Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keyword Advertising in Europe

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keyword Advertising in Europe

 1. 1. ‫لغوی‬ ‫تبلیغات‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫گسترش‬ ‫اینترنت‬ ‫چگونه‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫کشد؟‬ ‫می‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬
 2. 2. The Court of Justice of the European Union (CJEU)  ‫ضمانت‬‫عالمت‬ ‫دارای‬ ‫فرآوردۀ‬ ‫سرچشمۀ‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫نهایی‬ ‫کنندۀ‬ ‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫تجاری‬ ‫امکان‬ ‫بدون‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬ ‫توانایی‬ ‫اعطای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فرآورده‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫فرآورده‬ ‫آن‬ ‫میان‬ ‫اشتباه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سرچشمه‬
 3. 3. ‫از‬‫عد‬ُ‫ب‬‫اقتصادی‬‫این‬‫نکته‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫اضافه‬‫نمود‬ ‫که‬‫واضح‬‫بودن‬‫سرچشمۀ‬‫تجاری‬‫کاالها‬‫و‬ ‫خدمات‬‫هزینۀ‬‫جستجوی‬‫مشتری‬‫را‬‫می‬‫کاهد‬. ‫نکته‬:  ‫مضاعف‬ ‫هویت‬ ‫موارد‬ ‫در‬(‫زمانی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫یکسان‬ ‫عالمت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫یکسان‬ ‫کاالی‬) ‫زیاد‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫گمراهی‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دانست‬ ‫مفروض‬.‫تصور‬ ‫نباید‬ ‫اما‬ ‫دیگر‬ ،‫شرایط‬ ‫این‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫که‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫استفادۀ‬ ‫از‬ ‫گمراهی‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ناشی‬. ‫نکته‬:  ‫عالمت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫هدف‬ ‫عامل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫هویت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ،‫تجاری‬ ‫سرچشمۀ‬ ‫است‬ ‫گمراهی‬ ‫بردن‬. ‫د‬ ‫باید‬ ‫حمایت‬ ‫این‬ ً‫متعاقبا‬‫ر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫صورتی‬ ‫عالمت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫انتفاع‬ ‫گمراهی‬ ‫موجب‬ ‫نامناسب‬ ‫گردد‬.
 4. 4. ‫گمراهی‬:  ‫مطابق‬CJEU ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫گمراهی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مارک‬ ‫و‬ ‫نشانه‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫اشتباه‬(‫مستقیم‬ ‫گمراهی‬)‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یا‬ ، ‫مالکین‬ ‫و‬ ‫نشانه‬ ‫مالکین‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫شوند‬ ‫گمراه‬ ‫اینگونه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫مارک‬(‫گمراهی‬ ‫غیرمستقیم‬.)
 5. 5. ‫برند‬ ‫مفهوم‬ ‫ظهور‬:  ‫به‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫دارای‬ ‫کاالی‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫القا‬ ‫مشتریان‬ ً‫صرفا‬ ‫مشتریان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پیوند‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫نمی‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫سرچشمۀ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫برند‬ ‫تصویرسازی‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫آنها‬ ‫بلکه‬ ‫کنند؛‬ ‫می‬‫خرند‬.
 6. 6. ‫برند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬:  ‫عالمت‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫پیشرفتۀ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫اروپا‬ ‫اتحادیۀ‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ،‫تجاری‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وصف‬ ‫حمایت‬ ‫نیز‬ ‫برند‬ ‫تصویرسازی‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫گمراهی‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مضاف‬ ‫حمایتی‬.‫آیا‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫دارندۀ‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫حمایت‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تضعیف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫توجیه‬ ‫گمراهی‬ ‫برابر‬
 7. 7. ‫جدید‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫حمایت‬:  ‫عالمت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫سبکی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫پیوندهای‬ ،‫سازد‬ ‫رها‬ ‫جامعه‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫خود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫مستقل‬ ‫کاالی‬ ‫حاضر‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مبلغی‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ‫هستند‬ ‫بپردازند‬.  ‫جدید‬ ‫الیۀ‬ ‫این‬ ‫مشکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حمایت‬ ‫جهت‬ ‫تالش‬ ‫برند‬ ‫تصویرسازی‬ ‫خودخواهانه‬ ‫کوشش‬ ‫است‬.
 8. 8. ‫برند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫انتقاد‬:  ‫همچون‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫حقوق‬ ‫دارندگان‬ ‫دیگر‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫حقوق‬ ‫استیفای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مؤلفین‬ ‫و‬ ‫مخترعین‬ ‫مالکیت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ادعا‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫برند‬ ‫صاحبان‬ ،‫هستند‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫را‬ ‫هنر‬ ‫یا‬ ‫علم‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫تولید‬ ‫معتبری‬ ‫فکری‬ ‫برد‬.‫معین‬ ‫مدتی‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫عمومی‬ ‫حوزۀ‬ ‫وارد‬.‫برند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫مؤسسۀ‬ ‫جایگاه‬ ‫پیشرفت‬.‫نمی‬ ‫رفاه‬ ،‫خودخواهانه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫بیان‬ ‫توان‬ ‫َرد‬‫ب‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫عمومی‬
 9. 9. ‫برای‬ ‫حقوق‬ ‫استیفای‬‫برند‬:  ‫استیفای‬ ‫اعطای‬ ‫مبنای‬ ‫که‬ ‫کلی‬ ‫های‬ ‫فلسفه‬ ‫دلیل‬ ‫مانند‬ ،‫هستند‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫حقوق‬ ‫در‬ ‫حقوق‬ ‫قابل‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ، ‫پاداش‬ ‫دلیل‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫نیستند‬ ‫اعمال‬.
 10. 10. ‫برند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫شرایط‬:  ‫ماده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬5(2)‫برابر‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫حمایت‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اختیاری‬ ‫اتحادیه‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫تضعیف‬.‫حتی‬ ‫صاحب‬ ، ‫بیاید‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫قانون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقرره‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫موانع‬ ‫حمایت؛‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫بایستی‬ ‫برند‬ ‫سازد‬ ‫برطرف‬.‫کلی‬ ‫شرایط‬ ‫نمودن‬ ‫محقق‬ ‫لزوم‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫انتفاع‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫انتفاع‬ ‫شامل‬ ،‫حمایت‬ ‫عالمت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ثابت‬ ‫باید‬ ‫برند‬ ‫صاحب‬ ،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫معارض‬ ‫نشانۀ‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شهرت‬ ‫دارای‬ ‫او‬ ‫تجاری‬ ‫خصیصۀ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫انتفاع‬ ‫مورد‬ ‫نحوی‬ ‫سوءاستفاده‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫شهرت‬ ‫یا‬ ‫بودن‬ ‫برجسته‬ ‫شود‬ ‫می‬.
 11. 11. ‫شرایط‬ ‫ادامۀ‬‫از‬ ‫حمایت‬‫برند‬:  ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫عمومی‬ ‫شرط‬ ‫این‬ ‫القاعده‬ ‫علی‬ ‫لزوم‬ ‫همان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬«‫عالمت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انتفاع‬ ‫تجاری‬»‫دانست‬.‫که‬ ‫شود‬ ‫برداشت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫لحظاتی‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫حقوق‬ ‫دامنۀ‬ ‫گونه‬ ‫بدین‬ ‫هویت‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تجاری‬ ‫سرچشمۀ‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ،‫گیرد‬.
 12. 12. ‫برند‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫شرایط‬ ‫ادامۀ‬:  ‫تضعیف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫برند‬ ‫صاحب‬ ‫به‬ ‫متعارض‬ ‫استفادۀ‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫مدرک‬ ‫باید‬ ‫سود‬ ،‫مشهور‬ ‫مارک‬ ‫شهرت‬ ‫یا‬ ‫برجستگی‬ ‫خصیصۀ‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫ضرر‬ ‫یا‬ ‫غیرمنصفانه‬.‫شرط‬ ‫آخرین‬ ‫این‬ ‫حقوق‬ ‫استیفای‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سنگر‬ ‫آخرین‬ ،‫باقیمانده‬ ‫است‬ ‫برند‬ ‫تصویر‬ ‫برای‬ ‫موسع‬.
 13. 13. ‫تخلف‬ ‫ضوابط‬(‫حق‬ ‫نقض‬:)  ‫دقت‬ ‫نهایی‬ ‫تخلف‬ ‫معیارهای‬ ‫میان‬ ‫رابطۀ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫امکان‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫تضعیف‬ ‫برابر‬.‫شامل‬ ،‫تخلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫بودن‬ ‫برجسته‬ ‫خصیصۀ‬ ‫به‬ ‫اضرار‬(‫ابهام‬ ‫ایجاد‬)‫به‬ ‫اضرار‬ ، ‫شهرت‬(‫کردن‬ ‫دار‬ ‫لکه‬)‫خصیصۀ‬ ‫از‬ ‫غیرمنصفانه‬ ‫انتفاع‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مشهور‬ ‫یا‬ ‫برجسته‬(‫مجانی‬ ‫سواری‬)‫مطابق‬ ، ‫ماده‬5(2)‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫دستورالعمل‬ ‫دهند‬ ‫می‬.‫مدرک‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫که‬ ‫برندی‬ ‫صاحب‬ ‫عادی‬ ‫کنندۀ‬ ‫مصرف‬ ‫یک‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نشانگر‬ ‫استناد‬ ‫غیرمنصفانه‬ ‫انتفاع‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫نشود‬‫کند‬.
 14. 14. ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫حقوق‬ ‫چگونه‬ ‫شود؟‬ ‫داده‬ ‫وفق‬ ‫جدید‬ ‫تکنولوژیهای‬  ،‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫از‬ ‫انتفاع‬ ‫گستردۀ‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫ذکر‬ ‫یا‬ ‫ارجاع‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫ارجاع‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫شود؛‬ ‫حقوقی‬ ‫دعوای‬ ‫ندانند‬ ‫مرتبط‬ ‫تجاری‬ ‫سرچشمۀ‬ ‫به‬.  ‫آزادی‬ ‫همچون‬ ‫بنیادین‬ ‫های‬ ‫آزادی‬ ‫با‬ ‫وضعیتی‬ ‫چنین‬ ‫رقابت‬(‫صحیح‬ ‫رقابت‬ ‫ترویج‬)‫و‬ ‫مطبوعات‬ ‫آزادی‬ ، ‫دارد‬ ‫تقابل‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬.
 15. 15. ‫سنتی‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫آیا‬ ‫بازگردیم؟‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫گمراهی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫تضعیف‬ ‫برابر‬
 16. 16. ‫چاره‬ ‫راه‬:  ‫دفاع‬«‫کافی‬ ‫علت‬»‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬.‫پیشنهاد‬ ‫حقوق‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دفاع‬ ‫این‬ ‫محدود‬ ‫دامنۀ‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تجاری‬ ‫عالمت‬ ‫حقوق‬ ‫توسط‬ ‫اعطایی‬ ‫انحصاری‬ ‫تبلیغات‬ ‫مقاصد‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیۀ‬ ‫اقتباس‬ ‫و‬ ‫تقلید‬ ،‫کاریکاتور‬ ،‫بررسی‬ ‫و‬ ‫انتقاد‬ ،‫مشابه‬ ،‫تحقیقاتی‬ ‫مقاصد‬ ‫با‬ ‫انتفاع‬ ‫همچنین‬ ،‫ادبی‬ ‫گیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

170

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×