SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Edukasyon
Sa Pagpapakatao
Unang Markahan – Modyul 2
Self-Learning Module
6
2
EsP - Grade 6
Self-Learning Module
Quarter 1 – Module 2 – Nakasasang-ayon sa Pasya ng Nakararami
Kung Nakabubuti Ito
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman,
kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na
naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng
nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul
na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang
mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng
mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit
maliban sa modyul na ito ay kinakailangan nang pahintulot mula sa mga orihinal na
may-akda ng mga ito. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring
kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilimbag sa Pilipinas
Department of Education – Division of Bacolod City
Office Address: Cor. Rosario-San Juan Sts., Bacolod City
Telefax: (034) 704-2585
E-mail Address: bacolod.city@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Charito C. Dajao
Editor: Josephine S. Tero
Tagasuri: Gualberto A. Dajao
Tagaguhit:
Tagalapat:
Tagapamahala: Gladys Amylaine D. Sales
Michell L. Acuyong
Janalyn B. Navarro
Ellen G. Dela Cruz
Gualberto A. Dajao
3
Pambungad
Gumagawa tayo ng maraming desisyon araw-araw. Ano ang masasabi mo tungkol sa
mga karaniwang desisyon na ginawa mo? Gusto ng iba na sila ang magpasya sa lahat
ng bagay para sa kanilang sarili dahil iniisip nilang karapatan nila ito. Talagang hindi
nila hahayaan na iba ang magdesisyon para sa kanila. Pero may mga tao naman na
takot gumawa ng mabibigat na desisyon. Ang iba ay komukonsulta pa sa mga
guidebook o tagapayo at nagbabayad pa nga ng malaking halaga para humingi ng
payo.
Alam natin na may mga bagay na wala
tayong karapatang pagpapasiyahan; pero
maraming desisyon ang pwede nating
gawin ayon sa gusto natin. Sinasabi sa
bibliya sa Galatians 6:5, gayunman,
aaminin natin na hindi lahat ng desisyong
ginagawa natin ay mahusay o kapaki-
pakinabang.
Ano ang desisyon? Kailan natin masasabi
na ito ay isang mabuting desisyon? Ang
isang mabuting desisyon ay yaong nagbubunga ng mabuti. Nangangailangan ito ng
mahabang panahong pag-aaral bago magpasiya. Ang desisyon ay nabubuo ng
kusang pagpapasya matapos ang maingat na pagtitimbang. Sinusuri o inihihingi ng
opinyon at pinag-aaralan. Ginagamitan din ito ng mataimtim na panalangin sa Kanya
upang maiwasang magkamali. Ang mabuting desisyon ay iginagalang at
pinapahalagahan.
Sa mga bata tulad mo, madali ba para sa iyo ang magdedesisyon? Madali ba kayong
sumang-ayon sa pasya ng maraming tao? Tinitingnan mo ba kung ang kanilang pasya
ay nakabubuti sa atin?
Ang modyul na ito ay naglalaman ng pag-aaral tungkol sa pagsasang-ayon sa pasya
ng nakararami lalo na kung nakabubuti ito.
Ang mga layunin ng sesyong ito ay:
1. Nakasasang-ayon ka sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito.
2. Nakasusuri ng ibat-ibang pasya o desisyon ng makararami
3. Nakakagawa ng sariling hakbang sa tamang paggawa ng desisyon.
Ang Mga Matutunan Mo
4
Worksheet #1
May nagawa na ba kayong isang napakahalagang desisyon sa buhay mo? Kung
maala-ala mo pa, subokan mong ipakita ito batay sa ilustrasyon sa ibaba.
_____________________ ____________________ ____________________
_____________________ ____________________ ____________________
_____________________ ____________________ ____________________
_____________________ ____________________ ____________________
_____________________ ____________________ ____________________
Worksheet #2
May nagawa na ba kayong desisyon na sang-ayon sa nakararami halimbawa mga
kaibigan mo at nakikita mong nakakabuti? Ano ang mga ito?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________
Ano naman ang mga hindi mo sinang-ayonan na desisyon ng nakararami dahil sa
palagay ay di nakakabuti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
Gawin Mo
Ang mga
epekto sa
aking sarili
Ang nagawa
kong isang
mahalagang
desisyon
mahalagang
kong
Ang mga
epekto sa
aking pamilya
5
Worksheet # 3
Sagutin ang mga tanong.
1. Mahirap ba ang mga ginawa mong desisyon? Ano ang mga naging sagabal sa
iyong mga desisyon?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________
2. Maligaya ka ba sa mga nagiging bunga ng iyong desisyon? Bakit?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________
3. Sa palagay mo naayon sa kagustuhan ng nakararaming tao lalo na sa iyong
pamilya ang desisyon mo? Ipaliwanag.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________
4. Maligaya ka ba sa pagsang-ayon mo sa desisyon ng iba? Nasusuri mo na ba ang
kanilang desisyon bago kayo sumang-ayon?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________
Suriin Mo
6
Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya.
Ang mga pagpapasiyang
isasagawa ng bata hanggang
sa kaniyang pagtanda ang
siyang magdidikta kung anong
uri ng tao siya magiging sa
hinaharap at sa kung anong
landas ang kaniyang pipiliing
tatahakin.
Mahalagang magabayan ang
isang kabataan sa paggawa ng
tamang pagpapasiya upang
hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Ang
mabuting pagpapasiya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang natanim ng mga
magulang sa kanilang mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Isa sa dapat
pahalagahan sa pagbuo ng desisyon ay ang paghubog ng pananampalataya.
Pagpapalalim
Matalinong Pagpapasiya
(By: Arlene Quijano-Egca)
Likas sa isang tao ang pagiging magaling,
Kung sa pagpapasya, mapanuring pag-iisip ang gamitin,
Timbangin ng husto mga problema at suliranin,
Iwasan ang pabigla-biglang bugso ng damdamin.
Maraming pagkakataon na tayo’y nalugmok,
Sa di-inaasahang problema’t pagsubok,
Nagkagayunman pilit pa ring bumabangon,
Wastong pagpapasya ay handang isulong,
Bawat desisyon ay sadyang pakaingatan,
Nang sa ganoon, walang masasaktan,
Maingat na pag-iisip ating pahalagahan,
Kabutihan ng lahat, dapat isaalang-alang.
Mga bagay na may kinalaman sa ating sarili,
Mapanuring pag-iisip, tatag ng loob at pag-uugali,
Nagsisilbing daan sa matalinong pagpapasiya,
Para sa kapakanan ng bawat isa!
7
Magiging mabisa ang isang desisyon kung sinasabayan ng matatag na
pananamapalataya sa gabay at tulong ng pamilya.
Mabuting Naidudulot:
Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang hakbang sa pagbuo ng desisiyon na
may kinalaman sa pamilya base sa pagpili ng kaibigan, pagbuo ng pananampalataya
at gabay sa pagbili ng libangan, ang mga kabataan sa ngayon ay makakaiwas sa mga
pgkakamali sa hinaharap. Sila ay makabuo ng desisyon pansarili sa matuwid na
landas dahil may matibay na pundasyon at gabay ng mga magulang. Makadudulot din
ito ng malayang pag-iisip ng mga tama at hindi tamang gawain sa pamamagitan ng
pagbalanse ng bawat sitwasyon. Sa mga karanasan nila, mapagtanto nila ang
kaibahan ng pansariling desisyon at desisyon na kasama ang pamilya at Panginoon.
Masamang Naidudulot:
Ang mga maling pagdedesisyon ay
maaaring makakadulot ng kapahamakan
at negatibong kaisipan sa sarili at pamilya.
Ang hindi pagpapahalaga sa mga gabay
ng magulang at kawalan ng tiwala sa
Panginoon ay magbibigay ng kahinaan ng
loob na maging resulta sa hindi mabuting
pagdedesisyon. Sinasabi ng bibliya sa
Mga Kawikaan 3:5-6, Tumiwala ka sa
Panginoon ng buong puso mo, at huwag
kang manalig sa iyong sariling
kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng
iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang
iyong mga landas. Kung hindi ito isapuso,
magiging marupok at mawawalan ng direksiyon ang buhay ng tao.
Tandaan
Ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip ay napakahalaga sa pagbuo ng isang
desisyon. Dapat nating pag-isipan ng mabuti ang isang bagay bago tayo
magdesisyon. Alamin ang mga tamang hakbang sa pagbuo ng desisyon nang sa
gayun ay hindi ka mapapahamak. Dapat mo ring isipin ang magiging epekto ng
bawat pagpapasiya na gagawin mo.
8
Worksheet # 4
Ang nasa ibaba ay mga tamang hakbang sa na
makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na
makakabuti sa sarili. Bigyan ng sagot ang bawat
hakbang sa ibaba batay sa iyong sariling
kalagayan
1. Tukuyin ang problema. Kailangan mong matukoy ang isang suliranin upang
makahanap ka nang mga posibleng solusyon. (Ano ang iyong problema?)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________
2. Magbigay ng limang solusyon. Higit na kailangan ang pagkakaroon ng iba pang
solusyon upang ikaw ay may pagpipilian.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Timbangin ang mga solusyong ibinigay. Isulat ang mabuti at di-mabuting epekto
nito.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
4. Sa mga ibinigay na solusyon, piliin ang pinakaepektibo. Ipaliwanang kung bakit ito
ang napili mong solusyon.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________
5. Paano mo maipapakita ang paninindigan mo sa iyong pagpapasiya?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________
Naipaliwanag mo ba nang mabuti ang iyong sagot? Binabati kita! Ipagpatuloy natin!
Pagsasabuhay
9
Magsumite sa guro ng mga bagay o gawain na nasisimulan na na nagpapakita ng
pagsasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito tulad ng:
1. pictures.
2. mga output sa ibat-ibang asignatura
3. mga produkto ng iyong paggawa bunga ng mga natutunan sa ibang asignatura
(Halinbawa: TLE, Science, etc.)
Sanggunian
1. Edukasyon Sa Pagpapakatao, Grade 6 Alternative Delivery Mode First Edition,
2019
2. https://pixabay.com/de/illustrations/entscheidung-gehirn-herz-geist-4083469/
3. https://pixabay.com/de/illustrations/richtung-weg-entscheidung-ziel-2320124/
4. https://www.needpix.com/photo/1209489/ethics-right-wrong-ethical-moral-
integrity-honesty-morality-dilemma
Karagdagang Gawain
Tandaan
Mahalaga na sa bawat pagbuo ng desisyon ay pinag iisipian ng mabuti at may
taimtim na pananampalataya. Ito ay makakatulong sa pag unawa mo sa pagbuo
ng tamang desisyon sa buhay. Ang pagsisisi ay bunga ng maling pagdedesisyon.
.

More Related Content

Similar to grade-6-q1-m2-div.pdf

Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptx
Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptxAralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptx
Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptxARNELACOJEDO6
 
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxesp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxMaerieChrisCastil
 
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxKilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxNormanAReyes
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8Francis Hernandez
 
EsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.pptEsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.pptTrebor Pring
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfMailynDianEquias
 
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxVidaDomingo
 
grade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfgrade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfAngelika B.
 
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptx
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptxPananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptx
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptxKaye Flores
 
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxPrinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxKHAMZFABIA1
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxFimMies
 
Edukasyong Pagpapahalaga I
Edukasyong Pagpapahalaga IEdukasyong Pagpapahalaga I
Edukasyong Pagpapahalaga IRodel Sinamban
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Rachalle Manaloto
 
Angkop na kilos o galaw ng tao
Angkop na kilos o galaw ng taoAngkop na kilos o galaw ng tao
Angkop na kilos o galaw ng taoMartinGeraldine
 
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejs
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejsesp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejs
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejsVielMarvinPBerbano
 
Hakbang sa pagpapasya
Hakbang sa pagpapasyaHakbang sa pagpapasya
Hakbang sa pagpapasyaArnel Rivera
 

Similar to grade-6-q1-m2-div.pdf (20)

Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptx
Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptxAralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptx
Aralin 2 Mga Hakbang sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya.pptx
 
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxesp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
 
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptxKilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
Kilos Ko, Susuriin at Panagutan Ko!.pptx
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
 
EsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.pptEsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.ppt
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdf
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
 
EsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptx
 
grade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdfgrade-6-q1-m1-div.pdf
grade-6-q1-m1-div.pdf
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptx
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptxPananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptx
Pananagutan sa Kalalabasan ng Sariling Kilos at Pasiya.pptx
 
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptxPrinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx
 
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptxEsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
EsP-9-Q2-M5.mgabatasnanakabatysalikasnabatasnamoral.pptx
 
Edukasyong Pagpapahalaga I
Edukasyong Pagpapahalaga IEdukasyong Pagpapahalaga I
Edukasyong Pagpapahalaga I
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
 
Handoutmodyul9
Handoutmodyul9Handoutmodyul9
Handoutmodyul9
 
Angkop na kilos o galaw ng tao
Angkop na kilos o galaw ng taoAngkop na kilos o galaw ng tao
Angkop na kilos o galaw ng tao
 
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejs
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejsesp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejs
esp-10.pptx jsskakakkskksmswkwks sjsjsns snsjejs
 
Hakbang sa pagpapasya
Hakbang sa pagpapasyaHakbang sa pagpapasya
Hakbang sa pagpapasya
 

More from Angelika B.

E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...Angelika B.
 
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfComputer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfAngelika B.
 
globalization.pptx
globalization.pptxglobalization.pptx
globalization.pptxAngelika B.
 
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAngelika B.
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAngelika B.
 
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAngelika B.
 
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAp 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAngelika B.
 

More from Angelika B. (7)

E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
E-Governance in Africa From Theory to Action a Handbook on icts for Local Gov...
 
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdfComputer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
Computer Viruses and Malware by John Aycock (auth.) (z-lib.org).pdf
 
globalization.pptx
globalization.pptxglobalization.pptx
globalization.pptx
 
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdfAP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
AP4_q1_mod5_HeograpiyangTaglayBiyayangTunay-v2.pdf
 
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdfAP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
AP4_q1_mod6_LagingHanda_v2.pdf
 
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdfAP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
AP4-q1-mod7_KapuluanDulotAyKaunlaran_v2.pdf
 
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaanAp 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
Ap 4 pinuno at proyekto ng pamahalaan
 

Recently uploaded

EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxMaryJaneCabides
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxsagumjhenaicka
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 

Recently uploaded (20)

EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 

grade-6-q1-m2-div.pdf

 • 1. Edukasyon Sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 2 Self-Learning Module 6
 • 2. 2 EsP - Grade 6 Self-Learning Module Quarter 1 – Module 2 – Nakasasang-ayon sa Pasya ng Nakararami Kung Nakabubuti Ito Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan nang pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilimbag sa Pilipinas Department of Education – Division of Bacolod City Office Address: Cor. Rosario-San Juan Sts., Bacolod City Telefax: (034) 704-2585 E-mail Address: bacolod.city@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Charito C. Dajao Editor: Josephine S. Tero Tagasuri: Gualberto A. Dajao Tagaguhit: Tagalapat: Tagapamahala: Gladys Amylaine D. Sales Michell L. Acuyong Janalyn B. Navarro Ellen G. Dela Cruz Gualberto A. Dajao
 • 3. 3 Pambungad Gumagawa tayo ng maraming desisyon araw-araw. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga karaniwang desisyon na ginawa mo? Gusto ng iba na sila ang magpasya sa lahat ng bagay para sa kanilang sarili dahil iniisip nilang karapatan nila ito. Talagang hindi nila hahayaan na iba ang magdesisyon para sa kanila. Pero may mga tao naman na takot gumawa ng mabibigat na desisyon. Ang iba ay komukonsulta pa sa mga guidebook o tagapayo at nagbabayad pa nga ng malaking halaga para humingi ng payo. Alam natin na may mga bagay na wala tayong karapatang pagpapasiyahan; pero maraming desisyon ang pwede nating gawin ayon sa gusto natin. Sinasabi sa bibliya sa Galatians 6:5, gayunman, aaminin natin na hindi lahat ng desisyong ginagawa natin ay mahusay o kapaki- pakinabang. Ano ang desisyon? Kailan natin masasabi na ito ay isang mabuting desisyon? Ang isang mabuting desisyon ay yaong nagbubunga ng mabuti. Nangangailangan ito ng mahabang panahong pag-aaral bago magpasiya. Ang desisyon ay nabubuo ng kusang pagpapasya matapos ang maingat na pagtitimbang. Sinusuri o inihihingi ng opinyon at pinag-aaralan. Ginagamitan din ito ng mataimtim na panalangin sa Kanya upang maiwasang magkamali. Ang mabuting desisyon ay iginagalang at pinapahalagahan. Sa mga bata tulad mo, madali ba para sa iyo ang magdedesisyon? Madali ba kayong sumang-ayon sa pasya ng maraming tao? Tinitingnan mo ba kung ang kanilang pasya ay nakabubuti sa atin? Ang modyul na ito ay naglalaman ng pag-aaral tungkol sa pagsasang-ayon sa pasya ng nakararami lalo na kung nakabubuti ito. Ang mga layunin ng sesyong ito ay: 1. Nakasasang-ayon ka sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito. 2. Nakasusuri ng ibat-ibang pasya o desisyon ng makararami 3. Nakakagawa ng sariling hakbang sa tamang paggawa ng desisyon. Ang Mga Matutunan Mo
 • 4. 4 Worksheet #1 May nagawa na ba kayong isang napakahalagang desisyon sa buhay mo? Kung maala-ala mo pa, subokan mong ipakita ito batay sa ilustrasyon sa ibaba. _____________________ ____________________ ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ Worksheet #2 May nagawa na ba kayong desisyon na sang-ayon sa nakararami halimbawa mga kaibigan mo at nakikita mong nakakabuti? Ano ang mga ito? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________________________ Ano naman ang mga hindi mo sinang-ayonan na desisyon ng nakararami dahil sa palagay ay di nakakabuti? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Gawin Mo Ang mga epekto sa aking sarili Ang nagawa kong isang mahalagang desisyon mahalagang kong Ang mga epekto sa aking pamilya
 • 5. 5 Worksheet # 3 Sagutin ang mga tanong. 1. Mahirap ba ang mga ginawa mong desisyon? Ano ang mga naging sagabal sa iyong mga desisyon? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________ 2. Maligaya ka ba sa mga nagiging bunga ng iyong desisyon? Bakit? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________ 3. Sa palagay mo naayon sa kagustuhan ng nakararaming tao lalo na sa iyong pamilya ang desisyon mo? Ipaliwanag. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________ 4. Maligaya ka ba sa pagsang-ayon mo sa desisyon ng iba? Nasusuri mo na ba ang kanilang desisyon bago kayo sumang-ayon? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________________________ Suriin Mo
 • 6. 6 Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasiya. Ang mga pagpapasiyang isasagawa ng bata hanggang sa kaniyang pagtanda ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao siya magiging sa hinaharap at sa kung anong landas ang kaniyang pipiliing tatahakin. Mahalagang magabayan ang isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasiya upang hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Ang mabuting pagpapasiya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang natanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Isa sa dapat pahalagahan sa pagbuo ng desisyon ay ang paghubog ng pananampalataya. Pagpapalalim Matalinong Pagpapasiya (By: Arlene Quijano-Egca) Likas sa isang tao ang pagiging magaling, Kung sa pagpapasya, mapanuring pag-iisip ang gamitin, Timbangin ng husto mga problema at suliranin, Iwasan ang pabigla-biglang bugso ng damdamin. Maraming pagkakataon na tayo’y nalugmok, Sa di-inaasahang problema’t pagsubok, Nagkagayunman pilit pa ring bumabangon, Wastong pagpapasya ay handang isulong, Bawat desisyon ay sadyang pakaingatan, Nang sa ganoon, walang masasaktan, Maingat na pag-iisip ating pahalagahan, Kabutihan ng lahat, dapat isaalang-alang. Mga bagay na may kinalaman sa ating sarili, Mapanuring pag-iisip, tatag ng loob at pag-uugali, Nagsisilbing daan sa matalinong pagpapasiya, Para sa kapakanan ng bawat isa!
 • 7. 7 Magiging mabisa ang isang desisyon kung sinasabayan ng matatag na pananamapalataya sa gabay at tulong ng pamilya. Mabuting Naidudulot: Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang hakbang sa pagbuo ng desisiyon na may kinalaman sa pamilya base sa pagpili ng kaibigan, pagbuo ng pananampalataya at gabay sa pagbili ng libangan, ang mga kabataan sa ngayon ay makakaiwas sa mga pgkakamali sa hinaharap. Sila ay makabuo ng desisyon pansarili sa matuwid na landas dahil may matibay na pundasyon at gabay ng mga magulang. Makadudulot din ito ng malayang pag-iisip ng mga tama at hindi tamang gawain sa pamamagitan ng pagbalanse ng bawat sitwasyon. Sa mga karanasan nila, mapagtanto nila ang kaibahan ng pansariling desisyon at desisyon na kasama ang pamilya at Panginoon. Masamang Naidudulot: Ang mga maling pagdedesisyon ay maaaring makakadulot ng kapahamakan at negatibong kaisipan sa sarili at pamilya. Ang hindi pagpapahalaga sa mga gabay ng magulang at kawalan ng tiwala sa Panginoon ay magbibigay ng kahinaan ng loob na maging resulta sa hindi mabuting pagdedesisyon. Sinasabi ng bibliya sa Mga Kawikaan 3:5-6, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kung hindi ito isapuso, magiging marupok at mawawalan ng direksiyon ang buhay ng tao. Tandaan Ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip ay napakahalaga sa pagbuo ng isang desisyon. Dapat nating pag-isipan ng mabuti ang isang bagay bago tayo magdesisyon. Alamin ang mga tamang hakbang sa pagbuo ng desisyon nang sa gayun ay hindi ka mapapahamak. Dapat mo ring isipin ang magiging epekto ng bawat pagpapasiya na gagawin mo.
 • 8. 8 Worksheet # 4 Ang nasa ibaba ay mga tamang hakbang sa na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makakabuti sa sarili. Bigyan ng sagot ang bawat hakbang sa ibaba batay sa iyong sariling kalagayan 1. Tukuyin ang problema. Kailangan mong matukoy ang isang suliranin upang makahanap ka nang mga posibleng solusyon. (Ano ang iyong problema?) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________________ 2. Magbigay ng limang solusyon. Higit na kailangan ang pagkakaroon ng iba pang solusyon upang ikaw ay may pagpipilian. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Timbangin ang mga solusyong ibinigay. Isulat ang mabuti at di-mabuting epekto nito. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________________ 4. Sa mga ibinigay na solusyon, piliin ang pinakaepektibo. Ipaliwanang kung bakit ito ang napili mong solusyon. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________________ 5. Paano mo maipapakita ang paninindigan mo sa iyong pagpapasiya? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________________ Naipaliwanag mo ba nang mabuti ang iyong sagot? Binabati kita! Ipagpatuloy natin! Pagsasabuhay
 • 9. 9 Magsumite sa guro ng mga bagay o gawain na nasisimulan na na nagpapakita ng pagsasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito tulad ng: 1. pictures. 2. mga output sa ibat-ibang asignatura 3. mga produkto ng iyong paggawa bunga ng mga natutunan sa ibang asignatura (Halinbawa: TLE, Science, etc.) Sanggunian 1. Edukasyon Sa Pagpapakatao, Grade 6 Alternative Delivery Mode First Edition, 2019 2. https://pixabay.com/de/illustrations/entscheidung-gehirn-herz-geist-4083469/ 3. https://pixabay.com/de/illustrations/richtung-weg-entscheidung-ziel-2320124/ 4. https://www.needpix.com/photo/1209489/ethics-right-wrong-ethical-moral- integrity-honesty-morality-dilemma Karagdagang Gawain Tandaan Mahalaga na sa bawat pagbuo ng desisyon ay pinag iisipian ng mabuti at may taimtim na pananampalataya. Ito ay makakatulong sa pag unawa mo sa pagbuo ng tamang desisyon sa buhay. Ang pagsisisi ay bunga ng maling pagdedesisyon. .