Orienta FP. Crear una comissió de treball per a determinar i establir un model de orientació professional a la ciutat. - Portal BCN Orientació. Oferir serveis i recursos d’orientació professional en l’elecció d’itineraris formatius professionals i de formació al llarg de la vida (Portal de recursos d’orientació de Barcelona, Bones pràctiques d’orientació a Barcelona, Hot Line, etc.). - FP Respon. Mantenir el servei d’acompanyament personal i tècnic a joves i fer xarxa amb els centres d’adults de la ciutat.Tercer Eix.- Competència i qualificació de la formació professional.Objectiu: Promoure l’adquisició de la competència i qualificació professional dels joves deBarcelona, la seva requalificació i acreditació de competències professionals per a capitalitzarla seva experiència laboral i facilitar un millor posicionament davant del mercat laboral. Impulsar projectes per a la realització d’estades en empreses que facilitin l’adquisició de les competències professionals dels joves, incrementin el valor de l’experiència i els donin un major coneixement de la professió - FCT on plus. Promoure la qualitat de les estades de pràctiques entre les empresesde la ciutat i la Regió Metropolitana de Barcelona (estudi sobre els factors d’eficàcia a les pràctiques “FCT on plus”; protocol de bones pràctiques per un model de pràctiques d’excel·lència; manual d’estades pràctiques per al tutor d’empresa; seminari d’anàlisi, reflexió i difusió entre empreses i centres FP i reconeixement d’empreses que fomenten pràctiques de qualitat i/o projectes de referència en FP). - Beca-Empresa. Ampliar la participació d’empreses i entitats sectorials per a diversificar l’oferta i posar en valor la formació pràctica en l’empresa i la captació de talent. Promoure la signatura de nous convenis amb empreses i incrementar el nombre d’empreses en el projecte Beca-Empresa). - FP Dual. Impulsar experiències de formació pràctica en empreses en el marc d’una formació en alternança dual. Impuls de noves experiències a Barcelona. - Aula-Empresa. Afavorir l’aplicació de la metodologia de la simulació d’empresa a la FP (Empresa a l’aula). 8www.bcn.cat/media
 9. 9. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 Impulsar i dissenyar processos per a la requalificació, acreditació i especialització dels estudiants i professionals per a millorar el seu accés al mercat laboral. - Màster FP. Promocionar màsters de FP per a titulats de grau superior de FP i d’estudis universitaris. - Acredita’t. Servei d’informació sobre els processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional. - PQPI, EOM, SEFED, etc. Potenciació dels programes de qualificació professional per a joves provinents del fracàs escolar o del seu abandonament prematur. Fomentar la relació entre empreses i centres de formació professional per a millorar la inserció laboral de l’alumnat. - Borsa FP. Gestionar un servei de borsa de treball per donar resposta a les necessitats de les empreses i sortida laboral al’alumnat dels centres de FP.Quart Eix.- Cultural del treballObjectiu: Fomentar els valors del treball, les competències transversals, el talent professional ila cultura emprenedora entre els estudiants de formació professional de la ciutat. Impulsar iniciatives per a consolidar una cultura emprenedora a la ciutat des de la formació professional. - Angel’s Business FP. Promoure l’execució i finançament de projectes de caràcter empresarial, factibles, innovadors i dissenyats pels centres d’FP. - FormEmprèn. Impulsar la formació del professorat sobre la cultura emprenedora. - CTEC. Fomentar la recerca i els estudis d’indicadors i resultats de projectes d’emprenedoria entre els graduats d’FP i els estudiants d’altres nivells formatius a la ciutat. - FPEmprèn. Realitzar campanyes de foment de la cultura emprenedora entre l’alumnat d’FP de grau superior, premiant l’elaboració de projectes de caire emprenedor.Reconèixer, publicar i difondre els millors projectes d’emprenedoria de FP a la ciutat (FP Emprèn). 9www.bcn.cat/media
 10. 10. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 Impulsar seminaris amb empreses per a la promoció dels valors laborals i les competències clau dels sectors econòmics per a la seva propagació entre l’alumnat d’FP. - Cultura del Treball. Realitzar taules sectorials amb empresaris de diferents sectors professionals per a la promoció de les competències professionals en el lloc de treball. - Projecte de Vida Professional. Donar suport a concursos i premis que reconeguin els valors en el treball.Cinquè Eix.- InternacionalitzacióObjectiu: Impulsar projectes internacionals per a la mobilitat i la transferència de coneixemententre agents dels sistemes de formació professional i fomentin l’experiència professional il’aprenentatge de les llengües, en especial, la llengua anglesa. Promoure l’adquisició de competències professionals i lingüístiques a través d’estades en de mobilitat en empreses internacionals. - Erasmus FP. Promocionar i gestionar la mobilitat de beques per a l’alumnat de grau superior de Barcelona. - Beques Leonardo per alumnat. Promocionar i gestionar la mobilitat de beques per a l’alumnat de grau mitjà de Barcelona. - Vet Pro. Promocionar i gestionar projectes de mobilitat pel professorat de formació professional per al coneixement i contrast de metodologies de treball i sistemes d’FP (Leonardo). - Vet Prin. Promoure estades internacionals amb personal directiu de centres d’FP de Barcelona pel coneixement d’altres sistemes formatius. - Xarxa FP. Establir xarxa amb altres entitats que promouen estades internacionals per afavorir la mobilitat d’estudiant i professorat de FP de la ciutat; Assessorar i acompanyar als centres de FP de Barcelona per a accedir a processos de mobilitat i gestió d’ajuts europeus i fomentar la realització d’estades de joves, de les ciutats de la Xarxa FP a empreses de Barcelona. 10www.bcn.cat/media
 11. 11. » Dossier de Premsa Pla Estratègic per a l’enfortiment de la Formació Professional:: 2012-2015 Impulsar les relacions internacionals i la participació en projectes de transferència de coneixement amb altres països per identificar tendències i promoure la millora del sistema de FP a Barcelona. - ECVET. Participar en projectes d’acreditació europea (EuropeanCredit System for VocationalEducationandTraining- ECVET) per a crear i facilitar coneixement sobre els sistemes de FP europeus. - TECNOVET. Promoure la participació en projectes internacionals de transferència de coneixement i tecnològic amb altres partners de la FP. - Europeen System Vet. Organitzar jornades de divulgació, coneixement i intercanvi de sistemes de formació professional (Alemanya, França). II Jornades Internacionals en Innovació FP.Sisè Eix.- IntegracióObjectiu: Promoure actuacions que potenciïn agregacions estratègiques entre empreses,administració, parcs tecnològics i centres de formació professional per a generar sinèrgies iposicionament de la FP de Barcelona. Promoure centres integrals de formació professional de Barcelona, centres de referència nacional i clústers entre els centres de FP pel desenvolupament econòmic de la ciutat. - Promoure el centre d’FP Anna Gironella de Mundet com a centre de referència nacional en la família tèxtil a Barcelona. - Promoure el centre de referència nacional FP Bonanova i impulsar la seva agregació al clúster de salut i biotecnologia de la Barceloneta, estudiant la possibilitat de traslladar-se a algun equipament proper. - Impulsar els centres integrats d’FP de Barcelona en el camp de la família audiovisual (EMAV, La Mercè). - Promoure el clúster de la nàutica de Barcelona com a agregació estratègica d’especialitat de formació professional. 11www.bcn.cat/media

×